24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tet 'JiilMUJUItlllUUÜUllllltlUU CTJMHURtTET 2S Nlsahı 1954 RUHÎ BAH1SLER Hayat dramı ve çocukluk çağı Yazan: Dr. Halis Özgü iMiuıiıtiiıııınııımu'.'.uııuıı =haberleri ükumet verilen iktisadî Sebze fiatları a " ' ' ' " " " " " " L " " " L " " " " • |" 1 İKTÎSADl MESELELER | ABAHTAN ABAHA...I Edebiyai tarihimize mal olan aruz etrafında.•• • • Çocukluk çağı insan hayatmın te bilirler. Değisiklikleri ve yenilikleri mel çağıdır. Hayat dediğimiz şey ge severler. Hayatlanndan memnun gönis ölçüde, bu temelin hazırlanması rünürler. Kendilerinden v« baskana, ablıs şekline, sağlamlığına göre lanndan pek şikâyet etmezlcr. Bul Belediyeye müracaat eden sebzebir mahiyet kazanır, bir değere ula duklannı azunsamazlar. Yaptıklannı dler yeni mahsuliin turfanda aır. küçümsemezler. Islerinl kendileri telâkki edimıemesini istediler Her insanın ruhunda, fuur altında, yapmak isterler. Tersine olarak, süt yeni deyişile, alt beninde bir takım emme çağını iyi bir sekilde geçireMevslm müsald glttigİTiden latlhsal ana kompleksler, duygular vardır. în miyenler, aşamıyanlar, erkenden vak de lyl olduğundan sebze flatlannda tan davramşlannı idare eden, öz var tinden önce memeden kesilenler ya düsme başlamıştır. lık görüşü yaratan, hayat anlayısını şadıklan müddetçe varlıklannda, iç Bugün Belediyeye müracaat edcn U meydana getiren sey, çocukluk çağın dünyalarında bir eksiklik, boşluk tanbul 8ebzecller Cemlyetl öyeleri, ye da, iki ile 6 yas arasında ortaya çı ; hissederler. Hayatlan boyunca bir nl mahsuiün turfand» telâkki edllme | mahrumiyet aosı duyarlar. Çalısmak mesinl lrtemlşlerdlr. rncelem»ktedir. kan bu kompleksler, duygulardır. Beledlye, bu tekllfl Sütten kesilme veya terkedilme • tan, zor tsler yapmaktan hoslanmazduygusunu anasının, babasının. evde | lar. Daima uzun sürmiyen, fazla yokilerin ölçülü, yerinde hareketleri, rucu olmıyan, çabuk baaan vadeden Içten gelen yakınlıkları, bağlılıkları ! işleri tercih ederler. Bütün işlerinde seyesinde zararsız, tehlikesiz bir hale i v« daima baskalanndaa yardun bekgetirebilen, babasına, annesine, kar ' lerler. Durmadan kendilerinden v* deşlerine karşı duyduğu çekememez ; başkalarından şikâyet ederler. Hiç liğin tesirlerinden uzak kalabilen, j bir zaman hallerine sükretmezler. kendisini kardeslerinden, arkadasla Haklarına razı olmazlar. Kendilerinc Memurların tkinei maat ikramrjreleri nndan küçük görmiyen bir çocuk , verilen seyleri eksik, kifayetah; bu 2 mayıs çarjamb» günfl mayu maajlle blrllkte ödenmek tlzere Defterdarlık normal olarak gelişmek imkânını lurlar. Başkalarma verilen şeylerin Muhasabe Mfldürlüğünc» gereken hazırçok olduğunu söylerler. Uzun «a lıklar yapıımıstır. bulur. Tersine olarak, ana sfltünden «amanından önce kesilen, terkedilme mandanberi almak, ele geçirmek isduygusundan mustarib olan, kendisi tedikleri şeylere kavusunca âdeta Miliiyetçl Çin ticaret heyetinin temaslan uğrarlar ve bu ni kardeşlerinden, arkadaşlanndan hayal kırıklığına küçük gören, önemsizliğine inanan şe3'leri bir tarafa atarlar. llh.. Bes kisiden mOrekkeb Mllllyetçl Ç!n bir çocuk gereküği gibi olusuna de Bütün bunlardan baska, sütten ke ticaret heyetl dün sehrimlı Ticaret vam edemez. silme isi terkedilme duygusunu mey Odasma gelerek tflcearla temaı etmlslerdlr. Bildiğimiz gibi. ilk hayat yıllarında. dana getirebilir. Bu duygu tesirlerini Heyet Oda Idar* kunılu azaltrlle de bflhassa ilk yaşta beslenme üıüyacı çocukluk çağında olduğu kadar daha taniîmış ve yanlarında tasıdıklan muh diğer butfln hayat faaliyetlerinln sonraki hayatta da gösterebillr ve tel'f nümuneleri tüecara g»sterml?Ier•ğırlık merkezi halinde kendini gös bir sürü ruh karısıklıklarının dog dlr. Nümuneler İçinde lpekll kumajlar. tertr. Dünyaya gözlerini açtığı gün masına yol açabilir. dea bir vasını tamamladığı âna ka Görüldüğü gibi, zamanından önce ülrlar T* daha blr çok esya raevcuddur dar çocuk, bulduğu her şeyi ağzma sütten kesilme ile ilgili. daha doğrusu, fötürür re emmeğe başlar. Bu ha sütten kesilmeden doğan terkedilme Faklr çocuklara ayakkabı yat devresinde onun en büyük ve duygusunun neticeleri ciddi, tehlikeli dağitıldı tek haz kaynağı sadece ve yalnız ağ bir mahiyet taşımaktadırlar. Çehrlmlzln fclrçok aemtlennde faklr ndır. Suuraltına sğınan, ginen ve orada ra^rulara ysrdımiar yapılmaktadır. Ço öaceleri nrf beslenme amacını gü sinsi faaliyetlerine devam eden bu cuk haftası mOnasebettle Eyüb I. Okul den süt emme lşi zamanla haz sağla duygu insanlara, başkalarUe bağdasa a'le blrllği de Okulun faklr çocuklarımağa elverişli bir vasıta mahiyetinl bilmek, anlaşabilmek, hattâ en yakın na 3V» çlft ayakkabı da?ıtmıatır. kazanır. Onun için, çocuk bu işi sü larını sevebilmek imkânını vermeltalyadan 3 bln ton plrfnç rekM olarak tekrarlamak arzusunu mektedir. Bu insanlar baskalannı geHyor dtıyar. Durmadan süt emmek ister. sevseler bile sevgilerini uzun mfiddet Raber aldıgımıza göre hafta »onun? Bunu yapamayınca başka çarelere yaşatamazlar. Yaşatamazlar; çünkfi, dogru ttalyadan sehrlmlze 3000 ton basvurur. Vücudünün bazı yerlerini, suuraltlannda vefasız annenln haya plrlnç gelec»ktlr. lini banndırmaktadırlar. Bu hayal Bu plrlnç yemekllk olduğundan ply»dilinl, başparmağını yalar. Normal olarak bir yasına doğru başkalarma karşı yakınlık duymağa, soya ve mıietchllke ueuz fiatla arzedldisler çıkmağa baslar. Dişlerin çık duyulan yakınlığı uzun zaman yaşat leeektlr. masile beraber çocuklar sütten kesi mağa mâni olmaktadır. Caz Krah Dlzrv GHlesple llrler. Fakat çoeuklar ana sütünün, Terkedilme duygusunun difer haZ2 tanırmı? Amerikan caz sariatkâmemesinin sağladığı hazlardan kolay zln ve yıkıcı eserlerinden biri de rından mütesekkil Dlzzy Gillesple İdare sindekl »ov orkestrasınm 27 nİMnda kolay vazgeçemezler. Daha doğrusu. nşagılık duygusudur. Terkedilme bebeklik çağının hasretinl her zaman duvgusunun tesirlerini duyan bir ço Sarayda korserlerine baslıyacagl haber alınmıstır. duyarlar. Bazı çocuklar vardır, yaş cuk her seyden önce önemsizliğinl 1 Mayıs Bayramı *a bir hayli ilerlemiş olmalarına rağ düşünür. önemsiz olduğu için anası men zaman zaman veya nk nk baş tarafından terkedildiğine inanır. A 1 Uayıı Bahar Bayramı munajebettle parmaklannı, dillerini emerler. yalar şaSılık duygusunun İnsan hayatmda oktıllar ve resmt dalreler ulı günfl kalar. Tımaklarını kemirirler, bulduk oynadığı rolü hepimiz biliyoruz. Bu palı olacakt'r. lan seyleri ağızlanna götürürler. Bü rada yalnız şunu söyleyeeeğiz. Ken Bina ve arrni rerş^slnin ilk taksiti tfın bunlann sebebi ana memesine, disini gerçekten küçük gören. önemmayıs sonuna kadar alınacak sütüne karşı duyulan hasrettir. sizliğine içinden İnanan bir insan hiç bir zaman büyük ve önemli İş yapa Bina ve «'az] verfrisl İlk taks'tlnlr Bazı tahlill ruhiyatçılar süt emme ni«n sonm a kad.ir ödeneceğl ve bu Çağı ile Ugill duygulann bütün ömür maz. rrüddetl »eçlrfnlerin verçilerlnl eezalı boyunca tesirlerini gösterdiklerini.. Çocukluk çağında. annelerin ve ba olarak «diyeccklerl hakkındaki yanlıı insan davranışlan üzerinde kuvvetli balann davranış gekillerile değerle ne«riyat (Irçr'ne rtimde' berl yOzlerce bir »ekilde müessir olduklannı nen kardeşler arasındakl münasebet mtlkellef vrg\ tnhfU îubelerlne müc<.at ederek btivük bir lzdlhama tebesöylemektedirler. Bunlara göre, üztin ler de hayat dramında çok mühim r*t vermlalerdlr. ttilü, sıkıntılı anlarda bir seyler çiğ bir rol oynarlar. Alâkadariarın v«rdlklert malunemek. sigara içmekle bebeklik çağı Her çocuk, evinm, yakınlarmm, bil maU före Wna bl«araıl verglslnin 1lk ve arasında blr münasebet vardır. hassa annesinin, babasının gözbebe tah«it1 mayu ayi sonuna kadar alınaüzüntülerle, zorluklarla karşılaştı gi olmak ister. Bu yüzden kardesle cakfır ğımız zaman himaye ihtiyacını du ' rini kıskanır. Büyük çocuk, küçük thrac mallannnzın flat yanz. Bu Ihtiyaç bebeklik hayatımızı kardesini yerini aldığı, kendisini evistlkrarsızlığı önlenecek dekilerin. annesinin, babasının sevgihahrUnr. Bebeklik devrine dönmek arzusunu yaraür. Vaktile her türlü sinden mahrum ettiği için çekemez. Ticaret Bakanlığı Ihrac mallarımiTin tehlikeden bizi koruyan, zorluklar I Küçük çocuk da ağabeyisini, ablası flat tstlkrai'îzlıjırı önlemek maksadüe karsısında yardıma koşan, annemizin , nı kendisinden daha kuvvetli, bece ba?s maüarırfii^'n fiatını azaml ve as1 hayalile değerlenen ilk hayat yıhmızı rikli olduğundan. daha iyi ve mü pari oîmak Czere dondurmagı düşünbiidirflmektedir. ve yıllanmızı tekrar yasamak isteğini keramel düşündüğünden, kısacası ti,^; husust» karar verildiji takdlrde Bu kendisinde eksiklik duygusu yarattı dahHde muhtelif eşya flatlarının da mevdana getirlr. tnsan davranışlannı klâsik ölçüler ğından kıskanır. ikide b'rde defsntslne meydan kalmıden ayrı ve yepyeni bir görüşle deAnnelerin, babalann yerinde. 51çü yneagı ve barice karjı daha istikrarlı blr ğerlendirmeğe çakşan tahlill ruhiyat lü hareketleri çocuklannı kardes çe durum meyd?na pe'ecegl beürtllmekçılara nazaran. süt emme devrini ge kememezliğinin zararlı tesirlerinden tedlr. Bu lususta kafi kararın bufünrektiği gibi Idrsk edebilen klmseler j kurtanr. Fakat ne yazık ki bütün lerde rerllnıes'r.» litızar edllmektedlr. umumiyeUe ömürleri boyunca emnl anneler ve babalar bu konuda da ge Kadıköy Moda tramvaylan yet Içinde yasarlar. hayatı iyi tarafın rektiği gibi hareket etmlyorlar. ÇokaMınldı dan görmeğe çahşırlar, fyimser olur cukları karsısında nasıl davranmalan KadıkBy !1« Moda arasında tecrflbl lar. Sosyal çevrelere. meslek hayatı | gerektiğini bilmiyorlar. mahlyette olmak üzere tramvay seferna kolayhkla uyabilirler. Başkalaril» i Kardeş çekememezliğini önlemenln lerl bu sabahtan ltlbaren kaldınlacak kolayhkla anlaşabilirler ve iyi geçlne en emin yolu. en kuvvetli çaresi, an tır Am hatta otobOe lsletllecektlr. nelerin. babalann çocuklannı daima U'vi Yenalın tekrar Denizciliic aynı derecede sevmeleri ve aynı de Bankasma getirilmesi isteniyor Denlzclllk Bankası ünmm MUdOr reeede sevdiklerinl ffösteTmeleridir. | Kendilerinl çocuklanna «evdlrmeleri Muavlnllgl razHeslnden »ynlan Ulvt ı dir. Aynı derecede sevilen ve aynı Tenalın tekrar Banka üst kademelerl ne getlrflmesi !e(n, Türklye Geml kimseleri seven çocuklar birbtrlerine Adamlan Sendlkftiinm bütün is kolbaglanmakta gecikmezler, zorluk çek l»rı fiallvete geçmlstlr. mezler. 37 000 Oeml adanım! 'em»!l eden Tür Kardesinden veya kardeşlerinden klve Geml Adamlsrı Sendlkası İdare heyetl yann feTkalide blr toplantı yadaha az sevilen, az sevildiSine inanan parak bu husuata hükOmet nezdlnda I çocuk yalnız kardeşlerinden değil. tesebbüse geçeceklerdlr. fakat aynı zamanda kendisini az sevenlerden de soğur, nefret eder. Bu NİSAN 25 RAMAZAN 14 İse, onun sosyal blr varlık olmasına, isinde basan göstermesine Imkln ver 1 t 5 a Ö H L I K mez. Nefret edilen kardes havali onu i S o her yerde takib eder, arkadaş edin>> KOLLEKSİYONUNU mekten meneder. Sevmiyen anneV. ] 5.07 12.12] 16 01 18 59 20 39 314 nln. babanin havsli onu Isvankâr bir förmeden karar vermeyinlı varlık halîne getîrir. Otorltenin, niK. |10 0(ı 5.14 9.03 12.00 1.41, 8.16 zamm, düzenin düsmanı yapar. düşüyor raporlarla artık alakâl anmalıdır ESAD TEKELI Memurların ikramiyeleri «Cumhuriyet» in 19 nisan 1956 taYAZAN rihli nüshasında verilen bir habere göre Izmir Ticaret Odası da, memleketin iktisadî durumunu tetkik .derek içinde bulunduğumuz .iiçlükıerin çözülmesine yarıyacak tedbirleri tesbit etmiş ve bu hususta bir rapor hazırlamış. Dokuz maddede toplanan bu kendini alamamışü: (Acaba mevcud ru, bu bahsettiklerimizden daha iyi tedbirleri burada birer birer gdzden durum karşısmda tek ı^arenın boyle bir talihe uğnyacak, okunacak ve din geçirecek değiliz. Yalnız bunlardan bir plân tanzimi olduğunu ispat ede lenecek midir? ömld kırva misallere birçoğunun makul ve isabetli olduğu j cek derecede buhran ağırlaşmadan rağmen bunu .)ütün gonlümüzle di na işaret etmekle yetineceğiz. Esasen evvel, hükumet böyle bir plân tcomi lemekten kendimizi aiamıyoruz. Hem rapordaki tavsiyelerden hemen hiçbi I tesi kurulmasını kabul edecek mi yalnız bu raporun değil. Earker heri yeni değildir. Daha önce aynı ma j dir?) Gene kendisi buna acmarak yeti raporundan naşlıyarak saydık hiyette olarak hazırlanan raporîar da ! hayır cevabını vermekte idi. f«Cum larımızm hepsinin, Tnütehaâsıs bir hebunlara benzer ve daha da başka bir | huriyet> in 12 ocak 1955 tarihli nüs yet tarafından tetkikini ve V» tetkik çok tedbirler ortaya atılmıştır. En son I hasındaki yazımız). Bu rapora da ü sonunda tesbit edllecek tedblrlerin olarak İstanbul Ticaret Odası tarafın | tifat eden olmamıştır. Amerika Dış Fa hemen alınmasmı temenni edâ'oruz. dan kurulan bir heyet tarafından ha aliyetler tdaresi tarafından hazırlattı Çiinkü bazılarımızın inkârM^ t«âzırlarup da Ticaret Odası Meclisince nlan Chenery raporunda ise enflâs men içinde bulunduğumuz bflnran, on aydanberi bir türlü görüsülemiyen yonun tehlikeleri üzerine iikkatimiz durmayıp ilerlemektedlr. Fiatlar deraporda da, İçinde bulunduğumuz çekilmiştir. Aynı mevzu 'izerinde İs vamlı surette yükseliyor. V» bu yükbuhrana karşı almması gereken umu tanbul Ticaret Odası Komisvonu ra selişin iktisadî ve içtimal neticeleri mî iktisadî tedbirlerle durumun dıi porunda da uyandırıcı açıklatn?lar birer birer beliriyor. Ger^ekten bir zelmesine kadar geçecek inükal Jev vardır. Fakat bu rapor ızerine Merresinde yapılması gerekli işler sistem kez Bankası iskonto haddinin^ aıttı yandan îhracatımız azahyor, bu azslli bir sekilde belirtilmiştir. Iktisadi nlması ve kredi kontrolu üzerinde dıkça döviz gelirimiz kıtlasıyor. Bu meselelerimiz hakkında daha evvel bazı tedbirler düşünülmesi gibi cüz'î yüzden ithalâtrmızı kısmağa meclrur oluyoruz. tthalâtın zorlaşması, yabanhazırlanan raporîar arasında Mjl'etlerarası Imar vt Kalkınma Bankası sayılacak ve yaînız basına tesirli ola cı memleketleTden gelen Istihsal maltarafından memleketimizde tetkik mıyacak bir iki tedbire 1 eıphbüsten zeme ve vasrtalarınm satın alınma»! yapmak üzere mahsuı «ırette gönde baska bir şey yapılmamıştır. Bir de «erçeklesiyor. Bu da istihsali darlasrilen Barker heyetinin mavıs Î951 ta Amerikalı Mr. Clarence Randall'ın tınyor. Ve gene fiat yüksekligi ve rihli raporu. Amerika Dış '''.ıaliyetler memleketimizi ziyaret edeceği sıralar para kıymetinin düşmesi seklindek! Idaresinin (F.O.A.), Mr. Chenery'nln da, iktisad! yabrımlarm, döviz kay istikrarsızlık memlekete yabancı serbaşkanlığı altmdaki bir heyete yap naklarımız üzerinde en kısa zaman maye Relmeslnl frenllyor. öte yan tırdığı tetkiklere aid rapor, gene on da müspet tesirler yapacak nevidpn dan fiatların yükselmesi. çeliri, fcu tane Amerika üniversitesinden mü olan tesislere hasredileceği. bütçe mü vükselme ile mütenasib surette urt rekkeb bir grup namma tetkikler ys vazenesine dikkat olunacağı, ithalât mıyan zümreleri, yani memtırlan, hpan Mr. Richard Robinson'un rapo ta istihsale hâdim mad^'elere rüçhan çiierin mühim bfr kısmını, blr dereru zikrolunabilir. Fakat hepsi de hil sırası verileceği şeklinde bir kaç e ceye kadar serbest meslck sahiblerini gi ve ihtisasa dayanan kıymetli vet sas kabul ve ilân edilmişse de, «Cum bogucu bir sıkmtıya lüsüriıyor. Bun kik ve görüslerin mahsulü olan ve huriyet. in 6 şııbat 1956 tarihli nüs dan da maddl ıztıraDİar kadar manebirçok isabetli fikirler ortaya atnn hssmdaki blr yazımızda ısaret ettiği vî perişanlıklar doğuyor. bu raporlar üzerine şimdiye Kadar ne miz gibi aslmda eksik tarsflan olan Dış 6deme zorluklan ıse ayrı bir yapılmıstır? Acmarak söylemeliyiz ki bu tedbirlerin de esaslı bir şekîlde derd. Mühim bir "nsmı tak<=it1i olan hemen hiçbir sey veya pek az fey. tatbikma girişilmemiştir. dıs borçlanmız üç nilysr 57 rr.ilyon Gerçekten, bunlardan Milletlerarası Acaba tzmir Ticaret Odasmın rarx> Türk lirası tutarma yükselmiştiı". Bun Kalkınma ve Imar Bankası heyetinin ranorunda hükümetimiz tarafın lan kalkınma programı hazırlanmasına da lüzum gösterilmekte ve böyle hir program hazırlanırsa bunu RerçekU»stir . İARSAMBA.CUMARTES4 GUNLERI CIKAR MÜSTAK L GAZETE mek için bankanm 'eknik ve malî yardım yapacağı da vadedilmekte idi. BAŞYAZARI: riuhYÎN CAHİD YALÇIN Yani o kadar arkasmdan kojup da elde edemediğimlz dış kredl de verileSAHİBİ : RATİP TAHİR BURAK cekti. Fakat biz, kalkmma plSn veya programı hazırlamamakta EosteHiŞimiz ısrar yüzünden mem!eketi b»yle blr krediden mahrum itmiş bulunuyoruz. Gene Amerfkalı Tiütehassıs Mr. Richard Roblnson da, bu plân meselesi üzerinde durmus ve rapr»ıunun blr yerinde şu suali 5<Tmaktan HALKGAZETESI 5 Mayıs Cumartesi Çıkıyor DAIM! YAZI KADROSU: • • * • * Christian Dior Moda Defİlelerini Takdim eder. 29 ve 30 Nlsan, 1 Mayıs 1956 Masalannızı ayırtmak İçin acele ediniz. A. lhsan BARLAS Bediî FAİK BurhanFELEK Cüneyd ARACAYÜREK Hikmet BİL Ismet YENİSEY MimUYKUSUZ OrhanKEMAL Vahdet GÜLTEKİN Yusuf Ziya ORTAÇ HALK ALAKA KESME 19 5 6 Vuku bulan dâvet ve icbarım üzerine İstanbul Üçüncü Noter liğl vasıtasile 12 mart 1956 tarihinde vekâletimden istifa etmlş olup, bu istlfayı ilân etmiyerek sadece tarafıma bildiren umuml vekilim İstanbul Yeşilköy istasyon caddesi 23 No. da mukim jüksek mühendis Haluk Derman'ın o tarihten itibaren firmamla hiç bir alâka ve münasebatı kalmadığını ve evvelce vermiş olduğum bütün salâhiyetleri mürtefi olduğu gibi, namıma bilvekâle hiç bir muamele yapamıyacağını görülen lüzum üzerine herkesin malumu olmak üzere ilân ediyorum. İbrahim Yolal İstanbul Beyoğlu Asmalımecsit Balyoz Sok. No: 5/1 dte Müteahhld SÜRPRİZ «CUMHURİYET» in Tefrikasi: ŞEKERBANK İSTANBUL AKSARAY 30 NİSANDA AÇILIYOR ŞEKERBANK Aksaray 30 NİSANDA AÇILIYOR bdiilhak Hâmid tarahndan yanlaus, SüleymaB Na7İf tarahndan övülmüî ve Hkkı Tank Us tarafından savunulmuş bir beyitte aksama olduğundan bahsetmistim. ların arasında (322) mılyon liralığı, ödenemeyip de geri kalmı? dıj tica Aıuz veznindekl yanlış hesabın ret borcudur. Bu borçlar, ileıiki se Bağdaddan döndürüldüğünü bildirnelere aid döviz geliniıizl de kısmen miştim. . ipotek altma almış 'juhınuyor. Üstadımo Hakkı Tanktan şu mel> Biz, pek iç açıcı olmıyan bu manzara karsısında istikbale Hid hulya tubu aldım: larla avunmağa çalışıyoruz. V'ücude getirilen iktisadî tesısier yakm za Kardelim V41I. Ahdülhak Hâmidln (Indiın lemevat manda meyva verecek, Istıhsal ve ih İle beraber ı mı^raını öyle okumak: racat artacak, döviz gelirımlz çogala yanl (semâvât) m ük meddinl kısaltcak, ferahlığa kavuşacağız ^anıyoruz. mak doğrudur diye vaktile İstanbulda Fakat rasyonel ve koordinasyonlu biı verdığim b!t hukmü Bağdadda hatırlaplâna dayanmıyan, veriminm mikta mıj, arabcanın fasihleri tarafından rı ve vadeleri hesablanmıyan tesisle yanlış görülduğünü yazmışsın. rin, derecesi biîinmiyen verimlerine Yanlı? h ' U O eibet Bağdaddan da doUK T bel bağlıyarak ümidlere kapılmanırt ner: ama ben büyük şairln (semâvât) kendimizi aldatmak olacağını düsvn asl ndaki ccmt keümeyi (Makber) İn müyoruz. Haklkî durum bundan iba mısrama (semevât) olarak sikıştırmarettir. Bu vaziyet karşısmda saplan ıını Bagdadlılar doğru bulmaıa bile dığımız sabit fikirlerden a.cık vat • ben gene de calı goreceğim. BUiyorsun, aruî vezn! bazı kellmegeçmeli ve memleketin 3erçek ve vüksek menfaatlerinin emretiiği isti lerir uzun hecelerine kısa cüzleri kıs» kamete yönelmeliyiz. Bu istikameti heceler* kîrsı da uzun cüzleri karşıetmektedlr. Bakı» çizmek için de işlerimizi şahıslarm lastırmaya müsaadeCaml bu yolda htnız meshur Molla diktasına değıl. büçi ve ihtisasın dık !r sayıian eferinde ne diyor: tasrna tevdi etmeliyiz. Kim inkâr e•H»rn dahl ziruret1 vezn lçlB on debilir ki iktisadçılık da, dok'oıluk sey tecviz olunmu;Uır: Meddi kasr, gibi, mühendislik gibl me^lekt ihri kasrı medd .» sas istiyen bir iştir. Eugijn Bijleşik Baska bir aruz kittbı zaruretl ondan Amerikada yalnız levletin depil. bü yirmi dörde çıkarır da der kl: yük hususf mü»sse<î»lerin bilp Iktipad *Bu şllr zanıretlerinden medd i'.e kesrmüşavirleri var. 6\z de ileride daha dan murad arabl kelimeden nesirterde esaslısını düşünmek <İ7.er<». hiç dur (zehrâ gibi uzun ellfle okunan lâfnmadan şimdilik nütvazı bir sekiıde lar ki bunlar kısa okunur: nitekim bir 'iktisadî istişıre heyetil kurma san'â' lâfzı ju mısrada zaruretle san'a lıyız. Bu heyete. h?m ihtisas, brm de okrnmuşrur.) karakter sahibi blr kac iktisad p>o Hâmid ds (lümefâ> aiçüsüne denk fesörfl ve lktisadcı <un.ak, şirdılik ge!r?n dlye fsemftvSt» ı fsemevât) yapyetişir. tlk iş olarak yuKarıcla işaret mış. Belll kl keltmeyl Bağdadda yalnız dtl ettiğimiz rapor tetkiklerınl yaptıntıa lıytt. Ve bu tetkikl;r sonunda vatıla bakımından ele almıslar. Aniî kullanan $a:rin ona bır mısra iç'nde tasarruf cak neticeleri ta'bıka eeçmeıivir. ehrekte o'duju hesaba katılmamıjtır. •sa, sayısız taksiratına bir yenlslnl Aynı heyet, p:ân meselesi üzerinde de durmalıdır. Plânı keDdiîi iıazjrla ilâve etmezlerdl! Hakkı Tanfc US mak için değil de, hazırlama tarzını tesbit için, bu plânsızıığın, Amenkan Hocamrz Hakkı Tank Usa, nekakredisinden mahrumıyetımize sete biyet verdiğini »östaren ne?rij'attan het devresinde böyle cevab zahmeti da bahsediliyor. Gerçekton . Cumhu yüklediğimden müteessirim. riyet. in 16 nisan 1956 tarihli nüshasın Demek, Bağdaddaki muhasebe kadaki bir habere göre muhalefet kongrelerinin birinde bir zat, Washing bul edilmedi .. Halbaki ben IrakU ton Star gazetesinin 9 ağustos 19.İ5 ta türkçe bilen arabca uletnasına rihli nüshasında Türkiye h^kkmda manzum sekll aynen göstermistim. yazılan bır makaleden çü fıltrayı nak Simdi nereye başvnrajnm? Sukülletmiş: (Menderes, defalarca ekonc • l'kâz'da ürban suarasınm kongremisini ıslah etmesi ve kalkmmasmı sini mi toplıyavrm? bir programa ve plâna bağlaması lüGerçi rpadişah» m cpadlşeha hazumu söylendiği halde bu yolu ihtiyar etmemekte ısrar etmiştir). Biz Hne sokulması kablllnden kısaltmabu programı mutlaka vaomalıyız. Fa lar, uzarmflar farsça kelimelerde, kat Amerikalılar istediği için ieğıl, divan divan, sayısızdır. Eskiler, kendimizin kat'i ihtiyacı bulımduğu tiirkçe asıllı kelimelerde de buniçin bu işe girismeliyiz. lan caiz saymışlardı. Biz plân ve program nusıısunda btNedimi dinHyelim: lâ tereddüdler içinde bocalvken Fran »ızlar, Monnet plânı adı ile şöhret bu AUn ânan »gt vâr İM ramr.omahtıı tan (yenileştirme ve cihiîlaıma) placteâ nının bugünlerde (1937 19filı gene Kl blr bakıjia mlhre blr bıkifta lerine aid üçüncü kısmını hazırla maha benzersln. makla mesgul bulunuyarlar. Bu yeni kısmın hedefi, gınai istihsali \ujde 34 ve ziraî istihsali yüzde 21 nisbe olmus: (var), (vâr) ohtns: ( | ) , se tinde «rttırarak hayat svıyı>5',ıi or (he) ohnıtş; (bakısta) nııı blrincM talama olarak senede yüzde dört rit (bâkışta) ohnus, İkinrfsl normsl betinde yükseltmektir. Bu sene, bü kalmıs. tün yü bu plânın harırlvmasile uğSon devrtn amıculan ise, tiirkçe raşılacaktu. Plân umuml koniserl Mr. Etienne Hirsh. bu olân işi'e ug kelimelerde rorakl uzaltma ve kırasacak komisyonlara iir»kti<!eıini salhualan ortadan kaldırdılar. Arabvermiştir. Bu direktiflor arai.nda en ca kelimelerde (Zehra) nın son flâsyon meselesine temas eden su fık hecesindeki kısalttna. hocamızm gösrayı dikkate sunmak '«trtiz: »Paıa istikrarmın idamesi de, avnı dere trrdiği gibi caiz olsa bile, . (semacede mübrem bir seydir. Hu ist'krd>ın vat) ona benzer mi? (Semavat) keçerçeklesmesi için, gelirler üzprınde limetinin sanki farisî imiş gibi (semaliye ve para politikasınm klSiık mevat) haUne jretirildiji edeblya« vasıtalarile yapılacak t«si, ;cdhiıİE tarihhnizde vaki mldir? Divan şa!rrin ancak bir kifrnv •':! ,j»r l s . lerinde de Tevfik Fikırtte de, Ceühsal üzerinde yapılacak mUJahtle nabda da. buna bir mtsal var midır? dir ki bu istikrara kafî bir jordım getirecektir. tcab eder Ki her sah&da istihsal kudreti, talebin B»:ıis!pm»siHoş. umuml efltârtn da bn edebine intibak etsin. Bu sebeble üçüncü yat tarihl mevzularile ilgisi kalmaplân. istihsal hedeflerinin ve her ne dı ya... Onun lçin kıymetll fistadıvi faaliyete aid ihtiyaçların tesbiti mızı yormıyaytm. Kendisinden hahususunda mümkün olduğu kadar teferrüata inmek mcburiyetindedirV yat boyn nice meslektasianm giblben de daima iyi, do&ru. güzel şeyîktisadl gelişme plânrnı Fransada polltikaeılar de&il. mütehassıslar ha Ier öğrendmi. İnyHah tamamen iyîzırlar. Bundan dolayıdır ki bir plân leşip Babıâlimize dönsün, dahd da vekâleti değil de, bir jlân umuml öğrenmekte devam ederiz. komiserliffl ihdas edilmlstir. tlk unıuAbdiilhak Hâmide mizah yoluyla mi komiser, Mr. Jean Monnet, Fran takıldığı me^hur manzumesinin sosada sık sık vâki olan hükumet dfğislkliklerinden müteessir jlmıyarak nunda, Fanl Ahmed. hürmeten bir bu lşin basında yedi seneden fnîla riiua ihtiyac duymuştu. Ben de bir müddet kalmiftır. Bu pıâıılür, ranmetli üstadt? an'anemle baslılıpı Fransız Meclisinin tasdikine kunuiur. belirtaıek için o rücudan bir rnısraı Fakat Meclis, ihtisas heyetleri tarafın tckrarlanm: dan uzun çalışmalar neticesinde ha zırlanmış olan bu plâna dokunmı/a Sen tailrlrolzstn. etHk tanuı... rak gerekli tahsisatı vermekle ıktifa (VâN«) eder. Biz de iktisadî islerimizi gün lük politika mülâhazalarından ve Boğaz mıntakasmda su tesisleri bazan memleketin umuml menfaatme takviye edildi uvmıyan mahallî istekleri tatmin moy aynı esasın tatbikma şıddetle muhtag rafmdan Levend İle Baltallmanı araDUJunmaktayız. , m d , y e n l b l r llale n a t t l y tklndl 1 tmuk 37 Y,axanjar: Nihat Karamağaralı ve VâNu Anberbu bir an düşöneeye vardı: I Giydl •Ilerine... c Şu majeraberest kedi kadar I Anberbunun el hareketleri ftfjesaretin olsun, Anberbu... Sen de man gövdesile tam tezad halindedal iseri...» dir. Mühtedinin çantasına yerlesVe daldı içeri... tirdiği san zaru, bir yankesiciniT! Evvelâ, binanm mimarislne, evin cebden para vunması süratile çıkar tertibine göz atıyormus gibi, iki dı. İçindeki mavi kâğıdlara söyle eli arkasında kavusmus, salınarak bir göz attı: ve ytizündc ho| görücü bir tebeı« îngilizje bu... (The) yasmı* rüm, holde yurüdü. Nohud oda, Oteldc hazırladığı rapor olajak» bakla sofayı inceledi; bu binada, dedl. yıkanan Mfihtediden baska klmseDürdü büktfl, kâgıdlan koynun» nin bulunmadığma kanaat getırdi. koydu. Sonra masanın üatflndeki Artık vakit kaybetmeden biraz ev zımball mavi kâğıd mutvedde tovel Mühtedinin yazı yazdlğa odaya manrun alt kısımlanndan aym süzüldü | tartıda kâğıdlar çeklp katladı Pencereden bakb. Gelen giden [ Zarftan çıkardığı kâğıdlarm yerine yok... bunlan soktu. Zarfı gene çantaya Masanm basında durdu. Kağıd yerleştirdL lara «lini uzatıyordu ki, ihtiyat v* Hole cıjcti$ı laınaiı N MsınJn tedbir hissi onu dürttü. Kolunda geldiğl taraia mflstdul g&zlerini asıh beyas çantayı actı. Ell majkeye benziyen koca eunlı, kara bit ı T«r«|tar« tar* gotlüğ. iliaü. c Buna hajet yok!> de*. , B«yai eldivenlerini buldu: tsraelin büyflX îhnsm Hayfa yam c Buna hajet var!» yefil dajı, majmavi koyu vt mamur görünüşü ile ne kadar sevirrüi ise, Telâviv sahilleri de o nisbette sevimsizdir. Zaten en büyük, en himmet görmüş merkez olmasına rağmen, İsraelin en basmakahb ve exı sevimsız şehri Telâvivdir Bu da ruhunu tarihten değil, yalnız modernizmden almanın ceremesi... Gerci Telâviv sahilinde muazzam bir kordon vardır ve bu sahil yoluna tzmirde olduğu gibi sıra sıra palmiyeler dikilmiştir. Ama denizde balık barınamadığı gibi kıyıda da ağaç bannamıyor. Enginleri yalayıp scelen tuzlu rüzgârlar. dalları hep bir istikamette çarpıtıyor, kavuruyor. Gazinolarına. sıra sıra uzayıp giden plâjlarına rağmen. göz gönül okşıyan «Amatı şurada biraz oturayım, btraz manzara teyredeyfan» ded'rten bir hususiyet yok Bak, boyuna bak, ufukla birlesen mavi tulara... Vapursus, yelkenslz kaylkns... Deniz burada fehrin burnun» çekilnıls blr mavi duvar olmus ÎTisarj İster lstemez, dıkkaÜnı tabiatın yeknasaklığından ayı nyor, oyalanmak için cemiyete çeviriyor. Yahova'ya sığınıp kannca gibi çahşan nikbkı insanların kayaaştığı alanlara dalıyor. Akşam üzeri, koltuğunda çanta. şort giymis vüksek memurlar, neerlerin koluna girmış subaylar. mavi tulumlu isci kızlarile çene çalan gene mavi tulumlu mühendisler, hep buraya, azıcık hava almağa toplanıyorlardı. Ayak üstü biralar içiliyor. Pikaplara pVfiklar yerleştiriliyor. Hep bir ağızdan şarkılar söyleniyor. Meydanlann ortasında el ele erip dans ediliyor, denize giriliyor, kumsalda top oynanıyor. Ve burada, rngilizceden, arabcadan, almancadan. ruscaya kadar dünyanm türlü dilleri birbirine ka nşıyor; ibranlce bu memleketin Bâbil kulesi anlasılmazlığı içinde bocalamasını Snlüyor. Türkiye Yahudilerinin kSyunden dönerlerken. Gülerle Cemil Erenuı niyeti, otele gidip hemen yatmakb Öğle ziyafetinde o kadar vemek vemişlerdi ki, Güler: Aksama da veter... Şöyle on iki saat. on beş saat uyumadan kendime gelemiyeceğim! dlyordu. Cemi! de onu tasdik ediyordu. Fakat Anberbu, onlarn plânın alttlst etti vc TelAviv kordonuna onları surükledl Yol boyunca, bir muddet hiç çlkmamıstı. Cemil bir kaç kere aynadan bakmij, onun uyukladığını görmüstü. Diretiyor... Ağır yemekler yedl. Zorla da Aklı sıra Cemile meseleyi çakir iki bardak bira içirdiler. Bıra tırmamak için «kepçe dili» konualım, uyusun, diye Gülere fısılda şuyor: nnştl. Güpcülepçerl Halbuki Mamadadmın uykusu Neymiş? Onlar «gttroeyejek» eni tilki uykusuydu. Zira köyd«n miş... «Şünkü» kapldan girer girayrılacakları zaman "janjiger» ah mez tevkif edilmekten korkuyorbabl «Şanakkaleli» Rebeka, onun mus.. eline ev mamulâtmdan kâğıda saGülerle Cemü, evvelâ, onun rılı bir şişe şarab sıkıştırmıştı Bi şitme âleti yüzünden vehimlere rayı bile yadırgayan hacılara gös kapıldığını zarmettiler. Fakat Gütermeden, tabiî... er, isin içinde başka işler olduğuİste Anberbu, otomobilde gelir nu anlamakta gecikmedi. l«rken bu şişenin dibine dan ekVe kurcaladı... Kurcaladıkça menin yolunu buldu. Ve şehre kurcaladı. Dadlsını nihayet bakyaklaştıkları zaman, bu yüzden, ayı ağzmdan çıkarm»ğa mecbur gene o güftesi bestesi ancak ken etti. dlnce malum şarkılanndan birini Anberbu, cırlak bir aeslt haykır tutturuverdl. dı: Ne «yeter!» anladı, n* tkeı ar Gltmly«jeg1m ot*l«... Ştaku tık.» anladı. tevkif edilmeden Bn]e | u raporda Mamadadı, CemiM gittikçe sarı ne yazalı öğrenmezsem meraJrtan yor. Gene adam, gülmekten katı satlarım! Ve Cemllle Gülerin köpürmeleIıyordu: Sarsıldıkça biralar mayalan rini umursamadan Mühtedinin edı, tepesine vurdu. Tabiî, allşlk de vinde kıvırdığı marifeti anlatb. Bu öyle bir tepeden inme olaydı ğil! diyordu. Gülerse, iki üç şişe biranın da ki, onu herhangi bir sekilde cezadısına ancak öusSz yerin» geoe landırmak testi kınldıktan sonra ceğ^ni bildiği için hayretteydi. Zi halayık dövmege benzlyordu. Potu ra Rebeka'nin hediyesindao haberi tamire fu anda maddetcn lmkân yoktu. yoktu. Bir bakıma, Gfll«rW C«nlifa « Anberbunun y«nl blr munıntı! Otooıobfl otelc yaklasırkvn, k5p keleri d« aahte. ÇOnMI blr teceasüs rübajına gelmij kara keçiye dön hisleri korkuya da, tedblr kaygusuna da galeb» çahyor. du. (Arkan w ) CÜNEYD ORHON Fotograf Stüdyosu Tel: 36 16 53 Kadıköy Her türlü fotograf lşlerinir atölyemizde en ucuz ve en zevkli şekilde hazırlanır. Banka Şubeleri İçin Müdür ve Personel Aranıyor ş İ | | | İ I İstanbul, Ankara ve önemli sahil şehirlerinde açıi lacak banka şubelerine müdür, müdür muavini, muha S sebecl, gef memur ve daktiloğraf almacaktır. İ tsteklilerin: I 1 Aile ve tahsil durumlan,, 1 S Lisan ve daktiloğrafi bilgUerlnin d«n1 cesi, 1 S Şimdiye kadar hangi müesseselerde ve § ne gibi işlerde calışmış bulunduklan, a 4 Hangi şehirlerde ne gibi bir iş arzu et = tikleri, i S Taleb ettikleri aylık ücret miktan ile § lürıımlu görecekleri diğer bilcümle ma 3 lumatı, sarih adresleri ile birlikte dercetmek suretile mektubla İ Posta Irututu No. 587 Ankara adresine müraI caatleri rica olunur. İ Not: Gönderilecek mektublann roahremiyetine İ itina edilecektir. (^011) f MiııiHmııınıııııııııinnııııııınnıınmıınıııııııtııınımıııınııımıııııınıııırmtmıııııııııııııımııııııiiiıııııııma
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle