26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
llNisaal956 CUMHURÎYET Menderes dün Gaziantebde Devalüasyon şayiası Bölükbaşı dün Kalecikte G.H.P. nin muhalefet İzmirde tereddüt partileri arasında işen sert nutkumı söyledî Adana nutkuna cevab verdi birliği arznsu lahakyaraltı /zehlrl! ve en jnkıel ve memleket aley bile kat'iye yakın bir ifade ile 462 (Baştarafi 1 inci sahifede) 01 mahkemenln hükmüne derhine propagandalarının mıhveri yap kuruş oiarak belırtılraektedır. Bu mıhverl peh olmasına rağmen Bölükbaşı keler mi adalet?» madılar mı? ' Tâ Koreden başhy^rak | tesiri altında sif bir vatandaş topluluğuna hitap Hatlb müteakıben Menderesin son bugünkü Kıbrıs dâvasına kadar lkti tereddütlü havanın darı yer« vunnak içln memleketi çok | bugünJerde şehrımizde toplanması i etti. Mitingde civar köylerden gelen konusmalan karşısında verilecek hük reüşkül vaziyetlere düşUrmek istemedi cap eJen Türkiye Tütüncüler Fe vatandaşlar da hazır bulundular. Bö mün tek olduğunu bildirdl ve: fBasfaraft 1 inci derasyonu vaziyetin tavazzuhuna ka lükbaşı bugünkü konuşmasında daler ml? c Menderesin ağzile, bir devlet de fiTÎ bir işbirllü halindedirler. Üç Dış siyasette ve dıs münasebetlerlmiz dar içtimaını tehir etınistir. ha ziyade Basbakan Adnan Mende adammın vekarı, ciddiyeti, dürüst dört aydır devam eden müzakereler df bu derece şuursuz hareket edenlerln Bununla beraber umumi kanaat resin Adana nutkuna cevap verdi ve lüğü konusmuyor. Kin ve ihtiras nS bunu açıkça göstermektedir. B'nıdan içte nler yaptıklarını saymakla tüket hükumetin böyle bir karara gitmi fbyle dedi: betleri içinde çırpınan bozulmuj bir daha ileri ve daha şümullü br işbirmek mümkıın detildlr. sinir konuşuyor. Bu sinir bozuklu liği muhalefet cephesini pek tabiî oyeceği yolundadır. Fakat bugünkü c Vesika ve hâdiselere dayanarak Suni blr kömür buhranlle memleketl ğunun memlekete zarar vermemesi sarsmak İçin maden Işçllerlmlze ocak tereddüt ve durgunluğun izalesi ba yaptığunız tenkidleri vatandaşı ikna için cenabı hakdan sinirlerine süku larak takviye eder Ancak, böyle ileri ve şümullü işbirliği için şimdilik or İlk Bahardan Son Bahara... kımından hükumet görüşünün bir edici bir şekilde cevaplandırması ilara inmemelerl tclkinlerinden başlıyakere daha açıkça ifade olunmasını cap eden D.P. lideri Saym Menderes net vermesini temennl edelim.» dedi tada başka bir vaziyet bulunmadığı Göz kamaştırıcı İtalyan güneji altında Lirik San'at Komedl, rak neler yapmadılar? Bölükbaşı bundan sonra iktisadi na kaniiz. Günün hâdiseleri içinde Bunlann yüzlerce. binlerce, mlsalinl isteyenler pek çoktur. klâsik danslar. konserler. folklor. iftira ettiğimizi, yalan söylediğimizi. sahada görülen harekete isaret etti: ortaya çıkacak mevzular daha ileri ılkretmek mümkündür. O güzelîm, o Tafsilât: ahlâk ve kanun hududu dışına çıkl bir işbirliğini gerektirdiğl takdird« canım Seyhan barajı içln dahl neler « Memleketleri ayakta tutan bitığırmzı iddia ediyor. Çüphesiz hiç OFFICE NATIONAL İTALİEN DE TOURISME (ENIT) bundan kaçmmıyacağımızı memieke »Cylüyorlar. Bir fabrlka mı yapmak bir delil de göstermiyor. Bu mem rinci âmil baraj, köprü, liman değü, tin menfaatini ilgilendiren bütün da Istanbul Tepebaşı Meşmtiyet caddesi 161 No. İtalyan Ticaret istiyorsunuz. bir şirket ml kurmak istihürriyetlerin teminat altında bulunlekette siyasi ahlâktan hiç bahsetme yorsunuz, memlekete fevkalâde lüzumdurulmasıdır. Eğer aksi sabit olsavdı valarda programımızuı çerçevesi için Odasından ve bütün seyahat acentalarından alınabilir. mesi icap eden Sayın Menderese büteşebbüslere mi gecmek istiyorsunuz, Menderesten bin defa fazla baraj, de gerektiği takdirde fktidarla dahi sabotajcıhğı ve sabotajcıları derhal (Baştarah I inci sahtfedet tün isnadlarını aynen red ve iade köprü, liman yapan Hitler malum ha işbirliği yapılabileceğini ifade etmek karşınızda harekete gecmis görürsünüz. ederiz.» le gelmezdi. Almanya feci duruma isterim.» men ovada devam etmektedir. SuhuButün bunlar yürekler acısıdır. Bilâhare Menderesin muhalefet düşmezdi. Bu vesile ile Adnan Mennet bugün şehrimizde nakıs 3 dereBoykotajcıdırlar . Bunda şiıphe mi yıllannda (Demokrasi teminatlar reji derese hatırlatalım ki, D.P. liderleri edlllr? Bütün kalkınma hareketlerinl, ce idi. midir. Anayasanın vatandaşlara tanı nin manevî sahada bu memleket bün bütün müsbet işleri Turk milletinln âblBursada yesinde bıraktıkları rüsup ve kiri 40 deleşmiş eserierlni, başka bir kor.uşBursa 10 (Telefonla) Bugdn şeh dığı hak ve hürriyetler teminat alintHnınııııııınııııııııııııııııııııııtııııııııııııııtııııııiHiıttıiHiııııımmııııııııııııııııııııııııııııııııınıııiHiııııııııiH^ mamda sby'edlğlm gibi, bir defa olsun rimize sabahtan itıbaren kar yağma tında bulunmadıkça demokrasiden, barajın suyu temizlemeğe kâfl gelmez.» gormek ıstememişlerdir. Onlann bir ğa başlamıştır. Uzun senelerden ber: hak ve hürriyetten bahsedilemez) şek teki hakkında dahi ıyi bir dille konuş(Baştarait 1 inci tahijede) Bölükbaşı, memleketin bir santiye lindeki sözüne isaret eden Bdlükbaîi muyorlar. Onları muvaffak etmemek bu mevsimde kar yağdı^ı görülme' şöyle devam etti: haline geldiği yolundaki sözlere de demelik yapan 29 yaşında Taşk5p iflâsa mahkum etmek ve yıkmak içln miştir. Hararet sıfırın altında 2 yı 5U cevabı verdi: rülü Hüseyin Yılmaz, btından 6 se = c Alü yıldan beri hak ve hürriTürkçeden maada Fransızca, İngilizce ve Almanca 11 3 âdeta bir düşman ekalliyet zihnlyet ve düşmüş, ve don yapmış olduğundan « Demokrasinin enkazı üzerine ne evvel Nazife Şen isminde bir İ sanlanndan ıkisine büıakkın vâkıf ve seri daktilo yazabi ğ edecek zarar yetler için teminat teşkil hâleti ruhiyesile hareket ediyorlar ve bilhassa meyve ağaçlannın bina edilen bir kalkınma şantiyesinin hiçbir şey yapmamış olan Adnan Men kızla imam nikfihl yaparak evl«n 5 len muhabere işlerinde çalışacak tecrübeli memura ihtiyaç 3 bu memlekette millî olan ne varsa, mll gördüğü bildirilmektedir. temelleri asla sağlam olamaz.. letce medarı iftıharımız olacak ne kaderesin şimdi (Demokrasl kunılKaraağaçta C.M.P. Genel Başkanmdan evvel miştir. | vardır. Taliblerin 44 75 54 Telefona müracaatlan. i dar eserler meydana getlrdlkse bunlarm mustur) sözünü tereddütsuzce sö>Nazife ile 45 sene beraber yaşahepsme karşı bovkotaj llân etrrnşler Karaağaç 10 (AA.) Şiddetli bir lemesi siyasî ahlâkın üzerinde ıbret konuşan Abdurrahman Boyacıgiller fııınıııııııııııınııııııııııııııııımnııııııııııııııımıııiHiıııııımıııııııııiHiıııııııııiiiıııııııııııııııııııımııııııııiMiıııiâ ise, D.P. nin kanuna dayanan bir dev yan Hüseyin, bundan 1.5 sene evvel fırtmayı takiben dün öğleden sondir. Bunda füphe mi var? le duracağı bir vakıa teşkil eder Herkes ne var, blrşey mı oluyor. su Aziz Antebliler .. Bunlar, Ifte bu saykara Öyle bir demokrasi kurulmuştur kı, let idaresi kuramadığmı, çıkarılan ka metresinin annesi Hacerle, metresiallnl sormakta ve endlşelenmektedlr. ;ğım şeklllerde memleketl lhtilâle ra bajlayan yağmur, gece nunlarm sadece halka tatbik edilip nm kız kardeşı Kezibanı da yanıçevirmiş ve bu sabah karın kalm Meclisın vereceği kararlar sanki ceÇünku seçim devreslnln henüz yanD.P. ileri gelenlerinin bundan muaf sma dahl gelinmedlğl halde lktidarı [öturmek lstiyorlar. Buraya da geüp ığ; 30 santimi buîmuştur. Çift biııde imiş gibi Adnan Menderes bir tutulduğunu beyan ettikten sonra na alarak İstanbula Retirmistir. Ba ;onu?tuklarına gore, nasıl konuştuklaFlorya plâjlarınm hemen karçısında Kooperatifimizin inkotülemek ıçm seçlml müteakıb açıl barajın, bir köprünün, birkaç elek Cumhur Başkanmrn partılerüstü kal kırköye yerlesen Hüseyin, burada m:ş olan kampanya azami şlddet sevi ını blliyorsunuz. Konuşurken, hemen çimiz yağıştan memnundur. ça ettirdiği dörder odalı muntazam bahceli dairelerden kız sanat okulunda Nazife lle çalış ktidara geliyorlarmış glbl göste.lyorAntalyada trik santralının goigesinde hakkı hay madıŞmı bildirdi. yesln egelmlş bulunuyor Hergün hü bazıları yazlık olarak kiraya verilecektir. Fevkalâde dear ve eeldikten sonra da bu mem'.ekıran ağızları tıkamak için meykumetln ve lktldarın degışmesl lhtlma Mitingden sonra Kalecikin Demok maya başlamıştır. Birkaç ay evvel i Antalya 10 (Telefonla) Vilâyetiniz manzarasi. elektrik mebzul tazyikli su ve telefon, llnln çok kuvvetll oldu£u kanaatlnl u ette yepvenl blr ldare kurulacağım ve mize kış birdenbire geri dönmaş ve danlarda kanunlar çıkarıyor ve halka rat Belediye Meclisi Başkanı ile Be ne kadar gâyet iyi geçinen tarafher gun yörülcbilir Tel 73 82 60 mumlleştlnnek İçln mezbuhane gayret )ugünler<n bir devrl sabık haline getiBölükbaşını lar gecimsizlik vüzünden kavgaya kazasının Abdurrahm»nlar, tebliğ ediyor. Kendlnde Meclise ve lediye Meclisi âzalan, ler aarfolunuyor. MHlngler birblrlnl ileceilni, mahkemlerin kurulup bu Ferik halkın aklı selimine karşı zerrece C.MP. üçe binasında ziyaret ederek başlamışlardır. Bu yüzden Nazife, taklb ediyor. Hükumet ve devlet oto levlrde yamlan tasarnıfların keenlem Tekke, Yanköy ve Dumanlar köylerihasbihal ettiler. rtteelnl «ıfıra lndlrecek, lktidarda bu ekun addedilerek sörde suçlularının ne yağan dolular yüzünden bu rrun saygı olsaydı, böyle konuşmazdı.» Hüseylni terkederek «nnesinin y»lunanların şeref ve hayslyetlnl ayak luhakeme edileceğini İfade etmekten nkadaki mahs\ıl harab olmuştur. W CJV1J». Ankarada miting Bölükbaşı daha sonra Menderesin nına kaçmıştır. lar altına alacak tarzda konuşmalarda ekinmlyorlar. Bu. apaçık tedhişçllık Sirkeci satıg mağazası yeni telefon numarasının meydanlarda savcılara zabıta memuryapıyor »deta blr müzayedeye glrişllmiş glbl, îamektir. Türk milletinl korkuya sevkNazifeyi çılgın gibi seven Hüselarma ve hâkimlere tesir icra ederAnkara 10 (Telefonla> Sıran haşıddet ve tehevvür günden gün« art •tmek lstivorlar ve bu korkunun tesir. cesine konuştuğunu ifade etti ve de berlerden anlaçıldığına göre. C.M.P. ykı kendisine evlenme tekl;finde bu tınlmakta, bugün soylenenln mutla ıltında işlerini gormeye çalışıyorlar olduğunu, sayın müşterilerlne arzeder. di ki: ka blrgün evvel »öylenenden daha ağır nin önümüzdeki günlerde şehrimizde lunmuşsa da kadın bunu reddetmiş ve daha tahrlpkâr olmaaıtna lttaa o. fCuskoca bir iktldarı, blr avuç mebuıZabıtaya. savcılara ve hâkimlere bir miting tertiplemesi muhtemeldir. tir Fakat Hüseyin; kadının pesini arlle çıkmışlar. tehdld altında bulunlunmaktadır iurmak lstiyorlar Bu demokratik bir Baştaratı 1 inci sahiiede muhalefet aleyhinde direktifler veri Bu mitingde Genel Başkan Osman bir türlü bırakmamıstır. Dün sabah, Nazife annesi Hac«r ucadele tnrzı da olmadıgına göre muz Enstitü Müdürü Prof. Hüseyin yor, onlann suç işlediğini meydanlar Bölflkbasınm da konusacağı ve BasBasına hücum Blr takım belll başlı gazetelerlmlz, nayasa hukukuna. meveud kanunlara da karara bağlıyor. Bunu yapan Ad bakan Adnan Menderesin son nuhık ve kıx kardeşi Kezbanla İstanbula Nail Kubalı su izahatta bulunmuşbunları deatekleyip cesaretlendirmek ıvmıyan oır mucadele tarzı olduftuna nan Menderes zabıtanın, savcmm ve lannda yer alan Ithamlara eevap alış veriş için lnmişler ve 8ğleden te vazlfe almış goninüyorlar. Matbu dre, bunlar hakkında en kısa zaman tun KİRIİ v. TOIIU HAULARINIZI YİKAMAK İÇİN BİR TaEFON KAFİDİR. hâkimin başında kanunî baskı si vereceği sSlenmektedir. Bölükbaşının sonra Bakırköye dönmüşlerdir. »tın manzarası 1M muhalefetçe yaratıl ie, en Uabetli trdbirlerl alacağımızdan c Üniversiteler Kanunu ve yö lâhlarını da elden bırakmıyor. Y E D İ K U L E T1L: (Fubnk.)2128l8 Bu bu arada muhalefet partilerinin termak lıtenllea bu Kanaatl takvtye ettl re onlsrın bu suretle kanuna, vlcdana tki kız kardeş yanlannda annele mitinglerin men edilegl glbl hükumet ve devletln otorltesl ah'âka. vatandaçlık icablarına aykırı netmeliği, Enstitümüze, memleketin durum karşısında Ziya Paşanın şu tipledikleri ri olduğu halde Zeytinlik mevkiiR le lçtlmat ve manevi kıymet fllçülerl aydmlatmak beytini hatırlamamak mümkün de ceği yolundaki şayialar ve ahnacaiı an bu tarz konuşmalarını bir daha hususî problemlerini nl sarsarak blr lktldar degişmeslni ea ekrar edemlyeceklerinden emln olma vazifesini verir ve bu hususlarda ğüdir: bizzat Basbaksn tarafmdan ifade edi de Lâmi bey sokağmı Ukiben evkısa zamanda blr emrivakl hallne ge ıızı rica edlyorum. Busünun İktldarı Kaadı ola davacı, muhzir dahi len tedbirler üzerinde de duracağı lerlne giderlerken Hüseyin karşi 47 hükumete yardım etmeyi emreder. tlrmek arzuıunda muhalefeüe tştlrak larına çıkmıştır. 'e'nıliyeüerınm ne olduğunu bılmekteşahit. tahmin olunmaktadır. Yeşilköyün çok İyi bir mevkiinde bahçe içinde konBiz de, bir müddettenber: günün hallnde bulunduklarına suphe bırakmı ır. Bugüiun lktidarı, hürriyeti konıHüsey.n Nazifeye son ihtan da yacak mahlyettedlr. İrlJl ufaklı blr forlu ve telefonlu sekiz odalı köşk ile müştemilâtı satımevzuu olan Anayasanın tâdili huak Içln. vatanı her turlu tehllkelertakım mecmua ve gazeteler yeni blr yapıp menfî cevab alınca tabancalıktır. Müracaat. Tel: 44 16 88 ilmî cepheden yardıra en masun bulundurmak İçin, gozunfl susunda takım tehllkell emeller peşlnde olduk smı çekmış sırasile, önce Kezbanı düşündük ve karar allarına şüph» edllmlyecejs btr manza udsktan sakınmıyaeak eesur ve mesu yapmavı kolundan ve bBğründen, sonra Hnyetlermi mudrik bir iktidardır ra lle neşriyat sahasını kaplamaya baa dık. İlk iş olarak, Devlet Şurası, Be;vek11 Adnan Menderes. sık sık lamışlardır. Muhale:etln ve matbuaceri sağ kasığından, Nazifeyi de ay tın açmış olduğu bu şlddetll ateşln hl Ikıslarla karşılanan bu konujması so Divanı Muhasebat, Baro, Cemiyet, aı şekilde böfründen yaramıştır. 4 sendikalar, partiler arasıııda bir mayealnde blr takım komUnlat blrllk unda demlftir kl: kurşun bittikten sonra tekrar nam lerlnln cesaretlenerek harekete geç» Böyle^me demokrasi olmaz. Bu. anket açmayı uygun bulduk. Odamıcza yapılacak Sodyum Karbonat «Solvey» bikromat mek hazırlıklarında oldukları görulü ancak kan ka\"gasıdır Kan gütme dâluya 7 kursun süren Hüsevin, bu Anketlere 15 hazirana kadar gSnMontekarlo, 10 (Arkadaşunız Kfizım defa kaçmakta olan karısınm pefi ve zırnık tevziatı için Odamıza kayıdlı mensucat boyahaneleyor. Asü bu şlddetll hüeuma katılnış vssıdır Bu, ancak mezheb kavgasıdır, Dün gece Samatyadakl Haakadın bulunan blr takım gaıetelertn adları, ksrdeş kavgasına gbtürür Bu memle derilecek cevablan, seçeceğimiz b r Kip bildiriyor) Grace Kelly'yi gecaddesinde bir yangın çıkmıştır tirmekte olan transatlantik yaklaştık ne takılmış ve atese devam etmiş rinin yukanda ismi geçen maddelerin 953954955 senelerine •özde müıtakll ve tarafsızdrr. Koskoca eti. uzun îaman bu tahriklere saha ilmî heyet tetkik edecek ve netice aid ayn ayn sarfiyatlarını resml kayıdlanna göre en geç 20.4.956 lktldann seslnl duyurmamak onu mll tir. Fakat 7 kursun bosa gitmiçtir. apmak elbette doğru değildlr. Kanun üzerine, hükumete nâçiz bir vardım yangm büyük bir tehlike arzetmiş, ça buradaki heyecan da artıyor! Bu (4441) let nazarmda kötü göstermek İçin hiç Hâdiseye şahid olan mahalle sâ tarihine kadar bildirmelen rica olnuur. fakat çabuk anlenmiştir. Dar so akşam radyo, neşriyatı keserek «Cons btr fırsat kaçırılmıyor ve hergün ye ar kâfl gelmiyorsa ksnun hükmü geti olarak sunacağımız bir önproje haNOT: Bu tarihe kadar beyanda bulunmayanlar tevziattan titution transatlantiği Avrupa kıt'a kinlerl mütecavizin tabancssındakl receğiz. Eğer adalet mekanizması mevkaklı, tamamen eski ve ahşab evnl tertlpler lcad olunuyor Mecllı çazırlsyacağız. rîsasen aynı mevzu ükursunlar bltene kadar takib etmiş istilade edemiyeceklerdir. lısmalannı tahrlflere uğratarak oldu cud kanun hükümlerinl anlamskta müş lerden müteşekkil olan mahalle, it sı sulanna vardı» demiştir. hükumetin de çalıştığmı külât çekiyorsa bunları sarahate götü zerinde Dünyanm dört bir tarafından Mo lerd'r. Ates kesilince Hüseyin halk gundan bask» türlü gostermek ve Mec receğiz. müeyyidelerl ve kısUsları ga duyuyoruz. Biz de bu suretle ilmî faivenin iyi çalışmssı sayesinde fe nako'ya akın etmiş olan gazetecilerin Ua ekaerlyetlnl teşkil eden mebuslann hergün blr şey lcad etmek guretlle kö yet sarih bir hale RetlreeeSiz Tâ ki, ySnden müessesemize düjen vaz; lâket halini almadan önlenmiştir. bir kısmı, Cebelitarık yakınlannda tarafmdan sanlmıs ve bir orman tü yolda oldukları kanaatlnl memleke ıhtilâlci metodların bu memlekette Marika Stradi'v» "1 ? kath ahşab Algesiras limanına gıtmişlerdi. Grace memuru tarafından yakalanmıştır. vi yapmağa çalışacağız.>» te telkin etmek Istlyorîar Mllli hayır sokmıyecefti blr defa daha sabit ve Yarmlılardan Nazife He Hacer Cer evde çıkan yangın, bıtişiğindeki Kelly'yi getiren gemi, bu akşam oralı ve müsbet hâdiselere karşı boykot maliim olsun ve bu fitne artık mutlak F k r i Set ve Şerefe aid iki ahşab ya varmıştır. Algesıras'a gıtmiş olan rahpaşa, Kezban ise İlkyardim bas 11in etmiş vazlyettedlrler. Ne vapmak \e muhakkak d'nsln altına lstedlk'erlni, memleketl nerelere sürük evin de çatılarını tutuşdurduysa da gazetecıler, Grace Kelly ile temasa tanesine yatınlarak tedavi Sevgili vatandaşlarım... Kulaklannızı geçmeğe çalışacaklar ve sonra da a alınmıştır. Hacerin yarası dlğerlelemek arzuaunda oldukların: anl.ımak verinız, Turkiyede cereyan eden hâdlkatlara sirayet etmeden söndurüllelâcele Fransa sahillerinde Cannes'a cldden mümkün olmuyor. ve hüku selerln mahlyetinı lylce aniamaya çalırine tıazaran daha ağır ohıp tehlimüştür. Neticede üç evin sadece gelecekler! metl. sankl Türklyenln hükumeti de sınız. Bunlar, u&urlu ve hayırlı lşler TARIHİ ROMAN RAFAEL SABATİNI çatılan yatırruştır. Hasar büyük gilmls ve memleketl temsll etmlyormuş değıldir Bir takım insanlar kalkarlar Cannes'da boş motör ve yelkenli keîidlr. fBajtorafî I inci sahifeâe) degildir. muameîeslne t&b tutuyorlar İktidar, Hüseyin ifadesinde «Tabancayı kalmamıştır. Bütün gazeteciler, birer muhakkak meşrutlyetl çok şüphell ve da biz İktidara geleceftlz, asaeağız, ke dikkatl çekerek her ay 30 40 metre motör kiralamışlardır. Grace Kelly'yi beynlme sıkıp intihar edecektlm. •;eceSız de''erse. onlann İktidara gel kayan toprağın altında kalmak korbugünden yanna değlşmesl beklenen getiren transatlantik, evvelâ lurada Fakat can tatlı imiş, kıyamadım!.» nıes'ne sed çekmek lâzım geldiğini siı kusu ile geceleri rahat uyuyamadıkblr halde gosterlllyor. kısa îaman kalacak ve sonra da Mon demiştir. vatanaişlarm takdlr edersimz» larmı ve bu yüzden aylar'dır gulmeBirecik köprüsünün açılışı tekarlo'ya hareket edecektir. CnnnesMemleketln manzarası ise bambas yi unuttuklarını soylemişlerdır. Top Muzaffer CELÂSUN Oğleden sonra Bîrecık koprüsunün fcadır Bunlarm sun'i olarak çlzınek Montekarlo seyahatinde gemıye, bü lstediklerl memleket manzarasile hlç açıLma torenı yaoıldı. Cumhurbaşkanı lantıda ayrıca. Karaburun ve civatün «gazeteci motörleri» refakat edeEn az lise tahslli olan, bCro işlerinde tecrübeli seri dakbir alâkası yokrur Turk mllletl görüp Celâl Bayar alkışlar arasında kor rında 50 bin kadar domuz yaşadığı cektir. <Ba$ıarav I nc< a tilo yazan bir bay veya bayan memura ihtiyaç vardır. blldlkler »e hlasetttklerlle bu «ehlrll d^lâvı Keprü halkın bildirilmiş. bunlarm itlâfı için esaslı kesti ve Monakolular şimdi dua ediyorlar: u ziyaret esnasında Mr. Dorey entepropagandalar \e meşum teşebbüslerle istifadesine Orta Anadolu bir müeadele açılması istenmiştir.Koy Almanca veya Fransızca lisanlanndan birisine vakıf olan açıldı. « Aman perşembe sabahı hava açgazetelerin yaratmak istedikleri sun'i '1 Guneydoğu Anadoluyu tarihts ilk ü kadınlar sözlerine şöyle devam et resan fıkirlerini açıkladı. tercih edilir sm« diyorlar. Hazulanan programa »lem arasmdakl tezadı apaçık görmek defa bağlıyan Gazıantebden öteye Ur mişlerdir: Haliç tersanesının havuzlannın hay Müracaat: Beyoğlu. Zambak sokak 9 numarada yedek göre, Prens Rainier, hususî yatı ile te ve bunlann memleketl nereye gö faya. Mar^şa. ,D*varbakıra. Vana maBajîOTaft 1 inei sahiiede • Biz. kadınlı erkekli bir kalkuı li yaşlandığı değerli mütehassısın he Constitution'u karşılıyacak ve Grace türmek lstedlklertnl dikkatle taklb et niasız gidilmesinl mümkün kılan bu ^ parça mağazası Rüchan adlı.men dıkkatuu çekti. Kendisine bumaya ahdettik. Bütün münevverlere Biraz sonra uyanan çocuklar odamektedir Kelly de açık denizde yata alınacakkoprurun kııruluşundan halkın çok ün için, Türkiyede gemi inşa etmek tır. Hava fena olduğu takdirde bu da oynarlarken mangalı devirmişMemleket manzaraı olarak herkesl memnun o'duğu mevdardaydı Yüz bine hitab ediyoruz Bize daha ıvi yaşama lnandırmak lstedlkleri bütün bu şea vaklaşan b:r h?lk kutlesi kend'lerme nin yollarmı öğretsinler. Bol Htab en zıyade mevcut gemılerin tamir aktarmarun yapılması da tehlike ar ler ve yangına sebebiyet vermişmetll ve uğursuz tahrlkler. blr muha bedpva motorlu rakliyat temın edllme ondersinler. Gelsinler. aramızda ko re bakımına onem verildiğı, dıjardan zedecektir. lerdir İtfaiye hâdise mahalline yeBuyükadanın çok güzel mevkiinde fevkalâde manzaralı llf mllletvekillnln mejdanda yaotıiı n> ş olsaydı dahı mumkun olduğu tak nuşsunlar, amma sakm siyaset lâiı emın edilemiyen yedek parçalar Grace Kelly ile ailesinin buray« va konuşmasmdan aldığımız şu cümlesln düde bu koprurun çam, meyva ve nadide çiçeklerle süslü 800 küsur metre a atolyelerde ustalar tarafından nr varmaz saraya gidecekleri tçıklan tişinceye kadar yavrular yanarak açılma törenint etmesinler. Çünkü siyasetten bıktık.. de en kısa lfadesini buımus eibldir gelmek ıstlyeceklerı göruluyordu. bahçesi kıymetli stil eş>alarla dolu telefon, buz dolabı ve apüdığı ve bu yıl ajrıca 6 römork dı. Fakat onlar saraya yerleşırken ölmüşlerdir.. Bu mllletveklli. bakınız ne dlyor: Ateş, kulübeye bitişik Mustafa tanker, 1 asfalt vagonu ve bir de Prens de. yakmlardaki vıllâsma ge1951 de ihale edilmiş olan Birecik sair bilcümle teferrüatı ile 150 000 liraya acele satılıktır. Tenis millî takununız, •Memleket. cehenneme dbnmüştür, tren nakıl dubası inşa edümekte ol çecektir. Evlenme merasimınden ev Alemdaroâluna a d 3 kath eve sikanunlar yüz kı/artıcıdır Memlekette kopnısü 720 metre tulunde ve 11 metre Müracaat: Beyoğlu İstiklâl cad. 153/1 Kemal İşgüden'e duğu ızah edildi. vel nişanlısı ile aynı binada geceyi rayet ettiği bir sırada kazazedelerin enklzlsyon mezaliml hüküm sürmekte genışl ğmdedir Bunun 8 metresi vesait Devis kupasında Holanda yo!u, 15 metrelik ıkı tarafı da yayalara dir » Bunun üzerine Mr. Dorey şunları geçirmesi doğru bulunmamıştır. babası ile annesi eve gelmiş ve mahsustur. Kbprunun ayakları su alile karşılaşacak Elblrliğ! lle vapılmakta olan telklnle Fakat Rainier, iki gündenberi sara kulübenin yandı ğını görünce: söyledı: rlnln kısaca lfadesi bundan başka blr tında kaya tabakalarına oturtulmuştur Ankara 10 (a.a.) 1956 yılı D e « Gemi ir.şa ve tamir masrafla ymm muhtelif odalannı gezmekle. 4400 ton çimento. 921 ton n Bizim iki çoeuğumuz olacak çev değildr Halbuki bu soylenilen lle hazırlıkların süratle tamamlanmasıru hıklkatln arasındakl tezada bakınız derrur. ve 17 bin metrekup beton kulla vis kupası seçmelerinde millî takı ruıızın, bu ışlerde henüz tam ihtisasnılmsş olan Bırecık kBprüsü 3 mılyon mimız, Holânda ekibile karşılaşa lı bir işçı kutlesi teşekkül etmemesi temine çalışmakla meşgul. Nikâh me kulübede?» demisler ve fenalaşarak memleketln haklki manzarasim re mll bavçınlık geçirmişlerdir. ttfaiye TÜRK HAVA KURUMU letln samimi düşünceslnl temsll eden 200 bin Türk lirasına mal olmuştur caktlr. ve memleketin döviz durumundaki rasimi, taht salonunda yapılacak ve sonra da orada mükellef bir ziyafet bitisikteki ev.n 3 üncü katl kısmen •lzlersiniz. Memleketln lçlnde bulundu Müsabakalar 27, 28, 29 nisan ta güçlukler yüzünden yüksek olduğu çekilecektir. GENEL MERKEZİNDEN: gu şartlan ve ruh haletlnl ne kadar gü Bu geceyl Blredkte geçlren Relsiyandıktan stmra ateşi bastırabüzel ne kadar asalet, muhabbet ve me cumhur. Başvekıl ve beraberindeki bazı rihlerinde Ankarada yapllacaktır. muhal^kaktır. Yalnız eldeki imkânBu düğün. Fransızları biraz üzdü Tiistir. la japılan işler büyüktür. tlerde ter habetle temsll e<üyor»unuz. Bunun kar mebuslarla Ur/anın Kurtuluş Bayra1 2944 Kg. Î.A.A. 71 yağı ile 1210 Kg. Hindyağı gibi! Fransa ile sıkı bağları bulunan Türk Tarih Kurumu saneleriniz modemleştikçe ve imkân ve tahta vâris olmadıSı takdirde Fran Hâdise etraftnda Müddeiumvrmilik «ısında İse on'.ann çizmek lstedlkleri rnmda bulımmak üzere yarın Urfaya açık arttırma suretile satılacaktır. memleket rnansaraaı ne büyük blr te g'decklerdir. Ankara ve Istanbuldan lar genisledikçe maliyet masnflan sanm malı haline gelecek olan Mo ve poliş tahkikat yapmaktadır. 2 2944 Kg. İ.A.A 71 yağının muhammen bedeli yarın toplamyor «ad arzedlyor ve ne kadar şeametlldlr gelen mlsafirlerm büyük blr kısmı bu kendılığınden düşecek ve randıman nako prensliğinde Grace Kelly vasıIİ619) lira 20 kımış geçici teminatı (122) liradu*. İşte bu tahrlkler, bu katü nlyetler. gece hususi trenlerüe avdet edeceklerAnkara 10 (T.H.A.) Türk Tarih artaeaktır.» tasile Amerikan nüfuzunun artaccğın Ev ekonomisi seminerleri bu şuurlu şuursuz, blr şerde lttifak dir. 3 (1210) Kg. Hindyağmın muhammen bedeli Kurumunun 5. kongresinin 12 Nisan Tersanede 1800 işçi çalıştıgı halde dan endişe ediyorlar! ediş. sizl hakkile endişelendlrmekte(3025) lira geçici teminatı (227) liradır. 'erşembe günü Dil Tarih Coğrafya açıldı dr İktldar lle onun bütün düşman Mühendis Kadri Çilenin mezarma günde 8 saatlik mesai sistemi tatbik Grace Kelly ile Prens. balayını AkFakülterfnin konferans salonunda ya 4 İstekliler İ.A.A. 71 yağını Etimesut Türk Kuşu larınm hattâ memleket düşmanlanmn çelerk kondu edildiğini öğrenen misafir mütehassıs denizde geçirecekleri, hususî yat ile Ankara, 10 (Telefonla^ Ziraat Genel Müdürlüğünde, Kındyağını Ergazı Plânör Okulunrueude eetlrdlklert mütteflk cephe ara Birecik 10 (a.a ) Cumhurbaşkanı pılacağı bildirilrr>ektedir. isçi yetiştirilerek gruplar halinde gün Italyaya gideeekleıi, belki Yunan a Bakanhğınca tertiblenen «Ev ekono»mda devam etmekte olan boyîesine Celâl Bayar ile Basbakan Adnan Menda görebilirler. Şartname almak istiyenier T.H.K. Genel misi semineri. bugün saat 10 cta Vede 16 hattâ 24 saat tersanenin çalısa dalarına uğrıyacakları söyleniyor. bir botuşmava blr siyasi mtleadele gö deres, bugün açıhs meraslmini yaptık B e l e d i y e İmar IHüdürlüğünde Merkez Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. DavetHler geliyor kâlet toplantı salonunda çalışmaları• venî teskilât jbilecek hale getirilmesini tavsiye etzürle bakılabillr ml» Muhalif ve ln îarı Biredk koprüsunün Insaatı esnasınBugün Monako'ya davetli akmı da na başlamıştır. 5 İhalesi 16 Nisan 1956 pazartesi günü saat 15 te kârcı cephentn hareketlerlnde demok da vazife kurbanı olarak hayata gözleBeledıye imar Mudurluğunde Inşaata ' m i 5tir. tmparatorluk devrinden kalrasile uzaktan yakmdan münasebetlt rmi yuman Yüksek Mühendis Kadri T H.K. Genel Merkez binasında yapılacaktır. eski havuzlan gördükten sonra, başlamıştır. Ingılterenm en zengın a Semineri. Ziraat Bakanı Esad Budak rubsatlye vermek ve imar durumuru blr taraf bulmak mumkün mü? Açık Çilenin kabrine birer ilesi Sir ve Lady Bemard Docker, oğlu açmıştır. 6 Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. çelenk koymuş tetkik etmek ist venı bir teşkilâta tâbi en modem tesisatı havi ıkı atölyedeki hususî yatlarile bugün Montekarloca Bovl!ve'lm kl, bn lptldai geri ve yı iardır. Bakan konuşmasında Türk kSylüsü tutulmakta. bu ışlerle meşgul olmak çalışmaları dikkatle takib etmiş ve kıcı slyaset bojuşmaaınm demokrasi (4048) ya geldiler. Beraberlerinde. radiatö nün kadmma da lâyık olı'uğu vasaüzere Teknik Ünıversıte Mimarî S"be yedek parçalarm mükemmeliyeti kar lle, demokratlk zlhnlyetl? hlçblr alâsindenmezun eenc elemanlar kadroys j ş l s m d a m udürü ve işçileri tebnk et rü, kapı tokmakları, pencere çerçe ma imkânının yolunu ev ekonomisi kam yoktur Bunu açıkça söylemek. veleri, altın ve döşemeleri de zebra mütehassıslan tarafından jösterüecealınmaktadır hâdlselerl olduğu glbl pörmek ve İfamiştir. derisinden olan bir otomobil getirdı ğini söylemiştir. de etmek m»cburiye*lndevlz Ancak bu Bir üfüriikçü yakalandı Gemi inşa otoritesi Mr. Dorey De ler. Lady Docker'in yatından karaya Vekilm bu konuşmasınJan sonra ruretledlr kl, bu meşum ve uğursuz Şehremlninde Kınmlı Aziz sokağın nizcilik Bankasınm bütün mobilye gldlsln mllletçe tedblrlnt bulmak müm da 35/1 numaralı evde oturan Receb ihtiyacını temin eden modern ma Çikısı bir hâdise oldu. Sinemacılar ve milletlerarası işbirliği ziraî grup başkün olur. fotoğrafçılar bu karaya çıkış hareke kanı Mr. İrv.in R. Hedges ile Zirabln. menfaat (Baştarafı 1 incı sahiiede) Kunduracı isminde yaparken polls mu rangozhaneyi de alâka ile gezmiş ve tini altı defa tekrarlattılar. Lady at Fakültesi Dekanı birer konuşma İktidara göre muhalefet cephesi kablli ufürükçulük ta1 Kayseri şube ve nıağaza binası insaatı, birim fiat yünden olan ve adam Sldürmekten ralından suçüstü yakdlanmıştır. He yerli malzemeyle her türlü ıhtiyaç Docker, büyuk bir sabırla aynı mer yapmışlardır. T ve suçlan larui karşılanmasma gayret gösteril dıvenden alh defa inip çıktı. esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşsanık bulunduğu sırada şehrimiz ceb, fidVe'e tes'im edi .mi5tlr Aziz vatandsşlanm, tur. sskeri cezaevinden firar ederek bir İç İşleri Bakanının tetkikleri diği söylenince şu tavsiyede bulun KenüsUe görüştüğümde Lady Doc |iimımmnıi!iiH!iıııııııııııımın!!ii!inııııııımmııe Bundan evvelki komışmalarımda da ker, Ingiliz Kral ailesinden hiç kimEd'rne ve Kırklarelmde te+k klerde muşfur: 2 Yapılacak işin keşif bedeli 642.265. TL. olup eçıkça ortava koymak ıstedim ki. mu senedir Kulp dağlannda eşkiyalık « Gemi inşa sanayiinde standard senin düğüne kstılrmyacağını söylegeçici teminatı 29.440.60 TL. dir. Eksiltme evrakı haiefet cerjhesi inkârcıdır. sabotajcıdır. hapan Rec«b Oruç adlı şaki, bugün bulur.duktan sonra şehrımıze donen Ic Ifler. Bikanı Ethem Menderes düi malzeme kullanmak esas olduğu gibi, di, fakat pek zayıf bir ihtimalle Ankarada Merke/ Müdürlüğünden, İstanbulda boykotaicıdır ve memleketl Ihtüâle gö "andarma müfrezesi tarafmdan D e Bakanlığı i'gllepd.ren mevzular üze şimdi tersanelerin ve sanayiin mal j Margaret'in hususi bir zıyag zıya Galata Şubemizden ve Kayseri de Sümerbank Şube likan mağarasında pusuya düjürül rînde tetkiklerde bulunmustur. re zeme ihtiyacını karşılıyacak müte I ™ bulunabileceğinden de bahsetti. Inkârcıdır .. Bu iddnyı ispat etmek Müdürlüğünden 5D. Lira mukabilinde alınabilir. hiç de guç değıl Şımdiye kadar altı müş ise de jandarmalardan Turan Dokıımacjlann dünkü toplantısı kânıil bir sanayiin memleketinizde I Prens Rainier ile Grace Kelly ye 1 Yerli ve Avrupa bütün 3 Eksiltme evrakı 27 nisan 1956 cuma günü saat 15 düğün hediyeleri de ge'mektedir Istanbul Motorlü Dokumacılar Der doğmağa başladığını yıldır, memlekette cereyan eden hâdi Erdoğcn ve Lâtif Akçamı şehid etmenınuniyetle e kadar Ankarada Umumi Muhaberat Serselprîn, yanılpn ıvı ve mucbet 15lerin tikterî sonra firar etmeğe muvaffak rce dun sar.t 12 den ıtıba^pn Emınönu gördüm. Bunlar arasında Türk saçı Bunlarm arasmda içinde Çin denızı I ılâç çeşidleri mükemmelbinslni dahı ıyi tarafından gbrup ifade olmuştur. Azılı şaki şiddetle takib Oğrenc! Lokallnde fevkalâde bir top nı, çeliğini, yedek parçalarını, zin nin tükenmekte olan bahkları buiu i dir. Sabahları 9 1 2 arası visimize tevdi edilecektir. Geciken evrak kabul lantı yapmıştır. etmisler mldir? Butün eserlere karşı nan bir de akvaryum var. | Tel: 82 40 01 den 33, Needilmez. Toplantı. Ticaret Odasmda tevzii cirleri ve çapalarını zikredebilirim» arka çevırerek, butun sıktntılara goı edilmektedır. | cipbey Şapçıhan Eminönü 4 Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin bir taahhütte durdurulan 104 ton yün Ipliğintn derGemilerimizin mühim bir kısmınm yumarak simdive kadar toptan blr In500.000. liralık benzeri inşaatı bizzat müteahhid nek uvelerlne verılmesi mevzuunu go kömürle işlediğine de dumanlardan kârcılığın er sjşmaz dehllerini ortaya Ambalâj ve piyasalandırrna ruşmuşlerdir. sıfatile yaparak kesin kabulünü icra ettirmij olkovmuş deâiiler midlrî farkeden değerli mütehassıs bu mevTopl?n*'da söz alan üyeler, yün tpli zuda şunları söylemiştir' mütehasısı bugün geliyor Yokluk buhranları yaratmak İçin yapmalan şarttır. ginin, a<;ı! dağıtılması icab edenlere Turkıye Odalar Birligl rezdinde çalımadıkları mı kaldı» Paramızı düşür5 Banka işi diledığine yaptırmakta veya vaz geçmek• Dünyanm her tarafında ma«iegil, T coret Odasına bsğlı zengın ş=n Birlesmls ^iı:!etler Teknik Yardım me"< ıçîn. iç ve dıs itibarımızı s^r3maV tacirlere tevzi edıld'ğırden şıkâvetle, zotla işleyen gemıler. kSmürle ısle idaresi Ambalâj ve Piyasalandırma te tamamen serbepttir. (4181) için. hiç bir isin muvaffak oimaması h»m madde vokluğunun pek çok fabri yen gemilerin yerini almıştır. Zira mutehassısı Mr Noad alAkalı'arla gSIçm. meşum gayretlere biran için bile ka tezgâhının durmasına. dolayıslle mazotlu gemilerin bakunı ve tamiri nlşmek ve memleketin muhteîif y^s ve fâsla rrı verdıler? Dıştan yardım gellsveren lle ifç'nin zararına sebeb oldu kolay olduğu gibi. işletme masraflan kuru sebze vs meyva ihracatmı arttırmesin, Amerika borç para vermesta, tllunu Izah etmişlerdir. vÜ7de 40 daha ucuzdur.» mağa matuf projenln tatbikl hakkında ear! ve iktisadl munasebetlerîmız dost Ticaret Odasmdakl tevzl komlsyonu üaere bugün memleketlerde rnümkun oldugu kaTürk denizciliSinin kalkınmasile de tetkiklerde bulunmak başkanı Naım Akbay dernek lehlne dar sıkışsın ve fenalaşsın, hattâ memMASSET HARRİS alâkadar olan Mr Dorev son yıllarda îehrimize geıecektlr. yaptığı konuşm^dan sonra ittifakla leketin dış siyasl münasebetlerl boru!MUtehassıs İstanbulda 10 gün kadar 12 ayak biçer döver EnterErenkoyde Kazaskerde bahbu sahada husust teşebbüsün gördüdernek üj'el sŞme seçilmiştir. *un da Ikudarın başına tür'.ü ljler feldevam edecek tetkikleri arasında ıhranasyonel T. D. 9 paletli trakç«li ev satılıktır. Birinci artToplantı sonunda Ticaret Odasmda Şü teşvikten de memnunivetle 'ıah catçılar, nakliyat sirketleri konserve »In maksadlle çalışmadılar mıî tör. Az kullanılmıs, yeni vatırma 24 Nisan saat 10 da Kabekl'ven 104 ton yun ıphğimn derneğe setmiş ve «Bunun en güzel misali fabrlkaları ve dlser ticari çevrelerle Sabotajcıdırlar . Kore karannı. daha verilmesi hakk:nda ılgılilerle temas tamamen husust teşebbüsün eseri o temas edecektir. Ayrıca ambal&J madde riyette. Takslm Sarayı, Kat5 dıköy Sulh 2 nci Hukuk 955' iktidara geldiermlı günlerde el» gecmls yapmak utere Ankaraya gBnderllecek lan tngillz ticaret filosudur» d e m i f v« metodlan merarunda ineelemeler «n müsald fırsat dlye, senelerce en No: 13. Telefon: 44 81 77. 475 • mflraoat. heyetin seçiml yapılmıstır. tir. EHOtN vatJ'caktır 1 İnCİ Sdhifede) I s . başla davul ve zurnalar çalmağa v.,.1. dığı içln konuşsalar dahi söyledik' lerini duymak mümkün olmıya caktı. tstasyondan yeni yapılnus olan Merkez Bankası binasına gelindi ve Bayann kordelâyı kesınesile Gaziantebin Merkez Bankası şubesi çalışmaya açıldı. Bu merasira ikmal edildikten sonra Adnan Men deres, belediye bkıası balkonundan bir konuşma yaptı. Gazianteblilere teşekkürle söze başlayan Menderes bundan sonra dedi ki: Menderesirf nutku Sevgüi Anteblller . Şu flç dört Eünlük kısa seyahatimiz esnasında yuz blnlerce vatandaşımızia temas ettik. Aynca, gene vatandaşlanmızla, gralş olarak hasbıhallerde bulunmak unkân nı elde ettlk. Memlekette, lkl clhet, »çık oiarak görülmektedlr: Blrl slya•I tahriklerln uyandırdıgı endlşe Y < lnflal, dl*ert de memleketln bu glbl endlşelerden âzade oiarak hazur ve sukun lçlnde girtşmlş olduğu muazsam kalkınma hareketlnl, hem maddı hem manevi sahal&rda, blr an evvel muvaıfaklyete ertştlrmek azmldlr. Menı lekette rejlm buhranı yaratmak lstlyenlerln mütemadi gayretlerlnln vatandaş vlcdanmda şlddetll lnflal ak•ülamellert yaratmak safhasma artık gelmlş, dayanmış bulunduğu görtilmekte ve hissedllmektedlr Bunu her glttlğlmiz yerde vatandaşlar her tür. lü tezahürlerlle, sozlerile ve Barlh Ua delerlle apaçık ortaya koydular. (Baştarafc I tnet sdhifede) kuk edeceğe benzemiyor ITA1YA Yeni bir soğuk dalgası memleketi kapladı Bakırköyde sokak ortasında kanlı vak'a ( MUHABERAT MEMURU Aranıyor ( Fiorya Küçük Yapı Kooperatifinden: VİNYLEX 27 22 31 1 Anayasanın tâdili ve Üniversite HALI YIKAMA FABRİKASI >. Yeşilköyde Satılık KÖŞK Samatya dün gece Grace Kelly'yi getiren yangın »ehlikesi transatlantik dün gece Avrupa sularına girdi atlaffı I İstanbul Sanayi Odasından 23 köylü kadının basın toplantısı SİVAH KU6U 150, Yabancı gözii ile Haliç tersanesi MEMVR \LI\ VC \K Ortaköyde bir kulübe yandı iki çocuk öldiî SATILIK VİLLÂ, APARTIMAN İKİ K A T " \ Motör Yağı Satılacak Bir âzılı şaki 2 jandarmamızı öldürtfü Sümerbank Umum Müdürlüğünden | 1 ECZANE [ Devren Safılık ( • SATILIK 1 Satılık EV
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle