11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bir dîlsiz Güleğîn önünde dile sreldî! tiğini söylemiştfr. Kasım Gülek: tCH.P. bu meml«Öğleden »onra Değirmender» C.H.P. kongresinde bir konuşma yapon Ge ket Için hayırh ise AUah ona iktidan nasib etsin> demlştir. nel Sekreter demiştir ki: Gülekten evvel Fuad Sinnen, Meb < Memleket cennete döndü dirure Aksoley, Celâl Dora, Hasan Rerorlar. Memlekette yedek parça, kaîid Tankut birer konuşma yapmıjlar kalmadı ve diğer ihtiyac madlardır. deleri de yok. Bu mu cennet?» Kasım Gülek şehrimfede Gülek bundan sonra ispat nakkı C.H. Partisi Genel Sekreteri Kamevzuunda kısmı mahsusumuzdaki •özleri söylemiş ve Amerikan yardı sım Gülek, dün akşam İzmitten $ehmına temas ederek çöyle konuşmuş rimize gelmistir. Kasım Gülek. kendisile konuşan tur: bir arkadaşımıza, Göleük ve Kara« Blz bu yardımı canü gönülden mürselde yapılan teşkilât konşrele•rzu ediyoruz. Eger Amerikalıların rinde bulunarak konuştuğunu söydediği gibi plân ve program yapacak lemiş ve günün enteresan olayı olaolursak 300 milyon değil. 900 tnilyon rak da şunu nakletıruştir: «Karamürdolar almak içten bile değildir. Plân selde nezaket riyaretl yapan D. P. ve program yapılmadan tekrar yar bsskanının huztırunda garib bir vak'a dım istenince Amerikalılar bize: «Si cereyan etmiştir. Isminin Fazlı Ünsal ze paradan evvel akıl lâzım, diyor olduğu söylenen bir dilsiz. heyecanlar.» lanarak dile gelip (Kasın Gülek beAçılı? törenlerinde yapılan Israfları ni partiye kaydetsin) diye bağırmıftenkid eden Kasım Gülek. bundan tır. Tabiî ben de kendisini pertiye •onra Osman Bölükbaşı gibi fıkralar i kaydettim.» »nlatmış, bu arada Sinobun bir kö j Gülek. sehrimiz teşkilâtırun muhyünde bir dere üstüne devril»n ağa i telif kongrelerinde konuşacak ve cın halk tarafından köprü gibi kul muhtemelen bir basın toplantısı yalanıldığmı, radyonun ise bu köprü I pacaktır. (Baftarttfı 1 ind sahiftde) Için açılış tSrenl ympıldıgınj Oftn «t Galatasaray, Fenerbahçeyi 6358 yendi Fenerbahç* İstanbul basketbol şampiyonu «Idn îstanbul basketbol şampiyonası dün gece Spor ve Sergi Sarayında oynanan maçlarla sona ermiş ve Fener bahçe, Galatasaraya 5863 venilmosine raSmen istanbul şanıpiycnu ol muştur. Bu maçta Fenerbahçe, gayet durgun ve isteksiz bir ojrun Ç'kannasına rağmen Galatasaray, guurlu ve temkinli oynamıştır. Diğer karşıla^malarda '/efa Beyoglusportı 6238: Modaspor Kaıagüoünü 6055; (Cadıköyspor da Darüş^afakayı 5958 yenmislerdir. Böylelıkle Tek nik Üniversite takımı v>nuri'.u olaıak kümeden düşmüştür. Döviz kaçakçılığı ile Menderes Bağdadda allkah olarak dün de 4 kişi tevkif edildi I inci sahifede) slle baska blr gOn« tallk olunmu»tur. Hâdlsenln tahklkatını ldare eden ve tkinci Şube Müdürünün odasında Jovlz kaçakçılıgmın meydana çıkmamüddeiumuml muavinlerinden Yah smda en mUhlm rolü olan İstanbul ya Okur tarafından ifadeleri alınan Kamblyo müdüru Rız» Ormancı. dâbu 4 kişi, öğleden sonra, tevkif ta vet Ozerine Ankaraya gltmlştlr. Mallye leblle mahkemeye sevkedilmlştir. Nö Bakanı kendlslnden ^erekll malumabetçl 6 n a sulh ceza hakimliğinde «Jr tı aldıktan aonra. Ttlrk tezl hazırlanacak, Mallye Tlcaret ve Dışlşlerl Ba gulan vapılan maznunlar tevkif edi *aîil!klarından blrer mOmessllln katıla lerek cezaevine gönderilmislerdir. caSı heyet derhal Pireye hareket ede Bu büyük kaçakçUığa adı kansanla eefctlr. nn menkul ve gayrlmenkul emlakine Mallye Bakanını temsllen Rıza Or. de lhtlyatl hadz konulmustur. mancımn bu heyetl» Plreye gltmesl Ervelkl gün uçakl» Danlmarkadan muhtemeldlr. İstanbula pelen Kopenhangtakl The Danimarkadan da lkl klslllk blr he East Astatle Company Hrması hukuk yet Plreye gSnderllmlştlr Beynelmüel müsavlrl Mr. Beç Bnınn lle küspe yol tlcaret kukukuna nazaran dâvanın (Baştaratı I iitci sahıicde) suzlugunu tahklk tçln vazlfelendlrllec lehlmlze netlcelenmesl ve 800 küsur aynı slrketln mümesslll Holngar, Sul ton fındıgın Türklyeye ladesl beklen şeklinde müphem bir cevab vertanahmed ceza ve tevkif evlnde tutuk •nektedlr. Aksl taktlrde bu yıl mem mekte ise de, istifa haberi gerek Ü lu bu'.unan Huben Asa lle yüzleştlrtl leketlmlzde büyük blr fındık buhranı mlslerdlr. Bu ytlzlestlrme sırasında ka nm bas36stere«g1 tleari mahfülerden ldare heyetl tarafından v e gerekse Orhan Köprülü taraiından henüı takçılık masası şefl Paruk! Bahsl ha blldlrllmektedir. ZIT bulunmustur. ötrendi*lmlze ırör», slmdly» kadar valanlanmamiştır. Danlmarkalı mtlmesslller Rubenln hlç blr flrms blr anda bu kadar fazla İstifa uzerindeki yorumlar d« 1 i n d la küspe lşlnde eerlrdlgl dolaplan yüzü 'ındık ihracatı yapmıs değildir. Böy1 1952 yılında Nato Daim! Dele ne karşı en ince teferruafma Kadar an le blr Ihracat Türklyede İlk defa vakl devam etmektedir. Buna göre, Orgeslne tahsis edilecek <kâmetgih latımştır. Ruben, Danlmarkılı mü ı'maktadır. har. Köprülüden boşalan idare heiçin 3000 liralık kira bedelinin kabul messlllerln lfadeslne karsı ltlraz etmeMüddelumumlllğln, kamblyonun ve yeti üyeliğine, birinci yedek mümlstlr. edildiğini, emnlyet müdürlügünün tahklkatma Bundan sonr» dfln emnlyet 2 ucl fu muvazl olarak dün ortaya yeni blr ld hendis Faruk Tansel getirilecektir. 2 tki yıl bu vazifeyl gördüğübe müdürlüŞttae getlrllen Mr. Beç dl» daha atılmıştır Bu lddlaya göre BaşkanlıŞa namzed olarak, Hayri nü Brunn bllhassa Ruben hakkınd» çok Gönen ve Ferzan Aras görulmek3 Başbakan Muavinliğine getl şenls malumat vermls ve kendislnln Ruben Asa. Arlf vapuruyla »evkettl lç fmdık'.an yola çıkarmadan «vvel de tedir. Her ikisini tutan taraflar arildikten sonra da bu vazifeyi deva bundan 4 sene evvel Almanyada plya nl« pollsine ba8Turmu» ve 40 ton fın mırun hükumetçe tensip edildiğini, saya taht« mark sürerken Alman pollal dıŞın e3lındı*ım lhbar etmlştlr. Bu lh rasmda mücadele olacaktrr. Parti4 Tunanlstan dalmi delegeslnln tarafından yakalandıgım, fakat blr fır bann ne dereceye kadar doğru olduju liler, idare heyeti üyelerinin Orhan satını bulup uçakla kactığmı blldlr ve hangl maksadlarla yapıldıgı da »y Köprülüvü tutmakta olduğunu söy de bir Devlet Bakanı oldugunu, 5 Dalmi f"e!eı?elU;ln blr mebns. blr mlçtlr. Bu lfsaat Uzerlne «abıtamız nca tahklk edllmektedlr. lemektedirler. Bakan torafından lfa edllebüece»l lca Rubenln hu«usl hayatına dair genl^ Dıln hâdlseye Artf jllebl kaptanı blr rahklkat açtlktan baska. durumvı ldare heyeti için iküıci bir tahrarınm bütçe komüayonu tarafmdsn Alman Federsl poüslne re beynelml .Vejat Incedlken lle Sadıkoğlu flrmam (Bastaraiı 1 inci sahHede) fBnçtaraft I inci sah'fede» kabul edildiğini, evln lttk» ve klrasmm lel polls teskllâtma telslzle büdlrmls. nm da adı karışmış bulunmaktadır. min de şöyledir: Koordinasyon top 8 Psrls'ekl ırtsana kadar ödemek meeburiye idi. Neden korkuyorlar da iapahalı olmadığını, aylık olarak sadece Ruben ha':k!nda malumat lvtemlstlr. Bu glttikçe genlşllyen tahklkat sır» lantısındaJci başansızlık sebeb gösGene yapılan tahklkatta Ruben «nria „ ızı rs".:if]er!n daha yapılması terilerek idare kunılun* isten el tindeuirler. Şayed ödemezlerse ma pat hakkı kanununu çikarmıyor 2400 lira ödendlŞlnl ve oda adedlnln Asanm .Vletor», Behçet Hrfın ömeia beklenmektedlr. lse 9 oldu*unu, blldlrdlkten sonra çektirilecek, müteşebbis bir idare yıs avı için vüzde on ve daha son lar? Hesabı kitabı doğru olanlar 1 DUn 7 Alleslnln oradak4 lı "" m'selestn» lın da «Henri» namlan altında Cenev emnlyet kerıdlBlle konusan gazetecller» heyeti teşkil edüecektir. «inir ağnlanoı müdüru Nakiboglu sunlan raki her ay için de yüzde iki <?e ispat hakkındsn korkmal.» rede Denlz açırı tnglllz bankasında, gellnce şövle yazmaktadır: söyîemlştlr: Aynca. Orhan Köprülünün facikme zamrm alınır, (gecikme zamatie teakin eder,' Bir düzeltm« (Parlstekl va?ifem devamlı blr m& •Over Seas Dtseonnt» da 147 numara hesablan bulundufu tesblt « Hâdlse larının toplamı, bu taksit borcur.un İspat hakkı kanun teklifini red hlyet arzetmekre ldl ve bu mahlvetlnl tle açılmış Bu bankadakl para mlkta Yalnız, bUyükadllyey» lntiKal etmlştlr. kültesine dörımek için vaptı§ı müRomatizma* Myatik. blr dörlz kaçakçılığ! se racaat hakkında, İstanbul Üniverslhlç blr zaman kaybetmemlştlr. Hemen edllmlştlr. bir misiini açmamak kaydile). Gö deden Meclis adalet komisyonu a hemen her »y oraya gltmekte ldlm. n dön mezkur bankadan tel«!zle sorul bekeslnln meydan» eıktığını soyllyelumbago agn v « ölllrtm. Şebekeye mensub klmselert tesi Rektörü Fehim Fırat ş u n U n rülüyor ki gecikme zammının nis zalanmn isimleri bildirilirken Şev Blnaenaleyh. allemln bu evde oturma muştur. •ızılanna karşı baDanlmarkalı htücuk müsarlrl, Ruben tesblt edlp «dllyey» vermekte devam Böj'letniştir: cOrhan Köprülü, vabeti oldukça mühimdir. Meselâ bi ki Ecevid verine Şevki Hasrronm sından tabll blr aey olamazdı. Bllha?•a kl kızım tahslllnl orada yapıyordıı As» tarafından bundan evvel Mete, "•dlyonıa...» zifesrne dönmek isteğini, îyebiyat sarı ile Lullanılır, na vergisinin ilk taksiti 400 lira c adı yazılrruştır. Düzeltiriı. Aync» yapılan tahklkat neticertnd», ve aon sınıfa gelmlştl. Nasıl kl 1952 Selâmet, Burhanlye re SeferoŞlu sllan bir mükellef. bu boreunu r.isan leplerlle Kopenhag* ievkedllen. fakat 'hracatçı Transmetal flrması ve kuru Fskültesine yaptığı müracaat ile de Parlse tâyin edlldlğlm esman da gene kızımm tahslll ve lmtlhanlan se resllm olunmayan 1 milyon 529 bln culannm, kanun ve resmî dalreler, bildirrrüştir Fakülte, bu hususta •onuna kadar ödemeyip de mavıs beblle allem Parlse benden 8 ay son liralık küsne bedellnln blr Isısmının dikkatlnden kaçmak ve blıi hakkında alacağı kararı bize bildrecektir.> Sağltk mevzaunda allentn en yakn * » •3nna bırakırsa kırk lira zam ödera gelebllmlştl. Ben, bütçe encüme Türkiye . Daclmarka arasında mevcııd konulan tedblrlerden dlSerlnl kurtar Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. tunun doktorunuz oldujjunu unutmayımz yecek demektir. Bundan dolayı binlnde de söyledlğlm glbl maas değll kredl anlaşmasma göre, dlğer blr kıs mak lçln muhtellf flrma kurduklan fakat yevmlye almaku ldlm. Aldığım mınm da Transferabl Sterllng fusertn ve yekdlğerlerlne vekileten muvazaalı Arif Müfid Mansel aynı mevzuda na vergisi mukelleflerinin verşi ve flllen tahakkuk eden yevmlyeler bu den tsvlçre ve Londradak! bankalara musmeleler yOrOttüklert de tesblt edll demiştir ki: cAnkaradan yeni gelborclannı 30 nisandan sonraya bı18 ay zarfında 40.000 llra, yanl 5 000. Behçet Hıfzı v» Ruben Aas namma. mljtlr. dim, henüz müraeaati tetkik etm«rakmamalan lcab etmektedir. 000 frank elvanndadır. Blr BOjrükelçl oralardakl mOmesslllerlne tadly* edll Bu nrmalar »unlardıı: dim; fakat vazifesine dönmek istenrn Parlstekl maaşl lse 18 ayda 10. mll JlMni blldlrmlftİT. 1. Trans Metal: Ruben Aa» Bursa, 21 (Telefonl») Mustafa Ke 1. Ara Tlcaret: Sar* As» y«n bir asistatıa b« hak verilir.» Tunan makamlannın Iç frndıkları mal Paçanm Kestelek köyttnde zengln yon fran^ı mü»ecavlzdlr. Aldıfım yev 3. Asas llmlted slrketl. blr msden kömürü damanna rastlan mlyeler emsâllmden fazla deŞll, azdır. müsaderesl Ozerlne evvelkl aSsam PlAnkarada akisier Dış tîcaret işlerine dair yeni mıstır. Maden muhendlslerlnden mü Evvelce Büyukelçl olarak aldıfım m» rede tlcsret mahkemeslnde başlıyan 4. AM kardesler şlrketl. Ankara 21 (Telefonla) D.P. t«Muzaffer CELÂSÜN fîtkep blr grup bu köye flderek ma asın lse şflrüldütü veçhlle yüzde 50 du durusma, hukumetlmlıln mehll ltteme tanbul U başkanı Orhan Köprülüsirküler den damart mıntakasında teerObe la rumdadır. Ve aldıgım Vekllllk ve Ms nün istifasına aid resmt bilgi henüz tlbsaltne başlamiîlardır. Bulunan m» busluk tahslsat ve maaşatı bun» ll&ve Aoken 2ı (Telefonla) Dıj ttcaret edllse blla gene BOyükelcl lken aldıgünde 6 tablete kadar almabilir Ankaraye gelmemişse de ilgililer bir Iflerine daL tktısad ve Ticaret Bakan den komOrü damannm çolc lyl evsafts gım maasdan asag^ı tutar. kac aydan beri bu istifasının beklen lığı tarafın<lan yaymlanan 579 sayılı oldufu blldlrllmektedlr. Aynı kOyde Allemln umuml masrafı vatatl olarak digirü «oylemektedirler. tlrgülerde. gümrük tarlfe numara 157. blr müddet evrel de Boraclt m»denl ayda 250.000 frang tutmaktadır. Bu t.rtatisiik nuınaran 503 ayıklanm.ş pl '•nhmımıştur. Bu arada tstanbuldaki eakl nlzip rlnein tahslsli Ithalât llsteslne ilâve e Ankara ve istanbul üniver 18 ayda 4 S milyon frank kadar eder (Baştnrafa 7 inci sahifede) (Baştaratt 7 ivd tahiieâe) leşmeleri hatalatan alâkalılar bu ve asagı yukan oradakl blr BaskStlb dildigi blldlrllmektedir. veya Müstesann »arnyatına tekâbtU mOtevelli heyetl tarafından idarc e devam edilecek ve müteakıben blr hiziplerin Orhan Köprülü'yü ij bası sitelileri Bursada na geldiginden beri tazyik ettiğini etmektedlr ve benlm »ldıgım yevmlye dilecekiir. Alınan neticeye ğön, bu tebîiğ yayınlanacfktır. trtanbulun en LÜKS salonuna malik RÜYA GAZİNOBur«a, 21 (Telefonla) İstanbul lerln lkl senellk Büyakelçinşim zama sekll devam edecek veya kaldınlacak ileri aurmektedirler. Gene DJ>. çev lzmir fınncıları zam Elâznf Hirr. P. müteşebbk ünlversltesinden 350. Ankara Ünlversl nmda yapablldiğlm tasarruflar da na tır.» SU'nun biri tarihl BEYAZID meydanına diğeri d« Marrelerinin kanaatin» göre Orhan Köp heyeti kuraldn '.ffllnden de «0 klsçlllk lkl fcafîle 23 nl ?an ltlbare alamnca, bu masraflan istiyor •lyi netice verdigi takdirde, dljer rülü'nün istifaa eaki kavgalan yemara ve Adaların eşsiz cnanzaralanna hâkim taraslannda san tatlllnden favdalansrak çehrlmlze kar»ı!amR»i k»fl eeleceSi tebartlz fder.» üniversitelerin muhtariyetleri kaldı Ankara 21 (Telefonla) Rflr. niden meydana cıkaracak ve tfSEMAVERLİ ÇAY ve NARGİLE servislerine bajlanılZorlu daha sonra Cadlllac otomoblll nlacak mıdır?» Sorusuna Bakan • P. Elâzıg tli müteşebbis heyeti ku tanbul teşkilâü 1954 •eçimlerinden tamlr, II (Telefonl») Bir mOddet selml» ve tarlhî ibldelerl gezml*lerdlr. mıstır. cln alınış hlk&yeslnl »nlatmakta ve tetı beri devam etmekte olan gaz ve evvel olduğu gibi mücadelelere sah dört ay evvel bu arabayı aattığmı bU Bu. i?tikbale mahıftur» eevabını ver rulmustur. NOT: Salonlarında Nlsan, Düğün v« sair* toplantılar kahv* darlıgından sonra bugtln de ek Amerika bu yıl lzmir mlstir. Bugün teşekkül eden mütes.ebbis ne olacaknr. , dlrmektedlr. mek mevzuunda endlşe rertcl bir hayapılmaktadır. Ahmed özel,, aehrbnbdeM tetk'k heyette |U zevat bulunmaktadır: Zorlu son olarak Dslml Delegellğe ber ortaya çılcmıştır. Sabahleyln bir Fuannp iştirak ediyor H.P. den trenl5 ölciide Istifalar BEYAZ SARAY BEYAZID tâjln edilecek blr baska Büyukelclnln lerıne devam edecek V» 24 njsan sal] basın toplantısı yapan Pınncılar Der Celâl Saym (avukat), Ahmed TaSon hâdiselerle Ugili olar«k îstan tzmlr. 21 (Telefonla> Blrleşlk Arae yapacagı masrafa nlsbetle yüzde 50 t« gunü Beyazıd kurübhaned nagl Menauplan, İzmlrde Francala tar (doktor) Öraer Toker (tüccar), bul D.P. teşkilâtında büyük ölçüde Imal eden 45 fınnın kapanma tehllke rlka Devletlerlnl temsllen bugtln İz sarruf temln ettlglnl yazdıktan son hazır Bütün Yurdda Sağlamhğı ile tamnmış • • Hilmi Güler (hesab mütehtssısı), istifalar görülmektedir. «lle fcarsı karşıya bulundutunu söy mlr Beledlye Bsekanlı»ını «lyaret eier. ra mektubunu söyle bltlrmek'edlr: Dalmî Deleeellîln ufraştıSı lşlerln lemljlerdir. Pınncıların llerl »ttrdül: blr heret Amerlkanm 1958 tzmlr En D. P. nin bilhassa fchrimiz koyle Fuad Tuna (ecıacı), Erdoğan Yalırhı* göre »erbest plyasad» 28 Ilradan ternisyonal Fuanns katılaeagını bellrt memlekete temln edilecek aaierl yarraman (Y Mühendis), Burhan Üç rindeki üyeleri muhalif parti safladımla memlekette yapılacak tayyare Dizzy Gillespie ve orkesaatılan blr ÇUTSI francala unu şlmdl mlştlr. doğan forman mühendisi), Kadri nna geçmektedirler. Partiden aynBlllndlgl glbl Blrleşlk Amerika lkl meydanlan, ben7in depo ve bonı^in 4344 Uray» yükaelmlştlr. Bu artı? kar liünda çlmdlkl flatlarla ekmek satışı seneden berl tzmlr Puanna İştirak et Tlbl lşler olduŞunu ve bunlardan şlm Kulualp çiftçl) Şerif Köksal (mü lanlardan 700 ilâ 800 kişinin Hür trası Ankara da P. ne, 350 stnin CM.P. ne ve 250 kanın lmkânsız hale geirti"!"1 '•'•îa e:'en memekteydl. Bu gene Sovyet Rusyanm dlvr kadar temln olunan yardımın blr teahhid), tahak Atrlay (emekli öğdannın da CMJ>. ne girdiği söylen fırmcılar ayncs tek ttp ekmek fiatla Fuara penlş çapta Iştlrake karar ver mUyar Ttlrk llrasını astıjmı hânra Ankara 21 (Telefonla) TMzzy Gll etmen), Reşld Yazıcı (tüccar). n İçin a kuruçluk tam beklediklerlnl. m«! Amerlkanm flkrlTil de*1şMrrrpsl nlflrak arzedertm » mektedir. Keten yazlık ayakkabılar •«ple VP rneshur orkestrasi bugün #ehne sebeb 0lmtı»tUT. Bımdan bs?k», Ma bu zam alınır «lınmaz Be'.edlye aleyrimlae ge'.mfstlr. Yarın, Glllespte ve Hür Par. ne mflracaatlar nemen piyasaya arzedilmlf earlstan ve Belçlka da fuara lîtlrak hlne darn Ht» r a f ed1!?rp*'ii <*•> VAvc «rkadaşları Türk Amerikan Cemlyeher kazadandır. CJIJ>. ne Üsküdar bulunmaktadır. •tmlşlerdlr. BTI razlyet karçısında Be »dpfeklırtTi! bu?ün resmen blldlrmlstinde yapılacak yemekll blr toplantıda ve Kadıköy teşkilâtile Bakırköy köy lertîve önitm"7ipkl silı • • t ^nni"iu lerdlr. Böylece 1956 tzmlr Puanna te• Tf ı Mağazamızda Parcalar calacsktır. Dizzy Gillesofe ve Közden geçlrmek karannı vermlştir. flrak edecek yabancı devlet'erln sayıleri, Sarıyer, Çatalca ve SilivridenSatış Fiatlan. TopUn Perakenda orkestraıı 23 nlsar pazartesi aksamı Tmuml temayöl francala eramajmda =ı busflre kf"iflr 14 0 bulmuştur. dir. C.MJ>. ne ise, Yalova ve Şile köy Cinsi b£5İamak (lzere sehrimlzde üç konser blr lndlrme yapma yolundadır. Bunun leri D.P. flyeleri müracaat etaüstir. Bundan blr kae sene ewe? Kasımpa verecektir. Ja beraber bazı fırınlann aldıklan un 3 metre 25 santim uzunluPatik 'Tenis 22/29 jada Kulakj.z mezarlığmda Bayram Ko5.30 Diğer tarsftan Dlny OUlespi* orkes4.90 Jarı karaborsaya »evkettlklel Iddla edü ğı *"^kçe çereik isminde blr Arnavudu pusu ku rrasının blr üvest 23 nlsan pazartesi gtlmekte T» böylelerl hakkında çlddetll Filit > 30/35 5.90 6.40 raıak »Idilren Fazlı Biray 2 ncl Ağır n)l saat If d» Siyasal Bügtler Fıkilltsklbat yapılacajı blldlrllmektedlr. Balıkesir 21 (Telefonla) Bugün Garson > 36/40 : 6.90 7.50 Penerbahçe ldare heyetlnln hayslyet Valıllk makamına 3 metre 25 »ant.m u •ei3 mahkemes! tarafından 30 sene a tıs; salonunda. Ajnerikan car. müzi5 Merdane > 41/45 T.25 7.90 dlvanının karanna ltlras etmesl üzerl rjnlu*unda ve özerlnde yüzlerce lmza tur hapse nnahkum editoîstir. Sucs is hakkında blr konferan» verecektlr. Gökay şerefine PÎUİS Bele oulunan blr dllekçe verllmiştir. Dilek tiraki göHjlen Cafer Secegi de 9 sene ne Fenerbahçe hayslyet dlvanı bu ltl. Garson Ökçeli 36/40 7.30 8.15 razı reddetmlşdl. Haber aldığırnız» ç« Edmclkte 6 «enederbert Nahlye Mli 10 ava mahlrilm olmustur. Merdane » 41/45 7.90 8 60 (Baştarafi J incı '.ah^erle' diy?sinin verdiği ziyafet göre dlvan baskanı Muvaffak Mene drr'.üSu vatjmak'a olan Mahmtıd Ö/den Pakistanın milH şairi Renkler Kalıve, Ladverd, Beyaı mencioglu ldare heyetlne verllmek üze muştur. Merkez kazada mevcud hakkındadir. Dilekçede imzaları buluSatış yeri: tkbai anıldı re blr cevab hazırlamaKtadır. Tazüı 586 traktörün %901 tamamen âtıi ParlB: î l (a.a. ) İstanbul Vallsl vc nTilir müoÜTlerinden gayet memnun olan bu cevab 4 veya 5 maddeden mü durumdadır. Bugün Petrol Ofis deBeledlye Reli Vekill Fahreddln Kerlm ciduklarını büdfrmekte v? baska yere Dün. Pakistanır miUÎ sair! Muhamİstanbul Yenl Postahane arkası Aşîr Efend! Cad. No. 14 teşeSMl olacak ldare hevetlne tevdl Gölcay çerefln» Parli Beledlyeal tara v*p>lan taylmnin gerl bırakılmasını is rred İkbal'1" öiümünün yıldönüm'J müEŞSİZDİK • HÂRİKADIR olunduğu gün basma da verllecektlr. polannm 8n!eri bir miting havaafmdan bugün, blr öğle yerneJ! verll •emektodirler. ni>sebetıle Türkiye Pakistsn Cemlfclştlr. nı andırmıştır. Yüzlerce çiftçi elDilekçeye r.e cevab verilecegl merakla vt*1 tarafından dün saat 16 ds İstanbul Cuma sününe kadar Partate kalacak ^advoevlndn blr anma toplantısı yalermde bidonlarile ofis depolannm beKİenmektedlr olsn Pahreddln Kerlm Gökay Beledlve piırrıstır. önünde akaryakıt almak üzere teslalerlnl tetklk edecektlr. Bu arada. îşletmeler Bakanlığına Güzide bir davetl! kütlesinin h^zır beklemişlerse? de gelen dört sarnıç îstaübul Vall ve Beledıve Rels Vekl'.lbulundugu bu toplantıda söz aian hanln traflk lşlerinl de lncellyeceâl ve verilen yetkiler akaryakıt çok kısa bir zamanda etiMer İkbaJ'den ve onun eıcrlerinden Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden Fransızcaya tercütnetro nıese!es!nl gözden geçireceği l!â Ankara 21 (Telefonla) K 982 sayılı bahsetmi'îlerdir. rimistir. Bu arada Osman Kapanive edllmektedlr. me yapabilecek mütercim tercümana ihtiyaeımız vark?rar hükümleri dairestnde Ekonoml ve Adriyatik hattı nin çiftliğınde müstahdem olan bir dır. İsteklilerin evvelce çalıştıkları yerden almış oldukT'caret Bak?nhğına verilen yetkilerder. Denlzyolları tsıetmesi Adriyatik hatşahsiT! konuşması hayTet uyandırları hizmet belgeleri ve tahsil durumlarmı tevsik eden o<r kısmı, Bakanlar Kurulunun aldıg t:nın açılmrs' lçln lüzıımlu hazırhkları Tnrfanda sebze müstahsillerinin blr kararla bu.eünden itibarer. İşJetmemış ve çiftçiler arasında teessürle diploma veya tasdiknamelerl ile birlikte müracaatian ÖNÜMÜZDEKİ KEŞİDEDE tjmamlamsktadır. fck sefere 24 ma| ler B.ıkanhlına tevdi edilmiştlr. talebleri karsılanmıştır. rica olunur. yısta "E:?eT vapuru hareket edecektir ÇlftehavuzUı"d« Eu cüm>den olarak. İşletmeler Ba rtsien t?mırde bulunan «İsUnbul» vaBu şahıs. ofisİD Snünde biriker Turruıd» ıelM» müstahsllleri, dün Depıirk8pru Barajı P. K. 1 Salihll ksnlıgına hağh müe^ese, teşekkül ve puıu bu hatta 7 bazirandan itibaren Be!edly«ye yaptıkları bir müracaatte. çiftçilere hitaben: «Telâşlanmayın. turfandı »ebzeleri ve turistlk lüks mii ya ortaklıklara »!d fabrlkalarır) mamul rr.untazam surette işlemeSe başlayacakBir vapur îzmirde boşabyor, Diğer •s.'eselere vereeeklerinl, manavlarda ferine müt5allik husuflarda, bugüne ka tır. Fabrika kuracaklarla depo arayanlara bir vapur limarjda demirlemiş, bir W •attırmayacpklarını blîdirmişler, Bele drı Tlcaret Bskanhğının kullandıgı yet Vün ipliği buhranı ıliyece manavlara turfanda sebze »at ki;eri. bundsr böyle İşletmeler BakanüçüncO vapur da Sabvmeu BeHnden r Piyasada vün ipliği mevcudunun aEyübün Bahariye eaddeslnde fabrika olarak fnşa edümls Tnanîiiiarı hu?uunda tebliğat yao.laıa l'i kullanacaktır. Manisaya doğru seyretmektedir» Aynca zalması üz»rine bu rrahn karabnrsaya sıı>aı \*e elektriği bulunan 4 kath betonarme yeni bina «ını tale' etmişierdir. düstüğü, Ticaret Odasının elindeki ipIrak Büyük Elçisinin demiştir. Halbuki Sabuncu Belı dekırava verilecektir. Tei 21 11 32 MiistahsiUeım bu Ulebleri uygun göl:kleri dafıtrr.ayışının buna scbeb olnizden 875 metre vüksek'ikte İzrulmüştiir. radyo konuşması dusu söylentileri üzerine müracaat etmir Manisa arasında ve otobüs Arkara 21 (Telefonla) Dost ve müt nğımi2 Oda tmumî KStibi Hayri Ceyolu üzerinde bir daâ zirvesidir. >eflk îrakn yeni Ankara Biiyük Elçisi lâl Atame. demiştir ki: • Ticaret Odası emrinde tevz! edl5<Hür ElVadl. Ankara Radyosunun yaBalıkesirde de gsa sıkınrısı başladı '•ncı diller servUlnde arabca bir konus ıepek yün lpllgi yoktur. Bundan evvel Bahkesir 21 (Telefonlai îzmir "a yapmışt.r Biiyük Elçi konuşmasında Odarrız tarafındar» vapılaıı tevziat TürKunılmus, çalıçır vazlyette komple blr KontrpUk Fabrive Mpnısadar. sonra şehrimizde de U?un aîrılış senelerinden sonra dost kiye Odaıar Birli^irıee yerj blr emre kasına aid makineler satılıktır. tsteklilerin, cumartesl, pagaz sıkıntısı baslamıçtır Elîerinde e komîu Türkiyeye Irak Büyük El kadar duröuru'.muşfj. B'rlik yenlden s! olarak dönmek benl çok bahtiyar îrj'îjr verdiih takdirde îsSıtılacaktır.» şKeieri ve kanlarile bakVa! bakka ! | ' a r ve tatil günleri hariç, her gün saat 10 12 arasında BeDeri v< Zührtvi Hasfuhklar •Tifîtir. Bu nazik anlarda TUrkivenin Hür. P. Kminönü kaza merkezi dolaşan vatandaşlar yok cevabile fl ÎFtiklâl caddesinde No. 46C Hidiviyâl Palas ikind k a t | MütelıasMWr* İîiü&İ'* & i 3 « l 64 unnnunun ehemmiyetini idrak ediyoriürriyet Part:si Emir.önü ksja merI karşılasmaktadır. Akaryakıt getirum. KarşıLklı ltimadın devammı vt Kezi 24 nissn salı günü saat 16 da Sul38 42 numaralara müracaatian. Tel: 44 19 48 • 44 69 51 PamakJuıpı dar*|ı kaifut N« 66 •eraberce muvaffak olmamızı Cenab tar.ahmedde Dlkllltas karçısındaki 31 mekte olan vapuran gedkmesi sı" ' w w nlya? ederim.» demlştir '•"n,.o ro^oVı eösterilivor. nım?aal! o'rrda açılacpktır. Bağdad 21 (R.) Bagdad Paktt konseyl toplantısma lftirak rtmiş olan Türkjye Başbakanı Adnan Menderes ile D19 İsleri Bakanı Fuad Köprülü, bugün ncakls, Irak Başbakanı Nuri Said Paşanln davetlisi olarak Tahrandan Bağdada gelmişlerdir. Menderes ve Köprflia, pazartesi sabahı uçakla {stanbula müteveccihen Bağdaddan aynlacaklardır. VE SOĞUK ALĞINLİĞINDAN İLERİ GELEN BÜTÜN AĞRI VE SIZILARA KARŞI OPON FAYDALIDIR «Demokraf Parti» il teşkilâhnda geniş ölcüde istifalar Zorluya dair D. P. yeni takrir Bina vergisinin taksif müddefî 30 nisanda biiiyor İspat hakkına faraffar D.P. miliefvekilleri takrir hazırlıyorlar Muslafa Kemal Paşada maden kömiirü bulanda Alafürk Üniversüesi muhfar olmıyacak Muhaiefef arasında işbirliği OPON EMİRGÂN BEYAZIDA 6ELDİ KARTAL MARK A Bir kalil 30 seneye mahkuın oldu F. Bahçe haysiyef divanı bir cevab hazırlıyor Egede akaryakıt buhranı şiddeilendi Oamaşır Suyu EMNIYET SANDIGI APARTMAN DAIRESI 20.000 u PARA İKRAMİYELERİ ŞİMDİDEN. HESAP. AÇT1RINIZ ÂRÂMIYOR DÖKTOR Satılık Kontrplâk Fabrikası Tarık Ziya Kırbakan D AVE T SİRKECÎ TRAMVAY CADDESÎNDE HAN Eski K Ö P R Ü L Ü Yerinde derdestl lnja TİCARET TemeUeri 2 4 N İ S A N 1 9 5 6 S A L I günü saat 14 de atılacaktu. Bu hayırlı gün ve saatte muhterem tüccar ve ij adamlanmızın tesriflerini rica tderiz. S A T I Ş L A R A 25 NİSAN ÇARŞAMBt GÜNÜNDEN İTİBAREN: YENİ POSTAHANE GAD. 70/72 No. da KAT 3 DE BAŞLANAGAKTIR DOĞU İS T. A.S.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle