14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
C NATO •••a IX nlsan günü Birlejik Amerika Reiaicnrnhuru EisenAoıver, 19511952 yüUnada Avrupadaki NATO Basku mandanı oldufu (ntada kendi kurmay başkam brzhman v e 1953 yüıadanberi kormrtanhk mafcamım i«sa! • d n •e General Gruenther'î tekaüd etti. 57 yasındaki generalin yerine Lauris Norstad'ı getirdi. Yeni komutan yıl •onunda vazifeaine baslıjBcaktır. NATO, yani 16 devlet içın «giden. den sijade «gelen» kı kîm olduğu mühimdi. Milyonlarca msanı, milyarlarca parayı kullanmak üzere artist kadar yakışıklı, sarı dafealı saçlı, usun boylu, atlet vücudlo bir genç adam seçSmişti. Bu adam Avrupanın tanıdığı birfai i d i •Artık yeter» di jrerek çekümek istiyen General Gruetner'in TnnavinleTİnden Hava Kov vetleri Başkumandanı idî: General Norstad. Apoletlerinde herkesin bir veya iki yüdız bekleyip de dört iaydıga General. göğjünden «ksik etmediği brövesi ile «bundan sonra hur dünyanm savunmasj için evvelâ ha•n kuvvetlerfae fhttyaç vardır> p>?ntlpmi de Müttefik BaşkomutanlıÇma getirmekteydi Zaten Amerikamn. ba va tslrtiğmi en iyf bilen adamı ©ldnfundan, bu, fazlasile 3nemH srrBdaJGeneral Lavris N o n t s d yey* oturtnlHTnştnr. Yaşmm 49 oîmaHarb bitince, Amerikaya döndü ve n da genç fikirlerin iktidara geMiŞml igpat edrjor ve daha fazla çalwı!rw?ı Washington D.C.'dekl 20 n d Hava fını gBsteriyordtı. Tamız uran rnn Kuvveti kurmay başkam oldu. Harb hakkak ki General Norstad'ın tayfni içindeyken generalliğe terfi etti. O bir svrprc tefkfl etmiyor, TttStrviiKjzamanLar Amerıkanm en genç geneT» yerfeıd* bh tayin olarak karşjla rali idi. Bu gençliğine rağmen, harb sonraaı devrinde Amerikan hava kuv nryordo. vetlerinin taktik hocası oldu. En yuk Nontad aflesi rtorveçtm \m te A aek mertebelerdeki kotnutanlara bile tneriktrrm g3ç etmi) ve îowa eyale akıl dğretip Amerika hava •ruvvetletlnde yerlesmiştir Minnesota eyale rini yeniden tanzim etti En mühimtinin Red Wing fehrmde de tsvcçten mi, Amerikanm hava «tratejisinl t e gelerek yerleşen'er yasıyorclu. Nart si* etti. tad aOerinden bir genç îsveç asıüı bir 1 ocak 1M7 de Amerika lava kuvkız İW «rtendi. Bu yeni evlenen çift, bugünkfl generalin büyük anne v e vetleri genelkurmay baskan vekıli baba«Tdı. Bh çoeuklan oldu. Admı oldu. Bu vazifeye tayin edüebflmek Martm Nontad koydular. Bürü*3 için de «muvakkat. kaydı ıle korgeokudn ve Chicago'daki Lutheran De nerallige terfi ettirildi. Keza Ameriacone» hastanesinin rektörü oldu. kanm en genç korgenerali Idi. 1950 de €Swarmer» tatbikatını idaOnun da bir oğlu vardı. Adı Lauris Norstad idt Minneapolis'te 24 mart re etti. Bu tatbikat sonunda, kara ve 1907 d« duguıuştu. Asker olmayı dai hava kuvvetleri arasında geni? olçüma aklma koynmş ve bu fücrini co de ve en yüksek kademede işbirliğicukluk çagı geçtigi halde değiftir nin yaptlabileceğini iapat ettL Erted memifti Baban onu West Point As~ yılm bajında. AvTUpaya gönderildl kert Akademisine yazdrrdı. Bir daha Varifesi, Avrupadaki Amerikan hada mejgııl olmadı. Usul ve furuğa gö va kuvvetlerine komuta etmekti Dor«, Oçfmcu Amerikalı Norstad, 1930 layısile NATO'nun Orta Avrupa Müt da yani 26 sene önce haziran ayınm tefik Hava Kuvvetleri Kumandanı oldu. 12 n d günfl tnektebi bitirdl. 1953 yümm 27 temmuzunda da NAhk asker! vazifesi, üstejmen rötbesile bir «üvari takunı <omutanhfı TO Baskomutanmın hava muavini ta idi. Amma atesli nıbav, yerlerds yü ym edildi. Bu mevki kendisini ba»rümefi degfl, havalarda rçmsyı t«tt komutanlıga göturen aon baaamak yordu. Derhal hava kuvve'lerine ta oHu. yinini taleb etti. K*bul olındu. U General Lauris Norstad, Başkan çaş Okuluna Rirdi. tşte odur, budur Eı'senhower gibi, golf oynar. Spor me hâll near 1S30 yılmdan I*ÎS nlı or rakhsidrr. KSpek besler. Yerinde dutalarma kadar Hawa! adasmdakl ha ramnran bir hali vardtr. Kann ile çok •a kuvvetlerinin avcı alaymrfa hrzmct iyi anlasır. General Norstad'm iki lâgSrdtl. Sonra yüzbası olarak ^meri kabı vardır. Bunlardan biri «Hârika kaya dondü. Çocuk»^ diğeri de «Üniformah Filozof» tur. Sıraaile, Jl. hizmet bölüğünde, bom bardıman bölüklerinde komutanlık B;ryan Norstad, geçen fene AmeHetti ve 1939 da, Alabama'daki Hava kalı *ubay ailelerinin tertîb ettigi bfr Kuvvetleri Taktik Okuluna gıtmeHen toplantıda konuçmu? ve kncalarTim Bnce hafif bombardıman v* Uçanka daha fist rütbe ve mevkilere yükfelleleri kullandı. meleri için daha yuksek rfitbolerdeki 1935 senesinde tsabelle Helen Jen subayîar fle yardım ettirmege çalışldns adında bir kız lle evlendi Tak mamalarını tavs'ye etmiştir. General tik Okuluna gırdıjjı sene de bir kız kariKinm bu fikrini çok beğenir. Avrupayı Avrupalı kadar «eıineklan oldu. Ona ad bulmak için şu di Galiba bu da yeni mevkii için yolu seçtiler. O sene Nobel mükâ fatını edebiyatta Vorvecli bir muhar lâzım olan en biKük vasıftır. rir kazanmı?tı. SiçrH ıJnels^t'in mü ı kâfat kazandığı ese.in adı «Krıs*m ı Lavransdarter» idi. Norstad'lar kız ı KAPPS larına Kristin admı koydular. Simdi ' İle çok güzel bir kız olan Kristin 17 ya | •ındadrr ve Wiesbaden'de taVil gör j Peter HOLTATMAYER düŞunden almanca, Frîinsadaki Fonta ! nişaniandılar inebleaıı'da okuduSundan tsnıi7ca, güney tsviçrede bulunotııÇfndan d o 2i 4 1956 layı da italyanca hilmektedi'. Şeiıir l Başkumandanlığina getirilen genc General =haberleri BEYNELM1LEL PORTRELER CUMHURfYET BNlsanlM* K O E D E cjmürde bir kadın, çoeuçun birini elinden tutmuş, Türkiye tarihi bölümü de bize iftihar obunıııü kucağına almış, M M ^ V M M V YAZAN • ^^^^^^^^^^^^^. Türkiye tarihi bölümü de bize ifti verecek kıymetteki çalışmalannı yaykarnuıda . Fadı. Yaşlı, genc bilgınlerımız, kı>metlı bu maıi7araya çok ecnebi mısafirlerimiz yanmda haklı kadınm obur evlâd» kazanılmıs yerlerinı ahyorlardı. Kalburunlannda iki ırmak, arbinden hasta olduğu halde kongreye kadaıı gelirler.. Birinin bası kel, istirak etmemeye bır türlü gönlü razı oburünün gözleri çipil, daha oburuTann şehrimizde törenler La Grande Peur du Monde au Tur | lerin bir müddet sonra Viyana önle olamıyan ihtiyar bilginimiz Osman nun kamburu \M: duşmıı de incir nat de l'Hıstoıre . Tarih doneraecınde rıncie gorunmelerinin hâtırası, Almajı Ferid, hayatına mal olacak bır akse ı ş japılacak. öğrehnenler okullarda a a r l l , d a n bahce sahibi sopajla kovacihanın büyük korkusu, Fatıh miydi? proiesorunun hafızastndan sılınemegünün manasını beHrtecekler geçirmesine rağmen tebhğini yaptı larken . „ . Kitabın içi, elbette bu hukmun delü mı§. «Büjuk Korku» da zaten o deBoylece gençlere, ılım aşkının ve ba| On kisur çoouklu böyle bır aileyi, lerile doldurulacakü. Nıtekım büyük ğıl mi? 23 Nisan Millî Eğemenlik ve Çolılığının. tehlikeli de olsa, unutulmı muharrir Nihal Karamağarab arkakjsmında boyle olmuştur. Kıtab, şüpKorku, o kadar deıin olacak ki, yacak bir ömeğini verdi. Kı>"metlı cuk Bayramı, yurdun her köşesinde ıııe\7uu hakikatten alınhesız, esaslı bir emek mahsulüdür Osmanlı tarıhleri ve tarıhçileri hak dostuma Haktan şifalar dilerim. Bu daş,unız, ıııev/uu ha olduğu gibi şehrimizde de torerıle ma bir hikâyesinde tas\ir etmişti. Bizde de be} yüzüncu feıih yılı do kında koskoca kitab yazan ve güzel bölümde Orta Asj"adan Azerbaycana, kuüanacakbr. Tek gözlü bir kulübede oturuyorlarlayısile hayli yayuılar olmuştu. Fa türkçe büen müverrih, Fatıh hakkın Türk uluslarınuı göçlerine kadar, bıı dı, ana baba her nasılsa eski model Bayram ve Çk>cuk Haftaa münakat bunun gibi altı yüz sahüelik daki kitabuu yazarken bizim kaynak günkü millî meselelerimizi, hem ken havaleli bir demir karyola edlnmiî, sebetile ilkokullar süslenmjş ve öğtoplu ve hacımlj bir eser verememiş lara derecesince ehemmıyet verme di yurdumuz ıçmdekı miîlî mesele butün cocuklar yere serili cJoşcklcrde tik. Hıç olmazsa bu kıtabı dıkkatle miş; hattâ denilebılir ki, bu kadar lerimizi aydınlığa çıkarmağa yaraya >atıyorlardı. En buyıik kızlanna. «geretmenler tarafından dün talebelere mceleyip haklı haksız, doğru >anlı^ emekle oğrendıği «türkçesinb bile u cak özlu, hirpmetU, bilgili tetkikler İinlik oldu. artık hu«;usî yer lânm% 23 nisanm mana ve ehemmiyetini yerlerini ortaya çıkaran bir tarıhçı nutmuş! «Geçmiş olsun!.> dem>"kten dınledık. düşuncesile karyolanın altındald bo5belirten kormşmalar vapılmıştır. miz olsa diyordum. gayn ne yapılabilir?. Şehrimizde bayram, her kazada Osmanlı tarihi bölümünde, dikkati luju ilfinıas etmHlerdi. Bu aücnin hayatını sonradan takib Varmış!. Almancası çıktıktan sonayrı avn kutlanacaktır MerasimEvet, 15te bu konu, Kongrec'e bir çekecek konularda, tarihimizin en ra fransızca ve italyanca tercumeleri tebhğ mevzuu ıdi. Mühimmi şu kı, muhıra b:r safhası olan Osmanlı ettik. Kimi kalburaltı. kimi kalbımislere ilkokul son sınıf öğrencilerile de yayınlanan, şımdi de ispanyolca mısafır profesorler de bu tenkidleri devrine aid hakikaten kıymetli ve tü oldu. Halen oğullardai biri. AlYavTukurt Oymakları ve ortaokul ve isveccesi hazırlanmakta olan bu tasvıb etnnşier, tebliği vapan orka ı?ıklı incelemeler ortaya kondu. Os manyada yüksek miihendislik tahsiöğrencilerl, mülkî ve askert erkânla kitab butün di'.n\ aca duyulmustur daşımızı tenkıd etmemıs'.etdir. manlı saravının harem dairelerinden lini bitirmek lizeredir. Tabii: Mü<aBelediye, siyasf partiler. Çocuk Ebaka imtilıanlarını ka/onıp hurs alaZaten bize dair bir çok yanhş oilgıKongrede Eski Anadolu ve Önasya en gizli yerlerinden muharebe mey bildiği icin . sirgeme Kurumu, İlkokul Yoksul lerle kafası asırlardır doldunılmuş bolümunde, genc Türk bilginlerirun danlanna, müsalaha meclislerine ka ., „ , . ^ , Bu cocuk da, yamlmıyorsam. anagarb dünyasına yeni yanlışlar Katıl bu sahalarda yaptıkları kazılann ve dar bİ7İ çekip cekip götürdüler Bize Çocuklara Yardım cemiyeti. Kıalay mıg olacak dıye üzıilürken bir genc incelomelerm son uclan ortaya kon en ince sanat eserlerinden. o devir sınııı doğurduâu alhncı evlâddır. Demegı. Türk Hava kurumu ve profesörümüz Halil tnalcık, itiraz du. Bu bdlum, Cumhuriyet devrmir lerde giyilmi? zarif kuma?1ardan fl Ve bu çocuk bize lâ^ımdır. efendim. basın mensublan lştirak edecekOnun bliim ferman'nı dopmasından görürmez vesikalara dayanarak Prof ve şahsan Atatürkün var ettiği bir ligranh kS&dlara, kullandıkUn silâhlerdir. evvel vercmezdik. Bristo! ÜniverslBabinger'ln yanıldısı noktalardan bir ıüm subemizdir. Yırmı, yirmı beg lara kadar eösterdiler. Cezavir kıyı teslnin kadın ve doeum bn^ta'ıklan Şehrimizde Beyazıd, Taksim ve kısmını meydana koydu. Kongrede bılgının vücude getirdiŞi bir elannda, Makedonyalarda, Belgradlar mute'ıassısı Prof. Gordon Lenon Barbaros meydanlarile, Vefa ve okunan tebliğler neşredilditi zaman kiptir Aynı konu ile ugrasan dünya da dolastırrhlar Zatıâüniz t<«anbulda ga7e(eciU'rimlFener stadlannda yapılaeak meraokuyuculanmın gözünden kaçmıy3 bılginleri bu alandaki Kurum ve ÜTürkive Cumhuriyeti ve inkılâb ta le bevanatta bulunarak: simlere saat 10,30 da başlanacaktır. cağım bildiğım bu tenkidleri yer ve niversıteler neşriyatını yakından ta rihi bölümü. bütün bu devirleri A« tktisaden geri kalmış memleketMerasimlerde öğrenci ve vavrukurt imkân olsa da şimdıden buraya ala kıb ederler ve bizim llim adamlan tarürkün yüksek şahsında topladı ve lerde doğıtmun tahrildine taraitar olbilseydün. Ne kadar objektif olmak I mızın isimlerini yayarlar. Antropolo kapadı. Tarih terbivesi üzerine güzel duğnnuzu • söylemlşMnlz. lann teftişini müteakıb bando tsiddiasmda bulunursa bu'unsun T>"ka ji. artık bir Türk bilgi dalı olmuştur tebliŞler, tstiklâl Mücadelesine hazırtiklâl marjını calacak ve »eref di« . Esasen be^ taneden f.i7İa çocuk pıdan top gibi tstanbula giren Türk ı Orta Asya ve Orta Çağ Türk ve lık devre<:!ne aid ineelemMer bu ara yapan analarda cijer ve göğiis hastaregine bayragımıı çekilecektir da idi Prof A tnanın Tarih Kuru lıklan mıisahede edilmektedir • dlBunu Çocuk Esirgeme kurumu, munun nasıî do<MiTîhınu gosteren ve yorsunuz. Okul Aile birlikleri ve kaym^kamsikMar ve t»b!iŞi. dinlevenleri bir ke So«yolojik ve sıhhi mahzurlnrı neIıklar adına vapılacak konuşmalar re daha vakın ma7imİ7İn aydın gün lirttikten sonra. docum tahdlt'inin r1 Prof: Dr. H:f' V: VETİDEDFfVİLU Dı. *y**V\r *T\AY takib edecektir. lerine çekip götürdıı Dinleyenlerden kanunlarla dcğil de din adamlannın r Yavrukurtlaria 5ğre r'ilerin hep telkinleri savesinde mümkiin olabilebazılannı roîturup so>letti. bir ağlzdan föyliyecekleri çocuk Be«inci TGrk Tarih Kongresi, kısa cefinl kaydermisslnir. lslâm dünyasınm din adamlanna cası. Ata*ürkıin ölÜTiünden sonraki marjla'nndan sonr? geçid resml va riaü 10 lira raferierinden biridlr. Düsündüîü gibi tavsivelerinizl dlnletnıek RUÇ olarakpılacak ve törenlere ton verileolmu^. ko^koca bir bilgin mınu c "n i tır. İslâmiyette, «insaf dinin yanstcektir. )?enelkurmayını teskil etmlşrlr. Bü dır.» Acaba İnsaf erbabına bu tavsiAvukat ÜLKER Çocuk haftajı möriasebetile çovu' Kurıcmun ruhıı «iH o'sui'O»"? yeler nasıl gelecek? Zira, ilmi oparlriMufassal Alfabetik Fihristli ve Cetveüi cuklann eğlenmesi için gerekli habilainler. kcndîierile if'ihar etsinler rüııÜ7 bütün düıı>a in^anlanna değll kındaki kitabı elime alıp alıp bırade iktisaden geri kalmıslara miitevecnrhklar iltmal edilmiştir. kendiler : nden sonrası için kendilpr' kırken hep bunlan düjünmü'tüm. cih! Yani bizlere . gibileri ye«?tirmeyi Atatürk» bir Çoevk Tiyatrosunnn temsill Kitabm asıl adı altına ve dı^ kapa | Meselâ Arvada ürey>5 temposu remlnnet borcu bikinler. 23 Nisan Çocuk BayTamı müna &na konmus fu lkinH tltre bakınızformlarla yanştıgına ve müreffeh »ebetUe Sehir Tivatro^u çocuk bömemleketlerin kadmUn llgne'lerini Flah 8 Hra lumflnde vann saat 14 te bir temsil korumak İçin az doğurduklarına gore: TAKSİM BELEDİYE •Agır alm, Iktisaden geri kalmış mem verilecektir. leketler. Allab aşkma!» gibi bir şc.v • 23 nisan jtecesi Dram tivatrosunGAZİNOSU Biz Tiirk milletl Almanvadn yiikvk Gelin re*im!eri es'izdir. Pani»altı Büumum Matbaacılık ve Kitapçıhk Işleri da cBana Dokundun» adlı piyesln mühendlsllk tahsiline glden Istldadh HALK BAHÇESt ovnanmasma devam edilecektir. Merkez: Cagalogiu Servilimescit S. 24 IstanbulTel. 22 09 68 çocnğuTnnnı da dogurmak lornndaaçılmısbr. yız. T'ıyatro idaresi 1 ve 14 mayıs ?eHAK KİTABEVİ Bayasrt. Onlvarslı* Cad Istan. Her gün Bize tavsiye edilecek sey ?u olablceleri de temsillerine « a vermiyeSattş yerlerij HAK KİTAB EVİ (Babılll) Ankara Cad 4 lıun. Ögle yemeğS Kıymetli aHr; İlmln minaresini o kılıfa sığdırcektir. HAK KİTA8&Vİ Vanıksaraylar Sok. l« Istanbıtl ıle büyUğümu/ v« pastahane malı: plyade Albayı Fy Tiirkler! Nüfusunuzu mevcud Maliye dalrelerinhı demir <328B'72> tekniğin son imkânlarına göre arttırtacirlerinden isiedJü malumat A. KÂZIÎV1 niak üzere. çok çorukln ailelerln tek Ögrendlglmlze gBre Molıye datrelerl goz knlubelerde sefil ve perişan «1Yeyman'ın MltOn dani» tacirlerinden 1954 v» 1955 maması İçin onlan bısani hlslerin âlil ı «bedijet» lnsenelerfnde ysptıkUrı muamel», e!ro. m yüksek himayesi altına n'n.ulı. Bef tlkal edljlnln sntif ve d*virlCT hakkında maHrmat rocuktan fazla doguran sıhhatli alleon blrtnc! «•ilr taleb etmt'lerdir. Dtlreler ne mlVtar ler, kâfi hizmet gbrmiiş sayılarak geneslne mujademir lthsl ettlfclerinl KarabOXten nt clm sıkıntısmd m kurtanlmalı. Ancak dıf 23 ntsan kadar »atin aldıklarını bunları kimmuayyen tereddiler gbsterenlerin fl195* pazartff lere. ne miktarda ve kaçtan ı«ttıkl»ıını remeslnl önleyecek tedîıirler almalı. gunü Selimive lthalâtçılardstı bir llste htltnd» iıt«İlim He insafın boyle bir lâtff kokÇlçekçı csınll »erıfırde ogle uamaın'.?lerd!r. tevline susamış bıılunuyoruz. Bi*« jını mütrakıb aziı ruhuna lthal Demlrdler Demeglnln «lakalıian ha olunma* üzer« kıraat olunacak o.vle koktc>l partiler, ö>le basın tophvsusta fO ıtiütaitayı llerl «ürmektedlrraevlide roerhumu Unıyan dostları lantılan lâzım. ler. ile arru edenlerln tejrlflerlnl rlca • Demlr *s»s«n kâr haddlne ve Mlllt ederlz. KoUTima hukiteılerine tâb'dlr. K!md«ı Ailfs! ahndıgı ve kıme satıldığı belli oldııDcrdlerimiz çoktur, bizden ilerl Hava Talctik Okulunun bitirinre, gundan »en'den bovle b!r ll^t* lstenllmemleketlerden çare ararız. Mümes; Lauris Norstad bir kurmay subay olmc»ır n hlkmetini pilamık Tm"'«küMflr » siüerifden biri gelir: «Kemerîeri n du. 1942 de Washington'daki karar kın!» ıJcr. Öhürü gellr: Kendi basıBir Çin ticaret heyeti şehrimizde RENGİN VILMAZ fâha Hava Kuvvetleri Komutanlığı nmn çaresine kendlniz bakın!» der. Millıyetçi Cin hlıkÛTietlne menjub be» Poz'armıa canlandırır Pangalt] Istişare Heyeti azası olarak geldi il* Daha bbürü gelir: «Az docTiruıı'.» der. kiçıden mürekkrt b.r tlcaret hevet! dün îkinei Dünya Harbinde kuzey batı akşsm Ankaradan şehrimlze gelmiçtir Mcfhur hikâyedekl gibi: NEJAT ATALAN Afrikadaki hava kuvvetleri ve daha Heyet b!r kaç gün sehrlmİ7.de kalacak Gellnl ata blndirmişler, kale kapıvc bu müddet zarf'.nda alâkalilarla te•onra Akdeniz Hava Kumandanlığısından sıca'namıs. Nıkâhlandılar İst. 20.4.956 ME V L İ D maslrda bulunduktsn »opr» diSsr Ornm harekit subayı olarak binlerce Tavslveler: tado»u meırlelcetlerirıe fTtdecekt'r Soa duraklarma kadar hayaüauçagı «evk ve idare etti. Kale kspiMnm öit vannu rıkınl rının büyuk yolculujımu bastatı Türk Mis^os iriare meclisf Hayır, eslğinl kaziyuı! aşağı iyilık. doğruluk, asalet ve Atın ayaklanr<ı keisenlz daha relsliğl fazileün ö:raez eserlezile, hakiki ELSE HORNFED KILIÇOĞLU ' münaMb! T'jrk v* Musluman annelığının ve Turgud Bayarın istifası üjerine TOrk I En lyisi gellnin kafasını neoril* babaheınm fmsalsız feyız ve hâile M'gros idare mecl'sl relsüğlne Ralf tıralar'le donatarak Ulu Tanrının | maktır. Dınçkok seçılmistlr Dr. SELİM ALBUKREK HÜSEYİN POLATKAN nur ve rahmetine kavvşan sevgılı I Bİ7e yapıian tavslyeler de buna Akademi Hyatrosunda anr.emz nişanlandılar benyemege başladı. nikihlandılar mnvaffakıyetü bîr temsll A erenler, bu ne haldir? Ayşe Nezahet EXERGİN'in İstanbul nisan 1956 Beyoğlu 20. 4. 956 Akadem^ Tiyatrosu. meşhur Ameri(VâVÛI ve se\gı'! babamız k»lı Riuharrir Tornton Wt!d'in 'Blzim Âdem Nezihi ENERGİN'in Çehir» adlı eserıtıi o^•^ıamıştı^ Rejisör Vedad Demlrcioğlunun sahneye kovdufu azız ruh!aııra :th?f olunmak fizeVEF es*r muvaffskıyeile temcll edllmts, 8ğr« 23 nisan pazartesi günü ög'.e rencilerin ba^arısı takd'rle karşılannamjzndan tonra YıMız Parkı mıstır. yanmdaKİ Yahya Efendl DergâYalor» earafmdan merhura Murıd Atanın mshaumu Hldayet v« MOrüvnında Mevlidl Nebevi okunacaktır vet Blrtanın blraderl Arzu eden akraba, do«t ve dln karNlsan 22 Ramazan 11 deşlerımlrin tesrlflnl rica ederlz FAİK BİRTAN Çocukları: Omld, Doğan muptel» ol<1u*u hastahktan kurtulamıEner»in SKH« İşcan y?raV: 21'4/9Î6 günü vefat erm.'stir CeBankamız htssedarlar umum! heyeti ictimaında «lıDanıadı: N'ihad Iscan n?esi bııgunkü 22'4'56 pazar dinü F'nnan karar dairesinde 16/4/1956 tarihinde başladığımız dıklı Dere çi 10 numarah hanesirden 1955 yılı temettiiünün tevziine devam edümekte olk?'dırı!arak nama7i öğle raTrazmı muV. ] 51i;i212 1600 1856 203Si S20 duğunu sayın ortaklarımıza arz eyleriz. (4904) tefkıb Fat'h caroiindf kılındıktan snnra Eulrnekapı SehldJlgindeki kabrine dsfnolunacaktır Kardeflerl: Ridayet Btrtaa, Bebek pozları hârikadır. Pangaltl MOrOvvct Blrtan yeler bu tarlalan fulayor. Birbiri kan$mamıj komünistlik... Rusyada I sahsiyetler adma izafe ederek ba»«CUMHURtYET» tn Tefrikası: Beş gündür, Dil Tarih Fakültesinin eş gündür, Dil Tarih Fakültesibir salonundan obür salonuna tagınıp durdum. İstanbul veya Ankara fakültelerinden kırkla elii arasm da genc profesörler, yahud otuzla kırk arasında daha genc doçentler; çoğu yaşh misafir profesörler; akademik kariyerden olmıyan, fakat tarıh veya sanat tarihile meşgul uzmanlar . Hasılı her salonun birinde bunlardan bııı var. Teblığ yapıyur arkasından tenkidler ve tartışmalar Bu hareketli günler, Türk Tarih Kongresinin beşincisini kucaklıyor. Kongre, 1930 da Türk Ocağında mütevazı bir heyet olarak çalısmalanna başlayan Türk Tarih Kurumunun 1931 de resmen kuruluşunun 25 inci yıldönümünde, 12 nisan 1956 da açıldı Maarif Bakanı açıj söylevini verdikten sonra Kongre Başkanı Kurumun çalışmalan hakkında izahlarda bulundu. Ecnebi uzmanlar kongreyi kutladılar. Münster üniversiteai profesörlerinden Dr. G. Yâschke, Atatürkü anlattı. Türkçe sSyledi. Büyük Şefimizin inkılâbcı ve diplomat cephelerini tahlil etti. Onun siyasî dehâsını dile getirdi. Bir tarih bilğininin jo b j e k t i f i n d e o ^ ^ b i z i t s , a n b u ı < d a n i d m ^ ^ İDSanlann n e d e r i n gaflette, onlara karşıt olan Mustafa Kemalin ne aydmlık bir fuurda olduğunu bir kere daha lbretle, hayranlıkla seyreftik. Her davranışında olduğu ?ibi tarih hareketinde de bize hakikatin îîiğını rutmuî olan Atatürkü bu beş günde bir an hatınmdan çıkarmadım. Daha doğrusu çıkaramadım. Başkalarımn gözü ile kendi tarihî hakıkatlerimizi görmemizin imkânsızlığını heyecanla bize »oyleyen, uzun geceler, Türklere kar?ı yapılmış tarihi haksızlıkların mi sallerini verip bunları medeniyet âleminin gözlerinde düzeltme zaruretlerini durmadan telkin eden önderin r.e kadar hakkı varmış? Bir yıl önce fransızca tercümesinl «lıp orasından burasından kariîtırmağa ba?ladıktan sonra «tarafgir> görünmeme şayretile Prof. Babınger tnrsftndm yazılmış olan Fatjh Mehmed n. hak Millî Hakimiyet ve Çocuk Bayramı tarih Kongresi Hasan Âll Yücel 1 'ABAHA...İ Türk kadını beş çocukfan fazla urmasın mı? ABAMTAN Türk Cemiyeîîer Hııkuku Pamga Eesmi Külliyatı İSMAİL AKGÜN MÜESSESELERİ FOTO O Z E N MEVLÎD AKBANK'.n Küçükyalıda HAZİRAN çekilişinde Bir Apartman Dairesi ve Ev ve Apartman Dairesi FOTO Ö Z E N para ikramiyeleri 25.000Lira Hesabmızda daima en az 150 Lira Ayrıca zengin para ikramiyeleri Bulundnuz. YUZ EVLER JMAHALLESİNDE size de bir ev TURKİYE VAKIFLAR BANKASI Istanbul Şubesinden: AT Her 150 Liraya bir kur'a numarası FOTO O Z E N Dadı kalia!.., Sen d» rastgcldiğin yere burnunu «okmıyacaksın. Gece tabanlannda sünger bağh olarak ne anyorduT! Mühtedinin açık bavulu başında?.., Odava biz değil de bır başkası jçirseydi ve seoi o halde görseydı tamamdı haHn! Anberbu da yılmıştı. Cevab vermedi. Onun yerine Güler, o ürkek sesile izahata girişt: Erendim, bir bakıma da hakkı var dadımın.., Ne tpbi hakkı olabilir? Çünkü dadlm aece Hansın gizllce bizim kata suzüldüğünii görmüj. Bu (Jentlimen) Eva'rırı odasına hangi takükle giriyor diye t»kib etmek iatemi». Fakat edememij. Çünkü koridorda Mühtedi Hâdı bellrmis. Barda bulunan Emirin kapuını açmaktaymıa. Ve Muhtedi gene Emirin odasm* girmiş Bu anı ftnat bllen dadını da, Mühtedinln edasma.., B?skına uÇrr.\""ca ferya 1 nin kopyaıı, kooperatif biçimli bah para geçer, burada para geçmez... ' ka dağlarda da bu kabil ormanlar çell evlere rastlıyorlar. Buslar köy Bir fikrin hasıl olsun diye seni öy yetiştınyorlar. Eski kel tepelen bu ler... le bir köye de götüreceğim. Röportaj şekilde yeşertiyorlar. Böylelıkle Günes ortalığı kavurarak yükseli lanna da yarar... Şimdi bu geldıej memleketin kurak iklımini degiştir yor ve bu saatte meydanda hiç a miz köyün tıpine de (Moşav) di meğe cabahyorlar. dam görünmüyor. Güne? ve döner yorlar. Kooperatif seklindedir. Her Güler, saka etti: fıskiyelerden »avrulan ıu, insanlar ailenin kendi malı olan binası var. Seyyah rehberlığınde d* muhesabına cahsıyor. Kredi ile yapılmı?. Önünde sebze vaffak oluyorsunuz, Cemil Bey... Güler, yollara bakb da: v« meyva bahçesi... Ona bitişik de Burada «enln deteküflikten lazaniar: Ninal Karamagaralı ve VâNu Bu memlekett» raııta o« ka tarlalan... Bu isöhsal de krediye fazla röportajla uğra^manı istiyogirdin diyt... (Hae reiikijn değil zip bu oda trampasından dayaruyor. Köyün bazı aletleri, ta rum da ondan... dolayı dar az, dedl. mi, kıskandım) diyor. mirhaneleri, bazı hayvanlan müştahkikat Eçmamasına »asılır. Sanki Cemil cevab verdi: Genc kız, çok oktavh bir &es gibi CeTiil sordu: Mühtediyi de, dadımı da kayırdılar. Herkes kendi işinln civannda terek kullaruiıyor. Hasü olan malmizacı türlü değişiklikler gosteren Pekl, dadıtıın odasında MühSonra üzüntü ile içini çekti: ^turduğu için trafik hercünıerci lan da kooperatıfleri vasıtasile pakâh kalın perdelerden güvenilir tedinin bağh bulunuşunu da kılıfa Bu faraziyelerin hiç biri tut yok Lâstik de ziyan olmuyor, ben zara gömdenyorlaı. Hulâsa. havralı, bir hâmı rolü oynıyan, kâh tiz persığdır bakalım? mekteblı, muhtarlı tam teşkılâtlı muyor. Çünkü so^'gunculuk hâd se zin de... Ve yollar yıpranmıyor. delerden hiddet haykıran. kâh îâtif Orasmı da gene siz izah edin, sınin gangster işi olmadığına ben bir köy... Burada türkçe konuşumelodiler kompoze eden bu yeni efendim. Çunkü Mühtediyi Hart kaniim. Bütün dalavereler alet etBiraz sonra otomobilleri Türki lur. memleketın resmî dili olan ib arkadaşına karşı duymağa basladığı mamn şerıki sayıyorsunuz. Gangs rafında döndü... ran ceyi fconuşmağa çalışıyorlaı yelı Yahudılerin köyüne yakla^tı. muhabbeti gözlerinde perdelemeğe terlerden sayıyorsuntız, henüz Peki, uçağıtı infılâkı? Uzaktan bakılınca bu köy de, ge •ma, ben geldiğım zaman arak sarı kirpiklerinin arasınCemil. alâkasuu bu mevzudau Anberbu alayo: lirken asfalbn iki ymnında nastla öğrenememışlerdi. dan yan yan bajrh. kurtaramadı. Ö£ke« yatışmiftl: Ayıklayamıyorsunuz pirlnjın dıklan koylerden farksız görünüGüler baktı. üzaktaki evler a» Tam teah olmasa bile şöyle bir tajını, «ojuklar1 dedl. Ve bu bakı* Cemili hazla flryordu Yalruz, derüze doğru biraz falta muvazi, ıçerlek bır yoiun iki ıhtimal var: tşleri bittikten sonra, pertti. O da gözlerinin pırıltısını Ve bir sükut oldu. gerilek olan bu köyün ekili tarla yanma, sırtlan bırbirine dönük, gangsterler. şeflerini de şüpheden gızlemek içın kirpiklerini sıktı. Cemil neden sonra tekrar ko lan daha çoktu ve binaları daha çifte bir şerid haJinde sıralanmışlar. kurtarmak içkı bu şeflerini de nustu: Mamadadl farkında... Kafasını sıkmış ıntibamı veriyordu. Bundan Hepsı bahçelerm ortasmdaydı. UMühtediyi d« kıskıvrak bağladılar iki yana sallayıp ellerini memnun Aleti muayene etmeden hiç bir dolayı nüfusun hayli kalabalık olfukta deniz gdrünüyordu. Gök çok memnun uğuşturuyor. Tıpkı Hartmanı bağladikları gıbi. hükme varamıyacağım. duğu anlaşıllyordu. Eyciinlıjc... İsrael gökü zaten çok Dadı Mühtedinin odasında olduğu Köyden as'alta inen yoiun kavGenl» v« muntazam aafalttan Cemıl, Türkiyell Yahudilerin kB aydınlıkcr Sevunli bir araziydi buiçin, onu yerin» nakletmediler... jağında bir kalabalık birikmi|ti. Havfa istikametinde «kıp gidiyor yuntl «vvelki »eythatlerinden bi ra»ı... Mühtediyi dadımn odaunda bırakTurk h a a l a n da bunlana azmlardı. Sag taraflannda kıaım kı«m rinde d* ziyaret •ttigi için izahat Cemil asf&rtıa decize miku* ta nndaydı. tılar. Böylec* bir taaırtmacm daha ormanlardaai bir dağ vardı Solda vermekteydl: raiındaki dagı göeterdi: verdilar dtnlz kfth görunüyor kfth kayboBensiotı, bv d j m r ^ tsraelde flç tip kSy rardır l«rael!iler, Türkiye Yahudil»Ker.dl m u h a k m * t t R m ı kotrtrol luyordu. Yohm iki yanmda çene Bunlardan biri, blzinj ötedenben habar vermi* belli... etmek ister gibi susfu •• daldı. •nberler, mlmoTalar çit teşkil edi bildiŞimiz cüıs... tkincisine (Ki rinin köyü »erenne burada bir AGüler. dslem, söylendi: yordu. Aralanndan arkadaki ekilı butz) derler Rusvadaki kolhozhra tatürk ormanı vücuie getırmeğe (Arka«ı rar) tsrael polisınin bir garabet •* tarlaları farkediyorlar. Döner t s k i benzer: tştirak esası üzerined.r. Su başladılar. Yerli ve ecnebi bir çok ^* «• • * >* • uu»a;uı, 9\JY 1C1IU1. ELANIK BANKÂSf 2 5 . 0 0 0 LIRA 15.000 LIRA Bir kljly» TAFSÎLÂT m« ...« 30 Nisan Kesldesl ADÂLET MEHSUCAT FABRİKASI Apre tesislerinde yapılan yeni teşkilât ile OYA APRE FAALİYETİNE DEVAM etmektedir. Ucuı, flat mÜMdd t^Uy» ı v i U n , azaml sür'at Tel: 21 18 59 U«limatta Aynca yün ve şodi yıkama siparifleri alınrr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle