24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖBT PEOF. NtMBÜTfa MACERALABIl CIJMHURİYET 25 Nlsaîn 195« DRAM KISMI: Bana Dokur.dun Yazan: Tenneaaee Wllli«m« Donıl VVlndharrı; Türkeesi: Sadık Balkan YKNİ TİYATRO: Bir Melek GeçÖ • Yazan: J Bouaquet H Falk: Türkçesi Yılmaı tnal: tSTANBUL BÖL&MÜ Hanımlar Terzlhanesi (Yazan: Georgeı Fevdeau: Ttirkçesi: Mahmud Yeıarl) SaTVGÜJ GÖLGE (L'ombre Cher» Yaran: Jaequea Deval: Çevlren Mebrure Alevok ŞEHIR TİYATKOLABl KÜÇÜK SAHNE Aileleri tarumar etmiyelim! Kocası «serbest meslekte» olduğu . ; öğretmen olan bayanm ailesi üçe par. Ba1 tst^nbul<'a, ana Akhisarda, oğul "„nirde biribirine hasret 3en öğretmenim. Eşim îstanbulda Akev Tütün Sirketinde eksper olarak çalışmaktarıiı Ben ise Akhisarda çalışmaktayım.. Öğretmenlerin nakii ve tâyinleri üç sebebe müstenlden yapılmdktadır 1 K a ı ı k o c a durumu, 2 S a l h k m i h z u r u . 3 Çocuk o k u t m a roecburlyetl. a Karıkoca durumtımu Uert fürerek tstanbula sıraya a l ı n m a m ı bir d l ekçe lle taieb ettim. Su lekilde bir cevab a l d ı m . Esiniz devlet m e m u n j o l m a d ı i ı n d a n İstanbula sıraya alınmamı mümkün YUNUS NADİ EN GÜZEL FİKİR YAZISI 19551956 Şehzadebaşı YENİ ve ÇEMBERLİTAŞ HÂİNİ Papaziar Traflgi Yazan: Phllip King: Tercüme: Leylt Erdurnan MUAMMER KARACA Sincmalannda bucün matinelerden itibaren 2 büyük film birden MAKSİÎV1 TtYATKOSU YÜRÜ YAVRUM YÜKÜ Operet 3 perde TEKNtK ÜNiVEKSrTF TİYATROSU AYYAR HAMZA: Çarşamba 18.30 Cvmartesi 15 t e ve 20.30 da Teknik Oniverslte Gümussuyu konferans ı lonu 1 VATAN Demokrasi ve tahakkuku yolunda yapacaklarımız Yazan: D. K. Bosuler (İstanbul) ' BLr messese Içtimal muhite B* kadar kuvvetle intibak ederse • e kadar sağlam ve irtsicamlı olur. Her ne kadar cebir tahünda ortay» çıkabüirse de, rızanın azlığı ve oebrin çokluğu nisbetinde zayıftır. . Bühassa inkilâbların getirdiği fikir kıvilcımları pasii ve geri kuvvetlerle çarpışarak bir muvazeneye doğru ilerlerken peaksiyoner tesir lerin müesseseyi kemirerek geriye atanası veya fikrin bizatîhi meveu diyetini kendi potasında yoğurar*k değiştirmesi muhtemeldir. «Halkın hükumete Iştiraki» fikrlne dayanan Demokrasi taze adap U edümiş ise, içtimai muhiti. seçkinlerdcn müteîekkil dar bir züm reye münhasır olup rızanın azlığl bârizdir. Eüyük bir kütlenin seçim lere iştirak etmesi, nmuftelıf tesir l«r altında mihaniki bir surette ha : reket eden» kör bir kuvvet olmak tan kurtulmasını icab ettirmez, zira fikir hem elde edilmek istenen neticeye hem. de neticeye varacak vasıtaya taalluk eder. Sandık ba?i na, hükumete iştirak ettiğini «sae duyujuyla dahi olsa» hissederek gitmekteyse de temsilci.unin ve te lâkkilerinin değerini tarmaktan çok uzaktır. Onun müessesenin fikrine ne dereceye kadar bekçilik etti ğini ve icraatile, kendisini sandık başina getiren fikir ara^ındaki mu vazeneyi tesbit edemez. Cehalet. irtica. iğfal, korku gibi rüzgârlara kolayca ayak uydurur. Verilen bütün hak ve hürriyetlere ve müsbet icraata rağmen bir tek inkilâbçı (melelâ taassuba müteveccih hare ket) karşi tarafa kaymasına sebeb olacağı gibi irticaın ve batıl itikat ların okçanması da.kısılan hak ve hürriyetleri ve menfî icraatı unut turabüir. Velhasıl rejim muallâkta dır, her ne kadar halkın hükumete istiraki dolayısile şekil mevcudsa da dayandığı fikir cehalet pota sında mahiyetini değiştirmi^tir. Ma lüldür. Âdeta incorporation hâdise si olmadan. personification tahakkuk etmiştir Vermiş bulunduğumuz bu klsa Izahatın memleketimiz zaviyesinden tatbikıni ve maşabehet derece sini münakaşaya lüzum görmiyeyerek fikrin içtimai muhitimizce tam olarak benimsenmesi için alınacak tedbirlerden bahsedeceğiz: yasî rüzgârlarla gelip geçen bakan lar tarafından yapı'masına imJcân yokrur. Tek hal çaresi siyasi iktidarın murakabesine tâbi bulunmak şartile müstakil bir idare krıd retinin mevcudiyetidir.. Hakiki demokrasilerde siyasî iktidar umumî politikanm esaslarmı koymak ve idare tarafmdan tatbikatıru kont ro! çtmekle yetinir. İdar« ise doğrudan doğruya hukuk kaidelerine baelı olduğu ve si yasî iktidarın bir âlet ve vasıtası haline getirilmiverek himave edil diği için. amme hzmetleri. sahsi ih tira.« ve tesirlerden m»«un knlarak kendi bünyesini yani devamhhk ve btikr^r karakterine uygım olarak eorijlür. Aksi halde «siyasî iktidarın îiımu lü tâvin edilmiverek idare kudreti teşküât ve istikrardan mahrum bırakıldıgı rejimlerde "şaKsi nüfuz ve tahakküm hâkim olur. Hareket kabiliyetini ve ehemmiyetini kayfceden ve teknik müe^seselerde bir kararsığlık ve geri'.em* vuku bulur. Nüfuz ticareti irtişa ve irtica yerle sir. Politika adamları iktidarda ka labilmek için. kolayca demogojiye meyletmek ve idarei maslahat yo luna sapmakla eüm vaziyetler mey dana getirirler. Siyasî iktidarın bir zümre Iruvveti haline pelmesinp mâni olacak unsurlar kaza istiklâli ve müstaki! idare kudretidir. Binaenaleyh bu kuvvetler birlestiji fii'en bir zümrenin. bir partinin eline gectijîi za man hakiki demokrasiden bahsedilemez. B. Güstav Lebon'un ju ibaresini devlet ricalinin hiç bir zaman unut maması lâzımdır: «Demokrasi ya hakikaten islâh etmek isteyeoek yahut kendisind?n evvelki bürün rejimler Rihi aldatacaktır. Hattı ha rekâtımızın rrihrak noktası sivaset değil ammeye hizmet olmahdır. Halk güruhuna doğru yolu gösterecek \erde peşi sıra gidersek inkiraz vakındır» C. Ekseriyctte olan bir partinin siyasî saiklerle anayasaya aykırı durumlar ihdas etmesi imkân dahilindedir. Meclis.!erin selâhiyeöini kötüye kullandığı hallerin mev mevcudiyeti inkâr edilemez. Doktrinde tesrii tasarruflar üzerinde kazai bir murakabe bulunmadlkça, devlet kuvvetleri arasında muvaze nenin saelararmyacajh ev hukuk dev leti esasınm eerçekleşemiyeceği kat'iyetle kabul edilmektedir. 3O 2 YENI 1LÂHLAR (Renkli Orijinal) JONE POWELL EDMUND PURDON NOT: Matine saat 1 de suare 8.30 da «Renkll Türkçe Sinemaskopı CORNEL V7İLDE ANNE FRANCÎS Bir öğretmenin barmdığı 4 kulübe Köy öğretmenfyim. Bu ders yılmda her yıl olduğu gibi, dört ev değiştirdinı. Şimdi de beşincide oturuyorum. Söz ettiâim evler, belâsız ve banyosuz. Hattâ tabiatın bütün tesirlerine acık, dört eit arası. tabansız, tavansız tek odadan ibarettir. Köylüler veya hükumet, okulu olan köylere öğretmen kadrosuna göre ev yaptırsa ve bizlerden ev kirası alsa daha rahat çalışır ve daha iyi örnek olunur kanaatindeyim. Serik Aşağıoba köyü öfretmeni Cevdet Demir ROR S A Ut. Borsasımn 14/4'1956 fiatları % S FAIZLÎ TAHVTLAT 1938 İkramlyeli tkramivel: M. MUdafaa İkramiveli D Yolu IV tkramiyel! D Yolu V 1951 Tahvil! 1951 Tahvill 1953 Tihvili 1955 Amortisman I Ziraaı Bankası IT1 Ziraat Bankası IV Z i r a t t Bankası V Ziraat Bankası VI 25 00 I 24 00 1WÎ 00 • 107 20 ' 100 65 ' 10.50 100 75 100 00 104 30 104 15 104 30 • 102 45 ' Nünir Nureddin Sekuk KONSERİ Değerli sar arkadasları ve korosu 'ştirakile 30 nisan 19S6 pazartesi günü akşamı saat 21 de Üsküdar Sunar Şinemasında verilecek olan bu büyük ve nezih konser, Üsküdar Halil Rüştü İlkokülu Öğrencüerini Koruma ve Yetiştirme Cemiyeti menfaatinedir. Bugün matinelerden itibaren Şehzadebaşı TURAN Sinemasında mevsimin iki büyük şaheser filmi birden Şimdiye kadar yapılan Hind filmlerinin en güzeli rakslarile Şarkılarile ve Hınd musikisile süslenmig muazzam bir saheser. 1 MAHBUBE (Hindçe şarkılı) NALİNİ JAYWANT SHAMMİ KAPOOR Aşk Macera ve büyük Hind filmi 2 Korkak Kahramanın Oğlu (TiirVçe Sözlü) BOB HOPE JANE RUSSELL ROY ROGERS İki saat kahkaha, neş'e ve zevk filmi. İlâve: Türkiye Portekiz Futbol Maçı tekmil teferrüatile Bugün MELEKt'e Matinelerdpn itibaren 2 nefis ve şahane film: 1 ARKA PENCERE GRACE KELLY JAMFS STEWARD ^Rnkli) 2 BÜYÜK ARTİST Meshıır DANNY KAY'in saheseri, +••••••••••••.»• »»^ A k » a r a Renkli y*~+++•••••••••••• t X t • B U L V A R Sinemasında Güzel ve zengin sahneler KAHKAHA HEYECAN ve MACERA MÎRAS UĞRUNA X Oynayanlar: MÜNİR ÖZKUL MUALLÂ KAYNAK • KENAN BÜKF, ATIF KAPTAN • İlâveten: BİR SOFÖRÜN HAYATI Yerler numaralıdır. Telefon: 21 35 78 ŞAN • BU Sinemasında AKŞAM 1. Siyaset adamları ve bılhassa mesul mevkide bulunanlar tarafın dan muasır demokrasilerin masnet t Müstesna G A L A S I leri ve ettique unsurlarımn etürl Ancak bu murakabenin ne suret edilmesini rrüteakıb mukayeseli bir le ve hanpi merci tarafından icra • NOT: Pek mahdut miktarda 25 50 100 150 lirasistem içinde bu rejimın muhte edileceği noktası münakasayı mıı X l'k yerlrr kalmıstır. lif memleketlerde geçirdiği safha cip olabilir. T ŞAN Sineması gişeleri sabah saat 10 dan itibaren açıktır. lar ve bunlarla bizim aramızdaki Çocuk Esirgeme Kıırumu Bir kere ikinci bir teşrii orpan • sosyal farklar tesbit edilmeli. bir Âyan Meclisi ihdası düsünüle Meselâ Montesqieu'nun, halkın bilirse de, bu sisremin her memle i Mevsimin en büyük kahkaha muvaffakiyeti İtalyan 1 kendini iyi idare edecekleri seç ketin sosyal bünyesine göre müt3 j CANAL' ' "* beraber yarpttığı gü?Hi GİANNA mek hassasma malik olduğunu ifa laa edilmesi icabeder. Bunun için de eden iki yiiz senelik prermbi İnjrilterede olduğu gibi asırların ni, bugün dahi Fransadan gayri şetirdiği bir teamülle. karakterisbirçok memleketler ne dereceye ka tik an'anelere ve teşekkül tarzına CEZAYİR BATAKHA^FLERİNDE dar tatbik edebiîir? Acaba Fransa mâlik bir sınjfirı mevcudiveti elEmsalsiz komedi filminin gördüğü rağbet üzerine daki (Polis devlet rejiminin en îid zamdır. Aksihalde yani bu iki Mec İKTNCİ 7ÎAFER HAFTASI detli zamanlarında) Parlâment'ler îis ayrı kökten golmediffi takdirde. Bugün L U K S Sinemasında le Kral arasındaki mücadele sahne fuzuli ve ciddi olmayan bir netibaşhyor. ATLAS FİLM sine, hangi memleketler hangi de ceye müncer olacaktır. virlerinde şahid olmuştuT. Bulunacak hal çar«si. movcud iki 2. Bulunan aykırılıklarm «osyal kaza manzumemizden birinin salâbünyemizle ne şekilde telif edile hi^•etini eenisletmekte olamaz. Bu ceği düşürıülmeli, ve tamamlayıcı giin farklı kaza manzumelerinin hükümler gösterilerek lâzım gelen mevcudiyeti hallettikleri ihtilâfladavranı=lar yapılmalıdır. ra tatbik eriilen kaidelerin ayrı olu 3. İnkilâbçı müesseselerde büyük şundan değil. bu kaidelerin farkll bir rol oynayan idare kudreti, in hukuki esas ve prensiplere müste corporation hâdİFesinin teminine nit bulunmasmdandır. 1 İsletmemizin Büyük Otel, Çınar Oteli, Taş Otel tevcih edilmeli, bühassa kültüre İşte bu sebepledir ki anayasamn üs ve Küçük Otelle Küçük Lokanta, Çınar Garinotün pren=;iplerine ve ruhuna aykı âzami ehemmiyet verilmek suretisu, Çınar Banyoları. Sıra Banyosu, Kurşunlu Banle içtimai şuurun tam olarak uyan rı olan teşrii tasarrufların, bu sayo ve Köylü Hamamı 1 Mayıs 1956 gününden itihanm karakterine uygun bir yapı masina âzami gayret sarfedihneli. baren içletmeye açılacaktır. 4. Maarife muvazi olarak iktisa da ve en geni^ bir temin=!tı haiz 2 Termal Oteli ile Lokantası 10 Mayıs 1956 gününmüstakil bir anayasa mahkemefi di sahada da yapılması icabeden den itibaren faaliyete gececektir. seferberliğe millî irade iştirak et tarafmdan murakabe edilmesi en 3 İşlftmemizin diger faaliyet yerleri peyderpey uycun hal tarzıdır. jj ve herkese aynı derecehizmete girecektir. Mevzuumuzu Virgille Russel'in . de mükellefivet tahmil » edilmeli Savın halk'rnıza ilpn olunur. (5048) S'Aksi ha]ri«> sanayideki aşırı süratin bütün politikcılar8 bir tavsiyesi ile niVıavetlendiriyorum: "lıiç hir zaman demokrasi esasile Zavallı ha'kı büyük sözlerle ve bo "^bajHasmıvscağını demokrasinin in san faktörünün ihmaline cevab ver racv fasit ifadelerle kandırlp «hü küm senindin» dememek lâzımdır mivprçğini kabul etmeliyiz. Duvann ü.tüne seytanın resmini 5 Bu umurrî e asları tatbik ede Beyoğlunda Tünel civartnda , fskelesi mevcud deniz kedirtmevelim ve İ5vicrede Consecek olan .dev'.çt bizzat kendi bünj kasa ve telefon acele devredi ' ırı depo Şaban Günde? il Federal'in toplandısı saraydan lecektir. Kumbaracı Yoku=u yesinde bir islâhat yapılmalıdır. Tel 44 06 12 nasıl bahcedi'.diğini. daima hatırls 120 No: ya müracaat. | şöyle ki: yalım, "Övle iüterdik ki bu sarav A Ha!kın seçim yoluvla amme hillurdsrı olsun d» içerisi her taraf i^lerini murakabesini gerçekleşti tan eözüksün: Çtinkü sakîıyacak ren siyasi iktidarla. ihtısas ve tek hiç bir şeyimiz yok» . nik bilgiv* istinad edetı idari iktida ri birbirinden ayırmalıdır. Demokrasî herşeyden evvel hukukun üsZAYt TC. Merkez Bankasm1 tünlij'îünü tasıvan ve bunu kııw;t dan almış olduğıımuz 7 mnyıs 9.î4 tarih ve 163 tahsi» nıımaralı 149.385.05 ler arasında bir muvazene kurmak la tahakkuk ettiren rejimdir. Bu doları kullanılmış ve 53.170.95 dolan îktisad ve Ticaret Vekâletinin emrine uyularak günkü modem devleti ilim ve ihti kul!annmsmi!i yekön 202.55B. dolarlık krediii lisansımızm transfer nu<=rıa bâdema şartlı fatura tasdiki yapılmıyacağı ithalâtçı sas idare etrr ektedir. Adalet. F=Htim sını zayi ettik venisini cıkartacaŞımiT tüccarların nazarı diklvütine arz olunur. (5042) Maliye vesaire gibi, ancak mütfhas dan pşkislnin hOkmü olmadığını ilân •lîları tarafından yapılabilecek o ederiz. lan islerin devlet meselelerinin ya Aifey Feyzî ö^sahln bancisı bir seçmAıler heyeti ve si Komandit Şirkerl i DANNY KAY'ın T O O 'DENİZCÎÜK BANKASI T.A.O.V Yalova Kaphcaları Işletmesi MudurIu«Ninden: eİMlı..) Bu cevab lnsan haklan lle kabüi Leüf ml? Serbest ıreslek erbabı da bu memlekcte hi7nTrt eden lnsanlardır. Karıkocj niçin ayrı yasasınlar da maddl ve mânevî sıkır.tılara düşsünier? Tuncelinde devlete aid D D. ¥ cevab bekliyortnn b Bir çocuğıım da Akhisarda İU* ylmadıSından tzmirde ok'imaktadır 9 nisan 1956 gürü saat 7.35 te Sirkecider meskra tahsisleri hi maasla bu geçîm darlıgı Içinde üc hareket eden Edirne motorlü trenlnde Blr dalre amlrl ml gelmlştır, buyu H .dımköyt kidar blr tane İkinci m«vkı nın alze çlft lojmanlı evlerden btrtev idare ermek zorlujundayıı. Bir aile saadetnin yıkılmasıns sebeb bi.eti aldm. Trene geldiğlm zaman ka >i Tâyin edller lâalettayin bir meUjdaki üç vagondan yalnız ikisinde ya mur mudurf Blr aüru meraslm ahkA •l..cak bu ayrılığa bir aon verilmell Akhiîar: Gazlokulu ögretmenl rımfar vagonluk lklrcl mevkJ vardı. mı lcr« edlldlkten » n r a tek dalrell Onlar da tamamen dolmusru. flenlm lo]manlardan blrlal... K&tlp mlsln? Ol Nezihe Tütün VOTUMUZ: «.s rAtzıJ ı/uivlıJlı ıı blr eor ikinci mevki yolcuları a aa da olur olrr.azaa da ... Hele altı ay N'zamlar g6kten fnmis nas deglldlr ynkta k3İm'5İar veya 3 ilncü mevkide bekle... Devlete alt konutlar daha zlyada Hayat sartlarımı? mevcud nizamlara jahat etre.şlerdlr. uvroa^sa. o nizsmların doSmlufundar Yesilköyde seftrene S Oncö mevklde dar gelirlllerln durumu nazsn ltlbaa»"»» ri\*mer< » Madeı Sımtıen iıphelenerek ısîahı yoluna gitmellyl? 5e^3hat et'ıfcimiM dair bize bir k*8ıd r» alınarak Inşa edtlmlstlr. Dalre aml .Vi7,im böyle!. diye, bir alleyl bu de vermesini rıca ettiğimil zaman: tBen rl veya müdurlerlnln latlraha'lnl t« Merkez Bankası 163 25 •ece gayrırr.untazam hale sokmak hakkı jıd veretıem. mademki ikinei mevki mln makaadlle rapılmadıgı glbl t a h Uarantt Bankası 12S ıxı • kbnseye verilmemiştir. Tarümar ailenin de yer itaırimış. po'ta trenini bekle 5lı kanununda böyl« blr hüküm da Obügasyon Ar.d 10 186 0<) hl mevcut de£l!dtr. Bu »eki'.dek' ya •\ç parçasırı blr araya tnplamall. seydiniz!» revabını verdl. r u r k t v e Kredı Bankajl H 137 5» pılan tahslslerln »ebebl iorulduSunŞündl jort'yoruz: da Vllayet prenslp kararmn uyulmuf t» Bankaıı N «S 50 1 Neden Demlryoüarı tdaresl moBakır M fiatlan tur denlllr Acaba mer'l k*nun h ü k . Yapı v t Kredi B. 16.50 • törltl trende t* kisllik iklncl mevki ye münü prenslp kararı bOR*blllr m l t &tbank I A. O LJ90IX Bundan 20 gün ev»«l 5.5 Uraya t e r!ıe takriber 35f kiîilik İklnei mevki Ortalama olarak 350 llra glbl maaşı Aslan Çlmento 74.50 mln edllen bakır tel bugün 8 llra ol b'leti keslyor? olan blr dalre müdurünün 4 Ur* ır.H Şam Oeiırmenlerl 44 (X muştur. Belk! blr kaç gün sonra bu 2 Yerler numaralı olduğuna göre ken lcarı ^cemmi lle 15 lira asli maTicaref B a n k ı s ' N 60 00 • paraya da bulmaya lmkAn olmıyacak '.eaen bunnr domnca: İkinci mevkide aslı blr memurun harlce ödedlgt 40 ır. ytr kalradı arzu eder^eniz J üncü llra ev lcarı mtıkayese yapıldıîı t a k HdHSASl ALTIN 1 Incl sebeb: Memleket malı olan ba mevki bileı vereiim.» demryor? dirde aradakl beriz f«rk kendlll^lnkırın yesane tevzllnl Etlbank yapar. S Yolcu vnzJfesine ve tşlne çabuk den meydana çıkar yapılan tahsltl* (1 Doıa. ~np başın^ 1000 üra ayarlama vaptı. etismek «ayesiie mntörlü trenle «eya rrn c e dereceye kadar dogru olabll* 456000 Fr (1) Klio aitin 2 ncl sebeb: Ayda (bankadan) 10 h»t etmeyi tereih ettiğine göre. po«ta ceâi hukmUnü okuyuculara bırakıyo on bakır alarak lşleyen bakırcîya. bu trenlnl beklemek mecburiyetinde ml rum. rtatıar defa banka 23 ton bakır verdl*tne !!•? (Hörlyet mahtuı) 1 Sterlln Î600 Röre 10 ton lşleyen müeaaeae mevcut 4 Yolcu trende aldıÇı blleüD blr 1 Dolar 1000 teşknatının masrafmı aldıftı 23 tonyukarı mevkünde seyahat ettîü raman öğretmenin değeri? 1 D M. 240 bakırın sırtına yilkleyecek ve bakırın DemlrvoMarı fdaresl bilet farkını der1 İsviÇT» frangı 240 15 ştln «onra kllosu 10 llra belkl 15 h.ıı aliıjı haide blr derece a?nğı mevPolls memunj 75 llra yıpranma 35 Fransız Frongı 100 llra olacak. kide wyah.nt edenierln bilel farkını ne alır Orman bölge «efi maajı kadar İşte ucuzluk boyle başlar ve durmaz den derhal serl venntyorf tazmlnat alır. Subay ve gediklüer 150 (Hüvlyet mahfuı) 5 Demiryolları tdaresl yoleudan Mra tayın bedeli alır. P. T. T. m»mur85758600 'a/!a para almak hakkını haiz mldlr? ları yıpranına p&yı alır. Ofls memurCuınhuriyet Üniversiteli ffencler örnek 995010000 ları yıpranma payı alır Hâkimler RfSad (Hüviyet mahfıızdur) olmalı 1100011200 tngüU Miislümanlık ilmi, yobazhk Lse k.'.vmakam'ar 1S0 llra tazmlnat alır. 80658075 Guldfn Ötretmerler* riçin buna muvazi yar» cehli sever 9. nisan. 1956 cünü troleybfls lle Ce12551260 Külç« dım yoktur? heclye şrl'mekteydlm Blletcl. Tazlfesl tmamHatlp ve iiahlyata ö*r«nc4 ye 12561260 Degussa (Hüvlyet mahfuı) lcabı talebelerln pasolarını aoruyor tijtirme derr.eftl İzmlr Kongretlnde Söğ^idde bekçllerin durumu du. Bir ha"im k.T pasosunu çöstprme blr üye .İrr.am H^tlp Okulımu bltl. tlçemiz eece bekçl teskl'.âtının d u n ı mekte lsrar edlyordu. Blletçl, blrkaç ren talebelerden bazılannın orta okul ME V L İ D sıra öne (îltmlşH kt. bavan avucunda ve llaelere pflnderllmeslnln favda de mu son lkl yıldır tam blr keemeke» lçerelndedlr. Yıl baalannda yıllık t a tuttutvı mavl pasoyu biletcive ?O8te 411 rarar selrereiinl aovieml». Ankara vilâyeti Nafıa Baç Mühen rerek U.e!» dedl, ve hemen arkasm maa&lannd.an O nene blldl^l glbl Inansın. Amma hakkuklara bekçllerîn disi Hamdi Yazıcının eşi dan haflfee kaba blr soz «arT ettl. Bl Maarlf teskllfttımıra haksıi' vere dll t% eavrl elblse gocuk, çlzme, tabanca, letçl ?erl döndü. ve pasoyu e'.lne al '.i7Rtnı?sın Orta okullar ve Llseler tenvlr. teshln ve blna klnıaı konulsrnk IIACER YAZICI'nın mükellener» aalma yapıidıiı hald» mak iştedi*! zaman »Demin gösterdim vefatmın kırkmcı gününe tesadüf kaç kere soıacaksın?» jeklinde bicareyl her ttlrlil ilmln. mantık kaldelerlne bunlann hlç blrlsl yerlne (tetlrllme. uvularak telkln edümesl lcln kıınıleden 30 nisan pazar günü ikindi n a tekrar azarladı Memur ellnrie tuttu^u mın mups.=ese>rdlr. Df*er blr üye: mekre olup, ekaerlya nokaan kadro II» mazını müteakıb Suadiye camiinde paaonun resmlnl sordıı^u zaman «Düş Dln müsbet ıtmin ve her seyln Qa İ9 ffören bu sarallılar kendi elrtlseln1 diverek yerinden hırsîa halktı tündedlr» nıhuna ithaf edilmek üzere mevlidi müş' demte. Peveamberimtzln rlle calıamakta bekçl olduklarını gö* • tllro rütbeel, riltbeîerto en yilkseSl terlr üüerlerlnde blr »lâmet bulunma nebevî ve hatmi şerif kıraat edilece ve mırsldanarak otobüsü terkettl. Vatandaelar haklı olarak Acaba bu earlo hridlseye sebeb ney 1!r . rtrrll»lr.i ve A'a'tirktlrpi'zün Ha maktadır. Jinden arzu buyuran dinda'jlarımız dl? Bütün talel^pipr pasolarını filtur vatta en hnklkl mürşlt illmdlr.» dedl öfipmekte oldnkları yöksek bekçl Ocret la akrabaların teşrifleri rica olunur. lerinln ne oldujunu bl« m u h t v l s r au7.cn eös'erlrken fjnlverslfell bayanm Jini afaba bu sayın tlre blllyor m u ! Yazıcıgil aile?i namma o?lu bflvle hareketlnder. doSrusu ben utan Blllvorsa. kendisinl bu bflyUk adam dan eoruvorlar, yüksek makamlann Tahsin Hamdi Yazıcıgil Inrdan d»h.ı mı btîvflk «anmaktadır? llglslni çekerlm. dım. Söfcüt Cumhurtvet Mahallesl YüksPk Tn.hsil Talebesi olmak bir • Mütbet !l!m sah'.bi bir ktmsenln shMuhtan snırur deîil i r Kiiriiklere örnek olalım 1 İSklı olduŞunu klmse blze I Ispat edemez.» demls. Bu »Mnkü vıır unru!,irm, Abdullah Zobaroflu (Hilviret mahfuzdur) VE F A T M:red1 zpns'inlerln ve daha nlce ahCevade Yalının eşi. tş Bankası K ü Sokağımizda karıalizasyon \ok! :*ks!z!ar!n tçlnde acaba vaktlle kaç Kızılay dispanserimize bh f.inesl dln kl'eb: okumamıs ve dln çükpszar şeflerinden Cahit Yalmın rön'tjîen cihan hediye etsin Snçlıâımız ctrafinda '»rsi j ' m m r ı r ? pederi Nuran Yalının kayınpederi. tehlike çok Oene PeiTramberlmlp: *tlmî Clnde Gazianteb Verem Savas Derneği. ?ehFahriye Yalının kardeşi Rağıb Tuğhlle oiF?.. demek suretlle o n ı ı m r a ı rimirin jlddetle Ihtiyacı olan lktnel tekinin bacanağı. !s Bankası Kadıköy ıı/ak divar d'.ve blllnen Ctn'e dahi Vtrem Sava? Dispanserlnl yaptırmnta Blz'.er, Emlnör.ü kaznaına baglı Ke şubesi müdürlüğünden emekli. •arsive mı vaffak o'.arak. pek yakında malpa?» mahallesl TesiUulumba so tllm fl'rprmfk lc!n îi'mevl vatanCEMAL FÂİK YALIN kagı saktnlertncleniz. OturduJumuz ederken bu fenkldlerl yapanlarm mtls d^ç'arır. hizmetine açacaktır. tedavi edilmekte bulundueu Cerrah j ^ bir evi.T önünde mecr:^ o'marlıfiınj 'ümanlıfh nerede kalır aoaba? Yainız Dıspanserin faaliyete (eçeMilsltlrpj>nlık. llm!, yoba^ık lse ceh bUmesl lçin modern bir röntgen clhapaşa hastanesinde 24.4.956 salı günü I dan çııkurlar mevcuddur. Hakkm rahmetine kavuşnrıştur. Ce \ Zftmanîa bu çukurlardan dahlle sı 1! spvpr Âllm fhlSklıdır, cahll ekserl zır.a ihtiyacı vardır. ^fi vob^7 ohır. nazesi 25.4.956 çarşamba şrtinü öğle' zan rutubet ve pls koku sıhhatımızı, Yurdumuzda her türlü feıâketzedelt1! Ahmed Oftlbor n.ırice dad lan mü7ahrafat terni/ kîe re vardım elini uzatan ve Adanada 100 namazını müteakıb Beyazıd camii ^e 054 Sokak No 41 İznılr rimizl tehükeve koymaktadır. yatakiı verem hastanesi yaptırıp. Verifînde cenaze namazı Badeleda MerHp!e toz toprak, çamurl^r, plslikler Kurtulıışa otobiis niçin az? rem Savaş Derneğine hediye eden, kez efendi kabristanındaki ebedî ıs iizerinde oyt'ayan küçük çocu.<ların 17 nisan 1956, giinlerden salı Saat gene avnı yerde bir disparısere 25 bin tirahîftçâhına tevdi edilerektir. Allah halieri yürekler acısıdır. 1 '.0 da Kurtuluşa ffidecektim. Otobüsü ü kıyme'inde bir röntgen cihazı herahmed evlesin. Tallh. bu cnblr evln sakinlerinder ''Pk!emiye kryuldüm. dıve eden, Kızı'.ay Cemiyetinin GaziankimiBlnl dul kadın. Klrnislnl malül. blr . Önilmden «ıra lle Levend Beyand, ^f. b ; r rörts*en cihajını esirpemiyeceğlkısmını da e:ne>:".i olsrsk feir arava J Hür Tepesi Beyazıd. Clhan?ir Car ni üm:d edivoruz :opıarr.ı?:ır İclmlzde beş. a'tıbln llra : şamba, Taksim Eminönü, TaksimNureddin Ün\erdl TESEKKÜR verecpk bir îenffln olmadı^mdan bu I Emlnönü. M«rka Beyazıd. Maçka Atatürk Bul No. 123 G. Anteb :necra gahsen yaptınlamadı. Belediye ' Beyand, Dlkllitaş Sirkecl. LevendBirder bire vahim bir safha ar2mtz de senelerce derdinılze çare nra Drvazıd. Piır. Tepesi Kıırr.kap' Leeuen barsak rahatsızlıfimda bümadı. vend Sirkecl, Takslm Emlnönü.. yük bir hazakat ile tedavi ederek beni yeniden sıhhate ka\uşturan Mecra, alt olduju makam tarafın Tnkalm Havaaianı. Sirkecl Emlr 3'3'i Cocuk Hast^nesi II nci da .la> yaptınîdıgı takdirde tahakk.ık e eAn. Hür. Tepesi Eevazıd. Takslm decek masrafları taksltle ödeyeceSlm! . Emlnönü, Sultanshmed Periköy ve h'liy» künigi şefi ze dalr mnhsllece müracaa etmlş Isek ı nihsret T#vend Bevazıd o*obüsler: Dr. İS^ÎAİL HAKKI :e. bu şekün kanuni mevzuata uy seüp <?eçtllerv. ARDA'ya eun olmadıfı cevabı blzlerl çok müte Dakikalar blrbirinl kovalamıs ve sa psslr etmls'.lr. at 13,10 u bulmııkuı. Halbukl. beni hastalığım esnasında şefkat ve ihSayın Vailmlz, Beledlye Relslmle ga evde en srec 13.15 e kadar yemege bek timamHrını esirgemiyen he^ısirc zetelerde evlerimlzm önlerinl temlz Ii\eceklerde. Tabii. bu dur'jmda yaBn. Şifn ve d:ğer müstahdemlere tutrnamızı lhtar etmektedlr. LUtfen pılacak tek «ey gerl d&nmek »e bir içten ceien teşekkürlerimin sayın blr tetkik ekibl gönderecek olurlar lokantada yemekti. Niteklm. ben de ga?eîer.:z vasıtasile ulaştırîImasmT sft temlzlik hakkında alacakları rapor bu mskaadla yavaş yavas Eminönün ricp efierim. ne do*rıı vürümeye basiadım. Tam 'ardan her halde üzülecek'.erdir. AYC\N f'VÖVf Reçlt yerlne geld:t>im Bunun Içla aayın Beledtve Relslmlz Emlnâîiündekl den, ve kıymetl Şehlr Mecllsl üye:erl zaman 71 numaralı naziı sultanın ar mizden soka&ımızın şu perlşan ha zı endam eylediğini gnrmpk b'ıhtiyr riıİ ÇİFTEHAVUZLARDA line blr çare bulmalarmı mahallece 5ına eriçtira KurtuHıs yolcularma niçin bu eziyetin reva görüîdüeîünii suraoiür rtca edlyoruz. rrlvim? | S ATILIK Mehmed Muharrem Karamızraa: Err.ekU hköSretlm Müfettlşl Tank B. Setyılm&z 1 Asfalt üzerinde denize 90 Kemaîpaşa mahallesl Yeşlltuium Kurtulu» De§Jrmen soka*ı no 67/3 | metre mesafede fevkalâde ba aokağı no. 51 Şlşll BULMAC 1 I 1 r 1 manzaralı 1903 M2 bahçe| sile ev satılıktır. Tel: 1 44 03 04 ve 48 56 53 V • 1 1 1 • !• 1 m «• ve TELEFON Satıhk Kirahk ' n n M n n : t " * ı n t n " i i i ' 1 ' >•• i ' ^ i ' r ' i H u ı ı i F i c n ^ n n ı • n w fthalâtçı Tüccarların Nazarı Dikkatine: İstanbul Ticaret Odasmdan SOLDAN SAftA: 1 Her hang! bir muamelede ksrşı tarafa gliven vermek için kararlasttrılan vere bırakılan para. 2 Batı Anadolunııızun bir kısmımn halkı (ço^uD 3 Ceyâl yavrusu, bir ç*sid içkinin yarısı, 4 İslâmır. dört halifesincen biri terA.NKARA İSTANBUL terr.ız. 5 Kuruntu. 6 Alâmet ve 7.28 Açılış ve proeram 7.30 T ü r k ü 12.27 Açılıs ve program 12.30 Kar: bPİırtiler irnğuil. 7 Tersi ıneje paKtılak Burun Boğaı ier (Pl ) 7.45 Haberler 8.00 Şarkı şık hafif 5emek müzlğl 13 00 Şarkı lamudunun esas madde?id:r. 8 Efek. Di?) Hastalıklan lar ıPl.) 8.30 Hafif batı müziğl fPlı lar Ahmed Üstün 13 30 Sa» eserierl tif para. Mütehassısı 8.45 Saz eserleri ve oyun h a v a l a n fözel plftk» 13.45 Haberler 14 00 9.00 Çeşidll batı raüziğl (Pl.) 9.30 Dans müz'.şr! ve hafif şarkılar 14.30 TrUKARIDAN ASAĞIYA: Recehpaşa Cad 1 Basvekilimizle Hanciye VekiliDana müziŞl (Pl.) 10 M Kapanış. Ev kadralle başbaşa 14.40 Sarkılar Park Apt 51 Tel: 48 >0 98 m'zin ziyaret etmekte oldukları dost * Perihan Kövenç Î5.00 Kapsnıs. mernleketin en >uksek dağ tepesi 2 • 11.58 Açılış ve p r o ç r a m 12.00 HaBüyük törpü lle muame'.e etme. 3 f!f Viyana müzlŞi (Pl.) 12.30 Cevri 16.57 Açılış ve program 17.00 Rad Kadm sarkıcılanmızdan biri 4 Tersi ve C e y n u n d a n şarkılar 12 55 Serbest yo yurddan sesler eklpl 17.30 Orses: DüKTOR saat 13.00 Haberler 13 15 Muzaf ra müzl?! 18.00 Şarkılar Emln Gün uz;tktsn konuş^nların birbirlerine ilk fer Akeün'den t ü r k ü l e r 13 30 Salon düz 18.20 Dans ve caz m'izl*i snyledikleri :Sftır, Ortadofııdaki 7ensiB orkestrası Halll O n a y m a n ldaresinde 18.40 Radyo salon orkestrası İdare pftrol diyarlarından biri. 5 Sevinç 14W Karışık şarkı ve t ü r k ü l e r eden: Semih Argeşo 19 10 Radyo kü içinde olanlnrın etekleri or.u çalar. saDahilive Mıitehassısı | 14 45 N e n n i n Vural'dan şarkılar me fasıl hevetl 19.45 Haberler tılıâa çıkarılan mal. 6 İdare böiümlerimİ7den. 7 Durmadan tekrar Şişli Hasad So No: 262 | : 5 W Okıı! köşesl 15 15 Müzlk (Pl.) 20 00 Mon:»vnnl orSP""' "rian hafif sey. S Çıfrçiye faîla lüzijmlu edilen olan 1600 Kapanış. valsîer 21.15 Radyo jr»«et*al 20 30 Telefon: 480480 I lardan, hakaret çokluk bu nr.ıame'eye * ŞarkıJar Aflfe EdlpoSlu Î1.00 Teni 18.58 Açılıs ve proeram 17.00 Medl buluşlar Hazırlıvan: Rıdvan Tezei maruz kalır. ha Fidan'dan çarkılftr 17 30 Rsdvo 2V10 Sar!"' = r Ekrenı Kontfdr 2140 1 2 S 4 5 6 7 8 Dr. HAFIZ CEMAL !le İna;i]i7oe 17 45 Dans mü,'lijl fP!ı Gellr vrrelsl saatl 21.50 tîham Gen çer ve arkadaşları 22.10 Operalar " 13.DO KOvün saat! 18 15 Yurddan Dahilive Mütehassısı MİUİ7İAİGİAİC sesler MuzaffeT Sprısözen irl^resinde rlan hlkAveİpr 23 00 Tâtln AmerlkaLOKMA.N HEKİM 18 55 Serbest aaat 19ftOHaherler dan dans milzlSI Freddy Martin orkest 1 4 U|Y|A|N^A|N|P Dinvanyolu 104. Tel: 22 23 98 19.15 Tarih'en blr yaprak 19 2> rası 23.15 Haberler 23.30 Progf \fl*hat Akaltan ve arkartaslan 19.45 ram 23 33 Karşık hafif müzlk W SİUİLİAİMİAJK Behlve Aksoy'dan snrkılnr 20 15 R?n 24 00 Kapanıı. vo ggzetesl 20.30 Serbest saat Bajao v» rayas 20 35 "',*' i " " " " l ' T"""er ' P : 1 50 50 Cumhuriyet Matbaacılık T * u* MuallA Aracı'dsn »arkılnr î l J0 Blc KİE|L|»|K|A|N|İ Gazetecillk Ttirfc Anonlm Şlrketl blr gere maaallRn 21 45 Polkacüar ^ Cafalojlu Halkevt sokak No 30/41 'Pl ) 22 00 B. M. Me<Msinde bufffl^ !I$I1İTİE|N|» Saniblerl Ha/ırlıvam: Fethl Karde» 25 15 8»T \ZIME NAÜI ve ÇOCUKLAKI eserlerl 25 30 Frank Slnatra Te Kav Dükkftn, kahve, garaj P | E SİAİSUİR |A! Stsr nKr'^rnr ıPl.) 23 4* H«>""'"' Yaıı ı»lennl fi'len tdar« »den Unkapanında Tel: 44 06 12[ Mes'ul MUdttr J3.00 Dvorakr mOzik (Pl > Î3 30 AİKİEİBİEİPİE Dan* ve eaz (Pl.) 24.00 Kapanı». CEVAO FEHMİ BAŞKU1 AYBERK n'iirniıırfHi'fT'iıı1 ~ p IIZİPIÇIPİKİI R s, KİRÂUK lcı İLs
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle