24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IKI Sehir= Pakistanın milli =haberleri UiUiHlHllHHUHt CUMHURÎYET 21 Nlsan 195« GÜNÜN MEVZULARI f 1 [ İ Ç T İ M A İ B A H İ S L E R | ABAHTAN ABAHA^. Bir seyahatin bilânçosu ört fiin Lübnanda, y gün Irakta geçen son Myahatime dair intıbaianmı, ayn ayn konular halinde ve biz Turkleri ilgUendirme savivesinden günlerce yazdım, Bu seferki de şöyle blr kuşbakışı bitiş ya» zısı olsun. Sahiden de kuşbakışı anlatabilirim. Zira bu scyahati, gundüzlert, hep açık havada uçakla yaptık. Altı n ö bet havalandık. Bazı milletler varlık içinde darhk çekerken, Lübnanlılar yokluk içinde çokluğun sımna ulaşnuşlar, Uçak alanları tokdire lâyık bir büyüklükte, Intizamda ve faaliyette. • mı>ml ve hususi vasıtalann blrl kalkryor, biri iniyor. Kıt'aları bağlıyan hatlan kendilerine çekmeğl başarmışlar. Her sevlyedeki lnsanı tatmüı edecek iyi ve çok mlktardaki otellerüe, servis ve tertlbl mükemmel, pek mütenevvi eğlence ve plknik merkezlerile. klra . ım a h Amadp konforlu plâj kablnlerl ve dag villâlarile, pansiyon kabil eden köy evleri'e. Arab düny"L..rm turist merkezl olmuşlar. Hattâ şaka bile yapıyorlar: tsracl ordusüe gelecekmlş! dJyenlere cevab hazır: Biz her turbti afvlamastnı fc«şarırız. YemyeşU Lübnanın üstünden ufarken sayfiye ve köylerln ne kadar kesif olduğuna insan saşnor. Dağlar sed sed eğilmlş. Saksı durumıındaki sedlere tâ nerelerden topmk taşın mı>. Bural:ırda ziraat yapılıyor. Ipekçllik gibi an'anell zlraat ve zenaate yenileri ilâve olnıuş. Mes«lâ Aıab meraleketlerinde eima soğuk iklimlerin meyvası olduğundan nadir ve makbi'ldur. Lübnanlılar, l>es altı seı>e evvel bunu farkedip elmacılığa Kaşlamışlardı. Şimdi kendi Lstih'.'ıklcrlnin on mislini hâsıl edip dokıırunn satiyorlar. Lord gibi de yaşıyorlar. Kiılliyetli zenginlerinin, bir nisbetfki f.ıkirlcriııin arasındaki orta smıflan pik kuvvetli . şaırı ıkba • • •ı ı A ölüm yıldönü mü münasebetile Yazan: Zafer Kasan Aybek Sene 1912. Trablus Harbinin getirdiği felâketten sonra Balkan Har binin faciaları Türk ve İslâm dün yasına kan ağlatıyordu. Paklstan'ın Lahor şehrıni çevreliyen «Gol Bah çe»sinde bir toplantının yapılacağı Türkiye'ye HindPakistan yarım adasımn Müslüman halkı tarafmdan bir Kizılay heyeti gönderileceği ve birçok meşhur şahsiyetlerin şehir ahalisine hitab edecekleri haberi Üniversite muhitinde duyulunca, smıf arkadaşlarımla birlikte ben de bu miting'e bu lunmak üzere talebe yurdundan yo la çlkmıştım. Halk şehrin caddelerinden toplantı yerine doğru sel gibi aklyordu. Meydanda zor yer bulduk. Uzun boylu, beyaz tenli ve sağlam yapılı bir zat kürsüye çıktı. Alkış tufanı arasmda "İkbal Zin debad» (Yaşasm İkbal) sesleri du yuldu. tşte Dr. Mehmed İkbali ilk defa burada gördüm. 3538 yaşların da olgun bir zat idi. Burada Trablus Harbi hakkmda okuduğu manzumede İkbal kendi ni Peygamber Efendimizin huzunına çıktlğını ve Hazreti Peygamberin kendlslne ümmetinden ne gi bi mtijdeler getirdiğini sorması üze rine, elinde bu'undurdu^u şişeyi göstererek sualine şu cevabl verdiğini belirtiyordu: «Ben erendimize ancak bu si»eyi getirdim fakat bu şişenin içln de bulunan şey cennette dahi yok tur. Bu şişenin içinde senin ümmetinln şeref ve haysiyeti bulunmak tadır zira burada Trablustaki Türk ve Müslüman sehidlerinin btiklâlleri uğrunda döktükleri kandan birkaç damla bulunmaktadır.» İşte ben İkbal'l, Türkün kahramanlık destanlarından örnekler verirken, Türk sevgisinl Hind Müs lümanlarına aşılarken tanıdım. İkbal'in hal tereümesi Mensur eserleri arasında Ürduca olanları «İlmel İktisad» (İktisadın Ana Hatlarl, 1907) ve .'Mektebei İkbal» (İkbal'in mektubları), İngilizce olanları da «İran'ın İlfihivat Tarihi» (Luzac and Co. Londra, 1908) '.İslâmda Dinî Fikirterin Yeniden İnşası» (Oxford Üniversitesi Basımevi, 1934), "İkbal'den Cin nah'a mektublar» (1944) ve «İkbal'in | Nutuk ve Sözleri» (1944) ni ihtiva eder. İkbal'in manzum eserlerinden bazlları İngilizce, İtalyanca, Arap ça, Türkçe. Almanca ve Endonez yacaya tercüme edilmiş ve libal hakkmda gene bu dillerde muhte j lif kitaHar yazılmıştir. Şair İkbal'in özellikleri: İkba! eski üsluptan çabui ayrıl mıs, a=k ve saraptan batısetmekten vazgeçerek İslâm âleminin ne dcn hayat mücadelesinde Batı dün yanndan geri kaldığmı araçtırma va koyulmuştur. Bunun sebebinin, Müslümanlarm, dinlerinin telkin ettiği dinamizmden aynlarak tero belliğe, hareketsizliğe dolayısile ge riliğe maruz kalmasmdan ibaret olduğunu anlamıştı. İslâm dünyasının bu durgunluğundan kurtulup tekrar harekete getirilmesi için: tekrar dinamizrre doğru sevk edil mesi için çareler aramış, Geothe, Hegel ve Kant eibi Batı fikir adam lannı, Türk feylesofu Mevlâna Ru mi'yi, Hafız Şirazl ve İbni Sina gi bi bilginleri tetkik etmiş, Mevllnanm felsefesini hepsinden üstün bularak şu neticeye varmıştır ki milletler. ferdleri benliklerinl mu haf8za etmekle beraber kendilerinl cemiyet ve milleün hizmetine hasretmedikçe ve daima ileriye doğru ceht ve gayret göstermedfit çe, zamarun terakkiyatmdan fayda lanmadıkça, hayat mücadelesini ka zanamazlar ve yaşayamazlar. Onun fikrince, Müslümanlar da bu kaide ye uymaya mecburdurlar ve ancak bu şekilde varlıklarınl muhaiaza edebilirler. Narka uymayan 8 kasab diikkânı kasatıldı Belediyeyi miişkül duruma düşürmek istiyen tacirlcr dün Mezbahada az hayvan kestirdiler Belediyenin narh koymasına rağmen, yuksek fiatla et satmakta ısrar eden 8 kasab dükkânı dün kapaülarak sahibleri Millî Korunma mahkemesine sevkedilmiş!erdir. Fakat kasablann ekserisi tanıdıkları müsterilere iyi kalite etleri gizlice yükfek fiatla satmaktadırlar. Belediyeyi müşkül duruma düşürmek isteyen bazı tüccarlsr dün Mezbahada yüzde 3035 eksiğlle ancak 620 koyun, S320 kuzu ve 435 büyüz baş hayvan kestirmişlerdir. tyi mallar piyasadan çekildiği için. narh fiatı üzerine sattlan etlerin hepsi düşük kalitelidir. Belediv^nin ete narh koymasi karşısında, hılhassa koyun narhına itiraz eden toptancılar, bugün Ankaraya bir heyet göndererek tstanbul Belediyesini hükumete şikâyet etmeğe karar vermişlerdir. Vall ve Belediye Rei« muavlni Vefik Kitabeigil ise dün verdiği beysnatta narhm kaldırılmasınm mevzuu bahls olamıyacagını. bııns rlayet etmiyenlerin Millî Konınma Mihkemesine sevkedilecejinl söylemiş ve vatanda^lan Beledlyeye yardıma davet etmiştir. Örfî tdare Komııtanı. Emnîyel Müdiirü ile görüştü örfl îdare Komııtanı Orceneral Nureddlc Aktıoz. d'ln o^leden sonra Eranlvet MUdilrtl HTrcHln Naklboüunu makammda "lraret ederek blr müci Bir fabrikada 27 balye pamuk yandı Topkapıd'i. Topkapı cartdeslnde Maksraeılık Türk Anarlm S!rk<tlne ı H fabrlkanın b<ıh'e«indf knmvoTİsM balvalar boşaltılırken, hentlîr anUsıl. mavffn blr ?e^?btpn Tınffin nkm'CT Î7 bülya p'tııik rpndıktnn «onnı atfş genlşlemfdfn Bön'inrüi'nüstür Taroınm çık'.ç f^hebl polfs tarafmdan arat tın!"n?ktadır. Mohammed İkbal münevver fakat orta tabaka bir Müslüman aile Bir su bayii yargılarnyoT sine mensubtu. 22 şubat 1873 günü Ko!l basllll ha.nldlye tuyu »t+ıSı Pencap'ın Sialkot şehrinde doğdu. İkbal «Esrari Hudi» yani ben lddtulle mahkfmeve vfrtlen Durs'in 21 nlsan 1938 tarihlnde hayatının liğin sırlan isimli eserinde ferde Türkvılma? lsmlndekt baylln duru^ma mühlm bir kısmını geçirdiği Lahor* verdiği kıymeti, insanın hareketle ' » » dün s Bs'.lye ceîa mahkemestnde da gözlerini hayata yumdu. 24 ya rinin, kendisinin müstakil irade ve b.ıe'înmıştır. Dosranın tetklklnden re bavltn \r<* şında iken LahorMakl Hükumet faaliyetinden doi»duğunu ileri sü1p«lnden. suyun ko'l haslIU oldu?ı; Kolejinden mezun olduktan kısa rerek belirtmekte ve insanlara ben hıldp beledlve tar»f'nd.i7i mtlhtlrlen, rt li! an!a?ı!mı»t!r. DSva bazı husüsiabir müddet sonra aynı kolejde fel liklerinjjjdaima muhafaza etmelerisefe hocalıgrna tâyin edildi. Kısa ni, izzeti nefislerini her şeyden üs nn tetklki İçln baeka püne bırakılmış tır. bir zamanda, genç ve inkişaf halin tün tutmalarmı ve hür kalmalarıEsnafa tevzi edüecek maddeler de bir sair olarak tanındl. Yakışık nı *avsry*J»ön«ktedir. Fakat «RuŞehrlmlz esnafımn lhtlvaç maddele lı hall ve heyecan verici orijinal si muzu Behudi» yani Vjenliei feda rlnden btr »ıımımn tahslsl İçln tevzl irlerl onu Pencap Müslüman genç etrrenin mânâsl isimli manzume bdrosuna cmlr verümlştlr. gençliğinin kahramanı mevkiine sinde i*e insanlara, cemiyet ve mil Tpv^le 'fıbl maddeler oraatnda: 6325 koydu. 1915 de Avrupaya giderek, let için bu benliği feda edip hep kllo lnşsKf rlvlsl. 50fK) kl'o elelctron te neke. 1000 kılo kalnv 2°4 5 kro aTakbulunduğu üç yıl zarfmda, çok te birlikte ileri hemleler yapmalan Kabı çlvlsl, 6222 adet dıs o'o !ast!Sl ve mayüı etti Cambridge Üniversite nı, beraberce yükselmelerini telkin »VM r\t* lr oro 'a*tlî! vardîr Bıı mad sinden lisansını, Münih'ten dokto etmekte ve boy'/ece İ^Iâm fikir dün f1»>!er!n dnîıtı'misı yanmda nal aıı. hl •cvzlnt! da devam ederekMr rasını aldlktan sonra Londrada yasinda yeni bir çığır açmış bulun avukatllk stajı yaptı. Batı mem maktadır. Esperanto dilini öğretmek i(,in leketler hayatına o kadar hayran kurs acılıyor İkbal dünya meseleleri hakkmda kaldl kl, az daha şiir yazmaktan Beynelmllel Esnrranto Teşkll&tiTira da i.tabetli nazar sahibidir. Birinci vaz geçecekti. Çünkü görrrüstü ki »ehrlmlzde blr fube srmak tlz#re vap Cihan Harbinden sonra Türk ve ts fiÇı hr»z:ri:klar 'fimarrlanmış VP Esbüyuk Işler başarmakta olan millâm memleketleri üzerine cöken oer»Tiro dlllrl 6*re»'n<''< ldn rak:".di letler şiire aîdırmazlar. Fakat arkaranllk günlerinde de bir ümid S avîık blr kurs »çilmasına kirar verll kadaşları onu bu kararından vaz mHttr. ışıŞı görrrüş ve Türk çalri merhum geçirerek insanlık tarihine büyük Bu möcasebetle şphrİTil/de buluAVŞf eibi, Türkiyenin Mustafa Ke n»n Esierarto «eicr?ter'erlndpn Tlbor bir hizmette bulunmuşlardlr. rral'in eli ile kurruluşuna kavuşa SekelJ salı eünt) saaft 14 30 da Er.tnönU İkbalin eserJeri cağına inanmlş ve bir manzume ö4rend iokallnt'e E«ner<!nto dlM hakkır'i b!r konfprans verpcektlr. İkbal'in şiir dünyasına hediye sinde söyîe demiştir: Amerikan filosu 24 nisanda ettiği on bir adet manzum eserin «Bizansl yıkmış olan Türk ars geliyor dördü Ürduca yedisi de Farsça ya lanı gene uyanacak. gene Hikreye zıîmıştu. Ürduca olan şiir kitabla cek ve düsmanlarlnı titretecektir.^ Blrles'.S Amerlkanın «Medflex Dragon« lslmll Nato manpvralanna Istln «Bangı Dera» (Kervanm dâvetkbal sağlıgında yeni TürkiveVıin rAk eden Akden!7dekl Altıncı Flloruti), «Balı Cibri!» (Cebrail'in KadoŞmasma ?ahid oldu. Hind Yarım r>a mensup 3 h3rb temlsl, 24 nlsir.da nadlarl 1935), «Zarbı Kelim» (Mu adasl Mü'ümanlarının da, ancak Urmmmıza ze^ecekrîr Gene synı fllova menaub 4 harb ep sanm Kıhcı 1937), ve ölümünden kendilerine mahsııs blr vatan kur mlllk lklnrl knflle de. 27 nlsanda İssonra çıkan «Armağanl HicaZ" makla ve Hindulardan avrı bir dev tanbul Itmamnda olaes.T'ır. fktnrl fca (Hicaz Armağarı) dır. Bundan bas. let tesis etmekle i^ti'kbâllerinl te fUedekl NewpartNews a5ır kuruvazö rünrie, Alt:nc: Fllonun venl kınıairK ka Ürdu dilinde birkaç şiiri daha minp.t altına alabileceklerini daha nı Vlsamlral D Felt de bulunacaktır. mevcuddur. 1930 da sövlemisti. Onun bu ruva7 harb fremlsl de, daha önce Izmlr Acem dilinde kaleme aldığı sı ancak ölümünden dokuz sene llmanma ufnıyacakt'r manzum eserleri ise «Esrarı Hu sonra yanl 1947 de Pakistan'ın kudi» (Benliğin sırları 1915), «Ru rulmasile tahakkuk etti. NİSAN 21 RAMAZAN 10 muzi Behudi» (Benliği Terketme nin Muamması 1918), Peyamı Maş 5 8 41 «1 Şîşhane SütHke otobüs 5 •} •cr rik (Dogudan haber 1923). *ZeS X it; hattı açıldı > •O < buri Acem» (Acem İlâhileri 1929). 3 Şlşhmı» . SUtltlce otobüslerl çözer «•Cavidname» (1934). "Mhafir» sâhta blr kavma clduSu lçtn blr mud V. ] 5 12 12 13 6.00 8 55 20 33 3 Î 2 kaldırılmıstı. (1934) ve «Pes Çıh Bayed Kerd» det e\rel seferlerden S28 YoMak! teh'.lke çlderüdlŞl lcln seferE. ]10 1S 5.19 9 0 6 1 2 00 1 3 9 (Ne yapmalı 1936) dan iberettir. lere dün tekrar başlanmıştır. O> Bir memlekette ferdl tejebbüs, so»YAZAN: yal hayatın bütün dallarını kusattığı nisberte orada maddî ve manevî yük selme görülür ve refah seviyesi artar. Her teşebbüsü Devlet Babadan beklemek ve her şeyde onun öncü ol masmı istemek, merkeziyetçi hüku met anlayışınm vatandaşa aşıladığı erbabuidan sayılmaktadır. Şüphesiz bu olursak, memleketimizdekl serbest kotü bir kanaattir. anlayıs hem bulanık hem de yan iş sahasırun ferdî teşebbüsün hazin Modern devletin vazifesi, içtima!, I lıştır. Ferdî teşebbüsü, müstehlik manzarası meydana çıkar: Bir tarafta iktisadî ve kültürel sahadakı teşeb kavramının zıddı olarak anlamak ve basit bir istihsale dayanan geniş köybüslere imkân hazırlamak ve onJarm bundan dinamik bir istihsal faaliyeti lü kütleleri, diğer tarafta bu basit iniçtima! adalet ve hukuk jrensıplerisan emeği üzerinde alabildlğlne »pekasdetmek daha doğrudur. ne göre işlemesini temin etmektir. Meselft servetinl arazi spekülâsyon külâsjonlar yapan tufeyll bir niuf, Çağdaş medeniyet bir is bölümü medeniyetidir. Büyük sanayiin son « ! lanna yabrmak veya büyük akarla sshte bir iş sahası .. tstihsal sahasmdaki teknik teşebstrlaı daki raüthiş gelişıneîi, iş bö ı ra tahvü etmek, faal iş sahasında lümünü çok girift ve çok der ihtısas ferdt teşebbüse ömek olarak g5ste büslerin önderliğini bizzat devletin sahalarına bölmüştür. Hükumetler ken rilebüir mi? Hususile geniş istihsal yapması Türkiyenin meselelerinl haldı ımkân ve kadrolarıle. bu girift iç sahalannın açılmasına yönelmiş olan letmek için kâfl değildir, ve manzatima i mekanizmayı «optan kuşatabil memleketimlz için, bu neviden şleri ravı değiştirmez. nıek için, onun dı^ında bir hukuk ve ferdt teşebbüs kadrosunda Türkiyede geniş ölçflde serveti ellngörmek disiplin kuvveti olarak kalmağa mec j şoyle dursun, tam tersine onu, ferdi de tutanlar müstahsil nnıflar değilburdurlar. Bu bakimdan, devlet sos teşebbüsü baltala>ncı faaliyetler me dir. Çoğu, tufevll sınıflardu. yalizmi bir içtiınaî ddalet ve hukuk yanma ithal etmek gerekir. O halde İste hepimizi derin derin düşündürnizamı olarak ne kadar do>Jru ist dev serbest i» hayatmda çogunluğıı b'i meğe sevkedecek lçtimat an» davs İPt kapitalizmi şeklinde lktısad! bir bünyeyi şart kosması da o l'adar yan neviden faaliyetlerin teşkil ettiği bir budur. Bu hal. kolay yollardan para lıstır. Devletin bütün teşebbusleri e memlekette. ferdi teşebbüs sahasında kazanan mahdud ve müreffeh bir tulinde tutması demek, nükömet n«ka bir adım bile atılmamıs demektir. Bu feylt sınıfla çok fakir müstahsil sınizmasınm lüzumsuz yere çişiril nevt iş sahiblerin! de müstehlik züm nıflar arasında keskin uçurumlar açrr.psi, işliyemez bir halc gelmesi de re içinde düşünecek olursak, Türki mak kabiliyetindedir. Memleketin umektir. Diğer taraftan, lüzumundan yede ferdt teşebbüs ve istihsal saha mtımt refah seviyesindeki düşüklükfszia vazifesl artmıs olan bir hüku sının vatandaslar taraftndan destek le bu hovrat ve eavrime'jru servet met kendiliğinden ve zarurl olarak lenmediği görülür. Ferdl tesebbüs ve birikmeleri önlenemezse ve gerçek bürokrasiye kayacak, işler basitleşti istihsal terbiyesi bakımmdan. bir ferdî tesebhüs erbabına imkân ve rilmekten çıkacak; ve nihayet çağ milvonluk akar yaptırıp onun gelirile emniyet sağlanmazsa bu başıboşluŞun da!j medeniyetin insan hayatına ge geçinen blr insanla, köşe başında Hal gerifsinde bir fırtmanın tekâsüf etmesi tirdiği «sürat» le, hükumet mekaniz den aldısh mevva veva sebzeyi satan hiç de beklenilmedik bir hâdise samasınm işlemesi bir tezad teşkil e vatandaş arasında hiç bir fark yok vılamaz. decektir. Bürokrasi iş sahasında ran tıır. Her Ikisinin faaliyeti de dinaBuna su noktayı da eklemek lâzım. dımanı düşürdükten baska, ferdt te mik, cesur. azimli ve yaratıc! ferdi Bugün Türk köylüsü kabuğunu kırşebbüs kabiliyetini de öldürecek ve tesebbüs lihniyetine aykırıdır. Bunmış ve şehirle devamlı münasebete geni; bir müstehlik sınıfm dogmasılar, hlç bir zaman baslt bir rençbenı te^vik edecektir. Halbuki medenişeçmiştir. Geniş Slçüde yapılan yo! rin istihsal sahasmdaki şerefi payla?yetin inkişafı, ferdî teşebbüsü tejvık seferberllği köyü kasabaya. kasabayı maya hak kazanamazlar. Bunlar. keyo'undadır. şehre. sehri büyük sehirlere bağlalim»nin tam manasile müstehlik sa i mıştır. Bu devamlı münasebetler köSadece rufeylidi'lor Demokrasi sadece ideal bir hukuk yılamazlar. yün sâkin. kanaatkâr, kendi vağile r.izamı değildir. Onun içtima! hayat Halbuki müstehlik. tufeyll değildir. kavrulan dünyasmı sarsmış, onun lhtaki kökleri, ferdt teşebbÜFÜn yarat istihsal sahası dışında vazifelidir. tiyaç kadrosunu genişletmiştir. Ve mış olduğu yeni bir ahlSka dayanıFerdl tesebbüsün ikinci düşmanı da bu da istihlâkin cinsini hem çoğalt* yor. Cünkü ancak, ferdî teşebbüs kaservetini bu »ekilde istihsal sahasın mış. hem de arttırmıştır. thtiyaçların biliyeti gelişmiş ferdlerdir ki, hür dan çekerek istihtik sahasına yaü çokluğu karşısında, onun giderilemefaaliyetin verdiği terbiye sayesinde, ranlardır. Bunlara istihsal maddesi üze mesi içtimaî huzursuzluğun bir başhürriyet ve demokrasiyi kurabilirler. Diğer taraftan, 1950 de zerinde spekülâsyonlar yaparak kolay lanfjıcıdır Ferdt teşebbüs ve oruh özellikleri yoldan servet yapanlan da katacak başlayan demokratik hareket köy psinelerdir? O. bizde çoğu zaman devlet kadrosundan maai) veya ücret »1mıyan. bir kelime ile memur durumunda bulunmıyan kimselerin faaliyetine verilen umumt bir ad manasına pelmektedir. Kı=acası. memur olmıvan veya memur gibi ücrete tâbi bulunmıyan kimseler ferdt tesebbüs ÂNA BfLEN TUNÇBhEK ile Dr. ABDÜLKADİR ERENGÜL Nikâhlandılar Beyoğlu 20 '4 '956 a Ajansımız 24 Nisan Salı günü Acılıyor. Hesab açtıranlann, zengin \çi • lış hâtıralannı almalannı rica ederiz. BflnKRSI 1 »CUMHURİİfET» in Tefrikası: barıkhk voktu. GÜICT şok heyejanhydı farketmedi. Sonra sen geldin Jemil. Sen de heyejanlıydın farketmedn... Ama ben âjiz kulunuz, karanlık gejede, kara taş üstünde vürüven kara kannjayı farkederim Ola^anüstü olaylar gözümden hış kaşmaz. Birdenbire kızdı: Anlamayajak ne var ayooo... lazaoUr: NihaJ Karamagaraiı ve Vâ.Nu Ben de jaketi ağaşta görünje aletd Peki bunu'n kasasj olur mu?. 1 ki tombul ellerüıe dikti. İki yana Hani biz güldük ya... Hani Emir jebinden »aldım. Şamdan aldığım feneri jebine koydum, îfadem bu Bunun kasası nerede? I kınttı: durumu Hartmana aşıkladı ya... kadar vesselâm... Onlar konuştuğu sırada, Anber Beni mahjub ettiniz... Beni Hani Hartman sözde işitmedi ya... bu, emanet kasanm makbuzunu minnettar ettiniz. «Pardon!» dev p elini jebine sokup Fakat «ifadem bu kadar» demeçantasında bulmuş, Gülere uzaüalete şıt dedirttikten sonra işitti sine rağmen tafsilâta girişip hâdiGüler merakla sordu: yordu: sevi daha da teferrüatlı anlattı. Peki. neden kuşkulandın da ya... Hıh... Palavrajıymışım... Oku aleti çaldın?... Ne zaman kuşkuBilhassa. Hartman'm aynı gece tele Soluk soluğa sustu. funu şuna! landın? fon kulübesinden çıktığı zaman ceCemil gizli bir istihza ile: Cemile doğru küskün küskün Doğrusu bu sağîam deliller ü binde alet yerine Şam fenertni buMamadadı, yaptığı işin ehemmibaktı. yetini müdrik. başınj gururla di zerine şüphelenmekte cidden haklı lunca ne kadar bozulduğunu, dehİki gene kâğıdı kontrol ettiler. kerek o çaprasık mantıgını çapra imişsin! dedi. şete kapıldığını belirtti . Teslim tarihini, teslim saatini dik şık cümlelerle anlatmaga koyuldu: Gene uzun bir sükut oldu. Anberbu istihzayı farketti ama, katten geçirdiler ve takdir hisleri Cenrl düşünceli... Ağır ağır ko İlk şüphe işime Şamda, son ', cihaî zaferden emin bir insanm dadıyı şımartmsk düsücesine gale geje vemek verken düştü. Hani sen müsamahasını eösterdi. Gocun nuştu: be çalarak coskuilokla havkırdılar: sofrada Neisbetli ile konuşuyor madı: Hâdiseleri birbirine ekliyorum Aşk oîsun. dadı... Sen dfihisin, dun va... Hani Hartman Haleb işi Sabırb ol şojuk... Daha anla da bu aleti cidden ehemmiyeUi budadl... Nasıl akıl ettin otele gelir kebab yiyordu va... Hani garson tajaklartm bitmedi. dedi ve iniilâk luyorum. GülerdSim... Dün .eeceki gelmez kasaya saklatmağı, dadı... işerde tabak kırdı ya... Hani Hart hâdisesine eecti: araştırmağa sebeb bu alettir, diyoCemil Eren, bir an Gülere döne man dönflp sesin geldiği taraia bak Guleriiğim tayyaremlzi yak rum... Hartman ve adamlan bu »rek ilâve etti: ü ya... bğı lşün Hartmana şıkışıyordu letî bizim çaldıgımızdatj füphelen Dadın cidden olağanflstü blr Güler sabırsıılarLarak onun sficfl Ama şok bağırmıyordu Hartman diler, odalanmızda araşbrmaga glyaratık... Sıyah ırkın geri kalmış nü kesti: da Jevablar veriyordu. Nasıl işiti riştiler. Ve eure'tkâr tesebbuslerine zekâsını kamçılayıp en önde koşu Peki. bunda n« TmrT tşltm» yordu da Güleri:ğimin dediklertni gangsfersik ceanlsi vermekten gayyor... Rekorlar kınyorsun, bravo aleti kulağındaydı y»... O sayedc jevablar veriyordu? Gerşe aletin ri çare bulamadılar Çalınan paralar dadı... Hartman'ı atlattın, dadı... duymuştur sesi kordonu kulagından sarkıyordu ve mücevherler lâf ol«... Ve bu Anberbu, «mas«ll»h> işiten kaja H«yır, JİJİm... Şünkfl: Hani ama, alet ffSmleğinfn lebinde degil «•»bah karşılaştılhmız zaman. Hartb* gelini gibi, gözlerini kucagında püot parmağını |*raba batırdı ya... dl. Şünkü gömJeğinin jebinde ka marun bana o sözleri »öyleyisindeki 3 3 | kolojisinde bir silkinme yapnuştır. I Köy liderleri, milli iradenin tayinlnde 'kendilerine düşen büj'ük payın öneI mini müdrik bulunuyor ve artık köyü kendi kabuğuna çekmeye, ona kanaatkâr bir hayat ideali telkin etmeğe imkân yoktur. Kamyona binmeğe alısmış olan köylüyü artık tekrar ata ve merkebe bindiremeyiz. MB deniyetin tadını almak güçtür; fakal bırakmak daha güçtür. Diğer taraftan büyük bir memur kütlesi, hükumetin lyi niyetlerine rağmen, refaha kavusmak fankânından mahrum bulunuyor. Ayrıca demokratik hürriyetlerin icabı iktidar ve muhalefet kavgası halkın hassaslyetini daima gergin bir hale getiriyor Her gün açılan yeni yeni bankaları da istihsal sahasmdaki gelişmelerin bir neticesi olarak görmeğe imkân yok. Bir kaç banka müstesna, bankalarunız ikramiyeli faizcilik usuîile, istihsal sahasından ziyade, ticarî sahada faaliyet gösteriyorlar. Halbuki, Türkiyenin kalkınması, devlet teşebbüslerini destekleyecek ferdî vey« kollektif sermayelerin elbirlığile istihsal sahasında vaıife almalarile mümkündür. tçtimat vazifeler ve mesuliyetler gün geçtikçe ihmal edilmektedir Ferdin vicdanında idealizmi gerçekleştirecek şartlar gittikçe zayıflamaktadır. Milli mes'uliyetlerimiz arasında fedakârlığa, feragate geniş ölçüde pay ayırmak zorundayız Milli derdlerimize gözümüzü kupmadan bakmağa alışmalı ve otılan örtbas etmekten sakınmalıyız Unııtmamak lâzımdır ki. gelecek saadet de. felâket de hepimiz içindir Bu memleket mesuliyeti hiç bir zümrenln inhisarı altında desildir. Vatan At binenin. kılıç knşanaıunmış! topraklanndan, halkm saadetinden Bu zünırud memleketin İki dağ sllheDİmiz mesulüz. Bu ko^uda. muhslefette oİ5oın. iktidard» olsun en bü sileslnl aşıp Suriyenin Uzerlnden uçyük mesuliyet payı siyast partileri ınağa başladığınız sırada, doğuya bakan dağ etekleri «rıkla^ıyor. Koyler mize dütmektedtr. seyrelip, bozkır rengi çok geçmeden çollerin saniıgına iııkıiâb CJ yor TsTürk ordusunun gücünü daha rakla taranmış hissini veren bu tepeiyi tanıtabilmek için açılacak cikler ve bütün bu JaİRalı düzlükler gayri kura deryasıdır. Kuş uçnıuyor, sergiler 1953 yılınd» tzmlr Knternasyonal kervan geçmiyor. Valnız, Incetık, Fuarında açılan Kara, Hava, Dentz diimdiiz bir hat görtiyorsunuz: Mo kuvvetlerl sergllerlntTi halktan gördü dern bir yol ki, yatakb otokarlar ğü alâka ve rağb«t memnu'nlvet verlcl, takri'ıen on beş ^aatte Bağdadı Akmoral vukseltlcl blr mahlyet gösterml» denizc bajlamakta im'.« tlr. Sıkıcı bir seyahat olac^k yekna 195« yıîında da Türk orduau gücü: nün. mlllet» daha genl» nlsbette ta saklık ortasında . Vltek m buna hennıtilabllmesl İçln kuvvetler kuman zer arazide iiç bei saat otomobil ve daniıklan tarafmdan tertlplenecek ko tren seyahati gına i'oınıektedir. Ormltelerle Igtanbul, Ankara, tzmlr ve talık sis kaplıdır ama, esasmda kum Ereurum glbl yurdun büyük çehlrle. tozu. Mesamata dolııyor. Dışlerl çı rlndc her garnlEon tarafmda'n sablt tırdatıyor. Eıı iyisi h ivl» iki lantte «•rgller »çılacaktır. Ankara. tatanbul Beynıtlan Bağdadı bu'mak. ve Erzurumda açılacak olan »frgller, Birdenbire kumlarm sanlıfı içinde 10 hazlran l!e 10 temmuz arasında ol mak Uzere blr av devsm ederektlr. An sürpriz: Çül ortasında yılankavt fcavkaradakl s«r*1 Gpnçllk Park'nda acı raniîlarile Fırat akıyor. Bağdada d o | lacaktır tzmlrdekl fuarda teşhlr edl ru ilerledikçe Dicleyi de görüyorsulecektlr. nuz. Her tVI nehrin etraflannda reSergllertn geçen seneye nazaran da nuba doğru genişliyen yeşil şeridln ha faydalı olab'.lmesl İçln çaliîma'ara yer yer beher kıyıda altı kllometreji ilmdlden başlanmıçtır. Haıırlanacak bulduğunu bile tahminledim. pl&nlar. Erk&nı Harblyel Umumlye RlHnrma ormanlannı seçlyorranuı 7»»etlnln onayı alındıktan sonra tst Esk! medeniyetlerden kalma kurumos Mke kOTiulacaktır. sn nrklnn, dere kollan var. ŞTmdikl Sıivari Yedek Subay öğrenei'cri Irak rejlmi barajlara hlmmet erti. Anin radyodaki temsilleri razlde mevcud çöküntüleri. İki nehSuvarl Okulu Kumandam rin fazla sularile göllestiriyor. O «aral Hamdl OUnsav tarafmdan yazıhp yede »ularna ve sel baskınından koT. Subav öîrencllerlne mım! dersl ola ruma cihan ranlandınlacak. rak vertlmls bultınatı (Son Dprs ad'ı Bunda muvaffak olunacagına ştıpe»er 23 nlsan çttaü saat 17 00 de tatan he yok. Iraklı. eskl medenivetlerlnin bul radyos'intla tekrar'.anacaktır. Taksim Fiorya otobüs seferleri kendine verdiği necabetl, <rk ırk, her t E T T tdaresl bu yıl da Florvaya fırsntla ayan etmektedir. Zckâsı ve otobüs li'erpcektlr Seferlerln lçletme j insan asaletl. faklrlerinln eskl urbaye »çılı» tadhl avrıca llân edllecektlr. lan altmdan da belli <.luyor. PctroJ Idare. bllhas»a pazar günlerl otobüı piyangosuna da erişraiş'ir. Topratlasavısmı kuvvp'iend'.rnıek lçln gerpkll n elbet kat kat vcrimll olacık tertblrlerl almi'JtiT. Meşhur hava flssü Habbaniye'de Otobus'.er. eeçen §ene!»rd» oldufu tnellizlerln yemyeşll blr tnglltere k«?lbl gece Tikslmden hareket edecek sabası yaratmış olmalan, Ahba^llrr tlr. devrindeki Ragdadın dört gün fH gtt Paşabahçe cam fabrikn«;ı penisilln bitnıez bağlar bahçeler ortasında bam şişesi yapacak lunuşunun efsane olmadığını ispata Pek yakında yeni Dougîas DC7C "teren »ea» TUrklvede hıısust blr sanavi şube»l kâfidir. Bütün Irak, «on hlmmetlere oçaklanndaD ınüteşekkil bir filo SAS silesine kaolan ve ecza sanaytlnde antlblvotlkle. katılacak yeni hlmmetlerle bSyle btl tılıror. Bu 14 yeni uçak, modern hava yolculu* rln tealr etmedlîl nötr catnm lmalatı manzara arzedeblllr. n» jakmda basianaeaktır. Bu »avede ğunda yeni bir çığır açmaktadır. DC7C'ler, yeni Servet membaı yalnız perrol ve penljllln şlşesi lfhalâtma lhtlvaç kaltör'atleriyle kııalararası hava yolculu»unu çok dah» mıyacaktır Bu eanarl çubeslne ald zlraat değil, aynı zamanda turtziB» maklnalann mdhlm blr k:snıı slşe ve dlr: kısaltaraklardir... tnahira> cam fabrtka«ma fettrllerek mon'a]ına Mezopotamya medeniyetlerinin hu ne tertip ve tanzim ediJbaçlanmıs'ır. Türklrenin haipn spr.e merkezindeki Babil'i ziyaret et • mi« "iç dekorlariyle kon!lk penlslMn sises! lhMrac: 40 000 000 fik. Binerce >nllık eslâfının hev dur. Pabrlka slmdülk mevcud teslsler betl karşısında heyecan duyduk for ve lüks telâkki^ini tale bu mlktann 2O0O0 000 adedlnl mem mamen değijtireceklerdir» Teke^lmlzde vaoacaktır Bekle^pn ma Cenub böğrümüzde böyle Inkliafa klnalara ald dövlz temln edlldül tak miisl.ıid. «lâka cekici. blze kanı dost dlrde 40 000 000 »lsenln de Türklvede bir memleketin bulunuşu. lı«r bakimImall kabll olacaktır kl bu suretle her dan bizleri faydalandınr.Meselâ müs sene dışanya elt!r.ekte olan ytlz blnler terek iktisad işleriaın gelişmesuıe. ce llralık dövlzln tasamıfunun t«iEl müştereken turist »elblne çahşıhr. n! mOmkün olacaktır. Halbukl Türkiye son durak halinde, idl. çıkma/ sokakta elblydik. Dara dan sonra gidilecek yer olmadıguıdan HER TEŞEKXÜR az tıırlst ugrnyordu. Arah mem'»ketlerile İrandaki uyanıklık. canlılık blSayın büyüjiimüz tSTİKAMETE ze de yarar. HATİCE EGEMEN'in Irakın faklr fıkarasma yarnmaga ölümü uzer re telgraf, mektub. Meton UÇAN Ue ve bizzat Znhmet ederek acımıza gelince: Busrünkü mnhtaç nüfns şhı»dlW :şîlr»k eden akraba ve dostlarımıza HAVAVOLU İLE AYAR EDER derme carma camıır barakalara v* minnet ve teçekknrlerimızj Bunarız. Egemen ve Ataman aUeleri bazan da hıırma döküntiisüne münhasır pıdaya ileride muhtaç kalmıyacak, eminiz.. tçtimai adalet düşu^sebebi şimdi kavnyorum. tAletiml dırdımz bu hâdisenin ortaıana cesi, aşın zenginlerl bile Işgal etmekzayim ettim, ama bulacağım! Bula Güler, beni... MEVLİDİ ŞERİF tedir. Güler, onun bu sözlerini bir vaid cağım!» dedi. Galiba bulunaya ka Türkiye Sekeı Fabrıkaları A. Ş. Baş TarihtenbeH her tfirlü baglan Tftrsayarak, sevincle bütün formalite mtlfettişliğirıden emekü sevglli og!jm dar bize rahat hurur yok! kiye ile devam eden bu memleketl leri unuttu. Erkeğin boynuna s a n Mamadadı gururla: VASFİ ARINER'in ve insanlannı hele Türklerinl. Türk lıvererek yanağını öptü. vefatının elll lkincl gününe teıadüf olmad'klan haldı türkçe knıışanla Avujunu yalasm o! dedi. Cemil Beyciğim... Ah çok te eden 22.4.956 pazar günü Şehzadebaşı nnı ben şahsan cok sevdim. ÖyleGüler, endişelı, Cemile bakıyor: Kemalpaşa Camil Serifinde öğle nama Vermiyeceğiz değil ml o aleti şekkür ederim Cemil Beyciğim... zırı rrtiteakıb azlz nıhuna lthaf edil sine ki. onlann başka «evdikleı'ne gönüllerinln kaymasını kıskandı^ım Çok teşekkür ederiz! Cemil Bey? tnek ızere Mevlldl Serlf okunacağından oldtı. Bunn da evvfVki vT'inm"! «aOotomobil, geniş asfaltta bir da akraba, dost ve araı edenlerln teşrlf tırlan arasmda Oısas ettlra. K^ndl Bu sesteki eocuksu korku, gene adamın dudaklannda gene bir te ire çizdi. gene yoluna devaın *tti. leri rica olunur memleketlmizi. kendi siyasilprlmirl. Anneîl: Adllı Arıner Bereket versin seyrüsefer az! bessüm yarattı: kendi âdetlerimizi tenkid etmefi huy *** edinmisken. bu akraba memleker) >iCemil Eren, bu öpüşle kendinden Hele bir otele dönelim... Şu ftlümö ite bizler! kedere earkeden varet ettiğim sırada goViimp ;ar|>an aleti kontrol edeyim... Karanmı o geçmişçeaıne: HAMDİ TUNCER'in bazı püriizlii noktalan bellrtişim rte, zaman bildiririm. Çılgm çocuk dedi. rubuna ıt!.a* edilmek üzere 22 4.956 "dost an toyler» atnlar sozümdnlm Ve birden toparlandı: Mamadadı köpürdü: pazar günü öjle namazmdan «onra samimlyet cercevesl içlndedir. Ama, sakalımı elinize vermiye Tejvlkiye Caminde Mevlldi Şerif oku Sen nereden şıktın başımıza?. nacatından hısm, akraba ve tanıdıkBen janımı dişime takmışım... A ceğim... Bunu böylece bilin... Çok istifadeli ve dostluğu tlerletirl ların tesrifieri nca olunur. Tabiî efendim... Biliyoruz... leti şalmışım... Alet benim maolnn bu seyahati bize hazırlari'klan Tuncer allesi iHn Irakın Vafia Vekill lle bütün lım... Vermiyejeğim ule Hartmana! Siz liderimizsıniz!... Ama göreceka'^'fndarlara tekrar fesekkür ederlm. Güler de hiç vermek taraflısı de sinlz... NereleHe neler keşfedeceBu arada. kendisinden Idden lsrlğim, ne hakikatlere erişecegim... ğildi. Buna rağmen dadıslle Cemil TEŞEKKÜR fade ettleimlz Inymetli ve nazflc rehErenin arası açjlsın istemedi. Çı Hem intikamımızı alacağım. hem ve Soyak allelerlnln çok berimiz Hârli Seıket Beye de bu macera bizi ne kadar eglendikıştı Anberbuya: kıymeti! ve sevglll uzvu olup teşekkürii borç billrim. anl irtihall'e bizi ve bütün kenrecek. Çünkü bütün keşiflerimi siz Senin benlm olur mu?... Alet disinl tanıyanları derln acılar ıçlnlere de anlatacağım. hepimizin! de bırakan Bayan Cemil Eren, birdenbire otelin teMamadadı Gülere daha fazla çıHAMİDİYE YÖNAK'ut ÂYlNİ RUHANİ rasmda takmdığı, o yan hâmi. yan kıştı... Altta kalmak istememişti. cenaze tfirenine iytirak suretlle Şişli Ermeni kabristanında. Dul ByTI. müstebid. ürkütücü tavn takındı: Ben küşük pis burjuva mıvey» telgraf v« mektubl» Uîlyede Madeian Tır?ırın (Atina) Bay ve Bayan Güler! Senin bu Içjteki alâkan yım?... Senin benlm olur mu?... bul'Jnap »cımizı pıylasan zevata Mlhran Tıngır ve evlâdlarının arman yalnız nazariyelerini iler furmekv» çelenk gönderml» olan Etlbank Alet hepımizinl üzerlne çok sevfill ıtve. ajab«y ve amv* AtUı ılrketl mttmeulilerinı bu caiarı olan merhum Gelsln de Cemil Eren dayansm ten ibaret kalaeak... Httkumetlerin lutufkir «likalarından dolayı «n RAFFİ TINGIR'ın Sizi şımartacagım ama, gakm lşlne karışıp tehlikelere düşmekten ierta ratonrt v« fükran duygu)»»x)ı ruhuna ithaf edilmek üz«r« 51QmQtepeme çıkmaym... Senelerin yor seni memederim... İste bu kadar... rımızın lblâğm» ga«tenlziıı t«nün i üncü seneslne tesadüf «den tZA. vassutunu rlc* «derlz. Güler, pısırdı. gunlugunu bana unutturuyorsunuz. 9M pazar günu uat 1TJ0 (U âylnl MeThurnenln ı«vel, lurdeflerl Cemil Eren, gaza bastl. OtomobiBeni de kendiniı gibi bir maeeraruhnni okunacaSırdan »kr»lm rt «o»tkızian T» damadları lıırın tejriflerl rica olunur. oerest yspacaksımz nerede tse... lin suratinl daha da arttırdı ve guaTıngır alİMt (Arkası var) Bütün alâkamla betıi balıklama dal muyor: DERDLER CAHID TANYOL I DOUGLAS DC7C hizmete giriyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle