05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ordu takımımız Mısırı 31 yendi EKinkii hususî futbol maçlarında G. Saray, Adaleti 30; Beşiktaş, B. Sporu 40 yendiler Türkiye kayak bırıncılığı Büyük slalomu Muzaffer Demirhan kazandı Takımımızın gollerinden ikisini Kadri, birini Ali yaptı. Mısırlılar şeref sayılarını son dakikalarda pena Itıdan temin ettiler LİZBON 1 1956 Ordulararaa dün ;ya futbol şampiyonası bugün mahallî saatle 14.30 da National stadında yapılan bir merasimle başladı. tki askerî bandonun çaldığı marşlar arasında sahaya çıkan finalist takımlar muntazam bir geçit resminden sonra sahadaki yerlerini aldılar. Takımlar alfabe sırasına göre geçtiklerinden ön önde Mısır onu takiben de ttalya, Türkiye ve en arkadan organizatör millet olarak Portekiz geçtiler. Bandonun çaldığı marşla 4 direğe birden bayrak çekildi. Sonra takımlar sahayı terkettiler. yapılır yapılmaz, topu kaparak Mısu kalesine inen Kadriyi Mısur ınüdafii favulle kesti. 20 metre mesafeden verilen frikiki Kadri mükemmel bir şutla sol üst zaviyeden ikinci defa Mısır kalesine soktu. Devam eden hâkimiyetimiz, 42 nci dakikada üçüncü semeresini verecekti. Vasıfın mükemmel bir kafa jutu direklerden döndü. Takımımız tamamen hâkim oynadığı bu devreyi 20 galib bitirdî. Bu müddet zarfında bizim kalemize sadece iki defa top geldi. Ordu takımımız futbolcuları kampta Takımmuz ikinci devreye ufak iki tadilâtla çıktı. Kaleye Turgay, sağ içe kasından gelen Mısu santraforu de bitirdiğği bu maçtan 30 galip Türk Mısır maçı de Akgün alınmıştı. Bu devrede ta kendisine kasdi bir tekme attı. Kad ayrıldı. kımımız, iki gollü galibiyetin verdi ri yere yıküdığı bir esnada idareciSaat 15 de şampiyonanm ilk karği rehavet içinde gayet ağu bir oyun şılaşmasmı yapacak olan Türk ve ler koşarak sahaya girdiler. Oyun Şem'i Erginin, Orriu futbol Mısır ordu takımlan sahaya çıktıçıkardı. Bundan istifade eden Mısır iki dakika kadar inkıtaa uğradı. Su takımına mesajı lar. Belçikalı hakemin idare ettiği takımı, sık sık hücum tazeledi ise de arada hakem de Mısırlı futbolcuyu bu maça takımımız şu tertibile sıbir netice alamadı. Altıncı dakikada Ankara: 1 ıa.a.) Türkiye Mısır sahadan çıkardı. ordu futbol takımlan arasında LlzMısırlıların bir frikik atışından ka ralandı: 39 uncu dakikada Mısır sağiçi ile bonda yapılan ve 31 gallbiyetlmizle Turgay Rıdvan, NedimMustafa, | lemize girmekte olan topu Nedim ye netlreienen maç münasebetlle Devlet Şohmuz. Rober Vasıf, Sabahaddin, ı tiserek kurtardı. 18 inci dakikada da Nedim omuz omuza, kalemize uzaü ı Vekill ve Mllli Müdafaa Vek&letl VeAli, Kadri, Nusrct. j gene bir frikik atışını Turgay gayet lan bir topu kovalarken yere düş klll Şeml Ergln, ordu futbol kaflle r» Dünkii iki golün kahramanı tü. Hakem bunu aleyhimize penaltı lslne şu telgrafı göndermlştlr: iyi önledi. Mısır takımmda ise meşhur futNurl Gücüyener 18 inci dakikada soldan Nusretin le tecziye etti ve Reşit penaltıdan bolcu Hanefî her nedense yer al Kadri (sağda) ve kaptan Mustafa Ordu futbol takımı kaflle relsl mamıştı. sürüklediği top bir ara ayağından takımımn şeref sayısını çıkardı. Binasında Kadri ve Alinin üç şutu üstLlzbon Takımımız maça süratli oir şe üste iki defa direğe, bir defa da ha açıldı; yetişen Mısırlı müdafiin u raz sonra da maç 31 galibiyetimizle > Ordu futbol eklpı kıymetll futbolcu kilde başladı. Daha ilk dakikalar sım müdafie çarparak kurtuldu. Bu kalaması neticesinde solaçığmıız tek nihayete erdi. larımızın azlmll ve sonuna kadar ener dan itibaren geçen seneki mağlu nu, 12 nci dakikada Vasıfın kaçırdjğı rar hâkim oldu ve topu ortaya akMaçtan sonra takımlar sahada yer Jlk oyunlari'.e kazandıklan hnklı gall biyetin revanşını almak azmi Ue Mı bir fırsat takib etti. Nihayet 17 nci tardı. Alb pas çizgisi içine düşen erini aJdılar ve İstiklâl marşımız ça blyetten dolayı heplnlzl sahsım ve slsır kalesine sarkan takımımır oyunda dakikada soldan gelen bir crtayı Kad topa kaleciden daha evvel yetisen lınırken şeref direğine de bayrağı lâhlı kuvvetlerimlz adma candan teb rlk ederim. derhal bir hâkimiyet tesis etti. ri, penaltı noktası üzerinien vole bir Ali sol köşeden üçüncü sayımızı te mız çekildi. Bu maç hazırlanışmda olduiu glbl Takımımız ilk mühim fırsatı 3 ün şutla Mışır kalesine havale etti ve min etti. müteakıb maçlar lçln de çocuklarımı Günün ikinci maçını İtalya ile zın yarsdılışlarnda meknuz tahamcü dakikada kacırdı. Mısır kalesi ö sol köşeyi bulan top, ağlara takıldı. Bundan sonra Mısırlılar tekrar Portekiz oynadılar. Bu maçta uzun mül ve tevazu hassasiyetile ldman ve nünde vukua gelen bir karambol es Bu gol, takımımızı coşturdu. Santra sıkıştırmaya basladılarsa da netice a I pash, seri ve gayet mükemmel bir lstlrahatlerlne azaml lhtlmam gösterll lamadılar. • ojun çıkaran îtalyan takımı karşı mesile yenl muvaffakiyet haberlertnl 35 inci dakikada Kadri solaçık : suıda Portekizliler oldukça sert bir zl bekler gözlerinizden öperim. Devlet Vekllı ve Mllli Müdafa* mevkiinden çalımlarla indirdiği to joyunla mukabelede bulundular. İVekâletl Veklll pu ortaya aktardığğı bir ırada ar I talyan takımı, ilk devresini 20 üeriŞeml Ergln B u n ı 1. (Hususl surette gönderdlğlmlz Erdoğan Arıpınar TTIudağdan telefonla bildlrlyor) Dün gece çıkan rüzgâr, çamlann karlannı erlttt. Plstler ıslandı. BÜYÜK SLALOM Fatlntepeden vâdlye kadar kıvnla kıvrıla teıen 1.5 kllometrellk büyük slalom pistl bugün en güzel yarışlardan birtslne Bahne oldu. Kayakçılanmız bu sert plstl çok güzel lndller. MUsabakaya hususi surette Avusturyanın 4 mtlli kayakçısı katıldı. Fakat lçlerinden ancak Senley 51. 2/10 Ue Muzafferln peşine takılablldl. Bu çe tln plstte 18 müsabık arasında en lyl dereceyl Erzurumdan Muzaffer Demirhan yaptı. 1 Muzaffer Demirhan (Erzurum) 49.8/10. 2 Cevdet Çakar rKars) 52. 5/10; 3 Osman Yüce (Kars) 53.1/10: 4 Zekl Şamlloglu (Kars) 59.9/10. Küçükler arasında lse 13 müsa'bık cetln plstln flnâllnde şöyle sıralandılar: 1 A. Küçük (Kars) 1 daklka 1/10 1 All Çınar 'Erzurum) 1 dakika 8/10: 3 I.utft Uğur (Kars) 1 dakika 02 saniye 5/10. Y a n n kuçük slalom yarışı yapılacak Diinkti aiaçta İsfendiyarın bir top süriişü Gaîatasaray: Yüksel Kâmil, TayStad: Dolmabahç*. yar Günay, Saim, Enver İsfendiSeyirci: 18769. yar, Suad, Güngör, K. Ali, Oral. Hasüât: 33822. Dün Dolmabahçe stadında dört ta Adalet: Şevki Fahri 'Gökçeni, tır. kım arasında ilü hususî karsüaşma Ahmed (Cahidi Salâhaddin, Cahid (Levon), Ayhan Turhan, Erol, Goyapıldı. mez (Oskar>, K. Erol. Selim (Rahmi). Beşlkta; Beyoğluspor Adaletlilerin başladıkları oyunun Cihad Ergünün hakemliğinde gü nün jik müsabakasını Beşiktasla Be ilk devresi karşılıklı hücumlar arayoğluspor yaptılar: sında golsüz olarak kapandı. İkinci Besiktaş: Varol Kâmil, Dr. Ve devreye Galatasaraylılar canlı basladii Metin. A. thsan (Özcan\ Eşref dılar. 5 inci dakikada soldan çekilen 'Güneş^ Sami, Nazmi, Ercan (K. komerden gelen topu Güngör sıkı Ahmed>. Receb (Biilend). Coskun. | bir şutla takımına ilk golü temin Fenerbahçe genç takımı dün sabah Beyoğluspor: Sumopulos Baharsaat 10.30 da Fenerbahçe stadında Üsetti. oğ!u. Nikolau ıKaplanl Diamandi, küplü göçmenlertn teşkll ettiklert 22 nci dakikada İsfendiyarın sürüp Vardar takımlle hususi bir karşılaşma Dimirrioğlu. Mustafa Kasaboğlu (Ya£a\ Salâhaddin (Affan), Aleko, çektiği şütü Adalet kalecisi yumruk yapmışlardır. Bu maçta güzel bir oyun Cimbikakis (Salâhaddin), Naum (Ka la K. Alinih önüne düşürdü. K. Ali çıkaran genç Sanlâclvertlller devre yl 00 berabere bittrmlşler: lklncl dev saboğiu^. nin sıkı şütü ikinei gol. rede Mustafanını üç ve Kayanın da Beyoğlusporlulann başladıkları o 39 uncu dakikada Güngörün san bir golü İle sahadan 40 gallp ayrılmış yuna yavaş yavaş hâkim olan Beşik tra çizgisi yakımndan kapıp sürdüğü lardır. taşlılar. üstüste hücumlarla rakibleri ve kale yakmından çektiği tınia ü Bu maçta Fenerbahçe takımı su ni müşkül duruma düsürmeğe başla çüncü golü yapınca maç Galatasa kadrosu İle yer almıştır: Güney Necml, Neclp, Oktay. Medılar. Nitekim devrenin sonuna doğ raylılann Adaletlilere 30 galebesile llh, Yalçra Tümay, Mustafa, Erdoru âdeta tek kale oynıyan SiyahBe sona erdi. ğan, Faruk, Kaya. yazlılar. 40 ıncı dakikada Saminin kaH. S. fa vuruşu ile ilk, 42 nci dakikada Coş kunun ve 43 iincü dakikada Recebin şutla"i!e de ikinci ve üçüncü gollerini knzandılar. tkinci devreye her iki takım da değişik kadrolarla başladılar. 12 nci dakikada Bülendin pasından Ercan, «ıkı bir şutla dördüncü golü de ta Inrmna temin etti. Maç da böylece Bfrçiktasın Beyoğluspora 40 galebesile sona erdi. Ga'atasaray Adalet Günün ikinci maçını Sulhi Garamn hakemiiŞinde Galatasarayla Adalet yaptılar. 15 gün evvel 33 l<erabere ka'.an bu iki rakibden SarıKırmızılılar. esas kadrolarından altı oyuncusundan mahrum bulunuyordu. F. Bahçe genc taktmı Vardarı 40 yendi Yurtda Lig Maçları ert .iekedir. Dün jrurdurnuzun muh tellf yerlerlnde oynanan futbol maçlarmda çu netlceler alınmıstır: DİYARBAKIRDA: Havagücü, Karagücüne 40 gallp; hususl maçta Gençler karman Dlde spor Ue 11 berabere. SAMSUNDA: 19 mayıs. Dogansporu 50; Fener de Demirsporu 30 yenmlşlerdlr. Böylellk le Fener şamplyon olmuştur. Orman Fakültesl, Edlrnespor İle 11 berabere. Mlsaflr olarak Edlrnede bulu nan Beşlktaş boksörlert 61 kazandıklan maçın revansmda Edlrne muhte Utlnl 61 eallp bltlrdller. KONYADA: Karagücü. Selçuk'a 30: Gençlerblrllgl de Sümerspora 30 gallp geldller. ÇORUMDA: İskllip. Mecidözüne 40; Esnaf Günes. Gençllk'e 40 gallp. Dünkü basketbol maçlan Basketbol lklncl ve dördüncü küme maçlarına dün devam edümlştlr. Dün kü maçlarda eu netlcele alınmıstır: Güneşepor: 35 Nlsantaşı: 34 Sanyer: 48 Tayfunspor: 15 İstanbulspor: 48 Kurtuluş: 37 Sultantepe: 41 Bogazlçl: 42 Izmir liginde hâdiseli bir maç tzmlr 1. fTelefonlal Llg maçlan na bugün Alsancak stadında devam edilmls; Demlrspor. Egesporu 60; Ülküspor da Yün Mensucatı 30 yenmls lerdlr. Son karsılasmanın blrlncl devrestn de Kültürspor, Altınorduya 30 gallp lken tekmeleşen Rıdvan Ue İlham ha kem dışarı çıkarmıştır. Altmordulu Rıdvan bakeme kar$ı gelerek sahayı terketmedlğlndfcn Kültürspor hükmen gallp llan edlimls ve maç tatıı olmustur. Junior takımımız bugün Çeklerle karşılaşıyor Budapeşte. 1 (Telefonla) Juniorlar Dünya Futbol Şampiyınasına katılmakta olan junior ınilli futbol takımımız grupunun son maçmı yarın Dorog'da Çekoslovakyaya karşı yapacaktır. İlk maçında Doğu Almanya ile 11 berabere kalan takımımız, iHncı maçında Yunanistanla kar;ıla^acaktı. Fa kat, Yunanlılaruı siyasete karı^»ırma ları bu maçm oynanmas'na onıel oldu ve takımımız. maça çıkmadan Vunanistana hükmen galib sayıldı. Pu bakımdan takurumız. yaruıki maçta Çekoslovakyayı yendiği takdirde gru» punun jampiyonu olacaktır. Ma!'âm olduju ürere: bu seneki şampivonada da gecen yıl ^'^'iŞu gibi final rraç ları yapılmıyac^khr. Morali 3"üksek olan takunımız, yarınki macı kazanmak azmi ıc'ııde hulunmaktadır. (2 Nisan 1056) Rusyada Odesa şehrtnde o zazanın tanınmıs Türk pehllvanla rından Flllz Nurullah'm Rus Petrofu yenlşlnta 61 l n d ; İ«tan bulda Takstm stadında Avustur ya futbol şamplyonu Admlra Ulvl Mehmed. Nazlf. Burhan Kemal Rıfat, Nthat, Hayrl L. Mehmed. Kerlm. VTedat Ahmed. Muslih. M l t h a f t a n kurulu Gala tasarayla 00 berabere kalisınm 30 uncu. Brükselde yapılan Serbest güreş temslll karşılasmasm da Türk takımı Belçlkayı 62 yenlştnln Te Alsancak stadında İzmlrt zlyaret eden İnglllz denlz harb ftloau takımınınm Demlrspora 71 yenlllşlnln 7 nci Ankarada Hacettepe lig lideri Ankara 1. (Telefonla) Profesyonel lig maçlarına .bugün 19 mayıs sta dında devam edtldl. GUnün 1* macmda Tolspor son sanlyelerde attığı bir golle Demlrsporu 32 yendi. Üç o , yuncusundan mahrum bulunnn Genç lerblrliği de hâkim oynadığı ve hayll fırsat kaçırdığı maçın ikinci devresln de Oktayın ayağından yedlğl bir gol le Hacettepeye 10 maglub oldu. Böylellkle Hacetıepe Ankara llg 11derlişinl ellne geçlrdl. GSaray amatörleri Emniyeti yendiler Gaîatasaray amatör takımı dün s&at 11 de Mecldiyeköydekl AU Saml Yeo (tadmda Emnlyet İle hususî bir kariilsşma yapmıştır. Çok çeklşmell bir sekllde cereyan eden bu maçı Galata •aray »matörlerl 21 kazanmışlardır. Çetinkaya Adanada mağlub Adaaâ 1 tTelefonla) Şehrimlzde mlsafir bulunan Kıbrıs Çetinkaya fut bol takımı ikinci karşılaşmasını bugün Demlrspor İle yaptı. Bu moçt» Çetlnkayanın antrenorü eskl Ga'.atasaraylı Nacl Özkaya bek oynadı. Çetln'<i»sl!lar bugün Demlrspor maçında güzel blr oyun gösternıelerıi'ie rftgmen 21 mağluMyetTPn kurtuîamadıUr. Hajduk, Spartak'ı yendi Viyana 1 (A.P.) Yugoslav futbol takımı Hajduk, bugün Pragda yapılan bir karşılaşmada, Çekoslovak takımı Spartak Sokolovo'yu 52 mağluğ etmistir. Haftaym, 20 Hajduk'un lehine sor.a ermiştir. yıldönümiidür Beşiktaşın itk golü B. Spor ağlarında ııytıtttHiııuııııııınmıınıittfuııtııuiHUiıııinmBimır MuıtmımııiHimımmnnnnınnnMmııuiHiMimfre Türkiye D. Almanya junior maçında takımımızın kaptan» Yüksel seremoni esnasında nninınwnmuınmıımnıııtwııııınHHinHiıınnmımHniNiuıııııııifflmınııraııwriinnDnnıınnııııımii ^^ nıııııınııtmiBiııınııııı«uw YUZUfiA MEİM* SAĞLAH Istanbul Levent'de bfthçeli EV Muhtelif PARA ikramiyeleri ve 25000 lirahk insaat KREDİSİ Kartal Marka Ayakkabılarında Bulabilirsiniz. y ü r ü m e k isterseniz, b u m e z i y e t i y a l n ı z 3 3 o .t Türkiye Ayakkabı Sanayünde Inkılâb ED son sistem Avrupa presierile imal ettiğimiz gayet sağlam, «u çekmez, halis kauçuktan, yüzü deri, Ubanı lâstik, ucu2 KARTAL marka ayakkabılarınuz piyasaya arzedilmiştir. MAĞAZAMIZUA SAT1Ş FİATLAB1: 40 tan 44 No.ya kadaj Toptan 24^0 T.L. Perakende 27. TL, 36 daa 39 No.ya kadar Toptan 23,50 TL Perakende 26, T L Satıj jrerı: Yeni Postahane arkası, Asirefendi Cad No. 14 Kartal Lâstikleri TopUo Satış Maeazası 1 «'ft Kartal ayakkabı 60 liralüs 4 çifte bedeldir Tasra siparislerl kabul ediiir Tel: 22 59 60 Binlerce kremli köpüğün cildinize getireceği ...cazibe ve güzelliğinizi TÜRKİYE KİZILAY CEMİYETİ UMUMİ MERKEZİKDEN: Sağlık hizmetlerimizde kullanümak üzere 10 aded ambulâns satın alınacaktır. Ellerinde elverigli nakil vasıtası bulunanlann evsaf, tediye sartı, teslim müddetlerile fiatı belirten teklif mektublarını Ankarada Umumî Merkezimize, İstanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğüne 10.4.1956 salı günü akşamına kadar vermeleri rica olunur. bir kat daha arttırır. Banyo ve lavabonuzda kremli Puro Tuvalet Sabunu kullanıuız. Puro vücudün krem ihtiyacım kargılar... cildinizi besler. yumuşatır... ve cildin gizli kalan güzelliğini meydana çıkararak sîzi\ CAZlP v« gösterir TÜRİYE EMLÂK KREDİ BANKASI lEMSALS1Z VASI PLAJ ve GAZINO SAHASI Kiralıktır Rüzgfırlardan masurı, denizi ılık Marmaranın Anadolu sahilinde, Büyükadanın kar§ısında Maltepeden sonraki Cevizli İstasyonu yakınındadır. Uydurma plâjlarla kabili kıyas olmıyacak ve dünyanm en tabü plâjlanndan biri olabilecek genis kumluk sahası ve gazino için Adaların güzel manzaralarını ihtiva eden ağaç Lk kısmı mevcuddur. Turistik bir köşe olmıya namzed bulunan erasalsiz yerl bir defa görmek kâfidir. Müracaat: Pazardan başka her gün saat 15 ten 18 c kadar, Şişli, Büyükdere caddesi, Fransız Hastanesi karşısında No. 37 daire 2 sahibine. ZİYAD EBÜZZİYA DUVAR TAKVİMİNİN 19 5 6 SENESİNDE müsteriîerine hediye etmek üzere takvimin blok kapağı üzerinp koyduğu ARSA kura numaraları İstanbul 7 inci Noteri huzurunda çekilmiştir. İstanbulda birer ARSA kazanan müsterilerin mımaralarını ilân eder, kazanan müsterilerimize ARSALARIN hayırlı okuasını dileriz. Kazanan numaralar: 9444 12973 66389 Bayiler arasındaki arsayı Trabzon bayimiz KEMAL POLATHANELİ 985 numara ile kazanmıştır. f İki aded sanayi motörlü NECGHI Marka ve 1 aded SİNGER motörlü dikis maklneai SATILIKTIR. Müracaat: Tel. 44 51 37 I Dr. HAHZ CEMAL Dahiliye Miitehassın LOKMAN HEKİM Dinvanyeiu 104, Tel: 222398 En kısa zamanda, ehven fiatla ve garantili olarak öğrenmek istemez misiniz? O halde herkes gibi siz de bu ihtiyacmızı en mıikemmel sckilde karşılayacak olan FİGÜR DANS EVİ ne müracaat ediniz. Adres: Tepebaşı; Meşruti>et C. 63 (Emperyal Oteli K.) Tel: 44 99 25 DANS PURO ~ ı • a BOL KÖPÛKLÜ Tuvalet Sabunlan 100 de 100 saftır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle