19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ENGLISH GRAMMAR Ingil./re öğretmeni Gallp KÖK fındat. hazırlanmıstır. Turkre izahlı olup, Robert OOIIMC tarav İSTANBUL KİTABEYİ Beyand. Sahaflar Çarjısı rto: I NOT: Taşradan istiyenlere posta O> öderr>eli olarak gönderillr. 31 faıd 71I sajı 11 401 um uriY Mfrmt r% mektub adresı. Cumhuriyet tstanbul Poeta Kutusu tgtonbtü No. M T«lefonlar: Umuml Santral Numarası: 224298, Ya» tşleri: 224299, M.tbaa: 22429C Kwtnd«üarmdan Kur. Alb. Daday'lı HALİT BEĞ Akmansü A»k«rlik, politika ve menkupluk yılhrfına ald değerli ve pek ibretli hayat hikftyesüıi anlatan II inci cildi d« yayınlannuytır Yazan: Dr. Ziya Göğetn Kltabçılardan lararla arayınıı. Pazar 22 Nisan 1956 İspat hakkına taraftar D.P.Zorluya dair D.P. Grupunda yeni takrir milletvekilleri takrîr hazırlıyorlar İspat C.H.P. Genel Sekreterî, Değirmendere '« kongresinde: Derken (Jktîdar erkânının yurd içindeki son seyahatleri yeni Iskat demokratik (!) kanunlarîn hazırlığı idi» dedi zuo zamandanberi BttAakara 21 (Telefonla) Prof. Fethi Çelikba; ğirmendered« «fiylediği nutukta. üç milletvekilinin yük Millet Meclisi Adave arkadaslarının teklif ettikleri tspat Hakkı Kateşrll maatıniyetinin kaldınlmajı hakkında delet Kotnisyonunda tümii nununun dün Adalet Komlsyomınd» reddi bazı mifltir kl: üzerinde (örüşülen tarailietvekülerl arasmda üzüntü 11* karjılanmıstır. « Nasıl kl ben masunlyetsiz konu»UTor»am pat hakkına dair kanun teklifi. evBugün tatil olmasına rağmen, Upat hakkına onlar da masunlyetsiz konusacaklar ve muhalefet •elki gün, hiç beklenmeıken. birtaraftar olan milletvekillerinden bazılarının Mecvazifelerbıi vapacaklardır. Biıd böyle »eylerle kordenbire reddedilrverdi. Komisyon iise geldtkleri vt aynı fikirde olanlara imzalatmai kutamazlar.» ttyelerinin yandan fazlasının buızere bir takrir hanrladıkları anlasılmaktadır. Gülek Upat hakkı mevzuunda da funlan »6vlunmadığı toplantıda karşılaşı D, P. Meclis Grupuna verilmek ürere hazırlemlsür: lan bu olay, etrafta bir sürpriz telandığı söyl«nen bu takrirde ispat hakkı teklifinin « Dördüncü Menderes kabinesinin projrrariri yapnuş gorünüyor. Buna bir iabulü istenmektedir. İsr>at hakkı taraftarlan. bu mında ispat hakkı kanun tasansı yer aldıfc halde parlamento cilvesl demek her hallakkın kabulüne dair olan mucib sebebleri Gruptasan Adalet Komisvonunca reddedilmistir. Zaten de yaıriç olmasa gerektir. İktidann ta laıh edeceklerdir. iktidar erkânının yurd içinde vaptıkları son sevapek kuvvetli. muhalefetin pek zaGiileğin sözlert hatler yenl demokratik kanunlarîn bir hazırhğ) yıf bulunduğu Meclislerde bu gibi C.H.P. Gene! Sekretfi Kaıra GOlek dun De Arkası Sa. 5. Sü. 2 de taktikler hemen dalma çoğunluk besabuıa lşler ve muhaleferi gafil •vlar. Bir çok Demokratlann da müsbet oy verebileceği ba kanun teklifini ilgiH mffletvekilleri daha titiz bir dikkatle takib etseler, evTelki giinkii hazırkgı vaktinde öğretıir ve ona belki basan ile göğiis ferebilirlerdi. Ne C.H.P. dea, ne de CJWJ*. den hiç bir üyenin katıhnadıgı komisyon toplantuında, otorlter Demokratlar hrsatı kaeırmak trtemeuişler v« aylardır görüjme konoaa olan, hattâ bn ytizden y«rf Mr parti korulmasina yol açan D.P. Beyoğlu ilçeslnde yapılan FetU Çelikbasuı teklifini f«ri fkoordinasyotı toplanbsma dair söy Tİrmislerdir. lentiler devam etmektedir. Biıce, meselenin Snemi de zaton Parti çevrelerinden sızan haberljhı tnada bltunesinden doğmaktalere göre, toplantı. bir fiyasko oladır. Yoksa, aslında rejim davammB rak vasıflsndınlmakta ve aksaktemeli elberte ne ispat hakkı Ue kklar, partı müfettislerinin partibaslamakta, ne de bu hakla »ona cilikten anlamamalan ile iltj'ü ^ö •rmektedir Yargrtay genel kunıterilmektHir. Avrıca, teşkilât * hınun bir rorumn yüzünden 1949 rafjndan, nröfettişlerhı tferi çekitdanberi, yurdmnuzda kamu hizmed mesi istermektedir gflren baa yiiksek gahsiyetlere Bu arada, il b^şkanı Orhan Köpkarjı huknktakl ispat raües^esesl rülönün istfa ettiği bflirtilmektets'eyeraeı hale gethibnişti. Buna dir. Fakat istifa mevzunnda il idarağmen 1950 seçimleri yapılmıs, re heyeti tarafından henüz bir amemleket demokrasiye karustn çıklama yapılmıç depildir. D P. badenmlş, hattâ anrideraokratik kasın bürosu, kat'i bir karar olmadığı mmlardan söı ediiirken ispat hak Arkan Sa. 5. Sü 5 da kıntB eksikliğinj ortaya koymak khnsenia aklına feimemişti. Bn hustM ancak 6334 sayılı (basın ve radyo vasıtasile islenen barı suçlara dair kannrr> tasansı fföriişüldüğü sırada, 1954 raartında jföze çarpmıs, ispat hakkmı yeniden İ5ler hale ırerlrmek için o zaman ya6 KASAB DAHA MAHKEMEYE VEKILDl Beledıye Reıs mupıian teklifler (rüriiltüsüı patırdısız avini Ferruh Öter, dün aabah aaat T de Mezbahaya jrlderek toptancl reddedilmişti (tekliflerden blri de kasablarla temaslarda bulunmustur. Toptancılar narhın iki kalite benhndir). Nihayet recen yıl, iyl üzerinde konulmasını taleb etmi^lerdir. Dünku kontrolkrda, narha riayet etmiyen 6 kasab daha mahkemev» verilmi», ikl kasab dükkanı NADtR NADİ dada kapatılmıstır. Resimde. etleri narha Rör« etlketlenmla bir kasab Hfir. P. Genel Merkezinde dün (Arkasi Sa 3 Sti 5 te) d ıkkânının vitrini görülüyor. 8 saat süren bir toplantı yapıkh. Bugün Ub rlisi hakkında bir tebüğ yayuılanacak Ankara 21, (Telefonla) Bursa mil letvekili Müfit Erkuyumcu'nun Fatin Rüştü Zorlu ailesinin Paris'te ikâraet etmekt* olduğu binanın kime ald olduğu v« ne miktar kira 6den Mütid Erkuyumcu, Zorltt ailesinin Pariste ikametine dair izahat istiyor diği döviz tahsisleri yapılıp yapılDiğer taraftan F. Rüstü Zorhı Mf madığı hakkında DP. Meclis Grupu riyata cevaben haftalık Akis dergina bir sözlü sonı vermlîtir. siııe bir mektub Böndermi^tir. Ba Bu soruyu tçisleri Bakanı eavab mektubda: landıracaktır. Sa. S, Sü. 3 U U Bir dilsiz Giileğin öniinde dile çeldi! DİUİ2 Fazli isimli biri dün Karamürselde birdenbire heyecanlanarak «Ka»ım Gülek beni partiye kaydettin» diye bağmnış tzmit a (Telefonla) CJÎJ». O ^ nel Sekreteri Kasım GOlek, berabarinde Fuad Sirmen, Dr. Şerefeddin Bürge, Celâl Dora oldugu halde bu gahah Ankaradan gelmiş, Karamursele hareket enniştir. Bu arada Ereğliye uğnyan Gülek, kadınlar tarafından davul çalınarak karşılan Arkast Sa. 5, Sü. 1 de "Demokrat Parti,, il teşkilâtında geniş ölçüde istifalar Orhan Köprülünün istifası tahakkuk ediyor, böylece parti teşkilâtında eski mücadeleler yeniden baslıyacak Hıgiltereyi dyartt etoAte Rus Uderleri Yuhalandı gitmisler. fakat ftniv«site olan Sovyet idarecileri dün Oksford't öniinde toplanmıs olan 5,000 klsüik bir kalabalık tarafından karsılanmıslardır. Poli* kalabalığı dağıtmak lüzumunu hissetmistir. YukarıdaJd r««imd« Bulganin ile Hrutoef, Londrada tkinci Dunya Harbind» ölen İngiliz askerlerinin âbidesin* celenk koyarlarken görulmektedirler. Buna dair haberlerimi* flçüncu »ahifededir. Diinya Bankasına olan Eged* akaryakıt buhranı borcumuz 20 milyona indi MilleHerarası Para Fonn Temsileileri, dün Ifanlsada 588 traktörden 90 ı muattal vaziyette; yüzlerc» akşam Ankaraya gitiiler çiftçi Ofis kapılannda EvveHd gecevarım şehriraize gelen Milletlerarası Para Fonu Temsilcilerinden Godfrey Clark, Emest Sturk ve Earnest Witchard dün aksam trenle Ankaraya hareket etmişlerdır Mil letlerarası Para Fonu Umum A'udürü Mr. Cochrane ise yarın veya talı günü şehrimize gelecektir. Teşkilâtın temsileileri, Ankarada Maliye Bakanı ve diğer alâkalılarla görüştükten sonra, Mr. Cochrane e mülâki olacaklardır. Para Fonu Temsileileri dün Arka raya hareket etmeden önce gazetecilere sunları söylemişlerdir: akaryakıt bekKyor « Türkiyeyt yaptığunıı yulık ılyaretin paramızın kıymetile veya îzmir 21 (Telefonla) Manlsakredi meselelerile alâkası yoktur. Yal nız Ankarada bazı tetkık /e zıyaret dan alınan bir habere göre akarlerde bulunmak istiyoruz.» yakıt buhr?nı bir ıraat memlekeii Para Fonu temsileileri, rürkıyenin olan bu 5ehirde son hadHr1: bulDiinya Bankasına ne kadar uorcu ol Arkast Sa. S. Sü S da duğu hakkındaki suale de T ' evabı U vermişlerdir: « Türkiyenin Dünya Bankasına 20 milyon dolar borcu vardır. Eskiden 30 milyon dolar olan bu borç, simdi 20 milyon dolara inmiştir. Türk hükumetinin kredi hususundaki yeni müracaatleri ise tetkik edilmektedir.» şiddetlendi Muhalefet arasmda işbirliği ŞAH IÇIN HAZIRLK Şehrunızdeki Iran konsoloslufu da, Şahın ziyareti münasebetile hazırlanmakta, duvarların iivaları tamir edilmekte, boyolur tazelenmektedir. Osmanlı Imparatorluğu Entellicem Servisi (teşîcilâtı mahsusa) ve mütareke yıllanndaki M. M. Grupunun başkanı albay Ankara 21 (Telefonla) Muhalefet partilen arasında işbirliği mpvzuuntınu görüşmek üzere Hür. P. Genel İdare Kurulu ile Meclis Grupu azalan bu sabah saat 10 da Genel Merkezde toplanmışlar ve toplantı aralıksız 8 saat devam etmiştir. Toplantıya yarın «abah da Arkan Sa. S, Sü. 5 te Atatürk Üniversitesi muhtar olmıyacak Müli Eğitim Bakanı, Üniversitenin 10 yıl müddetle bir mütevelli heyet tarafından idare edileceğini söylüyor Dün sabah Ankaradan (ehrimize gelen ve müzeler, kütübhaneler, üniversitelere gıderek yorucu bir çalışma günü geçiren Millî Eğitim Bakanı, kendisile görüşen bir arkadasjimiîin muhtelif suallerini cevablandırmıj tır. Erkek Sanat Enstitülerıne bir unıf ilâve edilerek mezunlarının Teknik Üniversiteye alınması mevzuunda. Bakan şunları söylemiştir: « Memlekeümizdeki teknik lahsllin karşılaştığı muhtelif meseleleri halletmek ve asrın icablarına uygun bir şekle getirmek için yakında Yükşek Maarif Şurasını toplıyacağım. Bu toplantıda, Yıldız Teknik Okulu fle Teknik Üniversiteye bağlı Feknik Okul arasındaki tedris kademesinin kaldırılması gibi hususlar da görüfülecektir.» •Ahlâk derainin okullarınuza ko nulması hakkında yeni bir kararuuz var mı?> tuallna ise Bakan «u cevabı vermistir: € Okullanmm, tameU kurreöi ahlâk prensiblerine dayanan din dera leri konulmasile, bu husuı halledilmiş olacaktır. Esasen, aileye bağblık v» nurmet, büyüklere saygı, vazifeşinaslık gibi düsturları kendinde toplıyan dinimizi, Hulefayi Raşidin devrine inerek tftkik etmek lazundu. Bu devir, ııynı zamanda demokrasinin halcüd örncğini vermistir.» Ahmed Özel, Atatürk Üniversitesi ne muhtariyet tanınması mevzuunda da demiştir ki: « Bunu biz değil, üniversitenin kurulması için Amerikadan .Ti"mle ketimize gelen profesörler teklif et miştir. Profesörler, bir müessesenin kendi kendini murakabe •denuyeceği kanaatini ileri sürmektedirler. Atntürk Üniversitesi yönetmeliğine konu lan geçici madde ile 10 yü süreli bir Arkası Sa 5. Sü. 4 te taksit müddeti 30 nisanda bitiyor Bina vergisinin tstanbul Vilâyetind» bina v*rg»sinin ilk taksit ayl nisandır. Bu ••bebden, bu vergi ile mükellef olanlar, vergi borclaruun yaruıoı M Arkan Sa. 5, Sü. 1 d* Hüsameddin Ertarkun hâtıraları PERDE \UK \SI IKI DEVmN Dân tevkif bariyat Müdüriüittnde Döviz kaçakçılığı ile alâkaü olarak dün de 4 kişi tevkif edildi Ruben'in, 4 sene evvel Almanyada piyasaya sahte mark sürerken yakalandığı, fakat polisin elinden kaçtığı anlaşıldı 3 milyon lirayı aşan döviz kaçakçı hğı tahkikatı, dün 4 kişinin daha tev kif edilmesile yepyenl bir safhaya «Irmistlr. Dünkülerle tevkif edilenle rin tayın dokuza yükselmis bulunmaktadır. lç fmdüc ihraeatında rolleri oldu| u iddia «dilen kaçakçı şebekesi efra lından Gözetme Türk Limited firketi müdürü Jül Meser, aynı şirketin teknik müşaviri Moiz Barzilay. Asoı ticaret firman muhasebecisi Aleksandr Arslan ve Nakliyat acentaa ıa hibi tsmail Çavusoğlu, düo nbah «v lerinden ve yazıhanelerinden alınarak Emniytt Müdürlüjün» «etirUmiılerdir. Arkan Sa. I, Sü. 4 U dleri 1ün Tnksun Belediy* farinom salonlannds bir defile yapmiflardır. Resimde. tlbiselerden birini taffalr eden öğrenci görülmektedir. LIU ı. ı ^ u âdndi (JKUIU ogrett» Soa 100 unelik nazlmlzlıı Içylzl, bı nadds rol ofnamış bir jok DMfhıır fahsiyellere iîir {ok nnhim ifşaat AiaUt K* hakknaı raddctti Gazeteler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle