24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
GÖ26N 1 USTUN KALITE 2 HAKİKİ BEDEN 3TEMİZ VE İTİNALI ı OİKİ$ l t BURUŞMAZ SANFOR YAKA DEPOSUeUYUK POSTANC CAD S/l 5 HUSUSIYETI ' D A ' M A **"' M 0U ° 31 inci yıl sayı 11 400 umhuri NAD! Telgraf r» mektub adresl. Oumhuriyet Istanbul Po«ta Kutusu tatanbul No. Î46 Telefonlar: Umumi Santral Numaraaı: 224298, Vazı İşleri: 224299, M=tbaa: 2"'429( çıkarUrkea. Comartesi 21 Nisan 1956 RAbYO Adalet Komisyonu dün ispat hakkını rcddetti Akdenizde NATO tatbikatı sona yaklaşıyor Hiç beklenilmiyen bu anî karar. 6 ya k arşı 8 reyle verildi, ispat hakkını istiyen 6 milletvekilinden dördü. Demokrat Partili, kar2Ui iktidar ve muhalefet çevreleri üzüntü ile karşıladilar f VIısır hükumeti dün bizi protesto etti Adnan Menderesin Tahran nutku üzerine Kahire hareketsiz kalmıyacak, lâzım len siyasî tedbirleri alacâkmış! gel< Bafdad paktnum Tahran ' feransuıa istirâk eden âzâ devlet idarerileri too topUntıdjuı Londrada neler rnrusuluvor? Adafet Kanfeyonnada ispat kakkını istiyen, fakat ekalliyett* kalan « mılletvekUi Tevflk nkret Serrt Şekiblnal Hİdayet Aydmer Behçet Kayaalp Baran (D. P.) (D. P.) (Hür. P.) (D. P.) (Hür. P.) Ankara. 20 (Telefonla) Aylardanberi üzerind« mürjakaşa «dilen basına ispat hakkı verilm»ılno aid kanun teklifi bugün Büyük Millet Mecli?i »dalet komisyonununda «nl olar«k reddedıbnlstir. Uzun zamandn ispat hakkı teklifi üzerindekl mesaiıine ara vermiı olan adalet komisyonu, bu sabah «aat 10 da toplanmıstır. 14 flye il« yapılan bu toplantıya katılan bazı milletvekjllerinin ispat hakkınjn reddl hususunda bir takrir hazırladıklan derhal Meclis kulisine yayılmıştı. Muhalefete menaub olarak adalet komisyonunda aza bulunan Hürriyet Partili milletvekillerinden Behçet Kayaalp ile Şekib Inalın katüdıkları toplantıda celse, Nuri özsanın başkanhğında açılmı». müteakıben Zonguldak milletvekili Nusret Kırisçioğıu bir takrir vermistir. Kirişçioğlu, bu takririnde ispat hakkı kanun teklifleri üzerinde yapılan görüşmelerin kâfi olduğunu bildirmekte idi. Başkar> Nuri özsan, takriri reye koymuş, ve kabul edilmistir. Daha sonra maddelere geçilmesini r«y» arzedeceğjni bildiren Baskan, eğer maddelere feçilmesl kabul edilmezse teklifin reddedilmis saNuri ö n a a O>. P.) Hnıiçef tngflb Rus müzakprelerrnde. tazyik y«pılıramasmı ve imkânsız taleblerde bulunuknamannı isted! Loadra 20 (R.) Sovyet idnreclieri İle ^ngiliz Başbkanı arasında eereyan eder. resmt görüşmeierde bugün Ortadoğu meeeleleri bahi» konusu »dilmiştir. Oturumlar gizli oıdugundan daha fazla malumat •lde cdilememektedir. Bugün Londra Beledlye relai, Arkası Sa. 5, Sü 6 da Seneük NATO tatbikatraa Iştirak edecek askerl heyetbnb pa«ur gfinü Parise gidfy»* Ankara, » ( • * ) M. M. V. Temsil Bürosundan bildirilmistlr Senelik Akdeniı Müttefik denim, hava tatbikatı Medfle» Dragon »u tistünde, deniz altınd» ve havada 8 gun süren bir mücadeleden sonra nihayete doğru yaklasmaktadır. Büyük kon voy, (icilya adasınm doğu gahillerinda ve Malta'ya doğru yol »iiıaktadır. Büyük konvoy, bu aaDah MalU ad*sile Gozo araaındaki dar geçidden feçerek mutasavver limana vâsil o lacaktır. Birliğin limana girişi «ırannda taktik kumandasını ltalyan doBanmasından Tuğamiral S.P. Uglies* Arkası Sa. S, Sü. 4 te yılacağını da komlsyon üyelerine hatırlatnustır. N«ticede Başkan. maddelere geçilmesini reye koymuf ve fi reye karşı 8 reyle maddelere geçilmesi ve dolayırile ispat hakkının kabulü reddedümigtir. tspat hakkının reddinl temm «dea mebu«Urm isimlerini bildiriyoruz: Halil özyörük, Nall Geved, CevaJ Ülkü, Selâmi Dinçer, Nusret Kirisçioğlu, Muzaffer Önal, Şevki Hasırcı, Vacid Asena. İspat hakkını istemiyen mılletvekılleri Oraya Oraya Gidinîz? ocart'ın iki yüıünctt doğum yıldönümü Avusturyaya uğur f*tirdi. Bu yıün eşiğin4e bağımsızlığına kavuşan sevimli tnemleket, nzun zamandır tarairine ealıştığı operasım bu yılın başında tekrar açtı; nihayet, bir kaç gün önee de Avnıpa Konseyine resmen girerek Batı medeniyet düzeni için4e lâyık olduğu yeri aldı. Birinci Cihan Harbi sonundanbeAnkara 20 (Telefonla) B. M.maddedeki «Ne sebeb ve msksadla ri Avusturya, hâlâ kurulamıyan M İç İşleri Komisyonu bugün içti aiıdedileci'ği izah olunacaktır» fıkUlvi Yenal yeni dünyanın martyr'î olmaktan maatı umumiye kanununun tadüine rasmda izah kelimesi yerin» ifade bir türlii kendini kurtaramıyordu. dair olan b'ı kanun tasarısını reddet kelimesi konulmuştu. 9 uncu madSaintGermain andlaşmasile Batilı mıştir. Blindiğı gibi tasanyı Hür. de ise içtimalarda bulunacak olan galibler hnparatorluğu parçalamışP. Gmpu adına Başkan Vekilı Mu hükumet memurunun »ncak idar* Dış tşleri Bakanı diyor ki: «Türkiye, Deli Petro tmparalar, fakat orta Avrupayı bir düzene ammer Alakant teklif etmisti Ve heyetinin talebile toplantıyı fesh«torluğu şekHnde de olsa, kominform tarzında da olsa kanunun 5, 9 uııcu maddelerinin de debilmesini temin için »on tıkradaki koyamanuşlardı. Habsbourg'lan badaima bu şimal tazyiki ö ııünde hür dünya cephesinın Ağn millefvekili Öztürk D P ğiştirilmesi ve 11. maddenin eklen (Mahallt inzibat münaıaa ve mflpndan atan Avusturya, demokratik ileri ve hayarî bir karakolu olmuştur» mesii isrihdaf ediyordu. 5 indi Me«Hs Grupuna bir prensipler sayesinde kendi iç bün Arkası Sa. S, Sü. 5 te yesini sükuna ulastıracağını düşütakrir verdi Biiyordu. Kısa zamanda bu iimidin Ankara 20 (Telefonla) Cumhur lanmıştrr. Bayar mesajında ezcümle Ankara, 20 (Telefonla) Ağrı Londradaki Ru> ve Polonyab mülto» bir hayal olduğu anlaşıldı. İmpara Başkanı Celâl Bayarın, Londrada şöyle demektedir: Denizcilik Bankasmın kuruluilletvekiH miis Öztürk DP. Mec dlerin tngüiz Başbakaıu Eden'ln katorluk bütünü içinde, o bütüniin münteşir «European Atlantic Review« « Biz «Atlantik camiasu ruhunun şunda ve Denizyolları tşletmesıle üs Grupuna bir takrir vermistir. puına 3 metre boynnda tahta bir kaIhtiyaelanna göre yüzyıllar boyurf dergisinin Türkiyeye tahsis ettiği 1956 hür dünyayı harb âfetinden koruya Denız Nakliyat T. A. Şirketinin Öztürk bu takririnde, Ağrı'dakl şık bırakıp üzerine de «tblis Ue yebahar nüshasında bir mesajı yayın Arkası Sa. 5, Su 1 de yeni gemilere sahib olmasında bü •vinde mahalli polis tarafından ild ca adım adım kuruLan ekonomik nek ye> kellmelerinl yazdıklarm aistem, imparatorluk yıkılınca biryük emeği geçen Umum müdür îefa arama yapıldığını bildirmekbildirmiştik. Yukandakl resimde. tbUs ile yemek yemesi İçin Başbakana den işlemez ohnuştu. Orta Avrumuavini Ulvi Yeral istifa etmiştır te, dokunutmazlığı bulunan bir Birakılan tahta kasık förülmektedlr panın organik yapısı gözönünde Ankaraya gittiği sırada Ulaştır milletvekilinin evinin aranması setutulmaksızı» politik amaçlarla raama Bakanı ile görüşen Ulvi Yenal bebini sormakta ve bu sebebin M başında çizilen sınırlar. bir taDevlet Havayolları Umum müdür Başbakan tarafından Grupta açık kım bahtsız miiletler hesabına talüğü vazıfesini kabul etmiştir. anmasmı istemektedir. |uıması ağır birer zincir rolü oynuyordu Yaradılışlan itibarile demokrat, tahammüllü ve hoşgörür D.P. müfettişi, toplantıya niçin müdahale etmediği bir millet olan Avusturyalılar, gittikçe artan geçim sıkıntısı yüzünsualine: «Biz, orada hangi camie imam olacağıden, aşın sağ ve aşın sol ideolojiler arastnda boğulacak hale gelimızı şaşırmıştık!» dedi. Tfirkiyeye ikranıtta butanyorlardı. Ankara 20 (Telefonla) Siyast sile dokunuhnazlıklannın kaldırılmak imkânlanrrı temin D.P. İstanbul müfettişlerinden « Hatiplerıin ekseriyetini, İs1938 de Anschlussia başlayan ve toplantılarda yaptıklan konuşmalar ması isteomektedir. etmek biz Amerikahlarnı sabık Devlet Bakanı Osman Ka tanbul Vüâyeti, Belediyesi, Emnibir kaç haftahk aldatırı bir baf doîayısile, muhalif milletvekilleriBilindiği gibi Başbakan aon c*ele almanuz lâzım gelen pani, dedikodulara ve tefsârlere se yet Müdürlüğü v« İ. E. T. T. ile Dövİ2 kaçakçıhgı yapanlann Akdeniz limanlannda •yından sonra karanlık bir işkencin dokunulmazlıklannın kaldırıl nub seyahatinde ban muhalif milbebiyet veren Beyoğlu ilçe teşki $ahsi üişiği olan ve âmirlerüe gebir mevrudur» ce halini alan esirlik yıllan, aşağı masına aid terkereler B.M.M. ne letvekillerinin konusmalannın tel« da birer kolu bulunan milletlerarası büyük bir febeyukan 1955 sonlanna kadar sürdü. fâtınm «Koordinasyon toplantuı» çinmeyip bu müeaseselerden uzak gelmeğe başlamıçhr. Bu cümleden alındığmı, kıtab halinde bastınldılastınlan terat teşkll ediyordu. keye mensub olduklan anlaşılıyor Ankara 20 (a.a.) Haber aldıgımıtlk zamanlar eşit muameleden söx etrafındaki fikirlerüü dun fu olarak C.H.P. milletvekilleTİnden de «çıkîamiştrr §ını büdirmis ve bu milletvekille za göre Birleşik Amerika Kongres) Arkan Sa. S, Sü, 4 te ede» Naziler, tkinci Cihan HarbinSım Atalaym geçen yaı, Iğdrr, Tuz de Avusturyaya çok çektirdiler. * ve Ödemişteki konuşmasile rinin dokunulmazlıklanndan da Minnesota Senatörü Edw«d Lj. Thye S müyon 429 bin 843 liralık döviz bir teklifte bulunarak 14 nisan 1956 Daha sonra bir kurtancı edasile kaçakçıhgı ile ilgili tahkikat gün bir müddet evvel Tarsusta yaptığı bahsetmijti. Bu bakımdan açık ha tarihli «Washington Evening Star» memlekeri işgal eden Rnslar, kendi va ve kapah salon toplantılannda Alışıroğlunutı geçtikçe genişlemekte ve yeni ban konuşma, Osman gazetesinde tstanbul mahreçli olarak bölgelerinde N'azilere rahmet okutafhalar göstermektedir. " Dün de gene Tarsus ve Yerköyde yaptığı kocuşan muhalefet partileri millet yayınlanan Constantin Brown'un turcasına halkı kasıp kavnrdular. biidirdiğimiz gibi Türkiye ile Yu konuşmalar. İbrahim Usun ise An vekillerine aid tezkerelenn birbirini memleketimiz hakkında makalesinin Sevimli ve cefakes. Avushıryalınanistan arasındaki ticarl ihtilâf tah*ada yaptığı konuşmalar dolayı takib edeceği sanılmaktadır. Arkası Sa. 5. Sü 8 de laj. o karanlık sefalet yıllanna cedevam etmektedir. Bu ihtilâfa Dataretle tahammiil ermesini bildiler. nimarka hükumeti d* karışmii olup Bir yandan yikılan şehirlerinl tadün 4 kisiJik bir heyet uçakla Damir ederken, öte yandan perişan ounarkadan |ehrimize gelmiştiı. olan endüstrilerini yeniden kurduYesilköy hava alaruna inen bu helar. aynı zamanda Rus işgal knvjret SulUnahmed eeza ve tevkif vetlerinin ağır masrafını da sineye eyine giderek mevkuf bulunan döçektiler, Nihayet işte 1956 yıhnm viz kaçakçılan ile temasa geçmis, ortasmda, bogün Avrnpa milletlerl hidise etrafında kendilerinden izaIçin miimkün olabilen ilerl ve hür hat abni|tır. bir havata kavustular. Bilindifı uzere Tran* Metal flrmam tshibi Ruben Asa'nm Şimdi o eski sıkıntılar artık geçti Arif «llepil» Pireye sevkettıği İç Bii. dersiniz? Yaradılıştan rahata ve Arkan Sa. 5, Sü. 2 de neşeve eğilimli Avusturyalılann, dünfcij ıstırablanm seve seve unutacakianm tahmin edebiliriz. Avrnpî>nın tatn eSbeinnde yaşayan bu Insarriarda. kuzeyin ağirbaşlıhğı, güneyin atılçanlıgı, doğunun nmur»ama7İıgi. batrntn matematik zekâsı birbirine kansmış. ortaya pek Ankara 20 (a.a.) Başbakanlıkho? tipler çıkarmışhr. Havatı duytan bilidirilmiştir: guiariie yasayan ve musiki ile ifade Bugün intisar eden ban iatanbul •den Avu<ılurv"<>lı, hazln Wr adagazetelerlnin Ankara muhabirlerint flo'yu tak'b eden gskrsk Wr Havdn atfen v«rdikleri bir haberde, dün flnaHni nasi] rosarak bajnna bagec«, Çankaya köskünde CumhurBtyonm, hnrDnM dunrmn da 8y MONTEKARLO SESStZLIĞK GÖMÜLDÜ Pren. Ralrd« 11, kan« Moeako'dan . T n h n c NADtK NADİ lik üı«rm« farlp bir feUtik t«kınu*tuT. OteH«r. loksatalar «mflftori avcüıgma» çıknııalar flatlar vuzde baskanının riyasetinde tera Vekll Arka« S«. S, Sü. 5 t ı yiiz Indirilmistir. Yufcardakl reainıd« Pr«u Rainier fie e«i Grae« Kelly'yt aarajln »vlusunda hediyeler vt leri heyeti toplantısı yapıldığı. bn rilirken görülmektedir. Buna dalr haberlerirplı ücüncü •ahifededir. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de DON JUAN Ankara 20 (T.H.A.) Haber alındığına göre, Ba?\'ekil Menderesin Tahranda Bağdad Konseyinin toplantınnda yapmı^ olduğu konuşmada, isim tasrih etmemekle beraber, Bağdad pakhnın kurulduğu tarihtenberi muhalefet eden ve pakt aleyhtan faaliyette bulunan Mısır ile Suudi Arabistan ricaline hücum ederek tenkidlerde bulunması Mısır hükumet çevrelerinde casabiyet» yaratmıştır. Başbakan, Amerikanm Ud Gelen raporlardan anlaşıldığına g6komiteye Jçtiraklnl re, Mısır kabinesi. Nassır'ın bafkanniyetle karsıladı hjında olağanüstü bir toplantı yapmi| ve Tahran konu^masını müzaTalmuı 1» (R.) Düa kere ederek Ankara hükumetine protestoda bulunmayı kararlaştırmıstır Bağdad Paktı Bakanlar Konsayl Müteakıben Mısır Dı? tşleri Vekil toplanhlanna tstiralc etmls olan yardımcısı El Said. Türkivenin Ka Türk heyeti pazar sabahı bur»dan Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Ârkası Sa. 5, S ü . l d e Adnan Menderes bugiin Bağdada gidiyor tspat hakkının kabulö De maddelerm gftrflsülmeiini istiyen C milletvekilinden dördü D.P. lidir: Servt Sezgin (Çanakkale). Tevfik Fikret Baran Arkası Sa S Sü. 4 te İspat hakkının kabulüne tarafftar olanlar Icthnâat 1 Umumiye Kanununun tâdilini İç İşleri Komisyonu reddetti Evi aranan İngiliz dergisine demeçleri D. Partili Ulvi Yenal Havayolları Umum milletvekili Müdürü oldu Bayar ve Köprülünün bir Toplantıda D.P. li milletvekilleri, mer'iyette bulunan kanunun ihtiyaca kâfi geldiğini söylediler Kanani, Koordinasyon ioplantısı için ne diyor? Rubeıt hakkında yeni bir kaçakçılık iddiası Siyasî foplantılarda yaptıkları konuşmalar dolayısile 3 mebnsnn doknnulmazlıklarının kaldırılmasına dair tezkereler Meclise geltfi Dokunulmazhklarının kaldırılması istenen muhalif milletvekilleri Bir Amerikalı Senatörün bize dair teklifi Basbakanhğın bk tekzibi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle