04 Temmuz 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
oörr CUMHUBİYIfT Yaıan GFDRGE StMENOM 100 2 Nlsan 1958 Resimli Romanımız ££ D OLSAM B£LK' AYA/f Calınau Tabanea ASAMA HASSASTtR rABA/VCA A TES ŞEHIK TIVATKOLAB1 DRAM KJSMI Gizll oturura Saygılı Tosma Türkçesl Orhan Akbal. Orhan Velı Kanık YETsI TIYATRO Ha'arın Mlrası Yazan Curt Goetz türkçesl Turkis Novan ISTANBUL BÖLLMU Hammlar Terz hanesi ^Yazan Georges Jeydeau turkcesi Mahmud Yesan) 8ABAM» KURTARMAMJ KÜCÜK SAHNE SEVGILI GOLGE (Lombre Chere) \azan Jacques Deval Çevıren Mebrur* Aleyok Yeldirme çarşaftan tasarrufludur Hele meşlahvari japıhrsa. kol kısnuadan da tasarruf edilir İngiHzler iktısad zorıle kı\nk paçalan lâv etmişlerdı Biı de çarşafın bojun kısmın dan btesini tasarruf edelira. Bueun gorulen çarşafların vızde elllsinde lktiaadl durum rol oynuyor Kadmlarımızın haricî gortinüşe ne ka da ehemmivet verdiKİerl maıumdur Eakl bir basma veya pazen elblseslle adl bır mantoyla sokaga çıkmaktansa çarsafa giraevl tercih ediyorlar Çar ?af b r r>evi avıp orten oluvor Bu ?unün lmkânlari e en ucuz blr manto 100150 lira srasındadır Bir çarşaf lse 1015 Hra arasındadır Hatta simdıden «Birer manto yaptırsınlar da çar şafı hemen atalım» dlyealere bile tesaduf edıln ek edır Fıkri Pehlivanlı As Hast Eez ^stğm Erıincan NOTUMTJZ A>nı tasarnıf iddıa an fes yasafi sırasında da 1leri surulmustu Ne kadar bos oldugu mevdana çıfcmıştır Zıra fes memleket m zde vspılmazdı Tamamıle ıthal malıvdı Halbukı kasket ve«aıre memleketımızde vapılıyor MUAMMER KARACA Papazlar Trafıgı Yazan K i g Tercum» Leylâ Erduman Phllıp MAKSIM TtYATKOSU Sakallı gti n (Yazan Bed<a Muvahlüd Mehmed Karaca) Otobüs yolculan Allaha emanet Istanbul Kastamonu yolcu otobuslerlnden birtne nlzamı dorder orta kanepe ile beser kışılık sıralarında altışar k 5 ı oturarak Sırkecıden b ndik Eşvamızı dahl tartarak kllo başına 25 er kuruş a.dılar Sirkecl kara koluna şıkâyetlralz ne*lc«»lz kaldı Arabaum el fireni tutmu^or ve lambalan çalışmıyordu Bunlan blz z<ıt şofor de itiraf ettl Hamdolsun jOlculugumuzu sag sağllm bitlreblldlk Ertugnıl Kahraroan Boyabat NOTDMTJZ Bu vatandas bır de 10 I rahk ruşvet ıhba nda bulunuyor B z dercetmedık Alakadar o'aıı bır makam varsa yukar n.1 kısa adresdro m« lumat sorabıllr PROF MMBUS'un MACERAJLAM: .,. Tunele daha aı otobus Çamaşırlajmıs cıldınız NIVEA soyesmde kodıfeleşır' Hıç lc mse ellerınıze bakınco çomosır yıkadığmızı anlomaz çunku N veo terk b ndekı Eucent, sayesınde tes r ede MİYEA kullanan İ sebebını bıl r I Her 100 lıraya blr kur'a numaraaı s Acele Safıiık \ LfftALIK FARA İKRAMİYELtRİ DOGUBANK Kam\onu «8» tonluk LâsI tıklerı yenı Mu Kadıkoy i Damga Sok No 16 = İ. VABİS ; 1 9 5 6 ikramîyeleri 1955 yılı umumî he yet toplantısına davet Mahdud Mes'uKyetli İst. Memurlar İslihlâk SCooperatifinden: MODAYAUYGUN Bl R T E N İ Bakın siza nasıl temin edar... Eu Usare guzelükleriııe lüna eden ve u z l k bir cüde nulllc OUB kadınlara bilhaau t»v«lye edilrnektedir. | U adır baa çıçeklcrden elde eaılen taptaze bır üaarenın ten Ozerinde hayret verln husalan vardır Bu Osare pıyasada Clr« Aseptlne adile aatılmaktadır Bu sıhirli krem cıldlıuze blr saiıyet, ip»k gibi bır yumuşajdık venr Jler Ç (e bu *af Gtor» n( im ^ Kooperatıfımızin 1955 yıl' âdı umumî hejet toplantısı 30 nıart 1056 tarihıne musadıf cuma gunu *aat 15 te Galatada Nrcatı Bev caddesınde 207 No lu Mudurlük Merkez bınasmda yapilacağı 13 mart 1956 tarıhlı Haber ve Ekonomı gazetelerıle ıîfm edılrrnsse âe mezkur toplantıda nısabı eksenjet temm edılemed!gınden ıkıncı toclantnırı 16 4 1956 tarıhıne musadıf pazarte<n gunu saat 15 te Cağaloğlunda Halk Egıtimı Dernegı salonlannda \apılma<=ı ve aşag da vazılı ruznam^dekı maddelerın muzakeresı kararlastırılmış oldugundan mezkur gun ve saatte rrtrklanmi7in te<=rıflerı rıca olunur PUDRAS/ zi arhrsbılırjinız Zıra Ihitva etiıgı 6ETAP0L sayesmde ienımze s^ırlı blrmalltlı kazanJınr RUZNAME: luvor ora|lırmalar )• mCmkun sabaü ve her akl şajn yüzLnüze ve boynunu» Clre Aaepttae aürünüz. Erkeklertn pek hojuna gıden bugünku modaya uygun bır ten elde etmış olursunuz. 1 Idare Meclısı raporunun \e bılânçonun okunması, 2 Murakıblar raporunun ckunması, Ua^an ve yayan 3 1O5Î jılı bılânçosu ve netıce hesablannın tetkıkıle kaCumnunyeı MatDadCilılı we bulj \e ıdare meclısı âzalarımn ve murakıbların ıbrası, Gizetecıl k Turk Anonjn ŞırKetl Cağaloğ u Ha Kevı «okak No 30 41 4 Statumuzun 41 ıncı maddesı mucıb'nce muddetlerı dolan Sahıoıerı 2 azanın verıne asıl VP •sedeklerın &eçılmesi, NÂZIME NAU1 \e ÇOLLKLAKI 5 Asıl \e vedek murakıl ların seçılmesı Yazı ışierını f en ıdare eden 6 Idare meclısı âzalan ıle murakıblann ucretlerınm taymi Me< ui Mudııı NA2IM Uİ USAY PAMUKBANK TURK AN0NIM ŞIRKET7 AKTİF 31/12/1955 tarihli BUânçosu Turk Lır ısı 12 708 700 1 233 948 1183 856 257 054 3 283 109 480 088 18 2803 021,32 43 60 21 50 SERMAYE TAAHHUDLERIMIZ MEVDUAT VE CARI HESAPLAB 1 Tasarruf mevduatl 2 Saır mevouat TEDıYE EMIRLERI MUHTELIF ALACAKLILA* SAIR PAS1FLER P AS İ F Turk Lırasl 17 000 23 1116 7 344 000 711 59 075 78 068 50 ODENMEMIS SERMAYE KA.S^ VE Î.EERKEZ BANKASI K^NUNÎ KARŞILTKLAR KASASI B^NKALAR SENEDAT CUZDANI Ikonto sene*lerı Işt "a senet'en ESHAM VE TAHVILAT BORCLU CARI HESAPLAR S^BIT KIYMETLER B ns'ar (*) A^=alar v Demırbi,lar (**) Ozel malnei bedeli ATUHTELIF BORCLULAR SAıR AKTIFLER ZAEAR LK TESJLS IVİASRAFLARI 5,601 761 85 1 742 306 65 10 051 50 4 046 844 98 1 994 517 75 6.249 31 351127 53 674 625 32 1 542 357 70 27 022 87 302 206 99 122 930,19 21086 928 740 369 948 477 998 26 515 858 6 53b 0Î1 75 53 88 85 03 bl 26 51i 858 03 NAZIM HESAPLAR 1 Cırolarımıı 2 Kefaletlerımız 3 Saır nâzım he»aplar 1183 963,33 1 312 083 17 4 039 99311 6 536 039 61 NAZI:I HESAPLAR f 1 450 000 ) hra uzerııiilen sıeortalldır ( 300 000) hra uzerınden siKortalıdır (•) BINALAR {'*) DEMIRPAŞLAR PÂM1JKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 2İMMET ^1/12/1955 tarihindeki Turk Lırasl 438 671 218 611 24 887 72 994 77.371 132.010 50 773 23 711 82 51 33 96 70 37 01 76 59 58 Kâr ve Zarar Hesabı MATLÜP Turk Lırası 298 426 74 261 792 15 897 07 477 998 85 1 II III IV V VI VII VIII IX PERSONEL MASRAFLARI NEŞRIYAT VE PROPAGANDA MASRATLAR1 VERGI VE HARCLAH BURO MASRAFLARI SAIR MASRAFLAR VERILEN FAIZLER VERILEN KOM SYONLAR AMORTISMANLAR MUHTELIF ZARARLAR I AUNAN FAİZLâH H BANKA HIZMETLERİNtlEN ALTNAN UCRET VE KOM m MUHTELIT KAHLAR ZARAR 1 039 114 81 Çanakkale ven ce kazası husus muha sebe memur ugurdan emeklıve çıkarılmışken 18 Ilayıs 1955 arıh nde vefat eden eslm Kazım Oral dan bana ve ıki olunacak dul Memleketimizde futbol tahmln • kızıma ıntı^aıen tahsıs müsabakaları vapılamıvor I ş i t t l * vet m mu= ma da r muameıat ve muha gore valnız Ziraat Vekaletl^ berat on avdan beri emekli «andıgı ge sadece at neslıni i s l a h * rel mudurlujunce netıcelendir lrr>»dıe n maksad le buna vetkı \enlm15 + den ben ve hastı kızımda tahsılde bulu Hı huki başka memleketlerde b ü J nan dıger k zım tahamm 1 m fevkrde meşakkıt dolu t ın spor teşkllâtı bu tahmln m ı l f b r rmhrumvet ıçınde Yobaza açık mektub »ibak'ilarile vaşamik'n r O tesıs* ntızar devresınl artık doldurmak uze Çok<an berl kes len ses ni şıene yuk er o m» din ı r hep bunun yuz * revu =e tmıve n ş or mu=sur Turk kadm 1e erile oluyor Spor Surası mı J Bjnekl Sandıjı muessesesı bu defa lırından en u vı mevklde olan birinl da merhum e« m Kazım Ora.a vefaferagatle memleketinln hizmetlnde o • ol ır ıımum mudurl te. mü ber < • an blr mfır"> »'mM tehdld edtvor T t!l makam l»e bu 1 İ temlo içln hat • tından bu zamara kadar o an rraajlamutehas ta hıni hacette yabancı muteha» + I rını kendisi adın» muh kl Cemussuıı «Çarşafın kanun dışı ed 1adına muharrer eekle C ta n ce bini bile du'imuo bir a n * ıbolu Ziraat mesl Ubl tatbikinde çok geç bile kal Bankajına gonderm1?. sıs c 1 bu işi »eliş'irlp sa«ladı^ı ge • ve ubıa ıle gle n dı* n ız blr mevzuu mjdifa etmekte çek mucıb sebeb» evve T ır e pıs«m er s f ad umlar (fruola • mebiı banka taraf ınd ın Emeklı Sandevam ederse onu o dürecekmissln J r a virdımlar llh İçin harekete geç ^ dıiına ıade olurduğundan bızlerde taIşte bu tehdldinle de çok suzel anla' lorsun kı »en o •nce» eimlş kn • nelldır 'ioksa h u i u m e ' tahsisati> rıfı irrkAnsız muzavaka ıçinde kıvranf rla bu n em ekette sadece bır yuz ^ e \erirrl7de sa mamız hem bu el • rrava terked mıs durumdajız karaBisın Dinden bahseden bır adam • 1iş!e mukadder hem de "öz söre ^ Gehbotuda \enıce hu«u»ı muhasebe ^"•^asını öldtırmeyi nasıl düşunebl • ore luzumsuz bir şevdir fıkrinde + memurluSundar Emeklı O u Kazım Oral llr? • \lm • e«ı MahTiUre Ora! M R Er T Çarç ıfın mudafaa edıleeek tarafı ne • Tavın bedelınde fark gozetilmeMeserret Sok No 22 Çengelkftv^ lir' Anlam voruz Bu iptidil kıvafetiu \ \OTUMIZ • mesıni rica edijoruz ne Tıirk.erle ne de Islâmljet ile zer • J Bu satır arın muharnr kumarın* rece alâkası yoktur Onu anc&k »enln Subay \e Askerl Memurlarla Orduda *ka>ıd«ız sarfız alevh nde olduğun i varıfelı bır kısım sivil memurlara veıl srlbl şeki perestler kıvmetll b ılu>or iştiıaki n ekte olan blr er taym bedelınin eecım Halbi kl fslâmi\er şerviînerestlı^ı hor • din nesrett £1 fık rlerınıze zo'! l ,5 l m c | a n d n l m ^oren e^as divası ruhHria Allahm " etm > or Subav ve A«ker! b'rli ıp< va^iTnak olan blr dlndir Vem u 1=, avdı 110 S v ' Memur ara ay • ••• <mnn <enm glbi dlnin haklkı manada 3İ hra v>rılmesı volundak! tajrının Telefon bakım ucreti •5in an mbilmekten aciz olan dln B ce f i n r e r n d e k bul ec l ş o'du n m cshili gft\*etkesler Is S T \ " e ihanet kaldırılmadı mı acaba 9 u Cazet»lerden okııvıınca bl? » • n • eıne^tedirler Çok sükur ki bu azız lefr k ec me<; re uzuldıun Sovlekı 195D yılırda telefon abone er nien alın mem eke e dtnmi ve vitanını sekPr M e m a r ' e S v ' M c n ' " ' ' srasın \en inki b çocuk a n senin > man*si7 maga bdŞİaran murz m bak m ucretın r da v ıtıbaren zı e<le fark v ok ur Kıvafet farkl sesıni kececek kuvve tedlrler Bu vo avnı se"en n Kas m avından dı ilk ad TI bizlmle Mçblr »lakaaı ol n nmavacigı a akalı Vekalet \ ( P T T vardi' Mesaı Gorev ve mes ııl vet avnı *na^°n gç" ık uı suru ç^>^afı kanuu Idaresının soz sah bı tems lcı'eri ta'af n dır K Hda bulun^n arkada^brımız kıta dışı 1 \n etmekle a'aca^ız dan aç k'anmıs ve kevfıvet gaz.e e er va nın mesaı: ne uvar Subelerde bulu^in sıtasıle umunu efkira aksettırılnıştı arkadaşlarımız 4ske 1 n pmıırur mes uDr \ SadıkoK u Halbujc bu defa Telefon Idaresınden vet, gıbl vazffe poıır Tf k e^ılmek Erkpk kı\afctlen dcçısnor da a a ?ım Ka*=ım ve Anıık 19oo avlarıra I «ımız n a r e n bizi , ^mekte ve maddekadınlarınkı degısmesın 011° sıd fiturada so?a gecen 2 ay ıç n \ 1e "•1 de m gdur etmektedır n Ben c ° çar^a'ın T prhinde inı ve ka eskıs gıbı T L 22 rrunzım bakım ııere+ı B<rsa A.kerlk Da re, nde S v .1 Muamele Memııru •naattmce k i n u n tek f ,eç bi e ka "n ş tahakkuk eıtırıld g nı gordı m rır SİTidl »oru\orum çarsTf taraftar Vuet p Avdogdu ^ukarıca arze» ıgım vazıyet muvace^ır r a he= nde Hancdeki ırkdaslarüe Lu fen a*vna\a b^k n z k n a ' e t i n l ? Ac^ba bana sonder !en fanj'a mı hat.Jı mektubla^mak hti\ormuş I ^rs^ bı ı*ınız veva 6açını?ın k e s tanzım ed lrr stı»' vok'a murzim bik m V ı i b s^eti ceker m ^ leket dışm i» ı c taranış şe^li 1000 degil 100 vıl ucretır n kaldııldığına da gazete er d K ırkdasUrıml, h e mevzuda mektuo e ^ e l k r e benzKor m u ' E n j m benim r de n t sa eaen bev ırat tarafımdan yan la^malt v mem eke m hakkırda ı G , v . i"i r< <f >aşınıda iken bıvıklarını 6uk lış mı anUşıunıstır' 1 S va? ) blg.Jer v.rm.ı. b Iffıler vermek , „„ Ker £07 ük (sap gibi k u ' a j ' n ı n arka S HuliiS He r sek v orum II a ta^anrı ^ BuCTun bu şe ilde b Kızı] oprak Rıf t Bev So a \ o 13 1 Mk uzatıp aeze^ilir m i s l n i " Pantolo n ır 17un paçaşı neden 32 cm deınl de Sııltarahme Ummete ?ore kıhkrar ^2 2o cm arasmdftd r ' Neirn <vağıtarıhe karıştı nızda carık vok da iakarpırı var? Neca i Ka aç Ben ça r afın vasak edılmesinı steım Istik'âl Mahi «1 M** eb SoÇar=if hakikaten mantıksız bir kıv 1 kağı \ n s Adapa^ rı 'et Şıınu da o uç k i d m m»busumuza hatır i ahn kı biz Tarklerın givi' 1 Kadıkov hatnamına dair hem dını ve hem mlllı olmalıdır Avnı bır acıkkma z manda ıslam oldugumuzu unutmamaGazeten 7 n 6 Mirt 195S tarihli cüs ln z Biz mus UTni z navlon çorap gı * 4 b hasında •Oku'ucı.'arla Baibaşa* sütu v p baeak gostermei e fıst=nın ko unu nundakl Bu da Kadıko\ hımanıı baş k»sip kol eos'ermek e goisa açıp ge? ıklı ' a z ı r z d e mevcud bazı noktolan mekle m ıslüman ık olmaz ro icık'KTii"' fıdalı bu'dum Tepeden t rna^a çarşafa b ü r i n u p eez Hamamın kapa'ı buiunma sebebleri rrek e de nimus»u'uk tas anmaz H ıla Kadıkj ün ve'ane çıft hamam olrnası sa midemki çars»f Vaikı or vukardak dolavıaıv e pssar günleri fazla mU'sterl j i are ^ eriT de Mec «c verTa°rılzl TICT gelmek edır Suların kış avlarında bueder m Heks \.nın koılu entaı «ıvah lundu*unuz için so»u* olması ısıtı' çorap giymeli Tabî bunun yanında ınisını euç e'tlnnektedlr m^ntoyu unutmamalıdır Kilabalık bır müçteri toplulujuna Sefer Kır su vetistirmek imkânsız oldugundan ha Notumuz maır n k sımlarından birinin kapatıl Kıvafe lerin ummetlere sore old i"u ması icap ediyor 0 devlrler taritıe kirı mı«f r Bu kaıde 1 e Aks1 h° de hamaTiın erken saatler riavet eden b^zı eeri kavım er ha \ 1 e de susuzluktan kapanrnası bazı nahoş 00 cud lsede Türk mll eti bevne nllel stan hâdlselere sebebivet vertvor dardı kabul etmlstır Bu gibl hadlselerin önüne geçmek SOLOAN SAGA Kıymetli keman gayeai İle kadınlar kısmı haftanın dl 1 Aiçak tıjnetlı peder ıkı keııgeı " inlerl açık bulunması tebebileBav Sacıt Erj,ene me 2 rs*ı\b>lı bos ve rnevcuj desıl kppatılmaktadır Bu yalnız kış ayların Elinizdekl kemana dair biz blr şev di ' k kelımel 3 Dızı ha1 rde =ır landa hjsu»e ge'en blr haldiı yemevız Mj«ıkı ustadlarının fikırlerini n şları b rb'rlerınden len gerı olm yaArus\ag Andonyan rak durduran cızgıler ıçogul» 4 E zan dok'our yazıo hastarın bular dığı ı r s T l a r e=k j=ul ccgul) 5 » Koruma hareketı 6 Vak a ve h?ı«en r varısı v jk«ek kal t»h jazı j a zan muhirrır 7 Korkak Batı An«r"o u krfbadansı ( kı ke'ımeı 8 Fa«ıla uzun kulakhnın meshur kotu huyu 22 « Haber er 23 00 Muzii Pl ) ANKARA 1 C K \ R I D 4 \ AŞAĞIY* 23 30 Dan» mu7lgl (Pl ) 24 00 Ka7 28 Açılış ve program 7 30 Tur 1 Insan u^tı b r ısiıdada tah b panış kuler (Pl ) 7 45 Haber er 8 00 Şar ustad (ıkı *elıme) 2 Vakt le Anakılar (Pl) 8 30 Hafif batı muziğl do uda hukı n »yrmus b r kısım T 1 kİSTANBIL (P' ) 845 Turküler (P» I 9 00 Sa12 27 Açılış ve program 12 30 Or ler (çogulı 3 Herkes ora rıayet ei*e bah müztSi (Pl ) 9 30 Dang müzlgl kestra müzlgl 13 00 Şarkı'ftr Afitab bır çok kotuhıklerr o r u r e gec lm ş (Pl ) 10 00 Kapanış Karacan 13 30 Oyun havaları Rad olur bır qes d sebzen n ıkı b!?! i m aesı z,ı ç a ] a n kanun d ^1 yo bağlama ekibl 13 45 Haberler Tersi 11 58 Açılış ve proaram 12 00 Fllm 14 00 Dans muziği ve hafif melodller kımse» dem»ktır 1 k ke rreı 5 B r şarkılan Pl ) 12 30 Sevim Çaglayan 14 30 Beraber şarkı ar Çalanlar Hak em r mazı ve esk 1 k le alakası b j undan şarii ar 12 03 Serbest aaat kı Derman Hadive Ötügen Fevzi As nııyan 6 Aç k v p or'ava 'ovan 13 00 Haberler 13*5 Hafif batı mü lan 1 Yorgo Bacanos 15 00 Kapanıs ııkı kelıme) 7 Adr.vatk den» nın = ziği Pl ) 14 00 Nermln Demlrçavmeshur fırtınaM blr odevı • dan şarkılar 14 15 Aliye Doftançavıcra Sut ve ekserı ,ut dan turküler 14 30 Hafif batı mü16 57 Açılif ve program 17 00 Ak . . ^ <:n»rrı ,ut mamulatınır rengı zlğl (Pl ) 15 00 Muzaffer bkar'dan şam konserl 17 30 Konuşma 17 40 I tkr dal veya kısımlarından vapılm ş şarkılar 15 30 Hafif batı müzlgl Hakkı Derman fasıl hevetl 18 10 kablardan (Pl ) 18 00 Kapanış D?ns müziğl ve hafif melodiler (Şev1 i 3 4 5 6 7 8 * ke 'iucesaz Orkestrası) 18 30 Saz 16 58 Açı ış re pro^ram 17 00 Mus ese eri Çalanlar Çevdet Çağla Halll Ca" Yorgo Bacanos E r c u m e n t Bata tafa Se^andan çarkılar 1^15 Dans müzlgl (Pl ) 17 45 ^dım adım Ana nay 18 45 Plâk dolabından 19 15 dolu 1" 30 Kanser savaş haftası mıi Üskudar musikl eemiyeti Idare eden naıeber le konuşma 1" 40 Dans n j Emin O n ş s n 19 45 Hiberler 20 00 zlğl fPl ) 13 00 Ismet Çevlker den Rlchard T i ı ı h e r den operet ve vivana şarkılar 18 15 Kovtln « a t l 18 30 melodılerl 20 1D R ı d v o gizetesl Turddan sesler 18 55 Serbest saat 20 30 S ı r k i u r Vtcml Rıza Ah sk&n 19 00 Hnberler 19 15 Tarlhten bir 21 00 Spor hfl^bıhdleri E»ref Se'llc n vaprak 19 20 Yasar o ( venlr re ar l 15 S a n a t k ı r n r gecidi Istanbul rad ] kadaslan 19 45 Erlekler topluluğu vosu Ses ve Saz Sanatkarlgrının lsti 20 15 Badyo gazetfMt 20 30 Ser ro^ıleı 22 lo Sevı mis va sler 22 30 beft saat 20 35 Senfont orkesîrası Orrıan haf TSÎ munasehe 1 e k o n u s r r a X 21 20 Konu«n a 21 o Hiflf batı mü 22 4fl Senfonik i ı ü z i k 23 15 Haber O 7İJ1 (Pl ) » 00 B M Mecllıtnda bu ler 23 30 Fro<*nm 23 33 Hafif me ce O g i n 22 15 G en Milıer muzı = i (Pl ) »odiler 24 O Kapanış bıi' ve bov'e duşuncelerın tazjıkıle Turk kadınına zor a glvdırılm'ştir DP başkanı efkârı umumivevl avdmlatmavı blr vana bırakarak evvela «enri. ftkir ve duşuncelerlnl aydınlı*a kavu'turmaŞa çalışsın Z ra bövl» dusuncelerın artık kârı tamam oimalı Dr Haseyln oülekon Çarşaf da aynen bovledir Çarşaf Gunun butun »aatlarında Tunel otobus venne 100 kusur lıralık manto vaptırmaga hıç hacet voktur Avnı f ata lerı vardır \e mua\\en ış saatları harıç yeldırme vapılır Boyun kısmı da arta ek^erıvet'e uç beş >olcu ıle gıder ge kahr lır Halbukı mıktarı buyuk bır >ekun tu n Ing lizler kıvrık paça yapmamak sa. t a Be>azıt tarafına g decek v olcuHr ve«nde kumaş tasarrufu elde etmışler ' otobu^le gıd»b lmek lç n uzun zaman dı Biz de çarşafın bovun kısmısını i beklemek zorunda kalırlar agvederek kumas tısarrufu yapaDilırz I Fazla volcu taşıvarak hem halkın hiz Yeld rmeler meşlahvari kolsuz dahı rretınde daha fa>dalı olmak hem de bu oıab lır ı fazla yolcuda" alacagı para ıle ıdareye d a n a f a z l a llr Çarşafın taiarruflu bir ustluk oldugu ! «* temın etmek bakımınd a n otobus dires nın bu hususu duze t h )eı serıveve benzer bır ıddıadır ka ' ını dılerım ma ndej z 16 Mirt Şehitleri Caddesi No 18 Turk kovlu kadını çarsafı Vezrec ler kendıne ma] etmemiştir Tacetün Seçkın 17 mart tarihll Cuiınuive te ve bay Kıbrıstaki kız kardeşrerinuz S u e ı nıııı K ' r ı n d şı i r e e m ı ÖLrendıkten sonra çarfafı men edecek kaHasretinı çektığ mız gu»l Kıbrıs ı nunun bir an ev el eerçek eşmeslnin \akından tanıvabı mek \e oıadikı ırk înki ab arımız için ne kadar eızem ol diM >ıır zla sam mı bır munasebet kur dugtı blr defa dahı an aşılmış oluvor mak anıacı ıle arzu eden kız kardeşleÇıp ak olır Turk ıcad nı de 1 aicak rımızle t a n ş ı r a k utıjorjz 1 Mek upları boyle flk r Te düşünce erdir ! nı a>:n*ıdak adresımıze gondermeler nı Mektub sahibl maalesef haklkl Ana rica ederız doıu kadmını d ı f\nımı.,or Turk ko, Muammer Yılmaz \e Muzaffer Trtnverı J kadını h'ç blr z mnn çarşaf altına Be>azıt Bev zsarav Ka 3 No 165 2lrmemli onu ken'line mal etmemlşt r Arabıstan ithalı çarşaf kor taassu ••••••••••••••"••• tMehınedcıgm» anası çarşaf nedır bılmez FatıhJer lavuzlar zamanında çarşaf f v 0K u tar hı tetk k edersen /. o zamanlar kadının sokak kıyafetının bu gurku mudafaa e tıginız çarşafla kıyas ediiemı >ecek Kadar caz p oldugunu o^renırsınu Namık Kemaller Aptulnak Ham tlerın çoeukluğunda ıse v ne çarşof deg l ja}mak feraee hak mdı Çaısaf zulum ve st bdad kar5i = ında es r mevk ne duşen zivallı Turk kadınlıgının burundugu b 1 kısvedır ve tauhı de o kaddr eskı degıld r Mılıı\et ve Islam vet 1 e de bır »lakası yoktur Sızın s nlı zaferler le ıft har etmek ısted gın z (Mehme cık)m arası kov un de çar» f nedır bı*mez Mubarek kadın kendı dokudugu veva kasaba çarşısından vumuıtal^rına mukabil aldıâı basmndan bır salvar gver ve başını da kundaklar. onun temız alnı ve saf vuzu her zaman a<,ık kalroış'ır oyle < lacaktır onu çar « f veva peçe ıle k»patmak k msenın hadd deg Id r O«mmbev Hayrett n R Eru gen (Olu emekh\e maas), duhına, >etımıne taş Kumarın kaMilsız şartsız afe\hınde\iz Î BÜLMAC z mm m m â B Y O BÜGUNKU PR06RAM TİEİ AIVI IAİL Sli C.Üİ |A!LİA|M|A s İV|| s m Y EV !D|E E|T İ |N K|E SİRİ E\D W İP İ l i KİAİ L |E|M|H Y|E llzl İ I N » İB 11 z
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle