24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Halide Edip Achvar Külliyatı HANDAN 5 renkli kapak Sicekli Bakkal Döner Ayna Soıı Eseri cildli 350 500 250 200 kurus > > > Ahmet Halit Yaşarcğlu Kitapçılık Şirketi İstanbıı] 31 uıcı yıl sayi 11.390 umhuriyet K L T R U C U S U r Y U N U S NADÎ Telgnî ve mektub adrea: Cumhunyei tstanbul Posta Kutusu tstaobu) No 246 Telefonlar: Umuml SantraJ Numarası: 224298 Yazı Igitn: 224.29» M.tbaa 2242SJ ATİL Unlü Fransız romancısı Simenon'un en güzel romanlarından biri olan bu eser Tahsin Yucel tarafından dilimize çevrilerek Varlık Cep Kitabları arasında 1 lira fiatla yayınlanmıştır. Çarşamba 11 Nisaı 1956 Bölükbaşı dün Kalecikte Menderes dün Gaziantebte Adana nutkuna cevab verdi en sert nutkunu söyledi Bakkalı "Memleketleri ayakta tutan birinci âıtıil bara j, köprü değil, «Muhalefet ve basının açmış olduğu şiddetli ateşin hürriyet teminatıdır. Aksi olsaydı Menderesten 1000 defa himayesinde bir takım komünist birliklerinin fazla baraj, köprü yapatı Hitler malum hâle gelmezdi» C.M.P. Genel Başkahareket hazırlıklarında olduklân görülüyor» nı ilâve etti: «D.P. li ~kîm Tanır ? Başbakan, basına ve muhalefete şiddetli bücumlan müteakıb şöyle dedi: «Kanunlar kâfi gelmiyorsa kanun hükmünü getireceğiz. Eğer adalet mekanizması mevcud kanun hükümlerini anlamakta müşkülât çekiyorsa bunlan sarahate götüreceğiz. Tâ ki bu ihtilâlci metodlar, bu fitne artık dinsin» Iandllar. Yağmur vüzünden gerek Cumhur Başkanı gerekse Başbakan istasvon mevdanmda uzun konuşamadılar, sadece bir iki kelime ile halkı s e lamlamakla iktifa ettiler. Celâl Bavann veva Adnan Menderesin küreüve çıkmasile beraber kövlülerin beraberlerinde eetirmis oldukları bütün Arkası Sa. 5, S ü . lde derlerinin manevî sahada bu memleket bünyesinde bıraktıklan rüsup ve kiri 40 barajın suyu temizlemeğe kâfi gelmez» Kalecık 10 (Hususî surette gıden arkadaşıniLZ Yurdakul FıncancıoS'u bıldıriyor) C.M P. nın bugun Kalecikte tertiplcdığı rnıtıng hayli hararetli geçti. Bu mitıngde konjşmak üzere Ankaradan gelen Genel Başkan Osnıan Bölükbaşı, Genel Sekreter Abdurrahman Boyacıgıller ve partililer Yenihan'dan itıbaren vatarviaj toplulukları tarafındatt tezahüratla karşılandılar. Hükumet meydanında yapılan mitingde havanın gayet soğuk ve ka Arkası Sa 5 Su 4 te CJIJ». LİLERİN KASTAMONU MİTİNGİ CJJ.P. Kastamonu teskilâtı tarafından tertib cdil«n açlk hava toplantısında Kasım Gülek bir kanusma yapına* re iktidarı tenkid rtmüLşÜr. Restm, Kasım Güleği halka hıtab ederken göstenn«ktedir. Gazıanteb 10 (gususî) Reisicumhur Celâl Bayar, Basbakan Adnan Menderes ve misafirleri akkal deyip geçmemeli. Onun da iyisi var, ko 3ırecık köpnisünün acllrna torenıne eetiren tren tiisü var. Hileli mal sat >abah saat 9.30 da Gazianteb istasyonuna girdiei aman siddetli bir vağmur vaRirakta idi. Misafirler mıyan, vurgıuıculuk yap buna rağmen kamyonlarla uzaklardan getirilmis mıyan, mahalle halkının sağhğını olan kalabahk bir halk kütlesı tarafından karsıkazanç uğruna hiçe saymıyan bir bakkal elbette saygı değcr bir vatandaştır. Bu itibarla evvelki günkü nutkunda ^azetecileri bakkala benzetirken. sayın Başbakan herhalde kötü bakkallan kasdetmiş olacaktır. Yoksa demokratik bir hukuk rcjiminde. ne kadar basit ve miitevazı olursa olsun, yaptıkları işdeı» ötürü vatandaşlan hakir görmeğe kirffeenin hakkı yoktur. Bojle olunca da yalnız gazeteciler arasmda değil, her meslekte küçük ruhlu adamlar bulunabilir. bunlan iyilerinden ayırd edebilmek. haklanrrda kesin bir hükme varabilmek için objektif ölçüler kııllanmağa dikkat ermeliyizdir. Bir defa, işinde, ya da mesleğinde başan kazanmak, kabil olabildiği kadar geniş bir kiitle tarafından beğenilmek her vatandaşın tabiî bakkıdır. Bir kemancı alkışlanmak, •*P.yt«ır ofcnnıfcy Mı t»Mın aranmak ister. Kemancı sanaünı, yazar fikirlerini. hekim de hazakatini gösterebildiği nisbette çevrelerine ün salabiürler. Bu takdirde bunlann derece derece maddî kazançlan da artabilir. Fakat bu sadece bir ihtimaldir. Kemancının iislubunu halkın kavrayamadığı, yazarın fikirlerini okuyucunun takdir edemediği, hekimiır hazakatine inanamadığı da olur. Tarih, zamanında anla^ılamanıış büyük değerlere dair sajıstz örneklerle doludur. Bir kemancı. bir yazar, bir hekim bir çazeteci. sırf halkın hosuna gitmek hevesile sanatlarından. fikirlerinden, bilgilerinden fedakârlığa katlanarak şarlatanhğa ve demaçojiye başvururlarsa, işte o zaman sayın Başbakamn pek güzel işaret ettişi gibi kötü mahalle bakkallanna benzerler. Belki Mooako saraj ında nikâh biraz para kazanırlar. belki gecici salonundan bir şöhrete kavuşurlar. fakat s o nunda mutlaka foyalan mevdana çıkar, unutulur. ejiderler. Yahud şunun burrun himayesine sığınıp bir dilenci hayatı yaşarlar. Yalnız şu var ki. nasıl mahafle bakkalının kötüsiınü herkesten önce halk tecriibe ile anlarsa, öylece saiîatçmın, yazann veya gazetecinin şarlatanını da gene halk ancak tecriibe ile anlar. Baştzmir, 10 (Telefonla) Vilâyet Zibakan iyi demekle bozuk sesli bir NADİR NADİ raat kongresi münasebetile dündenberı şehrimızde bulunan Karaburun(Arkası Sa i Su b te) lu 23 koylü kadın, bugün müşterek transatlantik dün gece Avrupa sularına gîrdî Devalüasyon şayiası İzmirde Grace Kelly'yi getiren tereddüt yarattı MONACODAKİ ŞAHANE DÜĞÜN Hükumet görüşünün bir kere daha açıklanması isteniyor Izmir 10 (Telefonla) tzmir piyasalannda iki günden beri devam ı eden devalüasyon şayialarının tesıri [ altında bariz bir tereddüt havası göj rülmektedir. Ticaret Vekilinin istıfasmdan sonra kuvvet bulduğu anla(îlan bu şayiaya inanmif görünen çev relerde dolann alacağı yeni kıymet •* Arkatt SK 9. Sü~$'te~~ Ankara 10 (Telefonla) Muhalefet lerile temas etfiğ.mh CJkU1. liler Upartilerinin işbirliği yapmaları hu birliği mevzuunda daha ziyade »ükunin Mukayeseli Hukuk «tmında ıımunu oüUralt «rtaya jtUlan. tii tetcih etnvekte ve ««ael idar*tan4fikır, C H P meciisinde uzun müza rulunun henüz bu hususta bır karan Enstitüsü, hazırlıyacağı ön kerelere yol açmış ve bu mevzuda olmadığını soylemektedirler. projeyi hükumete verecek dığer partılerle işbirliği ıçın lüzumHür. P. genel sekreteri Dr. tbralu yetkıler genel baskan Ismet Inö him Öktem ise şoyle demiştir: İstanbul Üniversitesi Mukayeseli nuye verılmişti. « Bılindiği gibi Hür. P. kurulHukuk Enstitüsü ıdare heyeti b r Bılındiğı gibi Hür. Partisi başkanı duğu andan itıbaren rejim mevzuuntoplantı vaparak, bazı kanuriarla ! Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu da bır da bir işbirliğine taraftar olduğunu Anayasanın ilmî şekilde tetkikine müddet evvel tzmirde soyledıği bır ilân etmiş ve hattâ bu hususu prognutukta yeni partinın rejım mevzuun ramında da maddeleştirmıştir. ttifakla karar vennıştir. da dığer partılerle işbirliği yapabilece Bu işbirliği, muhalefet partilerile Bu hususta kendisile görüştüğü ğıni, bu işbirliğinin yamız muhale olduğu gibi iktidarla da olabılir. Ni Arkası Sa 5. Sü. 3 te fetle değil, iktidar partisi ile de mum tekim bugün muhalefet partileri reBiri 2 diğeri 4 jaşında olan kün olabileceğini ileri surmüştü. C. I aid mevzularda B M. MeclisinH. P. nin son tebliği üzerme kendi / Arkası Sa 5 Sü 6 da çocuklar devirdikleri mangaldan Anayasanın C.H.P. nitırauhalefet partileri arasmda işbirliği arzusn tadili ve tahakkuk edeceğe benzemiyor Üniversit Ortaköyde bir kulübe yandı iki çocuk öldü Carih Hüseyin çıkan ateşin korbanı oldular 23 köylü kadınm basın toplantısı Dün öğle üzeri Ortakdyde iki çocuğun ölümü ile neticelenen bir yangın faciası olmuştur. Ortaköyde Dereboyu caddesinde 28 numaraiı kireç ardiyesi içındeki bir kulübede dün, saat 13.51 de Paris 10 (R) Bugün açıklandjğıbir yangın çıkmıştır. Bu kulübede na göre, NATO âzası devletler bir 2 yaşındakı oğlu Muharrem, 4 ya atom işbirliği) andlaşması akdetmiştngiliz Lloyd şirketinin Başmühendisi «Memleketinizde jmdaki oğiu Şaban ve kansı Hil erdir. Yürürlüğe girmiş olan bu merasiminin yapıiacağı taht andlasma sayesinde, bütün âzalara amiitekâmil bir sanayiin doğraaya başladığını gördüm» dedi miye ile beraber oturan seyyar böbir köşe tom silâhlarındaki son gelışmeler hak rekçi Mehmed Yılmaz, çocuklannı kında malumat verılecektir. Bu şe(Yarısı 5 ind nhijemızde) Denizcılıkle alâuyutup kansıle yeni kiraladıkları kilde Atlantik Paktı âzası devletler kalı mevzularda te evi temizlemeğe gıtmışlerdir. müdafaalarını da bu gehşmeleri goz maslarda bulun Arkası Sa. 5, Sü. S Ca önünde tutarak hazırkyacaklardır. mak uzere dun şeh NATO içinde atom işbirliği anlaşması Bakirköyde Yabancı gözü ile sokak ortasında Haliç tersanesi kaniı vak'a Bir hademe metresini, metresînhd annesini ve kızkardesini tabanca ile yaraladı bir basın toplantısı yapmışlardır. Köy lü kadınlar, Karaburunun Yayla köyündeki heyelândan doğan tehlikeye Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Türk tibbiii.it içinde bulundugu cöküntü ve reform liizumu TJ3 MECMUALAR'» • rimize gelen îngılterenin meşhur gemi kontrol sigorta ve insa şirketi LJoyds'un baş mühendisi Mr Stanley F. Dorey'le dün Haliç tersanesini ziyaret ettik . Prof. Dorey'i alâka ile karşılayan Md. Yuk. Mühendis Nedret Utkan ve Isletme Müdürü Yük Mu. Ertuğrul Nişel kendısine gerekli bjıhatı verdıler ve Arkası Sa. 55Ü 4 te Mr. Dorey (ortadaki) muharnrimizle goruşuıken Dün Bakırköyde bir hademe, • seneden beri beraber yaşadığı met resinı, metresuun annesinı ve metresinin kız kardeşiîü sokak ortasında tabancayla vurarak yaralamıştır. Bakırköy kıı sanat okulunda ha Arkası Sa 5, Sü 6 da Bir azılı şaki 2 jandarmamızı öldürdü Diyarbakır 10 (Telefonla) Bugün Kulp kazamızda 2 jandarmamızın öidürülmesi ile neticele nen bir musademe hâdisesi olmustur. Aslen Kulpun Hacı Yan kö Arkası Sa. i> Sü 2 de o İKf İKİ Ankarada çiçek açaa ağaçlar ve damlarda kar Yeni bir soğukdalgası memlekeü kapladı Konya, Bursa, Karaağaçta kar yağıyor. Antalyada da dolu, mahsule zarar verdi Konya 10 (Telefonla) 15 gündür | dınhan. Ilgın, Seydişehir ve Bozkır ! bir bahar havası yaşıyan şehrımiz bu islıkametlerıne kalkan otobüsler yolj gun sabahtan itıbaren yeniden kara dan gerı dönmuşler ve saat 2 ye kakışa girmiştir. Gece başlıyan kar sa dar bu ılçelere hiçbir sefer yapılaTurkiye. Bmeş,* Anıaı.kj Mısır. HJ ns,,tan ve BulgarısUnda yapılan tıbbl nejriyatın mukayeseli tasnlf netıcesi bahleyin yerde 56 santımetrelik bir mamıştır. Şehir dısında kar kalınAmerikanuı Philadelphia şeh.inde Jeffrrson Tıb Ko'ejnde bulunan Dr Hasib Tanyol'un. uzun tet tabaka teşkil etmiş ve tipi halinde lığı 20 santimetreye yakuıdır. Kar Idkler neticesinde «rtatya atöğı bu sayan» dikkat :di«la,ı ihtiva eden jazısını ikinci sabifetnizde [ öğleden sonraya kadar devam etmiş öğleden sonra dinmiş olmasma rajbulacaksuus. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Akşehir, Katir B u ı SABIk
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle