12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kasımpaşa, F.Bahçeyi 2 1 yendi Oruntra bkfindaa lttbnrcn darmadafı 1 ••••••• lar faydalanmajım MldHcr. »••••••' nık v* gelislfüzal blr oyun çıkarmn Fe8TAD: Dolm»be,ho» 22 nci dak'kada aağa;ıklın bahççlllfr tam blr aaat (allb duSBTIBCt: 17227 çcktlg! fütlt Kasımpasalılar fallbiyvt rumda oynrdıkları »ırada kaçırdıkları HÂSILAT: S5549 M golleriıü d* t«mln ettiler. Durum 11 flol fırutlırı mağlubtyetlertnin batlıea (Llgin llk devreslnde F*n«rt»h olduktan aonn Kaıımpasalılar mükemimlU oldu. tenln 10 gallp («ldigl m»çı mi bir müdafaa barlkadı kurarak 13635 klel 35484 50 !lr» odey^ek canlı çahjmalarij» Fenerbahç* hücumTeknik T« taktlk b»kınnndan hajrll Adaaa. 11. (Çoban Turtçu blldlrt d*TT«yl 41 fallb MtlrdlleT. aeylr atmlstl) larını neticesiz bıraktılar V» neticed* düjtlk blr kailted* «ertyan »d«D mayor) öç maç yapmak uzcre şebrlIklncl devrede de Mllll MensucatlıHAKEMLSR: Hakkı Ottroa (İm maç haklı olarak Kasımpajalılann kuTÇJE yegân» hujuılyrtl Katımpafah •mlz« telra lıtanbul profesyonel Ilg lar 3 Uncü daklkad» Mlkro Mustafa 1? mlr) Ue Sernlh Zaroglu »• Bsvetll rakibleri Fraerbahçemere Jl fayuncuların büyük bir «nerjl ıarf»d«doraüncusü Adalet futbol takımı bu •cl dakikada gene aynı oyuncu Taaıta fat Atakanı (İstanbul). irbestl* >ona ardl. Imlı lııılııiı buhman Hann Potat, tfttn gtlnkü llk maçmı Mllll Mensueat lle «]« lkl gol attı Adaletltler de OakaT Eşret, Ahmed ve Nnsret diinkıi maçı beraberce «eyrettikteo MMM« rek çalijmaıarı ldi. KASIMPAŞA: Mebmed . FaVelhuıl Fenerbahçed* Naclden fayrl wr arkadajımmn kulüblerl» oyuneu yaptı T« «4 mağlub oldu Mersln böl Turan ve Erol Taaıtaslle üç gol atarak Ilh, Hlkmet Tayyar, Beracedkanıp. jiderek arkadaşlann. Utihak ettiler. Dâvâ bövle«« kapandı dlğer on futboicu çok fena oynayarak iaz «rasmdakl ihtilifa profesyonelllk gesl bakemlerlnden Mustafa Oguztur 64 sahadan ma*lub ayrıldılar dln, Sallh ZObtü, Mettn, 9«ner, Kasımpafalılara blx galeb* t«mln tttitailmatnaTnestne dalr sorduğu blr •ual« kOn ldareslndekl bu uıaçın 20 nel da Mllll Mensueaf .Şükru . All. BehNureddln, Nlyaö klkasında Adaletlller Kroi Tasıtaslle n t Ç. All, Fehrat, Sadettln Musl«r. (Oyle « v a b rermlftir: FENZRBAHÇE: Şükrö Radlm Uk gollerlnl yaptılar. tafa. Muzaffer. BeytuUah, Osmın, P» Kaumpafa takımında b*«ta Seraecd« F(df»!vonumuı p«k yakın btr Basri . Gürkas. Nad, M Ail M1I1! Mensucatlüar 36 net daklkada ruk» dln olmak Ozer* on bir oyuncu kendl amanda krulilb Idarecllerlnln dt IjtlNlyazl, Hü»ameddln, Ştnt, L«f b&kımlırmdan ener]llerl saycslnd* muımklla bir toplantı yapacak: bütün hâ Oaman, 27 nel daklkada Beytullah, 40 Adalet: «Şevkl Fahrt. Ahmed Sater, Nlh»t. mcı daklk&da Mlkro Mustafa T« Bey lAhaddln, Cahlt. Ayhan Tııran. KroL. vatfak eldular. «»•Ierüj ds gösterdlğl gibl, çok ekilk ••••••' H a S A N > • • • • • • Dün lehrimizin muhtelif ttad ^ »arafları ,bulunan profesyonelllk tali tuliah Tasıtaslls dört gol çıkartarak Erol H, Oskar, Erol III, Oallb.» sahalannda yapılan amatör kümeler • •• D«VT« bdylece Fenerbahçelllerln 10 •atnameshıde büyük değlşiklikler yalig maçlannda |U neticeler aUnnuf Oyun bajljtr basiamal aoldaa yapılan paeak. Oyı,neu 1 « idareciler» ejit bak 1 üıtünlügü aîtmda kapandı. b'r Kasur.paja hucurnunda ortaianın nr: tanıyan blr karamame hazırlayacaktır. Bugun Dolmabahç» stadmda w den Osmao Yereşen U* İstanbul topu «vvelâ «Jiç v* •onrada ugaçık tklnel devreye gene » r ı lâciverdlHerln Seref stadu Kulttbler Türk futbolunun hücrelerlat 16 da Bejiktaa, Beykozla karaı bölgesinden Faruk Talu •• Necdet ıskalayarak takımlarını rauhakkak bir bArlı üstünîüğü altında bajlandı. BlrSüleymaniye: 1 Deminpor. t flt. Onlarıe nlkun, huzur v* muvaffal blrl pejine tazelenen hücumlar enerjik laçacaktır. Türkanantoı triyosu idap» «decek golden mahrum »ttiler. Çapa: 1 Sakarya: • ' «ıyetlerl Tıî'k futboluna muvaffakıyctI Tavaı yavaı oyuna hâklm olan Fe Kasımpae» müdafaası önünd* temert Son gunlerde Beşikta» kulübun lerdir. Prag Zl, (AP) Bugün Strahov t«r getlrir »Huzursuzluklar 1M majluVefa stadı: / Haber »ldlülmlı» ıtör» mlllt «tkım nerbahçellitr T nel dıklkada mağdan I vermeylnce Fererbahçede blr duraklaMyctlcr...» tek aeçlclsl Esfak Aykac dtta T« bu gtadında 50.000 kişi önünde ovnanan deki idared oyuncu ihtilih dün Defterdar: t A. Hisar: 1 yaptıkları blr akında Şerefln lürüp n ı baî'.adl Bu duraklamadan lstlfade günkü maclan aejrerrlkden aonra mll Brezilya Çeko^lovakva milll fut akşam hallolmu? ve üç milll futç^ktlgl »ütle oyunun ilk golünü kazan edfrek Fenerbahçe baskısındsn 20 nci Anadolu: 1 Beylerbeji: 1 11 takıma caŞnlacak clemanları tesblt bol karşılaşmasında takırrlar gol çı j dakikada kurtulan KasımpaşalıIaT an! dılar. A. Hisar sahası: bolcu Nusret, Eşref ve Ahmed Move llân edecektlr | blr hücum'a rakıb kaleye indıler Nu;. Ingiliz lig maçlan karamamışlar ve maç 00 beraber dadaki kampa ilthak Teknik Jniversite: S Tayftm: t etmijlerdir. Gallb durumda oyuna d«vam ed«n reddtaln yerlnde blr pasmdan Şener Umdra 21 <a.a ) Bugün îngllter»likle sona ermıştir. taıı lâcİTerdliler üstüst» yaptıkları ııkı bİT yütle Ukımının beraberlik goİstanbul Üniversitesl «ahaya a*. Bu suretle bugünkü maç neticesi Real Madrid MiİÂn'i •• oynan&n llg maçlannda | u nettoahücumlard», « y ı s ı ı gol fırsatı kaçır lünü yapmağa muvaffak oidu. Bu golü kiz oyuncudan fazla çıkaramadığınMr almmıştır: Karamürseli anma töreni hayli enteresan bir duruma glrmak hususund» blrblrlerll» yarıj etti mü'eakıb blr saîkınjık geçiren Fener dan Emirgân hükmen galib U a Kasımpajalı gençler haklı bir A 42 yendi Blrmlngham ı Bolton 5/3, Bumley . miştir. ler durdular galibiyet kazandılar. Fenerbahbahçelllerlu dunımundan Kasımpatalı/ edilmiştir. tehir edildi WoİT«rhamptcm 1/2. Chartton . C»rBu üç oyuncunun oynamaması çeyi mağlub ettiler. Bu neticeyi «itt 0/0, Everton Blackpool 1/0, Lu Madrid. n (T.H.A.) Avrupa fm Be«1kt*« klUbü relslerlnden m«röum gayriUbii addedenler varmif! Nt «on Manehesteı clty 3/2, Manahester plyon klübler futbol turnuvma dö AbdUlkadlr Karamürserin bugün Aa halinde Beykozlulann ligin llk dev •nltad Portsmout2ı 1/0. New caıtleden? mifinâhnin ilk karîilaşmasında, îs rl mezarlıkta yapılmaaı mukarrer an resindeki 21 lik galebelenni tekOhalsm 1/1, Preston Aston Tllia 0/1 ma töreni. Beşlkta» Beykoz maçl Bir ıpor klübü, hele Fenerbah•heffleld unlted Bunderland 2/3 pany» şampiyonu Real Madrid. Ital lç'n «lyahbeyazlı ldarecllerln kampta rarlamalan ihtimali ortadan kalkçe deyince akla kardeşliğin, n«Tott<nhsm Huddersfleld 1/2, Weat ya şampiyonu Mil&n'ı 42 mağlub bulunmalan münasebetlle gelecek pa mı? gibidir. zih bir havanın hakim olduğu blr tromwlch . Aımnal .2/1. etmi^tir . On bes günlük antrenmao dunra tehlr edllmlatlr. camia gelir. Bugün tse Fenerbahrumlarını bilmediğimiz üç Beşikçe camiası içlnde döndürülmekt» taslı oyuncunun bugün çıkaracakolan entrikalar hüzün veriyor. lan oyun muhakkak kl maçın neBirbirini lekelemeye, blrbirinin ticeai üzerinde büyük blr tesir y«ayağını kaydırmay» çalıjan idara pacakür. ciler, onlara halef olmak IstiyenBugünkü maç !ç±n günlerdenberi ler birbirlerine ginnijler. Şunun veya bunun aleyhlnde haEirlıklar hazırlık yapan Beşiktajhlarla Beyyapıbyor, reylep toplaruyor. Futkozlulann kazanmak «anslan, dün bolculan da bu keşmekeîin için» ak^smki durumdan aonra BerkozStockholm' de yapilacak 1990 ollmp»sürüklemlşler, e bunun, fu da lularm lehinden müsavl bir hale gir onun adamı oluvermiş' cTakun y* jradlan atlı müsabakalarına katılacak olan nilse de, ldare heyetini devirsek» binicilik ekipimdzln seçmelerine bugün Karşılasmayı Ankar* Mlgesinzihniyeti almıj yürümüî! Mat 14.30 da Ay.ızağada başlanacaktır. Bugün yapıkeak konkuripik müsabaBu şartlar altında Fenerbaho» onbirinin mağlubiyeti değıl d« ga kalanna gelmek lsteyen meraklılar lçln libiyeti gayritabii bir fey oluyor! caat 13 ilâ 14 arasf> Taksim ve Beşiktaştan Son on sene zarfmda FenerbahAyazağaya Belediye^ otobüsleri igletilecektlr çe camiasında ju veya bu heyett» Bugün yspıİFtak oUn iorLkıı?4iipdk müsabaAruvtury*. M«o«rl»tan, Alm«ny«, în vaztfe almı» olanlar (artık i?imix fllter» T« tuüyadakl »tad, plsin, makalarına, milli binicilik takımımıza namzed «flbitti) diyerek çekilseler de bu nej T* pollgonlan t«tklk adecek olan varilerimiz, cn klymetli • «tları 1 « istirak edeoekI latanbul Bolgt MOdOrtl Sald BalâhadgayritabiUik de ortadan kalka. lerdir. dln Clhanoflu dün labah nçakla Vly» Samih Saml nay« gltrnlatlı. Uttip Dpa$jı (11) I nMiftM lonım tribiinW önünden ceciyor UIMJİU iHnMnıniiiıoıURtiimnnnraıımnH Profesyonel ligte tahminlerî altüst eden bir netice: Ovuncularla j Âdalet Adanada idarecüere I 6 4 mağlub oldu esit hak Genc Kasımpaşa, boz uk oynâyân râkibi karşısında haklı bir galibiyet aldı BESİKTAS BEYKOZ bugün karşılaşıyorlar Gayri fabiilik nerede? Dünkü amatör lig maçlan Eşfak Aykaç namzed arıyor Çekler Brezüya ile 00 berabare kaldılar Binioi^k ekipimizin seçme müsabakaları Cihanoğla giHi B9HBH BEBEK GAZİNOSU Muazzam programa llaveten Yüksek se* sanatkârı SATILIK BAHÇELÎ İki Katlı Köşk Erenköy Bağdad cadde«l Şerefeddin sokak No. S ' l Tavassut kabul edilmer. Telefon: 22 64 02 MED1HA DEIV!ÎRKIRA^Pı Her aksam yalnıı gazinomuzd* dinkyebilirainiz. Her pazar içkJ•iz aile matinesl Tel 63 62 69 63 67 11 INCİ ] 1/SrUN MAtZEMI DADI Aranıyor 1C1T dolgun ücretle tecrübell bir dadı aranıyor. Müracaaf Tel: 48 85 90 SATILIK DAİRE Nlsantaj Vali Konağı Eytam cad. Kadırgalar, Spor Sarayı ve Açık Hava Tiyatrosu karşısı No. 16 Acık Hava Apt. da 6 7 odalı lüks dairelerden biri satıhktır. Asan•ör, kalorifer sıcak su. her tarai parke ve seramikle döşell, zarif renkli banyolu, genij manzaralı ve aydınlıktır Tediyede kolaylık mtiracaat: Kapıcıya İNGİLİZCE tngUlz Bayan öjr'tmen hus < i ders verır. u= Müracaat: Galata«iaray P.K. S9\ ' m t ^AYÎN DOKTOR VE ECZACILARA Barsak Solucanlan olan Askarid ve Oksiyürlerin kati tesirli ve tehlikeslz yeni ilâa Kiralık Mağaza BIRINC1 Rakibsir San'atkâr VE YAZIHAVELEB Plyasanın islek yerind» y»zıhane, »atı» yerı ve atelyeye elvertşli maftaia *• od»lar kirahktır Müracaat: Urunçar»ı caddesi Bivük Okur Han 'Telefon: 22 55 24' ZEKİ BEBEK J * & MÜREN G A Z İ N O S U ve HAKKI DERMAN her akşam muazzam programa flftv» J. ten, her pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi. * N O T : tLKBAHARA MÜJDE • Bugün mutedil hava olduğu takdirde içkisiz ail« I matinesi denize nazır bahçede yapılacaktır. MHMtMttt Tel: 63 62 69 6 67 11 •»••••••••••• 5 nttpar şurubunun piyasaya arzedildiğtnı saygılarımızla büdiririz. Betier cc de 100 mgr. Piperazine Heıaftydfou flıtivo eder. IDSTAM ffiTCAT PİSA1 NEVVYORK CİKLET Kfiçflkpazar: Sabunban* Sok No. 12 '3 Salılık Çok Kıymetli Fabrika Arsaları Topkapı Ampul Fabrikası civannda ağır sanayl bfllge»inde asfaltta geniş cepheli her türlü parselasyonu müsait elektrik, terkos, havagazı mevcud olan (35000) M2 arazl birbuçuk milyon liraya satıhktır. Bebek Posta Kutusu No: 19 SATILIK Temıx vazıyett* 1951 mo|dei Nonnal Vites lâstikleri j venl tam konfor Buic, 1957 model 5 lâstiğı yeni radycıu kaloriferü cıp Statlon Wan Müracaat: 48 12 70 GAZİNOSU Muazzam programa ilaveten kıymetli halk türküleri okuyuculan BEBEK BEBEK GAZİNOSUNDA GÖMLEKLERİNİ Muazzam programa ilaveten Müthis KomikleT ÖZEL KARDEŞLER'İ Her akjam yalnır gazlnomuıda dinleyebilirsLnlz. Her pazar içkisiz aile matinesi. Tel: 63 62 69 • 63 67 11 SATILIK EV Sult&naranedcie 4 kaı 0 oda Müracaat: Sultanahmed Park karjisl Ankarm Emlâk Toptaa jerl: rfel Çm£ekçcde*ı t Balarılarfnı HER AKŞAM Talnu Gazinommda Dinliyebilirsiniz. Her pazar içkisiz mD» matinesi. Tel: 63 62 69 68 67 11 r NACİ p Gflrun Han No: 29/30 İİHGİ» Ç[$ITÜ SOĞUK HAVA DOLAHAIÜ HİK TİP VI 6OYVA ŞlPARİj KABUl t$İÜ». Sfnvis ıtştıhATmız mOşTfitnmtMiziN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle