24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
dJMHUÜlll Millı takımımız dün belli oldu Tek seçid Eşfak Aykaç, «Futbolu fiilen kavramış ve isim yapmış elemanları tercih ettîm)) diyor Nuri Hoca dün Italyadan döndü Boytorun « Her zanan olduğu gibi çocuklan çaliftıracağun» dedi Futbolda Federasyon kupası *•"••••••• Hayri Irdel ifade Hasan» lar :: Federasyonundan : aimıya devam edivor • »•• Haber aldığımıza göre, üç jehlrde profesyonel lig maçlan sona erdikten sonra, Federasyon Kupası nâraı altında yapılması düşünülen kupa maçma Istanbulun birinci ve ikincisi. Ankara ve tzmirin de birincile Blr müddetten beri Italyada ttalya f ğım gibl gene gidip olanları çalıj ri j şt irak edeceklerdir Maçlann ta millî güreş takımmı çalıştrrmakta tıracagım. rihleri ve çekli bilâhare tesbit edile olan millî güreş takımımızın antrecektir. BIR BAŞ ANTRENÖR OLMAL1 nörlerinden Nuri Boytorun dün saat 18 da Samsun vapuru ile yurda dön Güreş kampımızı gidip göreceğim. dO. Bol eleman varsa o nisbette iyi bır seçim olur. Dünyanm her tarafında Neşeli T« sıhhatli olan Boytorunu bir kampın bir baş antrenoni olur karsılayıp «Hoşgeldiniz» dedikten son „ . , , , . , , . . •bır • , , ^. ^.. v Bızde de boyle olmasından tabu şey yoktur.» Bundan bir ay kadar evvel mira kendisine Dünya Güre? Kupasına Bundan sonra N Boytorun: nüskus amebyatı olmak ıçın Londra haıırlanmakta olan millî takımurmz « Hususî işlerımı bıtırdıkten son ya gıden Galatasaraylı futbolcu Er•ntrenör mevzuu etrafında rualler ra derhal gidip vazıfpme başlıyaea gun Eı cıns bu sabah uçakla şehri•orduk. 4 Güreşçilerünizin meşhur Nuri Ho ğım. Elimizden geldiğı kadar çahşa mize gelecektir Ergun 1 şubatda cağız. Tanrıdan muvaffakiyet dılıyo Londrada amelıyat olmuş e bunma şoyle konuçtu: dan sonra da Arsenal takımıle ant ru2> dedi. • Ben ttalyaya gitmeden evvel Gii Erdoğan ARIPINAR renman yapmıştır. fş Federasyonumuz bana antrenörMk teklıi etmişti. Ben de kabul etmış tün. Her zaman çocuklan çahstırdı Ergun bugiin İngiltereden dönüyor '. '. Polahn başkan, Ekin ile öğ < [ ]' rengil'in müşavir olarak bulıın • ' .. dukları Hasanlardan müteşekkıl .. ' | Futbol Federasyonunun Anka H * .. rada yapt. ğı son toplantıya as i • '" başkan Hakkı ve aza Bınbaşı *' • > Cihad ile Merkez Hakera Ko X | \ mitesinden Dr. Tarık iştirak et ^ * < • tiler. Üç gün suren toplanü «• " \ sonunda bir teblıg yayınlandı. *" • • Simdi soruyoruz: • ','. 1 Teblığde, sebebini bütün < > • • umumî efkârın beklediği Por •"• ','. Portekiz mağlubiyetinden neye <' ' ' bahis yok 7 «• ,. 2 Federasyon Genel Sekre ^ * "' teri ve tek seçicisi Eşfak Aykaç <• ','. Istanbulda olduğu halde bu top <» • lantıda niçın bulunmadı? " • " ,. 3 Hasan Polat Lizbondan dö <h ^ n ü ş ü n d e uçak alamnda gazete •"• G Saray Kcısı Kefik Selımogiu ıfade verirkeo ..cilere şfak Aykaçın avdetinde <. ' [ müşterek bir basın toplantısı ya " Ankarada cereyan eden Galatasa da bu hâdise ile ilgili bazı zevaü . • paca&nı va'detmişti. Aykaç, Da + ray Vasco de Gama hâdisesi dze dınlemiştir. Ifadelerine müracaat edi ' [ sın toplantısını yaptı. Polatın rine Istanbula gelen Merkez Ceza len Sadri Usuoğulu. Arif Soydan heyeti üyesi Hayri Irdel geçenlerde Sami Önemli Refik Selımoğlundan • • basın toplantısı ne oldu' Coşkun ve Kâmilin ifadelerinl al sonra bugun Receb Odar dinlenei; Haluk SAN dıktan sonra dün de bölge binasın cektir. •••«»••••••••««••«•••< ltı>ull..lU..I(Ullllıl :: Üç Sual? :: 1 mayıs gunü Brezilyaya karjı çıkacak millî takımımız: Şukru (FB). Ahmed (BJK), Basri (FB), Mustafa (KG), Kadri (İS), M. Ali (TB) İsrendiyar (GS). Naci (FB), Metin (GS), Kadri (GS). Lefter (FB) Millî futbol takımımızın tek seçicisi bolculann 26 nisan perşembe günfl Eşfak Aykaç, dun Beden Terbıyesi saat 14 30 da Fenerbahçe stadında Kaleci: Şükrü Bolge bınasında bir basın toplantısı bulunmalan rica olunur. daha yaptı. Sorular Sağbek: Ahmed İlk tahminler Tek seçici daha sonra takım eleSolbek: Basri Tek seçici dünku toplantıda komanları hakkında sorulan sorulara nuşmağa gayet sıkıntılı bu şekılde cevab verdi. Sorular daha ziyade Sağhaf: Mustafa «Çok şey ummuştum» sozlerile başsağiç mevkiinde oynatılan Naci iiladı ve devam etti: Santrahaf: Kadri zerindeydi. Eşfak bunu kısaca şöyle c Millî takımımız memlekete izah etti: Solhaf: M. Ali dbndukten sonra ben bıldığınız gıbi « Naciyi sağiçte oynatmam taPortekızde kaldım. Oradayken bumamen bir sistem meselesidir. Oyun Sağaçık: Isfendiyar radaki takımlardan meded ummuslarını görmüş olduğum Brezilyalıtum. Fakat bugun ise yeıse duştum.» Sağiç: Naci lara karşı böyle bir sistem tatbik Yegâne çare etmem lâzımdır.» Santrafor: Metin « Brezilya maçına çıkacak takımillî takımımızın antrenman maçı rnımızı tesbit etmenın ne kadar Soliç: Kadri Milli takımımız Brezilya maçına nıuşkul olduğunu takdır edersmiz. hazırhk olmak üzere yann FenerSolaçık: Lefter (K.) Bu vazivet karşısında yapabıleceğım bahçe stadında Emniyet ile bir andaha doğrusu takıb edebıleceğım trenman maçı yapacaktır Bu maçiki yol vardır. Bunlardan birıncısı cl 1 mayıs 956 tarihinde Brezilhahhazırda formdan uzak olan ele yaya çıkacak millî kadromuz şu şe tan sonra 15 oyuncudan muteşekkü kadro Yeşılkoyde kampa girecektir. manları çıkarmak ve yeni eleman kilde tesbit edılmıştir: A. Y. Eşfak A\kaç dunku toplantıda lardan muteşekkü bir takım tesbit Şukru Ahmed (BJK), Basri etmek. ikıncısi ise son haftalarda çı Mustafa, Kadri. M Ali İsfendıyar, kardıkları oyunlara bakmıyarak Naci, Metin, Kadrı, Lefter (Kpt). futbolu fiilen kavramış ve isim yap Yedekler: Turgay, Aydemir, Aymış elemanları tercih etmek han, Ercan. Ben Brezilyanın maçını gdrdük2 Takım 26 nisan perşembe güten sonra ikinci şıkkı tercih ettım.» nü yapılacak antrenman maçını mü Tebli? ve kadromuz teakıb kampa alınacaktır. Takım 28 (25 Nisan 1956) • Eşfak Aykaç bundan sonra gaze nisanda bir çalışma daha yapacaktır. Brezilya millî takımı Avrupa tur ise bu sene şampiyonluğu açık farkla Istanb'jlda Taksım stadında Tamtecılere aşağıdaki teblıği bıldirdi: 3 Yukarıda isimleri yazılı fut nesındeki beşinci maçını bugun Mi kazanacak olan Fiorentina teşkil et şıvar muhtelıtının temsıll karlâno'da Italyan millî takımına karşı mektedir. şılaşmada ülvl Cafer Barhan, oynıyacaktır. Viola (Juventus) Magnini (Fioren Kemal Rıfat, Nlhat, Sablh L Brezilyalılar, Avnıpa turnesinde hc tina) Çerveto Chiapela Bennısco Mehmed. Al&addln, Zekl, Saml, Musllh'ten kurulu İstanbul kaı nüz parlak bir netice almamış olmak nı (Sampdoria) Segato Bonıperti masını 53 yenlşlnln 30 uncu. la beraber, Milâno'da nâmağlâb ola (Juventus) Graton (Fio) Virgili ıFıo) Estony4da Talin fehrinde yapıMontuori (Fio) Carapellese «Genos). • NewYork 24, (a.a ) Teksas * Colombus. 24 (a.a ) Amer. rak sahaya çıkacaklard'r. [an 1938 Avrupa Grekoromen Bundan e\rvelkı dnıt rrn^a, Poıte100 00 seyirci alabilen San Siro staün.versitesi atletizm ekipi, 4X130, ksn atleti Thana Baker 300 yardagüreş şamplyonasınm M klloeun kizi 10, Avusturyayı 32 yenmışler, dının bütün biletleri s«,tılmıştu'. da Hüseyln Erkmenln Letonyah yardabk dünya rekorunu 43" 110 yı 29" 4 de almak suretile yeni bir tsviçre ile 11 ve ^ekos'ovakya ile 00 ttalyan millî takımıııın artrenörü Baynorvlçl tusla ve Plnll Perta da elde eylemek suretıle ıslâh et dünya rekoru tesis eylemiştir. berabere kalmışlar lır. olan Dr. Foni, kadrosunia / f'orennenln Hüsevtn Erkmenl tuşİB. miştir. 66 kiloda Isvecll Andersonun Tu Bu atlet 100 yardayı 9" 310 da Brezilya milli talcımı M:'.âno da *u t^nalı bulunan milli taıcıımndın ga suf Arslanı tuşla. 72 kiloda Fln kadro ile sahada vpr alacaktır: Koiyet beklemektedir. Iî. G. Bu basanyl elde eden atletler şun almak suretile yeni bir dünva reko 11 Mackln Salm Ankanı ekserlGılman D. San'es. N. Santos ru tesis eylemişse de. rüzsârdan fay vetle yenlşlerlnl» 18 lncl; Norlardır: George Schneider, Yerr Pre Zozimo, De Sordi, Dekuinha Paulinveçte Oslo şehrtnde yapılan Okul maçlan tehir edlIJi «itt. Bob Whilden ve Y. Frank dalanmış olması dolayısile rekoru ho, Evaristo, Gino, Didi, Canhoteiro. 1939 Avrupa Grekoromen güreş savılmamıştır. Italyan millî takımının çekirdeğini Faueherty. 19 mayıs hareketleri dolayısile buşamplyonasınm 56 kllosunda Al * Munich Bıelefeld'de yapılan gun yapılacak olap kız ve erkek okul man raklblnln Kenan Alcayı ek 30" 210 luk bundan evvelki reyüzme vanşında Ursula Happe: seriyetle, 61 kiloda Estonyalı ralar maçlan tehır edilmiştir. Önünıuz kor 21 mayıs 1955 tarihinde Mokiblnln Ahmed Işık'ı tuşla. »6 deki hafta maçlara tekrar devam cKrevkulaçlamada 200 metrevi 2 da kiloda İ«veçll Anderssonun Ta desto'da elde edilmişti. dılecektir. kıka 51 sanıyede %'e Birgıt Klomp şar Doguyu eksertyetıe. 72 kilo• NewYork 24, (a a.) 35 spor serbestte 100 metrevi 1 dakika 4 sa da Plnll raklbrnln pelal Atlk'l Ankara Hg maçlan cuyu hâmil 14 vanş motörü eıriştık niye 7 de almak suretile yeni AJlttlfakla. 87 kiloda İsveçll raklŞehrimizde bu hafta yapılacak pro blnln Mustaia Çakmağı eks«rl6 haziranda Ankarada yapılacak fesyonel lıg maçlan programı şoyle !eri bır müsabaka sırasında keyıb manva rekorlan elde etmişlerdir. yetle. AJırda İsveçll raklblnln Ço olan Türkiye Almanya amatör mıl tesbit edilmiştir: olmuşlardır. ban Mehmedi ekserlvetle. 79 kl * Paris Fransız Rugbv takı lî futbol maçı için İzmirde bir futPazar günü: Demırspor loda Mersınli Ahmedm Letonya Kadarla mücehhez bircok sahil mınm en ivi eski ovunculanndan bol turnuvası düşünülmektedir Bu Ankaragücü Oto Y.ldırım f:üneş, lı raklblnl tuşla venlşleıinln 17 muhafaza gemileri Kalüomiyada Toulouse takımına mensub Phılip turnuvaya Ankara, Istanbul. Izmır 6 haziranda: Ankaragücü Güneş LongBeach civannda Katalına bo j pe Struxiano. bevin kanaması net: amatör karmalan iştirak edecekler maçı ile. şehrimız profesyonel yıldönümüd'" lig ğazında motörleri aramaktadırlar. I cesinde vefat etmiştir dir. * I maçları sona erecektir. Brezilya • İtalya millî macı bugün yapıhyor Amatör miilî maça hazırlık nımıınııııutıııııııiHitiıınnıııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııniHiNinııttH ujuıımıuu DENÎZYOLLARI ADRİYATİK Rattı 24 layısta Açilıyor İstanbul Izmir Pire Brindizi Venedik Riyeka Trieste Sefer Ker 15 gunde bir tekraTİanaraktır. Korent ksnalmdan geçen hat, seferi kısaltmalrtadır. EMNİYET SANDIGI ÖNÜMÜZDEKİ KEŞIDEDE APARTMAN DAIRESI Ayrıca Çlftehavuzlar'da Fransızcadan Türkçeve ve Türkçeden Fransızcaya tercüme yapabilecek mütercim tercümana ihtiyacımız vardır. İsteklılerın evvelce çalıştıklan yerden almış oldukları hizmet belgeleri ve tahsil durumlarını tevsik eden diploma veya tasdiknameleri ile birlikte müracaatları rica olunur. Demirköprü Barajı P. K. 1 Salihli Sümerbank Umum Müdürlüğünden Kapalı Teklif tsteme İlânı Kütahya Keramik Fabrikası sun'î kurutma fınnı radyatörü yaptırüacaktır. Bu husustaki Ticari ve Fennt şartname ile resim beş lira mukabilınde Ankarada Merkez Müdürlüğünden İstanbulda Alım ve Satım Müessesemizden tedank edilebilir. Kapalı tekliflerin muvakkat teminatla birlikte en geç 25'5/1955 gunu Umum Mudurluğumuzde bulunması garttır. Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (5034) Lira PARA İKRAMİYELERİ ŞİMDİDEN HESAP AÇTIRINIZ Orta Avrupa Memleketlerine En Kısa Yol (3942) 1 Rmitmtımıııııımııım PURO MARKASI ÜZERİNDE Jut ve Asfalth Çelik Boru Satın Alınacaktır | I ISRARLA IIIIIIII.IIIIUIIIIIMHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII? 1 Müessesemiz ihtivacı için şartnamesinete cins ve i miktarı yazılı cem an 58.650. metre muhtelif E kuturda jut ve asfalt izoleli çelik havagazı borusu = teklif ısteme usulii ile satın alınacaktır. § I Fennî ve idarî şartnamesi Müessese Ticaret İşleri = servisinden parasu olarak ahnabilir. = 3 İlgililerin şartname esasları dahilinde tanzim ede = cekleri tekliflerini 4 haziran 1956 pazartesi günü = akşamma kadar Müessese Umum Müdürlüğüne § vermeleri ilân olunur. (4821) = Ankara Elekfrik, Havagazı ve Olobüs | jşlefme Müessesesinden: | = TORBİN PERVARCU VISCOUNT TAYYARELERİYLE UÇUNUZ IRAK HAVAYOLLARI BAfiOAT İSTANBUL • VİYANA »• LONDRA Arasmda mnnlazam »ermsler papccak olan Tavalet Sabuntı istediğiniz zaman PURO yerine baş» ka sabun verirlersr aldanmavınız... Sabunun üzerinde yazılı PURO markasına bilhassa dikkat ediniz... Israrla PURO isteyiniz. Çünkü: 40 yolculu 1 . ncl •ınıf VISCOUNT uy>n (ullumıza '!,aHrfe'SİNBAD HATTI,,™ taa thrtj riJugu» mütehas9is kimyagerlerin nezaretinde imal edilir PURO TCRKIYE UVUV0 ACENTELHa { £ PR UO AfH^nvı Rm'pstu No:l (Pıricoîd kar;ujTida) Tek BEA.İ!ttnlwl Hntoo Şubes, Harhıye, Tet İ&42&İ çehrenize, filim yıldızlarına hasosihirü cazibe vc guzelliği temin eder BOL KÖPÜKLÜ NEFİ 11 h t, h t Û I Tuvafet Sabunları 100 de 100 saftır PLJ R O OLIVETTI EMLÂKKREDİ BANKASI SATILIK DAİRE Nijantaş Vali Konağı Eytam cad. Kadırgalar, Spor Sarayı ve Açık: Hava Tiyatrosu karşısı No. 16 Acık Hava Apt. da 6 7 odalı lüks dairelerden biri gatılıktır. Asan•ör, kalorifer sıcak su, her taraf parke ve seramikle dölcll, rarif renkli banyolu, geniş manzaralı ve aydınlıktır Tediyede kolaylık müracaat: Kapıcıya mnıu IIALTA En eskl ramandanberi Termal kaynaklarlle mejhur bir memlekettir. Tafsilât: OFFICE NATIONAL İTALİEN DE TOUHIŞME (ENIT) tstanbul Tepebaşı Meşrutiyet caddesi 161 No. İtalyan Ticaret Odasından ve bütün sejahat acentalarından alınabilir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: 5389 sayılı kanuna istinaden çıkardığımız % 5 faizli dördüncü tertib 20 milyon liralık Bankamız tahvillerinin dördüncü itfa çekilişi 2.5.1956 çarşamba günü saat 9.30 da Ankarada Genel Müdürlük binamızda Noter ve Bankamız mümessilleri huzurunda yapılacaktır. Milli ve ecneM bankalar temsUcüeri Ue tahvll hftmillerinden arzu edenlerin bu eeküijte bulunabilecekleri ilân olunur. (4750) İki makinenin işinı gören çift kontörlü elektrikli DUPLEX Olivetti Cem makinesini takdim eder. 12 rakkam kapasite 13 rakkam çift yekunlu Teknik servis ve satış yerl: Vitali Benbanaste ve OĞLU. Koll. Ştl: Haraççı sokak No: 10 Galata Telgral: BENVİTA • M B ^ İ ^ B ^ İ ^ İ ^ M Tel: 4 17 47 4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle