14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Mayıs 1956 CUMHUl oca merhum kıthk ı a manında bir gvn Akşegazetesinin birind sahifesinde yer hirden çıkıp kırlara dÜ5 alacak bir havadis değeri var numüş. Karnı aç, içi e2Üidır? yor... yor.. Dalgın dalgın giderken bir Fransa ve beton yollar • Bu denizaltı, yumurta büyük Fakat bizi asd üzen nokta, siyasi ansa karar arifesinde bulunmak köye varmış. Bakmış köyde davul partilerimizin temel prensiplerinl lüğünde bir uranyom parçasından altadır. Beton yollar yapılacak mı, zurna çalınıyor. Girmiş içeri, meysavunması gereken y a n resmî or dığı enerji ile 34.000 mil katetti!» danda sofralar kurulmuş, herkes Birleşik Amerikanuı ilk atom de yapılmıyacak mı? ganlann tıpkı beşinci sınıf rakih nizaltısı olan Nautilus'un tecrübeleri Mühendisler Belçikada, Holandada yiyip içiyor. Bal, pekmez, yağ, piPoHs. Yugoslav Büyük Elçiliğine undan bir kaç gün evvel, taşra gazetcleri gibi mahalle dedi beklenmedik neticeler vermiştir. Yu beton yollar» • gezmişler. tetkiklerde • • iki bin İtalyan hâkimi lâv, her şey... Hocaya da buyur yürüyen nümayişçileri dağıttı kodulan ile vakit geçirmeleri, çoğu karıdaki açıklamayı yapan Amerikan bulunmuşlardır. Bunlar Belçikada 30 Napolide fevkalâde bir zaman da aşağılık söğüntü edebi Bahriye Bakan yardımcısı Smith, senelik bir beton yol görmüşlerdir ki, etmişler. O da oturmuş, güzelce toplantı akdetmişler. iktiParis, 10 (a.a.) Yugoslav Devlet karnını doyurmuş. AHaha dua etdar taleblerini yerine getirmediği Reisi Mareşal Tito'nun ziyareti mü yatından kendilerini kurtaramama dünyanın hattı üstüvada çevresinin o zamandanberi bir tek defa olsun ta 21.600 mil olduğunu da hatırlatmış mir görmemiştir. Holandanm hâlen miş, sonra köyün ağasına gitaniş, takdirde grev ilân edeceklerini bil nasebetile dün Pariste fevkalâde em larıdır. tır. 300 kilometrelik beton yola sahib ol teşekkür ettikten sonra: dirmişlerdir. New York, 10 (a.a.) Sabık Bas ziyaret etmekte olan bir Fransız he niyet tedbirleri alınması hoşa git Siyasal parti sözcülüğü eden gaduğu ve yeni bir şebeke kurmak için Diyorlar ki: Aman ağa demiş, sizin köy ne Bu toplu hareketln İtalyan hüku kan Mr. Truman, «dört hürriyet» ce yetine beyanat veren Hrutçef şöyle memiştir. « Nautilus'un, yumurta büyüklü de hazırlıklara giriştiği öğrenilmiştir. kadar iyt Bizim taraflarda çok sıTito'ya karşı muhalefet akşama doğ zeteler, fikirlerinin samimiliği, üsmerini oldukça müşkül bir duruma miyetinin kuruluşu münasebeüle ve demiştir: Beton yollar için diyorlar ki: ru artmış, katolik nümayişçiler Yu lublannın ciddiliği ve haberlerin ğündeki uranyom yakıtı bitmiş de soktuğu muhakkaktır. rilen bir ziyafette söz alarak şunları « Sovyetler Birliği yakında çok goslav büyük elçiliğine doğru yürü doğruluğuna verdikleri önemle bii ğildir. Belki de bu kadar küçük bir « înşa masrafları yüksektir. Fakat kıntı çekiyoruz, yiyecek içecekten İtalyan hâkimleri ne istiyorlar? söylemiştir: yana. mühim bir kararını büdirmeğe ha meğe başlamışlarsa da zabıta kuv Bunlan alâkadar eden ve hallini tün basına ömek olmak zorunda yakıt parçası ile iki defa dünya tu tamir, bakım masrafları yok dene • Rus stratejisi, zâhiren değişmişAğa da cevab vermiş: cek kadardır. Aynı zamanda yol kaistedikleri en mühim mcsele, bir tir. Fakat Rus tehlikesi aynen bâki zırlanmaktadır. Batılılar, bunu kabul vetleri hâdise çıkmasmı önlemişler dırlar. Bu konuda başlıca görevin runu tamamlamış olacak!» Bizde de öyle ama bugün bay Bu tecrübeler, sulh sahasında a zalannı da geniş ölçüde azaltmalcta(Tüksek Adalet Konseyi) nin süratle dir. Eisenhower, idarecilerinden ba etsinler veya etmesinler, dünya mil dir. iktidara düştüğiinü de unutmamatomdan muazzam şekilde istifade e dır.» kurulmasıdır. İtalyan anayasası, böy zıları, Kremlin'in tebessümüne kapıl letleri barısın hakikî müdafilerinin ram da elde avucta ne varsa hepsilıdır. Saldırganlıkta ileri gidip işi dilebileeeğini de göstermiştir. le bir konseyin kunılmasını emret mışlardır. Sovyet hükumeti, bugün ne tarafta olduğunu o zaman anlıFransanm da beton yol sistemini ni ortaya koyduk. çığınndan çıkardıktan sonra memmekte ve bu sayede hâkimlerin, lcra de 1911 ve 1945 te olduğu gibi hürri yacaklardır.» kabul edeceği anlaşılıyor. *** Hoca bu söz üzerine içini çekip: Ieketin olgunlaşmadığını öne sürSanayide robot devri ve ilk tepkileıi kuvvetinin tesirinden âzade bir şe yetin düşmanıdır.» Hrutçef, sözlerini tasrih etmemiştir. | *** Her gün bayram olsa da ümkHde eahsabileceklerine de işaret eyanayide (robot devri) nin açılmamek ve hürriyetleri alabildiğine Bunun silâhstzlanma ile alâkalı ol Hrutçef ne diyor? meti Muhammedin kanu doysa lemektedir. Hâkimleri alâkadar eden sma karşı komünistler, umumî Bir sarhoşun ilânı kısmak bizde oldum olası uygulaMoskova, 10 (a.a.A.P.) Rusyayı duğu zannedilmektedir. kararlar. kurulması istenen bu konmerikada Kansas eyaletinin Geat bari! demiş. nan. artık klâsikleşmiş bir metod bir kampanyaya girişmişlerdir. IngilMlılltlllllllllllllltllllllinirairaillHIIIIPıinilfflHllimıllMimm sey tarafından alınacak. hükumet ise terede bir haftadanberi cereyan e t Bend şehrindeki bir gazetede dur. Her yerde olduğu gibi. Tiir mekte olan hâdiseler, büyük bir dikbuna müdahale edemiyecektir. Merhuma sormuşlar: şöyle bir ilân çıkmıştır: kiyede de demokrasi rejimi hoş katle takib ediliyor. Napoli'de toplanan İki bin İtalyalı Cenaze giderken tabutun ne« Donley hür adamdır. Bu imza Washinston: 10 (a.a.) Amertka görürlüğe dayanarak yaşayacaktır. hâkim, bu konseyin bugüne kadar îngilterede bir otomobil fabrikasın ile bir çek alacak kimseye tavsiyem resinde olmalı? nm harlce yapacaâı uztm vâdell yar İktidar sabırlı olmaya zorunludur. kurutmflmış olmasından şikâyet et da «makineleşmeyi» daha ileri safha şudur; bununla bankaya gitmeyin, dım proSramı tasarm hakkında tem İçinde olma da neresinde olurmlşler, bu mevzuda acele harekete sllciler meclisi Dıştşlert Komlsyonun Bunun için uzun yıllar idman et ya götürecek tedbirler alınmış, fakat çünkü bankada meteliğim yok! Ben san ol! cevabını vermiş. Parİ5, 10 (R.ı Fransız hükume da söz alan Dışlşlert Veklll John Fos melidir. Ne yazık ki, bizde iktidar bazı işçilerin (robot devri başlıyor, geçilmesini istemlşlerdir. Achen 10 (R.ı İngilterenin eski de ne yaptığımın farkma varamıyaişsiz, aç kalacağız) şeklinde tahrikât Bu hâklmlerin ehemmiyetle üzerin Başbakam Sir Winston Churchiil'e ti, Cezayirdeki hâdiseleri bastırabil ter Dulles, hükumetin tasarladıSı 4 •ar çabuk yoruluyorlar! Hırstz Kİrmiş merhumun evîne. yapmaları üzerine grevler başgöster cak kadar sarhoş oldunım Tamanlar de durduklan ikinci mesele de ma bugün burada Avrupa Birliği mev mek için 50 bin ihtiyatı daha silâh mllyar 900 milyon dolarlık dış yardım NADİR NADİ Karısı dujmuş. miştir. Coventry'de 13.000 kadar işçi, hariç çek imzalamam!» aşları olmuştur. İstiyorlar ki. kendi zuunda gösterdiği büyük yardımlar altına çağırmıştır. Böylelikle Kuzey proârammda yapılacak mühim her fabrikada makineleşmenin daha ileri lerine şerefli bir hayat seviyesi te dan dolayı «Şarlman» mükâfatı veril Afrikada bulunan Fransız kuvvetle hangl blr kesintlnln Amerika İçin müş *** Hoca demiş, ayol eve hırsız rinin adedi 450 bine yükselmektedir. kül blr durum yaratacağını «öylemlşsafhaya götürülmesine mâni olmak min edilsîn, maaşlarına gereken zam miştir. girdi, duymuyor musun? Git bak Trafik kazalarına karşı çareler Diğer taraftan Cezayirdeki Kons tir. için grev ilân etmişlerdir. yapılsm ve böylelikle mühim vazifeol kazalarınm artmakta oldu&unu bir şey çalmasuı. İkinci Cihan Harbini müteakıb vu tantin ve Bone eyaletlerinde örfî i Dulles. barış lhtimallerlnln son zalerini rahatça ifa eylemelerlne yarİngiliz sendikalistleri, böyle bir Bırak karı. çalacak şey bulku bulan görüşmelerde Churchill. dare ilân edilmiştir. Bu örfi idare manlarda çojaldığını fakat, kabulü lı görenler. buna bir çare bulmak dım edilsüı! makineleşmenin ve (robot devrine) tenl'en yardım proerammın 'Sdll edll girilmesinin işsizlik yaratmıyacağını, için çalışıp duruyorlar. Son üç keşif sun da elinden alması kolay! ceİtalyan hâkimlerinin her iki nok Almanyanın ikiye bölünmesini kabul nin ilân edilmesine, Milliyetçilerin mesinl mümkün kılacak ölçüde artma Ankara. 10 vabını vermiş. tada da tamamile haklı bulunduklari ettiği için Doğu Almanyadan gelen Konstantin bölgesinde 46 köyü bas dı*ını lfade etmiş ve buRüne kndar tat Billndlğl glbl fC'imhuriyet Teleks) kollektif konrratların işçinin menfa şunlardır: blr bankanın merkez mü sokaklarında maîarı sebeb olmuştur. *** 1 Hudud yakınındaki bir İtalyan muhakkaktır. Bu vaziyet karşısında 5800 mülteci Achen blk edilen yardım programlan saye dürünün isml. İstanbulda blr dövlz atlerini koruyacağını ilân etmişler ve Romadaki hiikumet ne yapacakhr? siyahlar giyerek rŞarlman» mükâfa , Dünkü çarpışmalarda Milliyetçiler. sinde Rus tecavüz lhtlmallerlnin aza! kaçakçılıgı lşlne karışmış ve bu yüzden komünistlerin el altından tahrikâta kasabasınm Belediye Reisi, her gün Bir bektaşi der\işinin bir ramagiriştiklerini de söylemişlerdir. Rus kasabanm içinden geçmekte olan zan gürrti canı siyah havyar isteNapoli toplanhsını hazırlıyanlann. tınm Churchill'e verilmesini pro 14 Fransız askerini öldürmüşlerdir. tılmış olduğunu, batııllara bir zafer hakkında takibata geçllmlştir. hesabh hareket ettiklerinden şiiphe testo eden bir yürüyüş yapmışlardır. ' Son iki gün içinde ise Milliyetçile kazandıımış olan bu styasetin şlmdl Bu sebeble, bugün yayınlanan blr yanın, demir perde dışmda böyle bir 2000 otomobilin se>TÜspfer kaidelerine miş. Hayatında tesadüfen bir kere terkedllmesinln Amerika İçin çok teh tebliğle Türk parasmı koruma hakkm makineleşmeyi önlemek istediği de rin 200 kişi kaybettiklerini Fransız edilemez. İki buçuk hafta sonra İtalsıkı bir şekilde riayet etmelerini saj| tattığı bavyann fiatı hakkında da Hkell olabileceelnt söylemiştir. Hürriyet Partisi Genel dakl 14 sayılı kararın alâkalı hükmüne gizlenmiyor. resmî makamları ilân etmişlerdir. yada Belediye seçimleri yapılacak lamak maksadile. mühim geçid yerle bir fikri yok. Kalkmış Balıkpazalstinaden lthâl ve lhraç muamelelerlne tır. Şu sırada hâkimlerin grev yap^ ^^ rinde fotograf makineîeri koydur rındaki havyarcılara Idare Kurulu toplandı tavassma yetklll kılının bu bankanm gitmiş, bir malan. bu seçimlerin geri bırakıl Amerika, otomobil istihsalinl muştur. Bunun üzerinde iri harflerle eenel müdürlüğü ve bllumum suttele masına ve grev devam ettiği müd Ankara 10 ı Cumhuriyet Teîeks) azaltıyor şunlar yazılıdır: Dikkat, resminiz çe dükkâna girmiş. rln'.n bu yetkllert refedllmlstlr. detçe de secim yapılmamasına yol Hürriyet Partisi Genel İdare Kurulu, Havyar var nu? A merikada bazı otomobil fabrikaBuna otomobil saat e kadar açacak, huzursuzluk yaratacakhr. bıiEünGrupu10 dan 14 heyeti ile bugiin Bir köylü trenden düşerek •** ları istihsali azaltmaktadırlar. Bu kiliyor! bir. iki aldirmıyan otomobil Var. Parti umuTni sahibleri gün sonra. Çünkü seçimlerin neticelerinin tas saat 10 dan 14 e kadar devam eden bir arada (Chevrolet) geçen seneye naza ] lerinin resml ve ceza pusulasını bir Kaça? Cannes: 10 (aa.) MllPtlPrarası öldü diki için, bunlann adli teminat altın toplantı yapmıştır. Cannes film festivallnde büyük müran iytihsalini yüzde on indireceğini j likte alınca şaşırmakta ve böylelikle 80, 100. 120 kuruş. (Tabii alhn da yapünus olması şarttır. Hükumet. Adapazarı 10 (Telefonla) ErzinToplantıda hükumetin rejimle alâkalı kâfatı «sükut dünyasi'» adlı Fransız canın Eceti köyünden Hüseyin Gbzcü ilân etmiştir. Bundan evvel Pljmouth kaidelcre riayet edenler süratle ço para hesabile). hâkimlerin grevine rağmen seçimi olarak yenidpn getireceği söylenilen fllml kazanmıştır. Bu film, denlz alAnkara. 10 (Cumhurtyet Teleks) Sabanca ile Kutköyü arasında trenden yüzde 39 ve Ford da yüzde 19 nisbe talmaktadır. 120 kuruşa bir ailemn 15 gün yapmakta ısrar ettiği takdirde. bun tedbirler üzerinde müzakereler cereyan tmdaki araştırmalarile tanınmış olan Bayar tînde istihsallerini indirmişlerdi. lann neticelerini anayasaya dayana p^miş ve ba7! k=trarl.ir alınmıştıralbay Cousteau tarafından deniz al Cumhur Baskanı C. hususi bu akşam düşerek ölmüştür. 2 Birleşik Amerikada Connec geçindiği o de\irde bu fiatlar çok kl eksprese bağlanan vagorüa ts Şimdiki halde yalnız Cadillac eski ticut eyaletinde ise, kaza yapan veya mübalâğalı tmda çekllrrlştlr. En lyl artlst müka rak reddetmek gayet kolay olacak 3 yangın başlanpcı oldu, 4 kişi olduğundan Bektaşi Izmir ve Egeye tahsis edilen katm: Susan Hayward « m crv ro mor tanbula hareket etmiştir. istihsal seviyesini muhafaza etmekte seyrüsefer kaidelerine riavet etmediği tar. yanarak yaralandı Dlfer taraftan Başbakan Adnan Men dükkâncuiın kendisile alay ettiğine row» adlı filml İçin »lmıştır. Özel mü dir. tesbit edilen otomobillere hususi zahib olarak bir şey söylemeden İtalyan hâkimlerinin bu toplu tale manifatura eşyası tstanbula kâfatı Clouzot'nun çevlrmlş olduğu deres bugün uçakls İstanbula gltmls Son 24 saat zarfında şehirde 3 yangın başlangıcı olmuş. 4 kişi yanarak bl karşısında. seçim arifesinde de plâkalar konulrtıakta ve iri harflerle çakmış. Yandaki dükkâna girmiş, •Plcasso'nun esraır> adlı film kazan ttr. Başbakan Bayramı İgtanbuld» geçlre yaralanmıştır. Yenimahallede istasyon. Apartıman mezarlar gönderilmiş bulunan İtalyan hükumeti ne yapamıştır. de «bu arabaya dikkat edin» sözleri ona da sormuş. cektlr. caddesinde 205 numaralı evdeki yangın 1 aponyada ölenler için apartıman yazılmaktadır. Bu şekilde cezalandırıcaktır? Muhtemeldir ki maaş mevİzmir 10 (Te'efonlal İzmir ve Ege Mükâfat kasanan dlğer fllmler jun da Hanife Özpar isminde bir kadın el •J mezar inşa edilmesi kararlaştırıl Havj'ar kaça? ruunda hâkimleri tatmin edecrk bir nin manifatura ihtivacları için iki yıl lardır: Bir Amerikan şirketi ve yüzünden yandığından İşçi Sigor mıştır. Nüfusu senede bir milyon ar lan otomobil sahiblerinin «izzeti ne•Father Panchall» adındakl Hlnt fll karar verecekttr. Sosyal buhrana ça e\\el ithal edilen ve o zamandanberi 80, 100, 120 kuruş cevabını afisleri kırıldığından» ileride daha taları hastanesine yatırılarak tedavi tan Japonyada mezar buhranı şid re bulunamamış olması. fiatlann de gümrükten çekilemiyen 600.000 liralık ml, Serse Tukeviç'in reJisörlüŞtlTiü yap sanayicilerimize kredi dükkândan işaret fazla dikkat etmeğe yemin ettikleri lıma, yandaki alt:na alınmıştır. pamuklu dokuma ve poplin Çuko bir mış olduSu •Othe'.lO' admdakl Rus fll detli bir şekilde başgöstermiştir. Mevamlı bir surette yükselmesi seri ederek alayı devam ettirdîklerini Fatihte Öteüzcecami sokatında 3 nu zarlarda boş bir yer için 10 talib çık ^örülmektedir. liğir. şehrİTnize gelen temsilcisi tarafın mi ve Sommarnatten Leende'nln cevir açıyor halinde zam taleblerine yol açmak maralı evdek: yangında da gene Hanife maktadır. Bu vaziyet karşısında Tok3 Almanyada, kazalann tren sanmış. Oradan da çıkmış ve bu tadır. Bundan önre de 77.000 profe dan bugün gümrükten çekilip kamyon mlş. oldueu «blr yaz gecesi tebessüaih İsveç filmi. İzmir 10 (Telefonla) Sehrimiz sa Sen isminde baska bir kadın vücudünün yo şehri Belediyesi bir «apartıman hatları ile kara yolları kavşaklannda iki dükkânın görülmediği bir köçelara yüklenerek İstanbula sevkedilmiş i ü sör grev ilân etmisler. zam taleb et tir. İzmir Manifsturacılar BirliiSi bu nayicilerine Eelen haberlere göre «Admi muhtelif yerlerinden ağır yaralanmış vukua geldiği bilhassa gözönünde tu ye sapıp orada bir havyarcıya girmişlerdi. Onlan daha bir rok grup malların İzmir ih^yacına tahsis edilmiş lzmirde ilk kiraz mahsulii nistrasyon korporasyon enternasyonal» ve bu da İşçi Sigortalan hastanesine mezar» yaptırmayı kararlaştırmıştır. 4 katlı olacak apartıman mezarın Itulmuş ve oralara şöy\e bir levha miş, fiat sormuş. ondan da: lar takib etmfcti. Bımlar genis ölcii olduğunu ileri sürerek Vilâyete ve Tiİzmir 10 (Telefonla) Senenin ilk | ünvanını taşıyan bir Amerikan şirkett yatırılmıştır. de tatmin edilmişlerdi. Simdi de hâ caret Odasına müracaatlerde bulunmuş kiraz mahsulü Kemalpaşanın Çraar kö I Türk f:rm = ları için 500 000. İran firma CnSaloğlunda Şeref sokağmda 18 nu içine çelikten 872 tabut konulacak I konulmuştur: «Trenin buradan geç 80. 100. 120 kuruş cevabını akimler. bu yolu takib zorunda kal sa ria pamukluluların İstanbula sevkine yünde Mehmed Çakmak isimli bir j ları için de 1 milyon dolarlık kredl maralı mobilyacı dükkânında çıkan yan tır. Ölenlerin cesedleri yakılacak ve mesi için 14 saniye kâfi... Otomobili lınca bn rakamlann hakikat oldumaktadırlar. mani oîunamamıştır. Bunun üzenne rr.üstahsil tarafından yetiştirilerek bu açmıştır. Bu kredi ile münhasıran sınai gıııda ise. Ziya Ersöz ve Salim Oztürk küller küçük kasalar içinde bu tabut niz hattın üzerinde olsun olmasın!» adlarmda iki kişi muhtelif yerlerinden lara yerleştirilecektir. durum telgrafla İktisad ve Ticaret Ba gün şehrimize getirilmiştir. An'ane\'i jnnlrr,,», T'hal edilebilecektir. Kazalar azaldı dvyorlar. Bir çok oto ğunu arrlamış. kesesine bakmış. 3 Fakat bunlann (Yüksek Adalet k?nlığına bildirilmiş, malların İstan kiraz bayramları on Eüne kadar başlıvaralandıklarından Esnaf hastanesinde Japon Belediye Reisi, inşaata bu mobil sahibleri, levhadaki satırlan kunıs 10 para var. Bu para ile ne C.H.P. Malatya il kongresi tedavi altına alınmışlardır. Konseyi) ile alâkalı taleblerinin ye buîda satısına mani olacak tedbirler c^ktır. ayın sonunda başlanacağını da açık okıımak için duruyorlarmış, bu da alınabilir. Kalbi kınk dönmüş. Barine getirilmesi yalnız hükumetin e a'nması isteırniştir. Ankara, :D (Cumhuriyet Teleks) Yangınların gazocagı parlamalıkparanndan geçerken bir sarrafın kazaları azaltmış! îzmitte bir trafik kazası Cumhuriyet Halk Partisi Malatya 11 s:ndan di^eri ikisi benzinin ateş alma lamıstır. linde olmıyan bir iştir. 1948 yılmda de kapısı açık kasasındaki beşirbirlikİzmtt. 10 ıTplefonla) İstanbul lt konsresi 15 mayıs tarlhinde yapılacak sından çıkmıştır. Her üç hâd'se etrakabul edilen anayasaya göre. 15 a 25 günlüU evli bir kadın leri, altıı» liralan ve giimüs mecidifaiye6l grup amiri Vedat Necdpt Sezer tır. fında da Müddeiumumilik tahkikat yapzadan mütesekkil böyle bir konsey elln idareslndeki İ»t«Tibul 35626 sayıBu toplantı münasebetlıe C.H P Oe makiadır. intihar etti ye dizilerirrt gbrerek sokulmuş: kunılmalı ve bu da kanunlann mcşlı hususi araha şeblr içinden süratle nel Sekreterl Kasım Gülek ve Malatruluğu, devletin salâhiyetlerini kulDiyarbakır 10 (Telefonla) Şehri gecerken aRı yaşmda Fikri Islmli bir Demir hırsızlığı yapan bir Bezirgân demiş, şu beşibirliklanmasından doğacak ihtilâflar ve mize bağlı Silvan kazamızın Sevdarni çoruSa çarpmış ve çocuk derhal öl ya mCIetvekillerinden bnzılan önümüz ler senin mi? dekl günlerde Malatyaya gideceklerşebeke yakalandı köyünde otuvm Şahende Baykuşak müştür. Cumhur Başkanı ile Bakanlar aleydlr. Emniyet İkinci Şube hırsızlık ma Bizim. hinde yapılan ithamlar hakkında isimü Eenç bir kadın 25 gündenberi sası memurları korsan Fikret Erdinog Yandaki altınlar? evli bulundugu kocasının haricde bazı karar vereeek durumda bulunmalı ; lıı. Çakal Sadeddin. Yavşak Said ve Onlar da bizim. dır. Gene Anayasaya göre. bu lî aza krdmlnrla müna'Pbet ppyda etmep nTombııl Saib adlarında demir hırsızhgı dan üçte biri Cumhur Baskanı. iicte den müteessir olarak evde asılı bulu O mecidiyeler? yapan 4 kisinden mütesekkil bir şebenan çifte ile bevpini parçalamsk surebiri Parlâmento ve üçte biri de hâkeyi ele geçirmiştir. 4 defa yakalanan ; Bizim dedik ya! ve adüyeye sevkedilip serbest bırakıkimler tarafından seçilmelidir. Yal tile int hnr etm^'ir. Bektaşi hemen cebindeki 3 kuruş lan. her serbest bırakıldıkları gürün nu blr kayıd mevcuddur: ParlâmenSahte m'kbuzîarla para 10 parayı çıkann sarrafa uzatarak; akçamı muhtelif inşaatlardan demir to. bunlan üçte iki ekseriyede secçslan şebeke efradı nihayet dün nöCal bu da senin olsun. orucu da meUdir! 1951 ve 1953 yıllarında iki toplıyan 3 hoca yakalandı betçî 7 nci sulh ceza hakimi tarafın«•n fnt, namazı da sen kıl. İîavyan defa bu konsevin teskiline teşebbiis Adapa.rarı 10 (Te'efonla) Adapadan tevkif edilmiştir. edilmiş, üçte iki ekseriyet temin e zarının Çı.ıkti'RİiTnçdiy» mahallesinde Ha sen ve. Ben ona verece&im ceŞebekeyi idare eden Eskıya Mehmed dilmemls, mesele askıda bırakılmış oturan Mustafa C?n, Hasan Budîk ve vabı bilirim) deyip çekmiş. ise. tahsisatsızlık yi'rTünden mshkum Vağcılar mihaüefinde otuıan Mustafa hr. edildigi sürgün mahall'ie gönderilemeB. FELEK Foıan admda 3 kafadar hoca «Adapa îtalyan Cumhuriyetçi Partileri .srı Gormen mahRnes: Cami Yaptırma mektedir. Çalınan demirler, Eşkıya «bu konsey olmadıkça Cumhuriyeti Dernegi» adı altmda tabettirdikleri Mehmedin deoo^unda bulunarak rnüTrautman, ameliyat oldu miz topaldır» diyorlar. fakat çıkmaz sahte ınîkhnz'.srı d'âtırlarken yakalansadere edilmiştir. Londra, 10. (R) Kral kupasını ka dan nasıl çılolabileceği husuşunda da mıslardı^. Avnı şahısların muhtelif yerKauçuk sanayicileri 21 mayısta zanan Manchçster Clty takımmra şâbir şey soylemiyorlar. Bu hâdisenin lerde makbuz karşıhfı bir hayli para hane ve fedakâr kaleclsl. Alman asılll toplantı yapıyor İtalyayı yeni bir genel seçime sürük top!andık!arı tesbit edilmlştir. Suçlular Trautmann'm boynunun flnâ! maçm Kauçuk Sansyicileri DerneEİ ayın V.VV.J, t ^ . . : ^ , , rfçvm edil"i?ytedir. lemesi bile muht»meldir. da kırıldışını bıldlrmiştlk Kalecl Tra 21 inci pazarte.si günü Ticaret OdasınÖroerSarniCOS AR tıtmann'a bUEriin blr amellvat yapümış <2)ış Politika İtalyada hâkimlerin protesfosu! Trtıman, Rus tehlikesı aynen bakidir, diyor Moskovada beyanat veren Hrutçef de, «barışla alâkalı mühim bir açıklama yapacağız» dedi Pariste Tito aleyhinde nümayiş oldu Geniş \etesli İktidar Hdjfseferdrâ (Başmakaleden devam) Yumurta kadar uranyum ile 34000 mil giden denizaltı F Mücerred fıkralar Hariciye Komisyonunda Dulies, yardımın Almanya Churchill'e Fransa 50 kişiyi silâh kısflmamasını istedi altına alıyor mükâfat verdi S A Bir banka hakkında verilen karar Y Gannes füm festiva Başbakan dün geldi, linin neticeleri Bayar da bugün geliyor Ank?ra 10 . Telefonla I Öğrendiğim:ze gore. Kızılay umumî • merkezi. Vlyana: 10 (a.a t Macaristan dun İran. Irak ve Pak:?t=nd3n 2 şer ö»rencigece batı hududundaki demir perdeyl yi hemşire olarak yetiştirmek üzere, rrerr.IeketlTiize davet ebniştir. kaldıracafını üân eîmlftır. Bu haber tahakkuk ettiği takdirde soğuk harbin başlangıcmdan itlbaren Nebahat Ernalbantoğullan Avnıpayı Uciye bolen duvarda Uk geöik açılmış olacaktır. ile Budapeşte radyosunun dün gece bıl Avukat Saadet Kavuiçu dlrdiğlne nazaran, Macar Vekıller Kon evlendiler seyl. memleketin batı hududlarındaki taknik maniaiarın kaldırılmasına ka931956 rar vermlş. ve Dahiliye Vekill bu huBusta ilgililere derhal emlr verrrjıştlr. Demir perde Masaristanda kaldınlıyor Kızılay, Ir3n, Ir?k ve Pakistanlı 2 ser öğrenciyi hemşire olarak yetişMrecek topîanacaktır. Dernek bu toplantısında. ev\elce kauçuk tevziatına e«ıs teşkil ctmek üzere fabriksların kapr.sitelerini tesbit hususunda kurulan komitenin vardıSı neticeleri eörüşecek ve bir karara varacaktır. Halen bu sanayi kolunda ölü mevsim hüküm sürdüğünden kauçuk ihtî'acı hissedi'memektedir. Bazı soylentiler hilâfına kapanan fabrika da yoktur. Şimdilik yaş meyva ve sebze kooperatifinin elinde 40 ton kauçuk vardır. Yeni mevsime kadar ithaîât yapılacagı d? umulamktadır. da Geç kaldım; kusura bakmayın. Sokakta peşime düştü... O kadar yavaş yürüyordu ki! ihtiyar biri tır. Sıhhatl lyl olup ameliyat muvaf f akive^le sona ermiFtlr. İ. E. Kimya evi memurlartndan Nüzhet Parkan i!e Fahire Pekerin babası, Dis Tabibi Kâmil ve Vildan Horasanm er.iştesi. Öğr. Bnb. İsmet Pekerin kayınpederi. Galatasaray Lisesinden emekli 10.5.956 günü 11.5.956 cuma teakıb Fatih Merkezefendi cekt'r. Mevlâ ÖLÜM CEMAL PARKAN I S T OK Fantazi Kumaş Mağazası Sayın müşterilerinin Bayramını kutlar sıhhat ve saadetler diler. Salih Taslıca. M. Rahmi Demirtürk Koll. Şti. Fınriik ihracı ile alâkalı doviz kaçakçılığı sanıklarından Ruben Asa'mn hukuk müşaviri Yuvakim Bahar hakkında pıyabi tevkif kararı v»riMiJ:ni, kendisirin mpmleketimize iadesi için Yunan hükumetine resmen müracaatta bu'unuldufiunu bildirmiştik. Bugüne kadar âkıbetinden hiç bir p j haber alınamıyan Yuvakim Baharın j Fılıstınde nlduğtı haber alınmıştır. Ya. kalanması için İsrael hükumeti nezdinde de teşebbüse geçileceği sövlenmektedir. Ruben Asa'nın hukuk müşaviri Ifraele kaçmış vefat etmiştir. Cenazesl günü öğle namazını müCamiinden kaldırılarak mezarlığma defnedilerahmet evliye. TEŞEKKÜR Merhum Prof. Dr. Salâhaddin Mehmed Erk'in refikası cenaze merasimine iştirak ederek. mektub. telgraf. telefonla veya bizzat eve gelmek njret^le taziyete bulunarak acımızı paylaşan akraba ve dostlarımıza minnet ve sukranlar:raızı arzsderiz. Erk ve Kozlu aileleri ve Enver Ağabey SABAHAT ERK'in ATIKALI AJANSIMIZIN HUSUSÎ KEŞİDESİNDE 70976 hesab num aralı sayın Bayan I M4DİHE FATFİ 5 O O O TL. 71287 hesab numarah sayın Bayan ve I VASFİYE İOOO SAYIN TL. Filim yıldızı NERİMAN KÖKSAL "cildimi Puro'nun ihtimamına bıraktığım gün en isabetli kararı vermiş oldum,, diyor. "PURO, mükemmel bir krem vazifesi görerek cildi besliyor, koruyor, şeffaflığını, o tabii teravet ve cazibesini muhafaza ediyor.,, "Puro Tuvalet Sabnnu kullanan daima genç kahr... daha GüZEL, daba CAZtP olur.,. Beynelmllel eroin ve kokain kaçakj çılanndan Alekonun Cerrahpasa has Itanesine götürülürken kaçtı*ını bilairmiştlk. Polis tarafından yapılan bü t'in aramalara ra»men Aleko buluna mamıştır. Aleknnun Edirne yolu ile Yunnnl,.r.na kaçtıâı kuvvetle tahmin edllmektedir. Birkaç defa memlekeMmlze uirlp çıkan hu yaman kaçakçınm Yunan hükumeti hesabına çalı. şan bir ajan oldu»u da soylenmektedir. Eroin kaçakçısı Alekonun Yunanistana kaçtığı sanılıyor GtXSEREN KÖPRÜLÜ ile Yüksek Mühendis EKMEL DİRİKER evlendiler Ankara 1051956 £i':uatıoı ; : 3 3 NERİMAN KÖKSAL'ın TECRÜBESİNDEN İSTİFADE EDİNİZ... Siz de Puro kullanınız. Puro cildi temizler, besler kadife gibi yumuşak çiçek gibi taze yapatPURO güzelliğin ilk şarüdır. NATO Genelkurmay Başkanı bu sabah İzmire gidiyor TEMIZ SAÇ RAYİHALI SAÇ . GÜZEL SAÇ Shampodor bir anda saçı temizleyen bol köpüğü lemin eder, saçı terütaze ve pırıl pınl bırakır. Saç üzerindeki tarak hareketini kolaylaştırmakla tualetiniz ber zaman en usta eller. den çıkmış gibi olur Evvelki gece saat 22.30 da uçakla Paristen şehrimize gelen NATO Genelkurmay Başkanı İrıgiliz Mareşal i Hug AIex Constantin, bu sabah saat 8.40 da uçakla İzmire gidecek ve oradan da Ankaraya geçecektir. Maresal Constantin. tetkik ve temas lar ysmnaktadır. Fatihte Tesarizâde sokaiında 23 nu maralı evde oturan 65 yaşında Münlre Hafiri Üsküdarda Küçükhamamda yı kanırkı»n fenals^arak ölmüşitür. Ölü. mtln kalb Bekteslnden İleri geldlğl Teşhis edilemiven ve yanlış tedavller sebebile tanmmaz hale gelen hastalığımı ilk görüşte teşhıs ederek, büyük bir dikkat ve şefkatle tedavi eden, beni büyük bir lıuzura kavuşturan; Haydarpaşa Nümune Hastanesi Cllt Profesörü sayın Mütehassıs Nevzat Öke'ye Başaşistan Kâmuran Karaeğe'ye, Henışlre Hsnıma ve hastabakıcılara teşekkür eder, Tanrıdan var olmalarını dilerlm.. Adapazarı Lısesi Felsefe Öğretmsnl Nezihe Aygil TEŞEKKÜR BURHAN URUS'a Bir kadın hamamda öldü İçinde sabun oîmadığtndan «SHAMPODOR» saçta KAZANMIŞLARDIR Muhtelif para ikramiyelerini kazanan diğer talihli m ınan aıger laıınıılere mektubla bildirilmistir . Listeler Aiansımızda asıhdır. L DOGUBA NK I tuvalet satuınları yüzde yüz saftır PURO Bol köpüklü nefis kokulu BURSA KAPL1CALARI T. A. Ş. Tavzih Dünkü nüshamızda Martine Carola ald retimlerdeTi blrlnln altında blr yalnışlık olmuş ve »Ceylân fllim > olma 81 lcab eden kellme sehven çıplak flllm» ve ayrıca, bu flllm şirketi sa hlblennden Apostolu'nun adı da Apos tol olarak çıimıştır. Duzeltirtz. Yapılacak iki tenis sahası icin proje müsabakası açılmıştır. Birinciliği kazanacak olana bin lira verilecektir. Fazla malumat almak ve sahayı görmek için Çelik Palas'da. Bursa Kaplıcaları T.A.Ş. Müdürlüğüne müracatları rica olunur. ÇELİK PALAS DOGUM HASAN ÖZTAN ASİYE ÖZTAN'ın blr kız evlâdlan olmuştur. Anne ve Babayı tebrlk eder yavruya uzun ömürler dilerlz. İspart» 10. mayıs. 956
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle