24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
C "HUKIYRrin TEFKİKASI: & Anlatan. Albay Rurttl Kobaı Yazan: «ASAfi KZMAL Çetenin esas yataklan Ödemiş taraflarındadır. Çeteyi temizlemek kolaydır. Ama Çakırcahnın vurulduğunu bütün memlekete hemen yaymahyız.» «Doğru» dedi Paşa. Çakırcalınm cesedini hemen oracıkta Nazillinin meydanına ayaklanndan astılar. Bunu gören Hacıduk Kâmille, Of man bana gelerek: «Rüştü Bey gördün mü yaptığı mız işi? Çakıreak gibi bir yiğit bulâyık mıvdı? Keşke o bizj vun a raydı» dediler. Çakırcalınm ayaklanndan asılarak teşhir edilmesi çok ağırlanna gitmişti. Yola düştük. Yolda bütün müfreze bir araya geldik. Osman: ıÇakırealıyı bir tek kiş.1 vurmadı .Onun şerefi bir kırk beş kişilik müfrezeye aiddir. Bundan son ra kimse. Efeyi kimin vurduğunu söylemiyecek. Söz mü?» Heplmiz karar verdik. «Doğru. Kimse söylemiyecek. Herkes vurO gün, bugündür de kîmse, kim•eye söylemedl. Sonra Ödemije vardık. Çakırcall Bldürüldükten sonra bütün yataklar, teskilât çözüldü. Yîrmi günlük Kkı bir takibden sonra, çete bakiyesinin Kayaköyde oldugunu haber •ldık. Hemen oraya koştuk. ÇeteBİn bulundugu evi sardık, müsademe basladl. Müsademe uzun sürdü. Akşam oldu. Nerdeyse karanlık ka vuşacak. Bir kaçınrsak. kolay ko]ay b:r daha ele geçiremeyiz onlan. Gec« oîunca kaçacaklar. Karanlık kavuştu kavuşacak. Bir çare! Çareyi buldum. On, on bes, teneke gaz getirip, bulundukları mahallenin, kaldıklan eve yakın evlerini ates.e verdim. Sonra sıkl bir hücuma geçtik. Kaldıklan eve de ates verdik. Ates devam ediyor, Iki taraflı. Onlsr inadcı. yan yarjnış evde hâlâ bize ates. ediyorlar ve bize zayiat verdiriyorlar. Bizden Çuğ Mehmedi vurdular. Fakat elimizden kurtulamazlar. Ya vurulacak, ya yanacaklar. Derken ateşten bir tanesi çıktı. Kacmsk istedi. Vurduk. Yarah teslim aldık Bir tane daha çıktı. Epeyl koştu Sonunda o da kurşunu yedl, düştü, kalktı. Sonra geriye, çıktığı ateşe doğru koştu: «Osmanlı sana teslim olmaktansa...» diye bağırarak kendin: ateşe attı. Boylelikle bütün çete lmha edilmiş, çeteden yakuz Haa Mustafa kaçıp kurtulmuştu. Çakırcalı işini bitirmlş, dönmeğe hazırlanırken, Vali Nâzlm Paşa dan aşağıdaki teşekkümameyi aldık: Ayduı Vilâyeti Tahriral Kaleml Adet : Umuml : Husnsi : 695 Takibe memur Yüzbajı Rüştü Beye Mukaddema Çakırcalınm ve bu Çakırcalı çetesinin somı Elektrikli trenlerdeki arızalar S e h i r = M EM LEKET DA V A L A R I | =haberleri Türk tıbbının içinde bulundugu 1 CUMHUBÎYET II Nisan 195» ABAHTANİ ABAHA...J Kerbelâyı ziyaret afia Vekili Muammer Çavuşoğlu ile birükte dö*t Türk gazetecisi. Irakın davetlisi olarak Bağdada gelmişken, Kerbelâ. Negef ve Kufe gibi dini merkezleri ziyaret etmedeu geçemezdik. Seyahatimiz. Islâm tarih ve medeniyetini tanımak bakımın, dan da çok istifadeli oldu. Şiiler, Hülefayi Raşidinden öç evvelkine itibar etmediklerine göreHazreti Ali hem sünnîlerin, hem dv şiilerin hürmet ve muhabbetini kazanmak suretile, tslâm dünyasmu; Peygamberden sonra 1 numaralı jahsiyetidir.Namaz kılarken Kufe camiinde şehid edilişi: evlâdlarmdan Hazreti Hasamn baskı altuıda tutulup halifelikten mahrum bırakılışı. adım adım ölüme süriiklenisi; hele Hazretl Hnseyinin Kerbelâda maiyeti İle beraber türlü zulümlerle öldürülüsü Müslünıan dünyasında benzeri görülmemiş bir teessür ve matem uyandırmıştır, malum. İsânın çarmıha gerilmesi. hıriîtiyanlan nasıl bir ruhî halet içine koymuşsa, bahsi gecen i^kence ve şehadetler de Müslümanlann kalbinde buna müvazî sarsmtılar yaratmışür. Mıithiş tesirin hâlen tahminimden daha bile fazla olduğunu Kerbelâ. Negef ve Kufe'de gözlerlmle gördüm. Kabil. kardeşi Habili öldürdüğii için iıısanların kalbinde Ehli Beyt'in katilleri derecesinde nefret uyandırmamıştır. emlnim. Asırlardır Alevilerden dökülen gözyasları bir araya toplansa mutlaka Irakın yeni barajlannı taşırır. Bu muazzam göle bugün bile durmaksızın. hıçkınklar arasından matcm yaşlannm aktığıııa âsabımızda hal kalmıyarak bu nvıkaddes makamlarda $ahid oldıı^. Halbukl merasinı friinleri de decil, alelâde günlerdi. Ya Muharrt'mde burasi ne mahşerdir. Nitekinı ııüf!".u üç mlsline çıkar, ziyaretçiler sokaklarda gecelermis. kere de çetesi efradının kâmilen mahv ve tenkili uğrunda sebkeden hidematı cansiperanelerinin nişanei takdiratı olarak bu kere Dakiliye Nezaretine keşide edilen telgırafnamerun bir sureti berveçhizir aynen tebliğ ve bilhassa beyanı teşekkür ve memnuniyet olunur e Ecnebi mütehassıslann verdikleri rapor Ankarada inceleniyor fendim. 21 Zilhicce 329 ve Sirked Halkalı arasındaki elek29 Tejrinisanı 327 trik treninin yaptığı ânzalann sebebini araftarmak üzere Ankaradan gcVali len heyet şehrimizde Fransız, Alman ve İtalyan mütehasaslarla görüştükNazım Bin Hasan Tahsin ten sonra Ankaraya dönmüşrür. Öğrendigimize göre ecnebi müteMukaddema Çakırcalınm ve bu hassıslann verdikleri rapor müsbettir. Bu rapor Ankarada incelenmekkere de çetesi efradının kâmilen tedir. Pek yakında Demiryollan ermahv ve istihsalleri hususunda fevkânı tehrimizde bir basın toplantısı kalâde yararlık ve cesaretleri meş yaparak umumi efkân bu hususta hut olan kuvvei takibiyeye memur aydınlatacskbr. Yüzbaşı Şükrü ve Rüştü beylerin Aynca trenlerin bu yar muntazabu h'dematı cansiperanelerme mü man işleyecekleri de bildirilmektekâfatan rütbelerinin terfii ile bu dir. vilâyet dahilindeki elviya jandarma tabur kumandanlıklanna tâyinleri muktezai şimmeyi kadirşmasiden bulunacağı gibi vilâyet jandarma Haber «Mıîımıra g8re memurltrın alayı zabitanı meyanmda bihak1956 yılı Uk maas ikramlyesl bu ayın kın takibi eşkiyaya muktedir za S0 uncu Rünü verilecekür. bitan ender olmak hasebiyle 5te Fransız Biiyük Elçisinin ziyafeti denberi muktedir ve cesur rabiParlsten dönen rransa Büyük Elçisl te derkâr olan ihtiyaç da bu su Ekselân» Jean Paul Garnler ve zevcesl aefaret blnasında retle bertaraf edilmis olacağı d tarafından Fransız bir zlyafet vermlslerdlr. hetle icrayı icabma delâlet ve inaZlyafette Türk Fransıı Kültür Ce yeti Çelilei Nezaretpenahileri has miyctl Baskanı Hamdullah Suphl Tanrıöver, cazetemiz Basyazarı Nadlr Nadi seten müsted'adır. ve «i. Prof. Nlhad Resad Belger. dijeı bazı zevat Mfaretln yüksek mrmurları Çakırcalınm mezan Mazill;nin bulunmujlardır. dıçında, yol üstündedir. Köylüler Belediyeye bundan sonra mezarı o gün bugündür evliya türimHhanla memur alınacak besi makamrcıda ziyaret ederler. İstanbul Vallsi ve Beledlye Relal y»p Sonra, bir de Çakırcalınm mezar tıftı blr tsmlmle. Beledlye teekllatlle toprağı bir çok dertlere deva sa mülhak bütçelt müesseKlere blr sene müddetle harlçten memur ve mttstahmlır. Sıtmaya, sızıya, agnlara blre dem tiyln edllmemeslnl bUdlrmlştlr. blrdir denir. Öyle söylerler. Bu arsda Rels Muavlnlerl kendllertne Çakırcalı öldürüldükten yıllar, baŞlı dalrelerdeltl memur ve müıtahdemler fazlaaını tesbltle Rlymsetc bllyıllar sonra bile, o yoldan geçen dlreeeklerdlr. köylüler mezara yanm saat kala, Kadrolarda lstenllen mlktarda me. mur ve müstabdem sayısına tnlldlkolanca seslerile bağmrlarmış: «Çakırcalı Efe! Çakırcalı Efe! ten aonra vukua g«lecek maaslı mUn hallere. mavıs ve kasım aylarında olYol ver gecelim. Yaban değiliz.> mak Uzere aenede lkl deia Imtlhan »çılmak suretll» memur alınacaktır. SON cöküntü ve reform lüzumu , HASİB TANYOL 1 Memnrlara ikramiye geçmiş devirlerdeki milletlerin bünyesini tanımaya yardım ederse yaşamakta olan milletlerin ortaya koydugu ilmî veya mesleki yazılar da onlann bünyesini ifça eder. tşte bu malum prensipten hareket ederek aralannda Türkiye de olmak üzere beş ayn memlekete aid tıbbl neşriyatı mukayesoli olarak gözden geçirdim. Bu memleketlerde intişar eden üçü akademik. dördü tıb cemiyetlerine aid yedi mecmuanın muhtevalan tetkik edildi. Biraz zaman alıcı olan bu işe nezaretim altında iki kisi daha yardım etti. Mecmua isimleri. cild numaralan, tarihleri. mukayese şartlan vesalr tafsilât Cumhuriyet gazetesi idarehanesine verildi. Bunları, okumayı güçleştireceği ve yer alacağı için buraya koymuyorum.) Mukayeseye alman diğerdört mem leketten biri Amerikadır. Amerıka, tıb seviyesi ilerde memleketlerdpn biri olduğu için ele alındı. Fakat diğer üç memleket ortaya çıkması muh temel ibret dersinin müessiriyetine yardım edebilir ümidile tıbbı geri sayıian memleketlerden seçildi. Bunlar Mısır. Hindistan ve Bu'garistandır. Bahis mevzuu mecmualarda çıkan yazılar şu bakımlardan beş frup altında tasnife tâbi tutuldu: 1 Tıbbî organizasyon hastane idaresi, tedrisat vesaire yazılan, 2 llmî arastırma yazılan, 3 Hasta takvimi raporları, 4 Masa başından yazılan umumî kuşbakışı veya toplama makaleler, 5 Değişik me\zular. Mecmuaların münderecatı sadece tasnifte aldıklan yer bakımından ele alındı. Muhtevalan kalite bakımından ayn ayn mukayese edilmedi. Yazı sahibi kendisini burada böyle bir işe mezun addetmemektedir. Philâdelphia, Nisan Bu yazının Yazan Dr. gayesi Türk tıbbının bugünkü durumunu kısaca gözden geçirmek, mevcud fakülte ve hastanelerin yeni kurulacak olanlara ne dereceye kadar Jafferson Medical College cf Philâdelphia U S A. örneklik edecek halde olduğunu incelemek ve bazı noktalara işaret etmektir. Bu güç ve mesuliyetli bir Sarahat temin etmek maksadile bu teşkilât, eğitbn vesaire mevrularına işdir. Ancak ileri aülan mülâhaza ajn ayn neşriyat sekilleri hakkında pek yer verilmez. Tıb cemiyetleri ve lann intıbalara değil vesikalara da • kısaca fikir vermek isterim: neşriyatı ise bu kabil münakaşalara yanması mesuliyet yükünü bir de | i Organizasyon faaliyetlerini sık sık sahne olurlar. Bu cins yazıreceye kadar hafifletebilir. jaksettiren yazılara, umumiyetle re lann nisbeti Amerikan Tıb Çemiyeti Herhangi bir yanlış anlaşılmayı lalist memleketlerde sık rastlanır. Bu mecmuasmda %36, Hindistanda 9c2U, önlemek, mevzula ilgili gibi görü | memleketlerde iyi bir tababet an Mısırda %3, bizde ise nfırdır. Akanen muhterem meslekdaşlarıma hak cak her an tetikte duran bir organı demik Türk Tıb Mecmuasmda neşresızlık etmiş olmamak için bir nok ' zasyon faaliyeti ile mümkün olduğu dilen ilml arastırma nisbeti Bulgar, tajı önceden söylemek isterim. ts ' na inanıldığı için bu cins neşriyats ve orta derecedeki bir Amerikan atanbul Tıb Fakültesinin ve bir kı ehemmiyet verilmektedir. Bunun kadami mecmuasmdakinden 4 defa sım hastanelerin son çeyrek asırda en iyi misali Amerikadır. Amerika daha azdır. Mısır, Hindistan ve Amebanndırdığı yerli ve yabancı hefeim büyük fîkirler, keşifler memleketi rikan tıb cemiyetlerine aid mecmualerin ön safta gelen bir kısmına te değil, gelişmeler memleketidir. Baş larda. ilmi arastırma neşriyatı bizim kabül edecek çapta ve sayıda değerli ka bir tâbirle burada ilim, yaratan cemiyetimiz mecmuasmda neşrediinsan bu yazının müellifine malum değil, başkalannın attığı topu kapan lenden beş ilâ sekiz defa fazladır. beş Amerikan fakültesinin bir hayli ve netice alan vasutadır. Bu ise an Buna mukabil devsirme makaleler kalabaük olan topyekun kadrosun cak sağlam bir organizasyon meka ve vak'a takvimi bizim gerek akademik ve gerekse cemiyet mecmualada yoktur. llâve olarak Türk heki nizması ile mümkün olmaktadır. minin bir ferd olarak pek çok hürAmerikan tıbbını ayakta tutan sa rımızda basta gelmekte ve yüzde nİJmete değer, mümtaz taraflan var. yısı yok denecek derecede az olan beti diğer memleketlerdekinden bir Bu yazının hedefi şahıslar değildir. âlimler değil, bir tekım becerikU buçuk ilâ sekiz buçuk defa fazladır. Bu mukayeseden Türk tıbbmın buMevzua geçiyorum. pratik 1 adamlannın elele vermesi5 llmî neşriyat tarthi vesikalara dir. Bu memleketin kuvveti küçük günkü durumunu ifşa eden en aşağı benzer. Naal ele geçen eskl yazılar adamlanm »eferber etmestnl bilme üç netice çıkanlabilir: sindedir. Tıbbî teşkilât sahasında çalışma ve araştırmalar Amerikan hekimlnin hayatında mühim yer almaktadır. II llml arastırma yazılan ise âdeta bir müessesenin çalışma ritmini ifsa eden nabızdır. Halen dünyada akademik müesseselerin değerini ilmî arastırma sahasmdaki faaliyetlerine bakarak tayln etmek meyli vardır. III Vak'a nesretmek ise hekimin en tabil hakkıdır. Fakat pek dlnamik bir çalışma şekli sayılamaz. Imkândan mahrum tasra veya kenar hastanelerdekl hekimlerin neşriyat» çok defa vak'a takviminden ileri gidemez. Onlar bundan dolayı mazurdur. IV Masa bajından yazılan top lama makaleler ise tıbbî faaliyetin en az makbul çeklidir. Başkalarının eserlerini yeni cümlelere devşirıp imza koymaktan ibarettir. tşe yarar kütübhanesi olan memleketlerde geniş revision yazılan, tıb literatürü okumakta maharet kazanmış, doktor olmıyan. ücretli «teknik okuyucular ve not çıkarıcılar» ın himmetile kolayca yapılabilir. Hiç bir ilmî iddiası olmıyan, sadece bu cins makaleler' çıkaran hususî mecmualar vardır. (Değişik mevzular grupu altındaki yazılar istatistik içine sokuldu. Fakat mevzu dışı olduklan için bahsedilmiyecektir.) Yukanda bahsedilen be? memleketteki übbî faaliyetlerin mukayescli tasnifi makaleye bağh grafik sekilde yüzde nisbeti olarak huUsa edildi Okuyueudan bu grafi|in tetkikini rica ederim: Akademik mecmualarda 1 Faaliyetlerimizde organizasyon işlnin yer almayışı, bizde tababetin kendi kendini geliştirmekle meşgul olmadığını, seyyal, uyanık bir reform mekanizmasının kurulmadığını ifade eder. 2 tlmî arastırma zihniyetlnin gelişmemiş olması dinamik faaliycte duyulan alâkaszlığı gösterir. 3 Türk tababetinin bir numarah meşgalesi baakalanna aid mevzulan birbirine ekleyerek dilimize devşirmektir. Şimdi mevzuu biraz daha geliştiriyorum. Zira ortadaki eser, ne 6nünde susulacak, ne hürmet edilecek gibidir. Önümüze çıkanlan bu boş başak hasadı, kolay işlere duyulan meylin mahsulü olmaktan çok, mevcud sistemin. orta zamandanberi süre gelen medrese zihniyetinin ifadesi gibi görünmektedir. Zira bu kadar değerli hekinıleri banndıran müesseselerin böylesi düşük bir randımanla gün geçirmekte ohnası başka şekilde Izah edilemez. Okuma ve aktarma safhasmda kalan, mevzuunu önünde duran vâkıalardan değil, kütfibhaneden Beçcn bir tababet, problemsiz, zihni tembelllik içinde yaşayan geri. kötü bir tababettir. Her hekim gündelik hayatında arasıra kitablara müracaat edebilir. Şayed herhangi bir mevzuun peşinde ise attığı adımın manasmı tayin edebilmek için kitablar ve mecmualarla vakit vakit uğraşabllir Fakat sadece makaleler devsirmek veya ezberlemek Için kütübhane duvarlan arasına kapanao tabib, saatlerini ne yanıbaşmda duran müte vazı problemlere çare bulmak, ne de mensub olduğu cemiyetin ilmi istiklî.) haysiyetini müdafaa için kullamyor sayılabilir. Kitab sadece icabuıda kullanılacak cankurtaran yeleğidir. Şımdiye kadar nasjl hiç bir denizci beline tahlisiye simidi takarak yeni kıt'alara doğru açıhnamış ise. hiç bir tıbM keşif kütübhane köşesinden çıkmanuş veya hiç bir büyük problem kitab başutdao halledılememıştir. Türk tababeti muhitinde medrese devrinin yadigârı olan, hafıza cambazhğı Ue ümine başkalarını inandırmayı, uluorta göz kamaştırmayı istihdaf eden şarklı meylin irtbardan düşürülmesi lâzımdır. Kitab. hamlenin düşmamdır. Hareketten çok dinlenme vasıtasıdır. Memlekette dimağma arastırma aksiyonu, arastırma rahatsızlığı mayası girmiş, idarî veya ilmi bir mevzuu samimiyetle deşen. netice alan. gelecek nesillere eser bırakacak hekim tipine ihtiyaç var. Üzerinde durulacak mevzulann ihtilâl koparıcı şeyler olmasma lüzum yok. lcabında bir kaç sahifelik orijinal bir inceleme tababet tarihinde bir iftihar âbidesi olarak kalabüir. Şayed talih müellifîni bu şerefe lüyık görmezse kaybedilecek hiç bir şey yoktur. İlim adamının veya ilim müessesesimn değerini muayyen bir hakikate varmak için sarfedeceği samimî gayret tayin eder. Mevzuunu bizzat kendi bünyemizden seçen küçük pratik bir arastırma, belki her sene binlerce vatandaşın ölümden kurtarılmasını sağlayabilir. Tıb talebesini kitab başından kaldırıp hasta başına bağlayabilen organizatör müstakbel hekim namzedinin fakülteden aynlırken cTıbbiye Mektebi mezunu» sıfatıından çok «doktor» unvanına hak kazanmasına yardım edebilir. Bugünkj Bizanslaşmış sertababet makanizmasmın içyüzünü ve memleket tıbbının geri kalmasında oynadığı sevimsiz rolü, hükumet erkâmna vesikalara dayanarak isbata muvaffak olan hekim, Türk hastanelerinin sık sık maruz kaldıgı kışlalaşma âkıbetinden kurtanbnasına yardım edebilir. Mevcud fakülteler, içinde çalkandıklan ortamekteb temposu ile, yeni kurulacak olanlara örneklik edecek kalitede değildir. Aksint iddia edenın samhniyetinden ?üphe edilir. Elde bulunanlann kurulacak olanlara edeeeği hizmet bilhassa gittikleri yolun. gidilecek yol olmadığını işaret etmpk olmahdır. Dava, dört duvar kaldırıp içine insan doldurmak değil. zihniyet getirme davasıdır. Gaye, mevcuda bir aded daha <yeni hekim» ilâvesi değil, ortaya «yeni hekim tipi» nin çdtanlmasıdır. Yeni tıb mektebleri kurulurken ihtiyatl uzun bir tasarlama safhasını kurusıkı aksiyona tercıh etmek, mevzuu günlük ucuz politika hırsmuı dısında tutmak lâzım. Kurma işini falanca mekteb muallimine. filânca memur veya mütekaid generale değil, sadece ilmî müesseseler teskilâtlandırmakta muvaffakıyetli örnekler vermiş is adamlan grupuna buakmak icab eder. Ancak gerçek prensiplerin mahsulü toplanabilir. Çü rük çekirdek toprak altında çflrümesine devam edecektir. Sözlerimi bitirlrken bu yazıya endirekt hedef gibi görünen muhterem meslekdaşlanmı bh* kere daha hatırlanm. Onlann birer tferd» olarak şayanı hürmet ve değerli insanlardan teşekkül ettiğinl yakından bilirim Fakat bunu söylemekle bugünkü geri zihniyetin Türk tıbbını götürdüğü çöküntüde onlann veya istisnasız hepimlzin mesuliyeti yoktur demek 1«temiyorum. Bizde bir hekim veya ilim adamı herkes gibi bir «ferd» olduğunu kabul ediyor. buna ilâvç olarak «yüksek bir meslek mensubu» olduğunu. kabul ediyor, fakat içinde yaşadığı cemivetin tarihinde «tarih yapıcı» aktif bir rolü bulundııjunu, istikbalde vatanımn hafızayınds yasama şerefine lâyık olduŞunu kabul etmiyor. Bu asil münebbih'P vokluŞu ise tababetimizin pörsük mukadderatmm sürüp gitmesinde âmil olmaktadır. Ermeni Parriği VHâyerte Pek Yakında Bu sütunlarda basın âlemimiz için hâdise teşkil edecek bir hâtıralar serisi Pazar günü vereeeglmlz tafsılâtı bekleylnl Ermenl Patrlğl Karakln Haçaduryan, dün sabab Vilâvetta tstanbul Va llal Prof. Oökay'a nezaket «iyaretlnde hıılunmuatur. Şehrlmlzde bazı İş yerlerinin mutad tfltll aaatl olan 19 dan sonra da faallyetierlne devam ettütlerl, alakalı esnaf teeşkiüllerlnce tesblt olunmu$ TB Belediyeye bndlrtlmlştlr. Bu lhbarlar O?erlne Beledlye, gerek 1! tedblrlert almıştır. İş yerlertnln kapanma aaatlertne rlayet etmelerlnln vemJnl, 'B^ledlve Çube MüdürlUklortne tamlmen blldlrllmlştlr İş yerlerinin tatil saatleri MEVLİD Sevgill annemlz Lâlclideki inşaatta toprak çöktü fcir amele yaralandı LAlellde T«çar Ava a!d lntaatta çalı»an amelelerden Halll Şahln, blrden blre çöken toprak enîcszı altında kala rak muhtellf yerierinden agır rurette raralanmıştır. Y^mlı Esnaf Hastaneslne yatırılmıç. tahklkata başlan. mıstır ASİYE TURAL'ı ebediyen kaybedişlmlzin 40 ıncı gününe rastlıyan 13 nisan 956 cuma (Mubarek Ramazanı s/erifin ikind gunü) Teşvikiye Camiinde öğ!e namazını müteakıb Mevlldhan Mecld Sesigür, Esad Gerede, All Gülses, Zekl Altun. Ethem Akalın. Be'pdiyt Basimaını Nusret Yeşilçay v« Fatihll kardesler tarafından kıraat ohmacak Mevlidi.Şerife akraba, es. dost ve arzu edenierüı teşnflerıni rica ederiz. Kızı: Kadriye Tural Oglu: Genera! Cemal Tural SİVAHKUĞU 150... TARİHİ ROMAN RAFAEL SABATİNİ Roman Mecmuası Yayınlan § jllllllimillllllllllllllllllllllllllllllııliiiııllıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııımnıı^ Bundan blr muddet önce. Çehlr Hat lan tşletmest vapur blletlertne yüzde ylrmlbeş clvannda blr zam yapı'.mak üere etOdlere başlandıSını, fakat htlkumetin bu zamma taraftar olmadığı düşünülerek vazeeçlldljlnl yazmıştık. Stzan haberlere göre, müessesenln kftrzarar bllânçosunun çıkması ve ber yıl olduŞu glbl bu yıl da zararla b'ltçeslnl kapatması »ebeblle yolcu bl Ietlerlne zam yapılması hususunda ye nlden hanrlıklara geçümlçtlr. Bu zanda talebe ve «ubay blleüerlnln cüzl mlktarda yükseltlleceŞl, araba vapurlarında lse blr arttınna yapılmnar»ı anlasılmaktadır. t. Ü. T. BlrliŞlnin 10. büyOk kongresî. dün de Marmara Lokallnde çalı?malarına devam etmlştlr. Deieseler. okunan faallyet raporunda bilhassa münazara meraulan Ozertnde durarak tenkldlerde bulunmuslardır. MOnaEara lçm mOsaade almman lcabetmedlgl bellrtlldlğl halde müsaade yoluna fldllmeal ve lztn verllmedlS için de «Kamıvarık mı Imam bayıldı mı?» glbl blr mevTuun seçllmeal tenkld edilen hususlar olmuçtur. Kongre. bngün de faallyetlne deram edeeektlr. Şehir Hartı vapur biktlerine zam yapılması isteniyor »•• Kur'anı Kerimin Tercüme ve Tefsiri Şerifi I. Ü. T. Biriiği kongresi İ 476 ncı sayı çıktı. Bu, yegâne tarih mecmuası da mükemmel yazı ve resimlerle çıktı. Kısa adres: tstanbul, Posta Kntusu: 18. giskit Yaynnevi» TAN Rl BUYRUĞU Tercüme ve Tefsir eden: İSLÂM ÂLİMİ Bir sriin ev\el Bağdadın şimalinde çok arık sahralarda dola^tıçimız tçin, Bağdadm ccnubundaki KcrbeiSya «iderken beter cbllcre düşeceğimİ7İ «anıyordum. Halb.ı'd. hurma orman'arı civanndan Herliyen otomnbiilerimiz, ağaçlar ve sular ara*tnda epey şlrin bir şark kasabasmda durdu. Burası meğer Kerbelâ îmis. Bilhassa, Hazreti Hüseyinin ihtlsamlı ve süslü caml ve türbosi ziyaretçiyi hayran hıraVmakta <di. Dışı. haklkt aitın. M kesme avna olan knbbcnin: ıriimfıs parmaklık ve jrUmüs kapilann. iç ve dış duvarlan knplıyan renk renk nakışlann. buraya hediye edilen mücevherlcrin. halılann tarif ve (psvirine grecmiyeylm. Asil dikkatime rarpan. halkın bedbahtlığı ile bn ihtişamm tezadı idi. tngiUzcedckt Iklnci elden bahtlyarlık» tâbiriniıı aksine, burada bir «ikinci elden biçarelik» havası hüküm sürüyor. Efkarı fıkara adam düsünüyor zira: Benim felâkethn nedfr ki? Hlr . ölümünden sonra bile böyle zenpin bir yerde yatan bu All oğlu Hüseyin, bütün saadetlere lâyıkken benim cektijim azab ve Iskenrcden hayatında çektigine göre, "fttt' î II dünyanın bütün kötülüklerl biz insanlara mukaddermiş demek .. Işte Kerbelâ. böyle blr hayat 1elâkkisi yaratıyor. Orada. parmaktıklara iki ellerile sanlıp taslan öpe öpe, madenleri eme eme. yüzleriııl yere süre süre. hep blr a£ızdan ve her biri ayn makamdan bağıra çağıra ağlıyanlnr. Hazreti Hüs?yin uğruna dövünmek snretile. kendi zavallılıklan noktnsmdan bu ruhî boşalnıaya erlşiyorlar. tslâm memleketlerlnin bütün maddî refah ve imkânlarını ellerinde bulundııranlar İse. tarih boyunca, buraya altuılanndan. RÜmüşlerinden. kıymetli taşlarından bir kısmını föndermek suretile. bu hlssî merkezin te«irini arttırmağa çauşmışlardır. Dünya nimetlerine heves etmemek. kendi bedbahtlığım uyuşturnıak felsefesini cemaate asılamışlar. * * * Hazreti Hüseyuıin ziyaretüıden sonra kuş uçmaz. kervan geemez bir çöl olan ve Peygamberin sevgill torununu giines altında susuziuktan kavuran o zallm Sahrayı Kerbelâ» dan geçtik: Dü^tü Hüseyn atından Sahrayı Kerbeli'ya Cibrü koş haber fer Sultanı Enbiyaya. İ Bu Akşam SARAY Sinemasmda i Fırtına gibi geçen blr aşkın romanı HENRY BERNSTEİN'ln ölmez eserl. | | ÜMİDSÎZ AŞK 1 | | NİSAN 11 ŞABAN 29 Imsak MESKENUK GARANTİ MAHALLESİ S t Baj RoUerde: FRANCOİSE ARNOUL RAF VALLONE | â c | X Çıldırtan cinsî cazibesile bir erkeği dellye dönduren ka 1 O > o dın... Sel gibi, kasırga gibi her şeyi yıkıp yakan ihtiraslı H bir aşkın hikâyesi i 1 V. p ^ 8 12.15 15.57 18.44 20.20 3.42 E. 110.44 5.32 9.14^2.00, 1.36[ 8.58 'mttirrnııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııınııııııııııiHiıııııııınııııııııııııııııııiHiııııııııııııııınırııınİ «CUMHURİYET» in Tefrikası: meği bizim paramızla kaça yenir? j Bu otelde kcça yatılır? Negefe bir tr.ksi kiralamağa kalksan, sade bun lar yüz dolara olur mu bakalım? Gülerin şözleri dehşetle büyümüş tü: Fena havadis dedi. Anladm rnı şimdi arabama binip düdüğümü çalmanm ehemmiyetini?... Onun için suyuma git ba kalım. Durumun şakaya gelir tarafı yoktu ama, Güler yine de şakacı bir eda takınnuk lüzumunu duyup: Allah, efendimizin kesesine ze vsl vermesin! dedi. İstanbul'da 5denmek üzere bana bir kredi açarsuıız. Buradaki acentanız, emrinize istediğiniz kadsr vrsıta veriyor. siz uzak mesafelere gittikçe, blz de sizinle geliriz. Röportajlarıma fayda sı dokunur .. Ama bilmem. Hartman meselesi bütün zamanımı elmayacak mı? Vazaniar: NihaJ Karamagarab ve VâNu Beni bir kere gafil avlayıp gider | doğnı bir rota çizebileceğim. Basin... Şimdi artık ne yaparsan yap, | kalım bu tahkikata neresinden gisoğukkanîılığımı kaybetmyeceğim., rişmem gerekecek?... Hangi ip uçötkelercmiveceğim... Seni ikinci bir larından istifade edeceğim?... Bu infilâka göndermiyeceğim... Her ne sajîır. Hartman'la nasıl cebelleşepahasına seni muhafaza edeceğim, ceğim?... Klb kırk yararcasına plâ kendime hasredeceğ.m... Anlıyor nımı kurmahyım... S e n d e l e m ^ c e musun? ğime kanaat getirdikten sonra a Anhyorum... Anlıyorum ama, dımlanmı atmalıyım. efendim, işime gelmiyorl O konusurken, Cemil tenkidkâr Cemil bir kahkaha attı: olmağa çalışıyor, fakat hayrasılığını Yamansın, küçük! gizleyemiyordu. Güler. derin bir iç çekişile kol Hep ben!... Yapacağım, edetukta doğrularak: ceğ m, gideceğim!... Peki, ben hür Müsaadenizi istyeceğîm artık! metkârınıza bir emriniz yok mu... dedi. Hizmetinizde bulunamıyacak mı Nereve teşrif? yız? Lüzumuna kani olsanız da Sabahleyin bahsi geçen o nefis balık ve et yemekleri iştahamı hiç uyandırmıyor. Açlığımı uyku ile giderecejnm. Odamda şöyle bir d'nlenip kerdime geleyim, akşam üzeri sahile inerim. Belki denize dahp çıkmak tmkânını bulurum. Aklım başma gelir. Sonra kafacığımı avucla'ımın içire ahr, dffünmege koyulurum. Ancak o zaman leri ne ehemmiyette ise, bu memle kette kaldığınız müddetçe ben sizin için aynı ehemmiyetteyim. Güleri bir düşüncedir aldı: Manevî tahakküm derken, şimdi bir de malî baskı mı çıktı? Zenginliğine mi güveniyor? Onu ne zar.nedi yor? Döviz darlığı yüzünden onu vasiliği altına alacağını mı zannediyor? Buna rağmen aksi cevap vermemeli... Kırmamch şu adamı... Bu son cümleyi, büyük işler pe Dolarlarmı var, efendim, bozdurunım, dedi. Çekim Cidde üzeri şindeki bir idealist edasiyle ilâve et ne ama, efektif de almıştım yüz do mişti. !ar. Bu parayla idare ederim. Ve işte bu son cümle, bu eda Ce Erkek bıyık altmdan güldü: mili çileden çıkardı. Deminki şakacı plânlarınızı bana onaylatsanız... Öyle ya: fvz dolar İsrjel'de dcminki müsamahalı ağabey tavru Pek isabet edersiniz, güzel küçük yaza da yeter, kışa da... Kaca boz nu birdenbire ksybetti, Cemil... hanım... Zira her şeyden evvel şu dunırsun, çocuğum?... Karaborsayı Gözleri kursımî bir alev sanki... nu düşünmek lâzım ki. bütün bu bulamazsın burada... Y,hudiler sar Alnma düşen perçem J en hırsını al(yapac2ğım, edeceğim, gideceğ.m) raflığı başka memleketlerde yapar mak ister gibi sert bir hareketle ar ler için para ister... Parayi nereden l«ı. Dolarlarm akborsaya gider. Ve kaya itti Adeta çocuk azarlıyor. bulacaksmız??... Denize gireceğini «en yüz dolan evehllah, öbür akşa Sen kendini ne zannediyorsun? , zi sövlemiştiniz, efendim. Canmız ma kadar eritirsin... Buranın pahalı dîye sesinin perdesi haşioleşti. Sej meselâ bir gazoz istese, nasıl içecek j lığından haberin yok senin galiba? nin sıfftın nedır? Nesin?... Sen ni[ siniz? İsrael içia Amerikan banker O'beğenmediğin kokuşuk öğle yehayet gelişi güzel bir tefrika muhar Ve Negef te Hazreti Alinin aynı üslub, aynı ihtişamdaki ve aynı gözyaşları içindeki kubbesi daha yüksek, arsası daha küçük makber ve ramiini ziyaret ettik. Oradan da yola devamla Kufe'ye vardık. Muazzam bir medrese avlusunu andıran, iklim dolajnsüe kapalı yeri olmıyan camitstanbul MüftülüSünden: 12 nisan 1956 tarihine müsadif per de, Hazreti Alinin şehid edildiği mihsembe günü Ramazanı Serif'n binici rabı ziyaret ettik. şntnü oldul'] muhterem dindajlarımıza Gayrimüslimlerin girmesine izin ve ilân olunur. rllmiyen bu üç kasabaya trandan, Iraktan ve Müslüman mem'eketlennin AHMET HALİT Y A Ş A R O Ğ L U Millî Sa\Tinma Bakanının diğer yerlerinden. otomobillerin üzeKitapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. İstanbul dünkü tetkikleri rine yükletilmis cenazeler. sayısız Deviet Bakanı ve Milli Mtldafaa Bakanlığı VeV.ll Şerp."' Erg;n beraberin mlktarda «etiriliyor. getiriliyordu. risin İsranbul'da... Yetişmekte olan ileri atıp hacılarls, pilotlarla sen deki mebus'ar heyeii Ue dün Boâa' ! Camilerin içine sokulup Alinin. Hübir gazetecisin... Istidadlı ve sevim de uçsaydın?... Bilmediğin diyarlar Müst?hkem Mevkl tesislerinı. Beylerbeyi , seyinin mezarian etrafmda tâvâf lisin diye kayınyorlar seni... Senin daha maddî manevî ne infilâklar Assubay Hazırlama Okulur.u gererek ediliyordo. Sonra bu uçsuz bucaksız eglışmalar hakkında Izahat almı? ve mübarek kumlara gömülüyor. de kendini bilmen lâzım... Daha va olabilir. bgle yemeğinl Assubay öğrencilerl 51e Münhasıran Alevüerle meskun bu zı v söyliyeyim: Haddini bilmen lâ Tekrarlıyorum. Ben, seni gelişi birlikte an'anevl karavanada yemisler üç şehirdeki saatlerimi her tarafından zım... Bcşından büyük işlere kal güzcl bulmadım... Hayat boyu an dir. jükselip. yaşama zevkini insandan kişmaman lâzım... Sen nasıl Hart yordum seni... Seni ele geçirdim, gö ÖJleden sonra Deniz Müîesl ziyaret alan. bir hıçkınk rufanı içinde, yan nıanla boy ölçüşürsün?... Mücrimse rünür görünmez belâlara âvare âva efllmlş ve müzedekl ErtuSnıi. Atılay. yoldan ziyade ahirete yaklaşmis olabile o kıratta bir adamı alt edebi re gitmene müsaade edemem... Ne Refah ve Dumlupınar jehid'.erl köşe rak geçirdim. Hlcazı ziyaret edene hacı dedikleri lir misin? Devletlerin polisi var, ha yaptığını, nereye doğru gittiğini bi sind» saygı dur\tsunda bulunulmu; ve şehidlerin hıfıraları tazîz ed'lmistlr. pibL bu uhrevî yerlerl zlyaret edenfiyesi var, CESUSU var... Onlann ak leceğim... Benden habersiz işler kı «Samsunn Bati Akdeniz lere Kerbelâî denlyor. Bizler de o lının ermediğine bu küçük hanımın vırmağa kalksrsan, engel olurum. sıfatı almış hulunuyoruz. seferinden döndü akh eriyor... Vay, efendim? Efendim? fSamsuni vapuru dün ssat 16 da 177 (VâNu) Bir solukta ve merdiven basamak Tabiî engel olurum. Meselâ Ben yolcu l!e Batı Akdeniz seferinden 11manımıza dflnmüştür. lannı çıkar gibi kameti arttıra art sion'a söylerim. Meselâ Maslahatgü Geml !1e gelen yoleular arasmda tıra konuşmuştu. ZZTSL teslim ederler seni, oturursun fepanyanm Ankara Büyük Elçisl Juan Güler de nefse itimadm merdive sefarethanenin bir odrsında yan Keidoz Y. Sanchez de buiunmaktadır. nini basamak basamak inmişti. O mevkuf vesselâm... FATMA GAZALE Bir Lübnan gemîsi Karabigada rr.uzlarım kıstı, hasır koHuğunda kü KUŞÇUOĞLU'nun Bir sigara yakıp arka arkaya iki karaya otnrdu Ebediyete ir.tlkalınin kırkıncı günü çüldü, sindL Suratını astı, dudakr.efes çektikten sonra tablaya bastı, Haber aldıjımıza g8re. Karablga sa münasebetile 11 nisan 1956 tarihine larını s?rkıttı, kalakaldı. söndürdü. hlUerinde Değlrmencik mevkiînde 460 rastlıyan carşamba günü Iklndi namaKim oluyor bu adam?... Kim olu tonluk Lübnan bandıralı blr tekne zını müteakıb, Teşvlklye Camll ŞerlOnun bu tehdidlerini dtolerken karaya oturmustur. Geminin ismi tesblt yor ve ne sıfatla böyle konujuyor? firde Mevlidl okunacaktır. Akraba ve Güler, aynı zamanda bir manzara sey edüememlş ve Geml Kurtarma işletme dostiarınm tesriflerini rlca ederlm. Nede. sonra bu düşüncelerini dile rediyordu. Cemile isyan etmek için slnden yardım istemedlğlnden tahli?lye Oğlu: Nimetullah KuşçunŞlu getirdi. Usulla başını kaldırıp: (renderllmemiştir. Siz ne sıfatla? diye bir cümle bir an başını kaldırmış, fakat o anLObnan bandıralı teknenin kendi da bakışları, terasın merdivenlerini ye başladı. kendini yüzdürmeğe çalıstığı. müsbet çîkır.ikta olan (Fransuva Jozef) kı netice alamadığı takdirde bugun kurCemi meydan vermedi: Aile büyülümüz Yüksek Müh«n Ben mi ne sıfstla?... Evvelâ se hklı, çatal sakal profesöre takılmış tarma gemlsl gönderilecegi blldirilmektedlr. dls ni seveı. bir adam sıfatıyla, sonra tı. Maslahatgüzardan işittikleri akKumarhanelerden vergi alınacak KADRİ ERİM'in ağabt;' yaşında bulunan bir vatan hna geldiğinden, slâka ile bakmıştı, vefatının kırkıncı gününe rastf bakmıştı bir müddet ihtiyara... Haber aldığımıza gSre Defterdarlık daş sıfa ıyla söyledim bu sözleri... Iıyan 13.4 1956 cuma günü lkindl kumar oynatan yerlerden d» verel alKerr>İTni, seni ve müşterek menfaProfesör. mevcudiyetlerini bile far maga karar vermU ve bunların bir namazır.ı müteakıb Şisli Camii Serlfinde kıyn>etli hafızlar tarafınatimizi gözeterek münasebetsiz ketmedi, tabiî... Terasa çıktı. Kapı llsteslnl Emnlyet Müdürlügünden istedan Mevlidi Serlf okunacağından hklerine mini olacağım .. Yemin ya doğru bir adım attı, iki adım at mistir. Defterdarhk Emnlyet MUdürlUSu arzu eden dost v« lhvanımızın ediyoruı , küçük, görümün önüne tı... Üçüncü adımı boslukta dondu tarafından basılan ve bu memnu lsi tesriflerini rica ederiz. yaptıkları sablt olan yerlerln gayrısafl hep beni dinlemeyip o infilâk yeri kaldj. Erim ailed iradları üzerinden gereken gelir verglîie gidişin geliyor... Ya, iki adım da (Arkası var) sınl istemektedir. Arabca metni, hakik: Hafız Osman hattı ve Arab yazısile her sahifeye ilâve edilmiştir. Tercümesi kalın, tefsiri ince harflerle tabedilerek ayrılnııştır Lisanı sade, ifadesi açıktır. Arabca ashnda her ayetin bir numarası vardır. Tercüme kısmında gene bir numara İle bunun karşılığı göslerilmiçtir. Böylece Kur"anı Kerimden hangi âyetin mânasını öğrenmek isterseniz derhal bu numara ile bulmanız mümkündür. Ayrıca muharririn Kur'anın tertip ve taksimi, dinin esaslan, Kur'andaki Peygamberler, İslâmm ameli esaslannı ihtiva eden 200 sayfalık bir açıklaması vardır. İki büyük bez cild halinde takım olarak ÖMER RIZA DOĞRUL 25 LİRADIR. Yarın Ramazan MEVLİD MEVLİD
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle