11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖKT PBOF. MMBUS'ün MACERALARIl CUMHUBİYET 22 Visan 1959 DRAM KISMI: Baıu Dokımdun • Yazan: Tennessee Will!am« DonaltJ Windham, Türkçesı: Sadık Balkan; YKNI TIYATRO: Bir Melek Geçti Yazan: 3, Bousquet H Falk: Türkçesi: Yılmaz tnal; tSTANBUL BÖL&MÜ: Hanımlar Terzihanesi (Yazan: Georges Fevdeau; Türkçesi: Mahmud Yesarl) SffVGÎLÎ GÖLGE (L'ombre Chere) Yazan: Jacqu« Deval: Çeviren Mebrure Alevok ŞEHİR TÎİATK0LAK1 KÜÇÜK SAHNE Bizde gözliik takanlar niçin bu kadar artıyor? Röportaji Yapan Rcşad Etıis AstigmatsımzT Hayır. . Hipermetropsunuz bayımT Yok, hayır... Miyopsunuz? Bilenıedin çorbacı, Belediye memuruyuın! Gözlükçü Kum, bıyık altından gülerek bana baktı. Belediye memurile konuştu: Keçete alazaksinlz, pasam .. Göı doktoru profesörün muayenchanesi nah surada . (Doktordan komisyon alıjor mu dersiniz? Allahiialem!) Belediye memuru orta yaşlı, kalender blr adam... Bana kalırsa nılyopun dik âlâsı .. İyi ama. madem ki Belediye memuru, gözlük kullanıp da rahntını ncje kaçırmak ister? •Göz milj onlar kazanır. Fakat mllyonlar göz yapma? » (Ku milyonlar kazanan göz. herhalde ne slztnki, ne benimki . KimbLlir ne ma'ın gözü!) *** Gözlük c«mı yok amnu. gözlükçüler ve bunlann bir de dernegi var... Demek baskanı Tevfik Aydmla konu?u.voruz. Yanımızda, Tevfik Aydmın doksanlık babası Mehmed Nurl O da gözlükçü . Yalnız göz kusurlaa değil bazan gözlükçülük de babadan evlâda intlkai ediyor. Şehirden RÖportajlar: FENNÎ BAHİSLER Mehmed Nurinfn gözlükçülüği) ramanında. göz doktorları henuz çoğalmamışmış. Gözlük almak Istiyenler gozlükculere giderlermiş. Onların bir muayene dürbüCenevre, Nisan Hidrojen bom man ise öldürücü olarak tesir ede Kaldır basır.ı da, sevBİli Sâdaba sahillerinın orada oturanlan günün yatılıp giyilecek cinsten iki mevnü, bir ı»ua>ene sandığı varmıs. Gözdpki miyopluğun bası mevzuunda askerî makam cekür. Bu tesır 1415 km. çaplı Bir O flttikten sonra, Rum gözlükçü ile konuşmamıza dcme'ini bu dürbün ve sandıklarla tayin ederlermi?. dını gor, koca Nedun! ların rakam vermemeıerme rağ daire içindir. Bu daıre dahilınde al« devaın ettik. birinde hadımajasma döndürec?ği sımlik iskarpinlerimizden vermişiz İhtıyar: Senden sonra, Bıtii Kâğıdhane ni rüyada görs«î hayra yorar m:y Malumu âliniz bıınlar tek renkli j men, Amerıkan basını, 1954 raar §e karşı mücadele ve kurtarma 'n: Gözlük kullananlar çoğalmış. diyorlar... Sebeb Bızi en çok yoran müsteriler kadmlardır! dlyor. I tında tecrube edılen lidnjen brm kânsızdır. Lapp'a göre radyoaktivite ne ki? 'admı taktığımız, ama gene de, hel dın? lerden daha pahalıdır. Elli lira daYıllarca evvel, blr gün dükkânma olgnn, dolgun, basınm 1016 milyon ton T.N.T. iTri | »iizgâra karşı 25 km.. aksı ıstıkarmîtte Ivalar, dolmalar yapıp çoluk çocuk, Sebeb ortada... şık blr lütnım geliyor. Her kadın gibi o da gözlıikcüden ha vereceVsiniz diye zevtinvağı Snitrotoluen) e eşdeğer kudrette ol ' jse 60 km. dir. Bu mesafe 6 saat îar Hayat pahahlıği mı yanl? gezmeğe gıttiğimiz Sâdabad, şimdi Papuç pahalı >a.ıııı glzlenıek kaygusundadır. Her kadm gihl o da bi üste çıkarsa asıl o zaman yanduğunu yazıyorlar. Japon harbinde ,<nda 200 km. ye varacaktır. Tabiî Bir sağına baktı, bir soluna baktı. Yutkundu. O. bır mezbele halinde. Elli lira verip bir çift iskarpin hiüyor kt. gözlükçü. kullandığı gözlükten bir insanın I kullanılan ilk atom bombası için 2» , bu mesafe dahilindeki gıda ma li'.erı ata sozünü biliyor: Göz iki. kulak iki. ağiz tek Çok dın! yaşını büyiik bir isabetle tahmin edeblür. (Okuyan bir Eşsiz mısralarına ılham veren lâ almıştı Biı iki hafta Riydi. u; ton hesab edildiğıne gore L .•• ı u j:ı.:i.• i kullanılmıyacaktır. gorup, çok diııleyip az söylemek gerek!» bin » ı bugüninsaıı 26 yaşmda gözlük ihtlyacı duyarmış. 30 yaşında lelerm bırinde, jimdi koyun gübkü hidrojen bombalarının bu ilk Allah için. çok iyi çıktı, di Kazara Son olarak diğer bır hesab: 1 hıd0 Sinenıalar, dedi; gece hayah . Gozleri yoran bunolıınlar 0.25 0.50 gözlük camı kullamrlarmı;. 3 5 4 0 tom bombasından takrıben 1000 defa rojen bombası 600 2000 km. lık sa lar! dcrll Fakat beııce, mlyopluk da. hipermetropluk da Geçen pazar giinü, bu sütunlarda |releri yığılı. Senm devrındeki mes yordu. Vâkıa övle vüz virmi lirahk ara<;ında 0.75 llâ 1 . ) daha şıddetli olduğu açıktır . Böyle hayı tamamen mahvedecektir ud insanlar. Sâdabada yaklajırken, kunduralar eibi rieili b'cill deâi' cıkan öc fıkramdan birinde «döl anaden babadan geçmedir. Yagnlyaki irsidir .. Blr gün Mehmed Nuri. olgun. dolgun kadınin gözlerinde bir hidrojen bombasının infilâki takgelecek. insanlar burunlannın ucunu görmljeeek .. 'cirek kokularile mest olurlarmlj. ama, pekâlâ i?te. Yasak savıyor, bir kişi» tabirini okuyaTilar, hakh nıınıaralı camlan birer blrer denlyor. dirinde nelerin vuku bulacağı, ko Gürültünün kan tazyikine (Sınifîi de övle. çorbacı!) tedbir almak lâzım, bajım, olarak «bu ne manasız lâf» demişBiz, daha Atatürk köprüsüne vak sen ona bak. Bu yazı bunlarla geUakihalar geçiyor. Kadın. blr turlü, gözlerine göre runmanın mümkün olup olmıyacağı tedlıır tesiri lerdir Es dost sordu. anlattım. Bir fözlÜK Sfçememektedlr. Mehmed Nuri, bir ara. ona yelaşırken. içeri Halicin murdar ko çiririm. hakkında Knapp ve Lapp adlı mu Nasıl meselâ? | ııi bir oerçeve takıyor: îsviçre kalb hastalıkları cemiyeti kusundac burnumuzu tıkayoruz. harrirler çunları yazıyorlar: Üç gün evvel yolda karsılaştık. kere de burada anlataylm da öğ Evlenerek damad miyopsa: «Blr şartla diyezek Nanl, hanımefendl? renenler öğrenmiyenlere öğretsinSon harbden gayet ivi biliniyor ki, nin 23 üncü senelik toplantısı 13 15 fin; çocuk yapmamak sartile!» (Adam Nazist mi ne?) Senin zamanında, Sâdabad, gü Yüzü tasshvdı. Buııun da ötekilerden farkı yok! böyle bir infilâkın tesiri üç şekilde mayıs 1955 te Cenevrede yapılnnştı. ler. lün ve şarabın rengınden bajka Gözleriııden şikâyetçl olanlann çoğu erkekler ga Sorma başıma geleni, dedi. Bu kongrede mevzuu bahsedilen k&n Imkânsız Mutlaka bir farkı olacak! Efend:m. biz muharrirler sık sık \ dir: 1) Işık ve sıcak dalgası, 2) Ba tazyikine gürültünün tesiri hakkın liba, dedım; guzlük takanlat hep onlar... kırmırılık bilmezdi. Biz Halicin fu Hayrola? ? ?? sınç, 3 Radyoaktif ışınlar. > kazava uSranz. Hepimizin uğradılannı Mezbshanm kanları, fabr ka Şu isksrpİT.lere bak. Taktıjım çerçeve camsızdır! IŞIK VE SICAK DALGASI: tlk daki araştırmaların neticesi şoylelann zehırli boyalarile kımızıya Baktım. Koyu »anya çalan bir snmız kaza da avrudır: Tertib haKadın. önct sinirieniyor, kızıyor. Fakat sonra yutesir, meydana gelen ateş küresinden dir: Güldii. Yaya kaldınmmdnn gecen ştk, genç blr ka mu^u>or \e 1 numara camlann gözlerine urgun geldltası. Kan tazyiki gürültüye kars,ı hassas cevirdik. yayılan muazzam ışık ve sıeaktır. Bu renk. ğiıı. itiraf ediyor. Görünmez kaza cinsinden bir kürenin iç harareti güneşinkine ya olup, şiddete göre 1020 mm. cıva t&z dını çeııesile işaret etti: O zaman «en: tıGidelim servire Yent mi aldın? dedim. Müsterimdlr .. Müthis blr miyop . Müthls bir hi*** kındır. Isı kapasitesi gittikçe artar ve yiki kadar artar. Sevir haiint'e bır şeydir kı, Allah saklasm, insanı ba.vanun yurü Sâdabada» dediğin va Aeı an eülümsedi: tren dahilinde aksine olarak düzan kepaze edebilir. Hiç unutmam. netıcede küre içerisinde bulunan her ?er. Caz müziği. otomobil, motoâik permctrop Anıma, gözlükler çantasındadır. Gözlıığün, |kit, servırev=n sana, hiç şüphesiz, Hsn^i veni. kardeşim Avda susünü. güzelliğini bozduğuna inanır. Yanından kocaşey mutlak surette bir yanma ve bulebbeyk demis, sevinçten yüreği hop bir veni kundura alacak hal v§r m' mahalleli başlığı kovduğum bir ya harlasma ile mahvolarak bildiğimiz let ve küçük çocuklarm feryarilaıı sı gerse tanımaz Amma, yaz gelince her sey duzezı vardı. Şekli değışip bambaska Gözlük. camın keşflle bajlamış. Altmıj sene e\ıel lavarak. tıpış tıpış yola cıkmıştır. bulutlan meydana getirir. Atom bom tazyiki arttırır. Klâsik müzik ise dü lir... bende? Eskiler bunlar. gözlükler yumurta blçimi Inılf. Fantezi meraklılan kukılığa gireceği aklımdan bile geç Aıılamadım? iŞimdi olsaydı «hele sen bir yürü bası için bu saha 140 m. olmasına mu SÜrür. Bu neticelerin fiziyolojik ba Sivah dcftil miydi senin iskar miyecek kadar basit olan bu kelilaktan taknıa gözlük kullanırmı;. Buruna takılnn göz Giines gözlüğii meseleyl halleder, bayım . Numakabil hidrojen bombası İçin Lapp'a kımdan ne kadar önemli oldugu *abakallm hazret, ben de arkadan lükler yaylı gözlükler varmıs. ralıHır Hu kara gözlükler çünkü .. göre 56,5 km. dir. Meydana gelen rihtir. me, ertesi ırün, gazetede «mahaleelivorum> der, sen arkanı dönün pinler? F.n son moda, aynalı gözlUklerml;: Görlügu takan, Gözlerimln önüne, saym Başbakanın yaz kıj gözleışık 100 km. den görülebilecektir, ki Basıma celeni sorma deme lebi» oluvermifti. ce baş parmağını bumuna davar, Sudaki klor miktannın karşısındakinl mükemmel görilyor: fakat knr«ı«mdakl, rini örten kara gözlükler geldi. bu sonradan gelecek mahvedici dal'öteki Darmsklannı ye'paze gibi a di"i mivdi' îste o senfn bildiSin »1Bir kitab'mda, sık sık «Ey Tos eaların ilk işaretidir. Bu ışığa çıplak bu gözlııklcrin ramında yalnız kendlstni jrnrüyor! Adnan Mendercs de kara gözlükten başka gözbasit tayini vah Ukarpinler. givildikçe böyle o kanEİı!» hitabı peçiyordu. tlk pro gözle bakanların gözleri kamaşarak ~ıp sana bir nanik çekerdi. Konu'mamızda hnzır bulunan blr başka gö7İükçü: lük kullamr mı? (Pembe hariç!) Doktorun kandakı şeker miktaımı Döviz darlığı olmasavdı. hepimlz aynalı gözlük Fvet bayım . Geçcnlerde saraydan (hangi saray bir nevi körlük husule geti'ecek, bu Dünya durdukça. duracak zan luvcrdi. vaların tashihini yaparken, bu hifiziksel veya kimyasal metodlarla ta yalıu! Fsl.i cuınlar bardak oldu; demokrasi var!) Teletakiiraktık! dedi. Diişüncelerlmlzi glzlemek lçln... AmDaha dikkatlice baktım Hakka tabın, her defasında aEy Toskakörluk saatler veya günlerce devam nettiğin Sâdsbad. bütün Halicle ım. erbabı kara eözlük. lerle bunun kolayım bulunr .. edebilecek. Bu kör edıci tesir nötron yin etmesi ne kadar mühimse, içme fon eltilcr. Go7İük yolhıdım kendisine... 1 beraber. doidukça doluyor. Boğaz ten. o bprıim r>Mdi*ım «ivah i'Var falı!> diye dizildiğıni görmüştüm. Ben bu kara gözlüklere «diplomat gözliik» deorum ha En çok kimler gözlük kullamr? ışınları ve sıcaktır. Sınır olarak gün suları ve yüzme havıi' arı sulanrulan'rler. orasinH=Ti hurasından Arab icme köprü kurulunc.ya kadar. Biz Geçen haftaki vazımı okurken yım .. Politikacılar. hlslerlnl. dii«ünce!erinl acığa vurO da ban« sordu: düz 58 km.. gece 65 km. veriliyor. ki klor miktannın tayini de o kadar dilini rıkarm's eibi. kiMrmış. Halicin bır vakasından ö'nür yakao «döl bir kişi» vi. szler eibi ben nıamik icin kara gözliik kııllanıorlar .. Kadınlar da. ne Gözlük kullamr mısınız? Buna karsı kat'î bir çare koyu renkli mühimdir. Fakat. sık sık yapılması ve 1 NP vpnacaVüin »imdi? reye baktıklarım farkettirmemek Irln hulutlu havada, sına nasl olsa vürüve vürüve ee Ben mi'. Ilajır . de yadırgadım, çünkü bövle bir ki ve ışığı geri yansıtıcı t>ir tabakası neticenin sıhhatli olması .e.ıken ; Ne m vsnafS'rrı* Ald'Şm şiyi enTÜm lsırmıvordu MeŞer ha7 salnndh bile kara gÖ7İüklerlnl çıkarmıorlar .. Buyuk adamlann çoğu gözlük kullamr. bayım .. bulunan adi güneş gözlükleri kullan klor tayinini bugüne kadar kL;.ya çeces:miz icin. avnı usulii Boâ=za gerler baçaramıyordu. Zeıss îirına'i (Şu bendek' ^aıısa hnkınız! Kırk yılda blr yalan söylemaktır. ttalvada aynalı eözlük camlannı otomoblllere de ta^Hik eHın könrü masrafından vere eötürÜD BöstereceSim. San ret,, benim yazdığım «döl berenın >m«l ettığı kolorimetre ı!e bu dlk!) lıilhas^a politikarılar. particHer . latbik etmişler Bakıyorsunuz. mükellef blr Kadtllak .. Hprinin ü^tüne sivph bova sürüp keti» nin yerine pecip oturan kıhk ıti)l?'^"q benziyoruz. Küreden yayılacak ateş dalgası ö Kunl.ır mutlaka pembe camlısmı .. İcince kim var? Bellİ değil . Belkl blr nazır. belkl bir niın^ gelen her şeyi (gölgedekileı ha tayin 35 dakika içerisinde 0 02 n g 1 Ama is;n en hazin taraft bence, •îivah iskarpin dive vntfıınnak na kıvafet düskünü, tufeylî bir vaban Hayır. duman gözlük . lFakat. şu sırada Iktlkaıalıorsarı belkl btr kacakçı . (Camlan aynalı Kadilriçi kasıb kavuracaktır. Meselâ bir hassasiyetle vapı'abilivor. hu yeni sıl oltiTnus, anMacag'm! ^azete'erin vazdığı giV. Hslicrieki cı deSiImivm'ş! aâacın gölgede bulunan yaprakları. me*od otoluidin'in klorla 've b vck dtıid.'ıkiııiıı dc. muhalefcttekiniıı de zaten gözü dumanlı lal;lar ttal>adan çok bİ7İm Ihtlyarımıza uygun diismeı Sakın ha. dedim. Zararh çı<oku!=nn cingî hayat üzerinde temi? Bakıvorsunuz blr Kadlllak Plâka»ı beyar Fakat Füzulf isgal davası acacak degiajjaç yanmadıkça emniyettedırler. Ko lorit'le) verdiği koyu sarı rtnge ıs değil mi? Öfkeden gözlerl bir şey görmüyor ki!) k=rsıi Bi?t!e de Daltonistler var mı? dedim. içinde oturan. makam sahibi ml? Kokteyle glden refl"ir vapması liz va. Olmus bir kere İşin acıkl'l yu renkli elbiseler »çık renklilerden: tinad ediyor Arsonik netn lu ile ser ? Hndrlnmadı. ka»ı mı? Pnzara yoiladığı aşçısı mı? Aynasız iş vessebol olanlar »ıkılardan tehlikelidirler. best klor. la «bağlı klor' u.i »yrı Sy pski tstanbulun sevdalı, içli. Bu fftkarnin1*rl saca » t i n dük tarefı. bu alelâeayib lâfın, türkçe| Açık renkli elbiselerde bulunan ko ayrı tayinleri de mümkü.ulü'. Vımr.e Daltı*nİ7mi elbet bilirsiniz: Dalton ailesinden bir lâınîı * * * '=>nf jairi! ' yanlışlarından »ikâyet bâbında vaz, âicı pek kumaz bir seve benzivor Gözlük camı darlıgı, ruhsatnamell 250 güzlükçüyü > yu renkli kısımlar yanacaktır. Oto havuzlarmda buh"• ı ' "• > eöen çoruk, aııasım> yılbaşı hcdlyesl bir çift çorab »ötiirür. Sana aşkı ve visali en cojkun rrus dığım bir yazmm içine gokuluşu de.rdli etmi' Blr gözliikçü şöyle söylüyor: vanluhk olmuş. biz mobıllerin lâstik ve kolrukları le bc asgart serbest klor miktarı 0.1 ng/1Kndın: Ben jaslıyım. der: böyle pembe çorab giremem l'nn'g terennüm ettft*n Haiic Gözliik camı deoruz. enclk boncuk sanorlar... yaları yanacak, depolarmdaki benir dir sanva bo Katmerli kaza! kl! Oysam. gözlük ilâctan da miihlm seydir. bayım... ise yanmıyacaktır. Ispanak zararh mıdır? Fakat. anarığim. hu hoz renkte! Bir esp'i ynpıyor: Knapp, 20 milyon ton T.N.T. için îhtiva ettıii fa?la miktarda oxal Fkincl cocuk da corabm bo7 renkte olduğtınu söy Gözlük olmaymca «kalkınma» yı göremezsin ki! 3Dtı5t hevıb'arın neticesini şöyle i asidin, kalsiumla suda çözünmeyen leyiıue, knniMilara sorulur. O zaman anlaşılır ki, Dal(Gafıl! Bunun için gözliik değil, teleskop lâzım!) ?ah erliyor: 25 km. dahilinde '.orun ve dolayısile barsaklarda rezorpsionu ton nilrsı çorukiarı renk eozluğüne miiptelâdır. Otomobilin yedek parca«mı dü"!Ünüorıi7 da, Insanın yemamış derimiz ikinci tabak.isı •!? kabil olmıyan •kalsium o*alat> te Amcriladn istntistik >at)mı<:lar: Her 55 kişide bir dek n:ıic»»nı umıırsamoroz! Bu olur iştir! '*•' dckumalar; 18 km. dahilinde şekkülüne sebebiyet vermesi dolayı kl^ı kırn<)7iyı yeşilden. 50 kişiden biri de kahverenğini ; 8 km. s Tıirkiyede senede. gözliik camı için 1,5 milyon lirasile ısrıanaâın zaraıh olduğu şayiası ytMlmn a'uama7nus Ba7ilan pembe İle sanyı. banlaperdeler; 23 km. dahilinde ..anlar; ya. gözlük cerçevesi icin de bir o kadar dövize ihtiyaç na şövle cevab veriliyor: Yediğimiz n da nıa\i ile yp"=!ll blr snriirmiiş. 15 km. dahilinde evl»r. fah^ablar vıırmn Bes ay önce 750 bln lirslık tahsis yapılmıs: fa16 km 1 : 18 km. uahi'inde elbi^eler y a ıspanağa karşı, kal«ium oxalat teşekB;?ılan hütiin es\avı. kîinatı bembeyar eöriirterkat traiKfeı muamelesi hâlâ sürüncemede Hastalar nacaklardır. Yani 25 km. den soma küiü için lâzım gelen kalsiumu alma mls. ılktiriardnkiler tablî!) Bazılnrr da kapkara .. (Mu I kat.ıraUt camı. astigmatik ram bulabllmek için ellerinde pek t^^lıke yoktur. Atpç kvresinden mıza imkân olmRdı^ndan: "htiva et halcfeÜtKücr!) reçete. dükkâı dükkân eezlvnrlarmı». meydana gelecek gölgeler bu tesiri tiâi. sıhhat bakımmdan çok önemli '••I *** azaltacaktır. fakat saniyeler içinde vitaminlerden (me=plâ B121 ve demır olacak bu yangınlar daha uzaklara den dolayı çok favclah clan DU «eb Geielim asıl meseleye. dedim: gözlük camı darlığı i vememek herha'.de yazık olur. BASINÇ Basınç da ısık dalgası ei Yeter ki. çok kalsium almami7i lcab varmı^. Içerlye kerll ferli bir zat girdi: Hem de nasıl. dedi: hu yüzden aramızda meslek i sani^e!e^ zarfmda tesir edeı. Yanı ettiren hir hastalıga M IHIZ kpimış ol Gözlüklerimin numaralannı değiştirmek lâzım, tıpkı şimşek ve gök gürültüsü gibi. mıyalım. Bu takdirde zaten doktoru deği^lıt'ei'lfr hile var. Meselâ enrliikçü • » Bfy kun dedi: bir hakıverin kuzum! Meydana gelen alçak basmç mınta muz bize ıspanak yemememizi BÖy durırı o'du Gözlükçü « • pa^tahane artı. (En akıllısı Ktrii ferli zatın dediği yapıldı. O gidince sordum: bu Mi oplar cogaldığma. gözlük camı da bulunmadı'<as"idali su buharı sis haline döner, "\Tusteri reçete filân vermpdi; halbuki. kanun, ler. ğıııa göre. ınüşterilerin müşkülpesend olmıyacağını biki bu sis sıcak Haicn s ı n ı n muazzam recctesiz gözlük vermekten gözlükçüyü menetmiş deği] Yüksel Yüeelen liyor!) hararptıni düsürür. Meydana gelecek ıni? SEMA İÇLt NECL TATLISES YILDIZ ERDEM Diikkânm hir yerinde. cerçeve lclne almmı? veclates fırtması yanemlan da^a uzak Tevflk Aydm püldü: zclrr: ^ / Her Pazar İçkisiz Aile Mati nesi Tel 63 62 69 63 67 11 ,m*,jm I=>ra yavacaeı gibi. basmç tâ yalnız Mıişteri. hirincl sınıf çöz doktorııdur. dedi: onun • Medcnive* göziin eseri, saadet de onun mahsulürivarı desil. bütün hir bölgevi verlc gibi knc tane dokt^r mii*terim var kl, gözlerinln numadii ı bir edpcektir. Bu tesirin. infilâkın ras.ıtı bon tavin ederim! v?rvüzündon nrıavven bir yük^ekl likte vuku bulma ;ile daha da artars*ı hesablanmıstır. Knapp'a göre' Bonseı ;isli taliplerin müra'20 milyon ton T.N.T. içinl: 12 15 1 catı. Caraköy Tersane cad. 67 km. dahiünde yo'Jar ı»efi p"iez hale gelecek: 17 km. dahilinde adî yeraltı sığınakları yıkılacaktır. Derin sığı fi (Pı 9 15 Batı muziği ısteklerİSTANBUL naklar emniyette iseler de. bühassa 8 . £ a 4 5 6 8 27 Açıuş ve program 8 30 Pa ıP! 1 9 45 Saz eserleri 10 00 Kadın merkeze yakın olanlar meydana per^r sabahı ıçın rru?.k 9 00 Turkü ^nti 10 15 Çeşidl Turk muziği (Halecek krater dolayısile yıkılaeaklar tdrar Yollan ve Tenasü) leı 9 15 Haberler 9 30 Saz eser zıılayan: Necdet \*2rol) 10 45 Serve infilâk maddesinin oksijeni istihHaslalıklan Mütehdssısı lerı 9 13 Akoraeonla hafif melodl best saat 11.00 Erdoğan Çaplı ve »Ilâk etmesinden dolayı bir i«e yarahırlı kemanlar 11 30 istanbul sanatmıyacaklarrfır. 15 km. dahilinde yol Galatasarav Lisesı karşısı Postane er (T.ıkı Cererlni ve arkadaşları) <ârlır:ndan ;arkılar 12 00 Papüler CJ: in 00 Sevılm s ses'er Sevılmiş ssrkıkalrmyacağından kurtarma ekipleri sırası Tel: 445367 Isr 10.30 Melodı kervanı ıTikdim rrrızik (Pl.ı 12 30 Yurddan sesler bir spv yapamıvacaklardır. fiüen: Huiki Sarer 11 00 Beledıve Kon < Muzaffer Sarısözen idaresinde) 12 55 » «e'vatuarı konserinin naklen yayını S'.'best saat 13 00 Haberler 13 15 RADYOAKTÎF IŞINT.AR: İlk tesi13 00 Şark"ar ıMuallâ Mukadier Ata Andre Kosîelanetz orkestrası çaliyor ri di'rekt ışınlar gösterecekler, sonra kan) 13 30 Saz eserleri (Feyzl A» 'P! ) 13 45 Türkçe tango'.ar (Pl ) çekirdek reaksiyonlarınm neticesi 'ki Bucyrus Eire marka bir yar 1 laıgıl) 13 45 Haberler 14 00 Tatil 14 00 Batı müziğinden seçmeler (Pl.) a> infilâkın enerjisini doğuracaklardır) da küplük draglin kepçeli | gtıru melod:leri 14 30 S^rkılar (İr 14 30 Mm nıelodileri (Pl ) 15 00 Cevmeydana gelen röntgen. gama. nöt îar Dolr'jsoz ı ve caz Ekskavatör satılıktır. | mijziği 15 30 15 00 Dans 16.15 rıve Ceyhundan Rumeli türkuleri ron ve daha sonra alfa, beta ı?ınları Pazar konseri 15 30 Fransız yıldızları söylüyor iPl ) oo öldürücü tesirlerini göytereceklerdir. Müracaat: Beyoğlu, İstiklâl I FaFil heypf (Avni Atun ve arkîidaj İC 00 Kapanı». Fakat bu ışmların tesiri ateş küreCad. 465/4 İBA Ltd. Şirketi I la^ı» 16 45 Opera ve operetierden sininkinden azdır, ve zaten tesir sa1" '5 Caz müziği (Corradi ve arSOLDAN SAĞA: ı l'raTOllllıll'n lnıı i',!l|i|(llllilHWııı 16 5S açıl'S ve prcgram 17 00 Dans kadaşları) 17 30 Pazar akşamı hası dahilinde bulunan bir kimse daVE muziği (Pl. 18.00 Radyo ile ingiliz1 Diinyanın dönmekte olduğunu DETAY ve KO>TrROL ıcir, melodiler (Dans müzigi ve haha önce sıcak dalgası ile kavmUcakf'f meiodiler) 18 00 Şarkıbr ıHıza ce 18 15 Ince sazdan Hlcaz faslı (Fah ilk defa löyleyerı adam. 2 Düz'nenin tır. Esas korkunç tesir radyoaktiviişlerinde çalışacak bir Bit> 1S30 Dans muziği (Mario Bruni rı Kopuz idaresinde) 18 55 Serbest dortte birl miktarmda unsur (iki kelitedir. Bugün için çok b ü ^ k tehlikpe'Kestrası) 19 00 Şarkılar (Radife •saai 19 00 Haberler 19 15 Tarihten me). 3 Azgm kaçıkların basır.a gedir. Infilâktan dağılacak radyoaktif Ertenı 19 30 Siz eserler: IHad:ve Ö bir yaprak 19.20 Neşeli melodiler len kelime, canı yanan eşek bazan onu maddeler rüzgâr ve hava basıncı vatnsen ve £:kadaşl?rı) 19 45 Haber •Pi I 19 30 Chopin: Marurka ve po gcçer. 4 Sayının yarısinın yarısı, sıtasile uzak mesafelere yayılacaklarraruyor. Müracaat: Profle ler 20 00 Saksofonist Nihad Esengın :^nezler ıpi.ı 19 45 Mazehher Guyer tersi «ince ve hassss» manasınadır. 5 dır. Yapılan hesablara göre. infilâki Demir Fab. Mecidiyeköy (refakat eden. Malik BHge) 20 15 urr farkılar 20 15 Raayo Gazetes Sr, iyi ciısleri Ho'andad^ yetişen çiKAZANABÎLİRSİNİZ. müteakıb 1 saat zarfmda bir kaç 2ı, 30 Serbest saat 20 35 Özel progge'ismesine mahsus tarla 6 Taş Ocağı Sokak P.'öyo Gazetes: 20 30 Üniverslte ko rr.m 21 30 Turk müzığı 22 00 Ta çeğin eden 7 Ysrım (eski terim). İdakika için dahi dısarıda bulunanlar r.ar bir No. 26 28. rcsıı fdare eden Nevzad Atiığ) 21 00 rih:n.izden seçme fıkralar 22 15 Klâ is'ret sıfat. 8 Dur.ya ve dünyalar Ne Kadar Erken Hesap Açtınrsanız tehlikededirler. 17 dakikalık bir zaTarih.mizde bu hafta (Takdim eden: slic b?tı müziği (Pl.) 22 45 Haberler Ha'ı'ık Şehsuvaroğlu) 21 10 Şarkılar 23 00 Çeşid'i batı müziği (Pl 1 23 30 yahud kâinat veya psrcası, üzeriaden t Şansımz O Kadar Fazla Olur. a !otıhp gecHecek yerlerden. (Tuiı.n KıTran) 21.35 Bizimkiler Dina müziği (Pl ) 24 00 Kaparış. 'Radyofoniy. piyes serisl Yazan: CeYUKARIDAN AŞAClYA: vad Fehmi Başkut) 22 00 Spor ve 1 Çok sirin Benis ve düzlük yer muzik iTakdim eden: Sulh! Gararıı BajaD ve rıyan Beşiktaşta, çarşı içinde, Köşebaşı, en iyi malzeme ve '.kl kelımeı. 2 Kıişad edilen. 3 22 30 Kor.c=:o 23.15 Haberler 23 30 Cvım.iunyet Matbaacılık ve Pır çoğııl takısı, yuva (eski teri'nı 4 işçilikle yapılmış, 14 M cepheli, 3 katlı apartıman boş tesPrniJram 23 33 Ritm ve melodi Gazetecllik Türlt Anonım Şırker) I lare bölıımlerimizden eli açık lütuf 24 00 Kapanış. Cajaloğlu Ha'kpvi =okal! No 3041 lim satılık. Müracaat: EHSA Kol. Sti: Sokoni Vakum karı'e ihsanı fazla 5 Bir edatın kısalSahıblerl LlRA şısı, muhallebici üstü. kat 2, Beşiktaş. Tel: 48 51 96. ANKARA »ılmışı, yazıh mahkeme kararı. 6 7.28 Açıhş ve program 7.30 Tür V \7IME NAD1 ve ÇOCl'KI.AKI Lofmanlar (esk usul çogul). 7 HeYazı lşlerln) fi'len ıdare eden kuler ve sarkılar IP1.) 8.00 Hafif sizünde hiddet ve coşkunluk göstere aiam. bir hf rf n okuruçu. 8 Boyui rrelodiler (Pl ) 8.30 Haberler ve haMes'ul Müduı : ve ayrıca lardan. dörtte bir mıktarmı tuz teste va raporu 8.45 Türk müz ği istekCEVAI) KFHMİ BASKUT eden Arab yarımadasındaki su buikın tisi. Cihangir Yeni Yuva sokak 15 numaralı 272 metrekare S âdâbâ d Yazan: Hamdi Varoğlu Hidrojett bombasının tesiri hakkında yapılan yeni ve korkunc hesablar Eski sözfükçüler Gözlük kullananfar arttı gözlükten hoşlanmıycr Ayna!ı i '''''''" HER AKŞAM ^ ^ ^ / « BEBEK GAZ1N0SUNDA j j j j İ İ i I j i cz'ül: ca.T.ı d2r!«::ı 22* dcktoruna gözliik Fabrlka Oese Sümerbank'ta Açtıracağımz 150 Liralık Bir Hesapla Dr. SÜPHİ ŞENSES ÂNKARA YENÎSEHİRDE ÎSTANBUL GÖZTEPEDE Konforlu Apartman Daireîerini Zengin Para îkramiyeîerini Safılık Ekskavalör ( 1 1 1 I 1» 1 1 1 1 İP n ı IT"W 1 1M 1 1 ı ı » m ı \m ı mıı 1 * j m\ ı ı »ı 1 1 1 IH I Yiiksek Mimar 1956 Yılının 3 üncü Çekîlisinde BR KŞY Î ÎİE 20,000 SATILIK APARTIMAN Muhtelif Para îkramîyeleri Hesab Açtırmakta Acele Ediniz f KELEPİR ARSA arsa 13 üncü Sulh Hukuk vasıtasile 3.5.1956 perşembe günü Adliye Sarayı muzayede salonunda saat 14 de satılacaktır. Dosya (956 27) 1 ( SİNEMASINDA i g 3 4 5 B 7 8 ÜMERBANK JAPONYADAN İTHALAT Her ne çejld ic'n olıırsa ve erken teslimattan istifade ediniz. A. JEMALY, Yerebatan caddesi 17/3. İstanbul Telefon: 22 92 12 ? derhal temas ederek alacafınız ithâl lisans i = 1 | E vereceği tek temsile halkımızın ve gencliğin de ijtirakını = sağlamak için mahdııt miktarda hususl verler ayrılmıştır. i Bu yerlere aid dâvetiveler ÇOCUK ESİRGEME KURU = MUNA 50 LtRALIK teberrüde bulunan kimselere ŞAN | Sineması gişelerinde verilmektedir. Telefon: 48 67 92 | DANNY KÂY'ın 25 Nisan Çarşamba Suarede arşamba ( İlllillllllllllllllllillllllllllllllllllllUlllllllllllllllllilllllllllllillllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirr. CİEİZİAİYİ! İRİI f İCİAİBİEİTİBİT B"İA|R|AİKİA|PİE AİNİPİGİPİPİAİY YİI İĞİIİTİPİSİA E İP|ğ|V| I |Kİ I'İK T|g|T!E|PlElLİf İKİAİNİAİTUIŞ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle