14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
a Nlsan 1950 CUMHURİYCT üç SON Sevgiden mahrum % dostluk! H A O E vflrekll Demokratlar olarak Fethl Çelikbaş T« bir kae arkadaşı bn eksiğl bir karmnla gidermek istedikleri zaman, nedense D.P. Genel Başkanı saytn Menderes sinirlendi ve teklifl (reri aldırmak istedi. Kıondrayı riyaret etmekte 30 nlsanda terhls edüeeek «'an vamet bundan koptu ve Hürriyet Partisi de işte o kıyametten doğdn. olan Sovyet idarecilerinkara, hava ve sıhhiye yedek den Hrutçef, diyor ki: Oysa ki. biraz önce de işaret ettisubaylan merasiml* « Biz sizi sevmiyoruz.Siz ğim çibi bn ispat hakkı demokra^ide bizi! Fakat dost olup barış leinnğurlanacaklar nin temel taşı değildir. Hem ispat de yanyana yaşamalıyız!» Londra 21, (Rl Buraya gelmiş lamıs iki talebe olarak neş» içtnde Ankara 21 («.».) Milli Müda hakkım tanımak. hem de derookPropaganda §on dercce tehlikell bir ve alayla selâmlamışlardır. faa Vekâleti Temail bürosundan ratik müesse»eleri kıskıvrak bağsilâhtır. Sovyet idarecileri, bu silâhı olan Sovyet idarecileri aleyhinde bu lamak pekâlâ mümkündür. Fakat Talebeler mütemadiyen Ru« l'der bildirilmiştir: kullanmakta mahir olduklannı gos gün mühim ilk nümayiş Oksford'da Harvel'deki lerine resim imzalatmış^r ve kendi teriyorlar. Bundan birkaç ay evvel yapılmıştır. Bu sabah 1 mayıs 1955 tarihind» »ubaylıic bir defa iş inada bindiği için artık Hindistanı ziyaret etmişler, orada atom tesislerini gezen Bulganin ile anlayışlarile Rus lider'erile alay e* hizmetine girmiş olan 41 inci dö olaylann yüriiyüşüne istikamet İngiltere Ue diğer Bah devletleri a Hrutçef Oksford Üniversitesine gel mişlerdir. Bir ara talebeler aiaylı bir rermek khnsenln elinden f:elmiyor. leyhlnde bulunmuşlar. bu devleılerl dikleri sırada 5.000 kişilik bir toplu sesîe •Volga Kayıkçdarı> şirkısını da nem kara ve hava yedek subaylan Komisyonda reddedildikten sonile 38 inci dönem yedek sıhhiye suharb hazırbğı yapmakla suçlandırmış luk tarafından yuhalanmışlardır. İn söylemişlerdir. Nihayet talebelerden birlıin canı baylan 30 nisan 1956 tarihind» ter ra çlmdi teklifin Meclis umumî helardı. Bu Asyâ topraklannda. İngiliz giliz polisi. nümayişin genişlemekte yetinde göriişülmesini bekleyeceişgalinden yeni kurtulmuş Hindlilere olduğunu gördüğünden halkı dağıt sıkılmış ve Bulganin'e iıitao edeıek his edileceklerdir. ; bu şekilde hitab edcrek tesir husule mıştır. Bulganin ile Hrutçefin Oks •Hey Bulgy, bana bir çay ver!» c" ye Bu dönemlerden halen 6 ncı Ko ğiz. Gerçi saym Başbakan dördiingetireceklerini hesablamışlardı. Bu ford'u ziyaret programı bu »ebeble de seslenmiştir. cü hükumetini Meclise takdim ederHer tarafa neşe ve tebessüm da re tugayl emrinde v» Korede gö ken, program komışmasında bu islunduklan memleketteki hayat ve ğiştirilmiştir. revli bulunanlar da vurda dönü}ğıtmak amacile hareket eden Rus Iıkultür seviyesi de boyle bir propapat hakkına da dokunmus. ve en Scotland Yard bilhassa yarın yapı derleri. her iki hususta da kendile lerinde terhis edileceklerdir. gandaya müsaiddi. Ordu saflan arasmda «erefli vm isabetli şeklin Meclisoe bulunacaŞimdl Bulganin ile Hrutçef Londra lacak nümayişten endişe etmekte rinden çok ileri giden talebelerm edavaya karşı dadırlar. Sovyet idarecileri. Güney dir. Yarın binlerce Ingiliz vatan linden yakalarını kurtardıklan Vdkit tftı vazifelenni Türk gencliğin* ya ğına isaret ederek davranacaçını, Asya gezisl sırasında sövledikleri nu [daşı ve demirperde gerisi mülteci, rahat bir nefes almışlardır. kışır şekilde tamamlayan bu genc tamamile objektif Rus liderleri, üniversiteden dön tuklan bu defa İngiliz adalannda harbde ölen vatandaşlannı annıak için subavlarımız küçük gamizonlarda yani ispaf hakkım bir güven oyn gıbi tekrarladıklan takdirde kendilerini meçhul asker âbidesine gidecekler dükten sonra kararlaştırıldığı mesele^i yapmıyacaçını arîiat gulünç bir duruma düşüreceklerini dir. 6.000 Polonyalı mülteci ile 4 000 gorüşmelere başlıyamamışlar ve bir topluca ve büvük gamizonlarda ise mıştı. Fakat komisyonda reddedive menfî tesir husule getircceklerini Ukraynalı mülteci bu nümavişe ka müddet istirahat etmek zorunda kal birlik ve müessese dahilinde melen teklif yann nmumî hevette kamışlardır. rasimle uğurlanacaklardır. görmüşlerdir. Bu defa propaganda si tılacaklardır. bul edilir. hele ce7a kanuntımuzlâhı çok daha meharetle KullanılmışDiğer taraftan, Bulganin ve Hrutİnpilİ7 Rns trörüsmeler! daki 481 inci madde yen'den hler tır. Her şeyden önce kendilerini ga çef Oxford üniversitesinin bahçesintngiliz 'Rus görüşmelerine bugün yet samimi göstermeğe çalışıvorlar. den geçerlerken. talebelerden biri, hale eetirilirse, sayın Menderesin Diyorlar kl: • Sizi sevmiyoruz. Siz muziblik olsun diy« üzerlerirte kes de Eden'in sayfiye evinde devam edil genel durumu bir havli hıhaflaşde bizi sevmiyorsunuz. Fakat buna tane fişeği atmıştır. Hâdi«e, misafîr miştir. Gene ortadogu meseleleri üze mıjacak mıdır? Bir parti ba^kanı rinde durulduğu bildirilmektedir. rağmen dost olarak banş içinde ya îeri çok telâşa düşürmüştür. diişüniinüz ki. bir kanun teklifinfamanm şartlannı araştırmalıyız!» Hrutçef dıinkü ziyaretleri esnaBulganin, alayla karışık aleyhte gös den ötürü partili arkadaslarına Bugün lçin bundan başka yapıla terileri lehte zannetmiş ve ringdeki sında söylediâi bir nutukta silâhsız karşı savaç, açıyor, fikirierinden lanmava taraftar olduğunu söyleeak blr şey de yok! Karşılıklı wvtf boksörler gibi iki eiini başı üzerinde caydıramayınca onlan partiden atden mahrum bir «dostluk devresi» kavuşturarak kalabalıgı se'.âmlamıs miş ve «kruvazörler böyle ziyaretaçılarağa benziyor. cileri getirmeye yarasın» demiştir tınyor. Sonra hunlar kovulmalantır. T Talnız sevgiden mahrum bir dost lÜniversitede «Zavallı îhtiyar Joe^ Hrutçefin. son nutku ile bir proDaAnkara, 21 (Telefonla) Adalet na sebeb olan kanun teklifirri ^ ecluk ne kadar devam eder. bunun rte şarkısını söyliyen 400 Oksfordlu ta ganda zaferi kazandığı ve IngilIfate eski partilerinin Meclis Gruğeri nedir? Bugün Sovyet idarecile lebe. ciddi bir tavır takınmaktan ka terenin bunun tesirlerıni güç silebi Bakanhğı Müsteşar vekili ve Ceza lfleri Genel Müdürü Hâdi Tan, Istan pu çoğıınlujuna kabııl ettiriyorlar. rinln teklif etmekte oldukları. sevıTİ çınmıslar ve Rus liderlerini ihtivar leceği de kaydedilmektedir. bul Adliye teşkilâtı ile yakından te Tam, hattâ yanm demokrasilerde den mahrum dostlukla varmak iste'iiıımıınnmınıııııınıııııınınııııııııtııııııııııınıııııııııuıiK masa geçmek üzere, şehrimızden »y böyle bir durum hem parti baş,dikleri gaye nedir? Bunun. Hiir Dün rılmış ve tstanbula gitmistir. yamn 1947 den bu yana kurmus olkanh^ından. hem de hiikumet haçBakanlık çevrelerinden sızan haber dugtı blrliği, teşkll etmlş olduğu mülere nazaran, Müsteşar vekili Hftdl kaHığından derhal çekümek içtn dafaa anlaşmalaruu zayıflarmak < 1 >Tan, tstanbul Savcısı Hicabi Dlnç 1 » fa7İa«.ile yeter bir sebebdir. 1 duğunu söylüyoruz. Açıkca silâhlı 'eBununla beraber. Büyük Millet görüşecektir. cavüz olmıyacak. Demir Perde dıstnBilindığı gibi, Başbakan Adnan Meclisinde sa>nn Menderesin bn îndependance. 21 <a.a.) Sabık daki komünlst partllerile «sevgiden Adana 21 (Telefonla) Şehrimiz mahrum dostluk havasi içinde» sw Birleşik Amerika Başkanı Truman'ın Cezaevinde bazı mahkumlar tara Menderes, Tahrana gitmeden evvel, vnizden güçlüklerle karşıla^ma.sı ihyapılan toplanh etrafındaki tefsirler timali azdır. Meselenin politik kayegâne evlâdı olan Margaret Tnıman ma faaliyet hıziandınlacak. ile The New York Tımes gazetesi fından huzursuzluk cıkanlmış ve le, neşredilen haberler tekzib edil rakteri her halde D.P. Meclis GrnMoskovanın birkaç gün evvel bümişti. yük propaganda gösterileri ile dağıt mensublarından Clifton Daniel'in nl bu arada koğu» kapılan rorlanHâdi Tan'ın diğer vilâyetlere de pnnnn dikkatinden kaçmıyacak ve mıştır. Bu huzursuzlugu önlemek tıfı Kominform teskilâtmın yıllardan kâhlan bugün burada kıyümıştır. Merasimden önce Truman, gazeto maksadile. Müddeiumumilikçe ge gideceği ve pek önemli tetkikler ya çoğıınluk her halde bir hükumet beH eıkarmakta oldugu derginln son pacağı söylenmektedir. krizini önleyecek sekilde davrananüshası da evrelkl gün Intlşar et cilere şöyle demişti: cakfır. tspat hakkı da. roiim dava« Tek arzum, kızımm düğünfinfln rekll teoTbirler ahnmı», hâdisenin mlştir. Basmakalesinde denillyur ki: müsebbbi mahkum ve mevkuflarmınn biitıinü ile birlikte, gene • Kominform teşkllâtınm da&ıtıl mümkün oldugu kadar lada olmasiması bütün dünya komünist partile dır!» başka bahara kalacaktır. dan bir kısmı jandarma dairesi neTruman'ın kızı, Missouri'de înderi arasındakl tesanüdün ve tcmaslaNADÎR NADİ zarethatıesine nakledılmiştir. Hâpendance şehrinde, bundan 37 aene nn sona erdlği mânasına .ilınmamaevvel Truman ile karısının evlendik dise bu »uretle Bnlenmi} bulunmak lıdır. Komönist partilerl «rasınrta «etadır. «anüd ve temaslar yeni heynelmilel leri kilisede evlenmiştir. Lefkoşe, 21 (R.) Kara, deniz ve sartlara nygnn bir şekilde devam ehava Kuvvetlerinin iştiraklerile, İn decektir!» giliz araştırma kıt'aları, bugün KıbEsasen bundan şfiphe etmlvorduk. rısın sahil bölgelerinde, EOKA tedSevgiden mahrum dostluk. harb hişçileri avma çıkmışlardır. Tehlitehlfke*hrl blzlerden uzaklaştırmıyor. keli bölgelere uçaklarla Vuvvetler ınBu tehlikenfn nzaklastıgı. kaybolduga dirilerek, bir çok EOKA tedhişçiıehlssini yaratryor! O kadar. rinin yollarının kesildiği laber aJıiı Rus liderleri aleyhinde nümayiş İngiliz polisi, Oksford'da Bulganin ile Hrutçefi yuhalayan 5.000 kişiyi dağıttı 41 inci dönem yedek subaylar terhis ediliyor İspat Derken Iskat (Başmakaltdtn 1 c haffavsj devam) L Adalet Bakanlıgı Müsteşar Vekili İstanbula geliyor Margaret Truman evlendi Adana Cezaevinde yeni bir hâdise Kıbrıs sahillerinde emniyet tedbirleri P İKTİSAT ve MALİYE Dr. Selâhaddin TUNCER ftmcr Sami COSAR Londn 21. (R) Son 24 saat larfın Dr. M. Kenan GÜRTAN da Ceaaytrde vukua gelen çarpışmalar d», 100 kadar Müliyetelnln öldürüldü tfl blldlrllmektedlr Osman Nuri TORUN Uçaklann takviye ettlğl Fransız kuv Turgut ÇARIKLI vetlerlntnln Terdljl kayıb lse 5 blü 15 A Tarelıdır. Şamda Fransa «Jevhiue nümayiş 1 !«n ,on deörtikUk ^Edip ^ ^ R ° Ğ L U Londra 21, (R) Bugün 15 bin ka Do dar Suriyeli Fransanın Cezayir poli o Iktisadi ve mali kronik 5 S a d u n AREN tlkasmı tenkid maksadıle Şam sokak Ö Piyasa hareketUri Doç Dr Haluk CİLLOV lannda geniş çapta bir nümayiş yap 0 mışlardır. Ş Vergl kanunlarına ald Devlet Sârası kararlarile Mallye Vekâlednta S umurai alâkalı bir araya Bafranın Uçpınar köyünde g toplayan teblljlerini .KAZAİ kanıın maddeleH altında KOLLEKSImukemmel ve ID.4RI IÇTIHADLAR YONT" ilâvesl 24 mhifeye cıkarılmıştır. arazi yüzünden kanlı bir S 2 Bajîtca bayüerle H tab«)!ertnde aravtn«. vak'a Stdarehare. Brhçekapı Vakıf İş H«nl k«t », No 17, T.1: 22 74 02, H 49 48 8«ra§un, î l (Telefonla) Bafranm Oçpmar köyünde ârazl ihtllâfı yuzun den k»nlı blr hâdlse olmus ve köy haliı blrblrlne glrmlştlr. Bafranın Cumhurlvet maiıa'leslnde oturan Mustafa A6lanın blrçok taraf tarlarlle Oçpınar koyunden Sabahad<Jm Dlnar taraftarlan arasmda Bilâhll ve sopalı blr kavga çıkmış, saatler e« devam eden bu koy kavgası sonun <Ja Muzaffer Ailanm tabancasmdan çıksn kurşun Hüseyln admdakl köy ltlnün ölümüne sebeblyet vermlştlr Taraftsrlardan 8 klşl agır iurette. 4 klşl de haflf «urette yaralanmıştır Ta rahlar hastaneye kaldırılmış .suçlular yakalanarak adals'e tesllm edtmlştlr. Cezayirde Fransızlar 100 milliyetçi öldürdiiler MECMUASI DAHA ZENGİN MÜNDERECAT ve DAHA DOLGUN BİR HACİMLE ÜÇÜNCÜ YAŞINA GIRDI III üncü cildinln ilk sayısı olan 15 Nisan 1956 sayısında su yazılar vardır: İktisadi koordinagyon İktısadî kalkınmada para v kredi nin rolü Buğday siyaseti ve hayvancthğ\n in ki,afl Vergt mükellefiyetindt ttitlik bo ktmından maliyet değerinin rolü ... Tahsiı işlerim toplu bir bnlcı* .. Kir hadleri kararnamennde ı/opt Doç Dr. Z. HATİPOĞLU Kıbrısh ftsiler, dün genlf blr faaliyet göstermişler, bir Ingilız me(nurunu öldürmüşler ve diğer iki kişiyi de yaralamışlardır. Ayriea, Ingiliz Emniyet mensublarından bir kişi de, atılan bomba neticesinde yaralanmıştu. Vall Harding, Kıbnm gizli olamk silâh ve sabatör sokulmasını önletrek maksadile, Adanın kuzey k yılarma müsaadesiz gemilerin yaKİi» 1138101 menetmiştir. Bir kadın doktor 2 sene 4 aya mahkum oldu Akdenizde manevra sona erdi Ankara 21 (a a.) Mıllî Müdafaa Vekâleti Temsil bürosundan bil dirildiğine göre, Akdenizde yapılmakta olan en büyük müttefik manevrasının son tfünü olan dün Malta muhteşem bir deniz ve hava hâdisesine şah'd olmuştur. Elliden fazla müttefik gemisi ile 70 müttefik uçağı Avrupa müttefik kuvvetleri başkumandanı General Alfred M. Gruenther'in önünde büyük bir dor.anma ve hava geçid resmi yapmışlardır. Merasimde NATO Akdeniz deniz kuvvetlerı başkumandanı Amiral Sir Guy Grantham, guney Avrupa kuvvetleri başkumandanı Amiral Fechteler, General Gruenther'in deniz yardımcısı Fransız amiralı Amiral Lemonnier, Framslz, İtalyan, Türk ve Akdenizdeki İngiliz saha kumandanlan bulunmakta idıler. Bugün de sancak lubaylan, gemi kumandan ve subaylan Medflex Dragon tatbikatının bir tenkidinde hazır bulunacaklar v» kendileri ile gemileri murettebatı ana vatan limanlanna dönmeden 8nc« hafta sonu tatili vapacaklardır. Melâhat ismlnde bir kadına kürtaj yaparken ölümüne «ebebiyet verdiği iddia olunan Dr. Nigâr Atabey, 3 üncü Ağırceza mahkemesince dün 2 sene 4 ay hap?e mahkum edilmiştir. Nigâr Atabey hakkında aynı mahkeme tarafından verüen beraet kararı Temyizce bozulmuştur. 3 üncü A ğırceza' mahkemesi. Temyizin bozma kararına uyarak Nıgâr Atabeyi roahkum etmiştir. Çeşmede inşa edilen turistik evler Ankara: 21 (a a > ngıliler tarafm dan verllen malumata gore Izmlr'in Çeşme kazasında turlsttk evler icşaası maksadlle glrlşümlş olan faalivet son »afhasma ertşmlştir Çeşme plâj ev'.e rl yapı kooperatm» nln. ortakları lçin, burada yaptırdığı 349 ev her şeyl tamamlanm:ş olarak hazlran avı ortala nnda gahlblerine teshm p1Here'']' APARTMAN DAİRELERİ ARSA Samsunda elektrik ve suya zajn yapıldı PARA 8am»un, Jl (Telefonl») Samran Beledlyesl aldıgı blr k«rari« »lektrtk, su re otobü» flatlann» u m yapmıştır. Ha o doktor siz misiniz? dediler. Benim dedim. Biraz bekleyin dedller, bekleditn durdum. Neden sonra içeri aldılar. Bir odada oturttular. Nihayet iki erkek geldi. Gelin b«kalım yukan dedller. İW merdiven çıktık. Yorganlar altında çarşaflı, peoell biriai yaüyordu. Pek yuzünfl göstermek Utemedikleri ajikârch, Israna " r a r l ı olacağmı «nlamı» okcağım ki «onunda yüzsuz jrorganlann «rasmdan bir «1 çJrtı. Nabeına baktün, Üloı rerdim, dar attim kendimı.:: dedi: Şirodi her tarafün a j Ulvi Yenalın istifası sebebi nyor, sızun «ızı m «zhyor. Yas yetDevlet Havsyollan UTnun MudurîüBugün Kahire basını Rusys aley nus beşten sonra adama böyl« m ' Kahire. 21 Kahire radyosunun ğü vazifesire get'rilen Vlv! Yenahn Der.ızcüik Bankası Umum Mudur muavin bugün bildirdi'ine görf, Cidde'de hinde neşriyata başlamiftır. Ru» lüm olur mu? tngilizlerle liğınden istıfasmın Banka idare mec bugün Mısır, Suudi Arabistan ve idarecilerinin Londrada O sırada karşunıra bir gene R u r n lisi üyeleri :1e olan fıkır ihtilâfından Yemen arasında üçlü bir askerî Ortadoğu meselelerini müzakereye doğdugu anîaçılmaktadır. Idare meclsi faa geçti oturdu. Paketlerial yerpakt akdedilmiştir. Nasır'm talebi başlamalan Mısırh idarecileri sinir tarafından Umjm Müdür muavinliğme leftirdilcten sonra, son usulde, balendirmiştir. Zeyyad Parlsrm ve Den'zyolları tşlet üzerine bu paktın 24 saat zarfmda « k bacak üstÜBe attı. Hoea heleme Müdürîuâune de Tarık Av^en n ge hazırlanıp hemen imzalandığı anla Mısır, Ankaraya tayin edilen yeni o"ia tutubnuş olacaktı kı: tirılmesi bahis mevzuu ise de Umum şılmaktadır. Kahire bunu Bağdad sefirini göndetmiyecekmiş Mudür muavınliğme haricden bir şahsm paktına karşı yeni bir hareket ola Biliyor musun dedi, şimdl eatayini daha kuvvetle ınjhten^eldlr. Bazı Ankara. 21 ( T E A ) Haber alm ««n n , iatiyor? Eimi k koŞ a alâkalılar, Ulvl Yenalın bankadan ayrı rak geliştirmek niyetindedir. dığm» göre, Menderesin Bağdad Pak rup bagır, bağıra: Delisina ğ l m a deü lışıle dahill ve haricl bir kısım mali Diğer taraftan Mısu Başbakanı tı Konseyl toplantısı «rasınd» yaptıanlaşmalarda zorluklar başgösterecegini nm Cidde seyahati İngilizleri de en ğı kcmuşma üzerine, blr seneye yakm b'llrtmektedırler. dişelendirmiştir. Nasır'ın, Yemenl blr samandan berl münhal bulunan Fahri Celâl Mımr'm Ankar» BüvökrfçillSme tâyl fngiltereye ye Aden müstemtekesine nl yamlmış olan Hüsevtn Oallp Rüştü karşı tahrik ertiâi zannedilmektedir. niteı Ankaray» gönderümemesi lcararlaıVANDA İZOLABELLA Kahire Rusyadan memnun değil tınlmıştır. makMdlIe WT turneye çılmn!? olan tanınmış Am»ıkalı komedi »rt^tt Danny Kaye bugün 19 25 te PAA uçağı İle Romadan lehrımlze ge'ecek ve hava «lanında 40 dakika istırahat ettlkten sonrı »ynı uçakla Ankaraya gidecektir. Danny Kaye havs alanmda Tiırkivedek! çocuk cemiyetleri temslleı'.erlle. çocuklar tarafından törenle kü'Şilanacaktır. 24 nisand? Ankaradan ş»hrmlze d8necek o'an Danny Kaye, 25 nisan çarsamba gecesı San sinemssmda beklenen temsilinl verecektir. Bütün gellrl Çocık teşekkOllerine ver:le«k nian bu temsılin davftıyelert 100150 I'ra arasırda satılmaMadır. Yahu, bizimkj ncrede? Gordiın mü? Danny Kaye yarın geliyor DıÎTiya Çocuk Teîekkullerta* yardım Ord. Profesör denılince onu haeçenlerde Amerikalı hava subay lenme ayıdır) diyorlar. Verilen ma yal ederım; paradan puldan habersiz ları «Havacılıkta kullanılan gaz lumata göre, bu nisan aymda 40 ilâ müsteğni Dr. Ethem Akif bey merhu türbin motbrleri» adlı bir Sovyet ki 42 000 çift evlenmiş olacak! Geçen setabını karıştırıyorlardı. New York ba ne de boyle bir netıce elde edilmişti. mu... Bızım nesillerin tıb kanunu sınında belirtildiğine göre bu subay HaJbuki nisandan sonra yaz ayların hocası idı. DerdlUere deva, hastalara şifa hekim ona demek lâyıktl. lar birden hayretler içinde kaldılar! da bu rakam 30 000 e düşmektedir. Skubachevski admda biri tarafından * * * Ord. Profesörün kapıaı, galiba, en Görülmemiş bir otel hazırlanmış olan bu «mekteb kita sonra çalırur. Bas vurmadık ver bında», Birleşik Amerika Hava Ha ashington'un merkezinde yeni bir kalmadıktan sonra, reçeteler tokanhğının büyük bir titizlikle sak otel inşa edilmektedir. Bu otel lamakta olduğu esrar ortaya dökülü o şekilde yapılmaktadır ki müşteri mar olduktan, hastalık inad edip yor, bu hususta tafsilât verilivodu! ler, otomobillerile otelin içine gire çaresiz kalındıktan tonra kapısıaa Sovyetler, bu motörlere dair esıarı cekler, ve gene otomobil içinden ka g'dilir: Ey üstad, denilir, başvurmanasü ele geçirmişlsrdi? Hâlâ bu me yıdlarını yaptıracaklardır. Umumi yetle otellerde odanızı gösteren gar dığım yer kalmadl, halim kötü, sele aydınlanmış değildir. Yalnız bu hâdise, Amerikan i.»tih sonun yerini, bisikletli bir aarson al ahvalim perişandır, acaba hakkımbarat şebekesi aleyhinde yeni hücum mıştır Bu da, otomobili ile gelen müş da ne buyurulur? lara vesile olmuştur. Hattâ Amerika teriye odasını göstermektedir. İçeriden; hatıften geîir gibi olı bir profesör şöyle diyor: « As Potomak nehri kenarmda yüksele kerî makamlar, teknik nıevzularda cek olan otelin 360 odası olacaktır. nun sesi duyulur: çok fazla sır saklıyorlar, bu sebeble Otelin .içinde» 460 otomobil için Tuzlu yeme!... Ve bir bu söz de eğitım istenilen şekilde yapılamı park yeri de mevcuddur. yeter de artar bile... Hastahklar yor, yeni gelişmeler hakkmda tale * * * geçer, lstırablar kaybolur, sanki beye maluma* verilemiyor!» Soyunan artist modası ortalık günlük Şimdi. Amerikan askerf istihbarat riste (soyunan artist) modası al bir perde kalkar, servislerinm, «saklanması lâzım sır» mış yürümüstür. CStriptease) güneşlik olur. Muayenehanesme ohududlarını yeniden tayin etoıesi is denilen bu morfa yavaş yavaş bir sa turup hasta beklemez, verileni ahr, teniliyor. Gazetelerden biri diyor ki: nat olarak kab'il ediliyor. tstatistik şıkâyeti, reddetmesi yoktur. Gec« « Geçenlerde Sovyetlerin 'Bison) lere göre. bugün Pariste sahnede so çağırıldığı zaman, telefom.u yerin tipi bombardıman uçakları hakkuıda yunma numaraları yapan ve bu sabir resim neşretmiştik. Hava Bakan yede iyi para kazanan 112 artist mev den cevab vermesin diye, çıkarılmış değildir. Geç saatlerde hastalığı, bu Rus tayyarelerine dair bu cuddur. lanan ne yapar? Yatağında ateşler kadar temiz resim temin edemiyor Bir eksoer diyor ki: muş! Bize telefonu açtılar.bunu nasıl « Soyunmak ve bilbassa gSze hoş içinde yanan evin efendisi, hanım elde ettieirr.izi sordular. Cevab ver görünerek soyunmak başlı başına bir ninesi dahp dalıp Bİttiti zaman kidik; Sovyet konsolosluğuna telefon sanfttır!» mi telâş almaz? Etrafında ne yaedip istiyerek!» Yalnız bu modanm yayılmasını tas pacağını şaşıran sevgililerin her * * * vib etmiyen Fransız gazeteleri de Yeni bir hastalık: tş adamı hastahgi var. Bunlar da soruyorlar: t 3ir ta bırısi bir bahtıyarlıktır. Bir kaç kiie Welt adh Alman gazetesi diyor raftan sojTinma modası yaylırken ve şiye biraz naz etmek. sağa sola raki: alâkah makam buna müsaade eder hatça dönebilecek bir yatağı olmak • Almanların yOzde 25 md« (iş ken bazı açık saçık kıtabları ve mec saadetin bir acavib şeklidir. Hele mualan neden yasak ediyor'ar?» adamı bastalıŞı) var!» yalnız, yapayalnız bir evde sancıNeymiş bu hastalık. Eksperlere g6* * * lanmak bile insana evham getirir, AHnada ayda İ lira İle K re. bu hastalık doğrudan dogruya •gölgeler büvür, bekçtye seslerjnek, sabidir. Ve bilhassa uykusuzluktan geçinen aileler ileri gelm»ktedir. Diyorlar kl: O i r Fransız dergisinin neşretti9i komşudan meded ummak ne demek « Bir insan, 3 hafta açlığa daya * ' habere göre. Atinada Yunan ai tir bunu başına gelen büir. Bir nabilır ve bundan vücudü pek faz lelerinin yüzde 35 i ayda 2 bin Fran tuğla ısıtıp verene minnettarı müla zarar görmez. Fakat uykusuzluk, sız frangından az bir para ile yaşa ebbed olmak bile tesellidir. hele devamlı şekilde uykusuzluk in mak mecburivetindedirler ve yaşa Hekim aramak, telefonda bulsan vücudünü ciddi lurette yıpratır, maktadırlar' Ikl bin frank resmf kur mak, bulduktan »onr» hemec gelbunun tedavisi de ton derecc zor dan bizim paramızla 16 Türk lirası meğe kandınp nabzını teslim eteder! laşır.» mek, eczane bulup, ilâcı ele geçirip Şimdi Almanlarm yflzde 25 inin * * * fazla mesai yaptıkları, akşam işten bir kaşık almak bizde hâlâ çok Londradan New York'a fld saatte çıktıktan sonra geceleri evlerinde çagidilebllecek guçtür. Dünyanın hali bir tuhaf lıştıkları ve bu sebeble de bu 'iş a |3olLs Doyce uçak motörleri şir oldu. Vefa, Vefada boza Içmekten damı hastalığının) yayıldığı kayde* ketinin idare meclisi ikinci baş kolay degil artık... Adamı hemen, diliyor. kanı M. Whitney W. Straight Darby* * * de yaptığı bir konuşmada «ses süra hemencecik hastaneye d« almıyorEvlenme ayı tini aşan uçaklann 1970 senesine dog lar. Boğaziçinde yazhğa gittiğimiz zaariste neşredilen istatistiklere gö ru Londra ile Kew York seferini 2 re, nisan ayında evlenmeler bil veya 3 saat zarfmda yapabileceklerini manlar bizım köyde o da otururdu. h?s<:a ro'alma'ktadır. Nısan avı IPVEthem Akif hoea sizin aniayaca[îmız mânâda garib dostu; halden an lar; hukuk bilir; derd dinlemekten uaanmazdı. Nezaketkıe, rikkatin» payan yoktu. Bir gün şöyle bir sey anlarü: Belki on iki defa beni aramışlar, polıse müracaat etmişler, polij de yardım etmi» gene bulamamışlar. Hasta bakıcıya adret bıraknu}lar, gelir gelmez beni bu dereced» çırpına çsrpuıa araştıran ınsanlan bekletmiyeyim dedim, bir paytoa arabasına bindim, o zaman otomobil de yoktu, Ortaköyde sokak sokat dolastım. Verdikleri numaradan bulmak mümkün olmayınc* karakola gittim. Böyle bir sokak var mıydı? fllân dediler. Mahalk bekçu.ne »orduk, heyeti Ihtiyariy» iş« kanşü. Kahvelerden »oruşturduk. Nihayet, bir ihtimal üzerine, araba çıkmaz, «yaklt brmarulmaz, hele bu ihtiyar yasımdan sonra, bir yeri «ahk verdiler. Davrandun. Yaı güneîinin altıad* çefan» potinlermin altı bü« yanm yana bir çok yokuşlar tlrmandım. Neden sonra, nelerden s o n » «öyle uyax gibi bir kap! buldum çaldım. Amerikan ordusunun sırları Ruslarııı ntekteb kitablannda Etem Âkif Hoca Yazan: Fahri Celâl ı t G W D Cidde'de imzalanan üçlü askerî pakt! Kahirenin falebi üzerine Mısır, Snadî Arabisfan ve Yemen alelaeele bir pakt akdettiler Adanada esrar satan bir # şebeke yakalandı Adana 21 (Telefonla) Şehrimizde Özgür pasajı ile bu civardaki kahvehanelerden bazılannda «srar ticareti yapan bir şebeke polis tarafından mevdana çıkanlmıştır. Şebeke mensublarından Retnzi Bay ram, Mehmed Yediffül. Kemal Irmak. Remzi Özge yakalanmışlardır. !wıııııum% Pazartesi akşammdan itflbaren ASSANTB •rlendiler 22. 4. 956 T ^ . • . JJ^ ^ Sinemasında kabadayılık, kahramanlık, aşk ve ihtiras filmi ANLI HUCUN (The Wild One) Artistleri: jnmııııııriRHs 5 MAYIS HÜSEYİN CAHIT YALÇIN SAHİBİ: BASVAZARI : . RATİP TAHIR BURAK ACI BİR KAYIB 30 Hazirtnt çeki!i;inde "Beğaziçindeki Apart man"ın muhteşem bir dairesi aynca kıymetli bir ARSA ber çube ve ajant için ayn p*n ikramiyeJen ber 100 liraya 1 kur'» nomaran Ülgen Ticaret Sicil: 6308 Ankara HÜSEYJN CAHIT YALÇIN SAHİBİ: . BA$YAZ*RI: . , MARLON BRANDO MARY HURPHY ROBERT KElTH Filme ilâveten: MİKİ MOUS ve Paramount Journal RATİP TAHIR BURAK ACI BİR KAYIB Merhum Vet Gerera! Nureddln ön*hn «çl, Kd. Yzb. Mennsn Önshn çok «evdiâı anr.esl, Flkret Onalın kaymvalldesi, Fü»un Önalın çok «vdgl babaannesi. Dr. klmyager Yarb»y tzzet Yalvıçın, Cahld, K«m»l örulın, Münevver Oğuıerln teyıelerl. Yıb. Lutfl, Hu'usl ögüttta. Vecih» Tasangüla h«laları AMERİCAN NATİCNAL THEATRE ACAOEMY TÜRNESİ Merhum Tevfik Paşa kızı. emekli Yuzbası merhum Salâhaddın Özsoy eşı, Faruk, Sablha, Fıruzan Özsoyun ve Ner.man Başmanın annelerı. Şukru Başmanın kaymvaUded NEBİLE ÖZSOY Hakkın rahmetine Cenazesl 22 r.isan pazar gunü (bugün) Florya Şenlıkkoydekı evinden alınarak. iktndi namazmı müteakıb Ştnlikkoy camimde namazı kılındıktan sonra Yeşilköy kabristanına defnedilecektir. Aılesi erkânı Türk Ekspres Bank " TEB Işde emniyet ve sOr'at Piyasaya ve muhlte hâyy kim olan müessesemiz her branşta dahill, haricl mümessillik yapmaktadır. Bankalar nezdinde ranseyman verillr. MümessüCEMtLE ÖNAL lik vermek isteyenlerin I1/4/19M gunü Haydarpaja Aı. Hst. de aşağıdaki adrese mektubHakkın rahmetine kavuşmuşrur. Cenala yazmaları. Yenişehir Büyük han zesl 22'4 1956 paz3r gunu alınarak Kadıköy Osrr?nağa camimde oğlen namakat: 4 No. 36 1 i'nı muteakıb Karacaahmeddekı aıle Telefon: 20930 Ankara | kabrıstanına detoedılecektır. llevlâ rahmet eyleye. Arıyor SARAY'da 2 7 NISAN'dao itibaren yalnız BİR HflFTfl i HÜSEVİN CAHİT YALÇIN SAHİBİ: BASYAZARI: RATİP TAHİR BURAK GÖNÜL CANEFE r* Dunyaca Tanınroıs 22 Artistden MâreMtep BöyuU C A Z Crİ5estrası Konseri BUetler Ssuiıyor.ı ^. . ^ , c« 4*1036 . ^T i ENGtN TUNCER ni^anlandılar 21. nisac. 1956 Kadıköy
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle