26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 Nlsain 1956 CUMHURİYET o '<2)ıs Politika Atlantik paktını kurtarmak içinî tf A Q E Iktidar Üniversite mucadelesi İspanyada Franco'nıın Üniversite r BİR DAKlKA: s e e $ ovyet idarecilerinin gisiyasetini tenkid eden bir beyanriştikleri geniş barış kan name yayınhyanlar mahkemeye panyası karşısında zaaf Başbakan Karamanlis, Dış Bakanm istifasını verildi eserleri gösteren Kuzey Madrid 24 (A.P.T Bir diploma kabul etmedi, ortodoks kilisesinin «kendine aid Atlantik paktını koruve bir profesörü de ihtiva eden mak ve kuvvetlendirmek için Birolmıyan iflere burnunu soktuğu» ilân edildi dört kişi dün hükumeti tenkid leşik Amerikanın yeni bir plân Uden bir beyanname yazmak ve dasarladığı anlaşılıyor. Atina. 24 (R) Yunan hükume kisi Kıbrıs politikasında haklı bul ğıtmak suçundan mahkemeyt verüAtlantik paktı bir müdafaa teşti bugün Başbakan Karamanlis'in muş ve Yunan orto<J#« kilisesinin mişlerdir. killtı olarak kurulmuştu. Yalnız 22 şubat tarihli beyannamede gebaşkanhğında toplanmış ve dün de «kendine aid oîmıvan işlere bur bu paktın ikinci maddesi. âzâ devçen jubatta Madridde vukua gelen istifa etmiş olan Dışi?leri Bakanı nunu soktuğunu» ilân etmiştır. kanlı talebe nümayişlerile ilgili olaletler arasında iktisadi dayanışma Teotokis'in istifasınm reddine kaKaramanlis'in şimdi ortodoks ki rak Madrid Üniversitesi Rektörü olmasını, bu sahada işbirliği yapılrar vermiştir. lisesi ile münasebetlerinin nasıl bir Pedro Lain Entralgo'joı azlettiği için masını da istiyordu! 1949 yılından Teotokis, son zamanlarda Kıbns seyir takib edeceâi merakla soru! hükumet tenkid edilmektedir. beri bu ikinci madde tamamile ihve Atina ortodoks kılisesi idareci maktadır. Ortodoks kılisesi, KıbDört kişinin müdafaasını Cumhu(Başmakaleden devam) male uğramış. NATO âzâsı devletleri tarafmdan tenkid edilmişti. Ka ns meselesi'ni kendine mal etmiş ve riyetçi siyasetçi Jose Laria Gil Rob açıklayan bu Dernck İstanbulumuI«r arasında askerî dayanışmamn ramaTilis'in Dış Bakanm istifasmı bu meseleyi kendi plânlanna eöre les'in alması büyük alâka uyandırzun mescleleri üzerinde memlcket yanı başında iktisadî dayanışma ku reddetmesi ortodoks kilisesi ile hü vürütmek istemiştir Karamanlis'in mıştır. Gil Robels uzun raman ölçüsünde bir ilgî uyarrdırabilirse rulantamıştır. kumet arasında c:ddî bir çatışma bu karanna kilisenin bo\Tin esip süren sükuttan sonra ilk defa halk Moskovanın tnevzil tecavüz pobizce hetn ?ehre, hem de jTirduhuzuruna çıkmaktadır. ârifesinde bulunulduğu hissini uyan eğmiyeces belli HeğiMir Siva?î litikası, tehdidleri devam ettiği müd Beyannamede Dahiliye Vekili muza büyük bir hizmette bulundırmaktadır. çevrelere eöre, kilise şimdi Karadetçe. Atlantik paktunn yaıtlız as Blas Rerez'e jiddetle hücum edil muş olacaktır. Bugün Yunan hükumeti. Tecto manlU'i r\p rİPvirT\n^ caİTsacaktîr keH teşkilât olarak yürütülmesi. mektedir. tstanbulu kalkındırmak. çerçek"'••'»nıııırTltltMIUHHI ayakta muhafaza edilmesi de kolay Huelva (Endülüs) 24, (s.a.) ten bir millî dâva halinde ele alınoluyordu. Fakat şimdiki Sovyet Sevilden buraya gelen tspanyol malıdır. Idaredlerinin barış çağrılan. deDevlet Reisi General Franeo, BeNADtR NADİ mirperde dışında gevşeme husule lediye dairesinin balkonundan degetiren diplomatik (eşebbiisleri karmokrasi mevruunda bir nutuk irad Roma 24 fA.P.1 Salâhiyetli Dİr sısında Atiantik paktmı eski şekli Lefkoşe 24 (A.P R ) Dün iki etmiştir. lle muhafaza etmerrin mümkün ola şahsiyet bugün yaptığı bir açıkla Adalı Türkün öldürülmpsi üzerine bu fspanyol Devlet Reisi ezcümle mada, büyük bir Sovyet kruvazörü sabah da Lefkoşede Türkler nüma şunlan söylemiştir: mıyacağı jrörüşülmüştür. «İspanyanın NATO âzâsı birçok Avrupa devlet nün bir müddet evvel Baltıkta Ka yişler yapmışlardır. Bu «abahki ka düşmanlan b:zim demokrasivi kat ^z. »«.. leri askerî masraflannı kısmışlar. ıningrad limanı açıklarında mayine nşıklıklar esnasında bazı yerlerde lettiğimizi I iddia ediyorlar. Biz sah 1Pll,K1,IHZ m a l a TOlyoriar. mecburi askerlik hizmet miiddetini çarparak battığını ve mürettebatın yangınlar çıkmıştır. Rum binalannda | t e > z a r a r j , ),ir demokrasivi ortadan Indirmişlerdir. Gâye bütçelerinde ta dan bir çoğunun bofulduklannı bil çjkan bu vanguılar itfaiye tarafından ' kaldırdık. Biz. demokrasivi. insadirmiştir. 6Öndürülmüs. polis de yardım etmişsarruftur. Karşılaşmakta olduklan Aynı şahsiyet, bu hâdisenin Ru5 • tir. Bugünkü çarpısmalar esnasında nın aile. mahalle, sendika gibi ka Kanun yolunun şart oWu?ıınu iktisadî güçlükleri bertarak etmek. Donaruna Komutanı Amiral Kuz yaralanan olmamıçtır. Lefkocede bu nallarla devlet idaresine iştirâk ede müdafaa eden grup gaüb cnflâsyon tehlikesini uzaklaştırmak netsov'un azline sebebiyet verdiği gün de sokaca çıkma yasa?ı konul bilecefi bir idare tarzı olarak kailân edildi Içrn bu tedbire de basvurmuşlardır. ni de söylemiştir. muştur. Bupünkü çarpışmalar esna bul ediyor, istismarcı demokrasiyi Aynı şahsiyete göre. batan Ru.« sında Rumlara aid bazı dükkânlar reddediyoruz. Biz anladıSımıj deTürk Devrim Ocaklannın İstanbul Şimdiye kadar bilhass askerî bağlar, NATO icindeki isbirliğiırin kruvazörü. Italyanlardan alınan ve hasara uSramıştır. mokras'yi korumak için hiç bir mü Şubesi cçarşaf kanun yolu ile mi egitim yolu ile mi kaldırılmabdır?» adı verilen knvyetli bir şekilde devammı sağ sonradan Novosibirsk Lefkoşe 24 fa.a.) Lefkoşede Rum cadeledfr kacınmavaca^ız.» mevzuunda bir münâzara tertiblelamaktaydı. Fakat Sovyet barış ta kruvazördür. larla meskun mahallelerde bulunan miştir. arruzları ve bu taarruzlara fazla ; 560 kişilik bir grupa «ahib olan bütün erkekler bugün öğleye dofru 7.300 tonluk kruvazör. daha sonra Yüzde beşi kadın olan kalabalık İngiliz paraşütçülerinin muhafazaeyimserlerin kapümalan askeri bağ | Stalingrad olarak isimlendirilmiş ve bir dinleyici kütlesi önünde dün yalan gevşetmiştir. Bu cereyanm de Rus donanmasının mümtaz gemileri sında parmak izleri alınmak ve repılan münazarada çarşafın «kanun simleri çekilmek üzere öncedpn havam etmesi, hiir dünyanın miihim arastna girmişti. olu ile kaldırılması» tezi kazanmıazırlanmıs olan merkezlere sevkedilbir müdafaa paktını zamanla işe >a tır. Kruvazör, nihayet nisanın ilk miştir. Lefkoşede ilk defa olarak buramaz bir hale getirebilecekti! Bir günlerinde, mayine çarparak batÜniversite profesörleri ve basm leşik Amerikamn şimdi bunu önle mıştır. Geminin Amiralı süratli bat gün bu kadar çnk sayıda şahsın parmen.sublanndan kurulu jüri, çarşamak izi alınmaktadır. meye teşebbüs edeceği anlaşılıyor. maya rağmen, tayfalara işbayında Washington 24 (A.P.RJ Birleşik 'ın kaldırılması için kanun yolunun Şurası muhakkak ki, bahsi geçen kalma emri vermi? ve kimsenin can Amerika Dış Işleri Bakanı Dulles. art olduğunu, eğitimin ise arkadan istifade etmesine (yeni Marshall plânı) âzâ devletle kurtaranlardan gelecek ayın başmda toplanacak olan gelmesinin icab ettijini belirten gruNATO Konseyine Amerikanın yeni pu galib ilân etmiştir. rin iktisadî davalannı halletmeleri meydan bırakmamıştır. Kayıblar, bu yüzden fevkalâde ağır olmuştur. Paris, 24 fa.a.) Bu <ab,ıh Fhilippe plânlar sunacağını açıklamıştır. Dulne, enflâsyon tehlikelerirri uzaklaşBundan sonra. Rus liderleriie Petain'in hatırası için Notre Dame les, Birleşik Amerikanın NATO ya tırmalanna yardun ettiği takdirde Ankarada 12 günde 130 Kuznetsov arasında siddetlı münaka kilisesinde yapılan dinî îvnı mute iktisadî yardım yapmağa hazır olve NATO dahilindeki birlik «iktiakıb bazı hâdiseler çıkmıştır. Eski şalar olmuş ve Kuznetsov. sreminin ev soyan hırsız kumpanyası sadî işbirliği» ile de takviye edilin kaptanmı müdafaa etmiştir Ru$ li mukavemet hareketine tıensub Irzı duğunu da kaydetmiştir. Dulles bundan iki gün evvel veree bn topluluğun dağılması önlene derleri de bundan sonra. Amira! sahıslar «Vichy'ye gidin, Vishv'ye piyakalandı diği demecde de, Atlantik paktı teşcek, Sovyet bans taarruzlanmn ne Kuznetsov'u vazifesinden atmayı din» diye bağırarak âyinden çıkanlar kilâtı içinde iktisadi işbirliğine tarafAnkara, 24 (CumhuriyetTeleks) üzerine atılmışlardır. Polis. müdahadereceve kadar samimi oldupu an kararlaştırmışlardır. Şehrimiz polisi, 12 gün içinde, 13 ev le ederek kavgacılan «mrmıştır. I ter ° l d u t u n " kaydetmiştir. Şimdiye soyan bir hırsız şebekesmi itfaiye laşıhncaya kadar NATO'nun parça i kadar Amerika NATO dahilinde ikti ! meydanında çaldıkları ,'şyaları satarlanmasına fırsat verilmivecektir. sadî işbirliğine taraftar deâildi. ken yakalamıştır. Bn son hâdise, şimdiye kadar Dulles bugünkü demecinde ise, kuBilhassa teravih ve sinema saatlerulmus bir teşkilâhn ya genişlomesi rinde tek katlı evlerin Denı.ere camNATO dahilinde yaln'.z askerî isveya kuvvetlenmesi veya zayıflayıp larını kırarak ıçeriye giran hırsızlarbirliği istiyen ve iktisadî dayams daSılması ISzım geldiSini söylemiştir dan Orhan Timurkan, Ali Kayabaşı, mayı reddeden Amerikan sivaseti Londra 24 (A.P.) Ingiltere bu Hüscyin Yerlikaya eşyalarla birlikte ntn miihim bir deçisikliğe uğradıgün, Amerika Dış Işleri Bakanı Fos yakalanarak tevkif edilmişlerdir. ğına işarettir. Ömimüzdeki eünlerde ter Dulles'in NATO'ya geniş çapt* Tahkikat sırasında çete efradmın Amerikan politikasında daha nazı ekonomik yardımlar yapılacağına bir müddet evvel Soğukkuyuda kasa değisikliklere şahid olabilirİT. Rus dair demeclni memnuniyetle kaydet hırsızlığı yapmak üzere bir tamir amiştir. yamm, ne gibi maksadlarla bu hatelyesîne girdikleri de öjjrenilmiştir. Çete efradından ve yataklarından ns kar/panyasınt yiiriitmekte olduDıs İşleri Bakanhjhna mensub bir jjrn anlasıhncava kadar Amerik'n sözcü, tngilterenin de NATO'ya aynı bazdarı henüz ele geçmediğinden bun şekilde yardımlar yapmak üzere ya ların da aranmasına devam olunmakpolitikasında da «yumuşama» olakında harekete geçeceğini belirtmiş tadn. cajı seziliyor. tir. Çocuğunu boğan ana Dün eece tngiliz radyosunıın hir dördüz doğurdu Antalya, 24 'Telefonlai Çok çotefsircisi, Ksenhower ve DulIeVin Biletlerini almış ve almak üzere bulunan saym yolNew York, 24 fa.a.t Dün b u r a cuğu olmaktan şıkâyetçi bulunan ve cuların 30 Nisan 1956 aksamı saat 18 e kadar Gazeteson nutuklarındaki vnmıramaya işa 10 sene içerisinde 7 çocuk anası olan daki bir hastahanede Cormen Mediciler Cemiyetine müracaatları ehemmiyetle rica olunur. ret ederek şöyle diyordu; Ferik kazasınm Geliz nahi'esıne tâbı na admda 25 yaşında bir kadın dörBu tarihe kadar rrüracaatta bulunmayan yolcula(Sultan Keşkülüi siparişi emir K o z a n k ö y ü n d e n H a v v a a d m d a k i « Birleşik Amerikada koncredüz doğurmuştur. Medina'nın, h u n rın biletlerinin iade edilecegi ve seyahate iştirak haknht bütçe tasansmı müzakere ede lerinin en az bir gün evvel j kadın, son defa dünyaya getirdiği er dan Tbir sene evvel de ikiz çocukları larını kaybedecekleri b'ldirilir. verilmesini muhterem müşte kek çocuğunu boğarak oldürüp or dünj aya gelmişti. ceği günlerin arifesirfde idareciler. Doktorlar, 700.000 doğumdan biri man içerisine gömmüşse de oılâhare rilerinden rica eder. Tclefon: 22 12 22 hent askerî progTamlan ve hem de yakalanmıs ve adalete teslim edil sinde dördüz dünyaya geldiğLü scyTelefon: 48 40 56 yabaneı memleketlere yardun tahlemektedirler. miştir. sislerini kabul ertirmek icin şiddet B mıtnklar sövlerler. çerginliçin tehlikeli bir «ekilde devam ettiğini beHrttfler. Eisenho^ver ile Dulles'in son nntuklarındaki ytrmuiak eda bu sebeble hayret uvandırmıştır!» Yeni Sovyet politikası kar^ısına. StaSn devrinden kalma siyavtle çıkılamıvacağımn ve batı nolitikasından da bazı deçişiklikler yapılması lâzım eeldieinin anlasıldı&ı âşikârdır* Gâye, hn depi^ikli&in hiir milletlerin birliğini zaviflarmaH değil knvvetlendirmesidir. Ömer Sami COŞAR Atinada fıükumet kilise ile bozuştu Karnaval dekorn İıtanbul Beledive« şthirdt vaptlan yollann neden çabucak bozulduğunu, bir heyete, tetkik ettirmeğe başlamtf. Toptlan yoüar m»? Ne münasebet!. Bir defa, İstanbulda yol yapılmaz ki... Sadece göz boyanır. Helt, bir deja yol yapmağa başlatınlar, bunlann neden bozulmadtğmı. aynca bir heyete falan liizum fcafmadan, biz kendilerine gayet kolay izah ederiz. D. N. Stanbul ki.. 01 Şehri Bir Rus kruvazörii batmış! Kıbrısta vaziyet karışık Çarsaf mevzuunda dün yapılan münâzara F Amerikanın NATO'ya iktisadi yardımı H Parîste kavga! S/S ANKARA Gemisinin İSTANBUL GAZETECİLERİ tarafından tertiblenen Şimalî Avruoa seferi YOLCULARINÂ: ngünkü yan insanlann kaderi odnz ki her gün bir meaele lle karşüaşırlar... Memleket topyekun bir İktisadî kriz meselesile, bir reiim meselesile karşı karsıya iken ferdler türlü mevam Kamarasında bir mebus hü ı traktöre tercih edilmelidir!» selelerin muhasarası altındadırî Çokumet reisine hitab ederek «hay Yapılan hesablar şu neticeleri ver ğu geçim. kimi mesken, ktmi ilâç, Idvanlara eziyet edildiğini gösteren sah | miştir: misi de döviz... nelerle dolu İtalyan filmlerinin» İn j «Bir fil, takriben 153 tngiliz lirasıBu arada İstanbullular da bu^tin et M 1 giltereye sokulmasmın men'ini iste ! sa*" alınmaktadır. Traktöriin fi meselesini halletmek, daha doğrusu atı, filden çok yüksektir. Diğer tarat halledememekle meşguldürler. miş ve bu mesele üzerinde ciddiyetle tan fil ve kornak tesmiye edilen fi Et meselesi nedir? durulmasmı taleb etmiştir. lin bakıcısının günlük masraflan 24 Et meselesi. enflâsyon dediğimiı P«Bir İtalyan filminde şöyle bir sah şilindir. Fil, günde Î2 ^önümden fsz ne var: Üzerinde manken bulunan la bir tarlayı sürebilmektedir Tısk ranın kıymetten düşmesi ne«ıcesinde et fiatlannın arrması \e bunu bir at. yüksek bir yerden denize tör ise gerek benzin, yağ ve gerek ikti^adi yollarla düzeltemivfTi!»rin ete latılıyor! soförün gündelik ücreti 4 tngiliz li İşte bu sahne, hayvanları seven în rası 10 şilini bulmaktadır. Her ne nark koymasıdır; amma ete nark giliz mebusunu isyana sevketmiştir kadar traktör filden fazla .arU süre koymak meseleyi hallettnez. Eti orînffiltereye girmemesi istenilen İtal bilmekte ise de Tiasraf oakırmndan tadan kaldınr. Nitekim kaldumıstır da Ete nark Uo, ,ıla'ibri Istanbulyan filmlerinden biri de (Maggi* fil çok daha ucuza 'nal olmaktadır.» da kesilen hayvan sayısı ne kadar Verde) filmidir. eksilmiştir? Kalite bakımından yan Sözünde durma haftası *** yanya. Ağirlık bakımuıdan yüzde Rusyadan İngiltereye ithal edilecek pransanm Besançon şehrinde kimse kırk. « ^ nin sözünde durmadığı görüldütüyler Nasıl ete nark koyarak onu ortainçiltere Kraliçesinin hususi mu ğiinden (Sözünde Durma HaftasO ha dan kaldırmak bu mesele.\i nalletmlzırlanmıstır îleilüer diyorlar ki: * hafızlarının gijmekte olduklan yorsa. onu yalnız muşahede etmek • Son zamanlarda kimse verdijri de hallini sağlamaz. Zaten narkı kosapkanm uzun kılları bundan sonra Rusyadan İthal edileoektir Gazeteler sözü tutmuyordu. randevulanna sa yup halkı etslz buakmak bir tedblı dık kimse görmek imkânsız h?le gel değil. blr tedbirsizlikHr. Çünkil Türıbunun, Rus idarecilerinln Londrayı misti.» kiyede hayvan ve et, müsterisiz kaziyaretlerl ile hiç bir alâkası yoktur» Bu sözünde durma haftası» içinde larak mal dejildir. İstanbnl yemezse, divorlar. nutuklar verilecek, sözünde dı.rma haşka şehirler yer, onlar jremezse Verdikleri izahata göre. şimdiye nin gayet kutsal bir vazife Jİdu?u i komşu memleketler alır. kadar bu kıl Kanadadaki avilardan lân edilecektir. Fakat •confe' .n«]an Esasen bu mevsim. Türtdyede etin temin edilmektevdi. Fakat Kanada verecek olan kimselerin tpshit eHilen daima pahalı olduiu mevslmdir. Çünsaatte eplin selmiyecekİPriııden kimse ayılan azaldijından oradan kıl gelkü kisın beslenmis olan hayvanlaı mez olmuştur «Bu sebeble Rusyaya emin desHldir. biter. Kunılar kesildiü için koyuu başvuruldu» divorlar. olamaz. Böylere bu aylarda bir mahDin adamı ve (fazeterl *** sul fasılası olur. « Çoeuklarınız din ndamı olmak 10 milvar metre kiip zehirli gaı Simdi asıl ele ahnacak sev. Istanistemivorlarsa hiç üzülmeyiniz, onla bnldakl e«n durumu değildlr. MllA lman gazetelerine enre. bütün Alrı eazeteeilik meslpâine sevkediniz'» yonlarca liraya ve pek parlak kıişad **• mapvnHa <;eferde bulunan 5 milIngilterenin en hiivük ga^etelerin yon motörlü taşıtın hıısule getirdiji den biri olan Daily Expre<s«'in sahibi merasimine mal olan Et ve Balık Kurumu ne yapıyor? Onun duruınn tehlikpli ga7 korkunçtur. Lord Beavprbrook tarafmdan sarfe dur. Bu nuie«esenin tek lşl. hayvaDivnrlar ki: dilen bu sözler, geniş 'enkilere vol « Bu 5 milvon motörlü tasıt. h»r açmi'+tr. ÖnümÜ7r)eki ^tinlerde Oks nın hol olduğu mevsimde mal depo dip. sikısik zamanlarda piyasaya çı*ene 10 milvar metrpkün par sflçmak ford Üniver'itpcinde yapılacak müna karmsktır. Bunu da yapmıyor lşte! zaranın neticesi merakla beklenmek stanhuldg et buhranı var. Hanl ra, tadır ve bu gaz Sldfırücüdür.» tedir. *** •Et ve Balık Kıırnmu» nun mal'ın? Ayılar da yıllık izin yapacaklar Biz hn müesseseyl sü* Idn ml knr*** dnk? Bııciin oradan hem et, hem reansız gazetelerinin verdiklerı bir Kedller Içln televlzyon nesriyatı ah Isteriz. habere göre, (paralı tatil) listeisteniyor mi Parisin Vincennes'deki hajvanat *** ondrada bir kedi meraklısı BBC r bahçesinde bulunan ayılar için de Birkaç ?aman size bu küçük notnin televizyon müdürlüğüne tutkabul edilmiştir! lan. yani İsrael notlanni vereceğira. mus bir mektub yollamıs. Diyor ki: Bunların her yaz Rouen civaruıda «B.B.C. den yeni bir televızyon «raelde mutavas«ıt dedigimlz Sava «saj*fıyeye» çıkacakiarı bildiril'yor. programı rica ediyorum. Çok stvdi dan para ka/anan sinıf yok. Erl. sütfi, *** ;im kedilerim var. Akşamları 15 da ynmurtayı, yafeı. pernlrl. tavuğu. seb Fil, traktörden daha ııcuı kika müddetle tele%'İ7yon brhklar, 7pvl ve yemKI kövlpr lstih«nT p^îvor. indıstanda Uttar Prades eyaleti kuşlar gösterebilirse kedilerime pek Riinlan o köylerln kooperarifleH nin hükumeti, yaptıgı araştırma hoş vakit geçirteceğim. Benim g'bi müstehlike kadar eöriirüvor. Arada lar sonunda şu neticeye varmıştır: düşünenlerin sayısı herhalde yüksek ynlnız blr tek perakpnderl kâr edi yor. O da kücük hlr kâr. Üövlece • Tarlalarda çahştırılmak için fil. tir.. mallar alablldiğinp ke>fe söre «jahalılanmıyor. E u v t ı or olan «evlpr vesfkaya tâhi. Kâfl olan gerler de J rnz. t«rııelden döndii&üm orakts btr tstnnhullu Yahudi vardı. Kendistne sordum: UrapH nasıl buidnnnz? tyidln »mma blzbn memlekotte (yanl Tıirklyede) daha çok kazane var. dedl. tste bu knzane yok mu? Elden ele dolssan mnla konan kazane: htHm nelatsn hudnr. Tanl blr lokma ekmcktp he« ki»4n*n kkn vardır. Ve hlHm ikrl«wdt ve rlrsrt «fsternl mİ7İn fplâket noktım htrrı«Hn*. Et me«pleslne »pllnce: 'MTIB soyledifim ıriW Wr kflo rtten tam yedl Hsi pnra karjınır: 1 Harvanı ye««rrren koVrÖ: 2 Bnnlsn kSrden toplıyan Hmse: S Bnnlsn »hp Mlhlâk mmtakalarnta «evkeden; Sizi hangi ıııesut rüegâr bu taraflara attı? 4 Celeh: 5 tstihlâk mmtakanndakl Utp • Celâl Bayarla Suriye Reisi tanei; New York'ta bir kadın * PeTakendecl fle toptaneı «ra İngilizler İtalyan filmi ithâl edilmemesini istiyorlar Et meselesj A KIYIK Müessesesi cumhuıu arasında tebr.A ve teşekkür telgraflan Ankara, 24 (a.a.) Suriyenin millî bayTamı münasebetile Reisicumhur Celâl Bayarla Suriye Reisicumhııru Ekselâns Şükrü ElKuwetli arasında tebrik ve teşekkür telgraflan t«ati edilmiştir. 1 Perakendecl kasab. Bunlann hnklı para kazanam fie kkidir. RirM müstahsil. öteki celeb, iiçüncüMi perakendcrf Diler dört kW tamampn fdrulidir: pmına buçünkü «Wem hudnr ve bu bnvle srlttikce erl hlr Heeilw rüzde 4(15» pahslıya yemektp. ve b"Tin bnjftnkfl srfbi ylvememekteyfa. Allah yırdjm cımiz ol»nn.. B. FELEK Bir »tel kapatıldı Ew«Ik! ıtece Kücükçeinneced» Wl oteJd» yan'lan «ramada İT kadın uytts yakalsnmıştır. Kadm!ar Rnrazı rührsvire hastaneıln« sevkeditoij, ote! kapatıiarak oteld hakkmhaslanmıstır. kocam. babamıı ve dedeni* ISLERINIZIN MUSAVIRIKUTUPHANENLZIN ZIYNETkÇOCUKLARINIZIN ISTIKBALI GÜZI17E İLİM APAMLAKIMIZINveMÜ. TEHASSISLARIMIZIN İOYIIPA ' HAZIRLAPIkLARI MEMLE^ KET ŞUMUL BÜYÜK VEFAT Doğu lş Türk Anonim Şirketinin Sahibi bulunduğu ve bir müd dettenberi temel hafriyah devam eden Ticaret Sarayı'mn te mel atma merasimi dün saat 14 de, Mebuslar, Banka. Müdürleri, tanınmış tüccar ve iş adamlarımızla kalabalık bir halk kütlesinin de hazır bulunduğu bir törenle atılmıştır. Temele ilk harcı koyan Vali Muavini. Vefik Kitabçıgil, bu teşebbüsün memleketimiz için uğurlu ve muvaffakıyetli olmasını dilemiş ve bunun, diğer hususî teşebbüslere de örnek olacağına inandığmı sözlerine ilâ'p ptmiştir Istihber ettiğimize göre, Ticaret Sarayı'ndaki mağaza ve bürolar, uzun vadeli taksitlerle bugünden itibaren satışa çıkarılacaktır. Sahibi: Aslan Tufan Yezman 1 Prof. tamet AJJcaa, ~2 Nusret Us^Bren, ALFABETİKRESİMLJİMZALIGRAFİKÜRErJKÜTABLOLÜ Bah* Esat Tekand, 4 Prof. Öftan Postacıofclu, u Kur. Yb. Lsmaıt Oray, 6 Mümtaz Tarhajı, 7 Doç. Avni Zarakolu. 8 Hoç. Apdullah Türk ogiu, 9 HulM Allsbah. 10 Prof. Nıhat Sayftr, 11 Medeni B<*rk, 12 Prof. Mazhar Nedlm Göknll, 18 Pü)f. Hıfzı Ttmur, 14 Prof. Şukru Baban, 15 Prof C«vat YUcesoy. 1S Prof. Rpflı Ştlkrü Suvla, 17 Prof. l Hıf«ı Velıdedeoglu, 18 Prof. Samim Gönensay, 19 ' Prof. H&iim AUf Ku>ucaJ<, 20 Prof. Muhlls Ete, 21 Şefik Kâzım Yur, 22 Doç. Orhan. D.kmea, 23 Doç. Memduh Yaşa, 24 Prof. AH Fua{ Başgll, 25 Prof. Mustafa Reşlt Belgesay, 26 Prof. MeJunet A!, Kâgıtçı, 27 Doç. Bedl N. Feyzıoflu, 28 Vet. Dr Zekı Magdenil, 29 Doç. Haydar Arsevpjı. 30 Prof. AJfred Isaac, 31 Cevdet AydmeOll, 32 Prof. H'rş, 33 Prof. Muamırıer Tolga, 34 Aslan Tufan Yazman.. AnsUüonedİJiin lçind>Jd mevzoJar : * Umuml lktisat Doktrla îşJetm« Ekonomlsi ~ K a . r» ve DçnJz Ticaret Hukuku lcra ve If.as Borçlar Muhasebe Istatistık S'gorta MaJİ Ceblr Ticarl Hesap Mal Bllglsl Madenîer Balıklar Hayvanlar Zlraat Mallye GUmnBt Kimya BUtUn Mahsuller tkLlsadt Cografya • Dünya Cografyası Yurt Cografyası Bütünlller, llçeler Resml Fsbrkaiar Maden l$letmeleri Ziral Isletmeter Bankalar, Slgorta Şlrketlerl Umum MUdürlükler Vekâletler Para, Banka, îthalât ve thracat tenhlnleri Mllleterarası tc^klât (alfabetik olarak) ve saire... İKTİSAT TİCARET ANSİKLOPEI7İSİ (Kayserli. Demır Hurdacısı) vefat etmijtir. Cenaze meraslmi yarm persembe 26 nisan 1955 saat 15 30 d», Aynalıçeşme Ermeni Protestan kllisestnde ier« olunacağı teessürle büdırilir. Kederli allesi Oul Bayan LOH Dülger ve evtâdları Cena» Levazımatı ve iervlsl Karabet Celll: Tel: 44 27 48 Bay (Hacı) PARSEH DÜLGER 1OcİLT a Ajansımız AÇILDI Hesab açtıranların, zengin BÇJlış hâtıralarını almalannı r'ca ederiz. TEŞEKKÜR 21.4.956 tarihinde ebedlyete ln tlkal eden Taloya eşrafından merhuır Muradağa mahdumu FAİK BİRTAN'ın cenaze merasimlne ıftirâk lutfunda bulunan Tajovalı ve bllctımle ehlbba, dost ve dlndaşlanmıza ve mektub, telgraf lle blz ««t tazlyede bulunanlara ve mü teveffanm amellyat ve tedavlsln d* blzm«tl«rl «abkat »den SenJorJ hastffne8l Doktor. Hemşlre ve mürtahder.IenlP hususi surette hlzmetlerl mesbuk mü*ehagsıı etibbaya gahsan teşekküre teessurümuz mânl olduiundan gazetenlzin bu hususa delâletlerinl rlca ederl*. 1 Cildi SO, 10 ciltlik tam takıraı 300 Liradır İSTANBULNURU. OSAAANIYECad.N2 8 2 MÜRACAAT YERİ TAŞRADAN ÖDEMELİ OLARAK SİPARİŞ EDİLEBİLİR, BAYİLERE PEŞİN VEYA QDEMELİ 6ÖNDERİLİR Teİ 2 2 9 0 5 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle