06 Temmuz 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SEÇİLMİŞ Hikâyeler Dergubin 48 ind mjm 11 »ör. • y m , 4 hlkây», S tacelem», degtiniM rc desenlerlc S rcnkll bir kaiNtk lçinde, 94 nyf», 50 kunif. ÇIKTI P.K. 183 Ankara 31 uıci fil sayı 11.381 u m h u r i Y6t KURUCUSUryilNUS NADf Teıgral ve mektub adresi: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 248 Teiefonlar. Umuml Santra] Numarası: 224298, Yazı Isieri: 22429» Mtbas 2242S) Şiir ve Müzik Gecesi Türk Edebiyatçılar Birliğinln hazırlad'ğı zengin program bu gece saat 21 de Tepebaşı Dram Tiyatrosıında verilecektir. Yakub Kadri, Ataç ve Tanpınar'ın konuşmalarından sonra tanmmıg şairlerimizi bizzat dinliyeceksiniz. Ayrıca Cemal Reşid: Piyano ve Cep Tiyatrosundan kısa bir piyes. Davetiyeler Varlık ve Yenilik Yayınevlerile Osman Güzel, Necmi Rıza Mağazalarında ve Tiyatro kapısında. Pazartesi 2 Nisan 1956 ^. J Muhâlif partilerin ana cevabı Mitînglerden vazgeçilmesi için rejim davasının halli ve iktisadî bir program hazırlanması lâzım geldiği belirtiliyor Huseyin Cahid Yalçııt, CJLP. kongresinde basına yapüan hucumları reddetti ve: "Partilerarasında işbirüğine lüzum vardır» dedi Egede Hür. P. toplantısı KaraosmanoğİB, dün Karşıyakada yeni bir konusma daha yaptı Hür. Partisi Genel Başkanı: «Bugiin memlekerte emniyet ve himad buhranı var, meşveret buhranı var» dedi Başbakan dün yeni bir nutuk söyledi Karabiikte konuşan Menderes, muanzlarına cevab verdi ve: "Artık yetmez mi şeamet tellâllıgı,, dedi Yapılan işlerden bahsederken Başbakan dedi ki: «İhtirasm, hasedin dili durmuyor» Mend«res. bu arada. Karabükün 1950 de 75 bin ton istıhsal vapmasına mukabil 1955 ienesinde 156 bin ton istıhsal vapmıs bulunduğunu sövleyerek fabrikanm daha da tevsii için vapılan ven yatırımlardan bahsetınis ve bunlaruı bir netices olarak demir istıhsalâtıam derece derece 400 bir Sa 5 Sü 3 te Kıbnsta yeni hâdiseler Tedhiş hareketlerinin yıldönümü dolayısile bombalar atıMı 2 kişi öldfi Lefkoşe 1 (R.) Kıbnstakl tedhiş hareketleri baslangıanm yıldönümü olan bugün, Kıbrısın muhtelif yerlerınde yeniden bombalar patlamış ve hâdiseler ©lnrus.tur. Sokağa çıkma yasağuun ilân edildiği Lefkoşe ve Linıasolda duTum nisbeten sakin geçmiş,tir. Tedhişçiler Famagusta îngilia kuvvetlerinin özerine bombalar atmışlardır. 3 tngiliz memuru yaralanmıştır. Larnakada, bir tngiliz ailesinin lkamet etiği bir eve birkaç bomba atılmıştır. Ev harab olmustur. Can kaybı yoktur. Ktlroada, gene bir tngilit memurunun evin» boonbalar atıbnıjtır. 2 İngiliz yaralanmıs.lardır. Bu ke«fcnde, îupiîeîl gîJfllîen"4 1fS$Fy»kalanarak tevkii tdilmişlerdir. Limaso'.da, 7 muhtelif kesbnde bombalar atalmıs ve Krallık Donanmasuıa mensub 4 bahriyeli yaralanmîşlardır. Aynea bir sivil İngiliz arkasmdan ate» edilerek katledilmiştir. Magosa aokaklanndan birinde, bir Ingılıı askerl otomobiline 3 Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Hüseyin Cahid Yalçın diinkii C. H. P. kongresinde konuşurken "MUSTAFA KEMÂL Üniversiteli GELİYOR!,, Arkası Şehrimizdeki C.H.P. Ocak kongrelerine dun de devam edilmis. ve yapılan 14 Ocak kongresinln hemen hepsinde Başbakan Adnan Menderes'in Zonguldaktaki son konuşması protestolara sebeb olmuş. söz alan hatipler, mitinglerin men'ıyle Ugıli olarak hazırlanacağı bildirilen ka nun tasarısının antidemokratik v« Anayasaya aykın olacağım beürtmi|lerdir. Günün en" mühim konuşmasını, Eminönü ilçesine bağlı Tavşantagı CJI.P. Ocağmın Marmara lokalindeki kongresinde Hüseyin Cahit yapmıj ve ezcümle şunlan söylemiştir: « Eskiler yazıya başlarken mu' kaddeme olarak Padişaha dua ederlerdi. Bu bir paratoner 'siperi saika) 1 varifesi görürdü. Ben de «imdi Adl nan Menderese tazimlerimi ane» derek söze bashyorum. Iktidarda kalabilmek icin yapılacak iş, halkı aydınlatmak ve inandırmaktır. Bizim vazifemızse halkı v» hükumeti ikaz edip doğru yola getirmektir. Fakat her nedense bizim S a . 5, Sü. l d e îzmir, 1 (Telefonla) Egede bir propaganda kampanyası açmLç olan Hürriyet Partisi, tertib ettiği ikinci büyük toplantısını bugun Karçıyakada yapmıştır. Büyük bir halk kütlesinin alâka ile takib ettiği bugünkü toplantıda, muhtelif hatiblerden aon I Karabük 1 (Telefonla) Demir v» ra, Parti Genel Başkanı Fevzi Lutfı J S '^abrikalarmı ziyaret ed«n Basbakan Adnan MenKaraosmanoğlu kürsuye gelmiş ve ieres bugün burada çok kalabalık bir halk kütle•salonu dolduran binlerce Karşıyakaine hitab etmijtir. Basbakan Türk mühendis. teklının alkışlarile sık sık kesilen aşağınisyen ve i^çilerini övmüj v«: daki konuşmasını yapmıştır: «Türk i*;isinin kafasının alamıyacajj, elinin ı Muhterem Karşıyakalüar; programın son dakikalarına gelmiş olduatmıyacağı hic bir is yektur» demistir. ğumuz için konuşmam kısa olacak (Arkast Sa 3. Sü. 4 te) Konya Et Kombinası dün hulamıyor Kombina tstanbuldan canlı sığir satın aldı; bunlar kesildikten sonra gene şehrimize gönderilecek! Konya 1 (TelefonUO Şehrimizde tesis edilen ve büyük bir ihtiyaca cevap vereceği tahmin olunan Et ve Balık Kurumu tesisleri son lamanlarda kesim yapacak sığır bulmakta müşkülât çekmektedir. Kombinanm sığır müteahhidi haftalık taahhüdünü yerine getiremiyecek bir duruma düşmüştür. Son çare olarak, gene kesimi yapıldıktan Sbnra tstanbuhı sevkedilecek canlı mğırları, îstanbuldan mübayaa edıp getirmiîtir. Bu şekilde. son hafta içinde 8 vagonla 500 sığır getirılmiı ve et kombinas.ına teslim edilmiştir. 9 eylul 1922 de lzmirde denize dökülen Yunanlıları ahp götüren Fransu harb gemisinin kumandanı hâtıralannı anlatıyor Îzmir, 1 (Telefonla) 9 eylul 1922 lenesıntie Izmııın Yuııanlılardan temızlendiği gün denııe dokulen Yu nan askerlerinı kurtaııp tam yolla limandan ayrılan Fraıısız harb gernisi Tourville'nın suvarısı Metral, 500 turıst getiren Fransız transatlantığı «Marsilya» nın süvarisi olarak dün limanımıza gelmiştir. Metral, o tarıhi gunü bir gazetecıye şu cümlelerle ıfade eünıştir: € Azızım, 2 0 3 0 kelıme türkçe bilirim, fakat 30 yıldan fazla geçtığı halde unutamadığım tek cümle şu olmuştur. «Mustafa Kemal geliyor!» Biz Muttefık kuvvetleri içın karanlık gunlerdı o gunler . Yunan hatları çokmuştu. Hiç unutmam, ılk yaralılar Izmıre geldığı zaman anlattıklanna inanamıyorduk. Bilâhare cepheden kaçanlar da anlattüar. Mustafa Kemal gelıyordu. Nihayet beklenen gün geldi. «Mustafa Kemal geliyor» diyenler aıtık Afyondan bahsetmiyorlardı. EiJerıle Bornova taraflarını gösterıyorlardı. Sonra arkalarına bakmaUan kaçı C. H. V Genel Başkanı. İkinci İnonü zaferinin yıldönümü münasebetile öğrencilerle hasbıhalde bulundu Stalinin cesedi kaldınlıyor K m l Meydandan kaldınlacak «lan sabık diktatörun naşını, akrabalan istedikleri yere defnedecekler Yeni Delhi, 1 (A.P.) îyi haber alan kaynakların bclirttiklerine göre, yüksek Rus makamları, Stalinin cesedıni Kızü meydanda, Lenin'in de bulunduğu şeref mahallinden kaldırmayı kararlaçtırmışlardır. Aynı kaynağın belirtüğine göre, Stalln'in akrabaları eski diktatorün cesedini teslim alacaklar ve kendi arzu ettikleri bir yere defnedeceklerdir. Haberi veren fevkalâde alâhiyetli kaynak, bugünlerde resmi bir tebliğ yayınlanacağını belirtmış, fakat cese din ne zaman nakledileceği lıakkında kat'î bir tarih belirtmemiştir. takımıınız dün Mısırı 31 mağlub etti 1956 Ordulararası Dünya futbol jampiyonası dün Lizbondaki National stadında yapıkn büyük bir merasimle başlamıştır. Merasimi müteakıb tumuvanm ilk karşılaşmasını Türkiye Mısır ordu takımlan yap mışlardır. Bu mcçta bilhassa birincl d«vrede güzel bir oyun çıkaran takımımız Kadrinin iki golü ile haftaynu 20 galib bitirmiştir. İkinci devrede Alinin ayağından üçüncü golünü kazanan ordu takımımız maçtn sonîanna doğru pensltıdan yediği bir golle maçı 31 kazanmıştır. Maçtan sonra takımlar sahada yer almışlar ve İstiklâl marşımız çalınırken bayrağımız da şeref direğ;ne çekilmiştir. •• •• •• Günün ikinci maçında ttalya, Portekizi 30 yenmiştir. BiUndiği gibi takımımız ikinci maçını 4 nisan günü İtalyaya karşı oynıyacaktır. Hususî surette Lizbona gönderdiğimİ2 arkadaşımız Salâhaddin Gizin maçın tafsilâtı etrafındakl yazwı Telefoto CUMHURt YET Lizbon • Franklurt t»t»nbul Ankara 1, (THA) Cumhur Bas son sahiıemizdedir. Kadrinin frikikten yapüğı ikinci kanı Celâl Bayar'm ziyaretmi iade maksadile İran Şahı Muhammed Eıza Pehlevi'nin mayıs ayı içinde Turkıyeye yapacağı resmi zıyaret münasebetile muhteşem bir karşı lama merasimi hazırlanmaktadır. Şahır. Ankarada bulunduğu müd det zarfında hipodromda yapılacak buyük resmigeçid ve gösteriler den başka muhtelif askerî tatbıkat da tertib edilecektir. Şah şerefrne Cumhur Başkani tarafından bir balo verilecek, aynca ziyafetler tertıblenecektir. Şah İstanbulda da aynı şekilde karşllanacak ve Dolmabahçe sarayında nvsafır edilecektir. Cumhur Başka nı Sarayda Şah şerefine bir balo verecektir Kraliçe Süreyya'nın Şaha refakat edıp etmiyeceerf henüz kat'î ola rak bılınmemektedir Selâhiveth çevrelerden bildirildığıne göre, İranJgahırun Türkiyeyi «iyareti sırasmda iıer iki memleketi llgılendıren meselelerden başka Or Talafoto CUMHUat TWT UsboD Frankiurt Istanbul ta Doğudaki son gelişmelerin d« fcodea geçirilmesl muhtemeldir. KadrMn atü^ı ilk folümüz Mısır kalesinü böyl* «Mİ Ankara, 1 <Telefonla) ikinci lnönu muharebesının yıldönümü miınasebetıle Üniversiteli gençler, bugün Balıkesir 1 ^Hususî) Cumhursaat 11 de Ismet Incıı ıu CrtP gebaşkanı Celâl Bayar beraberinde nel merkezinde ziyaret etmişlerdir. Gençlere «sıze bugunku toplantı Ziraat Bakanı, mılletvekılleri ve vesilesile mümkün olduğu kadar po generaller bulunduğu halde Balı Baü Almanyanın Ortadoğudaki Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Arfcast Sa. 3. Sü. 1 de diplomatlan, yann başlıyarak 7 Ni Arkası Sa. 5. Sü. 3 te sana kadar sürecek bir konferans aktedeceklerdır. Gumüşsuyundaki tstanbul Başkjnsolosluk binasında toptanacak konferansa, Batı Almanyanın haricî faaliyetleri tedvire memur Devlet Bakanı Walter Hallstein riyaset edecektir. Ortadoğu memleketleri başkentlerindeki Alman orta elçi, elçi, büyük elci ve maslahatgüzarlan konferansta hazır bulunacaklardır. Waster Hallstein ile Ortadoğudaki dıplomatların bugun muhtehf uçaklarla Istanbula gelmeleri beklenmektedır. Çok mühim meselelerin müzakere »encler, Jnöniinü ziyaret ettiler Cumhur Başkanı Almaıt diplomatlan yarın Balıkesir hava şehrimizde toplanıyor 7 üssiinü ziyaret etti Konferansta. Bab Almanyanın Ortadoğu siyaseti tesbit olunacak edileceği konferansta, Batı Almanyanın Ortadoğu politıkası tesbit edilecektir. Bilindiğı gibi. aynı maksatla, Bab Almanyanın iktidar partisi olan Hıristiyan Demfckratlann Dış tşleri Komisyonu Başkanı Dr. Otto Lenz, bir Ortadoğu seyahatine çıknustır. Evvelki sabah uçakla Beyruta müteveccihen Istanbuldan ayrılan Dr. Lenz, Ortadoğu memleketleri ba»,kentlerinde hususi olarak tetkik ve temaslar yapacaktır. Aynca, konferansm gündeminde, Arab tsrael ihtilâft, Sovyet Rusyanuı iktisadî ve askeri yardım teküfleri. bir piyasa olarak Ortadoğu mem leketlerinin durumu ve bu bolgeye Arkası Sa 5, Su. 6 da yaşındaki ressamm sergisî dön açıUi Fenerbahçe dün Ankaragücünü 8 0 7 7 yendi Ankara 1 (a.a ) Hasan Kaptandan sonra resım s?hasmda henül yedi yaşında bulunan ikinci h rika çoeuk Mehtab Uygunerin suluboya resimlerinden muteşekkil bir sergisl bugün DilTarih ve CoŞrafya Fakültesi küçük resım galerisinde yapılan bir merasimle teşhir edilmeye başlanmıştır. Maarif Vekâleti mensublen ik »üzide bir sanatsever topluluğu rm aile dostları ile basm mensubiannın hazır bulunduğu açılıs merasiminde Mehtab Uygunerin suluboym iîe yapılmıs 30 tablosu hakkmda izthat verilmiştir. Bugün 2 saat zarfında 900 e yakın ziyaretçi tarahndan büyük bir takdirle karşılanan sergi 15 nisana kadar devam «îecektir. Böyklikle F. BahçeH basketbolcular Ankaradaki turnuvanın şampiyonu oldular Ankara, 1 <a.a.^ fenerbahçe takımının da iştirakile tertiblenmiş olan basketbol turnuvası bu geceki maçlarla sona ermiştir. Ankaragücü takımının ve idarecilerinin maça istirak edemiyecekleri ve buna sebeb de, evvelden organizasyon komitesinin kulüble anlaşmarruş olduğunu ileri sürmesi dolayısile u zun münakaşalar olduktan sonra bir anlaşmaya varümıştır. Gecenin ilk maçı, takviyeli Yedek Subay fle Mülkiye arasmda oynan nuştır. îlk devresi Yedek Subaym hâkfaniyeti altmda geçen maçın iLc devrerl 3217 önde bitıren Yedek Subav, maçı 4540 kazanmışlardır. îkinci maçı, Fenerbahçe Ankara» Çarşafı savunan koca! Sapancanın ileri gelenlerinden biri: «Biz kadınlarımıza doğduk lan zaman siyah kefea, öldükleri zaman beyaz kefen giyüîririı» dedi, buna rağmen çarşaf, gön gectikçe ortadan kayboluyor RÖPORTAJI YAPAN: ŞAHAB BALCIOĞLU İran Şahı geliyor ay Arkası Sa. S, Sü. 8 de Nana rekfâm için kaçmış Paris polisi. dansözün, {azla alâka görmemesi dolayısile bu demode nsulü seçtiğini açıkladı Paris, 1 (THA) Bir müddet evvel annesi tarafından, kaçırıldığı Paris Pobs Müdürlüğüne ihbar olunan dacsöz Nana, henüz meydana çıkmamıştır. Bugün Paris Polis Müdürluğu sozcüsü gazetecilere, kayboıduğu bildirilen dansözün her hang' bir şekilde kaçırılmasının kat'ıyesı mevzuubahis olmadığı nı, ihbar üzerıne yapılan ilk tahki katta, reklâm için böyle bir yol seçtiğinin anlaşıldığınj bıldirmiştir. Arkası Sr S, S* 1 4e * Carsaiın izine raeüanmıyaa M««uiuy* kojunun genç kızları bir arada , (Yazın 3 üneü
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle