26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
KNİMİnllM CUMHURtTET * . (Baştarafı 1 ind sdhifede) rol polltikası var. Blr kaç Mneye kameşhıır Claridge otell kapısı • Merrueketin içinde ve dışmda dar ihya olacağıı. Bunun gibi bir de (Ba^tnrajt 1 inci sahıiede! 50 jandarma peşinde, 20 da Bakanlara ve Basbakana sualler |' rasmda kırmızı bir yol halısmın seonüne gcnif akisler yaratan bu raporun kömür kanunu yapmak lâzım. Envestisman yapalun. Fakat bunları blr tenkid zihniyeti içinde kaleme sıraya koyalun. köy halkı korkudan uyku •ormaktaydılar. Bunlar, torulan fu rilmekte oldugunu gören Rus mülteProf Beck, Enfarktüs geçiailere cevablar vermişler ve tenkid cilerinden şık bir kadın yüksek sesle almdığı gorülmektedir. Bunu hazırDoktor Birtek. nihayet yalnız müsuyuyamıyor leri cevablandırmıslardır ju mütaleada bulunmuştur: renlerin dahl ameliyattan byan arkadaşlarımın hüsnü niyet tehlik olarak gidişimizden şikâyet et « Bir adam öldüren asılıyor, faO nrada Churchıll'in bir milletvesonra normal yaşıyabiidiklerinden «mlnim. Fakat tuttuklan miş, yüzde 60 liberasyona sidisimizln Irmlr 24 (Telefonla) Bundan yol onlan bu rihniyete götürmüştür. neticelerini belirtmlj ve devalüasyon 10 sene önce bir bekçiyi öldürüp kili olarak Avam Kamarasına girip kat milyonlarca adam öldürenlerin lerini söylüyor Halbuki Odamn bütün çslışmala dan kat'î surette kaçınmak 14z;m gel diğer bir şahsı da ağır surete yara yerine oturman da Bulganin ile Snlerine böyle kırmızı hahlar seriliHrutçef'in hayretini mucib olmuştur yor.» diğini, buna lüzum olmadığmı, kon rında bitaraf olmak yolunu tutmuşsolidasyon tatbik etmek 'htlyacını ladıktan sonra bugüne kadar z<:bıta Bulganin ile Hrutçef Avam Kama Sovyet liderlerl Eden'i Moskovaya Birleşik Amerikanın Cleveland sehtur.ı söylemiştir. kuvvetlerinden gizlenmesini bilen rasında iken bir mebus Eden'e hitab rindeki Western Reserve Üniversıtesı dâvet etmlsler Kâzım Yurdakul raporun 1949 dan Hatiblerden Sadık Bigat da enflas ve iki gün Snce de Akhisarın Musa ederek, «Rus idarecileri ile cereyan Londra 24 fa.a.) Güvenilir kay kalb cerrahisi profesöru Dr. Claude Hibaren hıuule gelen durumla alâ yonizme giden ilk biz olmadığunızı lar köyünde üç kişiyi öldürdükten etmek te olan görüşmeler hakkında naklardan ahnan bazı malumata gö S. Beck, dün saat 13.30 da uçakla kah olmaJinı doğru bulmamış ve söyliyerek demiştir ki: sonra bir kadmı da ağır surette ya izahat veriniz» demiştir. Eden eeva re. Bulganin ve Hrutçef. Sir Anthony TelAvivden tstanbula gelmiştir. € Para âyarlanması kaf'yen lü ralayıp ksçan azılı katil Yakub bmda, bu görüşmeler sona erince A1944 aenesine kedar gerilemek mecKendi ismini taşıyan «Beck I» ve Eden'l Moskovaya davet etmişler ve buriyetini ileri sürerek demiştir ki zumsuzdur. Buna hiç bir «ebeb yok Uzar bütün aramalara ragmen ?u vam Kamarasına etrafh izahat vere Londrada başlamı? olan görüsmelere «Beck n» ameliyat tekniği ve usulü t Bizler 1939 harbine girmedik tur. Derdlmiz, ihracat ve «thalâtmuzı ana kadar bulunamamıştır. Dörtlü ceğinl söylemiftir. orada devam edilmesini teklif etmis sayesinde, erfarküs geçirmiş bulunan tanzim edememektir. Bilhassa itlıal tngiliz Rus görüşmelerinin yann lerdir. Sovyet liderleri Moskovaya kimselerin hemen hemen sıhhatli inama harb ekonomisi şartlannı yaşa malı fiatlarmı yüzde yüz indirmek cinayeti işledikien sonr kendisine c dik. Bilâhare 1950 de Kore harbinin kabildir. hareket etmeden önce bu davet res sanlar gibi yaşamalannı temin etAkhisar canavan ünvanı takılan sona ermesi beklenmektedir. Gazetelerin sert cevablan miştir. ıneydana getirdiği unsurlarla karşı men ilân edilecektir. İkili anlaşmalardan bahsedîldl. Bun katil Yakub 50 den fazla jandarma Hrutçefin son 24 saat zarfında söyBuluşları neticesinde milletlerarası karşıya kaldık. Onun için tetkike lar hiç iyi seyler değildir. Hnıtçef çatıyor tarafından bütün dvar kaza, nahiye şöhret «ağîayan Profesör Doktor e u ı olarak asgarl 10 senelik bir Bundan başka dahilde milyon ka ve köylerinde aranmaktadır. An lediği nutuklar, bu ziyaretm ilk saatScvimli Amerikan komedyeni dünkü toplanüda Londra 24 (A.P.) Bu gece Rus Beck, üç ay evvel Birleşik Amezananlaruı çoğalması enflâsyondan i eak, katilin kansımn jandarma yüz lerindeki «samiml havayı> birden damfiddet ele alınmalıdır. ğıtmıştır. Bilhassa Hnıtçef'in dünkü sefaretlnde 4.000 kişilik bir kabul rika Cumhur Başkanına sıhhati Ankara 24 (Cumhuriyet Teleks) mektedir. Vc bu filmler f o n n bk Rapor ticarl bilânçomuzun rakam leri gehnektedir. Her teyden evvel başısma bildirdi&ine göre halen Yanutkunda, Rusyanın tayyareden atı resmi verıimis, Hrutçef ve Bulsanin ne tamamen kavusması İçin ame Dünya çocuk teşekküllerine yardım araya getirilerek yeni bir kordelâ y«lanna latinad ettirilmiş, fakst onun koordinasyon lâzım.> Son olarak söz alan Mığırdıç Arad kub«n 6!düreceği daha üç kişi sı lan ilk hidrojen bombasuu infilâk hazır bulunmuşlar. tngiliz idarecl liyat oîmasmı tavsiye etmiş, fakat maksadile temsiller vermek üzere pılmaktadır. bftnyesine nüfuz ettirilmemiştir. demiştir ki: rada bulunmakta olup katil son ci ettirdiğini, dünyanın herhangi bir ye 'eri de gelmişlerdir. Ban hâdiseler 1 buna riayet edilmemistir Prof. Dr. evvelki gün Ankaraya gelen ve ilk Sanatkâr. yüksek blr yer* konulaa MeMİâ 1944 te pamuk ipliği ithalâtı r Memlekette kaçakçıhk, para nayetlerini ışlemeden önce üzerine rine ulaşacak tipte radyo ile idare olduğu bildirüiyor. Bir ara misa Beck, «Tavsiyemde hâlâ ısrar ediyommtmt ithalfitımızı yüzde 3.5 unu nın düşük olmasından ilerifeemekte külliyetli miktarda cephane, yeni bir edilen füzelere sahib bulunduğunu Prler çoğalınca garsonıar Hrutçef rum» demiştir. Mumaileyh aynca, se temsilini bu gece veren tanınmış A iskemleye oturmadı. önc* iskemleteşkll ederken 1954 te yüzde bire dir. Zaten bizim ihracattmız 870 mil çlfte. 8 ekmek. 4 kilo peynir, 3 kilo anlatması tngllizlere açık bir teh ile Bulgarin'i hususî bir odaya kiz ay önce Cleveland'da tanınmış bir merikan komedyeni Danny Kaye saat nin üzerine çıkü. Bımu beğenmedL lnnüı. Mensucat yüzde 8 den 6 ya yondan ibaret değil. Kaçak K'Hen mal zeytin ve bir yorgan alarak dağs did olmuştur. Londra basını bu sabah çekmişlerdir. Buradan Bulganin'in Türk devlet adamma kalb ameliyat 1 17 de Ankara Palasta bir basın top Bir ayağını koydu, öyle durdu. Onu düjmüştüı Buna mukabil mkine ları da saymak lâzun. bunu cevablandırmakta ve Hrutçef in hiddetii sesl duyulmuştur: yaptığını, fakat ismini hatırlamadığ' • lantısı yaptı Danny Kaye'ın basın da beğenmedi. Bu sefer iskemley» çıkmıştır. Bundan başka bankalannus trafik, toplantısmı yapacağını duyan hay abandı. ö n sırada tesbih çeken blr bir taraftan güldügü ve diğer tarafm bevan etmiştir. lthalftta yüzde 12 den 26 ya çıkU. It« Yahu votkaya ne oldu? Bana yani spekülâsyon ticsrrtini tesvik etHalen Musalar köyü ve civar dağ tan da tehdidler savurduğunu kayranları ve otel müsterileri de An gazeteciye elindekinin ne oldugunu halâtta istihlâk mallarile istihsal es mektedlr. Memlekette resmi f.iz yuz Prof Dr Beck. bugün saat 10 30 da lar jandarma kordonu altma alın dederek «böyle banşa vanlamaz^ de votka versenize.» kara Palası doldurmuslardı. Daha ön sordu. O da tesbih dedl. Kendisin« yannı »yırmak lâzımdı. Tıb Fakültesi Cerrahpaşa hastanesi de 3035 i bulmaktadır. Memleketin Bu kabul resminde tngiliz İşçi ceden bir takım projektörlerle galon vermesinl isteyince gazeteci tesbihi i olup 20 ye yakın köy halkı evin mektedir. anfisinde «Kroner kalb hastalıkların Sonra nünya muvacehesindeki kurtulması için serngyenin Anado oldugunu den dısarı çıkamamakta ve büyük Diğer taraftan Ijçi Partisi idareci lideri Hrutçefe, «demlr perde gerl da cerrah! müdahale> isimli bir kon aydınlatıldı ve iskemleler »ra sıra hediye etti ve kehribar dunımumuru anlatmak lâzundı. Biz luya gitmesi gerek. Fakat burada o sindeki sosyal demokratlar ne ol ferans verecektir. dizildi. Anlaşıhyordu ki Danny Kaye söyledi. Artist bundan sonra luallera kadar kolay kazanç •sar ki hiç bir «cr bir korku ve heyec&n içinde adeta leri torafmdan Sovyet idarecileri şeAvrupadan yüz sene geriyiz. Onlar cevab verdi. sırosını beHer bir durumda bulun refine verilen ziyafette de «samimi du?» demis Hrutçef de slnlrll bir Bugün saat 1 5 te uçakla New Yorka bir de gittiği yerlerin filmlerinl çek= atom devrlnde, biz henüz buhar maye taşraya gitmiyor. msktadır. l.âdise, bütün bir bölge yet hududlanm aşan bazı konuşma sekilde «B'.zde sosyal demokrat yok! müteveecihen tstanbuldan aynlacak Burada çuvalla para kanmlıyor . f devrindeyız. Bu cihet gözönünde Her maddede bir iki firm» ihtlsas yap de günün mevzuu olup kendisüı lar yapıhnıştır». Verilen lzaha a göre Bizde olup bitenlere de kimse ka olan Prof. Dr Beck. Türkiveden Snce tutulmamı». mı?. thracatmı o n ! v yapabniyor. Bun den şüphe edenierin gözlerine uyku Hrutçef batılılann sllâhsızlanma ve rışamaz.» Pakistan ve tsraelde konferanslar Memlekptimlzln coğraf! yapısı onu lar, daha doğrusu bu madieier fi eirmemekte ve bu arada katilin kontrol plânlannı reddetmiş ve *y«lçtikten sonra blr sra dışan çı vermiş ve büvük alâka toplamıştır. bir nevi küçük Amerika yapmakta zerindeki dalaverede ihtısis yapmjş karısınm isminı verdiği şahıslar tak odalarımıra başkalannm bakma kan Hrutçef »ağa sola çarparak dır Orada ce mevcudsa bizde de lardır. enıniyet kordonu aîtında bulunmak suıdan hoşlanmaytz> demişth" «Ya yürürrüş, bir topluluğa katılmış ve (Baştaraf\ 1 inci sahifedt) (Baştaratı I tna sahıiede) Bunlar olmasa, Türkiye ticaret a bahçenlze'» dlye soran bir işçl ınevar. tç iktisadî bünyemiz hskkınlerinden ağır surette yaralanmıslar hal çelik çemberlerle, kontrol altı çığuıı bir iki yüz mılyonU kapata tadır. Jandarma ekipleri dört kol busa, Hrutçef «baheemtze de> de o nrada işçi iiderlerinden bahseda malumat eksiktir. naimde taramalarına fasılasız devam derken bnnlan aptallıklt, tersembilir.» na ahnarak, sıkıştınlması kararlaf dır. miştir. Dış tedye açıklarımız hakkında li'tle ve domıızlukla ithama kalVakit geciktiğinden ,nüzakereler etrektedirier. Yarahlar derhal hastaneye kal tınlmıştır. Bu maksadla Karabük Bir çok işçi şahsiyetin ifadesine gB kışmıstır. mukavese var, ama açığı tevlid gelecek haftaya Uırakılmıştır. dınlmışlar ve tedavilerine başlan fabrıkasmda 5 cm kutnmda uzun!. Sovyet devlet adamlannm tşçi •den âmi'.ler gösterilmemiş. Halbuki Mazhat KUNT Hrutçef Eden'l de bulmuş ve ziluğu 2000 metre tutan çelik çernber mıştır. Partisi lideri Hugh GaitskeU ile ,nuaçık istihsa! meddelerinden ileri geOcakta pek büvük bir hasar ol ler hazrlattırılmaktadır. Bu çember alefetin parlamentodaki sözcülerin yaretleri esnasmda. bazı yerlerde llyor. 19495C fena mahsul devresi den Alfred Robens'l Moskovaya da kendilerlne cdomuzca* muamele mamış ve çöken kısmın açılmasma ler hazırlandıktan sonra Denizyolidi deniyor. 195455 de öyle değil vet etmelerinden sonra Hrutçef bu edildiğinden şikâyette bulunmuştur. Enver Adakan, «D. P. antidemok akşam üzeri başlanmışür. ügililer lan İstinye tersanesinde bunlara Biıydi? uzlasmaz. hattâ hakaretâmiz durumu Bu geceki toplantıda votka «u gibi (Baitarafı 1 ıncı sahıiede) takmmıstır. Diğer taraftan umum! kredi bahrarJk meselelerde C H. P yl temizleme ameliyesinin gece yarı diş açılacaktır. akmıştır. sma doğru neticeleneceğini ve oca Bundan sonra da çemberlcrle ia •inde kredüeri bir kül halinde müdia etmişse de, h&kim tevkifıne kafersah fersah geçti» dedi (Baştarafı 1 incı sahifede) Yemekten ıonr« tsçi Partisi İleri Bafdad paktı ve Hrntçef ğın yanndan itibaren normal çalış tinat duvarlarının sıkışünlmasına talea etmek doğru olmaz. İstihsa] derede çıkmıştır. Burada blr gece rar vermiştir. Sara Asa Sultanâh gelenleri. bu beklenmedik nutkun Londra 24 (R.) Bugün gazeteHür P. Eminönü îlçe merkezi, malanna başlayacağını bildirmişler başlanacaktır. Şımdi muayede salo maddelerini arttırmak için kredilet konduda oturan îlyas Çil isminde med cezaevine gönderilmiştir. manası hakkında birbirlerile nörüşnunun sütun başlanna rastlıysm kl uzun vcyj kısa vadeli olabilir. El 35 vaşmda bir köylü, gecekonduHaber aldığımıza göre bu hâdi müşler ve bu nutkun, asabl, Tierha ciler Sovyet Komünist Partisi Şefl dün saat 16.15 de Sultanahmedde dir. Şu ana kadar (Saat 23.30) ölüle sımda ve yerden 36 metre irtiıada Terir kl kred; istihlâk için yapıl mm etrahnı seyle Ugili hazırlık Uhkikatı sona metsiz uzlasmaz ve Gaitskell'ln tftbl Hrutçefe bazı tualler •ormuşlar ki il binasından tÖrenle açıhmştır. açmak için «Makiı d>r Bu arada bir gazeteci de Bağiçertin» aıasın. Törende Genel İdare Kurulu üye rin hüviyetini tesbit etmek mümkün betonlama ve betonların tabir edilen fundalıklan ate»e rer ermektedır. Suçlan sabit görülen rile «Stalin'den riyade Stalind» bir demir kazıklar dikme ameliyeim* Türk parasının dıj piyasalardakl mlsse de ,rüzgSnn siddetli bir şe 10 kişinin Türk parasının korunma şahsivetln tfadesi olduğu kanaatine dad poktı hakkında n t düşündüğü lerinden Enver Adakan, il ida olamamıstır. nü öğrenmek istemiştir. Kandilli mâden ocağmda grizu ba'lanmıştır. re kurulu başkan ve üyeleri ile düsüklüğünü göstermek için rapor kilde esmesi vüzünden yangın bir sıhakkMdaki 4328, 5540, 6258 sayılı varmışlardtr. Hrutçef gayet manidar bir cevab ilçe idare kurullan temsilc.leri işti nun infilâk ettiği Zonguldak'a bil Öârendiğimize göre Dolmabalıç» R!r RtK kadınmın mütalessi da fıstık kaçakçıhgından bahsedil anda büyümüştür. Gittikçe geniş kanunla muaddel 1567 sayılı kaLondra 24 (a.a.) Bulganin ve vermİ5 «ölünce yani pek yakın rak etmislerdir. C, H. P. il idare dirilince Zonguldak Valisi, Emni Saravmda ilk çatlama 310 senesinmektedlr. Ben bu misrli biraz küçük liven ve Rumelifeneri ile Demirci nunun 1 ve 3 üncü maddelerine Hrutçef in Londrayı ziyaretleri « da, konuşuram» demljtir. Te yersiz bulmaktayım. kurulu üyesi Şevket Mocan yet Müdürü. Ereğli Kömür îslet deki büyük zelzele esnasında olmuff köyünü tehdide başlıyan yangın tevfikan mahkemeye verilecekleri takviyelerden EPU memleketlerile ticaret ile C.HJ Fatih ve Eminönü ilçele mesi Müdürü ve alâkalllar derhal o devirde yapılan tehlikell bir hal almava bsçlaym bildiribMktedir. EPU memleketlerile ticarete ge ca civardaki askert birlikleT ve !s ri baskanlan da toplantıda bulun Kandilliye gelmisler ve mahallinde sonra Sarayda bugüne kadar esaa Bir açıklama lı b'r Sraa başRöstennemiştir. BuB tetkiklerde bulunmuşlardır. Hnce, bu memleketler bize nisbetle tanbul itfaiyesi hâdUeden haberdar muşlardır. Gümrük Muhafaza MüdürlüğOnflttUaden çok kuvvetlidir Biz zaten dümiftir Tahkikata devam olunmaktadır. dan 15 sene önce vuku bulan şidMerasimi, Hür. P. Eminanü üçe den şu açıklamayı aldık: detl! zelzelede tekrar bir çatlama •nlarla boy ölçüşetnezdik. Buna Baskanı kısa blr konusm» Ue aç23. nisan. 1956 gün ve 11402 nuBaşta Vali Vekili Vefîk Kitapçiolmussa da mütehassislar çatlaklara£men yüzde 60 liberasyona gittik •nıstır. marasıru taşıyan gazetenizin 5. «• nn durumunu kontrol etmişler, çat Tt ahidlerimize sadık kaldık. H 1 Ril olduğu halde, Sanyer Müddel tlçe başkanı. Sükufe Ekitl»«ıin ko hifesinin 3. sütununda, Döviz kabuki bazı EPU memleketleri blzden umumisi Tank Pepeyi, Vılfiyet Jan laklann ilerlemediğme kanaat getl Tunus, 24 (T.H.A.1» Genç Tunus nuşmasından «onra, Genel idare ku Pari» 24 (ı.a.) Iıtanbul Vall darma Kumandanı Sun'i Balamir, çakçılarının bankalardaki paralan TÜt çevirerek başka yerlerden mal rerek kaba sıva tâmiri lle bu çatlak ve Belediye Reia VekiU Profesör devletinin Başvekili Habib Burgiba, rulu üyesi Enver Adakan uzun bir dün bloke edildi başlığı altında inaldılar. Ahıdlerine sadakat g&ster Sanyer kaymakamı derhal yangın Fahreddin Kerim GSkay, bugün, bugün Türkiye, Amerika, Ingiltere, hitabede bulunmustur Adakan. par (Baştarafı 1 inci sdhifede) lan kapatmışlardır. Fskat yakın za tişar eden bir yazıda: îtalya ve Yunanistan baskonsolos ve medller. Bunun zikri lâzımdır Onun mahalüne hareket etmislerdir, İtmand* tekrar çatîakhk meydan* (Fmdıklann vüklenmesi nrasin Fransız radvo ^ifn^nn postalann konsoloslannı kabul ederek ken tilerin kurulus ve gâyelerini anlat lerl. partiü hukukçular ve Idareciİçin tlcarrtimizin EPU dışma kay faiye müdürü Tevfik Himalayanm geldiği ve bu çatlaklığın mühiro ol da bir konusraa \aom c tır. dilerine blrer muhtıra vermiş ve Tu tıkdan sonra ezcümle şunlan sövle lerıe olaganüstü bir toplantı yap•unnı normal görmek lâzun, Çünkü da blzzat neraret ettiği söndürme da hâdiseye göz vumduklan tahdugu Saravlar Müdürlüffünce mflProfesör Fahreddin Kerim Gtik nusun bu memleketlerle diplomatik miştır: iC H P, bu memlekete yap mıştır. biz EPU lularla mücadele edemez ameliyesine askert birîiklerle k5y min edilen 8 Gümruk Muhafaza av. Fransaya ilk defa olarak gelme münasebetler lrurmasını istediğini bil lşlere mukabil, tenkide taham Toplanh sonunda yayınlanan dört şahade edilince durum alâkalı madik, Üç be? sene zarfında İsrael ve lüler de katılmıştır. Biraz sonra memuru hakkmdaki tahkikat da. ini hatırlattıktan sonra sözlerine dirmiştir. mül edememesl yüzümden, memle rr.addellk krrarlardan bülndslnde; kamlara bildirilmis derhal Saraym Tümgeıreral Namık Argüç de yan genişletilmektedir. Gümrük MüfetYugoslavya ile ücaretimlz 78 misşöyle devam etmiştir: keti büyük nimetlere eriştirememiş Malatya, Maden ve Nuruosmaniye tâmirine geçilmiştir. llnt çıkmıs. Bu hal EPU ile eski tnn mahalllne giderek askert birlik tşleri hâdise dolayısile »imdive ka Bu çatlaklann mevdana gelmesi ocsk konerelerinde zabıta tarafın«Bu defakl gelişim nrf ParUin tir. lerin çahsmasııu nezarrt etmiş hâ dar 50 kisinin ifadesinl almıştır.) borclar meselelerlni lyi halledeme1945 senesinden bu yana gecen dan yapılan müdahalelerin kanun nin sebebi bugün katt surette izah diseyle yakmdan «lâkadar olmuş YoluT.da nesir edilen havadis asll Şehireilik bakımından elde ettiği diğimizden doğmaktadır. Çünkü bu duruma gelince, D P muhalefet vıl suz olduğu belirtilerek şöyle denil edilmemektedir. Bu çatlaklann son sızdır. Fındık vükleme islerinde, gelişmelen tetkik içirdir. Ziyarete Içleri hariciyeciler hlleder. Tüc rur. zelzele vüzünden olabilecefti fibl lk önce satış usullerini görmek ve lannda memleket lhtiyaçlarını sâ mektedir: 19 saat 30 dakika *üren vangın, vazife ve selâhivet bakımından, Mu carlar, yani bizler değil « Bu olayn D. P. Genel Baskc Sara\Tn Denize kavması iht'malin (Ba$tara1i 1 ıncı sahifede) vet güzel terermüm etti. fakat 1950 hafaza Memurlannın hiç bir su fiatlann nasıl tâyin ve tesbit edildi Epu memleketlerile karşılıklı an 5000 dönüm fundalık yandıktan son nmın son tehdidlerinin, tatbikatı den de bahsedümektedir. Maamalaşmalara girmek tarureti var. îtalya ra dün sabsh saat 9 da tamamen retle alâka ve müna<;ebetleri bulun ğini öğrenmek icm hallerden baş ı gezinti yapmıştır. Başbakan ve îç U de iimid etmediği iktidan elde edin leri Bakanı, bilâhare Zeytınburnuna ce hemen akabiide kendisini bu nın ilk safhası olduğu müşıhede fih bu hâdisenin d?ha zivade Saı» fle böyle bir anlaşma yapıldı ve bun söndürülmüştür. madıgı gibl, hiç bir adlî ve idari ma adım. Narh sistemi aleyhtan olyın inşa edilmis olduğu ârazi d u dan en iyi netice elde edıldi. Borçlamam ve teşkilâtlı satış tarafdan bu giderek. inşası devam eden Et ve Ba memleketde CH'P vi istihdaf eden edilmıştır.» lık Kurumu tesislerinde tetkiklerde Yalnız. yansnn sırasında vak'a ma kam tarafından da, ifadeleri alınma Diğer maddeltrde ise, polisin saç rumu bakımından, kaymadan üerl nmız ödendi.» unmam dolavıs îe gördüklerim be bulunmuşlardır. bir organ gibi gördü. mıştır. Yurdakul bundan tonra para kıy halline gitmekte olan askerf bir va ni fevkalâde «lâkadar etti.» C H P vi, antidemokratik mese tutanakiarüe, vazifesinı bir tarafa seldiçi de iddia edilmektedir. tsml Başbakan Öğle yemeğinl, Parkotemetindeki sukuttan bahisle buna bi sıtanm de\Ti!mesile 2 er ölmüş. 3 bir karak toplantılarmı takib etnıe üstünde dolma bir ârazide ve tah 'elerrîe fersah, fersah gecti. Un husıısî salonunda, İç lşleri Bakaraı da itimad meselesinin karıştığını er de ağır yarala»^ıı?tır. Aynca nı, Devlet Bakanı ve Mıllî Savunma Bugün memleketteki iktisad! btıh s'nin hususi bir maksada dayandtğı; ta kazıklar üzerinde ve 4 000 000 al belirtmiş, bir iki hafta evvel tktisad başka bir askert vasıta da bir ere vilâyetin anavasa ile teminat altm tin liraya mşa edilmis olan Ssrayıa Bakan Vekili Şemi Ergin ile birlikte ratım temel'. slvasidir.> cüar Cemiyetinin devalüasyon hak carparak avağının kınlmasına sebe da bulunan en mukaddes hakL ra zamanla kayabileceğ yemiştir. mütehassM kında fikirler yürütmesi üzerine altın bivet venr.iştir. öğle yemeğini müteakıb, Parkoteyapılan tecavüzü müsamaha ile kar fen ad^mlan taraftndar kabul etfiatlannm derhal fırladığını söylemıj Un hususî salonunda Başbakan MenSanyer müddeiumumisl hâdiseşıladığı anlatılark: «Vilâyetin bu mektedir Çatlak sebebini tesbit tci» ve bundaki psikolojik âmıller uzerın(Baftarafı 1 inct sahifede) deres, Meclis Reisi Refik Koraltanın nin tahkikatma el koyarsk yaneı bölgesine süratle yayılarak bütün bıde durmuştur. kabii hareketleri, himaye edicl teb tetkiklere de^am edilmektedir. da iştirakile, Dış lşleri Bakanı Fuad Hatib kredili ithalâfcn da durdunıl run cıknasına sebeb olan Oflu tl naları ateş içinde bırakmıştıır. liği ile tesvik etmesi rejim bakıTâmiratın bir sene zarfmda bttt Köprülü, İç lşleri Bakanı, Devlet Bamasmı, bu ithalâtın esasen ve hakıkat vas CiH nezaret altma aldımrstır mından çok tehlikeli bir hareket rilmesine çalışılmaktadır. (Baştarafı J inri sahifede) kanı ve Millî Savunma Bakan VekiŞu âna kadar 40 a yakın resmî Oite peşin ödendiğini söylemiş, ecnebî İlyas Çil bugiin adalete teslim edi« Dördüncü Adnan Menderes ka linin iştiraklerile saat 15 ten 1715 t tarzı ol'duğu üzerinde durmuştur.» na. dükkân ve evin yandığı ta'ımin H. D. sermaye kanununun dejenere o'du lecektir. binesinin teşekkülünden sonra oku kadar devam eden bir toplantı ya denilmektedir. edıliyor. £unu, gelen sermayenin bir kaç misli (Ba^tarafı 1 inci sahifpde) Hâdise vuku bulur buhnaz BaUJte nan hükumet programmda Anayasa pılmıştır. İkinei yangın Yalovanın ÇınarNeticede: C H. P. nin başta ana Annesini, babasmı ve kar« dışarı çıktıgmı bellrtmlştir. nın 1958 den sonra ele alınacağı ifaHükumete yakınhğı malum olan şivi kurulmasma matuf tetkik ve h»Korkunç kârlar cık nahiyesine bağh Şen kövün do sir, Akhisar ve Bigadiçten yardım ta de edılmiştir. Buna uyularak hükusa olmak üzere Türk kanunlanzırlıklar üerlemiş bui'inmaktid'r Sözlerine devarn eden hatib demif ğu güneyine isabet eden Harman ve leb edilmiş, bura itfaiyeleri süratle met ilim adamlarmdan da faydalana jretkili bir şahsiyet, zikri geven topnır, tanıdığı hakları çekinmeksizin deşini öldüren 11 yaşındald Serbest vergi muhasiblı^i mesleğılantıda, D. P. İstanbul '«şldlâtındaki tir kl: Dfğirmendere mevkiinde a\Tiı ^ü Sındtrgıya gelerek yangına müdahale caktır. Vekâletimizde bir komisyon kullanacağı efkârı umumiyeye bil çocuk « Herkes, kâşki normal ithalât ya nün gecesi cıkmıştır. Bu vangm etmişlerdir Bu arada Balıkesır Vahsı kurulmuş ve bu mevzuu tetkik et son hâdiselerin ele almdığını açıkla nln tanzimini hedef tutan çalışmalar dirıimektedir. mış, «hizibçilik» ve «gevşeme» nev ve hazırlanan ön lasarı ilgrPi mesiek pılsa da yüzde 5 kâr etsek diyor». da siddetli lodos tesirile cenislems Jandarma Kumandanı ve Emniyet  mektedir. îlim adamlarma fikirlerı Mansfield 'Connecticutl ?4 (a.a.) Halbuki 1944 tenberi ithalât 8 mislimiri Sındırgıva gelerek söndürme öğrenilmek üzere anket aeümıstır. Bu EUİarının görüsüldüğunü ilâve ev teşekkülleri ve mUessese'erin tetk'kBir av tüfeği ile annesini, b^basını lerine arzedilmiştir Alın^cak rr.ütane çıkmıştır. Simdiye kadar sene «o se de sabaha karsı saat 3 de a^erî ameliyesine nezaret etmeğe başla anketin cevabına da intizar olunmak miştir. ve ağabeysini öldüren '1 vaşındaM Dün aksam Ankaraya dönmesi mu lealara göre, son ";ek'i verilecek olan birliklerle kövlülerüı vardımile ta mulardır. nunda bir milvon lira kâr bırakan Robert'in muayene edihnek ütere akıl tadır. Tabiidir ki. neticesini henoz karrer olan Başbakanm, bu seyaha tasarı yakında Büyük Millet Mechmüesseseler pek azdı. Bu sene vergi hastahanesine gönderilmesine /e 30 aTien söndürülmüştür. Yangın çıktıktan kısa bir zaman istihsal etmediğimizden 'ÎU mevzuda tini tehir ettiği de haber almmıştır. sine takdim kılınaoaknr. dairelerine beyannamelerini veren gün müşahede sHtnda ^ıt'llmal!na Devlete aid vanan orman mikta sonra kazanın elektrik cereyanı da daha geniş izahat 'ermeği şimdilik Veraset ve intikal vergisini. mo Zikri geçen toplantıdan çıktıktan mükelleflerden 200 den fazlası en az karar verilmistir Robert'in büyük bir n henüz kat'ivetle tesbit edileme kesildiğinden halen Sındırğıyı sadeee tehir etmemı mazur pöritrsünüz. Ça sonra kendisıle gorüstüğümüz Dış Iş dern vergi prensiplerinden mı'ilbem (Baştarafı 1 inci sahifede) sogukkanhlıkla üç kişiyi nanl 61dürbir milyon kâr sağlamıştır. Artık bu hşmalar ilerledikçe bundan halk ef leri Bakanı, oğlu D. P. İstanbul il olarak. daha âdil ve verimli bir sekfaydalıdır dü|ü herkesi hayrette ^ırakmakta» korkunç kârlara bir hâd çizmek lâ miştir Yapılan tahkikatta. bu van yangmın alevleri aydınlatmaktadır. kârı ve yüksek Grupunuz hsberdar başkani Orhan Köprülunün durumu !e sokmak maksadile yaoılar. çnlıs retmenliğine ahnması Son dakikada ahnan bir habere gö?mın da aynı sekilde Avîe Gül is zım. veya hâdiseler müfetüşi olarak ça dır. edilecektir.» etrafında sorduğumuz suali şöyle ce malar sona e>mek üzeredir. Memlekette istihlâk müthiş. Birçok minde bir kadın tsrafından acma re rüzgâr kısmen hafiflemiş OIUD. ithşmaîarı lâzımdır. Müteakıben soru sahibi Hidayet Ay Vergi usul kanunu ile kurumlar ve öıraç maddesini ithal etmek yoluna yaparken cıktığı anlaşılmıstır. Ada faiye ekipleri bütün gayretlerile a dmer. kürsüye gelmiş ve sorusu hak vablandırmıştır: Müfettişliklerin gayesi, öğretmen BcîJtesirce 4 milyon zeytin gelir vergisi kanunlarrnın. tatbikatta teşin genişlemesine mâni olmağa baş« Orhan Köprülü, bir çocuk degidiyoruz. Işte pirinç. Bu memleke lete teslim edilen Ayşe Gül tevkif kmda Anayasa hazırlanırken üni ğildir. Takriben 35 yaşmda bulunu rastlanan aksaklıklarmı o idennek ve !erm bilmeuiklerini öğretmek veya ağacı ilâçlandı lamışlardır. tin lükse tahammiilü kalmadı. Bir edilmiştir. versitenin noktai nazarınm rlınma memleket şartlarma daha uygun bir müşküilerini halletmektir. Halbuki Kazanın diğer vilâyetlerle telefon smın şart oldugunu, D. P. nin ku yor. Kararmı kendisi verecektir.» Balıkesir. 24 'a.a.) Vilâyetimizta lüks vergisi ihdas etmeli. Cadillac kul Bu arada, D. P. tstanbul ü teşki hale getirmek maksadı iîe baslanan öğretmenler, terfileri ile ilgili teftiş Edremid, Ayvalık, Purhnn'ye, Erdek Irtibatı da sadeee postane ile yapıla rulduğundan bu yana Anayssa n.evlanandan ayda iki bin lira Vergl al lâtı çevrelerinden öğrendiğimize g8 çalısmalara devam edilmektedir. verdikleri için noksanlarmı sakla ve Bandırma kazalarmda bir ay delzmirde siddetli lodos mah. Hilton'a on bin lirahk tuvaletle bilmektedir. iuu üzerinde durduğunu. fakat henüz Vergi kaza mercilerinin daha mo makta. daha dcğrusu müfetfişleri vam eden zeytin •^ivesi mücadelesi gidilmeğe paydos demeli. Şu anda yangın devam etmekte bir netice elde edilmedi^ini söyle re, Orhan Köprülü hâdisesinde bir fırtınası Bir de uzun vadeli krediye çok bel Bir öğretmenin sırasmda 4 milyon jeytin ağacı Dâçolup henüz can kavbı olduğuna dalr miş ve 1958 e kadar tadilâtın behe •uzlasma» zemini bulunamamıştır ve dern ve radyoneî bir hale getirilmesi atlatmktddırlar il başkanınm istifası «hâlâ bir gün için gerekli tetkiklere baslanm.stır. bağlanmış. Herkes Amerikadan yarçaLşması müfettişin iki günlük tef lanmıştır. îzmir, 24 (Telefonla) Çok şid* bir malumat almamamıştır. mehal yapılmasmı temenni e*Tİştir. meselesidir.» Bütün bu çabsmaların sonunda er Teknik Ziraat Müdürlüğü fle i*dun bekliyor. Bıktık artık bu yar detll bir lodos bu?ün de şehrı alS O \ DAKİIL\ Daha sonra konuşan fîamdi Sencer Diger taraftan D. P. il Hare kuru gi sistemimiz daha müteltâmıl bir tisi ile anlaşılamaz. Bu yüzden ver birliği halinde çalışan müstahsil, ^Tadundan. Bir memleketin mukadderaîzmlr 24 (Telefonla) Geceyansın de Anayasanın tâdili mevzuırada fi lu da dün saat 18 de bir toplantı mertebeye ulaşmış olacaktır » dikleri raporların yüzde 80 i doğru pılan mücadeleden memnundur ö tüst etmiş ve müthl» blr toz yağtı başka bir memleketin lutfuna bağdan sonra ahnan malumata göre yan kirlerini söylemiştir. değildir. yapmıştır. îkinci başkan Ferran Ara nümüzdeki sene iyi bir zeytin nahlanamaz. Bir zihniyet değişikliği yap muru içinde bırakmıştır. Fırtma gın henüz tamamile bastırılmış olmaMilletvekillerinin Meclise devamla sın riyaset ettiği toplantıda. Orhan mak lâzım. îngilterenin misali gözler nın yann devam edeeeği ve yağArtist Edward Robinson'un Eğer tetkik ederseniz görürsünüz sulünün alınacağı umulmaktadu1. rı mevzuunda Ömer Sunar ve arka KSprülü hazır bulunmamıştır. Tam ki. okullarda Bsşöğretmenlerin hiç ününde. Biz de aynı feragati göstere mur getireceği tahmin olunmakta makla bersber. atesin di§?r bdlgelere daşları tarafından verilen bir takrr sirayeti önlenmiştir. Itfaiye yanşın Malatyada başsız bir cesed kadro ile aktedilen toplantın.n. •nor oğlu intihara teşebbüs etti mezsek iyi olmaz. Bunu yaparsak kur dır. bir fonksivonu kalmamıştır. Bir üzerinde de konuşmalar olmuş ve söz mal bir gündem> ile yapıldıSı il bayerinde çalı?maktadır. tuluruz. Los Acıgeles 24 (AP) Tanın böîge müfettişi eğer kuş seviyorsa, bulundu alan milletvekilleri. devamsızlık gös i Bin bürosunca açıklanmıştır. Fakat Diyarbakırda bir jep kazaTenkldlere mukabele terenler hakkında iç tüzüğün tatbi son 3 aydanberi. 1 idare kunılunun tr.ış Holly.vood artistlerinden Ed o bölgemn okullarmda kuş kafesMalatya, 24 (Telefonla) Şehriml1 Bundan sonra soz alan raporu haJapon Imparatoriçesi, kini isiemislerdir. Neticede Grupun ilk defa tam kadro ile 'nolanması ward G. Robinsonun oğlu 23 vaşın leri vardır. Eğer müsamere seviyor ze bağh Doğanşehir kazasmm Kadıll smda 3 kişi öldü nrlıyanlardan doktor Cudi. rporda daki Edvvard G. Robinson Jr dün sa, dersler bir tarafa atılmış, müsa i köyünde 55 yaşlarmda olduğu *ah Diyarbakır. 24 (Telefonla) Şeh saç modelini değiştirdi temaj'ülüne uyularak devamsızlık gös dikkati çekmiştir. bir tek siyasî mülâhaza >lmadiRim. terenler hakkında iç 'üzüsün tatbik Havslyet Divanına verilen D.P. liler gece fazla miktarda uyku haplan mereler hazırlanmaktadır.» " " " edüen başı gövdesinden ayrılmif bunun sırf mevcud derde çare bul rimizden hareket eden Nihat PişTokyo. 24 (A.P.) Hâlen 54 y a edileceği milletvekillerine bildiril. e ı e k c e s e d i D. P. tstanbul basın bürosu tara almak suretile intihara teşebbüs et Sohbet sırasmda bazı öğretmenler I l*!* r * bulunmuştur. Köymak üzere hazırlandiEim oöv'?'Ukten k'n idaresmdeki Tecrübe plâkalı jında bulunan Japon împaratoriçesi mistir j fından açıklandığma göre, D. P. İs miş fakat kurtarılmıştır. de. bugün>ü ilkokul eğitim sistemi1 s ue' de m' Sürgüçay. içinde Duiunat, cesonra hülâsaten demiştir ki: Bu mevzulardan sonra Uaziantebde tanbul vîlavet idare kurulu tarafm bir jip içersinde 8 kişi olduğu halde Nagako, klâsik saç şeklini değiştirmiş • J . : . . , ^ ^ , ,..v !!*!! Celıkhan kazasmm Koseuşagı < Türkiyede çaresizlık yoktur. fabrika dönemecini dönerken tah ve Batı usulü. kesik saçlı bir model bir yol tamiri hakkmdaki soruya BaSoın günlerde birkaç defa hapse nW düzeltilmesi ieab ettiğini, prog köyünden Abuzer Karagök Mueunu dan, 17 4.1956 salı günü Beyoğlu ilMembalarımız bizi bu sıkm'idan kur tatbik etmeğe başlamıştır. yınduhk Bakanı ;evab vermij ve çe lokalinde yapılan koordinasyon girip çıkan karısmdan boşanan ve ramm normal tedrisat ve yedı ya ifade etmektedirler. taracak durumdadır. Bizim hünyc minen 200 metre yükseklikteki ucu Kraliçe, yeni saç modell ile bugün Grup 17.30 da dağıhmttır. toplantısmda konuşan bazı hatibler işlnden kovulan Edward G. Robin şındaki çocuga göre hazırland^ğın,. Belediye Reisini öldürmek miz ne ttalyaya, ne Yunanistana ben nrmdan vuvarlanmış ve Diclenin ilk defa olarak halkm karşısına çık haVkmdaki tahkikat netieelenmiştlr. son Jr. 'xm asabî bir buhrmn geçir bugun 6 yaşındaki çocukların bu! wr. îmkânlarunız geniştir. Hnstalıjı »ulanna jrSmülmflştur Bu yuvar miftır. Kraliçe, saçlarına üç dalga Konyaya turist akını Bu toplantıda parti prestijini zede diği gnlaşılmaktadır ağır progTamla çift 8ğretim yaptı istiyen jandarma komutani mız lstihsal ve ihracat vap^mamak lanış sırasında açılan kapıdan dışa yaptırmıs ve kulaklarmın üstüne ka! Konya .24 (Telefonla) 23 nisan leyici. mülkî makamlarla ticaret er ğını, Aynca, zekâ derecelerine göre ttr. Antalya. 24 (Telefonla) Manavn ftrhyan şoför Nihat Pİ5k n, Meh dar gelen zarif bukieler iüzenlemiî babının ve Emniyet mensublarının tntihara teşebbüs En büyük ıztırab da orta sınıfm smıflandınlmaların geciktirilmeme gat kazamızın Belediye Reisi Fikret tâtili münasebetile sehrimize şim aleyhinde ileri geri sözler sarfeden «r. med Durak ve Mehmed Kasab adll Kasımpaşada Evllvacelebl caddeslr.de si icab ettiğini söylemişlerdir. yavas yava? yok olmasmdadır. FciâGüneylioğlu, bu kazanın jandarma Bugün yaymlanan blr 'Jcsam gaze dive kadar eörüimemis bir turist Sezai Girginer. Mahmud Ncd'm 07 sahıslar derhal Slmusier, A1I Avten, oturan 14 vasmda İncl İsminde blr 1 ket burada.» tesi, Kraliçenin, yeni « ç modeli jle Azmlı . okulbn Türkçe Türkçe kumandanı üsteğmen Cevad ÖztarMuammer^ Sava», Nejat Zanvw, •fevkalâde güzel ve levîmli bü hal akını olmuştur. Üç gün içinde Kon kan. tsmail Kazanasmaz. Cemal Ce kız. âüe efradlle yaptığı münaSaşadan Doktor Birtek nakil vasıtalarınuı öldürülmek istenmijyayı zivaret edenierin adedi takri rev, Fevzl Karakelle, Galib Uzunsaç Bonra 15 asplrtn vutmak suretile lntl Kültür öğretmenleri ise geçmiş | ^ M a n a v g a d h i r k u l ü b ü n d e v . J0 binden 110 bine gejtiğini, bu yüz Mehmed Özbinici ve Ferid Helvacı aldığını» yazmıştır. ve Remzi Bener Hpvsiyet Divanma hars kalkışmışsa da Şlşll Çocuk haa hızmetlerının tamanurun, borçlan bric oyunu esnasmda çıkan münakaovunu esnasında cıkan ben 78 bini bulmuştur Bu arada den Iâstik yetişmediğini, Türkiyenin adh »ahıslar da tgır «ur«tte vznbriç Aym gazeteye göre, Kraliçe, yeni taneslnde tedavi altına a',mmış. tahmak suretile emeklilik müdâetine şada jandarma kumandanı belind* hareketli bir iktisad devrl yaşadığını, lanmişlar ve koma hajind* hasta saç modell hakkmda suninrı söyle Mevlâna müzesini 11300 kişi gez verilmişlerdir klka f s başlanmıttır fekat iktidann kabul ettiği pren ,ip bulunan tabancasını çıkarıp oteş «tmiştir: mistir. 9 kişiyi dilenciHğe sevkederken katılmasuu istemialerdir. neye kaldınlmışlardır. Fil Hamdinin dünktt duruşınan Jere ndık kalmadığmı, hâlâ devletçi Bu arada Birlik 2 Baskanı Kara mek istemişse de tabaneanm 'mntyet« Alelâde bir Japon ıtıiı gibl, xaKonyada yağmur duasi yakalandı «lduğunu, fazla olarak zararına DeDolandınmlık r»Ptı|ı iddlMll» hakt» oluju rt tnadüfan patlamaınası rU, bukleU Mçlara a^ıib olmak çok 4I«c!dl7#K*yd* Karkuyuıu mrrkita hanuun cYflkack ÖSretmen okul bir cinayeti 8nl«mii T* etrmft» buio> Bfa yankesld 760 Ura çarptı Konym t4 (Telefonla) Konya • kında muhtelif dtnlar »çüan Fll H»m BizyoUan, kiramft TC tugla zabrlkahoeuma «idiyor. Bu sekild* mçlanıni Ç^ild» B*lâsktqart aaddMİnd* 1H düzelrmi» olmakla mei'udum. Hem vasıron büyük blr kısmı ve bu arada dlnla dnnifinaaın* dOa t ünott Mllr* d* İS numaralı tvd« oturan tbrahim larmıa açÜBsanu bakliyorus.» tA nanlar terafmdan müdahal*, tautlak ten gO i«I«tnMeUl|« glttiglni, kflmftr ZÜB« Bakan, büi tatanbul diferi Irthjalmt kanrbtmı ıfkrvtml* n d* nuıoarmlı tr4« etomn T«rr»nt Ambtr aaçlanm rahat, h«m d« ben ş«hMi Meram bu jnl da büyük bir kurak c«sa mahktmMlnd* b«fl*amiftu FU O»çld lamlnd* blr aahu, t klflyl 5HUblr dnayete mini olmu|tur. nln muht*'lf rarlerlnd* dllenelü|e ü6tüy«n lmlnd* Mr f*hnn b«l«dly* etobCmdtOr U: hk tehllkesi fle karsı karsıyadır. Bu Bamdt, dOa 11 klflyl dolandırmaktan rtlrV«ı lucil.fto yakıltnmiftır. Polli. Ankarada olmak Ozer* iki Yüksek Vak'ayı müteakıb Manavgat B«lcdU hayatımdan memnunum. Sepkam da rt U* TKk«lmd«n K«cert»n. oablnde munun olank aorfurt cekUmlfse de öfretm«n Okulu açılaeağını, Ürd y Relsi Antalyaya gelerek k«yfl• Devlet kanyollarmı, «nrfl 1» bulun«n 790 llrası ysnkeelclllk «ur«tl h« kolayhkla takılabiliyor. üstelft. gfln bütün Meramhlar toplu halde lınad olunao bOtOn nıçlan reddet tbrahteı Geçiclyi adlî Tnakatnlar» ievket' hrinl hallederse mesele yflzde elli yo 1« çalmmıetır. PolU, y«nke»lclyl a n eski uzun boylu saç tuvaletlerıne de Tavusbaba sırtlannda yağmur dua mlytlr. Dara, eahldlertn dlnlenmesl mlj dllencllerl d« dllencller kampma versitenin müzaheretinm beklendiği yetten Vilayett ve jandarma alay k« cevabuu vermiftir. k «Irmlf olur. D«vletin gttstf bir p«t maktkdv. mmdanlıtmı habardar «taalfttr. için tellk oltmmurtur. nna çıkmifUrdır. Jhti k f a ((Artık müthiş kârlara Akhisar canavarı 3 kişiyi daha had çizmek lâzım» öldürecekmiş Hrutçef Londrayı Dünyaca meşhur kalb cerrahı kızdırdı sehrimize peldj Danny Kayeln basın toplantısı Kilyos ve Yalovada orman vangınlan Döviz kaçakçılığı tahkikatı bitiyor Hürrivet Partisi Eminönü ilcesi dün acıldı Zonguldakfa yeni bir Dolmabahçe Sarayı grizu faciası oldu denize mi kayıyor? İstanbul Valisi Pariste Tunus bizimle dfplobir radyo konuşması matik miinasebet yaptı fesisini istedi G.H.P. il merkezinde dünkü foplantı Başbakanın iştirakile dün yapılan toplantı Sındırgı kasabası yanıyor (D.P.) Grupunda dün Anayasa mevzuu göriişüldü Maliye Vekiiinin yeni malî iasarılara dair izahalı Öğrefmenlerin M, Eğ. Bakanı ile hasbihali
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle