24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Seçme Eserler 2000 Haritalı tstanbul Şehir Rehberi 1000 Mareşal Fevzi Çakmak (Takım) 1000 Kadıııda Cinsî Hayat (Tıbbl) 500 Hiciv Edebiyatı Antolojisi 300 Bütün Cephelerile Yahya Kemal 200 Ruhlarla Hasbihal 100 Şairin Rüyası (Şiirier) 300 Kalbimizi Tanıyalım (Tıbbl) 500 Sark Yüdızı (Takım, Roman) 350 Taş Konak (Roman) Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitabçılık Şirketi İstanbul 31 inci yıl sayı 11.404 u m h u ri yet KURUCUSU:"niNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu İstanbu! No. 246 Telefonlar: ümumî Santral Numarası: 224298, Yaa Işleri: 224299, Mdbaa: 2V429C Dr. Halil Arslanh Kollektif ve Komantid Şirketler Kısım I Fıatı 9,35 lirm Ist Üni Ticaret Hukuku Profesörü TÎCARt BEY 4 üncü bası Fiatı 15.10 lira HUSUSÎ ŞİRKETLER Fiatı 2 lira İsmail Akgün Müesseseleri Çarşamba 25 Nisan 1956 HAK KİTABEVİ Cağaloğlu ve Beyazıd "Artık müthiş kârlara had çizmek lâzım,, Ticaret Odasında iktisadi duruma dair raponın dünkü münakaşası Hatibler aşırı kârlardan şikâyet ettiler, bir lüksvergisi ihdas edilmesini, feragat gösterilmesini istediler DENIZUJ Smdırgının mevkiini gdsterir harita Zonguldakta yeni rizu faciası oldu 8maden amelesi öldü, 50 den fazla amele yaralandı, bunlardan 20 tanesinin yaraları ağır, facia sebebinîn ihmal olduğu anlaşıldı 01 Sehri Stanbul ki.. U MemleVetımızin iktisadî durumu Bir hülâsasım 16 mart 1956 tae dış ticaret rejimine dair şehıi rıhli nüsharruzda da verdiğimiz] niz Ticaıet Odasınca teşkil edilen rapor hakkında evvelâ Oda idarel Mr heyet taraftndan hazırlanan ge heyeti azasından Kâzım Yurdaku ' ıiş rapor dün Oda Meclisinde söz alnus ve tenkidlerini hülâsa | jzun tetkik ve tenkidlere yol açten şu şekılde yapmıştır: mıştır. A r k a s ı S a . 5, S ü l d e ] n kinci Cihan Harbi içinde diinyanın hcr yerinde bir çok büyük şehirler, büyuk limanlar, biiyük endüstri merkezleri havadan. denizden bombardıman edildi. felâkcte uğradı, mahvoldu. Benzerleri arasında tâ 1453 tenberi bombardıman edilmiyen tek şehir İstanbuldur. Öyle olduğu halde yeryüzümin en geri, en bakunsız, en biçare şehirlerinden biri gene İstanbuldur. İkinci Cihan Harbinde tasavvur edilemiyecek derecede zarar gören Hamburg gibi, Bremen I Ankara, 24 <Cumhuriyet Teleks) gibi, Cenova gibi liman şehirleri D. P. Meclis Grupu bugün saat 15 bugün hemen hemen eskisinden te toplanmıştır. Gündemin en daha iyi bir şekilde yeni baştan mühim maddesini Hidayet Aydınerin imar edildikleri halde. İstanbul, ne Anayasanm tâdili etrafında hükumeyazık ki günden güne sönmekte, tin ne düşündüğüne ve bu hususta perişan olup gitmektedir. Bunun sebebi acaba nedir? (İstanbul Kalkınma Derneği) tarafından yeni hazırlanan bir raporda mesele ele alınmış. objektif bbr gözle mümkün mertebe incelenmiştir. Derneğin raporuna göre, İstanbulu bugünkü acıklı hale diişüren sebeblerin başlıcası. hemşerilerin şehre karşı gösterdikieri kayıdsızlıktır. Biiyük bir gerçek payı taşıdığım inkâr edemiyeceğimiz bu sebeb o kadar önemlidir ki. insan bunu kavradıktan sonra. elinde olAnkara 24 (Curr mıyarak iimidsizliğe düşüyor, öteki huriyet Teleks' sebebleri araştırmağa yüreğinde ar Maliye Vekili N< tık heves bile bulamıyor. Gercek dim ökmen, Ve ten Türkiyenin bir numaralı kültür kâletini ilgılendı • şehri diye anılan. en eski üniver ren .nuhtelif me\ 1 siteyi. en okunan gazeteleri bağnn zular ve bilhass vergi sistemimı da taşıyan İstanbula karşı İstan \ ! hakkında gazetebulda yaşayan vatandaşların ilgisi mize bir beyana' hiç denecek kadar azdır. Niifusu vermiştır. Vekil bir buruk milyona >aklaşan bu şe bu beyanatında hirde şehrin derdlerini kendine vatandaşlarm işderd edinen kaç kişi çıkar? Gaze lerinın daha kıs. telere gönderilen şikâyet mektub yollardan ve prs Ianna bir göz atınız: Herkes kendi tik usullerle, süratle intacı için Maliye Vekili sokağımn kaldınmı. kendi evinin Vekâlet bünyesin Nedim Ökmen bahçesi, nihayet kendi mahallesinin de gerekli ıslahatın yapüacağını bilışıklan ile meşguldür. Şehri bir dirmış ve vergi sistemlerinde yapılabütün olarak benimseyen, onu cak değışiklikler hakkında izahat ver memleket, hattâ dünya ölçusündeki miştir. önemine göre degerlendirmek isteMemleketin şartlarına daha uygun yen, bu uğurda kafa yoran. emek ve daha âdil esaslara ;stınad eden harcayan vatandaşlar hemen yok bir vergi sistemi ihdası içm çalıştıgibidir. Bu bakımdan bir cok kücük ğını soyliyen Maliye Vekili, bu hu Anadolu şehirleri İstanbuldan da sustaki çalışmaları şöyle hülâsa etmiştir: ha bahtlı sayılabilir. Çünkü ora« Kazançları muayyen Mçüleri aş larda belediyelerini baba ocağı bilen. şehirlerini güzelleştirmeyi yürekten iş edinen ileri düşünceli vatandaşlar vardır, sayılan da gürfden güne artmaktadır. (DP.) Grupunda dün Anayasa mevzuu görüşüldü Âdalet Bakanı meselenin 195S den sonra ele ahnacağım, tetkikatın henüz devam etmekte olduğumı söyledi bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair sorusu teşkil ediyordu. Bu hususta izahat vermek üzere söz alan Prof. Hüseyin Avni 'Jök turk ezcümle demiştir ki: Arkası Sa. 5, Sü. 4 te ' Naliye Vekilinin yeni malî tasarılara dair izahatı mıyan ticaret ve sanat erbabının gelir vergisinden muaf turulmasını ve yeniden gelir vergısine tâbi o'acak lara da. muayyen bir müddet için, defter tutma ve kayıd usulü bakı mından büyük kolaylıklar aösterilmesini temin maksadile hazırlanan gelir vergisi tadil tasansı Büyük Miılet Meclisine tevdi edilmiş bulunmakra dır. Imalât muamele verçisinin sanayiımiz üzerindeki tazj'ikini hafifletmek ve menfî tesirlerini izale mak sadı ile hazırlanan tasarı son şeklini almak üzeredir. Bu tasarı ile muamele vergisi kaldırılmakta ve yeriae yeni bir vasıtalı vergi prensip ve forrmılüne müstenid gider vergisi ıkame olun maktadır. Ayrıca, hâlen muhtelif isimlerle alınmakta olan istihlâk resimleri de, hizmet vereisi adı altmda toplanarak gider vergisi tasarısının bir cüz'ü haline getirilmektedir. Vergi mükellefiyetinin tam bir şekilde yerine getirilmesmi temin ga yesile merkezî bir malî istihbarat ar Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Vergi sistemimizin ıslahını hedef tutan bu tasarıların bir kısmı Meclise verildi, bir kısmı da verilmek üzere Zonguldak, 24 (Hususî surette giden arkadaşımız Yurdakul Fincau cıogîu bildiriyor) Bugün sabahın erkerı saatlerinde Zonguldağa 20 mi! mesa"fedekı Kandilli Kömür oca ğında büvük bir infilâk olmuş ve ocakta barutcuhık vazifesi gören işçinin ihmali yüzünden vuku bulan bu erizu infilâkında 8 mâ''° amelesi ölmiiş, 50 den fazla amele de yaralanmıştır. 4 mâden amelesi gaz sebebile. 4 Park Otelde yapılan tepü de infilâk neticesinde derhal öllantıda D. P. il teşküâtmmüşlerdir. Yaralılardan 28 i rnfilâki daki son hâdiseler göriihafif atlatmış. geri kalan 20 den faz şüldü. 7 kişi haysiyet la mâden smele=i ise mııhtelif ver İzmir 24 (Telefonla) Son senele Arkası Sa. 5, Sü. 7 de divamna verildi rin en büyük yangın faciasına maruz kalan Gerze hâdisesinin acıları daha yürekten siHnmemişken bugün de İstanbulda bulunan Başbakan AdSındırgı kazası ikinci bir faciaya sahnan Menderes, beraberinde Iç Işleri ne olmaktadır. Bölgenin en şirin kaBakanı Etem Menderes olduğu halzalarmdan biri olan Sındırgıda bu de, dün sabah Yıldız bahçesinde bır akşam 2.30 da Yeni sinemanm makıne Arkası Sa. 5, Sü. 5 te içinde duviz kaçakçılarına aid transferi yapılmamiş köspe boİBJian dairesinde filmlerin ısmarak tutuşve İzmir limanında haciz konan Mete silepi masile çıkan yangın havanın da çok rüzgârlı olması dolayısile süratle genişlemiş ve Sındırgı kazasında bir felâket halini almıştır. Alevler sinemanm bitişiğinde buLondra basını, Rus Hderinin lunan Hususî Muhasebe binası, Türk tehdidkâr nutkuna sert Hava Kurumu ve şahıslara aid diğer binalara da atlamış ve kazanın Dir cevablar veriyor Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Londra 24 (R.) Sovyet idarecüeri Kasım Gülek ve hukukçuların bu sabah Ingiliz Başbakanı Eden ve bulunduğu t<»plantıda C. H P. yardımcıları ile iki saat süren Dİr konuşma yapmışlardır. Tıcari ve külksngTelerine yapılan nıüdaha. ürel munasebetler üzerınde durulleler meselesi görüşüldü, duğu sonradan neşredilen bir tebliğkararlar ahndı den anlaşılmıştır. Bugün oğleden sonra Hrutçef ile C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Bulganin Avam Kamarasına giderek 3 milyon lirayl aşan döviz kaçak le ilgisi olduğu iddia cdilan » U«i Gülek, dün U idare heyeti ve şehdemokraside nasıl «parlamento çılığı ile ilgili tahkikata dün de adalete verilerek tevkif olunmuştur. rimizde bulunan Parti Divanı üyemünakaşaları» olduğunu büyük bir devam edilmiş ve hâdiseye adı ka Bu cümleden olarak Ruben Asa Arkası Sa. 5, Sü. 7 de alâka ile seyretmişlerdir. Muhafaza nşanlardan Ruben Asanm anmesi nın annesi de dün geç vakit t^Ykif kâr bir mebus kendilerine tercumantalebile nöbetçi 9 uncu sulh cez« lık etmiştir. Bir çok mebuslar o sıra «AsoTicaret» firması sahibi Sara mahkemesine sevkedilmi^tir. 49 ya Asa da tevkif edilmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bılindiği üzere TransMetal f r şmdaki anne, sorgusunda hâdiseyl« ması sahib ve kuruculan tarafm hiçbir alâkaaı olmadıgmı, sadeoe dan kaçınlmak isterıen 840 ton iç oğlunun bir bojcunu ödedigini 1<1 Arkası Sa. 5, Sü. 3 te fındık Pirede alıkonulmuş. hâdisey Sındırgı kasabası yanıyor Dün gece çıkan yangın bir felâket halini aldı Başbakanın iştirakile dün vamlan toplantı Hrntçef Londrayı kızdırdı Döviz kaçakçılığı tahkikatı bitiyor C.H.P. II merkezinde dünkü toplantı Sanık Ruben Asanm annesi Sara da dün tevkif edildi Toptancılar et narkma karşı harekete gectiler Dün Belediyede yapılan toplantıda Mezbahadaki toptancılar İstanbulun etsiz kalacağını ve 19 lirara bile ct bulunamıyacağını iddia ettiler Et fiatlarma konulan nark üze İstanbuldjki nark fiatına tekabtt rine Mezbahadaki toptancılar. koetiğini faturalarla bildiren toptao AMERİKAN FİLOSU GELDİ misyoncular ve kasablan temsil cılar, hiç olmazsa iyi kaliteli mal Amerika Birleşik Devletleri Akdeniı eden 15 kisilik bir heyet dün öğ lar için ayrı bir nark tesbrtini iste filosuna mensub bir birlik, dün raleden sonra Belediye eRis Muavini mektedirler. Toptancılara göre, b« bah saat 8.30 da limanımıza 1 gelerek Ferruh İlteri ziyaret ederek bazı na ilâveten. sığır fiatları da »erbest Dolmabahçe önlerinde demir emiştir. bırakıldığı takdirde kendiliğinden Albay Clark Stephon un kumardasın taleblerde bulunmuşlardır. daki filo, «Monrovia», «PlymouÜJ İktisad Müdürü ile Mezbaha Mü muvazene hasıl olacakhr. Roek>, «Bassett» gemilerinden rnüteBelediyenin bu husustafci ksrff) fekkildir. Filo, 2T üisana k^dar limsdürünün de katıldığı bu toplantıda toptancılar Mezfofhada kesimin karan Prof. Gökay cuma gönfl nımızda kalacaktır. Resimde, filo kumandanı VUâyetten bir?z dah? azaldığıı, nark devam Paristen döndükten sonra betli ol«çıkarken görülmektedir. ettiği takdirde dığer bölgelere olan caktır. kaymadan dolayı İstanbulun yakında tamamen etsiz kalacağını, kilosu En büyük halk şairimizin hayatımn 10 liraya bile et bulunamıyacağını romanUra mevzu ©iacak nMceralarla Yukarıdaki resimde Muajede salonunun kubbesini tutan 4 sütun iddia etmişlerdir. Konya ve Diyarbakır gibi istihsal arasındaki çatlaklan demir çubuldarla yekpâre bir hal« getirnvek icV dolu bultHiduginHi bilir misiniz? bölgelerinde dahi koyun fiatlanrun açıian kısunlar görülmektedir İstanbullulann bu hazin kayıdsızlığı. belki de İstanbulun sosyal bir özelliğinden ileri geliyordur. Burası ötedenberi bir gelgeç şehri olmaktan kurtulamamıştır. İstanbul mifusuna göre, hiç değilse üç beş nesildenberi burava yerleşmis, kendini İstanbullu bilen ve öyle duyan gerçek İstanbullulann saŞehrimızde bulunan Millî Eğitim Türkiyenin muhtelif bö'lgelerinde yısı hayret edilecek kadar az olsa gerektir. Yurdun dört köşesirrden Bakanı Ahmed Özel, dün saat 15 te sabit ve se>yar kütübhaneler yaher yıl İstanbula akın eden on bin Muallimler Birliğinin okuma salo puması için çahşıldjğını ve yakında lerce vatandaş burada bir iş arar, nunu açmış ve öğretmenler'e bir bunun halledıleceğini söyliyerek bulur ve baruıabildiği kadar oru saat süren hasbıhalde bulunmuş, hayırlı oıması temennısile salonu rup kövüne döner, yahud başka saat 17 de yeniden tanzim edilen açmıştır. Muayede salonunda g oriilen çatlakların zelzelebir yerde para kazanan zengin Beyazıd kütubhanesini hizmete e çBu toplantıda ilkokul öğretmenailesi lüküs hayat yaşamak hevesi jnış ve bir konuşma yapmıştır. den olduğu kadar kayma hâdisesinden de ileri lprinden pek çoğu müfettişlerden Öğretmenler, İngiliz Kültür He şikâyet ederek şunları söylemişlerile buraya göç ederler. Servet erigelebileceği iddia ediliyor .yince en geç iki, üç nesil toron yeti Başksnı, Pakistan Kültür ata dir: lar da dört bir yana çilyavrusu gibi şesinin de hazır bulunöuğu Mual« Teftiş sisteminin ıslah edilDolmabahçe Sarayının tarihi Mu lenen çatlaklarnî son zamanîarda dağılırlar. İflâs daha erken vuku limler Cemiyeti okuma salonu açı mesi lâzımdır. Öğretmenleri teftiş bulursa, aile tası tarağı toplar. gel lışrnda, Birlik Başkanı Prof. Ah lüzumsuzdur, müfettişlerin okul öğ ayede salonunda 25 metre kutrun gittikçe büyümesi üzerine derhal diği yere gider. İstanbulda yaşayıp med Arde' bir konusma vaoarak Arknsı Sa S Sii 7 de daki geniş kubbeyi ve 3 ton ağır tedbirler ahnmıştır. Bu arada Tek lığmdaki kristal âvizeyi tutan dört nık Üniversite Profesörlerinden bir istanbulda kazananlara gelin>ce, vatandaslann çoğunda henüz bir İsmuazzam istinat duvan ile kemer heyetin yaptığı tetkikler netices.'n tanbulluluk şnuru nyanamamıştır. lerde çatlaklar müşahade edılmiş de Saravın istinat duvarlarınm der Dedisim gibi, bunlar kendi sokak Arkası Sa. 5, Sü. 8 de tir. Eskiden de mevcud olduğu söy lanndan. bilemediniz kendi ailelerinden ötesine bakmazlar. Şehrin ve belediyenin idaresinden teker teker hep sorumlu olduğumoza diişiınmezler. Öğretmenlerin M, Eğ. Bakanı ile hasbihali Müfettislerden şikâyet edildi ve İlk öğretim sisteminin tebdili istendi Dolmabahçe Sarayt denize mi kayıyor? Bu şartlar altmda İstanbnhın Iman ve idaresi işini gene devlet bab^dan mı bekleyeceçiz? (İstanbu! Kalkınma Denreği) nin raporunda topluca bir plândan, bu plânı ha7irlavarak bir yüksek kuruldan, bir kalkınma bankasından bahsedilmekte. belediye bütcesini arttırmak icin bazı tedbirler ileri sürülme!tedir. Yakında bir toplantı tertiblediğini Kilyos ve Yalovada orman yangınları Kilyosta 5 bin döniim fundalık yandı, tfevrilen askerî bir vasıta içindeki 2 er öldü Dün Beyazıd kütubhanesini açan Millî Eğitbn Bakanı Ahmed Özel konuşnrken İstanbul, evvelki gece biri Kilyos zartesi giinü saat 13.30 da Rumelita diğeri Yalovada olmak üzere 2 feneri ile Demirci köyü arasmda büyük yangın tehlikesi atlatmıştır. Eski Mandıra mevkiinde ÇorbacıKilyostaki yangın, 23 nisan pa Arkası Sa. 5, Sü. 2 de NADİR NADİ (Arkası Sa. 3. Sü. 5 te) Bundan 56 yü önce İngilizlerin daveti üzerine Londraya giden TCrk pıyes muharriri, aktor ve miınekkidlerınden teşekkul eden bır heyetin muhtelif ziyaretleH sırasında maruf tiyatro rejisör ve aktöru John Gielgud taraftndan, gunlerden cumartesi olduğu vn sayfiyeye gideceği esbnbı mucibesile kabul oîunmodığtnt hatırhyıYruz. Şımdi süratle mada.lya.nin ters tarafım çerirehm: Danny Kaye adh çok sevirnli bır Amerıkan fcomıği Ankaraya yaptığı ııyaretten sonra istanbula dönüyor. Yesilköydeki karşılama töreninde şu zevatın bulunacağını basına daçhttlan matbv programlardan anhyoruz: Vali, Maarif Mtidürü. Sıhhat ve İçtimaî Yardım Miidürü, Darülâceze, Danişşafaka Müdürleri ve diğer zevat... Bundan bir müddet evvel de Douglas Fairbanks Jr adındakı modası geçmiş aktb'rü Beylerbeyi Saraytndjı misafir eden bizler değil mi idik? Bu misallere bakarak John Gielgud'un Türk sanotkârlar heyivne nicin o muameleyi yaptığım şimdi daha iyi anhyoruz Haklı imiş adam. Acı şeyler KARACAOGLAN Y A 2 A N: Pazar giinünden itibaıen başlıyoruz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle