24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT1 CtJMHUBİYET 11 Nisan 1S5C »•••••••••••••••••»»•••************************************************ Vasco de Gama bugün :: G. Saray ile karşılaşıyor Vasco de Gama, bugün saat 16 da Dolmabahçe stadında şehrimizdeki üçüncü ve son maçinı Galatasaray ile yapacaktır. Cumartesi ve Pazar günü Brezilyanın namlı takımı şöhretine lâyık maçlar çikaramamıştır. Âdeta seyahate keyif için çıkmış bir takım manzarası halmde gonilmüştür. Fenerbahçelilenn enerjik ve canlı oyunlarl karşısında mağlubiye'i h'k etmişlerdi. Bugün Galatasaray ayni enerji ile mukabele ettiği takdirde ezelî rakibi Fenerbahçe gibi tıeticeye ulaşabilir. Fakat bu hiç bir zamau Brezilya takımının durumunu küçültmez. Zira bu takımın en iyi üç oyuncusu Brezilya millî takımı ile bulunmaktadır. Bugünkü maçı Zülbahar Sağnak (Ank.), Rıfat Atakanı ve Semih Zoroğlu idare edeceklerdir. H. S. *+ I mayısta Dolmabahçe stadında karşılaşacağımız ünlii rakip: Brezilya milH takımt Macar millî güreş takımı şehrimize geliyor bu 14 ve 15 Nisan günleri şehrimiz pesına hazırlanacaklardır. 6* Macaristan millî takımile karşılaMacarlar bn gece geliyor facak güreş takımunız namzedleri Macar millî güreş takımı bu ge«ntrenör Celâl Atik'in nezaretindeki ce saat 21 de uçakla şehrimize geçakşmalarına hızla devam etmekte lecektir. Macarlar Cumartesi ve Padirler. zar günleri millî takımımızla bıri Kampta bulunan 28 güreşçi dün grekoromen diğeri serbest olmak üyürüyüş yaprmşlar ve bu arada fazîa zere iki milli karşılasma yaptıktan kilolan bulunanlar kilo düşmeye sonra 1718 Nisanda Bursa ve lzmitbaşbmışlardır. te karşılaşacaklardır. Güreşçilerimiz Cuma gününe kaBursada hazırhklar dar sadece fcültür fizık ile meşgul Bursa 10 (Telefonla) Güreş elacaklardır. Federasyonu, şehrimizde 18 nisanMacarlara karşı çıkacak güreş tada yapılırak üzere Peşte Bursa kımımız henüz tespit edılmemiştır. Kampta bulunan 28 güreşçi Macar temsilî gureş müsabakası tertib maçlanndan sonra bir elemeye tâbi etmiş bulunmaktadır. Uç sıklette tutulacaklardır. Bu elemeler netice Bursalı güreşçi îer, 5 sıklette millî •inde seçilecek güreşçiler dünya ku | güreşçilerimiz Macarlarla karşllaşacaklardır. Belediye bu temsilî karşılasma için Tayyare sinemasuu Federasyon emrine verdiği gibi ayrica Türk ve Macar güreşçilerine hediyeler de hazırlanuştır. AlVHtcı canboterio VValter Cuma gtinü llci karşılasma vapmak Röportaj: Erdoğan ARIPINAR üzere Adanaya gldecelc olan Fecerbah çeîller dün saat 15 de kendl stadların O 1950 futbol şampiyonasının en rin tartaklandığı, halkm birbirine da blr amrenman yapmışlardır Lefter de çalışmalara katılmif haflf blr iyi santraforu idi. İki sene sonra a girdiği stadyomlara 18 yasından iti yağı kınldığı zaman bütün Brezilya baren girdim. Portuguesa Desportes aatT*nman yapmıştır. 1 halkı kıliselere giderek onun iyüeş ilk takımım oldu. Hayatımın en umesi için dua etmişlerdi: ADEMİR nutulmaz ânı milli formayı giydiğim »•••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••» gündü. Onu taşıdığım her maçta heMARQUES DE MENEZES... Gino Djdlma Sabanı /ozimo Uesoraı t ernuga Bugün muh+ellf »aha ve salonlarda Divan otelinde evvelce Puskasla ko yecanlanırım. yapılacak olarf okul spor faallyetlert • ••••••••••••••t» •••»••»•••••••»•• Evlendiğim gün de unutamadıkla ••••<•»•••••<»•••••••••••••••••••••••• aşajıdakl sekllde programa almmıştır. I nuştuğum koltuğa oturdu. Yakasında, Futbol: Yapı En». S. Sanat (Ilsej Türkiyede takımına ilk mağlubiyet' nmın arasındaduv Şimdi biri beş Yelkencilerimiz, Yugoslavdiğeri üç yaşında iki Pinga var. EVefada 14 30 tattıran kulübün rozeti vardı. Voleybol: Darüççafaka ütlklal Uzunca boylu, yanık esmer yüzlü melim onlann da milli formayı giyyaya gidiyorlar (Use) Bmlnonünde 14 00 Haydarpasa mütevazi ve efendi tipli idi. Sual zen meleridir. Ailece makarnayı çok se G. Saray ılise) 15.00 veriz. Hele Brezi'ya «alçası da olurTugoslavyada yapılacak olan beynel Basketbol Darüşçafaka Atatürlc cirlerine cevaplan ekledı hepsi şöyle mllel yelken yarışlanna su sporları fe Haber aldığırrıza göre Galatasarav Klübü mühim bâzı karar • 15 30 Havdarpaşa Vefa (ll»e) oldu: derasronumuzca snlpe smıfı yarışma. «Brezilyalıyım. Dedelerım de o lar almıştır. Henüz resmen açıklanmamasına rağmen; sızan ha İ 16 30 lara içtirâkimiz kararlaştınlmıştır. Kadıköy Dz A»t. Subay fort») toprakta doğmuşlar. Ben Pernonburg berlere göre, Portekiz maçlarında bozuk bırer form gösteren üç j Bu müsa1 'Aalara katılacak yarışçıKadikoyde 15 30 A Atatürk Fıgtık da doğmuşum. Meşin topun rjeşinden larımızın ' t elerl msyıs başında şeh eleman kadro dışı bırakılrrislardır. Bunların başında takım kapacı (orta) 16 00 Ankara 10 (Telefonla) Ordu fut thsan BlngölUn başkanlığmda; kara. rtmlzde yr. 1 acaktır. tanı Turgav Şeren ile Aü Beratlığil ve Rober Eryolun bulundukKız orta ve Use spor karsıl&şmalan koşmağa başladığım zaman sene 1939 bol takımımızın Lizbonda tistüste İtal ve denlz kuvvetlerüe Ordu »por şube idi. Daima iyi bir futbolcu olmayı I 19 mayıı provaları dolayıslle tehlr edll ları da israrla beyan edilmektedır. ya ve Portekiz Ordu takımlan karşı slnden blr azânın lştlr&kile blr koml düşünürdüm. Babam Antoni Meneşmda u^radıgı farklı maglublyetaer t« teçkll edllecektlr Bu komlte Türk Bugün Vasco de Gama'ya kar$ı çıkacak takımın liglerdeki zes porselen sanayiinde çalışırdı karşısında Erk&nı Harblve rlyasetlnce sllahlı kuvvetlerlnln spor lşlerlnl. Be Galatasarav onbiri olacağı sövlenmektedir. • • • M t ••• ••••••••; Sonra elele verdik. Şimdi «Jalfa tahklkata geçllmlştlr Dlger taraftan den Terblyesl kanununa ve bugunkü klfavetslzllgl görülen Ordu spor buro lhtlyaçlara gbre karşılıyacak blr teşporselen şirketi» bizim sayılır.» sunun da lâğvedllerek yerlne bugünün kllât projesl hazırlıyacaktır. Bu koSonra cketinin cebinden portfdyüsartlarına uygun yep yenl blr t«şkilâ mltede Kurmay blnbaşı Clhat Alpan nu cıkardı. tın kurulmasma karar vertlmlştlr Bu Albay Hüsameddln Gürell. blnbaşı Tev (11 Nisan 1956) «Unutamıyacağım gün Seleşti ile maksadla yenl teçkllâtın nüvesl ol flk Boke ve yttzbaşı Hüsameddln Tamak üzere Ankara gaml2on komutanı mer gorevlendlrtleceklerdlr. evlendiğimiz gündür. 8 sene oldu LUbnanın Bevrud şehrlnde Şimdi minimini bir kızımız var. Ad> Lubnan temsil^ basketbol takımı nı Dr All üras (KaptanV 8nat Klavdiya. Seleşti güzel yemek pişiı^d v. \demir Keslm. Yakova» Bllek. Cemll Se rir. En çok sevdiğim yemek: Fiyu vln. Turhan Karaesmer. Aron Ha (etli kuru fasulye^ dir. blb, Nezlh Okuş, Mebmed All Birçok memleket gezdim. Fakat | Talım'. Erdoğan Partener'den ku Türk seyircisi gibi futbolden anla' rulu Turk temsıli takımına 2427 önümüzdekl günler Ankareda yaVasco de Gama takımmın Anvenlllşlnln 8 incl; Mısırda Kahl yan seyirci az gördüm. j pılacak olan dörtlü futbol turnuvası re şehrlnde yapılan Avnıpa esk karada yapacağı maçlann programl na katılacak olan Beşiktaş dün saat tstikbal için mi ne düşünüyonım: rim şamplvonasınm Flore karşöyle tesbit edilmiştır: Klavdiya abla olacak.» 15 30 da Şeref stadında blr antrenman şılaşmasmda Türk milli takımıyapmışlardır. Jose Rrtbles Pinga Cumartesi: Beşiktaş Haoettenın Italya milli takımına 160 •e Mısır mlll! takımına 115 ye v O daha ufak tefek. şeytani bakışlı pe: Galatasarav Vasco de Gama. Rumen ve Bulgar nülşinin 7 ncl: Belçlk&da Llidi. Matador gibi yürüyüşü, şöyle Pazar. G. Saray Gençler Birege sehrlnde Türk Ordu takıbiraz kasıhşı vardı. ı liği: Besıktaş Vasgo de Gama. atletleri geliyor mının Mısır Ordu takımım 41 O da hayatını anlattı: | venlşlnln 2 ncl F. Bahçe haysiyet 23 hazlranda Turk atletlerlnln İlk «Ben bir îspanyol aüesindenim D'ıaaYAmp reBtıVSL zake Ollmplyad seçmesl olarak kabul edl Seneler önce Brezilyaya gelmişiz ' divanı toplanıyor len Fenerbahçe Klübünün organlze 1926 senesinin 11 Şubatmda SaopauyıldönÜTnüdür Fenerbahçe haysiyet divanı bugün edecegl Enternasyonal eskrlm müsaba lo'da dünvava gelmişim Futbole s Şerw>,n de ismi u/.tıı..ie israrla dunıiınor toplanıp. kendislne gflen meseleleri kalarına 4 Rumen ve 4 Bulgar şampt Ademir'Ln karısı ve kızı yonu da dâvet edllmlşlerdlr. »•••••••••••«•••••••••••••••••«••••••••••••••••»»•4«»••••••••••• • • • • çok küçükken başladım. Hakemle• • » soruşecektir umıınnıınııuuınjuunmM><nıınunnnııınınnnuınnmıınmmıimnmımmnmnmnnnDnımıı^nmnnnHmmmnnınıtuıuıınııiMiı Şehrimizde inşa edilmeskıe karar »erilen kapalı yüzme havuzu ile •tış poligor.u ve açık. kapalı manej yerlerine aid bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. İki ay içinde bu te•islerin inşaatma başlanacaktır. Diğer taraftan Beden Terbiyesi Bu sene yamlacak spor t e s i s l e r i Bolge Müdürlüğünce yanm kalan Galatasarav ve Vefa stadları tamamlanacak. Eyüb sahası yeniden tsnz:m edilecekt'r. Bu arada Anadoluhisannda 50 yatakh bir kamp yen yapllması kararlaştınlmıstır. Beyğluspor klübü tarafından tertlb lenen ptngpong maçlarrna dün de devam «dllmiştlr. Turnuvanın en çetln karşılaşmalanndan blrl olan Fenerbahçe . Galatasaray maçı dün 07 naniııştır Dünkü maçta güzel blr oyun çıkaran Fenerbahçell plngpong !ar İstanbul şamplyonu Galatasarayı 32 yenerek tasflyeye ugratmışlardır. Fenerbahçenln gallbtvetlerinl Vartan Tetlkbaş. Kosta Vastltadls ve Ö]en Ra. ad. Galatasaravrakilerl lse Erdem Ue C«becl almışlardır Gunün dlğer fcar sılasmasında Taman, Anastas, Todo. rl. Stamat re Tomanın gallblvetlerile Beyoğluspor BosTancıvı 50 yenmiçtir. F. Bahçe PingPonkla G. Sarayı 32 yenfl Vasco de Gama onbiri Dolmabahçe stadında Brezilya fulboinnun iki vıliızı: Ademir ve Pinga Ademir, Türk seyircisine hayran; Pinga'nın en büyük emeli, iki küçük oğlunun millî formayı giymeleri... •f 1 mayıs günü şehrımizde Dolmabahçe staT dında yapılacak Türkiye Brezilya milli maçı| • nın hazırlıkları ilerlemektedir. Avrup turnesin| X d e W ilk maçinı pazar günü Lizbonda Porte4 kız millî takımına karşı oynıyan ve 10 kazanan j •* Erezilyalılar buradan Viyanaya geçerek Avusturj 4. ya milli takımile karşılaşacaklar ve oradan Isviç•* re ve Itylyada da birer millî maç ojnadıktan sonra memleketimize iki kafile halinde geleceklerdır. 27 cuma günü gazetecüer, 28 cumartesi günü saat l ı de ıse kafile Yeşilköye ineceklerdir. Brezilya milJî takımı buradan Londraya geçerek Ingiltere ile oynıyacaktır. Brezilya milli takımında bulunan oyuncular şunlardırGilmar Brasileiro: Kaleci. Sao Paulo'nun Corintians takırrundan. Bu takımın memleketimizdeki maçlarında yer almıştır. Cabeçao Brasileiro: Kaleci. Sao Paulo'nun Portuguesa Desportes takımından. Bu takımın ^ memleketımızdekı maçlarında oynamıştır. t •f Waldir (Didi): Sağiç, soliç oyuncusu. 27 yaşında Botalago kulübunden. Portuguesa Desportes takımının şehrimizdeki maçlarında unutulmaz oyunlar çıkaran bir eleman. Alvaro: Santrafor. Santos F.C. takımından. 24 yaşmda. Canboterio: Solaçık. 22 yaşında. Sao Paulo F.C. takunından. Walter Marciano: Sağaçık ve soliç. Vasco de Gama kulübunden. 23 yaşmda. Gino. Santrafor. Sao Paulo F.C. kulübunden. 27 yaşında. Djalma Santos: Sağbek. 26 yaşında. Portuguesa Desportes takımından. Memleketimizde oynamış bir eleman. J Sabara (Onofre): Sağhaf. 23 yaşmda. Vasco X de Gama kulübunden. Zozimo: Sağhaf veya santrahaf. 23 yaşmda. £ Banpu takımından. Desordi: Solbek. 24 yaşında. Sao Paulo F.C. J kulübunden 26 yaşında. 4 Fenerbahçenin dünkü antrenmanı Bugünkü okul maçları G. Sarayın kadro dışı bırakacağı elemanlar Ordumuzun spor işlerinde tadilât Yasco cfc Gamanın Ankara maçları Beşiktaşın dünkü antrenmanı Modem tesislerimizde, sıhhî şartlar altında en iyi malzemeden imal edilen: • <> ! .1879 yılında, ancalc birlcaç saatiik ömrü olan, ilk elektrik ampulü EDİSON iarafından icat edilmişti. başlansficında Marka T O Î V Konservelerimizi Tercih ediniz. Balık Sanayii Kalkmma T. A. 0. TURKIYE . KONTINAN 25 nisan 10 mayıs arası HAMBTJRG BREMEN AN\rERS'ten S/S YOLAÇ vaoan yurdumuzda, aynı isim alhnda, en son telcnik tekâmüllerden faydalanılarak, fevkalâde uzun ömürlü, az sarfiyatlı ve bol ışıklı bir ampul imâl edilmektedlr. Müracaat: Malik Yolaç Ortaşark Denizyollan. Karaköy Palas Kat 4/14 Tel: 44 26 58 44 31 04 Z A Y İ 432 numaralı ehlıyetimi kaybettım. Hukıımsuzdur. Ahmed Zeytinoğlu [ll'I ""'1'1'in! 11 ll! '*T1' 1 1 n n İSKENDERUN İZMİR İSTANBUL için yük alacaktır. | | | 1 Bir Eenebi Havayola Şirketi Müdiirü I "0 Dokuma ve emprime P " Sanavicilerine: SEKRETER ARIYOR Büyük bir eenebi havayolu şirketinin mıntıka umum müdürü 25 ilâ 35 yaşlan arasında tecrübeli bir bayan sekreter alacaktır. Aranılan namzedin mükemmel İngilizce stenodaktilo bilmesi, Fransızca ve Almanca konuşabilmesi şarttır. Taliblerin mufassal tercümeihâl ve referanslarile P.K. 572 İstanbul adresine «uçak» rumuzu ile yazmaları rica olunur. FİRMO MEX'in Tipol Ue hiç bir alâkası yoktur. ŞÖHRETLI İSMİNE LÂYIK BİR AMPUL ! OPOIM OPON, bir çok fenahkları önlemek bakıtnından faydalıdır. OPON, baş, diş, adale, sinir, lumbago, siyatik, romatizma ağnlannı teskin etmek için başan ile kullanıhr FİRMO MEX mükemmel bir detergent'tir. Tel: 441306 P.K. 55fi Galata Her mamızın AKÎŞ BOBIM ÎPLİKIERINI B ER K ER CD fistün vasıflı elektrik malzemesi satıja arzedilmlftlr. Radyoevi kargıa No: 203 Tel: 48 63 82 ARANIYOR «4 49 7S No. lu Telefona müracaat. Maden Teknisyeni havi olarak piyasaya arzettiğimizi sayın mü şterilerimize bildirmekle şeref duyanz. ALAMETI FARIKASINI ^^m^ Aldş T.A.O. Antakya ^^^^^^^ türlü benzerlerinden tefrik edilmesi maksadile masuraların iç kısmmda ^ ^ ^ fir günde 6 tablete kadar alınabilir mmmmm
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle