02 Temmuz 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ehir Anlstsn Altay Rüstü Kobaı Tazan: TAÇAR KZMA1 CUMHUKIYEI Tı r 2 Nisan 195f 1 jr •• •• G U N U N M E V Z u L A R I "Allyi astılar, öyle mi?,, Eaeı: «Eyvah!» dedl, »Eyvah, gahpe lfk ettık, dağ gibi babay:ğ;de,» Gün ikindiye coğru d» atlı kara hsberi getirdi. Efe iyi olup, ayağa kalktığı gün ilk olarafc: «Haydi kazırlanın, doğru Ödeml şe Aliyi alıp gelelim,» dedi, Herkes sustu. «Ne sustunuz?» Gen* karşılık veren ©lmadı. »Söyleyin bir hsl mi geldi Alinin başma?» Ger.e «Hacı!» «Buyur Efem!» «Aliyi astılar, Hacı boynunu büktü. dından, gece yansmdn beri koşar aım geliyorlardı. EğıJip bir su iç 29 mart 1956 tarihli gazetenizin «Samek istedüer. Orlar su içinciye ka bahtan Sabaha» sutununda «Medenî dir, Ele başmı almi} uzaklas.mış git mânada kabadayılık lâzım» başlığı almişü. Bir adam otelde, bir kadın Emekli Sandığı Kanununun meverilmiştir. Artık bu takdirde kaza j tında intişar eden ve bir ortaokul cden YAZAN: Suyu yarım yamalak içip arka murlann hangi hallerde emeklihğe mercü dokunamamalıdır. Bu noktada müdürü lle Vâlâ Nureddinin miişteevincîe ölü olarak bulundu; ayrılabileceğini gdsteren 39 uncu mad sından koştukr. idare hukukunun münakaşalı bir rek yanlannı okudum. Gün doğc'u. Ovada gölgeleri uza desinin 1953 ve 1954 senelerinde uğYüksek tahsilli genç hemsirelerimidoktrin meselesile karşılaşıyoruz. bir çocuk kuyuya düşerek radığı tâdıller neticesinde bu kanun dı Düz ovada gölgeleri crsuz bu Takdirî meselelere idare hâkimi ka zi utanmadan. sıkılmadan, vicdan âhükmüne tâbi memurların 25 hızboğuldu rışmalı mı, kanşmamalı mı? Karış zabı hissetmeden hiç bir medeniyetle ctıksızd;. Serümişti, Ova ıpıssızdı. met yıbndan sonra daireîerince resen masm diyenler de bulunmakla be hiç bir nezaket'.e kabiU telif olmıGvada kGçücük bir kabartı büe yok Son 84 caat zarfırda ieh.rfir.izde muh emekliye sevkeddebiimesinin ve ba mü'ena^.r olarak resen tekaüde sevk Irulamaz kaydını koymaktan gene raber, daha ziyade takdir salâhiyeti yan çirUin hareketlerle rahatsız cdcn tu. Kalayh k;p gibi. Ciîâlanmış gi teîlf ölüm vak'aları olnnustur. zan haksız da olabilen bu muame hususunda (30) yıl hizmet müddeti kendını alamamıştır. Fakat Meclısle nin mutlak olamıyacağı ve idareye o «insan posalanna» karşı, Vilâ Nübı düz, boz toprakti. Aneık da ma Bafralı olup Sirkeclde Bingdl otelini 25 yıla indirmiş ve bu suretle re I ki muvakkat komisyon, bu kaydı verilen salâhiyetler, münhasıran âm reddin, tren yolculannın yapması karşı kendilerinin idarî kazo ya buraya serpümiş yeşil... de yatan 61 yaşındakl Zıya Çal adında , sen emekliye ayırma kararlanndan ' kaldırmıştır. Ancak bu defa da şoyle me menfaati maksadına matuf olarak gereken bazı hnsuslan belirttikten iye ş şy bır iahıs evvelki gece sat 1 sularırda , merciine başvurmsk hakkından mahGün kuşluk oldu. düz ovada E bir suretle kaza mercilc ; bir pürüzle karşılaşılmıştır: Yeni çı verilmiş olduğu halde salâhiyetlerin sonra, yazısım şöyle bttlriyor: oelde Slu bulunmuş, olum stbebinin ]rum bırakılmalaruun halk efkârı ü dolayı fa uçarc?s:r.a yiirüyordu. Onlar ge •Namuskâr vatandaslar, hiç değitse zerinde bırakügı elverişsiz tesiri gi , rine başvurulamıyacağı hakkında da kacak kanunda, bu kararlardan dola bu maksad dışmda kullanılması muh tesbiti için tahkıkata baş'arsmıştır. yı kaza merciıne başvuramamak ric'e, uzaklarda kalmışîardı. Böyle dermek maksadile bu tâdıUeri orU fhüküm koymustu. Beyoğ'.u Ağahamam Torn;cıba;ı temel ve mümkün oîduğu ileri sürü namussuzlar derecesinde cesaret sagiderse, yetişemiyecek, kak 51/1 numarada oruran 60 dan kaldırarak eski hale dönmek i 3 21/6/1954 tarihinde kabul edi hususunda bir hüküm konmama? ul lerek müdahale ciheti iltizam olun hibi olmazlarsa, cemiyetta vay hallgâzAcn kavbedecek'erdi. Sonra ova ÖjerJ Lekonlni admdakl blr kadın dun j için hazırlanan kanun tasarı ve tek len 6422 numaraU kanun ise 6122 nu «?*«. maksadı temm edebüecek mi maktadır. Gerçekten 30 hizmet yılı ne...» odasında ölü bulunmuş, havsgazı musdir, yani memurlar kanunda mar.i nı dolduran memurlardan bir kısmıEvet gayet makol. Fakat «aym fls«Buna büyük kancıklık derler çok tehlikeliyui. Bu uçsuz bucak lugunun a;ık bırakılmaıl dolayısile siz diizlükte bir sarıhrsa ne yapar hâdlsenln Intlhar olduiu tetbit edU mi heyetinde görüşülmekte olduğunu murun isieği üzerine, gerekse resen bir hüküm yok diye idart kaza mer nın resen emekliye sevkine, bu me tad, şnnu da unu'^ımah ki, öyle H"cı. Ölö yatağır.da da olsam.hvber ve tasannın bazı noktalarmın dü yapılan tekaüdlüklere şamil olan 25 yıl ciine gidebilecekler midir? Gerçek murların artık işe yaramaması şek zorbalar şahıs muuahalelerile yola vermeliydin. Yszık o!du Hscı! Kar» dı. Ölümlerdeaı ölüm beğen Çakır miştlr. gelmez. Ancak, adalet vasıtasile, kacalı çetesi. Kasımpaşoda Hacıhüsrev mahal'.esl zeltilmesi için komisyona geri gdn fıilt hizmet müddeti esasını muha ten kanunun 39 uncu maddesine son linde bir âmme menfaati mülâhazası nun vasıtasile ıslah edilebilir. Ali bunu benden bcklemezdi. Bun faza ettikten başka 25 hizmet yılı [ radan eklenen ve kaza mercileri saik olabileceği gibi, buna şahsi seMescld fokağındn 25 numarada shıran derildığini büiyoruz. Hacı car.ım dişine taktı, Efenin dan sonra ben iflah. olmam Hacı. Yü Okul müdürü de böyle kabul S^diye adındakl blr kadında ml<uıf!r Emekli Sandığı Kanununun bu 33 sonunda resen tekaüde sevk esasını, j ne gidilemiyeceğine dair olan hükum, bebler, infialler veya siyasl maksadnrdmc'an koşfu. Korkuyordu. Böy 12 yaşırda Erdoğan Mal, dün aynı «orüyün.» uncu maddesinin geçirdiği değişik Divaıu Muhasebat, Devlet Şurası ve ı kanundan kaldınldıktan sonra, Mec lar da ftmil olabilir. Bu durumda bir olacak kl, müdahele etmeden sade!e rr.iarda Efe babasını, ksnsı Ira kek'akl bir bahcede arkadaîhrlle oy hkleri jöyle hulâsa etmek mümküni Temyiz Mahkemesi reis ve azalarile ' listeki muvakkat komisyon raportöiUl memuru kaza merciine müracaat hak ce hâdiseye objektif kalmış, Efe 5n« düşmüf habire yürüyor zı, hsttâ öz canım bile çıksa kar narken kuyuya düşerek boğulmuştur. dür: j bu mercilerin Müddeiumumılerine | rü Meclis kürsüsüne çıkıp da bu kından mahrum etmek doğru ola le ve efkân omumiyeye durumu ardu. Nereye gidiyordu Efe? Belli de KurtuluşU, Tepcüîtü caddesl 91/J nuzetmekle iktifa ermiştir. Biz'er da şısma öldürebilirdi. 1 8/6/1949 tarihli olan 5434 nu j ve üniversite ordinaryüs profesör ve j hükmü kaldırmakla, mcmurlann ka maz. ğil. Gün öşle oliu, Efe yürüdii Ar marada otııran vo komisyonculuk yapan böylelerini ıslah iç'.n vazifeülerin daH:cı, kendi kendine «ölüm, Slüm ^bah ' "iaralı kanunun 39 uncu maddesine profesörlerine de teşmil etmişti. Ve , za mercilerine gidebilmesı maksadıdına bir kere olsun bakmadı. İkin ( Temenni ederiz ki Meclis mflnaka ha uyanık ve daha dikkatll davran. se öüim,» dedi. Efeye yetijti, s a | saat 6 1 " sularında Hpyb;)iadanın Çbp jgöre fiili hizmet müddetleri (30) yılı bu husustaki kararlardan ötürü ka|nın takib edildiğini ifade etmiş olc b D di olduyürüdü. Ak§am oldu. karrn salarında memura idari kaza mercii maiannı temennt ediyortız. luk mevkiinde denizde 61ü bulunmus. ve yaşlan da (55> i doldurmuş olan za mercilerine basvurmamak hükmü saydı, maksad hasıl olabilirdi. Şayed lık kavuşfu, yürüdii. Ayrsı hııl.ay koîıından usulca tuttu: tşl, kabadajn!:ğa dökersek, birl Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu ne müracaat hakkı vermek yolunda «Efem,» dedi, «Efem azıcık dur» cesed Morga kaiaırılarak tahklkata bas lar istekleri üzerine tekaüd edilebi nü de ibka eylemişti. nı kızginlıkla yürüyordu. Ardında beliren görüş çıkacak kanunda yer ] mezara, diğeri de kodese gider. Buııa lanmıstır. liyordu. öteyandin (30) hizmet yıEfe durur gibi yaptı. Ona döndü 4 Bu defa hükumetçe hanrlanan maddesinin B fıkrasına göre otuz kiler tcıkmışlar, birmijlerdi. Ağızünı tamamlamıs olanlar da dairele tasarı Ue mebuslann yaptığı kanun ; hizmet yılını tamamlamıs olanların ahr da, memurlar haksız da olabile teşvik, as'a d$>§ru defildtr. Cavid Akman Vııkara lsnnı açıp da Efcye bir lâi edeıni Yüzıi kepkara kesilmişti. Gözleriçu Vestfalya Şansölyesi Ankaradan rince lüzum goruldüğü takdirde ya? cek muameleleri düzelttirmeğe imkân tekliflerinin Meclıste aldığı şekle gö I resen tekaüde sevki halinde kaza ıi ı kacr«tı. Ab'ak suratı bulabilirler. Yalmz Meclisteki muywlardı. Efe kızemdı. Bu anda Efe kaydına bakmaksızın resen tekaüde , re, gene 25 sene filî hizmet müidi | mercilerine başvuramıyacaklan hakgeldi vakkat komisyon, yukanda bahsetCemiyettekl aksaklıklann kabadanln yapmsyacağı hiçbır şey yoktu sarkmış, tlnı kınj kınş olmuştu. ~ Basbakan Adcan Menderesln davet sevkedilebilıyordu. Bu resen tekaü tini dolduranlar isteklerile tekaüd kında 16 mayıs 1951 tarihinde çıkaBin kişiyi bir ipe dizebüir, on köyü B:r iki «dım daha attıktan sonra 11si olarak ınemleketimizde te'klk ve de sevk hükmünden Divanı Muhase olabileceklerdir. Fakat daireler, 25 , rılmıj bir Meclis tefsiri ve daha dog tigimiz 6122 ve 6422 numaralı kanun yılık yolile giderllmesini tavsiye etdurdu. blr vilSyeti ate«;e vurup y tempslar yapa". Bîtı Almanyanın Vest , b»*. Devlet Şurası ve Temyiz Mahke j x n e hizmet müddetini dold ıranları i rusu tefsire mahal olmadığma dair ların yürürlükte bulunduğu sıradı mek elbette doğru değildir. Bahsl peresen tekaüde sevk edillp de Devlet çen yazım dikkatle okunursa, kanun «Ne o Hacı? Ne var böyîe» Bu hallerir.i, eknd nden geçip yola fşlya eyalçtj Çansölyesi ^•l>Am™^^1" j ™esi reis ve azakn, Divanı Muhase | resen tekaüde sevkedemiyecekler, j bir Meclis karan mevcud olmasaydı. ve müey>idcler eksik oldufu şarMar riy»setlndekl heyet. dun gabah v™, . «Sağlık Efem. Nereye gidiyo . .J.,., ,, ... J.. ..v.ı, ekspıcsle İMİ Müddeiumumisi, Devlet Şurası ancak otuz hizmet yılını tamamlayan j Halbuki yeni lâyiha Ue 39 uncu mad Surasma müracaat hakkından mahdüsüşlerinl çok sörmüşlerdi ama, rum bırakılanlara bu tashih imkânını irmde kabaılayılığm dn^duğuııu be! ruz? Şöyle az;c;k otursak. Arkrdas Ankaradan gelmistlr. baş kanun sözcüsü ve Temyız Mah • ları resen emekliye ayırabilecekler | denin B fıkrasının ilk «ekline dönülböv'e uzununu görmem ;!erdi. vermemektedir. Yani kabul edilecek lirttiğim görülecrktir. Öyleyse, kızîaBugiin Hnıanınııza gelecek lar gerHe k lcılar. Bekksek» kemesi Cumhurıvet MüddciumumiH I dir. Bu resen emekliye sevk hük j mektedir. 1951 cenesindeki tefsir ise Korkunç bir kayalığa düştü!er. tıırist gemileri Ayakta, öyle dikilip tâ gerüerde ile Üniversite ordinaryüs profesör ve , münden, Emekli Sar.dığı Kanunu | bn ilk {ekil hakkında çıkmıştı. Bu yenT h"ü"kmü:"mak;bie"tVSmu"eu;;7i [ ™VJJ^™™^^'Z\ lcr. taarruza oğratanlar öndeki Efe srki düz yoldaym'ş gi 118 turisti hamll bulunan Yunan ban profesörleri ve seçilmiş belediye basj nun 39 uncu maddesinin ilk geklin ı sebeble tefsir karan, yeni kanun çık ekseriyetle reddetmiş bulunmakta kanun ve kölmış arkada§larını bekledıler. bi hiç istifini bozmadpn gidiyordu. dralı tPhülıppos» gemlsl, dun Pireye kanlan ve vilâyetlerin daimî komisdır. Bununla beraber Meclis umumS mekle, mcselâ Amerikadakl, İngilteOnlar yeti'ti. de olduğu gibi, gene Divanı Muha j tıktan sonra da, resen emeldiye sevmü evecclhen tstanbuldan aynljnıstır Vakurdu. Bir dağ parç sı, kaya par yon azaları istisna edilmişti. sebat, Devlet Şurası ve Temyiz Mah j kedilen ve bu muamelenin haklı ol heyeti bu noktada başka bir karara redeki şlddetl esas kabul ctmeklc ilk Hacı yumuşacık bir sesle: 228 turlstl hamll bulunan Yunan çaa, u!u, kopmuş bir ağîç gibi, ta 2 7/9/1953 tarihinde çıkan 6122 kemesi Reis ve azalarile bu mercile I madığı kanaatinde bulunduğu için varabilir. adımı atmalıyız. O takdirde kabada«Dinlensak mi Efem?» diye brndıralı «tor.ien» femisl de, bugün Meclisteki yeni lâyihada meeburl yılığa ihtiyaç ka'nnyîicaktır. ftTiMÎeni biatm herhangi bir parçası şfbi, top numaralı kanun, memurun isteği ü rin Müddeiumumileri ve keza ünı ı Devlet Şurasına gitmek isteyen meOdessdan gelecektlr. tîonlenı 2 pın sordu. rağın üslünde ötelere ötelere kayı zerine tekaüde sevk huiuruiîdakı versite profesörleri ve secilmis bele murîann karşısına bir engel olarak tekaüde esas olan (65) yas hakkında cesaret ve celâdet kâfl geleccktir. evvel Boğazlardan transit Efe ayıkb. Bunlar daima lâzımdn. yordu. Diğer tarafun. Yugoslav bandıralı fiilJ hizmet müddetini otuz yıldan diye meclisleri ve vilâyetlerin dainu | dikilebilecekti. Gazetelerin verdiği da hüküm vardır. Emekli Sandığı «Ya dinlenaek, yotgunluk «1 tPartlıanta» turist B'THİSI, bugün PlreÇünkfi mltlet de^tekiemedrkfe «*evÇ yırmi be» yıla indirmij ve 55 ya? 1 komisyon azalan müstesna olacak haberlere göre iste bu engelln kal Kanununun 40 ına maddesinin ilk Arkaden gelenier fısıldjşıyorlardı. i k. Acıktık da, yemek yesek.» den tstrbulı geleeektlr. kaydıni da kaldırmısü. Keza buna , tu. Bu sebeble »ayed tasarı kanun ' dırılman için kanun tasarısı Mecüs şekline gSre meeburl tekaüd yaşı lettn gayretl bevhndedlr. «Celâı'^H Btğrsalar bile Çakırcah duymaya Hacı bitkin, midesi kazmarak: (bazı Istisnalarla) 65 tir. Hizmet mud İki yangın başlangıci larm kustahlara kar«ı ağ« i la?ırsa resen tekaüde sevk hususun [ umumî heyetinee komisyona gerl edrtı. detleri ne olursa olsun 60 yasını dol blrllğile, elbirllğile, onlan s'ndip«Yemek yesek,» dedi. Istlkl&l c»dde«inde 140 numaradaki da 25 hirmet yılı 30 yıla çıkanldık gönderılmiştir ki pek yerindedir. Sen Ses) ilyatromnda baca kununladuranlar hakkında da kurumlarca cek «Öldük gayri. Ardınd:n koj ko? derecede vak'a mahallinrle Oturdular. tan başka yukanda saydumız hâ Çünkü resen emekliye sevk husurının tutusmaslle dün blr yangın basyaş haddi tatbik olunabilir. 6422 nu ayaklanması, kanun ve zabıtaya ?rmACI BİR ÖLÜM n« olacak?» Ovadan sesler kalkıvordu. kimlerle profesörler hakkında böyle sunda 25 hizmet müddetinin 30 seangıcı olmussa da vaktlnd» ıtodürülkanun bu hükmü tâdil et zahlr olması sartlann baMnda (fe'ir. Konjj crkek Usesi eskl Müdürü. »Söylemeli.» Efenin yürü usul usul düzeldi. ırüstür. bir muamele da tatbik olunamıya neye çıkarılması, resen emekliye ttirnf efmeli kl, bİTde, bn rlbl hâVefa llsesi matematık oğretmcnl. «Duymaz kl, mecburî gldecek jozleri sarhoşîuğunu yitirdi. Ken caktır. Yani bunlann otuz yıl fiilî sevk muamelesinin Devlet Şuras.nın Sirkecl Yolcu «alonunda Dtnltcllik Makbule Acarın esl. Utanbul radilk şeklini istisnalarile birlikte ih dlselere kar?ı paslf Valmak hııvu ain ardındatı. Duymaz ki.» Bankasının 13 mımsralı ambarında da hizmeti bulunsa bilıj resen tekaüd kazal murakabesi dıçında bırakıliine geldi: yosu Yuksek Muhendlsl Muallâ. ya ediyor. Yalnıı Divanı Muhasebat. (rOnden ırilne yer etmektedlr. Halhnlükleri cihetine gidUemiyecektir. Keskin ksyalığı asıp bir düzlüğe ması için bir sebeb te?kil edemez. Dr. Neclâ. öğretaen Melıha, İl«Hacı,» diye lnledi. «Hacı, Ali dün blr yangın bajlangıcı olmuj, fakat Şurayı Devlet ve Temviz Mahkemesi kl «er erhabi. birlblrlnl kornyor. Blr anan blr mensucat balyası denlr ltfahan ve Orhan Acarm babaları ve vardılar. Bir su geçtiler. Efenin ar sılırken ne dedi kimbilir. Efe be Resen emekliye sevk hususunda Müddet, 30 seneye çıkarıldıktan sdnj kilstah. öbiir küstahı himave edfyot. y*sl taraiından »öndürülerek tehllke Kastamonu Vall Muavînl Yusui ra memurun emekliye sevki husu reis ve azalarile Divam Muhasebat tclerlnden birlTOCMevİT» d» müşkül i 1953 ve 1954 senelerinde yapılan tânı kancıkladı, dedi. Öyle öeğil mi?» bnlcnmlstlr. Acarın kardeşl Müddeiumumisi, Surayı Devlet baş duruma düsOnce, hep beraber: ; dillerin böyleca orladan kaldınlma ı sunda idarenin alacağı karar, mahlH;cı: Dün şehrtmizde 4 trafik kanun sözcüsü ve Temyiz Mahkemesi ma SÜLEYMAN ACAB Isına tejebbüs ed.lmerfnin ne kadar ' yetini degistirecek degildlr. Blr mc j Cumh^yT^LZT^ ™e™• Boş ver! Hos gör!» demeğe baj«Ali öyle diyecek adamlardan Dzım yıllardanberl muz'mrlb bulundukazası o]du 1 Nlsan 1956 pazar günU, geçlrdlil için byorîar. 'yerindeoîdugunu izaha hacet.yoktur. murun mecburî tekaüd yas, olan gg | Cumhur.yet başmüddeıumum.sı ıç. öeğildi Efe. Mert, yiğit bir adam £um hastalığıraı teşhise ohğanııstü gayDün sehrimltd» dört trafik kazası kısa blr hastalığı müteakıb Hak ! Yalnız henüz halledilmiyen hîr nokta ,, yasına kadar hizmet etmesi mümkufl | tekaüd yaşını 65 olarak tes' yen r n o t a Onlarm birleşik cephesl karstsinret v« muîfık hareketle muvaffak olan Bajımızda bir is olduğunu bil ilmuştuT. kın rahmetine kavusmujtur. Cena• var: Resen tekafide sevk hususunda ıken 30 sene hizmet müddetini dol bit ettikten sonra kanunun ilk şek da, normal dü«üncell, normal tahas| ve bu münnsebetle berl yenlden «ıhhat Tİ;tir. O öyle diyeceklerden de|il Vatman Azlz Özdamga tdartılndekl 61 te«l 2 nlsan 956 bugünkü pazarki 25 yıl hizmet müddeti, otuz sene durdu diye 65 yaşına varmadan te linde olduğu gibi, 65 yasını ikmal süsTı msaniannıu! da karsı tarafta ve selimete erlsti'en Gureba hastanesi 1i.» numsraU Sahçekapı Edlrnekapt tramtesl günU Sultanahmed Diîdarlye ^ «ı j ...... sus'ıı rn<îanıannıu 2 nc! dshll'.ve k".nt»l Dre'itînl Ord ye çıkarıidıktan ronra da rescn teka kaüd edilmesi, İdarenin memurun avı Fatlhe gldcrken Eskiall duraŞında çeşmesı sokak 6 No. lu «vınden neye sonra tekaüd uzatılmaaını üç se m u f I a ve »nb'tavıh e mnrahlr hn'acaklnkadar daha muddetinin kabul nun k a M r c e p AzıŞı orisya aldılar. Matrralan o/or Seyld Ahmed Çavuj ld'retSidekı Prof Savıp Dr. E FRANK'a ve kıyitde fecvk kararlanndan dolayı me durumu üzerinde bir takdirde bukaldirı'arak oğicyı mü eakıb nae kadar daha uzatılmasını k b u l etmiyor. I » !l Prof. Dr. NEBİL BlUIAN'a ve OO çtıkr. Efe bir lokma aldı. Çiğne Î B p'Skah takslyt çarptrak hasara aıau Be>a2id Carrllnde kılındıkrrntfan jcalpbe kendllerlnde kalacaktır. murlar, kaza mercilerine başvurabi lunması demektir. Meclisin 16 mayıs hastalıSım em'asırda değerU fikir ve j di, çiğnedi boğar.ından asmadı. Tü tan scnra Merke7efend.dekl IstiraEmekH fkramlyesi hakkında da ye ! FaVat paslf davranılıraa, celâdet göaleceklsr midir? Hükumet, bu defa 1951 tarihli tefsir karanna göre ise, miıt^lM ve kamatlerinl esl'genvytn SofSr fükrü Alioglu ldareslndekl hatgâhma defnedılcektlr. mücadele Meclise sevkettiği yeni kar\un tara mademki 30 hizmet yılını dolduran ni lâyihaya hüköm konmuş olmakla ' t<Tİlme»?e körüliik'erle Dcksn Prof Dr. AR*F tSMET ÇET'NGİL kürdü. J439S plâkah hurus! otomobil TakslmMev!S rabmet eyl'.ye. rısına bile bu kararlardan «ürü hiç ların resen tekaüde sevki hususunda beraber bu hüküm 6122 numaralı mümkün olarmyacaktır. ve °rof Dr. SÎNASt HAKKI ERFL, (Arkasi n r ) den geçerken 7 ya;ır.daki Arif Gularan Vatan müdafaasında oldngn (rtbl Croln» Op. D' ALİ ESREF GÜHSKL. | bir suretle kaza mercilerine başvu ' idareye mutlak bir takdir salâhiyctl tanundakinden farklı degildif. Yani adındak! çocuğa çarpirnk yaralamıjtır. 30 seneyf dolduranlara ikramiye ve ırz, jeref, hryslyet miidafaa»mda da Op ZTVER MESCI. Op. Dr. SADI BELSoför Leon Arslan Eskinazl Idares pGER, nazlkân» hüsnü kab'Jİ gb'sieren rileeefi gibi 25 sene veva daha fazla, vıimamak, bazı ahvalde ftözürtO bn» dckl S5557 plakalı otomobil Kadıköyde Brîhek.m NECMEDDİN ÜLKEH ve MEVLÎDÎ ŞERÎF Fwh ım caddesînden feçerken Bayranı fnkat 30 yıldan eksik hizmetl olansakmmamak. medet<Hlk Iktllt'na lle tedav me esnla sanlan ve Yıldıım odındakı sahsa çarparak yaraİ9ra da otuzda yirmi be^ veya daha zasıdır. (VâNu) basıran mertur kllrik A». Dr. MAZ Çok serell! anieml? ve krrdeşlmlz .amısir. fazla nisbette ikramiye ödenecektir. RAÎÎ AKALIX, As Dr YANİ K\RMEYMENET SELEN'in Beykoj, Eklnrtbayırı 43 numarada KAI..\S Aî. Dr. TLt BKHMOIRAS A' Tefatının k:rk!r.cı gilnüne tcsadüf ohırar> Mehn""d Sıhç dün (Gebze 092) Bakanı şehrîmkde Dr YAVUZ SMIİNLER. As. Dr. MU eScn 3 tlîn 1033 »ali gjnü ö*!e na pUk»lı motoıkletı!e Beyl»rbeyl Yah'ar İç tş'.er! Bak>nı îMhin Merdere», dün Z4FFSE Mİ'Cİ'ye bütVmşıre Se.mhat roıanı tnüteakıb Şlşîl Camllnde ru csddennden jererken p.kjl Isllkanıetten ekspres'e Ankaradan gelml^tlr. Yıırdakan» v* me=le^ . huna lthaf edÜTiek üzere Hafız Esad gelen bir vasıta sebeblle ağaca çarparalc tatanbul tüccnrlanndan ESrem ToSîiSı olan v» bu bskırrd'n takdıre sa | oereie, Ha*z Ze';l Eesl', Hafız İbrı j'3alarmi5tır. ve goeviıin paloğlu lle Sümerbanlc Alım ve Satını ysn bu'unan hem«V« Bn. H?f!ze Ya hlm Çanakkr.'ell, Hafız Hasan Te HaDört hîd'se hakkında da tahkîka'a Müessesesl Eyüb magazası çefl İhsan trnn» ve hasiabakıcılara ka'b! Vsek f:z N'.!3ret Te«llçBy tarafından okunaTotıa1o"Uınutı valldesl ve eraokli A!23 3 1955 günu eramızdan ebedlyea kurleimi'» aranı muh'eren garete^'z cak Mevlldl Şerlfe arzu buyuranlarm bçlönmı»tır. bay Hakkı özdeır.lr lle mfrhum Enek arnlarak blzlerı eonsus teessüre gartssriflerlnl r'.'a. eJerla. Şehrîmizde bîr balık unn ve yağı 1» kendilerine !b!âjını hurmetler.ınle 11 Albay Hayıeddln Gürenerla kaym îceden B7tz büyüŞümüz Kııı: Handan Mümln, Damadı: rlc« edertm. fabrlkası kıımlacak valldesl: Fikret Mumln, AJabejlsl: Arif ABDÜLGANt KALAVın Et ve Bihk Kurumu, Trabzondan Hâk'm Alt VAZICILAR Ats'j, Kardeşl Patin Selen. Bn. NESİME TOPALOĞLU sonra. İstanbulda da blr balık unu vc cenaze merasimlne lştlr&k etmek. btB\a»ı fabrlkasmın teslsl İçin harekete Raktcm rahmetln» kavusmuştur. Ce r«.t telgraf. mektub re t«lefonla a«ıl nazesl 2 nlsan pazarte'l Erenköv ls mın pr.vlaşmnk lütfunda bulunan •»tasyon clvan hat boyu No 13 dan slı ym dostlnnmıza ye yîkmlarımıza ayMakltne ve teslsler Rumanyaya tlp«narek öğle namazı Beyazıd'da ktlı rı syrı teşekküre tecssürümüz m&nl ris edümlştlr. narak Edlmekapı şehldUSlndekl alle olSuğnndan bu razlfenln lfasma «aBalık unu v* yağı fabTlkası, Boğazmakbereslne defnedllecektlr. Saat 21.15 te yıa gazetenizin dellletiM rlca ederle. lcinde mürasib bir yerde inça edlleMerlâ rahmed ey'.ıye Kalar al'.esl cekttr. fp^^a'a scrbaharda baş!anacak ve fabnkn 1937 se^cslnlTi İlk aylarında Işleteıeye sçılacakiır. 4 ölfim hâdisesi inceJeniyor re'sen aynlması hakkmdaki tasarı ESAD TEKELİ t M ABAHTAN ABAHA... Kiisfahlığa karşı birleşik cephe nJkarada Cavid Akman isinıli bir okuyucumuz, gazetemize benün bir yazun hakkında mektub gön derml?. Ezcümle dlyor ki: t TEŞEKKÜR ÖLÜM TEŞEKKÜR SARAY'da Yarın Akşam ı Mevsimin son konserl Zern,'Jn pr saz he>cti. Bıletleri sinema ,gi<;e<5inde satılıyor. Tel: 44 18 58 = = = = = ALÂEDDİN YAVâSCA'nın T. C. Z İ R A A T BANKASI BEYCĞLU ŞUBES! MÜ^ÜPLJİOÜNDEN: Şubemîzle llgili bilumum ithal permilerinin 573 sayılı sirküler gereğince Mcrkez Bankasınra vizelerinin yaptînlmasını teminen, sayın müşterilerinaizden mezkur Bankadan alacaklan formülerleri doldurarak, bahis mevzuu sirkülerde bikhrıJpn müddetlerden evvel Şubemize tevdi etmeleri rica olunur. (3879) «CUMHURİYET» in Tefrikası: 1 6 tstanbul BSlgasi Tahsis ve Tanzim D'res! Müdjrlüîii, yen'der 9 v.ıayrte 1I"V50 ton nal nrhı tah?is etmiştir. AJTICS, eehrimfı lhtlyacı için de, yetd«ı 5 ton teneke levha tahsiıl yapıl 9 vilâyete nal çivisi talısb edildi İLAN Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. Sayın Hissedarlanna, MUHABANK SERMAYESÎNİ ON MİLYONA ÇIKARDI Türkiye Eskl Muharlbler Bankası alelâde toplantısı Ankarada yapılmış ve idare meclisi raporu ve bilânco ortaklar tarafmdan memnuniyetle karşılanmış ve 1955 yılında mütevellit kârın, bissedsrlara tevzii kararlaştınlmıştır. Aynı gün fcğleden sonra toplanan fevkaîâde unnunl heyet, Banka sermayesinin iki buçuk müyon II radan on milyon liraya yükseltilmesıne karar vermiştir. Eesmimiz bu toplantıdan bir anı tesbit etmektedir. me edemiyor. Aksi takdirde b5yle Elbett*... Alevleri söndürmek mantığa aykırl gelen bir iddiaya | için koştum tabil... Sarhos, pilotun kimsenin inanmıyacağmı düşünür çılgınlığını Snlemek Istedim, mu vaffak olamadım. Akşam iofrada ısrar etmez, Bir tarafta Gülerin samlmiyeti herkes farketti: İki genç havacı a süphe gutürmeyen açlk ıthan:!an rasında belki de hostes yüzünden öbür taraita mühendisin mantlklı rekabet vardı. Erdoğan sarho; ol olduğuna şüphe götürmeyen müda mu5tu. Kim bilir nasıl bir ruhîha lete kapıldı da gemisiyle beraber faası... Cemü iki cami arasında kalırnşa suîara gömülmekten haz duyan bir suvari gibi, o da (Uçağımla bera dönmüştü. ber ölelim!) diye böyle bir roman Onun tereddüdünS sczen Hart tık teşebbüse geçti. Bu intihar ?ek man, bu andan istifade etmek iste lini buldu... Tam ben makineyi yerek ilâve etti: yola sokmuştum ki... Onun bu cin ' Yabancı blr mcmleketteyiz* netiyle kjrjılaştım. Boğuşmamızın Hepimizi müşkil duruma düşüre sebebi de buydu... Yazık, çok ya cek meseîelpr icad etnıemeniz ha zık!... İçim kan ağlıyor. yırlı olur. Sustu. Bakışları uçak enkazımn Bu son cümlede tehdid var. Çini alevlerinde gömleğinin sıvalı kol mavLİ gözler düşmanca bakıyor. larını indıriyor jaketini giymeğe Zemin ve zamam müsait bulsa bu hazırlanıyordu. adam belki de silaha garıbrdı. Mamadadırun, «erçe pesindeki Güler, Cemilin üst cebinden çek kara kedi gibi sinsi sinsi daida a iği mendile yaşlarım silerken mı silı jakete sokulduğunu farketme rıldandı: di. Nitekim, Gülerle Cemil defar İsrarlannızdan bir netice çık ketmemişlerdi. mayacak... Üstüne daha fazla var Anberbu, eüni Hartmanın ağaç mamak akılbca bir hareket olur. ta asılı jaketinin iç cebine daldırıp Ve birdenbire makam değiştirip ışitme âletini orada buldu. Gülüm sesini yükselterek İnğilizce konuş aeci. Sonra Şam'dan aldığı cami tu: resimli mahut cep fenerinı kendi G«c«ıin karanlığında ters şey çantasından çıiarıp âletie ölçtü, er görmüşüzdür belki .. Söy'.edık aynı boyda aynı ığırbkta. erinlz muhtemeldir. Be'kide siz a Şara fenerini iletten bof kalan evleri söndürmek için çalllara doğ ceb indirirken, kendi kendine söy ru kostunuî. lendi: Hartman bu fikre dört elle sarıl Dur bakalım, nı;ün yalaajık iı. Heyecanlandı: tan sağınnıs bu? Neynüs bu âlet? Uzaktan otomobillerin korrıa ses leri duyubnağa başlamıştı. İnfilâkı fark edenler imdadcl geliyorlardı. Kaçışanlarda birer ikişer dönmek teydiler. Bu arada Emirin beyazlı hayali de göründü. Emirin EmaneÜ Sanki telsizle haberdar edilmişler gibi, aynı anda, muhtelif yönlerden kaza yerine türlü vasıt:lar geimişti Bunlann arasında polis arabılanyla beraber bir de can kurtaran vardı ema, kurtaracak can bulamadx Dort ceserten eser yok. Enkazın yanışı iç:n için devam ediyor. Ateşin araziye yayılması önlendi. İlk soruşturma hemen oracıkta yepılmıştı. Hayret! Mühtedi! meğer İbtanice de bilirmiş. Kuşku ile kendi sine bakanlara lâf arasında başıru çevirip kısaca izah etmek lüzumunu duydu: İbranlce Arapçanın kardeşidir, Malum. Ben de müşteşrikim. Muka yese yolu ile öğrendim. Ve kMı İnTilizce, kâh Israelin res mi dili elan İbranice ile anlatıyordu. Hostes psportları çantssından çıkanp uzatmıştı. Cesetlerin hüviyetleri bu şekilde tesbit edilmişti. Ve Arap hacılann kaçtıktan tonra Infilâka ragmem dönmediklerl görülerek bir kısım polis onları takibe glt ti. 31 Mart 1956 tarihinde yapılan Bankamız Hissedarları Umumi Heyet toplantısında: 1 1955 yıh nel Kân olan (5.022.840,86) Liradan, (1.055.348,16) lirasının ihtiyatlara tcfrikine ve bu suretle ihtiyatlar yekununun (11.854.305,21) liraya iblâğına, t Esas mukavelenamemiz mucibince, kârdan tahslsi lâzım gelen kısımların tefrikinden sonra, Hissedarlanmıza 1955 yılı icin % 11.5 nisbetinde kâr tevziine ve bu suretle (500) lira itibarl değerinde beher faisseye brut (57) lira (50) kuruşun 2 Nisan 1956 tarihinden itibaren tediyesine karar verilmi§tir. Kıymetli Hissedarlanmızın Şubelerlmizîn her hangi birinden temettülerhıi alabileceklerinl ilân ederiz. YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İdare Meclisi Not: 1955 yılına ait yukanda arz olunan temettü hisseleri, beheri 50O liralık asıl hisse senetlerınin (11) numaralı kuponları mukabüinde ödeneceginden: a) En son yapılan Beş milyon liralık Sermaye tezyıdine ait muvakkat hisse senedi makbuzları yerine asıl hisse senetlerini henüz slmamış olan ve, A, B. C. D. E ve F tertibi beheri (10) liralık hisse seneîlerini yeni (500) liralık hisse seneüerile tebdil etmemig bulunan V. | 5 «12.18 15.S3 18.35120.081 3.S9 E. J11.03, 5 44 9 19 12.00 1.33| 9.25 Yazsnlar: Nihal Raramağaralı ve VâNu Bu «efer onun bu hareketi Guîe ri is>an ettirmedi. BOâkis .. En za yıf anmda böyle bir şefkat, onua âciz çoruk duygularım tahrik etti. Gözlerinden yaşlar boşandı. Cenııl, arcak jimdi umumf mahi yetteki fe'.âVetimi görebiliyor. Ya nan uçağ» bakışlarıaı dikmiş: Nasıl oldu bu?... Nasıl oldu da bu? diye söyleniyordu. Güler, yüzücü erkeğin boynuna saklayarak jikâyetci bir çocuk gi UçağırriTi bu Hartman yaktı. b! ağlamaia başladl: rımızı yakb bu... Erdoğanı bir thtiyar hacılarımızl, genç pilotla yumrukta benzinîerin ortasına yu varlcdığını gördük... Sonra koşup kuru otlarl çakmağıyla tutuşturdu cunu da gördük... Cemil... Cemil bev... Bu adam kaatil... Bu adam. Facianın böylece Gülerin ağzıy !a hülasa edilivermesi, Mamadadı nm Ia kargaşalığa tğrayan kafasın da bir vÜ2uh yaratmıs, onun da gdz\a5!ariM cnshırmuştu O da ba gıra bajıra ağlamaga başladı. Güler, kıçkirıkları arasmdan: îkisir.in da heyecanlannda Byle Yalan söylüyor... İnanma, Ce bir aamimiyet vardı ki, Cemilin ı tesir altında kalmaması mümkün mil bey... dedi. Elbette ben yak ı oîamadı. Gülerin hâlâ göğsünde tlm, demeyecek... Gördük biz... Bu cürmü islediğinizi gör sikarak sahte bir keder ifad^siyle bu sahneyi feyreden Hartman'a göz mü.'Jer, bay Hartman!... İşlemedi ğiniz bir suçu size isnat etmeleri lerini çevirdi. Bakışları itharr. ediciydi ki, Hart ne sebeb yok. Amerikalı mühendis bu seferse man kendini müdaiaa lüzumunu sinin perdesini değiştirdi. Ve yük duydu: Bu hajnlperest bayanlar uç;ğı sekten atü: benim yaklıgımı iddia ediyorlar değil mi?... Yüzüme karşı da söy lediler. Siz takdir buyurun baxi: Uçağı ben kurtarmış, ben selâmet la yere indirmişken niçin yaka yım? İnfilâk olacağını kestirip siz leri evvelce tehlikeli sahadan ben uzaklagtırmadım nu? Cemil «ordu: Ihriyar hacıları mıydıruz?... Maalesef... İki pflotl» beraber onjar da yandl. Infüâk neden oldu? Hartman bir takım teknik icaha ta Küçük hanun devktler arası blr mesele çıkarmak gayesini gü debillr. Müttefiklerin arasını açmak gibi siyas! bir maksadı olmadığı ne malum? Hem fuçlu, hem güçlü mevkiin deydi. Ka;!arını çatıp kameti biis bütün yükseltti: Belki de gizU bir partidendir Benim ise hüviyetim malum.. Ben Amerikanın taıunmi} bir i| ada mıytm. Ben Yalun Şarka iyilikler yapmakla fln almı?im. Benim Turk dostu olduğumu Ankarada da bı lenlcr çoktur .. Küçük hanım her hside fizla teessürden iyi muhake b) hissedarlarımızın yeni hisse senetleri, 1955 senesl temettülerinİR tediyesi «ırasında kendilerine takdim edüecektir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle