24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHDRİIET Binicilerimiz Olimpiyad hazırfığında Galatasaray futbol takımı Güney Amerikaya gidiyor Bundan bir müddet ervel »ehrimize ffel«n aslen Avusturvalı olan meshur organizatör Maxımılan Gold sehrimizdeki temaslarmı biürmiş v« memleketimizden ayrılmıstır. M. Gold bu yıl bir Türk ve bir Avusturya futbol takımırunın güney Amerika ve Avusturya seyyahatini orgaıüze edecekti. Şehrimizde bulunduğu günler larfmda lig lideri Galatasaray ile temas eden ve bir ara klüb reisi Refik Selimoğlu ile Park Otelde yemek yiyen M. Gold'un bu yaz orsanizasyoAU Galatasaray klübü ile yapacağı katileşmiş gibidir. Dün bir arkadaşımızın bu hususda suallerine eevab veren Selimoğlu: «M. Gold. 15 mayıaa kadar bana kat'î cevabını verecek» demiştir. Cihanoğlu bugün gidivor r~ F. Bahçe G. Saray basketbol maçı bu gece oynamyor Fenerbahçe, bu maçı kaybetse dahi İstanbul şampiyonudur îstanbul basketbol lig maçları bu gece Spor ve Sergi Sarayında yapılacak karşılaşmalarla sona erecektir. Bu gece senenin en iddialı maçlarından birinde Galatasarayla karşı laşacak olan Fenerbahçeliler şampi yonluğu garantilemiş durumdadular. Fenerbahçe, bu geceki maçı kaybet se dahi İstanbul şampiyonluğunu • linden bırakmıyacaktır. Bu bakımdan şampiyona üzerüıde hiçbir rolü bulunmıyan bu geceki maç, sadece bir «Fenerbahçe Ga latasaray> karşılaşması olması bakımından heyecan tasımaktadır. Bu geceki son hafta karşılaşmalarının programı şu şekildedir: 16.30 da: Darüşşafaka Kadıkdy spor (l.Somer S.Kanadh) 18.00 de: Modaspor Karagücü & Uyguç G.Aktuğ>. 19.30 da: Vefa Beyoğluspor (Z. öztaş A.Kayah) 21.00 de: Fenerbahçe "îalatasaray (V.Çolakoğlu O.KermenK Federasyon knpası basketbol ınaçlan 27, 28, 29 nisanda Ankara ^e Izmirde oynanacak olan basketbol fede rasyon kupası maçlarına katıla?ak takımlar (Izmir ve Ankara ikinci ve üçüncülerinden başka) belli olmuj tur. Bunlardan basket! • Ankara gru ' pu birincisi Tarsus Idman Yurdu Ankarada İstanbul grupu birincisi Fenerbahçe, tzmirde oynıyacaklardır. Bugün bölge binasında çekilen kur'ada Galatasaray, Ankarada Modaspor ise Izmirde maçlar yapacaklardır. Bugün çetin bir karşılaşma yapacak olan Fenerbohçe (solda) Galatasaray m (sağda) ilk beşleri İlk seçmeler y a n n Ayazağada yapılıyor 1956 olimpiyadına katılacak biniciHk ekipinin secme müsabakaları şu şekilde yapılacaktır: Konkurhipik müsabakası 22 nisan pazar saat 14.30 da, Konkur komple manej müsabakası 27 nisan cuma günü saat 09.30 da, Konkur komple arazi müsabakaa 28 nisan cumartesi günü saat 09:30. Konkurhipikler müsabekası 29 nisan pazar günü saat 14.30 da. 22 ve 29 nisan pazar günleri halkın da müsabakaları takib etmesini sağlamak maksadile Taksîm ve Beşik'aj Barbaros durağından saat 13 00 14.00 arasında Belediye otobüsleri tahrilt edilecektir. l.Spor B.Spor hususî maçı Istanbulspor ile Beyoğluspor »utbol takunları pazar günü saat 11 de Ali Sami Yen stadında hususi bir karşılaşma yapacaklardır. F. Bahçeliler nediyorlar? Bugün yapılacak F. Bahçe G. Saray basketbol lig maçı etrafında Galatasaraylı idareci, antrenör ve oyunculann fikirlerini dün yazmıştık. Fenerbahçeliler ise bu geceki maç etrafındaki fikirlerini şoyle nraladılar: Salâhiyetli bir idareci: « Bugünkü maçta şampiyonluk hırsı yoktur. Kritik bir maç olsa idi. yüzde yüz kazanırdık. Türkiye basketbol birinciliklerinde görüldüğü gibi: iddia olmıyan maçlarda oyuncularda bir gevseme oluyor. Lâkin bu maçı prestij bakımından kazanmamız lâzımdır. Can, Adanadaki futbol maçlannda sakatlandı ve antrenmanlara iştirak edemedi Metin Çabukel mekteb karmasile Izmire gitti, Hikmet ise hasta... Bütün bunlara rağmen azimli ve normal oyunumuzu oynarsak maçı kazanınz. Antrenör Samim Göreç: « Galatasaray takımı çok kuvvetli ve birinci gınıf elemanlardan müteşekkil olduğu için en kuvvetli ts kımlara karşı galibiyet alma ımkânlan mevcuddur. Fakat son oyunlarına kadar tam bir takım ahengi teşkil edememislerdi. O zamandanberi iyi hazırlanarak bunu teiâfi ettiklerini umuyorum. Fenerbahçe takımı her za manki normal kuvvetindedir. Bu bakımdan F.Bahçe G.Saray takunlan arasmdaki kuvvet farkının bugünkü kadar müsavî bir /aziyete geldiçu hiç bir zaman vuku bulmamıstır. lyi oynıyan takımının galib gelmesini te menni ederim » Sacid Seldüz: • İki tarafa da aynı ianm veriyorum.» Yümaz Gündüz: « Netice sahada belli Jİacaktır.» Altan Dinçer: « Bizden çok, çok daha m hazırlanmışlardır. Bizden daha .'a forr/ı dadır. Binaenaleyh kazanmHtHn iâ'm dır.» Erdoğan Karabelen: « Şahsan yedi gündür devamh surerte antrenman yaptyorum. ı«kin bu maç için değil. Türkiye bvinciüklerine hazulanıyorum.» A. rÜCELMAN Merkez ceza heyetinde iki mtthim dosya var Hayri trdel, Vasco de Gama hâdisesi ve Muzaffer Ertuğ meselesi etrafında ifaJeler alıyor suretle bugün sanıklann ifadeleri alınmıştır. Sanıkların müdafaa şahid j leri varsa veya buna dair delilleri varsa görüşülerek, bunların lehinde olan taraflar nazan itibara alınacaktır. Coşkun müdafaasına yarayacak delil ibraz etmiştir. tkinci dosya ile beynelmilel futbol hakemi Muzaffer Ertuğ, Ankarada intişar etmekte olan Medeniyet gazetesinde iki makale neşretmiştir. S. S. Cihanoğlu ' Bu neşriyatta, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ile Merkez Ceza Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Mü : Heyeti hakkınds ağır denecek isnad dürü Said Salâhaddin Cihanoğlu, Aı ve ısrarlarda bulunduğundan hâdise vusturya, Macaristan, Almanya, lıı y, , y, I tahkik konusu olmuş ve tahkikat giltere ve I Italyadaki stad, pisin, maf Umum Müdürlük Başmüfettişi Bur nej ve poligonları tetkik etmek üzehan Kanıt tarafmdan yapılmış ve re bu sabah uçakla şehrimizden ay hakkında bir karar verilmek üzere rılacaktır. Cihanoğlu, bir ay sürecek i Umum Müdürlük kanalile Merkez bu gezisi esnasmda tesislerin plânlaIstişare Heyetine havale edilmiştir. rını alacak ve bilhassa işletmeciliğiBu heyet, Erruğun müdafaasını dos ni tetkik edecektir. ya meyanında incelemiş ve Ceza Heyetinden Hasan Basri Onat ile Istanbul Bölge teskilâtını hedef tuttuğu Y a n o r t a fflklet p r o f e s y o n e l ^ ( anlaşılmıştır. Bu dosya b>ze gelmıştır. s S r l e r i m i z d e n G a r b i s Z a h a r y a l l ı P a . Ertug Ifade ve müdafaasmda Tank j riste iki maç yaptıktan sonra Be>Tiıta Ozerenğini müdafaa şahidi olarak ı gitmiştir. Garbis bu şehirde dört segöstermiştir. Busün Özerenginin ifa nedenberi Lübnan şampiyonu olan desine müracaat edeceğim.» Abdül Rıza Şemi ile 21 nisanda bir karşılaşma yapacaktır. Hayri irdel Diğer taraftan, Lübnanlı organizaIstanbul Lis«si sporculan törler, yarı orta sıklet şampiyonu Ed•orduğumuzda, sunlan söylemistin die Dione'un menajeri Hassan ile mu • Elimde iki dosya var. Birincisl Edirneye gidiyor habereye girişerek tayin edeceği bir Coşkun ile Kâmilin tahkikatını yapıİstanbul Erkek Lisesi futbol, bas rakible dövüşmesini istemişlerdir. jrorum. Tahkikatı Futbol FederasyoBu takdirde Garbis 5 mayısta da BeyBU taleb etmiş ve Umum Müdürlük Edirneye gıdeceklerdır. ruttaki ikinci müsabakasıru yapacakd* dosyayı Merkez Ceza Heyetine sporcular yarın ve 23 nisan pazartesi tır. Bu arada Nervi Garbis maçı rehavale etmiştir. Dosya incelenmiş günleri Edirneli öğrencilerle muhtelif vanşımn şehrimizde yapılması için tahkikat eksik görülerek, sanıkların futbol, basketbol ve voleybol karşı organizasyonun ilerlemekte olduğu dinlenilmesine karar verilmiştir. Bu laşmalan yapacaklardır. öğreniimiştir. Galatasaray Vasco de Gama maftnda cereyan eden müessif hâdise fizerine Coşkun ve Kâmil Merkez Cet> heyetine verilmiştir. Ankaradan lehrimize gelen Merkez Ceza Heyeti uyesi Hayri İrdel, dün saat 17 de bölge binasmda bu iki oyuncunun Ifadelerini alrmstır. Kendisine bu meseleler hakkında müşahadelerini Brezilya Çekoslovakya millî maçı Prag, 30 (T.H.A) Brezilya ve Çeko* lovakya mllli takımları arasındakl mafl yann Prag'da oynanacaktır. Brezllja takımı Praga gelmlş olup bu gün son antrenmanını yapmıştır. Bre. zilyalı idarecller maçtan ümldil olduk. lannı Baklamamaktadırlar. Fakülteler amsı pingpong mOaab» kalan dün nlhayetl*nmlş: turnuva sonunda îktlsad fakülteeı şamplyon ol muçtur. Şamplyon iktlsad takımı: İlhan Ergln. Teoman Tu*savur. Cenglz ülusoy, Haluk Özyuva, Vartar Co« kun Akyol. ' iktissd, PingPong şampiyonu Boks Federasyonunun büyük toplantısı Haber aldığımıza gör«, Boks Federasyonu, 23 nisanda, mensub heyetlerile beraber büyük bir toplantı ya pacaktır Bu toplantıda boks sporu nun hızla kalkınmasına ve tüyük bir dava halinde olan hakem meselelerine aid bazı mühim kararlar alacak; aynı zamanda federasyona ayrüan (35,000) liranın sarf yerlerini tesbit edecektir. Bu toplantılarda bulunmak üzere Federasyon asbaşkanı Cevdet Kerem ve daha bazı alâkadarlar yann An karaya gideceklerdir. Ordulararası diinya boks şampiyonası Ankara 20 (a.a.) Dünya ordulararası 1956 boks şampiyonası bu sene 615 mayıs tarihlerinde Napolide yapılacaktır. Bu şampiyonaya katılacak Türk ordu ekipi, cumartesi ve pazar günleri Ankarada yapılacak olan silâhlı kuvvetler boks sampiyonasında seçilecek tir. Seçilecek ekip, pazartesinden itibaren kampa almacaktır. Garbis Lübnanda ı»u»ılı IIIUlılillıllllllUIIIUilllllllllllllllUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIllMlllllllllUUIIUUUUmUIUIIIMniUIUIHİIIIIHUllıuılUllıll • i (21 Nisan 1956) Çekoslovakyanın Prag şehrinde Fehmi Salih. Şevki Danyal (Suphi), Talât, Nafiz CFeyzi) Hayati, Vahab, Nevzad, B. Fikret, Salâhaddinden kurulu Türk B. karmasuım Nuserks Çek takımım 31 ve meşhur Çek takımı Spartanın Ulvi Burhan, Vahyi Cevad. Sadi, Dr. Ismet L. Mehmed, Sükrü. Kemal Farukî, Muslih, Bedriden kurulu Türk A karmasını 53 yenişinin 28 nci; İstanbulda Taksim stadında Viyana amatör muhtelitinin temsilî karşılasmada Osman (Rıza) Burhan, Mithat Cevad, Nihad, Hüsnü Salâhaddin, Alâeddin, Kemal, Farukî, Rebii, B. Fikretten kurulu İstanbul karmasma 21 yenilişinin 26 ncı; Mısırda Iskenderiye şehrinde îstanbul Ankara basketbol karmasınm İskenderiye muhtelitine 2338 yenilişinin 8 inci Fenerbahçe Kasımpaşa lig maçı bugün oynamyor fesyonel ligin ikinci devresi için saat 16 da Fenerbahçe Kasımpaşa ile karsılaşacaktır. Hali hazırda profesyonel ligi teskil eden on takım arasında en formda ve en mütecanisi olan Fenerbahçeliler, bir zamanlar memleketimizin en teknik futbolcusu Büyük namile maruf Fikret Arcanın antrenörlüğünde urıUiiuııuuuım^^^ yıldönümiidü> Bugün Dolmabahçe stadında pro çalısarak büyük terakkiler kaydetmişlerdir. San lciverdliler ligin ilk devresindeki durumlarına kıyasla çok ıyidirler. İlk devrede 10 yendikleri rakibleri Kasımpaşalıların da, aynen kendileri gibi eski vaziyetlerine nazaran daha çok îyi olmalanna rağmen Fenerbahçelilerin bugünkü karşılaşmayı rahat rahat kazanmalan en nor ııııııiiiıııııuiiiııııııuııuuuiiuıııııuıııuıııuımıuuuuuııaı mal bir neticedir. Gerek form, gerek klftı Te gerek tecrübe bakımlarından sanlâciverdlilerin rakibleri Kasımpaşalılara nazaran çok üstün olduğu da apaçık bir hakikattir. Bugünkü karşılaşmayı Izmir bölgesinden Hakkı Güriiz ile İstanbul bölgesinden Rifat Atakanı ve Semih Zoroğlu triosu idare edecektir. H.S. Beşiktaş kulübünün kıymetli reislerinden ve spor tesküâtımızın değerli idarecilerinden Ab dülkadir Karamürsel 1949 yıunda aramızdan aynldı. Abdülkadir merhumun Beşiktaş kulübüne olan büyük hizmetlerini hemen hemen bilmiyen yok «ibidir. Spor teşküâtımızda da en mühim vazifeler ifa eden merhum, hiç bir zaman kulübcülüğe sapmanuş, içi, dısı çok samiml, olgun görüslü bir idareci olarak hepimizin elini en samimî bir »ekilde sıkmıstu.'Befiktaş kulübü ve memleket sporu onun şahsiyetinden daha pek çok faydaü işler beklemekte idi. Anl ölümü hepimizi üzdü, kalbimizi mzlattı ve pek tabu olarak da ağlattı. Yarın saat 10 da Asrî mezarlıkta ebedî istirahatgâhmda bir anma töreni yapılacaktır. Kadirfinas Beşiktaşlılar eski ve kıymetli reislerinin mezan bafinda konuşacaklar ve elbette içten gelen göz yaşlannı da seve seve dökeceklerdir. Büyük ölü, gözün arkada kalmadı, rahat rahat uyuyabilirsin. Nur içinde yat... ömer Besim Karamürsel yarın anılacak köfteleri Otomatik Sınai teçhizat llmi kontrol.*. Sayeslnde PİYALE MAKARNALARI, bu gUne kadar«erlşllmeml| bir kalitede piyasaya arzedilebilmektedir. Hiç el değmeden yapılan, tamamile otomatik bir imalât. Ma* karnaları, irmik hamurunun gıda kıymetini azaltmadan kurutan en modern tesisat. En yenl teknik buluşlara göre hazırlanan rakipslz irmik hamı* runun Makarnaları, pişme esnasmda dağılmaz, hamurlaşmaı Tabil renk ve seklinl muhafaza eder. PiVALE TTIaJctas MAKARNACILIK «u/ bugünden tezi yok hemen kocanıza ve çocuklarınıza bu köftelerden pişîriniz. Muhakkak siz; hararetle tebrik edeceklerdir. Bununla beraber, çok az masrafla hazırlanması mümkün olan bir yemektir. Pek x labiî bunda VlTA'nın rolü büyüktür, çünkü ıVİTA sayesinde her yemek lezzetli, besfleyici oiur. Aynı zamanda nefaseti ve hafifliği de o nisbette fazla olur, Hakikaten VİTA öyle kalitesi yüksek s â f Y nebatî yağlarla imai edilmiştir ki bu ma«nulün içindeki hiçbir madde sıhhatımzı bozmaz. v 6u suretle, daha az para ile daha lyi ye; * mek yiyebüirsinlz çünkü, VİTA çok ucuz bir * fiyata satıldığından size hissolunur bir ta 'x ,sarruf sağlar. Ve nihayet, unutmayınız ki iyi yemek pişlNJ\ flek iyi bir şeydir.VİTA ile pişirmek ise daha iyisidlr. PATATES KÖFTESİ Rallaıulacak Malzeme : 2S0 gr. Kryma 1 kllo patates 1 demet maydanoz blr soğan 4 yumurt s 100 çram kaşar peynirl rendesi 150 gr. un tuz, karablber 7 çorba kaşıgı VtTA galeta tozm. Tapılması : Patatesler soyularak haşlamr. sOzülu» ve ezilir : 1 bardak sn ve 2 kaşık VİTA Ue kaynat»lır. 150 gr. un ilave edilerek karıştnTİır, hamur haline gelince ateşten indirilir. Hazırlanan patatese kaşar peyniri rendesi, tuı ve karabfber konur ve hep beraber yoğurulur. Yumurta büyüklügünde parçalara avnJırince Inyı»mış maydanoz, rende sof an. tayma bir kaşık VİTA yağmda hafif kavrularak parçalara ayrrlan patateslerin ortasına kaşıkla konur ve yuvarlanır. Evvell una sonra ynmurtaya ve galeta tozuna bulândıktan sonra 4 kaşık VİTA yagında fazartılır. Havuç ve karm bahaj salataa ile •ervU jrapıhr. âfKE» t e TİCARET Souj r»1i7 m\\ıY tenekelenîe SOÎIÎIT VİTA 2 veya 5 kiloluk kapalı kutularda
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle