24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖET PEOF. MMBUS'ün MACEBALABİ! CUMHUEIYET 21 Nisan 1954 ŞEHIR TİÎATKOLABI DRAM KISHT: Bana Dokundun Yazan: Tennesse* Wllliaıns Donald Wirjdham, Türkçesi: Sadık Bakan; VENİ TtYATRO: Bir Melek Geçtl Yazan: J. Bousquet H Falk: Türkçesi: Yılmaz tnal: İSTANBUL BÖLÜMÜ: Hanımlar Terzihanesi (Yazan: Georges Feydeau: Turkçesi: Mahmud Yesarl) KÜÇÜK SAHNE SEVGtLt GÖLGE (L'ombrt Chere) Yazan. Jacque« Deval. Çevtren Mebrure Aierok Hayır İslerini Soysttzlaştırtmayahm Gülhane Parkının burçlarmda ev olmaz Öğretmen ve Öğrenci Köşesi Bütün Yurdda Sağlamlığı ile tamnmış " • | Bir malul emekli, cami yaptırmak vaadile halktan ppara şızdıran bir cerrarla nasıl boğuştuğunu anlatıyor Sayın Bakaınmızın bir vecizesi hakkında Yazan: Eski Bir Öğretmen Millî Eğitim Bakanı profesör Ah [ «Düşünüp yapma» diye söylediğim med Özel, gazetecilere verdiği biı hususa bu basit hesab, açık bir misal olarak alınabilir. demecde şoyle demis: Fakat asıl mühim mesele. öğret Biz, konujmayız amma is yapamenler. denildiği gibi yetiştirilse, şera. Memleketimizin maarifini ve halkın hirden köye öğretmen gönderilmesi ve eğitimini milletın kalkınmasmda te giden öğretmenlerin köylerde kalması mel bilenler için bu sözden daha ü sağlanılsa dahi bütün bu emekler ve mid verici, daha güven uyandırıcı masrafların randımansız kalmasına bir {ey soylemeğe imkân yoktur. Az sebeb olan menfi durum düzeltilmelâf, çok iş.. Bu, her zaman gerçekleş dikçe «İlköğretim» probleminin çözümesini özlediğımiz bir özdiyij... Esa lemiyeceğinde toplanır. Bu menfi sen «lâfla peynir gemisi» nin yurü durum, köylerde okul dışı öğretmek mediği de güzel bir ata sözü ile geç devamı ve bilhassa kız çocuklarımımişten bugüne yapılmış, canlı bir ec zın ilköğretim çağında olduklan haldad ihtandır. Demek, «ayın Bakanı de resmî okullara devamlarının sağmız bu ihtara uyuyor. Az konujacak, lanamaması hususlannda apaçık görülür. Okula kaydedilmiş çocukların çok İ5 yapacak. Yalnız bu hususta bir noktaya i?a gönderilmemesi, buna türlü sebebler ret etmek ihtiyacıru duyuyorum. O bulan ailelerin çocuklannı gizliden da bu vecizede bulunınıyan bir kav I eski harfleri öğretenlere yollaması. ramdır: Düiünmek, tasarlamak; ta ' alıp yürümüş bir haldir. man içinde, haller ve şartların duru I Acı olan, okul sayısı, öğretmen samu önünde, yapılacak işlerin hedef ! yısı arttığı halde bununla nisbetli ollerini tajia ederek vücude getirilen ' mıyan öğrenci sayısıdır. 194050 aratasannın gerçekleşmesine çalı$mak, , sındaki 10 yılda 660 bin artma oldugüphesiz, en emniyetll bajarı yolu ' ğu halde son bes senede, nüfusumudur. Bu bakımdan zihin yorma ve I zun hayli yüksek nisbette çoğalmasıtedbir »raştırma olmaksızın ciş, yapI na mukabil ancak 250 bin kadar çoma» elbette imkânsız olur. Bir feyler ğalma vardır. Unutmamah ki ,bu sayapılıyormuş gibi görünür, fakat iza yılar da kayıd sayısıdır. Devam edenhı güç bir gidişle hedefe ne derece lerin miktannı ise kimse bilmemekteyakınlaşıldığı hesab edilemez. Böyle dir. Aynı hali. mezunlarda da görürüz. Mezun sayın da bu sarsıntının olunca şöyle bir veciıe hatıra gelir: matematik delili olmakta devam edi Blz, dfl;ünürüz, yapanz. yor. Buna isterseniz |U cümleyi katabilirslniz: O halde yapılacak nedir? Düşiinmek re lj yapmaktan, koYapılacak ilk is, bu menfi durunusmağa vaktlmlz yoktur. mu ıslahtır. Köstekleyici sebebleri Büyük içlerde başarıya varma ve ortadan kaldırmaktır. Yukarıda verdüşünülen neticeleri alma için göz diğim büyük inkılâb misallerinin küönünde tutulacak iki taraf vardır: çük çaptaki ilköğretim isinde icrası Bunun biri menfi, diğeri müsbettir. zaruri bir hal almıştır. Bunun için Menfiyi evvele alışım, yaptırmayıcı yeni kanunî tedbirlere ihtiyaç yoktur. sebebleri ortadan kaldırmarun is yap Mevcud kanunları tatbik etmek kâfimada birinci safha olunjundandır. dir. Fakat bugün için muhakkak olan tkincisi, yani yapıcı »afha bundan şu ki, bunların hükümleri yerine gesonra gelir. Tarihimizde Sultan Mah ! tirilmiyor. Doktor varken hastalıjını mud ve Atatürk. birinci safhanın e ' geçirmek için üfürükçüye gidenleri hemmiyetini en iyi anlayan iki büyük kanun nasıl menediyorsa devletin devlet adamımızdır. Sultan Mahmud 1 okulu ve öğretmeni varken onları yeniçeri ocağını kaldırmadan yenilik bırakıp öğretim üfürükçülerine getirve terakki tedbırlerinin gerçekleşti mek için aynı suretle kanun, önlerilemiyeceğini; Atatürk, saltanat ve yici hükümler koymuştur Mevzuatta hilâfeti kaldırmadan yeni bir sosyal noksan olmadığına göre yapılacak iş. nızam, politik tertib kurulamıyacağı sadece bu hükümlerin tatbikından nı anladıkları içindir ki, tıpkı yeni ibare^ olmf Içtadır. bir bina insa ederken arsayı temizlcr gibi menfi âmilleri, tesir edici olmakSnyın meslekdaşımızın maarif batan çıkarmayı ön plâna almışlardır. şında bulunan bir hukumet adamı sıBundan sonra yapıcı ve müsbet saf ! fatile ilk is olarak bu menfi duruma hava gayretleri intikal etmiştir. I bir çare araması lâzım gelir. Bunjn, Sayın Bakanımızın bu demecinden I politik tepkilerini bilmez, takdir etbir misal alıp bu ana kaideye tatbik mez olamayız. Fakat ne çare ki. halk edeceğim. İlkoğretim konusunda muh için devlet, bir hekim gibi objektif ; hareket etmeye mecburdur. Başka terem arkadaşımız şöyle diyor: « ilkoğretim meselesinin iki cep türlü ister konuşulsun. ister susul hesi vardır: Okul ve öğretmen. Bu sun hiç bir suretle verımli iş gorgün 20 bin okulumuz var. Buna 16 me mümkün değildir. Menfi kııvvetbin okul ilâve etmek lâzımdır. Ay | ler tesirli olma halini muhafaza etnca 35 bin öğretmene de ihtiyaç var. ı tikçe müsbet sahadaki kurucu çaHalen mevcud 40 öğretmen okulun lışmalar her gün baltalanm^ğa mahdan yılda 3.500 kişi mezun olmakta kumdur. İşe ccsaretle sarılmak, kadır ve ancak 10 sene sonra öğretmen nunları tatbik ederken eşit .naamnle ederek, adaletten aynlmıyarak ciddi ihtiyacı karşılanacaktır. Bunlar. iyi haberler... Fakat okul 1 olmak, basannın baş şartıdır. İnşalbinası için Bakanımız bir şey sövle lah hepimiz sağ oluruz da 15 yıl sonmiyor. Açılması gerekli 16 bin okul ra halledileeeği söylenilen meselelebugunkü fiatlar sabit farzedilerek he I rin bu müddet zarfmdaki verimlerini sablanırsa 600 milyon liradan fazla : gene böyle beraberce hesablar, ölçcr bir yekuna baliğ olur. İlkokul inşa ve muvaffakıyet derecelerini görürüz. suıa her yıl vasati 20 milyon lira , Gönülden dileğimiz odur ki. 1966 yıdönüp baktığımız verüriiöjne göre bu isin gerçeklesmesi | lmda arkamıza için 30 yıla ihtiyaç vardır. 10 yıl son vakit «az gittik, uz gittik, dere tepe ra elde edilpeek ö|retmenler nereve düz gittik; bir de baktık, arpa boyu gönderilip kimlere ders verdirilecek? yer gittik,> demiyelim! KAKTAI IIAKIİA Mağazamızda Satış Fiatlan. Cinsi Keten yazlık ayakkabılar piyasaya arzedilmiş bulunmaktadır. Toptan Pferakende Patik Tenis 22/29 4.90 5 30 Filit > 30 '35 5.90 6.40 Garson > 36/40 6.90 7.50 Merdane » 41/45 7.25 7.90 Garson Ökçeli 36^40 7.50 8.15 Merdane » 41/45 7.90 8 60 Renkler Kalıve, Lâciverd, Beyar Satış yeri: İstanbul Yeni Postahane arkası Ajir Efendi Cad. No. 14 Tasfiye Halinde Türk Tütün Limited Şirkeli Tasfiye Heyefinden: Galata Voyvcda caddesinde Ünyon han 3 üncd katta icrayı faaliyet ctmekte olan Türk Tütün Limited Şirketinin 22 3.1958 tarihinde ta?fiye haline konulmasına. T.C. Ziraat Bankasından Rifat Kadızade, İ? Bankasından Said Darga ve İnhisarlar İdaresinden Nedim Saylan'ın tasfiye heyetine secılmesine karar verilmiş ve içbu karar Sicilli Ticaret Gazetesinin 6 4 956 tarih ve 8801 sayılı nüshasında tescil ve ilân edilnıiştir. Sirketten alacağı olanlarm bir sene zarfmda şirket merkezindeki tasfiye heyetine müracaatla alacaklarını vesikalarla birlikte kayıd ettirmeleri lüzumu ilftn olunur. MUAMMER KARACA Ankaranın Demirlıbahçe mahallesliı Papazlar Trafigi Yazan: Phıhp de Şafaktepe semtinde oturmaktayım Klng; Tercume. Leylâ Erduman Stmrden muteve.ild tanslyon neticest yarı felç bir halde evden çıkaıamağ& MAKSİM TÎYATROSU nıah.)tum hasta bir emeSUylna. Bu d u YÜRÜ yAVRUM YÜHÜ rum, kenar mahaKelerde g u a u n m u h Operet 3 perde telif saatlerıcde olup bnenlerl yakın dan gormeK fırsatını verlyor. Ancak TEKNİK ÜVrVEBSİTE TtTATROSU AYYAR HAMZA: Carsamba 18 JO bu gorulenler arasında bazan çok eCumartetl 15 t« ve 20.30 dı Teknik hem:n:yetu lçtımal dertlerlmlzl de gor Üniverslte GümüşsnyTj konferans »a rc.tk msana pek acı gei.yor 1955 yılınıiı Temmuz aylannda ldl lonu. B.r gun kup.da karşımıza sakal'.ı bir adam çıktı Ellnde makbuzlarla caml ' yaptırma parası loplujor. Bır a n te reddüt ectımse de caml yaptırma a d ı na da cerrarlık yapılacağını dıışunemedlm Bır mlktar para verdlm. m a k b u z u u u aldım, saTdım. Aradan îst. B o r e a s ı n m 20 4 1956 flat'arı BZ bir muddet ^eçmlştl kl t*krar sem tlmlzl kolaçan eden softa blzlm eve % 5 FA1ZLI TAHVILAT de ugramış, makbu^ mukablll ylne blr kaç kuruş almış yurumüş. 1956 başlarmda y m e bu e ü makbuzlu, as 1938 t k r a m ı y e l ! ri cerrar kapıya dayarımış, sırnaşır.ış, 24 50 • İkramiveli M Mudafaâ 1 bu sefer elll kuruş verlnce (Efendlm 107 00 rkramıyell D. Yolu IV makbuzlarımız en az blr lıralıktır, el 108 00 tkramıyeli D Yolu V 11 kuruşa kesemem, ancak Blz elll k u 1 W 75 < 1951 Tahvİli ruşu verln komşulardan da elll k u 100 f 0 ' 1953 Tahvıli ru? veren blrtslne blr Uralık makbuz 104 55 195S A m o r t ı ı m a n I kerer, sızınkinı oe ona verırımı demıs 102 05 1955 Amortisır.an n elîl kuruşu almış savuşmus. 104 30 16 O I? S A Gülhane Parkının dış kapısı yanlarına tesadüf eden burçlarda bazı aileler oturmaktadır. Sağ taraftaki burcu, bir kaç erkek çocuğa sahib ve çok fakir bir aile işgal etmektedir Bu aile her gün yol üstüne çamaşırlar asmakta ve dört beş kiiçük çocukların ellerinde baltalar ağaçlara ra«=tgele sallayıp devamlı tahribat yapmaktadırlar. Bu ailenin oradan kaldınlarak gözden uzak ve rahat bir vere yerleştirilmelerini: İkinei burçta ise bir takım ağzı burnu kapalı taşralı bir aile her gün k&pının nstiine iç çamaşırlannı asmakta ve yaşh bir hanım da ağzını burnunu kapayıp bütün Müzelerimizin gü7ergâhı olan bu yere oturup etrafı seyretmektedir. Gerenlerde kalabalık bir se^ah kafilesi bu hanımın resrrini almağa tesebbüs etti ise de yoldan geçen bir vatandas bu vaziyete mani oldu. Seyyah akınının basladığı bu mevsimde mevzuubahıs nahoş manzaranın hemen oradan kaldırılmasını rica ederim. (Hüviyet mahfuzdur Bayan M. C.) Ziraat Ziraat Ziraat Ziraat Bankası IH P a n k a s ı IV Bankas> V Bankası VT 104 10 104 25 * 102 40 * t » rAtZLl TAHVtlJll ıt« r »*, Kia 5( Hln ıeıen • Mad«n Slrstıen Merkez Bsnkası Garanll Bankası Obligasyon And ID r t ı r k i v f K.rrrt] Bankası H ts Bankası N Yapı ve Kredi B. Attnnk I A O Aslan Ç i m e n t o Sariı U p e ı r m e n l e n Ticaret Bank>.8' N. 163 25 123 (Kİ • 186 00 137 5<ı 65 50 16 5 0 * tSSOOI 74.50 44 * ı 60 00 • ALMAN ESYA MUZAYEDESI 22 nisan 1956, pazar günü saat 10 da, Cihangir, Sormagir sokak No. 54 Çakır apartımanı daire 4 (Cihangir caddesinin arkasındaki sokak) Almanyanın meşhur WerkKunst Fabrikaları tarafından yapılmış yemek odası takımı. Holanda üslubu hasırlı salon takımı. Kauçdivan, üstleri Delft porseleni fer for;e masaları. meşhur Şlarafia yaylı şiltelerile Werk Kunst yatak odası, takımı, yazıhane ve kitab rafları, Rüstik koltuklar, Konti çift oparlör radyo. Horman harika gazocağı, Polar 6 ayak 110 ve 220 volt büz dolabı, porselen ve kristal takımları, Almanca kitablar mutfak eşvası, haıl ve seccade, dikiş makinesi. avize ve aplik. perde v.s. v:s: Portakal (1) Kllo altın 1 Sterlln 1 Dolar 1 D M. 1 Isviçr» Trangı 3? Kranst? Frangı 11 • Unla. 38* rt 456 000 Fr Dovtj riattar 2G25 1020 235 2S5 100 AHIIA Cumhuriyet Reşad Ingiliz Gulden Kulçe Degussa AU I IKl 85O0H515 98759900 1090010950 90008015 12551260 12541J56 EMIRGAN BEYAZIDA GELDI İstanbulun en LÜKS salonuna malik RÜYA GAZİNOSU'nun biri tarihî BEYAZID meydamna diğeri de Marmara ve Adaların eşsiz manzaralarına hâkim taraslarında SEMAVERLİ ÇAY ve NARGİLE servislerine başlanılmıstır. NOT: Salonlarında Nişan, Düğün ve saire toplantılar yapılmaktadır. BEYAZ SARAY BEYAZID t Kiralık Daireler % Kadıköy; Göztepe tramvay du I rağı, Türk Petrol Benzin de \ posu arkasında Bağdad caddesıne muvazi Sarı sokakta 7 No: lu binanm katlarl ki | ralıktır. Caddebostan deniz banyolarına çok yakın. Müracaat: Tel: 636530 220682 SATILIK BAHÇELİ l I Tahliye Dolayısile ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • N Açık Arttırma İle Satış 22 Nisan 1956 pazar sabahı saat 10 da Harbiye Cumhuriyet cad. No: 257 kat 4 (Orduevi karşıst) Fransız Lui Sez salon takımı, 6 parcadan ibaret güzel bir yatak oda takımı, Melofon marka radyo Amerikan Tomas marka çamasır makinesi, Norge markalı buz dolabı, Singer diljiş makinesi, Britania markn İngiliz deniz motörü. Junkers havagazı fırını. ocağı tek büfeler, avizeler, Tebriz halılar \e her eve elzem olan bir çok eşyalar. İki Katlı Köşk Erenköv Bağdad caddesi Serefeddin sokak No. 3'1 Tavassut kabul edilmez. Telefon: 22 64 02 m Banka, Otel, Lokanta ve Büyük Mağazalar için KİRALIK BİNA Türbe Divanyolu tramvav durağı karşısında üç büyük salon ve üstü otel olmağa çok müsaid betonarme bina. Müracaat: Divanyolu caddesi No: 101 Satılık Goblen Fransız duvar hahsı saat 9 ilâ 10.30 arası veya 17 den sonra görulür. Mühürdar Yeni Fıkir sokak 21'1 Akçer'e müracaat. Satılık Konlrplâk Fabrikası Kurulmuş, çalışır vazi/ette komple bir Kontrplâk Fabrikasma aid makineler satıhktır. İsteklilerin, cumartesi, pa|zar ve tatil günleri hariç, her gün saat 10 12 arasında Beyoğlu İstiklâl cddesinde No.. 465 Hidivivâl Palas ikinci kat 38 42 numaralara müracaatları. Tel: 44 19 48 44 69 51 t SATILIK APARTIMAN • Beşiktaşta, çarşı içiııde, Köşebaşı, en iyi malzeme ve • işçilikle yapılmış, 14 M. cepheli, 3 katlı apartıman boş tes• lim satılık. Müracaat: ERSA Kol. Şti: Sokoni Vakum karI şısı, muhallebici üstü, kat 2, Beşiktaş. Tel: 48 51 96. AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ Yarınki pazar günü sabah Beyoğlunda Taksirn Meşelik sokağında 3032 No. lu Kısmet apartımanının 5 No: lu dairesinde (Zapyon Rum Kız Mektebi karşısında) satılacaktır. Meşe ağacından mamul Amerikan tipi maroken kaplı divan, yazıhane, bar ve pikap, 9 parçadan ibaret güzel bir yemek oda takımı, Dişbudak ağacından mamjl yatak oda, boz lâke çocuk için hususî yapılmış yatak oda takımı, üstü maroken kaplı koltuk, radyo, soba, Hover elektrik süpürgesi, Hotpoint otomatik çamaşır makinesi. Birchmod otorr.atik Amerikan gramofon Schneider Sons 3 pedallı piyano, seccadeler. Kristal tabak vazo ve şekerlikler vesaire. Baıac ve rayan Cumnunyet Matbaacılık »e Gazetecılik rurk Anonlm Şirketı CaSaloJlu Halkevı «okak No 30 4] Saftiblert NÂZIME NAU1 ve ÇOt'l'KLAKi Yszı tşlerlnl fi'len idar« «Jen Mes'ul Mudut CEVAO KFHMJ BAŞKUT vX 1956 Nisan başlannda, ev halkınm Çarşamba Cihangir otobiisieri sokaga ç ı k n * ı blr g ü n , yalnızca pen HUnkâr suyu ve Çırçır yoluna ceremln ö n u n d e oturuyordum. T e k mııntazam işlemiyor çöp mü döküKiyor? rar aynl soîtayı dışarda kapı kapı do ÇarsamLn Changır otobu=ler'nın 8 30 Ssrıyerde Cırçır ve Hunkâr suvu üç lasırken gormiyevlm ml? Kafam alservtsl haftanm asearl Uç günunde ya lak bullak oldu. Şimdl bu herlfle kar yol ağ7inda bulunan arazıye Be'ed.ve pılma7 En venl mlsâl: 12 14. 16 nlsan şılaşırsam slnlrlenmemek m ü m k ü n de çopler dökmektedır Bu çöplerden nasıl 1958 Ekseriy.etl memur olan otobüsfil. sinlrlenmek lse bana yasak. Bu ol:ı" pis kokulara bütün muzır hayvan vncularından öftl» yemeSlnden donea halde ıken kapı çaiındı, çaresız yarı 1ar. karga'.ar top'anmak'adır. 1er 12 30 ve 13 servlslerine de her K» Muzır hayvanlar oraya yiyıldıktarı man raatlayamazlar Aksam dönüşle. mefluç aya^ımı Büruyerek çıktım Fa kat bu defa neye mal olursa olsun ça s^nra benim sebze bahçeme mıısaHnt rlnde lse Çarşambadan 4 30 İlâ 5 30 da tacaktım. Kapıda ayni m a h u t edebl larak küllivetli zararımı mucib oljyor hireket e'nıeM lazımselen arabalnn yatını yapmai» başladı (Caml yaptırı Sarıyer Çırçır suyu No. 5 muntaraman bulmak htçblr zcman ka yoruz Allah rızası Içln blr kaç kuruş Haiil Yıldız bit değildir Keza Yenikanı Clhinulr yardım eder mlslnlz ?). Makbuyunuz arabaları da norroal tarlfevl taklta et75 dak'kalık vapur yolculufu var mı dedlm. Ceblnden çıkardığı klr mezler. Bu vazlvette Cihangir otobül 11, yarısı harcanmış blr clld makbu ayakta! lerlnin servlste olup olmadıklarradan, zu ellme t u t u ş t u r d u . Baktım: (Kızil Beykoz saklnlerlndenlm. Akşamiarı h?k!ı olarak. şüpheve duşülür. cahamam Kazası. Guvem Nahlveslue 17,30 vapuru İle evlme dönüyorum. Acaba bu Işl blraz daha clddlye alıp baglı Ortakoy caml ve mlnare vaptır 17 30 seferlne küçük motorlu vapurma derneğl) adına tabettlrllmlş olan lardan blrt tahsis edllmls bulunmak da hiç oimazsa memurln süatlerlnd» bu makbuzun harcanmamıa olan yap tadır Bu vapur mezkur sefer İçin ea olsun In'lrammı temin etmek, ve hat f rakları da 10 6 1955 tarihl İle tarlhlen yet klfayetslz olup yolcuların blr kıs ta Bulvar volu İle seyre mekte bulun Yenlkapı Cihangir arabalarmı cnlş bulunuyor. mı 50 llft 75 daklkahk blr yolu ayak d&n'lslerlni Dolmabnhceden yaptırmak Slz okur yazar mısınız, dedlm ta sevahat etmek mecburlvetlnde ka «uretlle Clhanelr halkı İçin daha Istl lıyor. Vazlyet bu merkezde tken de fadell blr hale koymak mümkün deBu tarlh ne? Aman Beyefend! aldırma maksat niz yolları Işletmesl hlç oimazsa bu ftli mldlr? blr hayır lşldlr, tarlhe fll&n baktığı mubarek ramazan avmda onıçlu va(H'lviyet mahfuzdur) *a<ian^ların ayaktn sevahat etmemelerl mız yok, a l \ e atlattı. İstikllâ caddesinde ışık nz hususunda icab eden tedbirleri dıısüTekrar e t t l m : Vazlfem lcabı İs'lklâl caddeslnden nemez ml? Slz okur yazar mısınız? Evet. dedl ben oranm hocasıyım. Huvlvet mahfuz T M. Bevko? eecelerl blr hayll Keçerlm. Muşahademe cöre belediyenin caddeye kovdu^u İsmlrılz? lambalar caddenln ehemmlyetlle mü Adım fllanca. tenasip deSlldlr. Bu cadde kâfl dere. CmekK Sandığının Sırr.d, hMiblaşmanın zamanı geimişcede avdıtı'.s'ılamımalr'atiT Bu duasıl vazifesi nım bilhassa dilkkSnlar knpandıktan (...)Efendl dedlm Blz blr kaç de sonra dnha bârlz blr çekilde Rörülmek fadır bu nama para topladmız" bu ln Emekli Sandığı Hilton ve *edir. Kanaptimce ortariaki m*veud şaat hâ'.â bltmedl ml? Yok»a İlâve l n Ankarada yapılacak is hanları gibî ümbaları sağa kaydınp vanlanna bls^atını? mı v a r ' mıie^s^elere ort^k olacaîına: »errer tane daha llave etmelldlr. mavesinın esaiını teskil eden. me Havır efendlm estafurullah ben (Adres mahfuzdur) buraî'.ra İlk gellyorum demesln ml? mıırl?rdar. kest.gı aidatı. helâl etŞoförler yolu gizlice açınış Benrte slnlrlenm» derece derece vük tırmek iC.n mesken sıkıntısı olan selnıesŞe başladı. 45 ay önce Ankara Atıfbey rrnlıaüevilâyet ve kazjiarda memurlar Durun bakalım dedlm. si Şehıdkava Aidoğan corides'r.m teliçn me«ken yaptrıp kiralasa ("aha Içerlden evv^lce a!mış oidugumuz «İ7!er kısmında 56 kişinin ohımune uyeun ve verinde hareket etmiş sebeb olan kamyon kazasından sonra, makbuzları da bulup gretlrdlm. Esaolur. volu alt ve üst yanından kapattılar, sen aafkolumdan hayır voktu Sol E Saghk meırmru fakat vanlardan 3 aded yol ans yola llmdekl y a n clldle eski makbuülan M Kenan Çarkçı Kören bu efendi sahtekârlıfcının mey açıktır. dana çıkacaSını sazlnce hemen eilme 2 ay oluyor ki yolun alt kazık'arını saldırdı arabalar ee<erek kadar Soförler e'.züce Türk kadını çarşafi nerede açtılar Dik olan vokuştan «ŞHSI dell Ben ellmdekl blze a l t makbuzlar: giyecektir? cec ne iniyorıar. Bızler bilhassa cocukolsun kurtarmak gavretlle ellml sa* Bu^un'in Turk kadını. çarsafı acaba lar bakımından pek endişplenivoruz. kolumun a l t m a saklamak Igtedlmse ' erede ve (Huvıyet mnhfuz) d? etrafır valn^lıfı ben:m hast.îl.Jım Merak ettim nevi tem«ı*en «:veceWır? Türk kadınının, bucıınku i sebeblyie herlf benlm makbuzlan da ccmyette. belli vazifeieri vardır MekSultanahmed meydanında kendl makbuz clldl l!e .zor'.a ellmden olarak. fabrikada. Imaköpek katliâmi çekerek blr anda sıvıstı Bu nadıse trbde «Sretmenolarak hastanede hemsilâtpanede '*=çi Temlzlik lşçilerl. dün Sultanahmet zaten yarım olan vtlcudvnn, tamaml re veya doktor olarak. mahkemede hâle hprap etmlş. kalblm son «lddetl ile k m vevj av\ıkat oTprak veya is ba te turistlerln goztl önünde tüfekle kö çarpmağa başlamış. artık en büyllk fe şındT mıihendis v s olarak mı eive pek av.na çıkmış'^rdır. Kalabalık «ralaketMn eeünesl benlm lcln bir saat cektir' Hat'9 tarlada çift sürerken mi sında vapılan bu teh'.lkell avda yara dcîl! daklka meselesl haline gelmişM R'yecektir' Muhakkak ki Türk kadınına lanan bazı hayvanlar meraklılar tara Bu hallmle de duramıvor arka^ından çarsafı giydirmek iste>*'n!er. kadına fından ahnarak tedavl edilmiştir. Bu yazıdan lkl gün evvel Harblve blr çok şey!er sovüycrek g41ya u t a n inkılSblmlzın verdijl dırmp.ça çalışıycrdum Bereket versln •n<"ienivet vemma'inı Istevenlerdır hak den ?eclvordum. orada vazifeli buluIırın gerî s Fa nan Traflk pollsl karşıdan karsıya peç kl t a m bu sırada blr m u r l 7 e oldu Ka k,>ı bııru ackça sövlemiyorlar. mek Isteyen blr sokak kopejlne trapıma yakiaşan posta müvezzll benl Parrr.rkxapı Çukurluçesme f'ı? durdıır ıp yol verdi «O d? c?r' taÇ"k sevmdıren bir telgraf g^tirşıvor. dedl.r BUtün Avrupa mem'.eket sokak. 16 2 BeyoŞlu dl hlddetten yıpranan slnlrlerlmde ernde no mal olan bu hareket inS Evrim müsbet blr deflşme oldu da mııkad ş^lah bizde de devam eder der felâketten kurtuldum. Karahükte çay teraatı Halbuki diğer tarafta hiç te medeS:mdi sayın gazeteni* vasıtasile meKarabükte çav sehlr ve kö''ere be:e niypte ve insanlıŞa yakısrr.ıvacak şesu! makamlardan sorııvorum: Mııkadkopeklere ate^ ec'p ff yet ar^ d : nimiı ve hayır mıiesse^eleri «dı dlve tarafından tevzl ohınmakta olut> kı'de zava na sehtekâIık yaoan. halk.mi7i d d a n beledlveden veslka a'.an kov muhtarı «rl'yorlar avr' zamanda nradan neçen dıran bu <oygur,cu!ar d=h a ne M m a n a sehlr lclr.dekl kflhveci'er şahsen lnhi halkrn hayatmı da te"ilikeye sokuyor kadar faalive'ieHne devam edecekiero sar ldireslne müracaat edlp Iskonta lar S Ceîebi Şışli Sonradan ö*rendlm k! bunlar i c ı suz olarak cavlarını ahvorlar İnhlsar maddelerinl. bayllerden baş1 benikçe caml yaptırmak tçln m a k bU7lu makbuzsuz on kuruşa kadar te kalrrının Pİıp sr.tması yasak olduS' nezzül etmekte. h a t t â kopara blldlk halde. esaser busn.ınkü şartlara gbr^ e n v e r . e P P ç a y . s e k e r dahı iste vcrilen yüzdelerin de az olduSun? mekte Imlçler Gerçekten caml v a p sore veslka alan muhtar ve kahveclle tırmaŞa çalışan derneklerln şerefl l'e ıın inhisarlar İdaresinden Iskontosu? oynayan. dlnlmlzln kutsar.ığmı h a rlmab'inı htyretle karşıladım CH'ivlvet mahfuzdur) f!» menfaat'.erına alet yapan saf ve c 3 4 i 6 ' B temlz halkımızı soyjp soçana çevlKaçak inşaat jer bu m.kbuzîu dolnndırıcılaMn felBeşiktaş Yenımahalle Fırın ı Dört'« felllk kenar mahalleierde dolnsma yüzlü Çeşme> sokağında bir arsa varD Z S m a n b r nlha tet * ' ' «rtle dır Bu arsanın, bir yarıs.nı bundan bir müddet önce bir vatandaç kaçak CHüvtyet mahfuz) inçaat yap=n.k zaptetti Ne kadör gaBeyazıdda patlayan lâeım r'bdir ki. gizete ihbarma ve sahsî müBeyazıd Koska Kalaycı Şevkl soka nc?ate rağmen hıç bir netice nhnağının Ordu caddesme blrleştlği nokta madı. Bu deta arsanın diğer yarısma da patlıyan lâğım, trotuvarın kenarın tecavuz vâki olmaktadır Kaçak inşaat .çi'. hazırlık yapılmaktadır. Eminim ki dan Lâlellje dogru sızmaktadır. belki inşaat mühurlenecek. fakat netiSabahaddln Kaya ce degişmiyecektir. Raml Altımîzade bağı N o : 5 Sehlr (Hüvlyet manfuz) BULMAC ısı aı ı 1 i 00 n ıı ¥ • •1 1 1 . 1 1 1 I1 m 1 1 1 ı m 1 1 1 1H GENEL SIGORTA MiisteriLerınin (Süınerbank Umum Müdürlüğünden) Kapalı Teklif İsteme flânı Adana Fabrikamızda yapılacak olan klima tesisatında kullanılmak üzere 20 kalem muhtelif elektrik malzemesi ahnacaktır. Bu husustaki Fennl ve Ticarî şartname beş lira mukabilinde Ankarada Sümerbank Merkez Müdürlüğünden İstanbulda Alım ve Satım Müessesemizden tedarik edilebilir. Kapalı tekliflerin muvakkat teminatla birlikte en geç 10.5 1956 günü Umum Müdürlüğümüzde bulunması şarttır. Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (4832) Trafik Sigortasım Kreisiz uapar A Z A YI Maliye Vekâletinden istihsal edilen 28.9.1955 tarlh ve 12575 sayılı döviz tahsis varakasının (G) Gümrükler için imrar mektubu nüshası zayi olmuştur. Yenisi alınacağından eskisinin hükmü yoktur. (4887) BlŞELERİMlZt va ACENTAUKLARIMI7A MÜRACAAT E0İNİ7. I k I SÜMERBANK SOLDAN SAĞA: 1 Fr = nsa ile isüklâli için çarpışm.ıkta olan Afrıka memleketlerınden hırı 2 Yapılan bir davetı kabul ed p •îitme hareket! îeski terımi. 3 Vuntazam yapılmış kulube 4 Bır zrrr.an ANKARA İSIANBLL 7 28 Açılış ve program 7.30 Tür 12 27 Açılış ve proaram 12 30 Ka parçası. ortağın hissesıne dusen. E küler ıPl.) 7.45 Haberler 8.00 Şar rışık hafif yemek müzlğl 13.00 Şar Korkusuz hareketler yapur kahraman. ; kılar (Pl.) 8.30 Haflf batı mu~lği kılar Muallâ Gökçay 13 30 Saz eser b r edatın kısaltılmış ve kalınlaştirılm.şı. 6 Yunanistandakı b r bo'.senin (Pl ) 8 45 Saz eserterl 9 00 Haflf lerl 13.45 Haberler 14 00 Şarkılar batı müzlğl t Pl) 9 30 Dans muziğl Gülseren Güvenli 14 20 Haftanm yarısı. çöknms ve per.şan hale sflmiş (Pl.) 10.00 Kapanıs. programı 14 30 Dans ve caz muzıgl bir.anın durumu. 7 Başır.ı. "stu 'a/îa suslü kanadlı hayvanlara Dovle • 15 00 Cumartesl konsen 15 30 Şar öenilir. 8 Birinin rtıcudünden kır11 5B Açüıs ye program 12.00 Nor kılar Receb Blrgit 16 00 Haflf mü ır'zı sıı cıkTr.^sın? s^b^b oîuş. man Cloutler orkestrası çalıyor (Pl.) zlk 16 30 Hakkı Dercnan fasıl heyetl YUKARID\N AŞAAlTA: 12 15 Saz eser'.erl ve şarkılar Zlya 17 00 Oyun havslan Sükrti Tunar 1 Bır alacagı veya verg'yi tahsil Taşkent, Divlye Hakimct 12 55 Ser ve arkadaşlan 17 15 Perez Prado'dan best saat 13.00 Haber'.er 13 15 Ope mambolar 17 30 Cumartesl afcşamı etme harekp'I (eski terim) 2 YaAfltab bşrcılar n;ki usul coğulı. 3 Bir retlerden seçme parçalar (Pl.) 13 40 İçin müzlk 18 00 Şarkılar Nerîman Sarısozen'den türkuler Karacan 18 3n Orhan Avşar tar.30 çesid oyun ve kumar vasıtası. AfriSelçuk Kaskan > = daki Nıl nehrıne kavnak olan bir 14 00 Kadm ses topluluğu Sıdıka Çan orkestrası Sollst darlı ldaresinde 14 30 Rlyaseticum 18 50 Eğltlm saatl 19 00 Şarkılar ?ö'ün yarısı. 4 Kaba ve kalm kuSevlnç maştan elbis* yaptırıp sirtına gec'ren hur Armonl Mızıkası Şef: İhsan Kun Mefharet Yıldırım 19 30 çer 15 00 Dll Tarlh ye Cografya Tevs ve arkadaşlan 19 45 Haoerler liki kelime) 5 Bır tane ve mis'ı vok, şarkılar bdzı kabla.a kapak teşkıl eienlprden. Fakülteslnden Ünlverslte konserlnln 20 00 Neveser Kökteşten naklen yaymı 16 00 Kayıb mektub 'Pl ) 20 15 Râdyo Gazetesi 20.30 6 Tekdir etme hareketi (eski terim), Dinleylcl lsteklerl (Haflf batı müzl engel ve mani. 7 takılıp sallandırılları re kapanıı. gl) 2100 Şarkılar Zekl MUren mış durtımda. h Cevrilinee h^ç bir * 21.30 Onbeş gunde blr 22 30 Şehlr çeyden memnun olmıyanların da:ma 18 58 Açılış ve program 17.00 Rad de bu hafta 22.45 Cumarresl gecesl tekrar edin durdukları meydana çıkar. yo çocuk saatl 18.00 Radyo İle İ n İçin müzik 23.15 Haberler 23 30 1 2 3 4 5 6 7 8 gilizce 18.15 İncesazdan muhayyer Program 23 33 Dans ve caz muzlgl faslı Fahrl Kopuz idareslnde 18 55 24 00 Kapanış. İ Serbest Baat 19.00 Haberler 19.15 Tarlhten blr yaprak 19 20 Serbest MIAIHI 1 İRİAİN E AÇIK TEŞEKKÜR saat 19.30 Haııf müzik (Pl.) 19 45 Konuşma Çetln Altan 20 00 Keman Ameiiyatımı muvaffakıyetle yapıp f AITİAİLİAİRİP N sololan Çalan: Erdogan Çaplı 20 15 beı.l büyük bir ıztırabdan kurtaran NlRadyo gaEetesl 30.30 Serbest aaat »antası tşçl Slgortaları hastanesi Bevll « R 20 35 Zekl Müren'den şarkılar Î1.00 ye mütehaisisı Operatör Dr. Hafta ıonu lohbetl Reflk Ahmed Se«• E AIM HAYREDDİN TANRIKUBT vengll 21 15 Nureddln Çamlıdağ'dîm türküler 21.30 Sevlm Erdl'den çarkı Dr Ziya Güney, Dr. Hulkiye Ögeturke D|A|» AİKİAİB E 1ar 22 00 Şarkı ve dans (Pl ) 22 45 ve şefkatli yardımlarını eslrgemiyen I Haberler 23.00 Amerikada hazırla hemşire bayan Nuriye ve Bay Abdül «a HİAİMİAİM J nan özel hafif muzlk programı 23 30 kadlr ve diğer personele derin teşekTatll gecesl programı (Pl.) 24.00 Ka kurlerlmi arzederım. m N« İİMİA panı». Nejad Aydıo î S C!OİKW D E AİLİPİKİA F E SİPİL N E|T|P T Ei
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle