26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Nlsan 195S CUMHURİYOT S O N Kahirenin bizi protestosu! A B E BİR DAKÎKA: Gruenther neden istifa etmiş? Bir Amerikan dergisi, NATO'nun sabık başkomufanının «başağrıları» ndan bahsediyor "Avrupa Narshall planı,, Tıirkiye, ttalya ve Yunanistana Bilgi ilhâli Beltdiyemit, ban mtıeUltri hal için, p«Je güzel bir u*uî buldu. Et yok mu? Tavıiyt hatır: Y«meyin. Turfanda domateı çok mu pahalı? Kolayı cor: Domafe» satifx yasak. Böyle giderıe, korkanm, arkan sıra ile lökün eder: Yol boz«fc»a Vtiriimeyin, Jcira fazUıyıa oturmayın, lofcanta kirliyse gitmeyin gibi. Bereket rer«n F. K. G., gent bir kolayvnı buîup, Porüe uçtu. Belediye mevzuunda tetkikler j/a Yeni bir insan şekli ortaya çıkmış bulunuyor U bir insan şekli ortaya çıkıyor! Yeni insan vücudünde son bir «*ır B Muhtelif kıt'alarda içinde vukua g« len değişiklikleri tetkik etmi« olan Egzistansiyalist'ler mi? ısırh idareciler, Türkiyardım için Avrupa Konseyinde yeyi şifahen protesto eksperler bu kanaattedirler. Heri süriilen teklil etmişler: Bize karş. Vardıkları ana neticelerden biri 4 İzlanda idarecilerinin, NA» NewYork 20 (R.) Kuzey At«lüzumlu siyasi tedbirleşöyle hülâsa ediliyor: Strasbourg 20 (a.a.) Avrupa ri» alacaklarnuş! Buna sebeb, Türki lantik Paktı Baskumutanı General TO'ya dahil bu topraklardaki A Konseyi îstişari Meclisinde, iktisad! « Daha uzun ve dar kafalı yeni ye Başbakanuun. Bağdad Paktını kö Gruenther'in neden istifa ettiği hu merikan üslerinin boşaltılmalannı Belki, bu tefer, bir şeyltr öğrtgüçlüklerle karşı karşıya bulunan bir insan tipi ortaya çıkıyor!» tülemekte olanlara Tahran konferan susunda Amerikan hükumetine so istemeleri, nir de gelir! D. N. Akdeniz memleketlerinden Türkiye, Neden bu değişiklik? Umumî kan esnasında yapmıs olduğu hücum rulan sual henüz cevablandırılma5 îngilterenin yeni iktisad! İtalya ve Yunanistana hibe ve kredi naat şu merkezdedir ki, yaşama şartlardır. lan buna yol açmıştır: Sıhhat «erBir Amerikan dergisi tedbirleri ve askert masraflarını tek yolu ile yardım yapüması için bir Bir senedenberi, Mısır askeri hü mıştır. visleri, gıda maddeleri, çalısma fartcAvrupa Marshall plânı> ihdam tekkumetinin kontrolu alönda bulunan (Newsweek) generalin sıhhl sebeb rar kısması. ları, spor vesaire... lif edilmiştir. General Gruenther Türklyeye Kabire basııu hakkunızda neler yaz lerden dolayı istifa ettiği hakkınIrlanda eski Hariciye Vekili Sean Misaller veriyorlar: mıştır ve neler yazmağa devam edi daJci şayialan reddetmekte ve gegelecek 110 sene evvelki tsveçliler ortalama yor? Mısır Başbakanı Nasır neler söy neralin «baş ağnlan» arttığından Valetta. Malta 20 (A.P.) İs MçBride'ın bu üç memlekette yaptığı olarak 1 metre 60 santim boyunda ilemiştir? Bağdad Paktı kurulduktao çekildiğini söylemektedir. tifa etmi$ bulunan ve jnl sonunda tetkikler neticesinde hazırlamıj oldiler. Şimdi ise bunlarm ortalama bosonra, Türkiyenin, Batüı «emperyaduğu «Kendi kendimize yardım» proBu Amerikan dergisi General vazifesinden »ynlacak olan NATO jesi, dün istişart mecliste îktisadî Koyu 1 metre 70 dir. Ustlerin» elinde âlet olduğu lddia edilmis, bu paktın, Ortadoğuda müs Gruenther'in (baş ağnlannı) gu kuvvetleri Başkumandanı Genera! mite Başkanı Per Federspiel tara* # * (Başmakaleden devam) temlekeciliği tekrar yerleştirmek için sekilde sıralamaktadır: Gruenther, bugün 6 NATO devleti fından bildirilmiştir. 250 liraya Avrupadan Amerikaya kurulduğu söylenmiştir. Tezvirat aylece kucaklıyacaktır. 1 Fransanm, NATO emrindeki ne mensub Akdeniz donanmasinı H. B Canter adında Amerikalı bir larca devam etmiştir. Türkiyenin İs kuv\Tetlerini çekerek kuzey Afrika tefti? ermiştir. Fakat bu. şüphe^iz orta Avrupa otelci, Amerikan hükumetine baş rael İle askeri bir pakt akdettiğine davasının çözüldüâünü çösteren bir vurmuş ve şöyle bir teklif yapmıştır: Surprise eem'sile teftise çıkan dair yalan haberleri gene Mısır ba ya göndermesi, € tki transatlantik inşa ettirmek 2 Fransız Başbakanı Mollet General Gruenther'e, Işaret sayılamaz. Avusturyanın asıl Amerikan, sını sağa sola yaymıştır. Daha sonsaadeti. şüphesiz (doğıısu, ortası ve istiyorum. Bunlarda tek bir sınıf olara Suriye hududuna Türk tümenle tarafından verilen beyanat üzerne İngiliz. Italyan, Türkive. Fransa ve cak ve Avrupa ile Amerika arasında rini yığdığunızı soylemişler, Suriyeyi Fransa ile Almanya arasında ger Yunanistan deniz kuvT.etleri NATO batisı ile birlikte) tckmil Avnıpa ki seyahati 4 günde yapacak. bir yolişgale hazırlandığımızı büdirmişlerdir. pinlik husule gelmesi ve silâhlanma kumandanları refakat etmişlerdir. davalarının çöziilmesine bağlıdır. cu yalnız 250 Türk lirası ödiyecektir Mısır Başbakanı. konusmak fırsatını işlerinin ihmal edilmesi, Bu davalar sağlam ve uzıın vadeli Şimdiki yolcu ?emilerinde durmadan Belirtildifiine eöre bueiinkü tefbuldukça, Bağdad Paktınuı kurulmaesasiara baçlanmak, Avrupa muh lükse kaçılmakta, müşteriden daha 3 Kıbrıs meselesi Bu mesele tisinden snnra Parse dnrprek oları sına önayak olan Türklerin. Arab mil taç oldujju seyyal ve ekorfomik bir fazla para sızdırmanm yolları temii) letlerini hançerlemek istediklerini. bu dolavısile NATO azası Türkiye, Yu General Gnjpnther. büfij" NATO olunmaktadır. Ben ise tamamile ternvaksadla bareket ettiklerini 1leri sür nanistan ve tngiltere arasında ger devletlerini, bu arada da Türkiyeyi Monako, 20 (Kâzım Kip bildiri liğe kavuşturulmak gerektir. Şim sini yapacağım. Bunlar (motel) »is müştür. yor) Monako Prensi Rainier Ue di. Avusturyanın da katılmasile ta teminde olacak. gemileri'nde yolcular ginlik çıkmıştır, 7İvaret edio veda edecektir. karısının (Deo Juvante) yatı ile l>u biî üyelerinden birini daha bağrına kendi yemeklerini hazırlıyacaklar, Türkiyeyi kötülemeğe matuf bu Ifradan ayrıhnaları üzevine oayat blr basan Avnıpa Konseyi, olaylan bn kendi kendilerine servis jrapacaklar tlra kampanyasina bir yıldanberi deden normale dönmüştür. Göze car vam etmekte olan Mısır şimdi, bir dır.» pan en mühirn değişiklikler, fia'larm 7İhniyetin ışıffirfda incelemeye önern nutuk dolayısile. bize karsı •liizumbirden düşmesidir. Hemen hemen her vermeli. bu amacı her şeyin üslü siyasî tedbirleri» alacakmış! yerde, otellerde. lokantalaHa veni lis tünHe ruttujhınu ispat etmek için Hatırlıyoruz. Büyük Elçimizi, dipNaylon eller teler ortaya çikmıştır Pazılarında merkezini en kısa hir zamanda lomatik kaideleri çiğniyerek Mı« Ellerini kaybetmiş olanlara, hayüzde yüz düşüklük görülmekfedir. sırdan hudud dışı eden Nasır idi! Stra'bnurg'dan kaidırıp Vivarraya kiki elin vazifelerini ifa edecek Nay Bu hâdisede Turkiye hükumeti ol Düğün için buraya gelıniş olanlar ta«ımalıdır Palis hir Avnıpalı ol lon eller veriyoruz!» dukça gevşek davranmıştı. Mısır asda süratle Monako'dan (vrıîmakta ol Hııeıı kadar halis bir hürriyetçi bilBu haber, bilhassa elleri obnıyan keri hükumetinin bugün yeni tehdidZiraat Bakanı i\e askeri ve sivil duklarından oteller de, lokantalar da diŞim dostum Don Salvador de harb malullerini son derece memnun ler savunırken bu geçmiş hâdiseyi «müşteri avcı!ığına« tekrar baş'a'rıiîBaşsa\ cılar vazifelcrinden etmiştir. Naylon (el) hakkınd» |U hatırladığı ve ondan cesaret aldığı lardır. Bugün gazinoda rulet masa Madariaga'nm hundan yıllarca ön tafsilât açıklanmıştır. azledildiler muhakkak: lan etrafında da fazla kimse gc.rü] ce savunduğıı bu fikri biz de yü• Naylon el gayet hafiftir. Gayet Önümüzdekl günlerde Kahirenin, Türk asıllı poHsler adada süâh rekten paylaşıyorur. Viyanada. küçük bir motörle harekete gelmekLondra, 20 'A.P.) Varşova rad memiştir. Ortaşarkta yeni kanşıklıklar çıkararaştırmaları yapıyor AvTupamn tam ortssında, Demir tedir Bu el kapı açmakta, bir yu Monako'nun yeni evlilerl balayı yosu bugün. ileri gelen üç idarecı mak için yeni tesebbüslerde bulun seyahatinde Perdeye ikl kan? mesafeye kadar murtayı kırmadan tutmakta, arzu enin, muhtelif sebeblerle kovulduk ması beklenmelidir. Bağdad Paktı ViileFranche Sur Mer rFransat vakla$ıp Avrupa davalarmı oradan dilen yere koymaktadır. Bu Naylon Lefkoşe 20 (T.H.A.R.) Kıbrıs larını bildirmiştir. tebliği açıklandıktan ve Amerikanm Radyonun kaydettiğine «öre, kovu 20 (a.a.) Prens Rairıier ve Prenses sanmaeric deleeeler, Psnl Rey elin parmakları bardağa su koymakIki miihim komiteye de girdiği ilân şehirlerinde tethiş hareketlerinin ta, bardağı dudaklara götürmekte edUdikten hemen sonra Nasır, tayya önüne geçilmez bir hal alman üze lanlar, başsaveı Stefan Kalinovski. Graee'in balayı seyahatine çıkmak nand*nvn haklı olarak şjkâyet et dir.» reye binmiş, Suudi Arabistana git rine emniyet tedbirlerinin daha da Ziraat Bakanı Stanislavv Radkiewic2 üzere dün ögleyin bindikleri Deo tiği »kademik tgrtlSTnalnrdan basve askerî bassaveı General Stanisl.»w Juvanto yatı. dün aksam Ville FranEksperler, ellerini kaybetmı? olanmistir. Orada Suudi Arabistan ve sıklaştınlması ka rörlü knrtulamıyacsklardır. A lar, hakik! ellere kavuşmuş olacak kararlaştınlmıştır. Zarakowski'dir. che açiklarında demirlemistir. Deniz Yemen idarertleri ile görfisecek! BirRadyo. kovulan üç yüksek şahsi/e cnk dalealı olduğundan Prens Raini kademizmi hırskıp realite 11e (föeüs lardır, diyorlar leşlk Amerikanm Bağdad Paktma Bu arada altı ay daha uzatılmssına tam aza olarak girmesine mâni olan, karar verilen gece sokağa çıkma ya tin. Stalin rejiminde işledikleri hata er. yatın, hava dü^elineeye kadar bu (r5ğfls« |relm<»dikçe de hie Wr davayı hamn İle çöıme#e tmkftn yokSuudî Arabistandaki genis petrol te sağı ve şüpheli şahısları polis ne ları saymış ve vazifelerinde .affojil rada kalmasma karar vermiştir. slsleri ve bu memleketle olan petrol zareti altma alma yetkisi bu ak mez hatalar» ijlediklerini belirtmis Hır5i7İar Orace Kellv'nln kırkarde r. Hiir blr Avnrpa ninına Ulesinln evlne /drmek Istpdiler anlaşmasıdır. Mısır Başbakanının şim şamdan itibaren yürürlüğe girmiş tir. yen kafsiar, Avrnpnmn tnhiî b»«Kovulanların yerine kimlerin tayln di Suudi Arabistan Kraltnı VVashinır tir. Filadelfiya. 20 (a.a.) Dün gece kentl ViyanndB Wr1e«fneli, ftkirieedilecekleri bildiril ton'a giiçlükler çıkarmağa davet et dpvrive geren polislcr. Grace Kelly rinl omdn ^nvTjnmalıdırlar. mesl, bu yolda tahrikâtta bulunması Tebliğin yayınlanması ile birlikte, nîn MnnakoMa hnl"n=rı Ki7k^rdes! Hürrfyet düsmanlannı kaveılanbeklenmelidir. Bahusus kf. Amerikan 1100 kişiden müteşekkil İngiliz kuv Mrs Georee Liddell Davıs'in evme petrol şirkefl (ARAMCO) nun Su vetlerıle, Türk asıllı polisler, güney hırci7İarın girmpğe ••»«ebbıis pt+i(rle dırmak. e*nret altında in<eyen mazudl Arabistan ile imtiyaz mukave rini farketmişlprdir. MonpkoVaki r<ü lum milietlere de iirnid ve cesaret lesi sona ermektedir ve yenilenmesi batı Kıbrıs kesiminde bulunam köy eiine davptli olan Mrs. Havıs'in PVI vermek ancak böylelikie mümkünleri sıkı bir şekilde kontrol altma de lcab edecektir. Dieer taraftan ?eLos Ançeles 20 (a a.) New York nin pencereleri 7orlanmtf. pprc!"'eri dür. ne Suudi Arablstandaki Amerikan almışlar ve silâh araştırmalan yap B. FELEK lu bir doktorun Parkinson hastahfhna parçalanmıstır. Bu varh'eti naran NADtR NADJ hava üssii (Dahrant ile alâkalı anlas mışlardır. karşı bir tedavi şekli bulduğu bildi itibara alan polis, MoinUo'va cıtniş ma da müddetinl dnîdurmaktadır. olan bütün şahısların VaMık'ar evAvrıca, Vali Harding, adarun ku rilmektedir. İPri nezaret altma almnga karar veıSuudi Arabistanı Birlesik Amerika zey doğusundaki 12 köyde sokağa trvin? Cooper admdaki doktor miştir. ya karsı tabrike çalısacak olan Na çıkma yasağını koymuş ve biri İn parkinson hastalıSma tutulmuş olar sır, diğer taraftan. Aden rmistetrle kesi dolayısile İngiltere ile ihtiliif giliz, biri Rum olmak üzere iki şah hastaların heyinlerine alkol zerkethalinde bulunan Yemeni de yeni bâ sın öldürüldüğü Limasol şehrini mekte ve adalelerin daimî şekilde oyDenizcllik Bankası Umumi he"7»tl namasını tevlid eden hücre bozukdiseler çıkarmajra davet edecek'ir. Madrid, 20 CR.) Grenada b51gekollektif cezaya çarptırmıştlr. dün «aat 14 de Yolcu Salonunda fevsinde rîün gpce şiHdetli bir zdzele olBu seyahatin ba<ika bir eayeye ma Kıbrıs komünist partisi sekreteri Iuklarını bu çekilde ortadan kaldırkal&de blr toplantı rapmıştır Bu top maktadır. muşiur. 4.000 nüfuslu Albolate kö tuf bulunduğu snvlenebilir ml? Dilantıda Deniz Slzorta Şlrkefl Ue Hafirar etti yünde bir çok evler yıkılmıştır. Sar | yorlar kl, Mmr. Suudî Arahistan ve liçte blr bova fabrtkası kurulmaii kaIsveçte enflâsyon tehlikesi sıntı 9 saniye sürmüştür. 10 kisinin | Yemen askeri hir pakt aktederek'erLefkoşe 20 (a.a) Bildirildiğine rarlastınlmıştır. Ruznamede buluöldüğü ve 60 kişinin de yaralandığı dir! Daha çeçen sene akdettiHori a« göre, Kıbnstaki (Akel) komünist nan Reklam ve İlancılık Slrketlnin te Stockholm 20 fa.a.) Enflâsvon stslnden İse vaz g»cllmlştlr. Senede bildiriliyor. keri paktlar ne "Mu. ne mbıık ise partisinin genel sekreteri Ezekias tehlikesini gözönüne alan İsvpç Bantahmlnen 10 müvon llra hisüat temin yaramaz hale geldi. ne koîay ı>nu Papaio?T!nou, mevkufen bir hasta kalan bu sene ticarî kredileri. geedecek olan şirkprin kurulmasmdan Çekoslovakyadan satın tuldu! Ankara, 20 (Telefonla) Mecli çen seneki miktara nazaran yüzde hansl sebeble vaz geçlldlğl açıklanma, nede tedavi gorürken firar etmeye Ömer Sami COSAR mıştır. alman s? x vagonlan beş ni^betinde azaltmağa karar ver =in bugünkü topiantısı reis vemuvaffak olmuştur killerinden Fikri Apavdın'ın Başmişlerdir. Edirne 20 (T.H A) ÇekosloHür. P .şikâyet ve düek toplanTürk ve Amerikan tacirleri Papaioannou. adadaki komünist kan'.ığında aktedilmıştir. vakyadan satın ahnan sarnıç vatıları tertib ediyor Yerini size verebilirim! partisi kanun dışı ilân edildikten Fransız fakiri yeni bir rekor arasında incir meselesinden Celse açıidıktan sonra ilk sözü gonları sehrimiz Karaağaç istasyoHür. P. sehrimiz teskilâtı sık sık sorra, geçen senenin sonhrına doğpeşinde alan Giresun milletvekiîi Doğan nuna* eelmişlerdir. Pakistan millî şairi için «Âşiyan» ın istinad duvarlanndan toplantılar vaparak bolge şikâyet ve çıkan ihtilâf ru İngiliz emnivet kuvetleri taraKoymen, bir müddet e\rvel başkan iıleklermm tesbıt edılmesıne karar veranma töreni Lille. 20 Ca.a.) Meşhıır Fransız Gaziantebde bir kaçakçı, biri çöktü tzmir 20 (Telefonla^ Amerikalı fmdaı tevkif edılmişti. miştir. Dost ve Kardeş Paklstan'ın büyük fakiri Yvon Yva, toprak altmda diri llğa verdiği (gıda maddeleri T.A.0 Haber aldığımıza gore Bebekte Ser Bu toDİant'lardan birincisi partinln incir müstahsilleri Birlijinin şehriKıbrısta 2.1 nisan bayrarnı mllli şalri ve Mevlâna'nın Hlndlştan. vetifunun Edebiyatı Muzesi haline gebekçiyi sokak ortasında kalmak rekorunu «ırmak için teşeb kanun teklifi) nin meselenin ehem miz ihracatçı firmalan hakkında dakl mumessill Dr. Muhammet İkba tir'lmis o\*r\ Âşjyanın orundekı Istirad G«"nel Spkreterı Ibraiıım Öktemm r.yayasak edildi bii^e geçmiştir. miyetine binaen geçici bir komüs damping yapıldığı yolunda ileri sürîin ölumünun İR vıldonumu münase duvarlarından biri çökmtıs ve muzeye setı altmda yarm saat 16 da yapılamakineli tabanca ile Lefkoşe 20 (A.P.) Kıbrısta İn Fakirin topr?k altma koydurduğu yonda müzakere edılmesini taîep düğü şikâyet üzerine şehnmize gebetlle, bu?un aaat 16 da Orduevl »alon gırmek imkAnı kalmamıstır. Muze me caktır. Vilâyet ve kaza idare heyetlerinîn larında bir anma torenl yapılacaktır. murları lçeriye girmek için Robert len Amerikajı Hazine Nezareti tem eiliz makamları bugün. Türkiyenin ve içine girdiği sa.ıdık. 2 mptre u etmiş ve oya konan bu teklif kaöldürdü İS'.îrakile vrpılacak toplantıya, gazeteTürk Pakistan Kultür Cemivetl ta silcisi tetkiklerini bi'irmiş ve hueün cocuk bavramı ol"n 23 n'san gü^ü zunlukta. 80 santim aenişlikte ve 75bul olunarak kanun teklifi geçici G^ianteb 20 (TH.A.) Gazian rafmdan hazırianan törende' İfltatıbul Kolej binasının bahçesinden dolaş Ç'ÜPT de da^et edilmiştir. santim yük=ekliâindeHir. uçakla İzmirden ayrılmıstır Burada hic bir cösteri vapıimas'na müsaade Yvon Yva yanına vp'nız bir litre komisvona havale edilmiştir. tebde busün feci bir hâdise vuku Ünlvprsl'psi rektorü Prof Fehlm Pı m&ktadırlar. Türk Alman ecza Kboratuvan yapılan tahkikatta. ihracatçı tuccarlar edi!mivp<e"rir>i af'Vlam Bilâhare Gazıanteb milletvekiîi bulmus ve hüviyeti tesb't edilemi rat, Do<;t Dr. Abdulkadlr Karahan, 'ekersiz çay almıstır. Bir doktor ve İstanbul metrosuna dair film bir dampingin kat'iyen bahis mevzuu Yabancı bir memur bu teşebhui'A kontro] e Süîeyman Kuranel'in yapı ve imar yen bir kaçakcı Mehmed Şenol a Faik Tıırkmen, Behçpt Kemal Çağlsr İstanbul Metrosunun sondajlarına, blni teşvik sermayenin Turkıyeye celhuausunda yeni mevzuata büvük çair hakkmda konuşmalar yapa proje ve plânlannın Vallye takdimlne olmadjğını. malivpt urtsuHanna aöre HecekİprHir FaVir. sunri ğa •jırprken kanun teklifinin mÜ7akeresine de25,000 ton pamuğa ihraç davanılarak. Turk sermaydarlannın caklardır Toren »onunda. incirin daha ucuza bile satılmasmın binanın etrafında bir çok meraklı top vam olunmus, ve eaat 17.30 da top dmda bir Vıekçivi sokak ortasında dair bir film gösterilecektır Paklstana ve Metro fsis edildikten sonra trafik lstlraklle şehrimizde Turk Hoechst n s makineli ThoVnson tabancasile amümkün olahiieceaini bevan etmişler te sağlanacak ferahlıSa ald bir film ha mı altında yeni bir Tıbbl Ecza Laboimkânı aranıyor lanmıstır. lantıya nıhayet verilmiştır. zırlanmıştır Bu film. buEün Şan sive Amerikadaki müstahsillerin inciri deta hicerek öldürnr'iştür. Meşhur bir Amerikalı tesis edılmlştir. nemasında İ E.T T. Umum Müdür ve ratuvarıFırın sok?imdakl laboratuvarın İzmir 20 (Telefonla) Pamuk ih Pakistanın millî sairi Ikbal Meclis Çocuk Bayramı Dolayıpahahya mal etmelerinin kendilerini Bütün emnivet kuvvetlori mecrııı] Şişll karikatiirist geldi ümum Müdür Muavinleriv Mühendls dUTi saat 11 30 da yapılan açüış racat firmalarının ellerinde kalan 25 sile 25. nisan. çarsamba gününe ka kacakrıyı vakalamak üzere =eferalâkalandırmadığını bildirmişlerdir Birleşilc Amertkanm en maruf kart ve memurlarına, Emniyet ve Trafik toreninde. şehrimız Saelık Mudurlufü anılacak Verilen hesablar da görüşü teyid et bin ton pamnSs ihraç imkânları aradar tâtil edilmiştir. katüristlerinden Russ Wtsîover, dün Teşkilâtı mensublarına ve Beledlyed muavlnleri. tanmmış doktorlar hazır lmstir. Ankara 20 fa.a.> Dost ve müttetiği için ihtilâfın Türk ihracatçısı le mak üzere bugün Ticaret Odasında saat 14 30 da uçakla İstanbula gelmls lere gösterilmlstir. . bulunmuşîardır. hine halledilraesi ihtimali kuvvetli fevkalâde bir toplantı yapılmıştır fik Pakistanın millî sairi ve büvük Metronun proje'.erl Nafia Vek&letl Kasun Gülek bugün Izmite tlr Törende verilen malumata göre, ham Görüsmeler sonunda asgarî 60 milyon mütefekkiri tkbal'in ö!üm ^nldönümü Bir dünya turuna çıkmıs olan Russ heveti tarafından tacelcnmek»edlr. görülmektedir. maddesl Almanyadan getlrtilecek olan Westover, 35 senellK faallyetten 0onBir kadın 80 kuzusu ile liralık bir zararı önleyici çareler a müna^pbetile yann saat 17.30 da geliyor ra mesleSe veda etmege karar vfrmi? Tki çocuk kaza neticesinde öMii ilâclar şehrimlz Hoechst fabrlkasınraştırmak ve yeni ihraç pazarları bu Türk Oca*ı salonlarınds İlâhivat Fausullerle Izmit. 20 (Husıısi) C.H.P. Genel tlr. Vefada Kovacılar caddeslnde 107 nu da Alman nrıesseseslndekl birlikte yandı VEF AT unmssı hıı«u«unda hükumetle te külterf profpsörlprindon Sitnmel. mer imâl edilecektir. Sekreteri Kasun Gülek, yarm şehriRusa We»tover'ta eserlerl, hergün mara'.ı evde oturan Mel*hat Tılmaz İs Dul Bav.'. B»rtha Ullrıch'ın kncası ma«!ar vapmak üzerp Ankarava bir humun havatı ve ^absivpti mevzuNovocatn. Salvarsan. Novaljln, Salyr Antslva 20 'Telefonla) Akseki mi7e eplpoektir. Güleain Denhmen T.irkiye dahll bütün dünyada 300 ga mlnde bir kadın, 3 avhk çocuğu Azlzl Bayan Grtthe Ullrıch ve E. Guler Sır heyet gönderilmesı kararlaştırı'mıştır unHa bir konferan? vprecektir. kucaSmdan düşürmtıstür. Hasekl has Ean, Pontocain glbl llâclar İmâl edekazasınm Yarpot köyünde Ayşe Baş dere C H.P. kongresinde bir knnuş zete tarafından nesredilmektedir. men'in batası. Bayan Eibi Evrenos'un tanesine kaldınlan vavru çok geçme cektir.. er admda hir kadına aid ahırda Hün ma yapacağı haber verilmekiedir büyük bsbası ve Bav Yusuf Sımenm Tabrika ilerde, antiblvotlkler lmâll Filmciler ve Sineınacılar den ölmuB. kaza etrafında tahklkata peo» vanffın çıkmış. 80 ktızu kurtarı Haydar kuvusu cinayeti için de ha^ırlanmış bulunmaktadır. kavınpeder. baslanmıştır. Kooperatifinin topiantısı lamıyarak yanmış. sahibi de kuzuTeşvlklyede Güzelbahçede Ferah soBay HEİNRİCH ULLRİCH Yeni teşkll olunan Turk fllmcileri, kaSında 15 numaralı evde oturan Hü Esnaf İstihlâk ve Satış Koopelarını kurtarmak isterken yanarak hakkında neşriyat vefat etmıstır. Cenaze merasımı bugüp sinemacıları ve Tekn:syenleri Koopera seyln de pencere kenannda oynarken ratifi faaliyete geçti ölmüştür. cumartesi 21 nısan 1956 ssat 11 de Fantifi, dun saat 11 de Şan Blnemasmda menedildi Esnaf SaBaşmdan varala. galtı Sent Espri Ka"edral Katolik kilibir tanışms topiantısı tertlp etmis sokafa düşmüstür. çocuk hastanesinde tışTenl kurulan faa'ayeteİstihlâk ve Ko Kooperatıfi geçmiştir. nan çocuk da Şişll îzmirde bir yol kazasmda Konva 20 (Telefonla) Sehri tlr. sesinde icra olu^acaktır operatifi ilk d<>fn olarak mutaraâsıtı çok geçmeden almüştür. Cenaze Leva'irmtı ve Servi ısîeri miz C. Savcılıjrrnm pösterdiğ' lüKooperatlfln gâyesl, eenellk lhtlyaç ortadan kaldırmak eâvesıle iatthsal 5 kisi yaralandı Tahkikata başlanmıştır. ANGELIDIS; Tel: 44 18 52 lan olan 1 mllyon liralık ham madde bolerelerinden mal getlrtmeğe çalışmak zum üzprine bugün sulh ceza mahİzmir 20 (Telefonla) Bu sabah yl dogrudan doğruya lthal ve azâlan Pazar ^ünleri Yeşilköy Halkalı tadır keiiesi Havdar kbnnj^u cinayetine Bay Marsel Sher'.er, Biy ve Bayan na tevzldlr. Aynca. yerll filmlerlu bü Ba=rnphanede bir kamyonla atlı araKutahva bd'.şesinden ge'irilmekte arasında buharlı 11 tren Bı.«il Yakimansky. Du! Bavan G Svna1 2 3 Nisan Bayramı münasebetile Çocuk Tiyatba çarpısmı?tır. Araba devrilmis ve dair her türlü neşrivatı menetmiş yük slnemalarda gosterllmesl için mil olan komür, kooperarıfçe liıriyaç saişletilecek cadele edilecektır. dnos, Bev ve B?y=n Greeoır Tıakihiblerine 'evzi edılecektlr Bu arada, o «ırada volda yürümekte olan 5 kişi tir. yatrosunda 14.30 da temsil vardır. »r.ansky. Bsy ve Bayan Aleksandr VskiHam maddeleri ith&l edebllmek lçlo Tahkikatm salimen vürütü'mesi Sirkeci Halkalı elektr:W tr»n fe ZeytinvaS mubayaası İçin tstihsal bol ' aeır surette yaralanmıstır. Hâdiseden 2 23 Nisan gecesi Dram Kısmında «Bana Dokurımansky ve d:°fer butun akrabaları zevç. luzumlu dövizi ceminde, hukumetın bakımmdan mahkemenin aldısh Hu •nüzâharetlni saSJamak giyeslle,: DP ferleri yoluna girmektedır. Bırinci gelerlle yapılan temaslardan lyl netlsonra kaçan soför aranmaktadır. dun» piyesinin temsiline devam edilecektir. k zkardcı. venı b'laizi karar. Savcılısm tph'iğatma kadar îktidarı zamanmda tnşa edüen tesis İ'letme bilhassa pazar günleri nılkır ce al:nmıştır. savfiyeye ?kın etiğini gdz dnünde ru BildırtldiSlnp eore. kooperatlfln çaİRENE SCHERLER 3 1 Mayıs 956 sah gecesi Yeni Tiyatroda ve ŞeAntalya Belediye Zabıtası l " " ' r l ' n ı taşımaktadır. ıeri fılme almarak slnemalarda goste tarak. saat 9 la 15 arası işlemiyen tren lısmalan tle pıyasada. tevzi eillen mal (Doğuşu Yakimansky) ker Bayramı münasebetile 14 mayıs 1956 pazartesi rllecektlr. !eri tekrar «ervise koymağa karar ver lann fiatlarında ucuzuk sa|lanacakmemurlan şründe 18 saat Bir karnvon köorüden uçtu 20 nisan 1956 tarihinde vefat etti Cegecesi Dram Tiyatrosunda hafta tatili yapılmıyarak tır. mıştir. 750 ton torik ihrac edildi naze meras mı bıısur.ku cumartesı e'mü Bursa 20 fTplefnnla) Sphrimiztemsillere devam edileceği saym halkımıza ilân olunur. çalısacak Salâhiyetli çevrelerden aldıgımız ma21 nisan 1956 saat 14 te BeyoSlu Panayıa Son dort gün lçlnde şehrlmizdeıı den battanivp vüklii olarak Ral'k»?ire Rum Ortodosk kılısesınde yapılatsâını Antalya 20 CTelefonla) Bugün 750 ton Torik, dış memleketlere İh lumata göre yarından itiharen ve şimTESEKKÜR d"ık yalnız Dazar gimlerine mahsus kemali tee&.ürle bıldirirler. Teşrıflerim Sehrimiz Belpdiye Zabıta Müdürlüğü eitmekte bulunan Istanbul 21779 plâ raç edhmlştır. I ['I l'iıllll'l inUISlfinnfniHIIflHHIIIHÜüHIIV'innm (.' kalı kamvon Ul'iabad kBnrüsünden rica ederler. î^im Ayten Kuçukarslanın 20 4 956 Diğer taraftan Balıkhaneye Karade olmak üzere 11 tren sefere konmı^stur tarafmdan zabıta memıırlanna yayınypsilkoyle Halkalı arasırcdaki aktarsaat 7.00 Cenaze Levazımatı lanan bir tebliğde memurların gün uçmustur. Kamvonda bulunan vük niz bo^gesinden her gün 1012 ton Kal malı sefen»! bir müddet daha <>vam cıjna gunü sabahıgp'.mıstir. de bir kız D Dandorva çocuihı dıinyaya Itan balığı gelmekte, bunların kllosu dp 18 saat vazife görpcekleri bildi sahibi ile soför a Bir surette varala toptan 150220 kuruçtan satl'.malcîa pdeccktir Bunu temin maksadile 11 bu Bu doğı»mda bujmk yardımlarını rilmektedir. Bu teblise göre zabıta narak koma halinde hastaneye kal dır. Dun toriklerin çlftl 120130 kuruş harlı tren Yeşilköyle Halkalı arasında esırgemıyer Haseki ha=tanesi Doğum is'ivecektir. memurlan saat 6 da vazifeye baş dınlmışlardır. arasmda muamele gormüştür. Klınığı d"^'">lariTidan MEv î t D Sirkeci Haikalı elektrikli rrenleri layacaklar ve saat 19 dan sonra da OSMAN BENİAN Tedavüldeki para 30 milyon Kıymetlı büyümayıs zarf nda aktarma^ız olarak Hal :1e ebe TFFF3T ARÎ ve yardımcılarma sinemalarda saat 24 e kadar vazife lira azakh gumuz merhum kilıva kadar sideb'ierektir alacaklarHır Tpbli&i alâkalılar haycandan tesekkuru bo'C bılıriz. Izmir SarachaMerkez BanKasının son bültenine gdre Martta limanımızdan 21 milyon ME V L İ D retle karşılamıslardır. Nq?ım Knçukarslan nesi sahibi tedavüldeki para miktarı 1.974.264 921 lira kıymerinde ihracat yapıldı Vefatının birincl senel devriyeitradır. Hüsameddin sl münasebetüe merhum Ord ÖLÜM Bu hesaba göre bir hafta evvellne Sehrimiz Ticaret Odası tarafından Tanrıöven'in Prof. Dr. MEVLİD nozaran emısyond» 30 milyon azalma tretıb edilcn ihracat istatistikiennden İ7mİT mllletveklll Mehmed All 8« NTREDDİN ALİ BERKOL'un olumunun 4 uncıi mart avına aid olanı da hazırlanmı; 1 Müessesemizde mevcud üstüpü parca bez pavardır. Ablamız Amavudkby ükokul bük ve Topçu Binbaşısı Nıısrpt Seyıldönümune tebulunmaktadır. azlz ruhun» lthaf olunmak Uze muk telefi hurda çul ve kaneviçeler 24.4.956 tarihine Oğretm»pi oüKün hal^^ı merhum Alay Muftüîü sadüf eden 22.4 r« 22 nlran 856 pazar günü lktn Millî Egemenlik ve Çocuk Oda 55 madd» fçin 390 menşe saharastlayan salı günü saat 14 de pazarlık suretile satışa çıDerviş VAhblnin refikası, tstikamet 956 pazar gıinü dl nsmazını müteakıb Suadlyc SALİHA ARTUN'un detnamesi vermiştir. Ihracatın kıymeti Bayramı fsbrikasi saMbi Fehm! üsalın kayınv»oğle namazını Camll Şerlflnde Hafız Meclt Sekarılacaktır. ?1 milyon 72 bin liradır. Subat *vım olumunun 1 inci yıldonumüne teMllll Kgemenllk ve Çocuk Bayramı üdesl, Şohret üsalın «nnesi ve Ömer müteakıb Beyaslgür, Hafız Zekl Altun, Hafız saduf eden 22 msan 956 pazar eünü 2 Malı ve satış şartnamesini gönnek ve teml23 n l n n p»»rt*sl sünü yurdda y«pıla ald rakam ÎO milyon 83 bin olduftuna Bayterip kardesi zıdda, Dibfiku Camıı Serıfinde Hügeyln Sebllel, Patlhll KardesgSre blr evveline nisbetle mart zarfmoâle namazını müteakıb Amavudnat yatırmak üzere en geç pazarlık günü saat 12 ye kacak törenlerl» kutlanae»ktır . !»r T« Duahan Hacı Nusr«t tara Mevlidhan Hafız Zeki Altın ve da yüzde 4 92 blr fazlalık görülmektekoy Camımae okutulacak Mevlide EMİNE ŞAHtNBAŞ Vtlâyet makamınc» hazırlan«n t6 dir Maamafih eeçen senenin aynı »yına dar Müessesemiz Ticaret Servisine müracaat edilebilir. fından Mevlidi Şerif okunacaktır Cafer Cengiz Mevlidi Nebevl ve kendisıni sevenlerin gelmelermi dün Ankarads Hakkın rahmetlne fc«ren programm» gör«. Şehrlmlzln bea Atcraba TS dOitlarımızın re arzu tanınmıs hafızlar ilâhı ve Aşrı 3 Pazarhğı müteakıb fiat arttınlması kabul rıca ederiz. vufmustur. Cenpzesi bugün öğle r;m«bd'.Kesinde, yavrukurt teşkil&tı ve İlk kıvasla marrtakl ihracütta yüzde 18 9? eden dln kardeşlerlmlzln hazır Şerlf okuyacağmdan. bütün akraeksılrae mOsahede edilmektedir. edilmiyecektir. MEHLIKA ASLAN zını müteakıb Hacıbayram Camii Şeriokul n n sınıf ögrencilerl, muhtelif bulunmalannı rlca ederlz. ba. dost ve din kardeşlerimizîn Marte yaprak iutün ihracatın yOzREFIK ASLAN çocuk cemlyet ve derneklerl regmlgefmden ksldınlarak ebedl istlrahatga4 Müessesemiz kat'l satışı yapıp yapmamakta Merhumun tefriflerini rica ederim. d? 45 21 ini baVır vıjjde 15 18 ini ve $EFIK BAYER çld yapacaklardır. 'î'Pa tevdl edilec*lrtlr. Eşl Te ogullan serbesttir. (4247) Eşi: Leman Tanrıöven Blrcok llkokullarda bu müfla»eb«tle Hf'k yüzde 7.54 ünü toskü ebnekteMerhumeA'* Tanrıdan rahmet, kederli dlr. musamerelej Terllecalctlr. alıedne basuğlıjı dileriz. Oraya Oraya Monaco'da düğiin bitince fiatlar birden düştü Kıbrısta emniyet tedbirleri Polonyada tasfiye Parkinson hasfalığının fnm\ bıılundu •• nsan oğlu, hilkatin sımnı keşfetmeğe çalışır durur. Buna hâlâ muvaffak olamamıştır. Elindeki ölçusü olan dimağı bu azametli işe kâfi gelmediğinden faraziÇoeuklar için takma dis yeler, tahminler, nazarijeler arasında undan sonra yalnız büyükler de bocalayıp gitmektedir. Bu arada bir ğil, fakat küçük çoeuklar da tak takım acayib felsefe mekteblema diş takabileceklerdir. Birlesik A ri de tesis olunmuştur. Bir m u merikada bir üniversitenin lâboratu hakeme ve akıl işi olan felsefenin blr arlarında «çoeuklar için takma diş» şubesi olarak da Existentialiste=Eghazırlanmıştır Böylelikle zamanın zistansiyalist adı verilen bir okul tees dan çok evvel süt dişlerini kaybeden süs etmiştir.Bunların hayat ve hilkat çocuklara bunlar takılaeaktır. Çocu hakkındaki kanaatleri, hilkatin nokğun «ıhhati, dişsizlik yüzünden bo tai hareketi insandır. Ondan btesl zulmıyacaktır. Aynı zamanda bu diş abestir. İnsan kendi mevcudiyetinln ler o şekilde hazırlanmıştır ki, yeni şartlannı kendisi tayin eder... Üst gelecek dişlerin kuvvetli olmasını da tarafı vız gelir. temin edeceklerdir. Son zamanlarda bilhassa Fran&ada Jean Paul Sarrre admdaki Fransız *f* müellifinin önayak olduğu bu tereBlra, llâçtır. « Bira bir içki değil, fakat bir yanı moda haline getiren bir takım gençler vardır. Pariste bunların kahilâçtur!» Isveç tıb mecmuasında çıkan bir e veleri vardır. Genç genç çoeuklar satüd yazısında Dr. Bertil Josepson, bi kaliannı saçlannı kesmezler. Yıkanrada (B vitamini) de bulunduğunu mazlar. Bilhassa pis ve hırpani ge ve Isveç hastanelerinde talb hasta zerler. Künseye aldınş etmezler. Talarma bile «ilâç» olarak bira verıldi bii muntazam bir cemiyette bu hal gini, bundan iyi neticeler elde edil dikkati çeker. Lehte. aleyhte söylenir. Esaslı bir fel>îefi okul olmaktan diğini yazmaktadır. Bu tsveç doktnru, idrarı tetiin için çıkıp kirli ve perişan bir fantezi hasu yerine bira verilmesinin çok daha line «elmiştir. yerinde bir hareket olduğunu da ilâİşitiyoruz ki: Wzde bir takım gençve ediyor. ler, bir garajda «böyle iddialı» bir toplantı yapmışlardır. Eh.. her sey de ilerlerken egzistantiyalist olmaIsveçin bir hususiyerl sveç basınının bildirdiğine göre. yer nıak kabil mi? yüzünde, köylerdeki nüfusu ile Felsefi bir fikre inanmak ayıb deşehirlerdeki nüfusu müsavi olan tek ğildir: ama cemiyet âdabına karşı devlet îsveçtir. Nesredilen istatistık gelmek hoş bir şey değildir. Bu çolere göre, îsveçte köy nüfusu cukları tenkidden ziyade tenvir e t 3.600.000 civarındadır. Şehirierın nü mek lâzımdır. Cemiyet bir takım gelenek, terbiye ve ahlâk bağlarile fusu da 3.600 000 civarındadır. tutunur. Bunlan inkârdan gelmek, *** insanı cemiyette mânasız hale geti tngillz Işçislııin ürreti fngiltere Çalışma Vekâleti tarafm rir. İnsanm kıymeti ferd ^larak ve * dan neşredilen bir rapora göre, tek olarak bir sey ifade ermez. İnİngilterede vasatî işçi haftalığı 75 sanlık camiasındnki yerile, tesirile, Türk lirasıdır. Bu miktar 1938 sene hizmetile belli olur. Bütün maneviyatı ve maddiyatı sadere Insanın rarsinae 20 lirayı geçmemeKteydi. İngiliz işçisi haftada 75 'ira karan lığına feda ve inkâr etmek ahes bir mak için 46.9 saat çahşmaktadır 19"S davadır; amma ben Fran<adaki gençyıbnda ise calışma müddetı 46J idi!lerde olduğu kadar bizde de bunon bir zıpırlıktan Ibaret olduğuna ve *** öyle kalarağına kailim. Bence bütjin Yanmaz kumaslar felsefi mektebleri eriid edip de bn V^eni bir madde sayesinde kumaş kanaate varmış deeillerdir. Orijinal *• lan (yanmaz) hale petirmek olmak keyfinin sevkile bu yola girmümkün olmaktadır. Bir tngiliz fir mislerdir. Geçici bir hevestir bu. ması bu hususta diyor ki: Yalnız endisemiz sudur: • Bu madde sayesinde k'imaslan Cemlyetin lcinde her türlü denemetamamile yanmaz hale çetirmis de gıliz. Fakat bunlarm birden p.irla ler olur. Cemiyet bünyesi. hunlann mannı ve tehlike yaratmasım önle sıhhî ve Jtayrisıhhî olanlannı kon dik. Çalışmalarımıza devam ediyo rrol eder. tepkfler gösterir. İyi denemeleri de«tekliyen. avkırılıklan ruz.» eleyen «so»yal şuur> blrrte henüz tam mânasile nyanmış dejüdir. Açıkcssı «eemiyet» hnlr henüz köroedir. Daha anarlatamadigınrian «kcTnale ermfs» remlyetlerin tasfive ve istifa şuuru bütün fonkslyonu lle lşllyememektedir. Endfse edilir Id henüz bu sekflde donanım^nn hir r«rni yette bövie ba«t»n yukan deneme!er lâyıklı bir mü'ahede ve kontrol''an mahnım oldııjıı lc!n dpienere olup bir sapıklık halinl almasın. Î Meoüs carsanba gününe kadar ' tâtil edildi İspanyada şiddetli zelzele oldu Haliçte bir boya fabrikası kuruluyor •>• •>: * ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Üstüpü Parça Bez Pamuk Telefi Hurda Çul ve Kanaviçe Satışı Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayi Müessesesi Müdürlüğünden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle