24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOfc* PBOF. KlMBÜS'tta MACE&ALAU: CUMHURİYET 11 Nisan 195« TIYATRDL ŞEHIB TİVATKOLARI DRAM KISMI: Bana Doirundun Yözan: Tennessee W!lliams Donalı W:ndham; Türkçesi: Sadık Balkan YENİ TİYATROHalanm Mırası Yazan: Curt Goetz: Turkcesi S Türki Noyun; İSTANBUL BÖLÜMÜ: Hanım lar Terzlhane?! (Yazan: Georges Feyde au: Türkçsîi Mahmud Yesarl) KÜÇÜK SAHNE SEVGtLI GÖLGE (L'ombre Chere Yazan: Jacques Deval; Ceviren Mebrure Alevok Lttks Giyime Boykoî (Türk Kumaşlarile Güzel Giyim) Dernekleri açılmalı, Maarif Vekâleti de bunlan desteklemelidir. Ancak bu şekilde lüks giyim uğrundaki israf önlenir. Beşiktaş YILDIZ Sinemasında KAZANOVA'nın HATIRA DEFTERİ GABRİELLE FERZETTİ CORİNE KALVET TÜRKÇE GLENN FORD ıHuman Desire) GLORYA GRAHAM Seanslar: Ş. R. Kadın: 1.30 5 8.30 Kazanovanın H. D: 3,15 6.45 10,13 Pazar 11.45 Yerlerimiz numarahdır. Evvelden aldırımz. Tel: 48 03 01 l.ı^ı.ıuuu].ı irU. J ıi ııh luljl ıul UlıUBüll Ji.nl I 1U.I.1HUI . IJ.I flllHlt ı.i hini!!WIUIillt»Ul]L'IIW[lHUuliaiıl l.ltlllll ll tlıH 'I.Jhl'N Jlî Jfc Renkli Matineden itibaren Orijinal (Sümerbank Umum Müdürlüğünden) Kapalı Teklif tsteme llânı Adana Bez Fabrikasında yapılacak teshitı, havalandırma ve klima tesisatı için 16 kalemde 623 aded muhtelif malzeme ahnacaktır. Bu husustaki Ticarî ve Fennî şartname beş lira mukabilinde Ankarada Sümerbank Merkez Müdürlüğünden İstanbulda Alım ve Satım Müessesemizden tedarik edilebilir. Kapalı tekliflerin muvakkat teminatla birlikte 30.4.956 günü Umum Müdürlüğümüzde bulunması şarttır. Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilcdiğine yapmakta serbesttir (4415) ıı ıniifLiii|ıu|ti[Ti'ittr!r i'i; 11 ırııı " ı r t ıı^tMıiı MUAMMER KAKACA Papazlar Tıafıti Yazan: Philip King; Tercünıe: Leylâ Erduman ŞEYTAN RUHLU KADIN Sakaüı gelm (Yazan: Bedıa MuvaJıhia Mehmed Karaca) TEKNİK ÜVIVERSITE TİYATROSD AYYAR HAMZA: Çarşamba 18.30 Cumartesi 15 te ve 20.30 da Teknik Üniversite G u m u ş s u ^ konferans ı lonu Film tanatımn eşsiz bir zaferi 1 j § Denizler altmda ılk defa olarak çevrilen emsalsiz bir macera, zamarnmızın guzellik ilâhesi a&&&att&Ktüo&&Gaa<Kiav*xva^^ SOFİA LOREN'in harikulâde filmi (.Renkli) İ DENÎZLER İLÂHESİ Darıca Taşliman mevkÜKde kâin Aslan Çimento Fabrikanızın tam kapasite ile faaliyete girmesi münasebetile ATLAS FİLM 12.4.956 perşembe jünü saat 15 de fabrikada yapılacak resmi merasime huzurunuzla şeref vermenizi saygılarla lHHI8r!nMNRIM^!ini!NrtMIMM^ lif 1|' ijıiM'lHPHHl'tını 'T ni" '•' '""T rica ederiz. tdare Meelisi «»• M M M •< Yann matinelerden İtibaren " " " • " NOT: Haydarpaşadan saat 13 de kalkan Adana treni Q • O 14.20 de Gebze istasyonıına varır. İstasyonda, Fabrikaya gidebilmek üzere. otobüs bulunacaktır. Şirketimizin sayın sinema severlerinden aldığı bir çok £ telefon ve mektublar üzerine AH RAJ KAPOOR ve NARGİSin yarattıklan (AH) J filmini sunmakla arzularını yerine getirmektedir. 17 nisan salı SÜMER sinemasında suareden itibaren 1 Bu Akşam LÜKS Sinemasında Aslan ve Eskihisar Mütfehit Çimento ve Sukireei Fabrikaları A. Şti. Hissedarlarına: a £ ö n 5 T A K S İ M Sinemasında CENDERÜKA Kahraman Kız Adelfi Film * «KHHHKKKKHO | Mühendis veya Fen Memuru Aranıyor Bugün matinelerden İtibaren Şehzadebaşı Mevsimin iki büyük filmi birden GLENN FORD'un en son harikalar filmi TUR AN Sinemasında Yol inşaatında çalışmış. tecrübeli mühendis veya fen memuru aranıyor. İsteklilerin, İstanbulda Sirkeci Mühürdarzade Han No. 288 232 de NURHAYR İnşaat Limited Şirketine müracaatlan rica olunur. Telefon: 22 17 11 I GİZLİ DEFİNE (Türkçe Sözlü) Bankaların ve büyük jirketlerin nazarı dikkatine Bebek, Etiler mahallesi, Nisbetiye sokağında kâin 138 ada ve 3 parsel sayılı, ve kırk altı bin dokuz yüz altı metlekarelik ve kıymetli ehli vukuf raporuna nazaran 938. 120 lira olan arsa, İstanbul 12 inci Sulh Hukuk Hâkimliğince suyuunun izalesi suretile satılmasına karar verilmiştir. Birinci açık arttırma: 27.4.1956 saat 1112 de. ikinci arttırma ise 7.5 956 ayni saatte Adliye Sarayı Müzayede Salonunda yapılacaktır. (Dosya No: 1955/878 ve 1956'8. 12 inci Sulh Hukuk Mabkemesi.) GLENN FORD DİANA L î N N PATRİCtA MEDİNA Gizli ve esrarenglz define peşinde koşan insanlar korkunç ve heyecanlı bir macera filmi. 2FEDAKÂR DOKTOR fHakiki Renkli Sinemaskop) GREER GARSON DANA ANDREWS bir çok insanları müthiş hastalıktan kurtaran fedakâr L.r doktorun hayat ve maceraları. Blr mecmuada. merkezl İzmlrde olan (Turk kumaşı Ue güzel glylm Der negi) tarafmdan Ankarada Atatürk Kız Enstıtüsünde tertlp edilen deflle den bahseden bir razı okudum. Taf sllât vermlvorum Fakat şu kadarını da yazmadsn gecemeyeceSlm: Bu defllede teşhlr edilen giyim eşyalarındsn: Yerll, güzel kumaşlardan yapılmış zevkli manto ve plrdesiılerin 40180 yerll tüved tayyörlerin S 80. O entarl'.erln IB65. Merzlfon çarşafların dan yapı'.an şık ve gtlzel yaz elbUe'.e fet. Borsasımn 10'4'195€ fiatları rinln 22 50 llraya mal edlldlglnl ö*Ten dım S fAİZLj TAHVtlJli Bu gün blr coklanmizın evlerlne maalesef sokmadıkları el dokumalan n d a n ve Sümerbank «dlrll» inden. 193S tkramiyell 24.00 hatta koylü kundağmdan yapılmıs tkramlyeli M. Müdrfaa 1 Î495 ' elbise'.erln. döpiyeslerin. bluzların. kok Ikramiyeli D. Yolu IV 107 00 tevl e!biselerinln yine bu defilede teş Ikrarniyeli D. Yolu V 108 00 hlr edı:di*!nl ve defllen'n vamldıSı 1951 Tahvili 100 55 Anksra Ata'ürk Kız Kns*ltüs1hıün snt 1953 Tahvili 100 70 re ve salonunu do'.duran gevlrcllerta 1955 Amortisman I 104 50 de Ankarah sık bavanlanmız olduiu 1955 Amortısman II 101 85 • nu, satışa cıkan'.an bu elblse'ere fa« Ziraat Barkası III 104 30 la taüp bulunduSımdan gatışın kura Ziraat Bankasl IV 103 95 ile yapı!mssimn kararlaştırıldlğını »y Ziraat Bankası V 104 15 nl vfl7ida oktıdum Ziraat Bankası VI 102 30 Demek kl eüzel dlklm ve rtzel mo del neticeslnde vlne blr çoklanmızin •> r * I Z L i 1 AMVtl.A 1 beîenmedlil yerll kumaslanmız da fevkalâde givlm eşyası olabillvor ve lanvın takdlr toplayabillvormım. Simd! akla söyle blr sııal gellvor: Acaba. Iktisadl zorlukisnn. d8vi? iirKtıen vokluiunun mevcut olduSu 8U sıra Merkez Bankası 163 25 Inrda Turk kumaşı Ue güze! elvlm Dernpîl elb! blr derneSln. rurdumu Uarantl Bankası 125 IHI ' ?un her tarafmda bilhasaa kiB »anat Oblıgasyon And 111 1S6 00 okuüarının ve gealcl dik>ç yurtlan Turkıve Kr»1> Bankası h 137 M ) nın bıılunduSu vilâvet ve kazalantş Bankası N 65 50 mızda fnnl'.yere geçirl'.mesi mümkün Yapı ve Kredi B. 16 50 ' dfŞllmldir. Aknanr I K O I3SO n» Kanaatimce mümkUndür. Maarlf Aslan Çimento 74 50 V»ka!e«in!n tesebbüsü İle faallvet* Sa r « I)p9rrırıpnler1 «4 0i' îececek bu dernekler. senenln muhte Ticaret Bankası N 62 00 if mevslmlerinde Ankarada oldufu «1 W dlSer sehir ve kasabalanmızda yaHDHSASI ALT1N rlAT! pacaSı defllelerden memleketln ekonomik kalkmması için bir çok fayda (1 Do.'a. ts^ rı 1ar saSIavabilir Ve bflvlellkle de her (11 Riltı altın 446 000 Fl sene Prnnsız lpeklllerlne. tn?l!lz ku maşlanna akan dövizlerlmlrin daha •ıv«Ml«ra» ÜOvt? Pittlnr faydalı milbrem ihtlyaçlanmıza har1 Sterlin 2400 nnması mümkün olur. 1 Dolar 9 75 İstanbul ve Anksralı bayanlar. ka I D M 200 dın derneklerl davayı benlmseverek 1 İsviçre Frangı 225 titbîkata geçtikleri takdirde. doS.t3? F"rf>p«»7 Frang 100 cak mes'ut netlceden hem memleket hem eecim d^rlıSı çeken alle reisle •»AKHAIM AHDA rfmiz ve hem de kadınlarımı* çok fayda görür. 81258450 Cumhuriyet 97309?00 Hüseyln SakaoSlu Reşad 1090010850 Ingiliz T.C. Ziraat Bankası muavlnt 79257950 Gulden Akçaabat 12401242 Kulçe Kozyaıağında camiin önünü 12401245 Degussa MAKSİM TİYATKOSÜ Köylerde metres hayatı Bazı kimseler hiç sakınmadan resmen metres hayatı yorlar. Bu o kadar ihmal edilmiştir ki kövterimizde âdeta bir salgm halini almistır. Bu hal bütün Türk kadınlarınm seref ve havsiyetini düşürmektedir Rahmetli Atatürk bu uğurda çok uğrastı. Vefatmdan sonra kıyafet inkllâbmda olduğu gibi buıida da eevseklikler kendini gösterdi. Soval dâvalanmızdan biri favılan b'j dâvavı ehemmiyetle ele almalarını sayın bayan mebuslarımızdan ricaederim. Türk kadınlan namına: M. C. İslanbul Bakırköv Bahrelievler Cezaevleri gardiyanlan geçinemiyorlannış Esrarkeşkrin hücumuna uğramamak için... OR SA Yurdumuzdaki cezaevlerinden az Küçük Mustafa Pasa caddestne açi blr kısmı müstesna olmak üzere dl lan Tatar aSası sokaîı her ne kadar eerlerlnde çalısmakta olan blz ?ardl caddeden ve dlğer sokaklardan aydın yanlar. yüz lira Ucret alarak hizmet lık alıyoraa da gene de karanlık kal eormekteyiz Uhdemizdeki vazife ve maktadır Bu karanlıktan lstifade emes'ullye'lenmizln ağırhğı herkesce den muhlt esrarkeslerl faallyerlerral maîumdur. burada devam ettiriyorlar. Buraya ko Halbuki, Adliye teşkllâtmda çalı nacak bir lamba blzlerl hem karnn şan bir müstahdem ayni meblagı al hktan hemde esrarkeşlerln korkunç maktadır na7ar!8rıııdan kurtaracaktır. Sakarya Vilâvetl Cezaevl gardlyan Esrarkeşlerin hücumuna maruz kal ları ndına Alrvazı Cezaevi çardi mamak için adresin mahfuz kalması yanı Mehmet Uckun rica olunur (Hüviyet mahfuz) Afyon Lisesinde vemekler iyi dcğilmiş YAPI V KREDİ BANKASI A. Ş. E 3< Mart 1956 tarihinde yapılan Hissedarfar Umumî Heyeti toplantısında lasdik edilen 1955 yıh bilânçosu ile Kâr ve Zarar Hesabı Erenkdy Ko^yatağında oturan bir zat. camlrn önünü tamamen kapatan biriketten blr odun denosu yapmıstır Holbukl bu eibl verler lstimlâk edi lerek ^cılmaktadır. NOTUMUZ: Bu mektubu vazan satın hövlyetl cazetemlzde mahfuzdur. odun deposuna dalr daha da tafsllat vermekte dlr Durumun tahktkinl dlleriz GazetenUin 12 3/956 tarlhll nüsha sında lırısar eden "BevoSlunım blr sinemasında koca fareler> baKlıklı ya 7i hnkkmia Beyo^lu Belediye Şube Müdürlü^ünden alınan malumata ?ö kapatan odun deposu Sinemalarda fare mücadelcsi Binbir meşakkatle tahslle gönderkonuşulursa ... dlğlmlz yavrularımızın. esklden 402 30 mart euma etJnü aaat. 19 05 te Bur l!ra ücret Bdedîğimiz halde 750 lira bdedlğlmiz su zamanda daha lyl ve aa ile konvısmak üzere Galatasaray po« mek çıktıŞını eörmpk ltterdik. Ne va tahanesindekl alâkalı rr.emura müra cıt ettim 19 57 de Bursa ver'ldi. Anzık kl talebe velısi olarak ümit et cak onbeş ylrml sanire geçmlstl ki Er tlîimize nall olamadık zurumu vereceğinl söyliyen blr h a n ı Afvon Liseçin^ie çıkan yemekler öy m:n müdahalesiîe konusamaz olduk. leslne kl talebeler şikâvet etmeSe o Alâkalı memura tekrar müracaat etkul ldaretl n a m ı m utanıvor. tim 224902 ve şikftvet etmemi söyie(İkl talebe vellal) dl. Bu arada verlle^ı Errurumla konuş maya elden blr hanım da benim plbl •••»•••• • ••••• müdahaleve ı m r a kalmış, memıua, şikâvet edivordu Ancak »aat 20.12 d» X Orhaneli bir cennetmiş bulabi'dljlm 224902 ye vakavı a n l a t . tım. Bu hanım bu kabll sikâvetiere OrUokul Mudurü Bay Cemakanıksamış olacak kl sndece tekrar ko leddin Içağa cevabımız: nusmak lstevip lstemedieiml aordu. Orhanehnin ucuzlufunu. havaMüsbet cevab verdım Bu vapılan hasını, suvunu medhett!kten sonra. tanın telâflsl olarak derhp.î konustu«Bundan bdyle sehre niçin kaçmarulacagını tahmin ederken dunıms ga çalısalım? Geçim rahat, hava benlmle beraber müteessir olnn a l i da sıhhate zararlı olmaymca sekalı memurun aantralı birkaç defa beb ne' Bueurkü hayat şartları lkazlle ancak 21 21 te eörüşebtldlm karsısında bize bir çok faydalar (Hüvlvet mahfuzdur.) sae'ıyan kasaba veya kazalarımıza herkes kendinden bir seyler kaÇarşaf haysiyet kıncıdır tarak oraları zamanla daha cazib hale getirilse ne güzel oimaz m ı ' Türk kadını namusunu koruyabtŞehirlerde aradıklarımız küçük len ve namus mefhumunu etraflıca ölçüde de olja boyle yerlerde kutakdlr edebllen blr kadındır. Carşafı müdafaa eden Türk kadını decl". h4rulup geUştirüemez mi'» diyorsulen kadının alleslnl» eslre zanneden, nuz. kör taaesubun tesirl altında kalmıs. Bu suallerinizi biz nasıl cevabzavallı, örümcek kafall bazı alle reIsrdıralım. b'lemedik S'Z knsaisleridir. badaki mıırpvvprler, bnşbaşa veÇarşaf namus koruyucusu de6il su rıp kendı suallerinize cevab araasırda hayslvet kırıcı blr klave ve e u yınıı. ret âlametidlr. . .. Ruklye Kibarotlu »••••••••••••+•»»•»••» Tophane Bogazkesen eaddesl YazıcıoSlu Aot. No: 10 Rlze Pazardan Çamhcalılara bir vsid Gazetenlzin 13/3/956 tarlhli nüsha sında lntişar eden •Çamlıcanın 1ma rı. İstanbulun eü7el'ıe=r*lrllmesine br nek olabilir» baslıklı yazı hakkında İmar Mudurlüğunden ahnan maluma ta sröre' "Küçuk, Büvük Çamhca cıvarının kadostro Plânlarının ikmalinl müteakip İmar tatbikat plânlsrı hazırla nırken gerekü bütün t*sl»at nazan itibara alınacaktır » Nesrtvat ve İs'atis'lk Mudürluâu Bursa ile bu şekilde Üsküdar tramvaylarından "• şikâyet AKT/F KASA ve MERKIZ 8ANKASI Koso Efeklıf Kososı Merkeı Bonkası COPÎ Hejobı Merkez Bankosı Hususi Hesab Altm ve Gumu5 KANUNİ KA*$IUKIAR KASASI Devlet Tohvılleri Nakif BANKAIAR SENEHER CÜZDANI ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI Hazıne Bonolorı Devlet Tohvilleri ve Hatine Kefoletini hoiı Tohv.ller Hısse Senetieri ve Tahviller AVANSLA» 80RÇLU CARI HESAPLAR MUHTELİF BORÇIULAR lîTltAKlERlMlZ 5A8IT KIYMETIER M.nkalltr Amortısman 7.662.426,76 1.893.796.09 5.768.630,67 5.000 000. 3.894 517.64 6 713 632.90 „ 25 313 962.32 40879,945,40 19195 Î 7 0 7 5 21 078,37 18.118 055,79 69 785 490,35 93 986,86 •B İ L A N Ç O lı V P ASİF Şehir Tiyatrolarıırda yeni eserler 20.000.000 S ERMA Y E IHTİYATLAR llerıde Vukuu Muhtemel Zoıar Korşılığı Konuni Ihtıvotlar Fevkolöd* IMtyatlor KARŞILIKLAR TAAHHUTLERİMİZ (T.C. Merkez Bonkauna) 66 193 907 7.307 513 37.396.451 22 72 Senet Reeskontlonndan Aktıfiekı Hususi Hesop Karjılıklarından MEVDUAT ve CARI HESAPLAR Totorruf Mevduotı Di^er Mevduat ı Tıcon Mevduat 15.108 150 900 181153.471 2 695 129 5.483 758 68 92 40 K A R YEKÛN 54 Resmi Ooıre ye Kurumlor Mevduotı . . TEOİYI EMIRIERİ TALEP OIUNMAMIS KIYMETIER MUHTELİF ALACAKLILAR 110.139 486,81 3.963.374,37 239.185.150.61 2 533 170,58 69 207.586,09 600 464.76 800 464 76 8 298.027,53 107.213 882 12 9.898.957 720.148 05 48 71.740.756 67 353.288.011 1.055.906 114.982 19.688.015 79 61 21 42 40 5.022.840 485.363.340 86 49 (7.157.301. T.l. st üıerincjen sıgortolıdır.) Gayrimenkuller Amortııman 23.935.321,06 571.623,95 23.363.697,11' 29.132.327 78 11 49 NAZIM HESAPLAR t Bevoğlu mıntakasmda yapılan kont rollarda slnema ve tlvatroların Pazar 18 niean çarsamba ak tesl eünlpri mu*at temtz'lklerintn ya şamından ittbaren. Şe pıldı*ı eördlmustur. hir Tiyatrosu Komedl ŞikSvet mevzuu Elhamra alneman ın 13'3'956 eunü yapılan kontrolun kısmı 1. Bausquet ve H. Falkm »Bir Me. la: Arka koltukların oturma verleri Bir m?zarlığın hazin durumu îin mıiteharrik olducu ve her tara lek Geçtl.. lslmll plyesi Topkapı kale dışı mezarlıfı Londra 'ınm kapalı bulunduğu. farelerin ba nin temsiline baş.anacaktır. do'.ayısüe gayrl ınmasına ve vuva vapmasma musa asfaltınm geçmesi Tercume: Yılmaz Inal t olmadığı gibi zemin ve dtıvar ke muntazam bir hal almtştır. Etrafı mu Başlıca rol alanlar: Vasfi Rıza Zohafazasız bulunan dlğer kısmı İse, bu. Bedla Muvahhit, Behzaî Butak, Hu ıarlarında fare dellğl ve esklmiş par semt çocuklannm top sahası haline ke gorülmemlştlr. Pare mücadelesi maşah Goker. geldiği goze çarpmaktadır. Diğer taraftan Dram Tlyatrosunda da Icin zehir kullonıldıeı, sahibl taraBu glbi tarihi verlerımizl korumak fmdan ifade edilmls ise de 7ehlr i'.e I ıBana dokundun) lslmll Amertkan birUkte i'apan 'pdarik edilmesl ve de en mukaddes vazifelerlmizdendır. piyesinln temsilme başlanmıştır. Mehmet Hanef. ^kosman fiişlk gıda maddelerl konmak suretly Sultanahmet Cankurtaran mah. Akademi Tiyatrosu !e mücpdel(*nin hızlandırılması tenYenlAkbıvık Cad. No: 13 Amer:kalı yazar Tharton Vilder'ln bih edllmlstlr. ; '•azdıcı Bl/im Sehır > lslmll plyesinln Bevoğlu mmtıkasındakl diSer sine ' Migros kahve değil kâğid salıyor temsiline 21 nlsandan ltlbaren Guzel maların da bu bakımdsn kontrolla M.gras'dan kahve aldım. Başka yerSanatkâr Akade.nisi sa'.onucda başla n n ı n sık!aştırıldı«ı fare mtioadelesi lerde bulunmadığmdan halk Beyazîd nacaktır. icln lüzumlu tavslve ve tenbih^tta daki kamyonun onunde kuyruk yap Bu piyes Pulitzer mükâfatını kazan buiTinıılduiTU eibi serek sıkâver mev mıştı. mıştır. 7iıu sinema Ue. gerek di^er sinema D Bütün mallann kese kağıtlan ve tlratrolarda kerfivet devamlı ola Bale resitali btr kat olduiu halde, kahve kese kâ rak n k ı n edilmektedir • ğıt'arı çift kattır. 9. nisan. günü Şehir Nesrivat ve İstatlstlk M«dürlttŞü Bu vaziyete gore kahvenin kilosu Tiyatrosu Dram kısmın Doğ:um servisleri tamirdeymiş | 12?8 krş a deell 16.17 liraya eeliyor da Konservatuvar baGazeteni?in 10/3/958 tarlhll nüsha | Halk kahveye karşı çok lsteklidir le ögrencileri tarafın•nia intisar eden «Haseklde Dotrum | M'ktar da az olduğundan eldekı stok dan bir resital veril[oeu^u • başlıklı yazı hakkında Safi hemen tuker.mek'edır Halbuki paket mistir. Resitale kıy!ık İ=terl MüdürlııŞıinden alınan ma .er: 194 gr. dej:l de 100 gr. ı 130 kr? a metli balennlerlmizden; «Neclâ Saner. lumata eöre: seklmde paket yapılsa her halde da Deniz Özoçuziu, Bersun Çağda ve 10 "Gureba hastanesi Doğum servisl ha çok vatandasm lhttyacı giderilir. vaşındak! kuçuk balerlmmiz Zerrtn ıHuviyet m^hfuz» ile Suleymanive Do&umevinln tamlr Orbaş. d i i«t!rik etmls'.erdir. df bulımmaları hasebile clvardaki Do j Ferdi Tayfur jübilesi 8 yildır açılamıyan kanal ftum vpkalannm hastanemlze intiksl ' Bu ayın otuzunda kıymetli sahne ettigl ve bir '•s'akta 2 hastanın yatı Akseki kazasma bailı bulunan Ce sanatkârlarımız Ferdi Tavfurun san'at vızlı nahiyeshıin arazlsinl sel felâ^ridur hayatının 25 inci yıl Jübilesi. Şehir için hukumetiZira Doö'um sancılan lcinde kıvra kei'nden kurtulması Tıva'rosu Dram kısmmda vapılacak nan hir hastanın servlse kabul edil mız !949 seneslnde bir kana'. açmağa tır Ferdi Tavfurun Jübilesine mem mlverek eeri çevrllmesi hem tıbbi teşebbus etmistı. Sekız senedır bu ka leketimızln, hemen hemen büttin de hem rie Insani bakımdan şayanı ter nalın açılamayışı bu nahıyenm ziSerii ses ve sahne sanatkârlan k a t ı . cih deSildir raaî bakım:ndan çok Keri kalmasılacaklardır. Bundan dolavı lnsan! ve tıbbi ba na ve halkmm nahıyede tutunanıaGecer.ln çok güzel olması İçin. sa k'ndan lüzumlu olan bu hal. muvak yıp bazı vüâyetlerımlze akm etmeslne natkârlardan ve Ferdi Tayfurun dost kat bir zaman daha bu tarzda devam sebeb olmuştur. larmdan muteşekkil blr komlte prog eSecektir > Ahmet Akın ram üzerlnde halâ çal.smaktadır. Ne«rıv<ıt ve İstatlstik Müdür'.üîü Cevlzlı Seki7ler mah no 52 Bay Hasan Ak;sya cevabımız: Tramvaylardan sıkayet ederek vazdıeınız a'.tı sahifel'k mektubu n c ımkân bıılarrndık. özür dilerlz Bu nesrivat cemiyete faydalı mıdır? Bay Avhen Corbacıoğluna cevabımız: N'esriyatırı tenk : d etiğiniz hangi gazete veya mecmuadır. îsmini yazmamıssınız. bıırıdsn dolavı «uallerin'zi cevab"prdıraTiıy^ca&ız Ö7ür d^^r'z. Piyangro çekiliyor. listeyi eöremiyoruz Muhterem efendim bir müddet evvel (Balıke>i!r P T. T. Yardımlasma Derneğıı tarafından çıkarılan b r üralık eşva piyangosu bl'et'.erinden bir mıktar aÎTi'tırn 31 ocak 955 tarihinde Balıkesirde noter huzurunda piyango ceki'mis olmalıd'.r. Bugüne kadar yaptıTI müracaatlere raŞmen büeti satan 7amız P. T. T memurluğu !i=teyl 2e"rfeırem,s'ir. Bir çok havır dernekler' de avnı sek'lde pıyangn çekilişinden snnra üsto gondermiyorlar. Hayraboîu H>=anbey Cami karşısında Brkkal Ahmed Yı'maz BULMAC 3 4 \ s 6 7 to A. I 1 tP C3 O (9.300.S20. T.l. tı üzerinden sıgortolıdır.) SAİR AKTİFLER YEKÜN NÂZIM HESAPLAR 33.677 848 4&5 363 340 596.107.948 Kefaletlerimiz Vadtlı Devlet Tohvılleri Diğer Nânm Hesoplor 155 377 246 94 12.546300396.416 200,41 596.107.948 99 Hcykel sergisi 99 Zerrin Bolukbaşı tarafmdan Şehir Galeristn de acılan hevkel »ergi Bİ 13 nlsana kadar devam edecektir. rDansoz. komür s m ı lesı. Zenci başı > gıbi heykeller buyük bir alâka uyandırmaktadır. 14 nisan cumartesi güntt saat 18 30 da Flârmonı derneiinin tertlp ettlçl konsere Muhlddln Sadak (Vlyolonsel) İtalo Brancuci ıpiano) lştirâk edecek lerdlr. Oda müziği konseri 1\ M M E T PERSONEL MASRAFLARI VERGİ, RESIM ve HARÇIAR SAİR MASRAFLAR VERİLEN FAİZ ve KOMISYONLAR AMORTİSMANLAR AKTIFTEKİ KIYMIT TENEZZULIERİ KÂR Kâr ve Zarar Hesabı L I M A TL UP lira Kr. Kr. Yeni çıkan eserler 12.104.661 ] 83 905 551 j 75 5.280 045 822.176 134.970 5.022.840 YEKÜN 34.996.047 ! 92 71 99 10.725 799 ! 86 ALINAN FAİZ ve KOMISYONLAR ESHAM ve TAHVİLAT GELİRLERİ BANKA HIZMEUERİ MUKABİLİNDE ALINAN UCRET ve KOMISYONLAR KAMBIYO KÂRI IŞTIRAKLERIMIZ KÂRI MUHTELIP KÂRLAR YEKÛN 20.952.050 ı 02 2.179.969 11.514.209 56.358 260.246 33.214 22 66 95 07 Yenllik: Aylık flkir ve san'at derglai birçok guzel yazılarla lntişar etmlş tir. Yeni Ankara Aylık Şanat derglsi Kapak resmi Hasan Kaptan'dan sonra ikincl dahl çocuk ressamımız 7 yaşmdaki Mehtap Uvsunerln (İsoanyol dan sozu) Isımü eseri ile suslüdur. Yeni Türk hikâyecileri 34.996 047 I 92 Mustafa Bivdar'm hazırladığı ve Var lık Yayınevı tarafmdan çıkarılan bu eserde (Ziya Osman Saba,, Orhan Kemal. Yaşar Kemal. Haldun Taner Nezthe Meric) glbl tanmmış hlkâvecüerlmizin hayatlan ve hlkâyelerl yer almıstır. Basan ve yayan Cumhurivet Matbaacılık Ga?eteellik Türk Anonlm Cağatoğlu Halkevi «okak No SO/41 Sahlblerl Alınan başlıca kararlartn hulâsası : t 1955 yHı kânndan A<fl ve Fevkolâde ihtiyotioro (1'55.348,16 lira oynlmıj ve ihtiyatlar yekumı (11.854.305,21) Vvoya (ikarılmıjtır. 2 1935 yılı ijin H:«ıedorloro 2 Nîsan 1956 tarihinden bojlanmok uıere "»11,5 temettu tevzi edilecektir. 3 Idore Meclisinin en tıdemli ozolon olorak muddetleri failen, Kö zım Toşkent, Hoydor Salıh Tokol. Ali Tonjever ve Prof Hiiım Afı* Ku/ucak teltror Ida/e Meclısi azolıklarına ve 1956 yılı nnurakjplıklanno tekrar Nedım Ersun ile Emin Anten intlhap edılmijlerdif. I NAZIME NADİ ve ÇOCUKLARI Yaıi tslertnl fi'len Idare eden Mes'ul MUdUr I CEVAD FEHMİ BAŞKUT SOLDAN SAĞA: 1 Cana y,.kın hane lıkı kelıme). 2 Üzerinden atlavıo geçememek 3 CuTnhuriyetm ilân ie kaldırd'ğımız dini ANKARA reıslîk 4 <. . dan teşekkul eder» İSTANBLL 7.28 Açılış ve program 7.30.Turk12 27 Açılış ve program 12 30 Ka manasına EE'en h r kePme. 5 Meşüleı (Pl.) 7.45 Haberler 8 00 Şar rışık hafıf vemek mu?ıiı 13 00 Sar hur M'liet.cnıası mukâfatı tesis eden ; kUar (Pl.) 8 30 Hafıf Batı muziâ kılar: Rıza Rıt 13 30 Saz eserleri dı^am.t kâs fi. b'r harfm OKUPUSU 6 Serbe^t bırak?n t:ki keiimeu 7 Bir ıPD S45 Saz eserler: fPlt 9 00 13 45 Haberler 14 00 Dans müziği Karma Batı müziği ı p n 9 30 Dans ve hafıf sarkılar 14 30 Ev kadml emir. vazı veya sözle ıfade etme s°kli. muziği IPl.) 10 00 Kapanış. 0e başbaşa 14 40 Sarkılar: Şayeste 8 Tersi keski âletlerınden biridir, mevcııd. Acar 15 00 Kapanış. 11 38 Açıhş ve program 12 00 HaYUKARIDAN AŞAĞIYA: * fif Viyana muzigi fPl ) 12 30 Cevri1 Kuş'srı yakalamakta kııll'tıılpn 16.57 Açılış ve program 17 00 ye Ceyhundan sarkılar 12 55 Serbest Radyo vurddan sesler ekipi 17 30 dığer bır cins kıı?u ele geçirme :şı J ki sjıat 13.00 Haberier 13.15 Muzaffer Orkestra mdziği 18 00 Şarkılar: Ber kelime). 2 Geçim vası^ası y = ntığı Akgünden .turküler 13 30 Salon or rir. Erbay 18 20 Dans ve caz muziği mesguliyet yolunda değil ( ki kelııre). ke=itrası • Hilil Onavman idaresinde 18 40 Radyo salon orkestrası 3 ÇevriliPce gczümuzun onunde bir 14 00 Karıjık şarkı ve turküler 19 10 Radyo küme fasıl heveti 19 45 s.ra nakliye vasıtaları belirir (çoğul). 14.45 Bîğlamalarla oyun havaları Haberler 20.00 Edith Piaffdan sarkı 4 E«ki fakirler aşevi. 5 Tersi p gelir 15 00 Okul köşesi 15 15 Rossini • lar 20 15 Radyo Gazetesi 20 30 Sar fransızca «fII» manasıra kasabalarımızdan biri, Tancred uverturü. Mozart: Do majör kıîar: Afife Ediboğlu 21.00 Yeni Anadoludak' senfoni (Pl.) 15 30 Manhattan mü buluşlar 21.10 Şarkılar: Ekrem Kon n.asa!!ar'n korkunç kahramarlarırdan. zlkleri (Pl.) 16 00 Kapanış. g«r 21.40 Gehr vergısi saati 21 50 7 E'ektnk ölçüsü. havada akis ya* tlham Gençer ve arkadasları 22.10 psnlardan. 8 Oranın dilberi razık 16.!8 Açıhs ye program 17 00 Me Operalardan hikâyeler 23 00 Hafif olsa da nazenin olamaz. diha Fidar.dan sarkıiar 17.30 Radyo nıelodiler 23 15 Haberler 23 30 1 2 3 8 5 6 ile ingilizce 17 45 Dans müziği (Pl ) Program 23 33 Dans ve caz muzığı 18 00 Kbyün saati 18 15 Yurddan 24 00 Kapanış sesler: Muz^ffer Sarısözen idaresinde 18 55 Serbest saat 19.00 Haberler ZAYI 17.3.956 tarihinde Beyrut1S.15 Tarihten bir yaprak 19 20 Mit tan Ankaraya gelişimde Etımesğut hat Akaltan ve arkadasları İS 45 hava alanında vapılan Glimrük muBehiye Aksoydan sarkılar 20.15 Rad ayenemde ahkonulan eşyalarım için yo Ga7etesl 20 30 Serbest saat oldıSım makbuzu kaybetım. Hukum20 35 Gitar soloları (Pl ) 20 50 Muallâ süzdür. Aracıdan sarkılar 21.20 Binbir gece Feriha Tekpül rcjsalları 21.45 Liszt: 2 konser etüdü Mozart: La mlnör Rondo (Pl.) KAYIB Karagümrük Nufus Me22.15 Saz eserleri 22 30 Bllly Eckstein murlugundan aldıjjım nüius cuzdanımı ve Dorls Day söylüyor (Pl.) 22 45 kaybettim. Hukmu yoktur. Haberler 23 00 Dan» ve caz <PD 1341 Dogumlu 24.00 Kapanıı. Kemaleddın Ecim m •! 1 \m\ VI 1 1 1 • H ^MİAİKİAİRİ t 10l'S Z|A|L'E|WDİ ZİAİLİ t İMİAİNİA AİKİ1 |L[Eİ»İAİT HİAİTHİKİAİBİ; İİNİEİKİPİRİPİY HAİLİAİMİAİMİ 1İNİIIŞ11IÇİOİK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle