24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
U Niun 11 CÜMHUBtYET Bayar ve Köprülünün bir «ak, bakasıru temin edecek, onu m»d41 v* maaavl Tflkselmej* ulaıtıracak T» bütün dhana aamil leklldt tecelli •bnesi halinde insaniyetin yeg&ne n«« t yoluau teskil «dcc*k Mr ruh olduguna imaa «diyoruu Köprülümuı beyanatı Ankara 20 (**.) Londrsdm roüntesir cEuropean Atlantic Review» adlı derginin Türkiyey» tehais »ttigl 1956 bahar nüshasında Dı» llleri Bakanı Prof. Fuad Köprülünün şu mülâkatı ıntisar etmiştir: Sual Türkiyenin dıs siyasetinln dayandığı esaslı tarihî v« coğrafl unsurlar nelerdir? Bu unsurların ısığı alunda, fimdiki Türk hükumetinin di| «iyasetinin •na prensipleri nelerdirî Cevab Türkiye, Asya U« Avrupa •rasında bir kilid mevkiindedir. Bu mevkii ona. bir taraftan Avrupa devleti, öte yandan da Ortedoğu devleti «fatını bahsetmektedir. Bu kilid mevkiinl elind» tutan Türkiye. israi ve mahiyeti Osmanlı tmparatorlugu olsun veya Türkiy» Cumhuriyeti ol•un, bütün tarihi boyunea Akdenize doğru inmek isteyen Rusyanın tazyikıne karsı müeadele etmek mecburiyetinde kalmıstır. Görüyorsunuı ki Türkly», Deli Petro tmoaratorluğu seklinde de olsa. Komlnform tarzmda da olsa daim* bu simal tazyikı önünde hür dünya cephesinin ileri v« hayatl bir Karayolları Genel Müdürlüğünde i$ İngiliz derğisine demeçleri ihtilafları (Boftanft 1 hmf $ahifeit) karakolu halbtd* otauftur. Zatn Irtlyen işçller tarafmdan Türkiyenin bu mühlrn roM h«r açılan davalann sayıgı zaman lâytkil* anlafilmamn v« ba7 bini buldu zan Türkler bu> kı«a görüşlfl liyari bahfediimekte idi: 'Bu hususta maruzatımaa son ı Hn^'nrati 1 Inei verirkeıı nejren vâki olacak isnad ve hakaret mefhesablara feda •dllmlstir. Fakat bu(Konya). Nuri Ozsao (MuffU), Hldayet Aydmer Ankara, 20 (Telefonla) Kara zuunui' ispatını mümkün kılmak üzere Riyasete gün Sovrtt Rusyanın komünizm lde(Konya). trvr" edilmiı olan muhtelif kanun tekliflerinln yükolojltini, bir ıryaset vasıtası olarak yollan genel müdürlügü teskilâtın Diğer İM»İ ise, Hür. PartUİ mlllatvekiUeri Behsek heyetinlzce tetkikinden sonra en isabetli karakullanmak furetllt, bütün dhana ra da U ihtilafları basgöstermiştir. çet Kayaalp vt Şekib Inaldır. ra varüacagı kanaatinde olduSumuzu Ilâve etmek ci bir «mperyallzmi ortaya koyman, G«nel müdürlüğün bünyesindeisterlm.) Türkiyenin vtudyetinln T« ehemmly* ki meslek sınıfı mensublarına yflz Şimd' bazı çevreler Cisabetli karar) m bu katinln daha fenlf çevreler tarafmdan de 25 nlsbetinde bir zam yaptnası tspat hakkı tekliflnln bugttn alellcel» reddedilrar olduğunu söylemekte iseler de birçok D. P. 1 1 daha iyi anlasılmastnı intac etmistır ve sanat sınıfı Ijçilerini bu zamdan mesi gerek Meclis çevrelerinde, gerek Meclis dı?ınmebu«lar gene Menderesin 29 kasım Grup toplanBu sozlerimden, Türklye ve Rusya mahrum etmesi karçtsında bugün. daki tarafsız, muhalif. hattl iktidar çevrelerlnde hsırdak* sözlerile. programın bu cümlesini birbirlolduklan yerde bulundukça aralannüzunrü ve hayal sukutu uyandrrmıştır. ne bajb'amaktadırlar. Köprü Yapım, Köprü Proje, da dalma bir »ddiyet durumunun Bu çevreler dSrdüncü Adnan Menderes kabineFilhakika Basbakan o günkü Grupta ispat hakmevcud bulunmasınm, leopoütlk bir Etüd Proje ve Fen Heyeti Müsinfn programında ispat hakkından bahseden cümkı mevznunda jöyle demiştir: zaruret teşkil ettiği manastna alın I dürlüklerile Yollar 4. Bölge Müdür leyi hatırlatmakta ve adalet encümeninin bu kararı « Bizim bu hakkı vermekfen korkumuı yok. mamasını ehemmiyetle rica ederim. lüğü işçi'ed eenel müdürrük aleyhJ na«ıl a'dığın, bir türlü kesrirememektedir. Çünku anhmız açıkür.» Böyle fatalist düsüneeler harblerin nc toplu iç ihtilâfı çıkarmışlardır Bılindig gibi Dördüncü Adnan Mendere» kabiÇımd Büyük Millet Meclisi umuml heyetinin ve siyas» felâketlerln bashca iebeblenerinıi programında ispat hakkından tu cümle ile Sı en isabetli karar merakla beklenmektedir.» Hâlen 15 ihtilâfı çıkaran bu isçi rlnden biridlr. Dttnyanın bir çok yer ler, 6452 sayı'ı kanunla verilen ık »tiiUU>E (.İPLAK MODEL 9 mayısta Londrada açılacak «M*lerinde tarihi delillerilt sabit olduğu ramiyeden de istifade edemiyen kina ile nakliyat» sergisinde alâka toplamak icin bir firma, son der*veçhile asırlarea anlaşmazlık halindp kalacakları zannedilen devletler anla işçılerdir ce cazip blr feki] bulmu^rur. Yukardald resimde Korüldüğü üzert, Böylece Karayollan Genel Müşabilmisîerdir. Ancak bu gibi anlasfirma Shane Cordell adında bir mod«li nakletti&i banvonun köpükleri raalann vukuu lamim! anlasma ar dürlüğü aleyhine açılan dava yeiçine çınl çıplak oturtmaya karar vernıistir. zusunun her iki tarafta da mevcud kunu 7000 e baliş olmaktadır. Ğ«(Baştarafı 1 ind sahifede) bulunmasına, emperyallst fikirlerin nel Müdürlüğün aldığı zam kararı terkîne ve bütün bunlartn sözlerle yaniz mühendis ve şeflere münhaPÜS lldcleri sereflna blr öğle yedeğil. fillfvatla ssbit olmamna bailı sırdlr. Toplu Is ihtilâfı cıkaran ia nıeği vermistlr. dır. Geçen asırlann köhnemiş tahak çiler de yüzde 25 zam ta'eb etmek (BaştaraU I inei sahifede) tiğimı anlarlar. Tarihi tekrar gözDün gecekl nufuklar kflm prensiplerinln bütün ftsarlle bi tedlrîer. Bu münasebetk, serdedilen ten den geçırmelerıni tavsiye ederim. Dün ?ece Sovyet EHçiliğinde (Baştarafi I ind sahifede) rer birer tasfiy» •dilmekte olduğu (Baştarah I ind iahiierltl Muhalefet, devirmek maksadile, kidler objektlf olmaktan ziyade huroh^ı'.rı d 1 hazır bulunduğu toplantıda iç ve dış politikay» aid asnmızda işleri tahakküm ve ilhak 16 nisan 1956 tarihli Kongre zabıtla» subjektif idi. Hatipler fikirlerile hücumlarını Menderese tevcih et ziyafette evvelâ Bulganin, sonra yolile halletmenln mümkün olamımiştir. Biz, teşbıhimizîe bunun ne Kden söz almışlardır. En son Hrut ban mevrulann göriişüldüğü bil nna geçirilmesini istemiş ve bu teklif değil. hislerile hareket ettiler.» yaeajh (fünden güne dah» lyi l üzerine mevzuu bahis makal» zabıt«Koordinasyon toplantlsl»nda, İle kadar zor olduğunu soylemek ute çet korusmvştur Hrutçef tngilizlere dirilmektedir. îilmaktadır. Cumhurbaskanının riyasetüide lara |eç)rilmi»tir. ri geri açıklanan iddialara, bir D. dik.» hitahen 'İPmiştir ki: bir kabirıe toplantlsı yapılmad'&ı Senatör Edward J Thye teklifln» «Koordinasyon toplantısi»nda, ha P. müfettişi olsraJt müdâhale et« Siz e'endiler, komünizmi memesinin tenkid edildigini hatır tiplerin D.P. nin İstanbuîda gün sevmiyorsırr>uz Bunu biliyoruz, ve eıbi görüsüldüffünden bahsedılen de aynen şu ifadeyi kulbnmıstır: (BaTfarafı 7 Ivci sah'fede) vzTilar da bittabi tamamile ha• Kanaatimce Türkıve hük&netihire Tüyük Elçisi Rtfkı Zorluyu ka latmamız üzerine Kapani demiftir geçtikçe rayıfladığında ittifak et bw de kapitalizml sevmedifimizi va! mahsulüdür. ne fkTazarta bulunmak Imkânlannı melerine rağmen, Kapani bu m«v ?aklamıvoruz. Fakat şöphesi* ki ki: bul eierek Başvekilin Tahran koBu asılsıı haberin tekzibine A temin etmek biz Amerikatılann gsyet nuşması hakkında hükumet adına « Biı orada. hangl camiye zuda, «D P tstanbulda eski Iravve su'h içinde yasamalıyız. Biz bizleri eiddî olarak ele almamıs lâzım gelen izahat istemiş ve fifahl protestoda ımam olacağımızı ja^ınnıstık. Mü tinden hiç bir şey kaybetmemiştir Tnenizl istemlyonız. Bununla nadolu Ajansı mezun kılınmıstır. bir mevzudnr.» bulunmustur. Bugün bir seçım yapılsa, D.P. ts beraber Spvyetler Birliği gibi büyük dahale etmesen bir türlü, etsen (Bajtaraft 1 inei sahifede) öğrenildjfine göre, Ankara hüku başka türlü. Bizi tenkid edenlerin tanbulda yüzde 1500 kazanır » de bu mem.ekethı mevcudiyetini m(Baştarafr 1 inei »ahtfed» meti izahat vermek icab ettiği takmiştir Bılindiği gibi Kapani, ikı kâı edem?zsiniz.» hsrritet edecek Tt öğle vakti ts fmdıklar, bu jahsın eniştesi ve aynı dirde, Mısınn pakt ve Türklye aley partisinde demokrasi havası esHrutçef sözlerine devsmla lngilmez. Biz, •Koordinasyon toplanü aya yakın bir zamandır İstanbul zamanda umuml vekili olan Stüvro tanbulda olacaktır. Türkiye Başbahindeki iozlerinln tavzıh edilmçsi isteskilâtında tetkik ve temaslar yap te ede yapacaklan mözakereleHe kam Menderet il« Dı» Bakam Köp Elefteriyadisin Yunan makamlanna tenecek ve Maresal Tito'nun Kahıre sinnda, iç bünyemize taalluk «den maktadır. İngilizlerm kendilerine tazyik yaprülü lse yann buradan Bağdada mürfcaatt üzerine müsadere olun ziyareti aırasında nesredılen müsterek en ağır tenkidlere dahi müsaade Kapani son olarak, «Koordinasmalaniıi istemlş ve yerine getigldeceklerdir Merderes ile Kdprülü muîtu. Elefteriyadia, Yunan ma tebliğd* belirtilen hususların «gar> edileceğini gösterdik.» kamlanna yaptı&ı müracaatte, Ru bet ve yersizligi» kaydedilecektir. Başbakan Adnan Mend«re« için yon toplantısinrun zabıtlarınm Cum rijnesi imkânsız taleblerde bulun Ankara 20 (TH.A.) Yavınlanan Bnrsa, 20 (Telefonla) İran Ş« Nuri Sald Paauun divetllleridirier. resml istatistiklere göre, 1955 «enesimj'malannı söylemiştir. Türk Basbakanı ile Dı? Bakam pa ben Asa'nın Danimarkada bc» fir Sehrimiz diplomatik mehafilinin kullandığı "Estergon Kalesi» tes hur Başkanı Celâl Bayarın talebi nin ilk dokuz ayında vabana mem hı ve Kraliçe Süreyya'nm memleBundan sonrp Hrutçef fSyl* degönderildığine «artesi «abahı yeni açılan Irak h« malara borçlu oîdu&unu ileri sür ileri sürdüğü yorumlarda »yrıca, Mı bıhinin de karikatürize edllmesi ve üzerine Ankaraya leketlerden 25 47Î kilo ve 199 411 11 ketlmizi ziyaretlerinde Bursaya ge fliüş, böylece fındıkların Türkiyeye sınn bu noktayı müteakıben Türkiye bunun hâlen yabancıların elinde ve hatipler aleyhine tahkikat açll vam etmiştir: l«rek burada bir gece kalmalan kü vayollarmın uçaftı ile tstanbula gliadesine mani olmuştur. t Biı buraya mernleketlerimiz rahk iç çamaşırı ve gece elbisesi it rarîaşml^tır. tkâmetlerine tahsis edl ile sivasl münasebetleri kesme yolun bulunduğunun söylenmesi etrafan dığına dair bir se> bilmediğini söy d«ceklerdir. hal edilmis bulunmaktadır. lemlş, «Cumhur Başkanı Celâl Ba artsındakl münasebetlerde bir geEiefterıvadb'in müracaati fizerl da bir adım atmak isteyeceji kayde da Kapani söyle derfıistir: En çok ithal&t tsraelden yapıbnıf lecek olan tarihi hünkâr köşluiNeçrediien niha! tebliğ, Birieşik ne Tren» Metal firmaıından a!a dllmektedir. « Estergon Kalesinln hikâyesi yarın bir DJ>. toptentısile ne alâka it."ie tem:rj etmek ümidile sanimî tır. Israelden yapılan ithalâtın tutan nün belediye tarafmdan süratle tef AmerikTOin iktlaadt koırite ile yeni Bu arada. Cereyan eden bu «iyas! ni bilenler, bu teşbihl* n«yi kasdet sı olabilir?» demiştir. kalblerimızle geldik. Bu münase 95.010 liradır. caklı olan Danimarka firnjalan rişine Irurulan (Bozguncu faaliyetierle b< tle fngiitereye yaptı&ımız ziyareftin derhal 4 miiroessiUni Türklye çatısm» hakkuida halen Tahranda mflcadele) komltesln» iştirakinl bulunan Ba^vekil Adnan Menderese tln sizlere baz güçlükler çıkartbye yollami|lardır. memnunlukla kar»ılami|tır. TebliJ, izahat verildigi de vetkili kayntklarğıtu enlıvoruz zlra memleketinizde Gittikçe genijliyen tahkikatta, dan belirtilmektedir. Fili«tin re Ke»mir meselelerinin de herkes bizim gelijimizi aynı sekilDANTMARKA MENŞELÎ HERMAN SVENDSEN Akdenizdeki tranıit limanlarda da Kahire 20 (A P.) Y"»nresm! Ormüzakere edildi&ini açıklamntır. de karşılamıvor.» birer koİJ oldufu zannedl'en bey tasark Haberler AJansınm blldirdiÇIAmerikan iştlraki hakkıtıda.Men«Hem iktidar partisinde. hem de nelmilel bir gebekenin mevcudiveti ne )f8re BBSvekil Adnan Menderesten dereı de »övle dimijtir muhalefette bu ziyarete karşı arzukanaati meydana çıkmıştır. Mı«ıra vantıSı höetımlant dair gelen t Amertkanm teşkillümıt» tamevenddur Biı bu muhalefeti Rubc ı Asa'mn bundan evvel de haberler doğnı Ise Mısır hükumeti (Basfarafı 7 inei »ahifede) mamen jfirme«lne intisaren eko ay şekilfe 4 şilep ile Danimarka Tflrkiveye karşi «sivas! tedbirler» anormai tplâkı ediyoruz ve biıl raderuhde etmiştir. rom! re bot^uncu faaliyetlerle mü daki bir firmaya küspe gönderdiği, lacaktır. hatsız etmiyor Medfle* Dragon tatbikatına AmeriCBfl?tarafi I ind sahifede) eadele komlsvonlanna ara obnayı fakat bj Hispelerin henüz tesbit edi «Hattâ sulh gibi mevzulsrda bile Ajans. Tahrandan gelen raporlarda ka Birlesik devletleri, Yunanistan, 1DİZEL MOTÖRLERİ SAHİBLERÎNE eadele vıkrruda lçtimaı fesheder) kabul etmeskîl bflyük blr aevincle iemiven imanlarden birinden ak Menderesin BaSdad Paktı Konsey talya, Fransız, İngiliz ve Türkiye do kaydı maddeden çıksnlmakta idi. muhtelif «örüs'.er olabilir. Biz Sov ^ Yedek parça ihtiyaçlarıriTi motör numarası ve modeli b«bir kere daha selâmianm. yei Hderleri, Ingiltereye yaptığîmız raıılarsk DanimarmakEyı levkedil toplantı^ında vaptıftı blr konusmada nanmalarını temsilen 17 denlzaltı ge11 ind maddede, toplantılan kayft bu ziyaretın müsbet neticeler v« | llrterek adresimize bildirmenizi tavsiye ederlz Muhterem Amerikan mümesailin medie! Knlişılrnıştır. Küspelerin yan Mısıra slddetle höpıım o*ti»ini ve Mı misi iştirak etmiştir. ol?rak mı«neden ve dafcıtanlar veyt reteğine inı»nıyoruz. den Amerikanın pakta Iltihakınm d'cını Mt«ia edpn Pı:ben Asa, böy sır hükflmetin) halkı temsil etmeParise gidecek asker! heyetimlz dafıtmafa te=ebbüs edenlere veribu pakt "devletleri tsrafından ne it<« 1 mlyon 529 bin lirabk bir mekle ftham pttiŞinin hildirildiSini «Biz sizden kendi sisteminlzi bıAnkara, 20 (a.a ) M. M. V. Tem lecek cer'lara toplantılann ancak derece »idHetle arru ed'lmekte ol drviz kaoakçıhis daha yapmakla »©'••'lemektedfr ıaAıb bizimkini kabul etmenizi issil Bürosundan bildirilmistir: AJanj, bu raporlar doğru oldufu Harbiye, Cumhuriyet cad. 315/A tstanbul Tel: 48 19 00 ihığunu hükumetln* iblâğ etraesinl ıtham pdiimektedir. Paristeki senelik NATO tatbikatı Sulh eeza hâkiml kararile menedl temiyoruz Aynı »ekilde sizin de takdirde Mısır hükumetinir' hareket'eceŞi yanlı idi. rica ederim. bizden sosyalist sistemi bırakmamıDanimarkalı firmalann d« hâdi siz kalmıyacafını fakat *I"ı"imlu e^ na ordumuzu temsilen ıştırak edecek Duny» «ulhunun konınmasını ve seye müW hale etmeleri üzerine ih reeeiH ^ivasf tedblrleri alacaSını» llâ asker! heyet 22 nisan 1956 gunü u Iç İşleri KomİTvonunun bugunkfl zı lstemeniz beyhudedir.» çakla Parise hareket edecektu. As toplantısınd? hükumet adına İÇ t»ferek bu bölgede. fferek bfltün dün tilâf gen'jlemi? ve dün Plre adl! ve etmirtir Yarmki müzakereler kerî heyetimiz 5u zevattan mütesek len Bakan Ethem Menderes de bu tngiliz yada mlHetlerin hflrriyet ve Istik makamları da «akibata ge<^niştir, Sovyet müzakerelerine AJansa ?8re Mısır Haridye Vekili kildir: MÜSAİT TAKStTLERLE SATTLrK ARSALAR lunmujtur vaıın Başbakamn yazlık ikametgâlâllerine sahib olarak 'nsanca ya Öğrendiğiriz' eöre Pirede kurulan Mahrrud Fevzl. Tflrkivpnin Mısır Bfl1 Orgeneral lsmaıl Hakkı TunaSoguksuda, fnşa edllmiş evlerin arasmda. tek tük Kanun lehinde konuşan Safaed Sında devaT edilecektlr. »avabilmeleri gaveskıl tahakkuk bir m?hkeme dün faallyete başla yflk Elçf<Hnl davet ederek kendlsin boylu, 2 Orgeneral Fevzl Uçaner, kalan arsalardan Marrrara denizine ve göle nazır fevka25 nlsan günü Sovyet Idarecileri •ttirmekten ba^ka «nel takib et mıştır. Bu m, hkemede hatır bulun den meselej'i Irah etmesini isteyecek 3 Oramiral Sadık Altmcan, 4 dir Karan.kçı toplantı hürriyetinir lâde manzaralı, su elektrik ve elektrikli banilyö trenlerile gezmek, uvumak yemek içmek eibi basm top'antısı yapacaklardır. Bu miven toplulujumunı dalma mu rnak üzere. çehrimiıdeki bankalar tir. Orgeneral Nureddin Aknoz, 5 Kor# bağlı bulunan 100 aded muhteHf eb'adda arsalann metre general Necati Taçan, 6 Korgene infanın tabıî hEklanndan oldugunu tnplartıyı takib edecek 450 muhatV Arah jefi toplanıvor Tsffak etmeslni Cenabı Haktan dua âan biri bir hukuk möşavirini karesi 30 Liradan satılıga cıkarılrnıştır. 150 metre kareKahire 20 (R.1 Mısır Basbakanı ral Nazmi Ataç, 7 Korgeneral söyledikten sonra, îgiltereden, Fran bı.e giriş kartlan verilmiştir. re niyaz ederim » uçakla derhal Pireye göndermiştir lik arsalar 200 lira peşin ve ayda 100. lira 210 metre Mitat Akçakoca, 8 Korgeneral Fah sadan misaller getirml?, ve halen Çelenkler bile muhsfaza altında Gerek (jehrirru Müddeiumumiliği Nasır. Smıdl Arablstan Kralı tbnis ri özdilek, 9 Korgeneral Suad Ku tatbik edilen 1325 tarihli lctlm?atı karelik arsalar 300 lira peşin ve ayda 150 lira. 300 metre •rntıd ve Yemen Kralı Ahmed ile buLondra 20 fa.a.) Mareşal Bulgerekse Kambiyo ve Emniyet mükarelik arsalar 400 lira peşin, ve ayda 200 lira taksitle lusmak özere bueün TV>Vla Sımdî yaş, 10 Korgeneral Canib Iskilıp umumiye kanununun buaünkü in euıin ve M. Hrutçef taraftndan oirliıklpri tahkikata ehemmiyetle Arabi=rtana pitmiftîr Üç devlet şefi Ugil. satılacaktır. Taksitlerini peşin ödlyenlere % 20 tenzllât ian haklan ve anayasa telâkkisine •neçhul aske: âbideaine dün sabah devam etnektedir. yapılır. Bu arsalann mesafesi Taksim Sirkeci mesanin yeni Arab tsrael anlarnasını uyamıyacajhnı lfade etmiş vt de konulan çeletıgin çalınmasını veys tç fındıklan bo^fltan Demir şilepi ve Bagdad Paktının son topbnt:sında fesinden daha vakındır 15/S/1956 tarihinden itibaren miştir kl: Bir hava subaynnıza tanrib ediimeslni önlemek için âbide İmire möteveccihen Pireden ayrıl vanlan kararları fncelevecekleri tahher 20 dakikada bir tren tahrik edilecfktir. SOĞUKSL' , DeTokrp<iyi kül hslinde nıü yanında bir polis memuru nöbet Kırklareli 20 fa.a.) Bugün öğle mıştır. ARSALARI. emsalsiz tabii manzarası. yemyeşil bağlan Amerika madalya verdi min editmektedir tslea etmek lâzımdır. Toplanma bu bfklemektedir. den itibaren başlıyan şiddetli yağmur ve meyva ağaçlan arasmda nefls memba suyu, yüzme Ankara 20 (a.a.) M.M.V. Temsil küıün bir cüzüdür. Cüz olmayınca lar neticesi gaat 19 » doğru şehrin havuzu, plâjı, oteli ve yapılmakta olan diğer turistik teRusya silâh sahn almak Istiyor Bürosundan bildirilmistir: iclnden geçen Bağlıca deresi taşmış kü'ü kabule imkan yokrur. Bu sislerile Istanbulun en modern ve en konforlu sitesi kuPari* radyosundan Arab Londra 20 (AP.) Bugün bllve Cumhuriyet meydanı ile Kasablar Diyarbakır hava üssündeki verimli hakkı istıma! ederken vatandaşın rulmaktadır: çarşısmı sular istilâ etmi?tir. Can çalışmalan dolayısile Amerika Biıle heT hangi bir tereddüdü ve endişesi dirildiğine göre, Rusya, İngilterespikerler çıkanldı kaybi yoktur. şik Devletleri tarafmdan kuvvet kuBu fırsattan istlfade etmek isteyenler Zlraat Bankası den muhtelif silâhlar ve bu arada Paris 20 (a.a.) Paris radyosunda mandan vekili Hava Kurmay Albay Bahçekapı Şubesinde 435 numaralı cart hesaba veya Yapı Müteakıben konuşan iktidar par bilhassa yeni gemiler satın almak çalışmakta olan dört Mısırh ve bir Suad Eraybaya gönderilen Legion 101 yaşında îsinden istifa ve Kredi Bankası Bahçekapı Merkezinde 2623 numaralı Lübnanlı gpikerin ıslerine son veril of Merit madalyası bu aksam Anka ti"'' milletvekilleri, halen meriyette istemektedir. hesaba peşinat olarak tayin edilen meblâSı yatırdikları etti diği bildirilmektedir. Spikerler. Ku rapalasta Amerikan Generalı Frede olan kanunun ihtivsf? kâfi geldığini Kaydedıldiğine göre Ruslar, miltakdirde adreslerine bu arsalardan birinin sıra ile parsel Bayonne rBirle<=ik Amprfkal 20 (a Ankara 20 rTelefonlai DSrt Ba zey Afnkada yaşayan Arablan «oiku ric Glantsbrg tarafmdan merasimle sö\ lemişle* v tadilâtın reddini is vonlarca dolar degerinde siparişler numarası bildirilecektir. «.> San Dorsey adındaki vflz blr kan hakkıpdsk) Meclis tahkikatını nete davet eden bir yazıyı radyoda tevdi edilmis, müteakıben Amerikan •pmislerdir vermeğe ve blr tiearet anlasmasını Taksitlerin her ay nıuntazaman ödenmesi şarttır. yasmda bir rend. bugün Bayonne yapmakta olan komis^on buırOn etki okumak lstemedikleri için Işlerinden Lojistik Grup Başkanı Albay Richard Npticede Safaeddin Karanfkcı, tek imzalamaya hazır olduklannı bllBU SON FIRSATI KAÇIRMAYINIZ. beledlyesindeki işinden istifa etml? Ticaret Vekillerinden Prof. Muhlis çıkanlmısiardır. Daniel madalya veren ve alan serefi iıfın lehinde. diğer milletvekilleri dirmişlerdir. ve yailılar evine girmek için tnüra Ete'yi bir mesele hakkında dinlemişCifek Pa^arı. Saka Çeşme, Fındıklıvan Han No 28 ne bir kokteyl vermiştir. nir, ise kâffeti aleyhde rey vermisKızılay kan programı İn.ffiliz makamlan İse Ruslann caatte btılunmuştur. •^•••^ 22 94 17 İstanbul • • • » • tir. !er ve bövlece teV'if reddedilm'îtir bu tesebbüslerinin tngiltereyi müt gönüllü teşkilâtı Fransız Büyük Elçisinin tefiklerinden bir ayırma yolunda SATILIK KÖŞK Ankara 20 fTelefonla) Kızılay ziyafeti bir faaliyet olduftunu kavdetmlsler Kan programı gSnüllü teskilâtı buBogazlcinde Yeniköy Kalender asfaltında 1564 metreka Ankara 20 (a.a.) rransız Büyük Dr. Eleanor Besbee öldü dir. Bilindiği üzere. îngiltere, müt f Macar malı döfme celikten mamul pamuk gün saat 16 da Kızılay Genel Merkezi çapalanmı i re üzerlnde 3 oda. antre. camekânlı hol ve hlzmetcl odası. Elçisi ve refikası Bayan Jean Paul San Fransisco, 20 (AJ>.) ~ İstanbul tefiklerile imza etmiş olduftu anlaş I zın mevcudu bitmek üzeredir. binasmda bir toplantı vapmıstır. i müştemilât, kalorifer. sıcak su. garaj. tplefon ve ser. büGarnier Ankarada bulunan bazı dip Amerikan Kolejinin eski »elsefe ho ma gereğinee blr çok silâh ve malGSnüllü kan veridlerin Kan Ban| Adres: RAGIB ENBİYAOĞLU. Tünel cad. No 34 Galata i ^Onjtonforu havl fevkalâde manzaralı köjk satıhktır MQlomatik misyon seflerl serefine bir zi cası ve muharrir Dr. Eleanor Besbee kası idaredlerile teskflât ileri gelenzemeyi peyk devletlerine satmama f Telgraf: Enbiyalar. İstanbul Telefon: 44 03 70 5 racaat: Ayazpaşa Gümüş.«uyu cad 28/2. 63 yasında olduğu halde Kîilifornia lerinin katıldığı bu toplantıda misa yafet vermişlerdir. yı taahhtld etmistir. ^ıııııııııııııııııııııııııııııınıııımııtıııiıııııııııııııııııııııııınııııııııiHiıi'iııııtınııııııııııiıiıııııııııııiHnımınnııııü Bu zJyafette Bayan KSprülfl, An üniversitesi hastanesinde ilmüstür. flrlere kan orogramı gönüllü teskiİstanbul Kolejinde 1936 dan 1942 ye lfitmın kurulus gavesi izah edilmiştir. kara Belediye Reisi Orhan Eren ve «üzide bir davetli kütlesi bulunmus kadar hocalık yapmıs olan Dr. Pesbee Müteakıben teskilâta veni katılan bilhassa «The New Turk» Isimli kitagonüllü kan vericilere kanm ehem tur. bile tanmmaktadır. .nivetile ilgili bir film çösterilmisth. Adalet Komisyonu dün ispat hakkını reddetti Vararın akisleri Kapani, Koordiıtasyon îoplantısı için ne diyor? Londrada neler görüşülöyor? Başbakanlığın bir fekzibi Bir Amerikalı Senaförün bize dair teklifl Adnan Menderes bugün Bağdada gidiyor Ruben hakkında yeni bir kaçakçılık iddiası Mısır hükumefî dün bizi profesto etti 9 ayda 200,000 lirafık iç çamaşırı titâl etmisiz İran Şahı Bursayı da ziyaret edecek Akdenizde NATO tatbikatı sona yaklaşıyor Içtimaatı Umumiye Kananunun tâdilini İç İşleri Komisyonu reddetfi H S A İRVİN LASTER ve ORTAKLARI SOGUKSUDA 1 Kırklareli çarşısım sular kapladı Meclis Tahkikat Komisyonu Muhlis cfinledi m I Pamuk Ekieiierinin Nazarı Dikkatine 1 ISTANBUL TİCARET ODASINDAN Mevzuat daireslnde muvakkaten harice gönderilen malların Türk vapurlarının uğradıği limanlardan yurda iadesinde münhasıran Türk bandıralı vapurlara tahmllini mümkün kılacak şekilde sevkiyatın ayarlanması lüzumu ve diğer vapuTİarla gönderilecek hamuleye ald navlun bedelleri için uygunluk belgeleri verilmlyecefi alâkalılann nazarı dikkatine sunulur. (4951) Izmitte bir marşandiz treni yoldan çiktı I Yeni doğmuş bir çocuk polgun ficretle tecrübeli ı aranıyor. Müracaat: Tel: 48 65 60 DADI Aranıyor ( HAMZA Z. AYBERK ( îzmit, 20 ıTelefonla) Bugün öğleden sonra bir marşandiz trem. makas başında yoîdan çıkmıştır. Birkaç I Dahillve Mütehassısı | vagon devrilmis ve yol kapannnştır İ ŞI5II Hasad So No: 262 | Yolcu katarları yollarma nevam edei Telefon: 480480 İ memişlerdir. Yolun açümasma cal' şılmak+adır. DOKTOR New York 20 f A P.) Bugün bildirildiğine göre Türkiye, Amerikadan 335 000 buşel sert buğday sabn İ abnıştır BildirildiŞine göre bu partiîe beraber Türkiyenin Anıerikadan satın aldığı buğday miktan 1 835 00 buşele baliS olmaktadır. Türkiye Amerikadan satın aldı Fransızcadan Türkçeye ve TOrkçeden Fransızcaya tercüme yapabilecek mütercim tercümana Ihtlyacımız vardır. İsteklilerin evvelce çalıştıklan yerden almış oldukları hizmet belgeleri ve tahsil durumlarmı tevsik eden diploma veya tasdlknameleri ile birlikte müracaatlan rica olunur. Demirköprü Barajı P. K. 1 Salihli ARANIYOR DAVET SİRKECİ TRAMVAY CADDESİNDE HAN Yerinde derdestl taja Eski K Ö P R Ü L Ü TİCARET SARAYrnııt günü saat 14 de atılacaktır. Bu hayırlı gün ve saatte. muhterem tüecar ve iş adamlanmızın tesriflerinl rica cderiz. TemeUeri 2 4 N İ S A N 1 9 5 6 S A L I S A T I Ş L A R A 25 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN: YENİ POSTAHANE GAD. 70/72 No. da KAT 3 DE BAŞLANAGAKTIR DOGU İS T. A. 5
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle