19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HER AY 20 Talihliye Aylik Gelir YALNIZ Oemirbankta'dır 32 nci yıl sayı 11.420 umhunyet f AYLÂKLAR Butün dtayafta'dillere destan olan Komalı Dilber romanını yazmış olan AHSerto Moravia'nm en^güzel eserlerinden hiri de, adına *Sfer şeye boş veren H dâ'denebjlgcek olan bu rororl jrl mn ' temiz türekçesile dilimize kazandınlarak Varlık Yayınevince yayınlanmış olan bu kıtabın fiatı 2 liradır. KLTRUCUSUrTUNUS NADİ Telgraî y» mektub adresl. Cumhuriyet Istasbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umumt SantraJ Numarası: 224298, Yazı Işierı: 224299, M.tbaa: 2V429C Cuma 11 Mayıs 1956 Adalet Bakanlığı Ânkara Barosu içtijnaım menetti İstanbul Barosu idare heyeti ise fevkalâde içtima için azaların vaki talebini kendiliğinden reddettiğinden Vekâletin müdahalede bulunmasına mahal kalmadı Roprulu ihraçlara muhalif D.P. Genel idare Kurulunun dünkü toplantısında gene bu mesele mevzuubahis oldu Ankara 10 (CumhuriyetTeleks) Demokrat Parti genel idare kurulu sabah toplanrrus Te sızan haber lerden anlaşıldığına göre, idarî me•deler müzakere edilmiştir. Genel kurulun bu toplatıtısında, dun Paristeki NATO toplantısmdan dönen Profesör Köprülü de hazır bulunmuştur. Söylendiğine göre Köprülü, kasım aymdanberi devam eden ihraç lan tasvib etmemektedir, Bu arada siyasî çevrelerin kanaatine nazaran Prif. Köprülü yalnız parti nüfuzunu kötüye kullananlarla mücadele taraftandır ve fikir anlaşmazhklarlnın Demokrat Partiden ihrac sebebi olmaması tezini müdafaa etmektedir. Bugünkfi toplantıda Köprülünün gene aynı mesele üzerinde durduğu sızan haberlerden anlaşılmaktadır. Geniş Nefesli İktidar na mnhaleiet partisinin sözcülüğümi yapan gazetede şöyle bir yalanlama okuyoruz: «Gen«l Sekreterimiı İstanbulda (Yenica«nie namaza gidlyorum, lotocralçı gönderin) diye hiç bir gazeteyl telefonla aramamıştır. Izmirde teravih namazı kılacağiHa dair kimseye imada bulunmamıştır. Genel Sekreterimize atfedilen (bekârüğım sayesinde partiye kadın üye çekijnruz) sozü nydunnadır. Partili hanımların Genel Sekreterimiri öpmek istemeleri tamamen hayal ürttniidür.» Şimdi bir de ana iktidar partirinin gazetesine bir göz atalım. Aynı günkü sayınıtf birind sahifesinde şuraya buraya serpştirihniş yalanlamalara bakınız: «Başbakanın İ ı viçreye dinlenmeye gideceği doğra değii. Menderes (Vazifem mecbar etmedikçe milli hududlanmu dışına çıkmak akhmdan bile geçmez) deii. l'mtır motörii 125 tonluk küçiik bir teknedir. Buna yat adı ve.rerek dedikodu yapmak JköJŞİU «lyete işaret sayıhr. Hacı OmerİB Ifonikoydeki bahçesine dikeceği at heykeli için kendisine döviz verilmemistir. Bu beykel bir armağandır. Veniden on beş yargıtay üyesinin emeklije avrılacağı hakkındaki baber asılsjzdır.» Şu karı,ılıklı yalaniamalan rakib panilerin uçüııcü. beşinci sınıf kaeaba gazetelerinden alsa idirn «böyle ^eyler her yerde olur» der ve gldırı* etmezdiniz. Fakat yukandaki satırlar. devlet merkezimizde yajınianan ve devietimizin kaderi üzerinde soz sahibi olmak iddia«ında bulunan iki biiyük ve yan resmî parti organında aynı giin basılmıstır. Yargıtay üyclerinin emekliliği hir yana, şu haberler içinde, top'um menfaatlerile yakından Uçili, az çok siyasal. ekonomik, kültürel bakımlardan tartışma konusu olabilecek (doğru yanlış) bir tek baber var mıdır? Bir Genel Sekreterin teravih namazı kılması, ya da partili hammlar tarafından öpültnek istenmesi toplum ölçüsünde Ugi çekici bir haber midir ki; bu en yetkili parti organlannda birinci sahifelere geçmekte «doğru idi, yalandı» diye günlerce ön plârrda yer tutmaktadır? Bir Başbakanın dinlenmek üzere İsviçreye gitmesi bir suç mudur, yoksa bu yüzden kıyamet mi kopacaktır ki, sayın Menderes haberi sinirli bir iislubla hemen yalanlamak lüzumunu duymaktadır? Bu döviz kıtlığında Hacıağaya verildiği iddia edilen 20 bin dolann verilmediğini ögrermıek elbette yüreklere su serper. Ancak bunda da en biiyük parti NADİR NADİ Teaıyiz hakkında Vekâletçe yapılan tahkikat durduruldu Ankara, 10 (Cumhuriyet Teleks) 16 hâkimin emekliye sevki dolayısile Ankara avukatlarının Baro Umumî Heyetinin tolantıya çağrılması için müracaatta bulundukları ve idare meclisinin de 18 mayıs için Baro Umumi Heyetini fevkalâde toplantıya dâvet ettiğini bildirmiştik. Baro idare meclisl avukatlık kanununun 65 inci maddesinde verilen yetkiye dayanarak usulen kanunl mercüere haber vermiş, ayrıca Ağır Ceza Mahkemesi »lonunun tahsisi için de Savcılığa müracatta bulunmuştur. (Arkan Sa. 5, Sü. S te) Gökayın bir milletvekiline verdiği cevab Vali ve Belediye Reisi Ord. Prof. Fahreddin Kerim Gökay, C.H.P. milletvekili Mehmed Hazerin, evvelki gün Büyük Millet Meclisinde lstanbulun et ve ekmek mevzuunda ileri sürdüğü tenkidlere şu cevabı vermiştir: « Bu beyanatın aslını okumadım. Beyanat gazetelerde yaymlandığı çekilde ise, doğrusu hayret ettim. Zira, Istanbulda ekmek fiatları hiç bir zaman artmadığı gibi, et de narh fiatı üzerlnden satılmaktadır. Muhterem milletvekilinin mevzuu tetkik etmeden konuştuihı an1aşılmaktadır;Biz, IB «öylediğf gîbi ftTTsadT mevro larda iktisab ağası şeklinde değıl, 11me ve ihtisasa dayanarak çalışıyoruz. Yaptığımız eserler ise meydandadır.» Lüleburgazda petrol sondajına başlandı Tetkikler netieesinde Rumanya petrollan menşeinin Trakyada bulunduğu anlaşıldı tstanbul Belediyesi E.TT.. Genel Müdürlüğü ile Amerikan rhe Ralph M. Barsons Şirketinin Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan favdalanarak kurdukları İstanbul Tabii Gaz timited Sirketi dün Lülebürgaz" dvarında Mazruplu köyü yakınlarında petrol sondajlarına başlamıştır. Bu münasebetle sondaj mahallinde dün saat 16 da bir tören yapılmıstır. Törende Vali Gökay adına Belediye Reis muavini Sedad Erkoğlu, E.T.T. Arkast Sa. 5. Su S ae Lüleburgazda petrol aondajlarına ba? lanmasından iki intıba: Sondaj Te sondaj netieesinde akan mayi kulesi TARIN BATRAM Yangından mal mı kaçırıyorLar? Hayır... Bunlar işportacılardır: Polia geHyor! Biraz sonra polU g«çmiş; lşportacılar da caddenrn ortasma gene tezgâhlannı kurmug; hummah bir ahşverij başlamıştır. Bu: Mahmudpaşanın ezelî; ebedl gelen«ğidir! Kıferısta iki fethişçi düh sabah idam edildiler Atinada karışıklık devam ediyor, muhalefet hnkumetin istifasım istedi, İngiltere ile münasebetlerin kesilmesi muhtemel, radyo İngilizlerden «Kopekler» diye bahsediyor Lefkoşe 10 (R.) tdama mrhkum edilmiş olan Kıbnsh iki tedhişçi Rıım bu sabah asılmışlardır. Bunlann idam edilmelerine mani olmak için dün adada nümyişier yapılmıştı. Verilen malumata eöre. idam edilen tedhişçilerin cesedleri hapishanede gömülmüştür. Gayet sıkı tedbirler almış olan İngiliz Valiliği, tedhişçilerin idam edildiklerine dair haber duyulduk Basketbol şampiyonasında Modaspor rakımı maçın hitanuna 23 saniye kala sahayı terketti Kahve yüziir.den bir kadın öldü Kalabahk arasında kahve alırken kduıı yere düşüren yakaiandı Dün sabah Kumkapıda kahve yüzünden yaşlı bir kadın olmüştür. Kumkapıda Ördekh sokakta bakkal Nazarın dükkânında kahve tevzi edildiğini duyan 7fi yaşlarında Meryem Döner adlı bir kadın kalabahk Arkast Sa. 5, Sü. 2 de Kaçakçılığa karşı yeni tedbirler alınıyor Tokadda bir vâızın marifeti Elile para vererek eşini sinemaya gönderenin kansı boş düşermiş C.HP. NİN AÇIK HAVA TOPLANTISI .C.H.P; lilerin evvelki gün Kaman'da yaptıkları açık hava toplantısında Kasım Gülek bir konuşma yapmı^tır. Resim; Kasun Güleği alkıjlar arasında Kaman'a girerken göstermektedir. Arkası Sa 5, Sü. 2 de (Arkan Sa 3 Sü 5 te) Tokad 10 (Telefonla) Çolak Hoca namile marui hoca, şehrimizde Uluca mide verdiği bir vaızda «elile para vererek eşini sinemaya gönderenin nikâhı kalmaz, karıa boştur» demeHava ve deniz yolile gelenlerin kontrolu için si şehrimiz çevresinde geniş tepkiler yaratmıştır. Şehrimizde çıkan Genç muayene memurları gibi muhafaza memurDemokrat gazetesi bu hususa dair Ianna da salâhiyet verrlecek yazdığı başmakalesinde Ulucamide konuşan bu vâız (!) hakkında ne gibi tevessül olunduğunu Denizyollan İşletmesi seyahat yapmı? ve gemicilerin yabancı li muameleye Müftülükten »ormaktadır. mevsimi münasebetile artan kaçak manlara girij çıkışlaruu kontrol çılık hâdiselermi önlemek maksa altına almalannı Istemiştir. Buna dile gemi süvariliklerine tamim Arkast Sa. 5, Sü. S te Gıda ve zarurî ihtiyaç maddeleri Satışlan tanzim için bir Anonim şirket kurmak üzere dön ticaret Bakanlığında bir toplantı yapıldı Ankara, 10 (a.a.) Gıda ve zarurî ihtiyaç maddelerinin istihsal ve imal mahallerinden tedariki ile istihlâk merkezlerinde satışlarmı tanzime mü teallik mevzulan tetkik ve bu işlerle iştigal etmek için bir anonim şirketi tesisinin fayda ve imkânlarmı mü zakere etmek üzere, Ankara Valisi ve Belediye Reisi ve İstanbul Belediyesi Reisi adına İstanbul Belediye Reis muavini ile 18 bsnka ve ilgili ik tısadi devlet teşekkulleri ve kooperatif bırlikleri temsılcılerinden mu teşekkil bir heyet bugün tktisad ve Ticaret Vekâletinde bir toplantı yapmıştır. Toplantıyı Iktisad ve Ticaret Ve kili Zeyyad Mandalinci açmış ve bu münasebetle bir konuşma yapmış tır. Iktisad ve Ticaret Vekili Zeyyad Mandplinci bilhassa: « İstihsal mıntakaları ile istihlâk merkezleri arasmdaki irtibatsızlıklar yüzünden her zaman müşahede edi len fiat tereffülerine ve mal darlıklarına meydan vermıyecek normal bir pazar teessüsünün sağlanması, Müstehlik ve müstahsil beynindeki lüzumsuz el değistirmelerin mümkün olduğu kadar azaltüması, Mühim istihlâk merkezlerinde ana gıda ve ihtiyaç maddelerinin her an için müstakar bir fiatla bulunmasını temin edici stoklarm yapılması ve bütün bu işlerin şuurlu bir tertıb içınde yürütulebılmpsı ıçm bankalar ve iktısadi devlet teşekkülleri gibi müessese ve teşekkullerin her ba kımdan t\ ve ışbirlığine lüzum bu lunması noktaları üzerinde durarak toplantınm maksad ve gayesıni izah etmiştir. Banka ve teşekkullerin temsilcileri bu mevzu üzerinde etraflı müzakereler yapmışlar ve 25 mayıs cuma günü tekrar toplanmak üzere dağümışlar dır. Martine Carol ve kocası dün Ankaraya gittiler Yeni yedek subaylarımız Ankaragücu Modaspor maçuıdan bir an 1956 Türkiye Basketbol Birincilikleri dün gece Spor ve Sergi Sarayında hâdiseli bir maçla başlamıştır. Ankaragücu ile Modaspor arasında Millî Eğitim Bakanlığı hâdise yapılan ilk karşılaşmanın hitamma hakkında tahkikata başkdı 23 saniye kala çıkan hâdise neticesinde Modaspor takımı yalnız sahayı müfettişler hazırladıklan terketmekîe kalmamış, ajTiı zamanda raporu bugün Bakanlığa şampiyonadan da çekilmiştir. gönderecekler tlk devresi 2617 Ankaragücünun lehine neticelenen bu karşılaşmanm Robert Kolejin mühendis kısmı tahitamma 23 saniye kala Ankaragucü lebelerinin açlık grevi ile ders boy5549 galib vaziyette iken 'akib iki kotu dün de devam etmiştir. Hâdisenin kahramanı mühendis kıs mı mudürü Kobert Butterfield, saat 8.45 te 270 telebeye hitaben bir k o nuşma yaparak, Ejrkek ve Kız K o lejleri Müdürü Duncan Ballentıne ile aralaıındaki ihtilâfın halledılmesıne ımkân olmadığını açıklamış, grev ve boykota son veı ümesıni iftemıştir. Müteakıben kendı aralannda bir toplantı yapan talebeler, salı gününe kadar grev ve boykota devam etmeğe karar vermişlerdır. Salı gunü bir toplantı daha yapılacak ve vaziyete gore hareket edilecekti1'. Robert Kolej öğretmenler kurulu, saat 16 da, 120 dakika devam eden bir toplantı yaparrk. ilk defa mese'eyi görüjmüsı. ı. Neticede, talebelere blr tebligat yapılarak, grev ve boykot, bu sabah devam ettiği takdirde, «ert i Robert Kolejdeki öğrenci boykotu devam ediyor Martine Carol'un dün alınan bir resmi Arkas\ Sa. 5, Sü. 3 te (Yazısı 5 inci sahifemizde) ¥edek Subaylar düa İstikiâl amAura törenle celenk koydnUr (Yazıtt S inci $ahlfemizde) Arkası Sa. 5, Sü. 4 U VATANDAŞIN MACERALARI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle