11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
.«•»««•••«•»••' Kızlar ve gençler Türkiye voleybol birincilikleri Dün başlıyan müsabakalarda İstanbul takımları galib geldiler. Moda da Üniversiteyi yendi 15/10 kazanmıştır. Kızlararası maçlann ilkini Fenerbahçe ıle Ankara Eğitim Spor yapmışlardır. tlk dsvresinde çok güzel oyun oynayan sarı lâciverdliîer ikinci sette bocalamağa başlamışlarsa da Egitim Sporlu kızların iki paslı oyunda ısrar etmeleri yüzünd«n maçı 15/2, 15 '11 setlerile almıslardır. Fenerbahçe: «Ayten, Güneş, Ayten, Bercis, Seta, Nazmiye, Seçkin, Mahun, İnci, Oya, İlhan.» Spor: "Gülçin, Ayla, Sevgi, Tomris, Güney, Siray, Sezer, Ülkü, Fatma, Meral, Güneş, Meliha.» Dün Teknik Üniverslte «alonunda baş'ayan gencler ve kızlararası Türkiye voleybol şampiyonası oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçmiş ve kalabalık bh seyircı kütlesi bazır bulunmuştur. Günün ilk müssbakasi tstanbuldan Galatasaray ile İzmirdsn Karantine takunlan arasında oynanmıştır. İrmirKIer tan krrmızılılarla bafaba; bir oyun çıkararak maçı az bir farkla kaybetmişlerdir. 15/8, 14/16. 15/8. Galatasaray: «Hazer, Arman, Ö«er, Oral, Eren, Tayfvra, Deniz, Tun eay. Faruk, Ahmed.» Karantina: «Alpaılan, Serv«r, Halef, Sümer, İbrahim, Özer, Nuri, Mustafa, Çetin, Yıbnat.» Gencler arasındakl ikinel maç Ankara Eğitım Spor ü* Kadıköy ıpor arasında olmuîtur. Tamamile hâkim bir oyun oynayan Kadıköyspor maçı 15/3, ennııımıınniHiııııiMinnnıınıımtıımmmıııiNinıı^ | Ankara karması geliyor MT Iıtiş müsabakasında M. Demirhan 33 üncü oldu Cortina 3 (Hususî) erkekler arası inş müsabakasına katüan ka yakçılardan amcak 45 i yarışı bitirebilmiştir. Bu müsabakayı ümid edildiği gibi Avusturyalı harika kayakçı Toni Sailer kazanmıştır. Toni Sailer bu suretle kış olimpiyadlannda üe birindlik elde etraiş olmaktadır. Sailer bugünkü iniş müsabakaanda 2 dakika 52"2'10 ile şampıyonluğu elde etmUtir. Ikinciliği İsviçreli kayakçı Ravmond Fellay kazanmıştır. Bu mübakava katılan Türk kayakçılanndan Muzaffer Demirhan 3 dakika 52"2/10 ile 33 üncü olmuştur. Kadınlararası artis Ik patinaj Kaduılararası artistik patinaj mfl sabakası dün büyük bir seyirci kütlesi önünde yapılnuştır. 21 patinajeuun katıîdlğı bu müsabakalaruı neticesi: 1 Tenley Albright (Amerika) 12 169,97 puvan; 2 Carol Heiss (Amerika) 21168,02 puvan; 3 İngrid Wendl (Avustralya) 39 159,44 puvan; • Ankaralı futbolcular 1 X millî maçı seyredecekler | Ankara 3 Mıllî maç dolayısile Ankaradan İstanbula meraklı ve sporcu kütlesi akm etmcktedir. Bu meyanda Ankara karması 18 kişilik kadrosu ile Bölge Müdürü Zıya Ozanın başkanhğında motörlü trenle bu sabah İstanbula hareket etmiştir. maçı İst. Üniversitesi ile Moda oynamışlardır. Seyirciler için tam bir heyecan arzeden müsabakayı Modahlar 13/15, 15'5, 15/11 setlerile kazanmışlardır. Modaspor: «Mukadder, Seda, Bin gul, Gülben, Gülden, Hanıfe, Işın. İst. Üniversitesi: eSevim, Behice, Paris 3 (Türktel) 18 şubat güNezih, Lâle, Sevim, Sabrıye, Gül nü Paris Spor Sarayında yapılacak oren, Perran.» Fransa Rusya basketboî maçı Maçlsra bugün de s^at 14.30 dan büyük bir alâka ile karşılanmıştır. itibaren Teknik Ünıversıte spor sa Bu maçm, senenin en mühim basronunda devam edilecektir. Maçların k«t karşılaşması olacağı belirtilprogranu şu şekildedır: mektedir. Antrenör Robert Busnel, 14 30 da: Kadıköy Karantina bu maç için yeni bir Fransız bas(Genç), 15.00 de Moda Gazi Eği ket kadrosu tesbit etmiştir. Basketçiler 1318 şubat arasında, antim (kız), 16.00 da: F. Bahçe Üniversite (kız), 17.00 de: G. Saray trenmanlara başlayacaktır. Şampiyonanın ilk gününde son Gazi Eğitim (Genç). Fransa Sovyet Rusya basketbol maçı Artistik patinaj birinci ve ikincisi Amerikalı T. Albright ile C. Heiss 3 alUn madalya kazanan Avusturyalı Toni Sailer 4 535 52 | H | = 5 H 1 5 İ 1 İ | § I 6 kişinin boyu ( ĞiiıııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııımıııııııııııiR New York Melboume'a S kablacak mılli basketbol taxı f mı tesbıt edilmiştir. Bunlardan E altısının boyu cem'an 12 m. 49 | | uzunluğundadır ki, biri 2 m. = 09, dığerleri vasatî olarak 208 § metredır. Basketçılerın ısımısrı§ şudur Halbrook (2 m. 23), § Jung (2 m. 10), German (2 m. 5 08, Beard (2 m. 05), Kamrae I yer (1 m. 9*8), Bill Russel (2 I m. 05) tir. = 12 m. 49 cm. 1 ^iuouuuuuııiHiıınıuııııııumHiınııııiHHiMUHmmı ŞEKERBANK ıo Ş U B U E R İ latiklâl Catfd. tstanbul jampiyonu Fenerbahçe takınu dünkü maçta uıuuıwiiımiıw:HuııımımııımımıııınııııiıiHiııııııııııııımıi!iııımiHi Yvonne Sugden (İngiltere) 8/3 yenmişlerdir. ra îsviçreli JIax Angst da 1' 17" 156,12 puvan; Dörtlü bosbleigh yanşlan 41 100 ıle yem bir rekor kırmıştır. Hanna Eigel (Avusturya) Bugün başlay?n dortlu bosbleıgu Bu müsabakalar devam etmektedır. 157,15 puvan. yarışlanna 12 memleketi temsil Hokey karşılaşmalan eden 21 takrnı katilmıştır. Bu müHokey karşılaşmalarında finale sabakalann gerektirdiği dort ınışkalan takımlardan Amenka İsveçi ten ikisi 1.700 metre mes?fe üze6/1, (1/1, 2/0, 3/0); Rusya Çekos rind yapılnuştır. Pistteki irtifa lovakyayı 7/4 (2/1, 3/0, 2/3); Ka" farka 152 metreydi. nada İsveçi 6/2 yenmışlerdir. Bugünkü denemelcrde Eugenio (4 Şubat 1956) Final dışı kalan takımlar arasm Montı'nin idare ettiği bobsleigh Amerlkada Louislana eyâletlnlc New Orleane şehrlnde yapüan güHaber aldığunıza göre, basketbol daki karşılaşmalarda da Polonya 1' 17"69/100 ile bu pist üzerinde tertib komitesi, bir kontakt neticesi Avusturyayı 4/3, İtalya İsviçreyi rekor tesis etmiftir. Fakat az son reş tumuTasında o zamanlar 59 yaşında olan Kurdderell Mehmed elektrikleri bozulan Spor ve Sergi pehllvan Alman Prank Gotıeıc'ı tuş la yenlşlnin ve İ«tanbulu lşsâl etSarayındaki maçların saatlerioi demlş olan ecnebl kuvvetlerden Inğiştirmiş ve asağıdaki şekılde proglllzlerln Encenper» ve Ereks muhgrama almıştır. telitlnln Feyzl Hasan Kârnil. Cafer Vedl!, Dr lamet. Pro Fahlr Sallh. Bugün Spor ve Sergi Sarayında Alâaddln, Zekl. Nevzad, Bedrt'den Bugün saat 13.30 da Darüşşafakamüteşekkll Fenerbahçe futbol takıKaragücü, 15 te Galatasaray Momına 03 yenlllşlnin 33 üncü, Istanbulda Şeref stadında o zamaniar Ma daspor cartstan şamplyonu olan üypeşt'ln Yaruı Teknik Üniversitede: Fenerbahçenin millî kadro hari şu tertibde bir kadro ile çıkmalan Necdet Gallp. Vedll (Igmet) MUJC Saat 19.30 da I. T. Üniversite cinde kalan elemanlardan müteşek muhtemeldir: bil (Haluk), Erdojan. Samim Erol Kadıköyspor, 21 de Fenerbahçe kil takımı bugün saat 14 30 da Fe Salâhaddin Fuad. Avni Gür Hlkmet, Suphl. Ibrahlm, M All den müteşekkll İst. Ünlversitelerl ve Beyoğluspor. nerbahçe stadında Ankara Günes kan, Tarık, Akgün Nedim, HüsaTüksek Okul muhtelltlne 01 yeAynca genç küme basketbol karnlllstntn 9 uncu spor takımı ile bir karjılaşma ya meddin, Can, Çetin, Niyazi. Sllaşmaları Kadıköy spor salonunDün akşam ekspresle Ankarsdar yıldönümüdür dakiler hariç, diğer sahalarda da pılacaktır. hareket eden Güneş takımı, bu samaçlar tehir edilmiştir. Sarı Lâciverdlilerin bu maça bah şehrimize gelecîktır. HHiııınııiHi«ııiııııiMiHHimııııınmınınnınnnnmmımuıııımwıııııiiiıımııııııınıiHiıııııııi!ii,iıiıi!uuııi[iuiiifsııııımıııuııiHiıiHiıımı ııımıııııııııniııımııııımıımııııııınımııııııııııııııııııııııııııımıiHMmiMt Bugün ve yannki maçlar BASKETBOLDA Fenerbahçe Güneş bugün karsılaşıyorlar VVCAİ $UBESiNi 0 AOAPAZARI #AMASYA 0OİNAR • KAY8CRİ # KONYA 0 KÖTAMYA # LOLCBURGAZ 6ŞUBAT BEYOĞLUNDA 83O Istanbul AÇIYOR Telefon 44. 72. Sa r Akşamları, derslerine çalışan yavru^ lannız iyi ışığa muhtaçhr. Hevesle çalışmaları için, onlara bol ve rahat, bir ışık temin ediniz. faydalıdır OPON OPON OPON OPON baş, dif, adale, sinir, romatizmar, eiyatik ve lumbago ağnlarına karşı bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ve keyifsizliklerinde soğuk algınhpndan mütevellit bi« lumum ağnları teskin bakımıadaa grip ve nezle başlangıcında bir çok fenahkları önlemek için faydalıdır, Şardon ve Şezing Siparişi Âlınacaktır Sümerbank Bakırköy Fabrikası için 10/şubat/956 tarihinden itibaren şardon ve şezing siparişi alınmaya başlanacaktır. Şartnameler Bahçekapı Sümerhanda kâin Müessesemizin Pamuklu Şubesinden temin olunabilir. (1426) SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ I İstanbulda (Gıda maddeleri brangı) üzerinde MUHİM BİR ECNEBİ ŞIRKET Eemen istihdam eailmek üzere askerliğini yapmış bulunan, muhakkak Türkçe ve Fransızcayı okuyup yazmasını bilen, Banka ve Vergi iglerinde malumatı bulunan takriben 35 yaşlarmda ehliyetli bir. AMPUUBRf \T,~ * MUHASİP ARIYOR İYİ IŞIKLANDIRIR! AZ CEREYAN SARFEDER! American Export Lines Inc. NEWYORK Limanımızda Tekliflerin istiyecegi maaş miktarım bildıren Fransızca el yazıh bir mektubla ve bir aded fotoğrafla Şişli 46 No. Posta Kutusu adıesıne gönderilmesi. • • • 6 Şubatta bulunan Cenova NewYork Ballimore Boston ve Philâdelphia Limanları icin eşyayı ticariye alarak hareket edecektir. Fazla tafsilât icin Galata Tahir han 3 üncü katta HAYRI ARABOĞLU ve Surekâsma müracaat. Telefon: 44 49 93 2.1 EXTON Vapuru I, !: Muhtelif fabrikalanrmzm tesh'n tesisatında kullanılmak üzere 129 aded v+ 17 cins sıcak hava cihazı satın âlınacaktır. Bu husustaki ticaıi ve fennt şartname onbeş lira mukabilınde Ankarada Pümerbank Merkez Müdürlülüğünden. İstanbulda Alım ve Satım Müessesemizdcn tedank edilebilir. Kapalı tekliflerin muvakkat teminatla birlikte en gec 24 îuhat 1956 gunü Umum Müdürlüğümüzde bulun mast şartt'.r Bsr.karıı ıh^Iey? vapip yapmamakta veya diledif Jıne yapmak a »e^besttir. (1399) Kapalı Teklif İsteme İlânı (Sümerb^nk Unum Müdürliiğünden) KIZ İSTANBUL GAZETEGİLİK ÖZEL OKULU ERKEK (Okul, Gazetecilik ve 1§ Okııludur) Yaz Sömestri Kayıdlarına başlanmıştır. Şartlar: Birinci devreye (Lise Kısmına): Ortaokul veya muadili meslek okul mezunlarile resmî ve özel okullardan nakleıı gelenlerle beş yıllık meslek okulu mezunlan; Lise üstü kısmına (ikinci devreye) Lise veya muadiH meslek okulu mezunlarile lise son sımftan bir dersten takıntılı öğrenciler kabul edilir. Adres: Aksaray, Taşkasab Molla Gürani Cad. No. 22 Tel 21 17 61 Beyneîsnilel Türkiye Gerrahlar Koleji Merkezinden: PAHALILIKLA « Ü CA DELE Böyle olur. Doğru olup olmadığını anlamak için Beynelmilel Cerrahlar Koleji Türkiye seksiyonu senelik kongresini 18 şubat 1956 saat 10 da Cerrahpaşa Hastanesi Burhaneddin Toker amfisinde yapacağmdan bütün âzanın teşrifleri rica olunur. GÜNDEM: 1> İlml konular 2) tdare Heyeti seclml Genel S«kreter Prof. Dr. Dervi* Maniıad» ÇANKAYA Bakkaliyesini Bir ziyaret kâfidir. Alacafiınıı malların evsalı teminatlıdır. Şijll: Kücükbahçe So Atatürk Müzesile Hastane duragı arası.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle