24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Nisan 1956 CUMHITRİYET O Politika Sovyet idarecilerini dâvet! ovyet idarecilerüıin şu veya bu devlet tarafından davet edilmeleri, bunlann bolşevik hududları dışına çıkarak ziyaretlerde bulunmalan banş davasına ne derece hizmet ede j bilir, milletler arasında yakmlaşma ) nın temlninde ne derece rol oynıya ] A B Türk Yugoslav ticaret görüşmeleri 8İR DAKİKA: Bağdad Paktı içinde âkfisadi yardımlasma İngiltere, âza devletlere 250 bin sferlinlik teknik yardımda bulunuyor m a Perşembenin gelişi Komite. aza devletler srasında Tahran 10 (R.) Burada çalışı a r m a başlamış olan Bağdad iktisadi yardımlasma ve işbiriiği Komitesinde konu meselelerini incelemektedir. Bağdad Paktı Bakanlar Konseyi Moşkovah İdarecileri davet etmiş I devletlere 250 bin sterlinük teklik ise gelecek pazartesiye taplaîiacakolan İngilizlerin şimdi başı derddedir. j yardımda bulunacağmı açıklamıştır, tır. Umumiyetle hislerine hâkim olan, çok yakın geçmişteki çatışmaları dahi maddi menfaatleri icabı unutmasını bilen İngilizler, Bulganin Hrutçef ziyaretinin hazırlıkları ile alâkah rfaaliyet karşısında sinirlenmeğe başlamışlardır. Londra, Sovyet idarecilerini davet etmiş ve bu ziyaretle alâkah bir Diyarıbakır 10 tTelefonla) Kışın program hazırlamıştır. Şimdi bu Eskişehir 10 (Telefonla l Şehrimiz program etrafında kavga başlamış hava üs5Üne mensup i'86 tipindeki Doğu vilâyetlerimizde uzun sürmesi bulunuyor. Ruslar, «bizim halkla te bir jet uçağı bugün uçuş esnasında ve bilhassa Bitlis şehri ve dolaylannmasımıza mâni olan bu program de motor kısmında çıkan yangın neti da karın devamlı yağması yüzünden telef olmakta ve halk ğiştirilmelidir» diyerek tâdilât yapıl cesinde alev alarak Kalkanlı köyii ci hayvanlar masında ısrar etmektedirler. İngiliz varına düşmüştür. Pilot Adnan Çok yemsizlik yüzünden üzüntü içinde bulunmaktadırlar. Hâlen Bitiiste ka Harieiyesi ise, Rus idarecilerinin halkla temas etmelerine kat'iyen mâ gör otomatik sandalye ile kendisini rm yüksekliği 60 santimi geçmiş buni olunmadığını tasrih etmekte, bu uçaktan atarak kurtulmuştur. lunmaktadır. Van, Muş, Hakkâri ve ithamı reddetmektedir! Bitiiste ölen Antalyanm Elmalı kazası yekunu, bu yüzden haberehayvanlann Bu çatışmadan da anlaşıldığı gibi. verilen göre, 16 Sovyet idarecileri. Londrayı ziyarctBelediye Reisi D. P. ye bini aşmış bulunmaktadır. Hükumet lerini bazı şartlara bağlamak istemek bu adı geçen vilâyetlere yem vardımı tedirler. «İngiliz halkı ile temas* dergirdi yapmak için şehrimizden yulaf sevken neyi kasdettikleri de öğrenilmişAntalya 10 (Telefonla) Elmab kiyatına başlamış bulunmaktadır. tir. İngiliz Komünist partisi, Bulga1 nin ile Hrutçef'in hangi işçi sendika kazsmızda belediye seçimlerini mü ;lan, hangi cemiyetlerle temas etme takil olarak kazanan Belediye Reisi âzav. leri lâzım geldiği hususunda Mosko Bekir Günay ve 11 belediye vaya malumat ulaştırmış, bu temas dün D.P. ye intisap etmiştir. lar sayesiııde İngiliz Komünist parBonn 10 'USISı Berlindeki restisinin kuvvetlenebileceğine işaret et Demir perde memleketleri mî şahsiyetlerin belirttiklerine namiş, Kremlin de programa bu hususzaran Mart ayı zarfında Almanyalann ithalini İngiliz Hariciyesinden işlenmiş tütiine rağbet nın Sovyet işgaündeki bölgesinden tstemiş! gösteriyor Batı Berline 13.000 kişi iltica etmiştir. Bundan birkaç gün evveline kadar, Bulganin Hrutçef grupunun İngilİzmir 10 (Telefonlal Işlenmi? Zsa Zsa Gabor evlenmedi! Londra 10 (A.P.) Bugün Dir çift tereyi ziyaretine ufak bir grup muHollyivood 10 (A.A.> Sinema yıl siyah nylon kadın donu İngiltere NADİR NADİ halefet etmekte idi. Umumiyetle ba tütün piyasasında demirperde gerisi 8in bunu müsaid karşılıyordu. Ticaret memleketlerin ısrarlı alâkası devam dızı Zsa Zsa Gnbor daha evvelce ka parlâmentosunun tepesinde dalgalangörüşmeleri de yapılacağına işaret etmektedir. Bu ilginin, 1954 mahsu rarlaştırdığı gibi Pazar günü evlene mış ve Londra polisleri saatlerce iki ediliyordu. Yabancı piyasa bulmakta lü işlenmiş tütün piyasası kapandık memiştir. Yıldız bugünlerde bir tele gençle hnsızpolis ve saklambaç oyugüçlük çekmeğe başlıyan İngiliz mal tan sonra da devam edeceği ve alıcı vizyon programına iştirak etmek mec nu oynamışlardır. lanna yeni piyasalar çıkacağı. demir ların 1955 tütünlerinden de mühim | buriyetinde olduğundan izdivactnı Londranın Bohem mahailesinden perde gerisinden bu bakımdan istifa miktarda mübayaada bulunacakları | tehir etmeğe mecbur kalmıştır. Bir Anthony Read adlı 20 yaşında bir de olunacağı kaydediliyordu. Muhale anlaşılnıaktadır. Fiatlar pek müsait inşaat müteahhidi olan nişanlısı bir gençle 18 yaşında Rodney Bewes adlı fetin başında ise mizah mecmuası olmamakla beraber E.P.U içine ihra | müddet daha bekleyecektir. muas diğer bir genç, gece yarısından son(Punch) un müdürü vardı. İngiliz cat imkânlarının daraldığı bir sırada ra Thames nehrinde dolaşmışlar ve New York'ta grev Bazı yenî kararların mecbur hükumeri. mizahla karışık olduğunu satıcılar teklifleri kabule NewYork 10 (A A.> NewYork' sonra gizlice Big Ben kulesine tırbelirttiği bu muhalefetin toplantılar kalmaktadırlar. un en büyük mağazalannda çalışan manmışlardır. alınacağı söyleniyor mitlngler akdetmesine kolayhk gös En yukarıya kadar çıkan gençler 8 bin işçi, dün gece yarısı greve termemiş. bunlara Londrada salon Merakh ayı ve oduncunun bayraklarını oraya asmışlar ve sonPiyasaya gelen malumata ?öre debbaslamıştır. kiralanmamış ve nihayet Manchestcrİşçilerin bağh bulundukları sen ra aşağıya inmiye başlamışlardır. Bir lokaj işlerinde bazı kararlann s'ınde bir gösteri yapılnuştı ki, bu da somacerası dika. ücretlerin haftada 3 dolar art polis. gençleri görmüş ve derhal cı nısma intizar edildiği söylenmekte nük geçmiştf. Rento (İtalya) 10 (A.P.) Lionello ünlmasını ve çalışma müddetinin 40 varda bulunan 7 devriye grubunu j d;r. Fakat Bulganin ile Hruıçefin. hu riyaretlerinden bolşevik propaganda Troggio adh bir oduncu evinin civa saatten 37 buçuk saate indirilmesi yardıma çağırmıştır. Bundan sonra ı Bilindiği gibi hava nakliyat şiıketkovalamava başlamıştır. Otomobil leri. memleketimizde emlâklovini sası ieln fayda teminine ça!ı«acaklan. rında bulunan ormana odun kesme ni taleb etmektedir. »u maksadla Londraya gelecekleri. ye gitmiştir. Bir müddet odun keslerle yetişen diğer polis grupların tan yabancılar tahsil ettikleri p?'aHeri sürdükleri şartlarla da, kafî bir tikten sonra siyah kürklü bir ayıTürkiye Suriye hududun yardımı ve özel tertibatlı projektör lan anrak deblokaja basredilen nıalların ihracı suretile harice çık^rnbilşekllde anlasılma memnuniyetsizlık nın kendisine yaklaştıgıru görmüş ve da kaçakçılarh müsademe lerle gençler yakalanmış ve derhal mektedirler. Halbuki alınacaSı riva bi'Hen yayılmıştır. korkuya kapılmıştır. Bununla beraScotland Yard'a götürülmüştür. Diyarbakır. 10 (Telefonla) Türkl yet edilen karara göre, bundan bcyBöyle ziyaretlerin diinya banşına. ber oduncu, kaçmaktansa işıne de ye Suriye Hududunda bir kislnln ölü Anthony: «Ne kadar güzel şey, bilmilletlerin birbirlerini yakmdan »a vam eüneyi daha münasip görmüş ve mlle aonuçlanan İki ksçakçılık h&diae seniz ne kadar eğlendim.» demiştir. le Türkiyede doâmuş ecnebil.^re deblokajla emvallerinin bedellerini hfiinıtaalanna yardım ederp&i âcikârdir. nitekim odun kesmeye devam ettiği «i olmuştur. Anthony ve arkadaşı Scotland Yard Fakat bir şartla: samimî davranmak müddetçe ayı bir kenara dayanıp Blrincisi. Mardinin Nuseybln kaza da 3 saat sorguda turulduktan sonra ce nakletmeleri için müsaade verilmivecektir. la! Stalfn, Moskovada kalır. d*an seyretmekle yetinmiştir. Ayı, ellc sı Jandarma mıntakasmda vuku bul serbest bırakılmışlardır. Diğer taraftan tüccar. deblskai mal çıkmazdı. Şimdiki Sovyet idarecileri rini havaya kaldırıp bir müddet işa muş ve netlcede Jandarma erleri tara larından bazılarının B listesinde \"e Çikıyorlar. fakat demir perd? dışı se retler yapmış ve oduncu bu sırada fmdan 1S00 besül koyun ve 4 adet de peçlrilmiştir. deblokaj listesinde aynı zamanda yahatlerinde de anlasma havası 'ara odun kesmeye devam etmiştir. Tam teke ele hâdise İse gene Nuseybin fcaİklnci yer almalarını çok mahzurlu görrtektacaklan yere muhtelif mi'Mler ara beş saat fasılasız oduncu odun kes zasınm Suruç gümrüic karakolu mmtedir. Çünkü bunlardan biri ihraeatı, sma nifak sokmağa kMkı«ıyorlar. I miş, ayı da oynayıp zıplayıp âdeta takasında vuku bulmuş ve eece sayıs diğeri ise ithalâtı alâkadar ?tmeHe Hindistana gittiler. orada Pakis«a 30 u geçen bir kaçakcı kafilesi'e yadir. Karar ciktığı takdirde bu r.oktaBatı dünyası aleyhinde tahriMeHe o d u n e u v u eglendırmıştır. Nihayet o pılan 2 aaatllk müsademe netlcesinde nm da tashih edilecegi ümid olun hüviyetl meçhul blr kaçakçı öldürülbulundular. Afeani«tanda da. Kara«i ! , C" b l k m ı ş v e â n i d e b a l t a S İ ™ u r maktadır. latıp kaçmıştır. Ayı arkasından koş müş, 3 koyun ele geçirllehümlşttr. Bir hükumetlni kötüleyiD dnrdular. '"*'" ' ' yD mamış. bilâkis üzüntü içinde odun kaç kaçakçının daha öldürüldüğü ve Biitiin hu misallere rağmen Sovyet cesedlerin kaçakçılar tarafından sskIdarerilerini davet e»mi^ o'an. softuk cunun kaçışmı seyretmiştir. landıjı Böylenmektedlr. Ötüsü ele gekanlı tn?iUerp bi'p «imHi cinir<»nivnr. çlrllen kaçakçının üzerlnde külllyetli Birleşmiş Milletler Genel Sekreİlkokullar 21 mayısta bu daveti yaptiğına pi«man göriinü miktarda işaret flşekleri ile merml ve teri Arablarla ve Yahudilerle yor. silâhı bulunmuştur. Koyunlar Suriye kapanıyor ve kacınlmak tstenlyordıı. tcııaslarma başladı Ömer Sami COSAR Türkiye Sınai Kalkmma Bankası uAnkara 10 (T.H.A.) Ankara MaProf. Feridun Nafiz Uzluka Londra. 10 (R) Arab Yahudi mumî heyeti Galatada bgnkanın merarif Müdürlüğünden bildirildiğine GtJLSEREN DURAKOĞLU gerginliği yayılmaktadır. Telaviv kezinde toplânarak altıncı hesab yılı göre. ilkokuüarın yaz tatillerinin Iranın en yüksek ilmî ile radyosu, Mısırh komandolarin hu idare meclisi raporunu tetkik etmiş I kati tarihi tesbit edilmiş bulunmakmadalyası verildi Kaymakam tadır. Buna göre. şehir dahilindeki dudu aştıklarını ve 10 Yahudiyi öl ve bilânçoyu kabul etmiştir. Raporda dünya memleketlerinin du ilkokullar 21 Mayıs Pazartesi gününSABAHADDİN DURAKOĞLU Ankara 10 (A.A.) İki kardeş ve düklerini bildirmiştir. Bilhassa den itibaren, köy okulları da 23 Ni dost memleket, Türkiye ile İran ara Mısırİsrail hududundaki çarpLşma rumunu. Türkiyenin iktisadi vaziyeevlendiler ti ve bankanın faaliyeti hakkmda gesan Pazartesinden itibaren yaz tatıli sında mevcut kültürel münasebetle lar genişlemektedir. Macka 10.4.1956 nis malumat verilmektedir. ne başlayacaklardır. rin takviyesi için yapmış olduğu hız Bundan öğrendiğimize göre. kuruAracıllk yapmak maksadile Orta metlerden ve İran kültürünün Türkiluş tarihinden geçen sene sonuna kayede tanıtılması hususunda seneler doğuya gelmiş olan Birleşmiş Mil dar bankadan 1810 müessese cem'an den beri göstermekte olduğu ilmî fa letler genel sekreteri Beyruta uğ 644 küsur milyon lira kredi talebinaliyet ve gayretlerden dolayı, İranın ramiş, buradan Telavive gitmiş ve de bulunmuştur. Banka. bu müc!ciet Ankara büyükelçisi ekselâns Ali bu ak=am da Kahireye varmıştır. zarfında 131 milyon 642 bin liralık kredi mukavelesi imzalamış ve ayrıMansur'un teklifi ve Şehinşah HazAmerikanın hazırlığı retlerinin emri üzerine İran MaaNewYork 10. (R) Birleşik ca 13 milyon 256 bin liralığını t a s rif Nezareti tarafından Ankara Tıp Amerika Dış Bakanı Dulles bugür., vib etmiştir. Bu kredileri 310 mü^ssese paylaşmıştır. Fakültesi Profesörlerinden Profesö: Buna mukabil muhtelif s=beb!prden Doktor Feridun Nafiz Uzluk'a İra her iki partiye mensub bazı kong nın en yüksek ilmi madalyası olan re âzâlarile toplanmış ve ortado dolayı 642 aded kredi *alebi şimdiye 1 birinci derece altın «Ferheng» nişanı ğu meselesini müzakere etmiştir kadar muameleden kaldırılmı ;, "36 talebin de is'afına imkân görülemeSöylendiğine göre Dulles, ArabYa tevcih edilmiştir. miştir. 60 bin liralık kaçak eşya hudi harbi başgösterdiği takdirde Sınai Kalkmma Bankası îeçen heBirleşik Amerikanın resmen rrüda sab yılı zarfında 4 milyon 810 bin APARTMAN hale edeceğini kaydetmiş ve bu hu lira kâr etmiş ve ortaklara yüzde 12 yakalandı DAİRELERİ Ankara 10 (T.H.A.1 Öğrenildiği susta kongre âzâlarmın fikirlerini temettü dağıtmağa karar vermiştir. ne göre, Gümrük Muhafaza Gene! sormuştur. Başkan Eisenhovver'in , 1954 senesi kârı 2 milyon 811 bin Kumandanhaı teşkilâtı tarafından bir böyle bir müdahale için daha önce j l l r a i d l haftada 60.491 lira değerinde kaçak den kongrenin müsaadesini taleb eşya yakalanmıştır. edeceğini de ilâve eylemiştir. Bu arada 9 kaçakçı da yakalaruruştır. Bir jet uçağımız Eskişenirde düştii pilotu kurtuldu Bitlis, Yan, Muş ve Hakkâride soğuktan 16 bin hayvan öldü Bir ayda 15.000 kişi Batıva illica etti Hele, daha durun bakahm. Henüz yaz crelmedi, Meclis kapanmadı, tâbir caizse, ortada fol yok, yumurta yok. Öyle iken hal meydanda. Düşünün bir kere, bir de büyük tatil başlar, Anadoluda yağmurların arkası kesilir ve vilâyetler, devamh olarak, mebuslar veya Yeni bir anlaşma için müzakeremebus namzedlerile dolup taşarlere haziranda başlanacak sa haltmiz nice olacak? Görünüşe göre bu sene yaylayo. Belgrad 10 (A.P.) Yarı resmi Yuvatandaşlar, söylenmeti gopress haber ajansının bildirdiğıne çiîcan göre Türkiye ile Yugoslavya arasın i mutad olan sö'zü, biraz da bajfco manada tekrarlayacaklar: da yapılacak yeni bir ticaret anlaj Ooooooh... Ne d t güzel, kümasınm müzakereleri bu sene Hazıfür küfür esiyor! D. N. ran aymda başlayacaktır. Görüşmeler Mart ayında yapılacakü. Fakat Yugoslav hükumeti, Türkiye tarafından yapılan tehir talebini kabul ettiğinden müzaker?ler geri bırakılmıştı. Son Türkiye i Yugoslavya ticaret anlaşması Ankarada imzalanarak Mayıs 1955 de başlamış ve 1 Nisan 1956 da sona ermiştir. Yapılacak müzakerelerde mevzu (Başmakaleden devam) iki memleket arasındaki geçen sene müzisyene dinleyici toplamak miim nin iktisadi münasebetleri olacaktır kün olamıyacağı gibi. Başbaka.nn İki taraf birinci anlaşma imzalandığı bakkal demesi ile de (kötii bakkal zazman umulan miktarlardan çok az yapılan mal mübadelesi meselesi olacak) halka ve rejime hizmet etmeğe çalışan eazeteleri gözden ni de görüşeceklerdir. Yugopress'e göre mübadelenin a dıışürmeğe imkân yoktur. Saym IMenderesin temennisi olsa zalmasmın başlıca sebebi Türkiyede uzun zamandan beri devam eden ik olsa totaliter idare sistemlerinde tisadî güçlükler yüzünden buğday ve bir dereceye kadar ırerçekleştirilepamuk gönderme taahhüdünü yerine bilir. Oralarda şefın tııttugu sarratgetirmeyişidir. çı ve yazarlara zorla başarı sağlamak için bir takım usuller denenir, bunlara devlet elile bir takım payeler verilir, hoşa giden gazeteler himaye edilir. hnşa eıtmeyenler ise bir punduna gctirilip kapatıhr. Ama kötü bakkalı ijisinden ayırd etmesirri bilen halk resmî sanatçılara eene de iltifat etmez, resmî yazarlara inanmaz. resmî veya sığıntı eazetclere kulak asmaz. İki genç, Parlâmento binası Halkın benliğine tririp onu isteüzerine iki kadın donu astıktan nilen şekilde yuğnrabilecek bir mesonra kacarlarkeıı yakalandılar tod. bugüne kadar hlç bir yerde Pariste 6000 fakının günlük kazanç yekunu 1 milyon lira tutuyor resmî bir müessese olan Fansada İstatistik Enstitüsü' şöyle (Milli tarafından neşredilen son bültende Havalar bozdu.. ene havalar bozdu. Zonguldaktan başlıyan kasırga. Seyhandan geçip Tarsusta dünyayı kastı ka Bakkalı Kiııı Taııır ? İngilterede Parlâmentoya asılan donlar! Deblokaj işleri B Arab Yahudi gergiıtliği artıyor (Stalin) li filmler ortadan kaldırılıyor talin devrinde hazırlanmış olan deniliyor: bütün Sovyet filmleri, piyasadan « Pariste her gün 100.000 kişi fala çekilmektedir. Moskovadan, demir perde dışı memleketlere gönderilmiş baktırmaktadır!» Bu hususta şu tafsilât verilmekte olan filmlerin de dağıtılmanıası isteDoğruca konuşalım.. nilmiştir. Şimdi gene aynı artistler dir: Bir kanun vardır: Şunu yap, buna ve aynı film müdürleri ara^mdan « Bütün Fransada 34.000 falcı var yapma! der. Ona uyanlar, haska şeydu. Yalnız Pariste 8.000 falcı faali «Stalinsiz. filmler çevrilmeıcte'iir. Stalin zamanmda çevrilen son film den korkmazlar. Korkutulamazlar. ytttedir. Fiatlar 50 kuruştan 8 U Türk 0 Bir bütçe vardır. Parasını millet velirasına kadar gitmektedir. Çingene lerden birinde şöyle bir sahne var rir veya Mar=hall yardımmdan a'ınır. faluJarın fiatı düşüktür, fakat isi bü dı: Hükumet sarfpder. İşler yapılır. Yapıyütmüş ve modern makineleri « Rus fabrikalarrndan çıkan bir lanları ya beğeniriz, ya bejenmeylz. kullanmaya koyulmuş olanlar bir tek traktör. bir merasim esnasında Kızıl Ya bir tarafını beğenir. obür tarafı• konsültasyon» için 800 Türk lirası meydandan geçerken boruluyor. Her nı beğenmeyiz. Bundan dolayı klmalmaktadırlar.» kes şaşkın, ne yapacağız diyorlar se. Bu mesele etrafında araştırmalar Hemen Stalin geliyor, motörün bir Nedpn beğenmiyorsun? diypmcr. yapmış olan Fransız mecmuası da di yerine parmağını basıyor ve makine O is iyi olur veya kötü Hur. Meyyor ki: işliyor!» danda bir iştir bu. Beğenen över. b«« Ortalama olarak bir falcmın 10 *** ğpnmiyen yerer. Öven yerene kıiftetTürk lirası aldığını gözönünde tutPariste taksi derdi sak bunların yalnız Pariste günlük I J i r Amerikan gazetecisi, Parisi gez mez. Hele işi yapan k»ndî Vendlnl kazançlarının yekunu bir milyon •^ mek istiyen turistlere şunları an övmez. Ötedenberi âdet budur. İnsanın kemali. meziyetlerlnl başTürk Hrasını geçer.> latıyor: kasına hırakıp knsurunu kendi söyBu faaliyetten bahsedenler çu nok« Lokantalarda. anlamasanız cla lemesindedlr. Söz hürriyerl, tenkU taya da işaret ediyorlar: şarab liütesini büyiik bir dikkatle tpt« Fakat Fransız kanunları falcılı kik edin. bu tetkikiniz uzun süısün. hürTİyetl. basm hürriyeH ya vardır, ya yok. ğı yasak etmiştir!» Böylelikle garsonu şüpheye sev\eder Bir taraflı yazi yazmak. blr taraf*** ve size fena bir şarab yurrurmrsına Iı söz söylemek hürrlyet gayılmaz; Danimarkada gayrimesnı çocuklarmn mâni nlmu« olursımuz!» buna merburlyet denlr. Basından lsAmerikalı gazeteci. Paris taksilerin pat hakkını kaldıran rihniyet. şimdl bakrmyan erkeklere eeza den sikâyet ediyor. eece eezmpk is de tenkid ruhuna lçerliyor. Bu da pvanimarka Meclisi tarafından kabul " edilen bir kanun lâyihasmda de tiyenlerin kolay kolay taksi bulacak kaldınlabilir: amma llelebed hürrilannı zannetmemplfri lâzım geldiğini yetler ve tabiî hak'ar kösteklenemez. niliyor ki: Cünkü §n akar.. Seyhan barajı olsa « Bundan böyle. kendisinden bir söylü^r vp Hivor ki: « Çevirdiâiniz taksilerin da akar. olmasa HR akar.. Ve ne kaçocuk doğuran kadını almayı reddeden ve bu çocuğun geçimi ile meşgul garaia. ya yemege. ya hayali hir dar çok zaptedi'irse o kadar kuvretll olmayı kabul ehniven erkekler, rey müsteri> ye gidivnrdur. Boşunu bul akar.. Ne kadar vüksekten inerse o mak imkpns'z eibi bir şey!» kadar siddetli akar. Butriin basmda hakkını kaybedeceklerdir.» GaZt?te<*i, Pari<: taksilerî icin sun görülen »ert tenkidler evvelce Gene bu kanunda tasrih edildiğiları Ha ilâve eHiv^r: • Paris taksi susturulmanm tepkisidir. Her ?ey ö ne göre. bu gibi erkeklerin baska bir si. Fransanm bildiei en eski tahrib denir. dış borçlar bile. kadınla evlenmeleri. ancak külliyetli miktarda parayt, bu çocuğun tah v?5italarmdan biridir. Hattâ bunun. Ya kanun vardır. Ona uymak Usili ve geçimi için. bankaya yatırma barutun icad'"dan Ha evvelki devir nmdır. Ya arzu vardır. Ona uymak lere aid nlHufrı « ları ile mümkün olabilecektir. Iâzimdır. Hukuk devleri. demokrasl *** rejiml ikincisini ortadan kaldırmak *** Viyanada grip için irad olunmuştur. Sevab olsun Masum suçlulann en garibi \ 7 i y a n a gazetelprinin neşrettikleri diye değil. irleşik Amerikada Dayton şehrin • bir habere göre. şubat ayı ortaHükumet ler gelir. glderler. Bu her de Charles Blake adında biri. larmHan mart ayı sonuna VaHar val3 garajı hasara uğrattığı, bir evin nız yukarı AvusturyaHa lO.nflfl kişi rejimde, her memlekette böyledir. Demokraside her yerden ve her reduvarını çökerttiği, 3 çimen tabaka ?rir>e y'akalanrrt'ütır. Visinin • hj jimden fazla kontrol vardır. sını tahrib ettiği. yol kenarındaki srir> salsınma kurban gittiği de açıkKontrol beğenmemek. çekinm«mek. küçük bir otomobile çarptığı için lanmaktadır. değiştirebilmek demektlr. tevkif edilmiştir. Siddetli soeuklar el'an levam etti • Demokraşi olsa Hi. iimasa da hüCharles Blake hâkime demiştir ki: ğinden. yeni bir salgından KorKül kumetler değişlr. diişer. « Otomobilimi garaja tokmağa maktadır. Havalar biraz ısmmakta ve Ben düsmiyeceğim. demek, tablçalısıyordum!» sonra yeniden soğuğa çevirmektedir. at kanunlannı lnkâr ermek, tarihi, demokrasiyl bllmemezHkten gelmek demektir. Düşmekten korkan. daha çok sendeler. Benim yerime gececek. dlye düsman olmak jrerekseydl. dün>ada ürriyet kalmazdı. Her şey doğar. büyiir. blür. Nizamı âlem böyle kurubnusrnr. Bu âli kanunun istisnası yoktur. İster i^temez herkrs orm bovun Secektlr. Gelenler glderek. <HdnIer unuhılarak.. Gelecekler hcklpn^cektir. Ne yapsnk. bu böyledir. Kışa girerken znfin. fakir hprkesin iimidi haharda.. Bahara girerken yaz sıcaâındadır. Karakıs ne kadar * r t olursa olsiın yaTin rp'rr,^'^ ~.;..i ',,^,, olsa ol«a biraz jreclktlrlr. Allah. Insana ikl Roz vermiştir. R M M önünü. öteki llerisini görmek İçin. B. FELEK S vurdu. Bu hava böyle giderse.. yelkenler §uya iner.. mi? Onu bilmem. Amma damlar uçar, kiremitler uçar.. Ağaçlar, çamlar devrilir. Camlar, kalbler. ümidler kırılır.. Beş altı yıldır, bu kadar liman yaptırdık. Bunca temeller attık.. Memlekette bir türlü süt liman olamıyor. Fırtına böyle devam ederse karaya vururuz diye korkarım. Sınaî Kalkınma Bankasının faaliyeti Üsküdar Em. Âmiriiçi hademesî bir hırsızi yakalath Sevgilim, yanılmışım.. Biı onlara dâvetli imişiz!: Üsküdar emniyet »mirliSl hademesl Melek, »TTelkl gün blr hırsızı yakalat maya muPaffsk olmustur. Hademe k» dın, ö41e üzeri emniyet Amirine pazar dan francala alırken, blr adamm Taziyetlnden şüpne etmiş, d»rhal karakola dönerek .Bu adam hırsız olabllir. Taziyetl çüphelü... demiştir. Bunun üzerine yakalsnan jahsm üzerln rte Zeyneb Kâmll Hastanesl 1n?aatmrian çaldı^ı kurşun borular bulunmus tur. Aynı lnsaatta çaliftıtı anlaıüan An lan Genç iımlndekl gahıg, ıdalete tes lim edilmiştir. Bir açıktama Dün. sehrimizde 6070 kadar gencin egzistansiyalist bir kulüb kurmak üzere tejebbüse g»çtik)erl yazılmiftı. Bu mevzu ile alâkah iki genç kız mstbaamıza gelerek. böyle bir niyetIeri olmadıiını. esaserı egzistansiyalizml katiyen benimsemenıiş olduklarını. sadece gençler arasında bir eglence lokali tesi» mak«adi]e teşebbüse gectiklerinii ö l sylemislerdir. ••••••»••••••••< ••••••••••• A k s a r a y" B U L V A R Sinemasında Fevkalâde bir program... Bir birinden güzel iki büyük film 1 ACI t ZAFER (Türkçe) Artistler: ROBERT MİTCHUM JANE SİMMONS Aşk Heyeean Kahramanlık 2 KARA SAKALLI KORSAN • • • » • • • • • • • • • • • • • » » • • • t•••••••••• X (Renkli Orijinal) Linda DARNEL Robert NEWTON William BENDİX •><• 1956 Türkiye daktilografi Görmek fırsatını kaçırmayınız. şampiyonası Matineler: l de, Suare saat 8.30 da bajlar. 1956 Türkiye daktilopafi şampiyan»sı Şehzadebaşı ARSA Diyarbakırda ölümle biten iki kaza Diyarbakır 10 (Telefonla) Şeh rimiz Zarabey mahallesinde 12 numaralı evde Mehmed Ali ismindeki bir şahsm Ayşe adındaki kızl ocakta yanmak ruretile ölmüştür. Ayrıca Tilalo rmr.takasında da bir traktör kazası olmuş. şoför Sıddık Aslan tekerlekler altında kalarak ölmüştür. Habib Burgiba Tunus Başbakanı oldu Edebiyat Fakültesi kadrosu YENİ ve ÇEMBERLİTAŞ Sinemalarında bugün matinelerden itibaren 2 film birden •••••••• S mayıs 1956 cumartesi |t>inü saat 15 t« Spor v e Srgi saayında yapılacaktır. Profesyoneller ve amatörier arasında: Sıirst. temiz yazı ve yüksek «ürat branslarında ayrı ayn yapılacak olan müsabakalann finalinde 60 kişiye mükAfat veril»o»lt ve profesycmellerin SaraP'yonları dünya samipyonasına istirak ettirilecektir. AYTEN ÖZER ile Muhasebeci MUSTAFA ADNAN İNCİ nişanlandılar İstanbul 10 Nisan 1956 SACİDE GÜRÖNEY ile RAFET TELHAN nikâhlandılar. İstanbul 10 Nisan 1956 PARA Tunus 10 (A.P.) Memleketine bugünkü statüyü temin eden Yeni Destur Partisi lideri Habib Burgiba bugün, Tunus Beyi Siddi Mohammed el Emin tarafından müstakil Tunus hükumetinin başbakanhğına tâyin edilmiştir. ACI BİR ÖLÜM Akçaabat eşrafmdan Bagdadizâde merhum Emm ve Hafize Necibe mahdumu. Akçaabat orta mekteb müdürü Mustafa Sakasoy ve Hadiye Yığcı kardeşl ve Şehzadebaşı Ünlversite yurd memurlarından Ahmed Saka yeser.i. Akçaabat tüccarlarından Hasan Yıtcının kaym blraderi, Üsküdar Belediye tablbi Dansetmiyen öğretmeni tokathyan memur 1150 lira cezaya çarptırıldı 30 Haziran çekilışinde "Boğaziçindeki Apartman"ın muhteşem bir dairesi ayrıca kıymetli bir ARSA her şube ve ajans için ayn para ikramiyeleri her 100 liraya 1 kur'a numarası Türk Ekspres Bank ~ işde emniyet ve sür'at TEB Antalya 10 (Telefonla ı Halkevi salonunda şehrimiz İlk Işık takımı tarafından tertip edilen baloda dansa kaldırdığı bir bayan öğretmeni icabet etmediği için tokathyan bir Fen memurunun bugün şehrimiz Sulh Ceza Mahkemesinde cereyan eden muhaDr. AHMED SAKASOY cemesi karara bağlanmış ve Fen meBir kalp krizi netlcesi 8. nisan. 956 pa muruna 1150 lira para cezası verilzar günü vefat eylemiştir. Kardeşlerl miştir. nin Trabzcmdan gelmelerlne lntizar dolayısile 11. nisan. 956 çarşamba güIzmirde bir yedek parça nü Beyazıd Camil Şerlflnden öğle na mazını müteakıb Merkez efendi Mülteci Macar maslahatgüzan atölyesi, ham maddesizKozlu mezarlığma defnedllecektlr. Amerikaya girti Not: Çelenk gönderilmemesi rica likten kapanıyor 1947 de Ankarada Macar Maslahatolunur. güzarlığını yaptığı »ırada memleketiîzmir, 10 (Telefonla) İzmirin Çı mlze İltica etmesi dünya çapında »1& * * * narlı semtinde otomobil ,kamyon ve ka uyandıran Baron George Perenyl İstanbul 1 inci İcra memurluğundan emekll Hamdi Barıstanm refikası, Sel traktörler için iki seneden beri ye Lukacs dün PAA uçağile Amerikaya ha ma Sökerin annesi. Nuri Kütükçünün dek parça imal etmekte olan öir a refcet etmiştir. ablası. İlhami Sökerîn kaymvalidesi Amerikan vatandaşlığına kabul edi tölye ham madde temininde karşılaş önce SÜREYYA BAKIŞTA tığı güçlük sebebile pek yakuıda ka len sabık diplomat hareketindenolarak komünizml (20. asrın kanserl) Hakkın rahmetine kavusmustur. 11 ni panmak zorunda kalacağıru bugün vasıflandırmıştır. 52 yaşındaki meşhur san 956 çarsamba günü Erenkby Zfhni bildirmiştir. Atölyenin 35 işçisi var diplomatra Amerikada komünizm hak paşa Camiinde öğle namazını müteakıb dır ve faaliyet sahası memleketin tn kında b i n açıklamaiarda bulunması İçerenköy aile kabristanına defnedileuzak köjelerine kadar yayılmaktadır. beklenmeKtedir. cektir. Mevla rahmet eylesiş. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Profesör ler kurulu dün saat 15 ten itibaren dört saat süren bir toplantı yap«Renkli Orijinal» mıştır. BİNG CROSBY DANNY KAYE ROSEMARY CLOONEY Bilindiği gibi kurulun gündemine VERA ELLEN profesörlük kadrolarının sahalara tahsisi hususu ön plânda yer almakta idi. Haber aldlğlmıza göre, kurul dünkü oturv.unda, beklenmi aRenkli Türkce» yen bir sebeble bu tahsisleri yapa mamıştır. Çünkü, Üniversite SeDENİS O'KEEFE PATRİCİA MEDİNA natosu diğer fakültelerin (ideal NOT: Matme 1 de Suare 3.30 da kadro ismi verilen) teşkilât kadro DİKKAT: (Yeni Sinemada bir miktar para bulunmuştur. larını tasdik ettiği Edebiyat fasahibinin sinema Md. ne müracaatı) kültesi kadrosunu, ihtiva ettiği ku sur ve noksanlar yüzünden reddemiştir. Kadro, senato tarafmdsn tasdik edilinceye kadar; ProfesörSinemasında •••••••' lukler tevrî ve tahsis edilemiyecek • • « • • • • • • tir. VİTTORİO DESlCA MAY BRİTT Kurul bu sebeble dünkü toplantısında. sadece İZİTI taleblerini inGABRİELLE FERZETTl'nin celiyebilmiştir. Fevkalâde dramatik bir tarzda yarattıkları: 1 EĞLENCELER OTELİ 2 TAHİTİ KORSANLARI ACI BİR KAYIB Ali Rıza Kiper ve Nesibe Kiperin damadları, Semiha Ertemin esi. Coşkun Ertem ve Ümran Akmanların babaları, Gülçin Ertem. ve fiülend Akmanların kaympederleri, Temyiz Mahkemesl Camhuriyet BaçTnüddeiumumiliğinden enıekli 9.4.1956 pazartesi gecesi Hakkın rahmetine kavjşmuştur. Cenazesi 11.4.1956 çarsamba günü Moda Sair Nef'i sokağı No. 6 daki evinden alır.arak Osmanağa Camiinde öâle namazını müteakıb Karacaahmed mezarlığma defnedilecektir. İBRAHİM ETHEM ERTEM ASRI BAKİRE (LA VİERGE MODERNE) İlâveten: S A H N E D E MOGAMBO filminde GRACE KELLY ile arkadag olup düğününe dâvet edilen SAMY WİLDE ve yepyeni varyete numaraları. DİKKAT: Varyete farkı her yer icin sadece 1 liradır. Seanslar: Saat 3 de yalnız Film 5 de ve 9.15 de varyete ve film beraber. TEŞEKKÜR Ölümü ile. bizleri sonsuz iztırablara gerek cenazesine bizzat eelmek suretil* ^erekse. telefon ve telgrafla bu büNTik acımızı payîasan bütün dost ve akrabalara candan tsekkür ederiz. Eşi: Behice Baydar Kızı: Oya Baydar AHMED CEVAD BAYDAR'm
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle