01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ZNbanl95« CUMHURtYET üniversileli gencler, İnönünü zîyaret ettiler (Baştarafı 1 inci sdhifede) Amerikadan yiyecek maddesi ithal edilecek MİTHAT CEMAL KUNTAY DEFNEDİLDİ Ölümünü teeisürle bildirdiğimiz klymetli gazeteci ve edebiyatçı Mithat Cemal Kuntay'ın cenazesi dün kaldırılmiştır. Merhurriun nagı. öğleyin cenaze namazını müteakıp Teşvikiye camiinden alınarak Üsküdara götürülmüş, Karacaahmeddeki aile makberesine defnedilmis.tir. Törende, millejtvekilleri. Vali ve belediye Ba^kanı Gökay, Emniyet Müdürü. Beledive Baskan muavinleri, Prof. Şekip Tunç, Ali Fuad Cebesoy. Sükrü Kaya, Fahreddin Altay hazır bulunmuş, bir polis müfrezesi selâm resmini ifa etmistir. Bişta Başbakanınki olmak üzere, muhtelif zevatla resmî ve hususî teeekküller tarafmdan 25 kadar çelenk Rönderilmis.tir. Resimde cenaze Teşvikiye camiinden aknırken görülmektedir. Muhaüf partîlerin Başbakana cevabı llitika teferrüatından uzak olarak fi Ankara 1 (Telefonla) Memle bedeli Türkiyede Türk parasl olakirlerimi söylemek istiyorum» diyen kette eıkıntısı hisedilen yiyecek rak ödenecektir. Amerikadan geleGenel Baskan, müteakiben, lnönü mu maddelerile sabunluk yağm İ. C. A. buğdaylarm yeni harebelerinin siyasi ve askerî şartla yardımı suretile Amerikadan ithali cek ekmekük mahsulün idrakine kadar memleket olduğu zamanlara ı rm çok karışık için temaslar devam etmektedir. rastladığını ifade etmiştir. ihtiyacına kifayet edeceği, 10.000 İthal edilecek maddeler funlarlnönü daha sonra, Millî Mücadele tonluk pamuk yağı ile 5000 tonluk yıllarmda Ankarada kurulan halk dır: i hükumeti ile İstanbuldaki 6altanat 100.000 ton kadar ekmeklik yu pirinç partilerinin de istihsal zama[ idaresinden ve yapılan mücadeleden muşak buğday, 5000 ton pirinç, 10 nına kadar bu maddelerde görülen j bahsetmiştir. bin ton pamuk yağı ve 5C00 ton sa darîığın önüne geçeceği bildirilBirinci ve îkinci lnönü muharemektedir. ' beleri arasındaki farklara da temas bunluk aras.it yağı. Bu maddelerin | eden lnönü, sözlerine şöyle son vermiştir: « Her millet, vatan meseleîerinde Mahalle Bekçüeri Kanun Bir kadın, 30 metre derinligüçlükler karşısmda bulunduğu Vağinde uçuruma düştü lâyihajı kit tereddüde düşebilir, saısılabilir. Siz böyle tereddüdler ve sarsmtılarİzmir 1 (Telefonla) Kemalda masuniyet kazanmış. bir nUletin Ankara 1 (T.H.A.) Haber alm paşa kazasınin Kızılüzüm köyünevlâdlarısınız. dığına göre, Emniyet Umum MüIstikbalde uğrıyacağmız güçlükler dürlüğü tarafından evvelce hazlr den 45 yaşında Meryem, dağda odun toplarken 30 metre derinlikdaha çetin olabilir. Siz, bu güçlükleri hesab ile ve sportmenin yenmek lanmıs, olan bekçi kanun lâyihasl teki uçuruma düşerek ölmüştür. ten zevk duyan zihniyeti ile karşılı üzerinde deği§iklik yapllarak «Mayacaksınız. Bu seneki îkinci înönü halle Bekçileri Kanun Lâyihası» Arjantinde isyan çıkartmak muharebesinin yıldönümünde vere ikmal edilmiş ve önümüzdeki günbileceğim hediye bu sözlerden ibaret lerde Büyük Millet Meclisine sevki istiyen 70 kişi tevkif edildi tir.. Buenos Aires 1 (AP) Metıdokararlastırılmiştır. za'daki selâhiyetli çevrelerden veYeni lâyiha hükümlerine göre, rilen haberlere göre, memleket da bekçi ücretleri gene belediyelerce hilinde isyan çıkarmak için haretahsil edilecek ve fakat ücretler kete geçmek suçu ile, yeniden 70 konturatlar üzerinden aluıacaktır. kişi tevkif edilmiştir. Bflstaraft 1 inci sahifede komünismin yayılmas mevzulan bulunmaktadır. Baü Almanyanın, dış politikasının ana hatlannı tesbit etmek ve diğer memleketlerle münasebetlerini bir plân ve programa bağlamak gayesile, dünyanın muhtelif bolgelerinde Istanbuldakine benzer konferanslar tertip edeceği öğrenilmiştir. Alman diplomatları yarın şehrimizde foplanıyor Nana reklâm için kaçmış Başbakan tün yeni bir nutuk söyiedi (Bajtarafı 1 inci sdhifede) bazı Fransız gazetelerinln idarehaPolis Müdürlüğü sözcüsü aynca, nelerine aynı ihban yaptığı aniaşıl bu şekildeki reklâm usullerinin nuş bulunmalttadır^ çok demode olduğunu ve Fransız | Sözcü bu komednin mesullerikanunlarrnm reklâm mevzuunda nin mahkemeye verileceklerini söy zabıta kuvvetlerinin istismarmm , lemiş ve Türk tebaası olmasına rağ kanunen yasak olduğunu söylemiş i mea Türk Elçiliğinin de haklı ola rak meseleyi kat'îyen ciddiye alma tir. Sözcü devamla: «Tesbit ettiğimi dığmı ve Fransız Kariciyesi nez« ze göre, asîen Ermecıi olan ve Türk dinde hiç bir teşebbüste bulunmatabiiyetinde bulunsn bu dansüz, dığmı bildirmiştir. bir müddet evvel İstanbuldan Parise gelmi? ve Ayşe Nana ismile bir kabars açarak iş yapmaya bsş lamışür. Bu çejid ksbarelerin PaI inci dolayısile alâka yorlar, «Mustafa Kemal geliyor» dl risteki çokiuğu ye bağırarak kendilerini lenize etı görmeyen dansöz, şimdi po^/î^e hü yor, yüzerek gemiye gelmeğe çalışı viyeti tesbit edilea bir rekîâmcının yorlardı. tavsiyesile bu yola tevessül etmişFransız harb gemisi olan Tourvfl tir. Esssen dansözün aanesinin kı 1 inci sahifede) le'ye önce yaralüan almak •ımri verilmişti. Bilâhare ortalık öyla ks'15 anm gaybubetinden daha evvel, gücü takımlan yapmışlardır. Bu maça Fenerbahçe: Sacid, jfılmaz, Can, tı ki, tam bir pânik havası içinde geHilîmet, Altan. Ankaragücü: Cemil, miye tam yol verdik. Körfezden çıkErtan, Kaya, Reks, Neri jeiıliade çık tıktan sonra gemidekilerin ıki gün Artist Mağda Gabor mışlardır. müddetle sadece istavroz çıkartarak Oyun, çok cekişmeli geçmi} ve her ibadet ettiklerini unutamam.» evlendi iki takım sayı farkı az şekilde ük se«Marsilya» nm süvarisi, gemisinin Pranklin (New Jersey) 1 (A.P.) ti Fenerbahçe 4037 bitirmijîir. penceresinden Cumhuriyet meydanın İkinci devrede Ankaragücü, eanh daki Atatürk heykeline uzun ur.un Tanınmıj yıldız Magda Gabor bugün Arthur Gallucci adlı bir sanayid üe bir oyun çıkarmıs, fakat renerbaiıbakarsk şunları söyiedi: « Onunla ne kadar iftîhar etseniz evlenmiştir. Evlenme töreninde Mag çeliler neticede 8077 galib ge.t'ek azdır. O, üç dört asırda bir defa dün dannı kızkardeşleri Zsa Zsa ile Eva kupayı almağa muvatfak j bulunmustur. dır. yaya gelen varlıkrır.» cMusfafa Kental geliyor!» Fenerbahşe den AnkaragüsüRÜ 80 77 yendi (Ba$taraj\ 1 inci sahi"fede) (Bajraraft 1 inci sahifede) |lunduğumuz o tek partl devrinden tonun üzerine çdcacağını ve bu su hüKümet başkanımız muhalefetin ' tnemlekeü kurtarmak için demokra retle demir hususunda dâ dış piya kurdukvetekparti. dev lar tabiiyetinden ve dışarıya döçalışmasındanhuzunınu kaybedip [ â kuşkulanmaktadır. Son günlerde rini ebediyen kapadık. Bunu böylece viz ödeme zaruretinden kurtulaca sözlerinc gazetecileri haşlamakla baş bilsin.» ğımızı kaydetmiştir. Şevket Mocan'ın tenkidleri lamayı âdet edindi. Muhalefate çatAdnan Menderes, sözlerine deDün C.HJ». Sinanpaşa Ocak konmak için açıkhava mitingleri tertip gresinde bir konuşma yapan sabık vam ederek demiştir ki: eder. Kanunun sarahatine rağmen gü neş battıktan sonra da hızını ala [ D.P. milletvekili Şevket Mocan, ez t Şurasım da ilâve edeyim ki, Karabükten başka, dfha bugünden, mayıp sözlerine devam eder. Amma i cümle şunları söylemiştir: mitingi tertipleyen şayet munalefet«D.P. bir Menderes firması haline memleketin muhtelif yerlerinde bir K, başbakanın gözünde bozguncu ! gelmiştir. Vatandaşın istırabı, hâd çok ikinci derece döl.ümhaneler ve dur, ihtilâle hazırlanmaktadır. Ona ' safhaya gelmiştir. 1958 e kadar, «Ya haddehaneler kuruimuştur, kurulhiç kimse birşey dememelidir. O, Allah» deyip tahammül etmekten baş, maktadır. Ayrıca ikinci bir Kar» geç vakitlere kadar konuşup kanunu ! ka çare kalmamıştır.» bükün kurulması hususunda teşebçiğnemekle de kalmaz, ağzmı açıp gö [ Mocan müteakiben, Hurriyet Par büs ve jrayretlerimizin ise çok ilerzünü yumar, önüne gelene çatar. «Ga ; tisi kumculannı «hurriyet kahraman !emi} olduğunu tebşir edebilirim.» «eteci dediğiruz nedir? Birkaç ejder • lan» olarak vasıflandırmış, «Eğer on İtirazlara cevab den ibarettir. Kaçakçıdır, karaborsa i lar daha önce harekete geçselerdi, Başbakan, bundan sonra, «Memcıdır» der. Dedikleri madem ki doğ memleket bu hale sürüklenmezdi.» leketin her tarafı şu anda, âdeta, bir rudur, bu karaborsacılan neden ada demistir. şantiye halinde denebilir.» demi} lete teslim etmez? Albay Celâl Doranm, Natık ve sözlerinc söyle dovam etmlştir: 1 Çünkü besleme basııun dısında hiç H . ' T ™ ? ^ ' " ^ ^» «İhtirasın, kıskançlığın, hasedin dibir gazete böyle yollara tevessül et p E ™ e k h a l b f ^ D?ra> d u " C ?• P mez. Mitingler hakkında Menderesin " ^unyusuf kongresmde, Korede li durmuyor. Tehevvür ve gadap, •ı ı • ^ j *, • ı u muhareoe meydanınian kacüğını söv milletçe sevineceğimiz bu hâdiseler karşısında bir türlü sükunet bula«lemek utedıg. fıkır ve tez, bir ba : l i y e n D p ü .nüfetvekiU NVuk mıyor. Memleketimizin içte ve dışhane bulııp da meydanlarda bunlan , P o y r a ı o ğ l u n a b i r revab v e r m İ 5 t i r . «usturabı ır mıyım duşünces.dir. Ba D o r a ı m u h a r c b e m e y d a n u ı d a n kfcÇ ta huzur, nizam ve saadetinin düş•u» ısbat hakkı tan.nmaz. Turlu yol m a d l g m i ı Kunuri'de çember içine a manlan ise ga5'retlerini büsbütün arürmış, görünüyorlar. Bütün yalarla neşrıyat susturulmak istenir. ] h n a n ^ 3 ^ y a r d l m Umijd m a k s a d l Üniversite muhtar değildir. Konuşan ; ;ie jepe binip generallik karargâhma püanlan millet nazarında ehemmiprofesorünmemleketin aydın evlatlan ] gittiğini, oradan aldığı cüz'l kuvvet yetten düşürmek, küçük gösterkovulmasına çalışüır. Peki. bu le geri dönüp süngü süngüyı savaş mek... hattâ, mümkün olduğu kave murakabe unsuru olan diğer si tığmı bildirmektedir. dar bunlan memleketin faydasına yaâ teşekküller nerede vazife görMillet Partisl Genel Sekreterlnin değil bilâkis çok zararlı teşebbüskr •ünler? Menderese cevabı ve tesisler olarak gösterebilmek... Nihayet Yalçın, muhalefet partileAnkara, 1 (Telefonla) C. M. P. Bir iki misal üe anlatayun: Birçok ri arasında yapılması ileri süriilen Genel Sekreteri Abdurrahman Boyaişlerimiz arasında yolcu gemisi, pet işbirliğine temasla şunları SÖylemİŞ cıgiller, bugün basına verdiği beya rol taşıma gemisi ve yuk gemisi onatta Başbakan Adnan Menderesin larak 15 tane güzel ve yeni gemi görüşüm olarak ifade Zonguldak komifmaranı cevablandır saün aldık. Bunlann onu, onbiri edeyim ki, muhalefet partileri ara mıştır. memleketimize geldi. Geriye kalan sında işbirliğine şiddetle lüzum varBoyaeıgnier, gon günlerde muhale 34 ü de gelmek üzere bulunuyoı. dır. Bu işbirliği artık millî bir va fet partileri tarafmdan yurdun muh Bu memleket hiç bir zaman onzife halini abnıştır. Zira ortada re telif bölgelerinde tertiblenen toplan beş tane değil çok daha küçük ehem jimin teminatı, hak ve hurriyet m'e tılar hakkında Menderesin sarfettiği miyetsizlerinden olmak üzere 5 yeni selesi bahis mevzuudur. Bütün par sözlere işaretle fktidar partisinin bir gemiyi dahi birden satın almı$ detiler aynı noktada birleşmeli, her ay içinde yaptığı mitinglerin fiyaıko ğildir. Bu, kendi sahasmda başh başeyden önce rejim teminatı saglan ile neticelendiğini söylemiştir. Muhalefet partilerinin mitingden şına bir hâdise teşkil eder. Amma maltdır. için her «eyden evvel ne yaptılar bir kere, memlekele Yalçmdan sonra konuşan eski il bunu duyurmak ve bunun ferahlıgıve başkaru llhami Sancar da Menderenı hissettirmek imkânını vermemek sin Zonguldak konuşmasına şiddetli i için elden gelen yapıldı. Sonra da bir lisanla cevap vermiştir. j bu gemilerden birinin 300 tonluk bir safra taşıması feselesi ile dolanıp tek nik icap ve hakikatlerin aksine olado konu?an Semseddin Günaltay da Unutmamak lâzımdn ki tehdid rak on beş geminin satın alınmaGi Başbakan Adnan Menderesin Zongul ıle, basmı baskı altma aîmakla, uni hâdisesinden bahsedildi. dak nutkuna cevab vermi.j ve demis versite muhtariyetini zedeleyid icraDiğer bir misal, Seyhan barajının tir ki: j Rtla: muhalifleri hapse attırmak. par temeli atüdığı zaman «bu gösteriştir « Başbakan Zonguldakta nutuk tileri kapatmakla muhalefet yılacak, ve yapümıyacaktır» denildi. Baraj söyleyerek bir takım müesseselerin : hakh ve kammî mficadelesinden vaz bitti. Nehrin suları toplandı, göl teaçıhşını yapıyor. Fakat bunbrın I geçecek deŞilrtir. Kanunlarm ken.li şekkül etti. Hattâ bu kı? sonundaki kuruhışuna ne zaman başlandığını sıne bph^ettiSi hürrlyet^rden istifa taskmlıklara mâni olarak çifiçiyi en Eöylememeye bilhassa dikkat ediyor. deye devam edecek ve Demokratla aşağı 20 ilâ 30 milyon iira zarardan Bugön tamamlanmakta oîan işler bi nn uykusunu kaçıracaktn.» kurtardı.» zim devrimizde başlanan işlerdir. Vç Menderes: «Geri ve yıkıcı propa. bunlar partilere değil. millete aittir. ganda usullerinin yüzlerce misalinl Menderes, bu rnünasebetle muhalevermek mümkündür» dedikten sonfstin haftada 3040 mitingi niçin yapra inşa halinde bulunan limanlardan, tığını soruyor ve bunlan hayretk barajlardan bahsetmiş ve sözlerine Yenikapı Kâtib Kasım Boskarşıîadığını söylüyor. tan sokak No. 2. İki kat şöyle son vermiştir: « Bu insanlara, şurasım hatırlat1949 da memlekette iîk defa mibetonarme 500 M2 lik cem mak isterim: Milletimizjn memîeket ting devrini kendileri açtıklan zaan 1000 M2 depo kat kat işlerine karşı bugün duymakta oldumanki durumu hatırlastn. Mendeveya birden kiralıktır. ğu vatanperverane heyecanı çüphe ve res tek parti devrinin hürriyetsizTel: 21 32 29 emniyetsizliğin zehiri ile mefluç kılliğinden bahsediyor. Beraber buma, bugün için de, yarın için de, bütün iktidarlar ve hükumetler için de ve nihayet memleket için de büyük bir felâket olur. Artık yetmez mi şeamet tellâllıfı?» Alkışlar arasında mıtkunu bitiren Başbakan, refakatinde Işletmeler Bakanı olduğu halde geç vakit Ankaraya hareket etmiştir. BABAM SULTAN HAMİT h m£ •'^M •:SİÜ : \«t.;.:>v:j ^Mm: ••:•!.•". V v''v1'.' •''.'•:;• :••• ^İ^Sîîfü Pİlİ: :*M3 ' &j?M mm ^ ****** •*&• mm İKJŞ& ,.ÎN^S4^ m^ rM M ^ ü ü& Vj^«ta ,' V ^ ^ Ş ı * ^ ; , ^ ' >v>*.y ;»/.• • '..V'.v." ^ > > : *?ı iş00%M EHİ*«İW m 7ŞJ3Î^ wm~mmii^': tm. f'rr^?^i ••'.. Kirahk Depo lü ı:m ''İ&.&&VS • ••. "•"•wY«? m:>'•>.•• •••••••* :••.{&&» •m:zik VE MâÜ "Trv:^. itft• ^ ^ıag •^ ..• y*j>;^/* j^MMmk:^ Yağh ve 3uvas Resim Boyalan Zamanımızm kültür ihtiyaglanndan olan Resim Boyalan ecnebi markalarla yanşacak geküde imâl edümektedir. 16 senelik bir mazisi olan resim boyalanmızm her üıtiyacı karşılayacak şokilde yeniden formülleştirilmls olduğunu sayjn müşterilerimize iftiharla bildiririz. Yurdumuzdaki bütün kırtasiyeeilerden arayınız. Toptancı Satıg Yerleri: AYGÜN KOMA.NDİT ŞİRKETt Ankara caddesi No. 107 İstanbul BİRLİK TİCARET T.A.Ş. Marpuççular caddesi 34/19 İstanbuL HÜNER KIRTASİYE Tahtakale caddesi No 39 İstanbuL HARON SEVİ ve İ. SEVİ Tahtakale No. 33 İstanbul. HAYİM LEVİ Tahtakale caddesi No. 97 İstanbul. HAYİM HASON ve MANOEL MOLHO ŞtRKETÎ Ketenciler Sabuncu Han No. 4/5 İstanbul. İSAK SAÜL Tahtakale Yeni Çarşt No. 17/4 İstanbul. KEHNEMTJİ MUHTAR ve ŞÜREKÂSI Marpuççular No 31 İstanbul MANEOR KAĞITÇILIK LİMİTED Şti Hasırcılar No. 47 İstanbul. MARKO AVRAM ve İSAK DEROFE Tahtakale caddesi No. 5 İstanbul. UYGUN KOLLEKTİF ŞİRKETİ Tahtakale Çedit Han No. 3 İstanbul. VAHAK DÖKMECİ Ketenciler Leblebici Han 23/24 İstanbul. YENİ KIRTASİYE ŞIRKETI Tahtakale Yenl Çarjı Geçid Han lçlnde Blllur han istanbul. NOT: 1 Baska hîç Wr marka fle ülçlğlmlz yoktar. 2 Toptancı müracaat yeri P.K. Û74 istanbul. Kıbrısfa yeni hâdiseler (Bartvraft 7 inci sahiiede) bomba atılmıj ve 3 İngiliz askeri ağır şekilde yaralanmışlardır. Lefkoşede, ^na caddelerden birinde gene bir İngiliz öldürülmüştür. Ayrıca bir Rum kadın yaralanmışür. Bunlardan başka Bafta, atılan bombalar yuzünden 2 İngiliz polisi ysralanmıştır. Kıbns tedhişlerini» yıllık blânçostt Lefkoşe 1 (A.A.) Kuruluşunun birnci yıldönümünü bugün kutlanuş olan ve Kıbrısm Yunanistana Uhakını istiyen EOKA adlı yeraltı Rum teşkilâtının son bir sene zarfındaki tethişçi faaliyeti neticesinde Kıbnsta 71 kişi 61dürülmü§ 418 kişi yaralanmıstır. öldurülen 71 kişiden 22 si İngiliz askeri, 1 i İngiliz polisi, 8 i Kıbnslı polis, 40 ı da sivil kimselerdir. Yaralanan 418 kişinin, 203 ü Ingiîiz askeri, geri kalanı da, arslarmda kadın ve çocuk olmak üzer» yerli halktandır. Sultan HamidİD'• kızı Ayşe^ Osmanoğîtjf Hayat mecmuası için. babasına ve saraya ait fevkalâde enteresan 'hotıralarını yazdı. Harem eğlencelerinden, bomba hâdisesine kadar bütün Sultan Hamit sarayînı Hayat «mecmujasihda takip edebrleceksiniz. r & ^ r V !C J / ?• 6 NİSAN CUMA SABAHI MÜVEZZİNİZDEN SİZE DE R İ R I i h V / i l l MECMUASI BIRAKMASINI ISRARLA İSTEYİNİZ Şirketimizden aynlnuj olan eski memurlarımızdan NAMIK OKUTAN'ın 5 irketimkW hiç bir alâkası kalmadlğı görülen lüzum uzerin* Uân ohınur. CERRAHOĞULLAR1 Umuml Nakliyat Vapurculuk ve Ticaret Türk Anonim Şirketi. İLÂN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle