16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖBV CUMHURIYET 4 Subat 195« Resimli Romanımız f ~ : OKOROE StKBtOM 42 Çalınan Tabanca BAVVL{/A/V Fikirler .• • • • (2 BCİ sahifedea deram da Türk umum! efkân «ynı Ütih»k tepkileri göstermemektedir. Me lckeümizde aydın sayılan ta">aı» ile, bu tabakaya dahil olmıyan f*ka on milyonu «şkın seçmen kütlesinin çoğunluğunu vücude getirsn, köylere dağıbnıç vatandaş kütles arasındaki düşünüş ve törüş "arVlan bühassa kayda değer. Şimdi oy Bazi kötü niyetliler, parlak nikablar altmda gizleniyor. Maske düşünce pek ların çoğuniuğunu elinde tatan bu geıüş kütle karşısında iktıdaıa peççirkin bir surat beliriyoı. Şatafatiı isimlerle zaman zaman halkın önüne me prensipi klâsikleşmiş inkiıâi) ilçıkanlan teşekküller karşısmda basiretli davranmab kelerini savunmak mı, yok?« toplum hislerine tâbi olarak rasyonel olmıyan meselelere başvurmak m Unvanları pek cazib olan bazı ku ] olmalıdur? 1945 tenberi birinci şli rullar. cok defa milletin, hattâ devlemüdafaa edilip kanunîleştirildiği ha] tin gözünü boyamaktadır. Bu yalnız de, ikinci yoldan geniş mikyasta bizde değil! Baska memleketlerde pek r«faydalanıldığı muhakkaktır. Hal büyük çapta olanlarınevar. Stavlsky karzaietlerl nev'lnden facialarla buki Türkiyede iktidarlar öğreti sılasılıror... cidiı\eı, asırlarm ihmaline bırakıl Bizde ekseriya dallanıp budakludıElektrikli trenler işleyeii Bakırköy halkı haylt çüe mı^ bir cemiyeti ilerletmekle ödev rılmaz: ffsuiistimal» denip geçilir. Sulisçekiyor. İki günde bir. halk. tren işlememesi yüzünd«n solidirler. Çok partili re]imin kabulü tlmall yapanın üstune varılmaz. Adakakda dolmus, otobüs beklemekte. O dolmustan O otobüse lerten silleyl ylyecek. bir de biı gazeve iktidann oy çoğunluğuna bağb teciler rurmıyalım, denir. kosarak lutfen dokuzda veya onda pe'.en bir trene hayli olması iktidardakiler ve iktidar a Okuyucularımızdan emekll bir deniz zorlukla binerek. ezilerek. hatta sakatlanarak vazifeîerine daylan ile umumî efkâr ara^.ndaki aibayı, v' •;••=• cereyan edip ffitmektedirler. Ne vazık ki su karlı havadan dolayı bugün münasebetlere, tek parH d^ve halkın dikkatine gere« pibl arzedlldolmus da bulamamak müskülâtile kar^ılaşildıgı için sane nazaran, değisik bir •sekil er mîyen bir «havıriı te»fj dalaveres^» ni bahın yedi bucugundan beri sokakrta beklemekten hastalamiştir. Bununla beraber, \ : w « a lerikl ne»iH»re Ibret olnın dlye vasıtananlar veyahud hasta olanların da hastahkları artmıştır. nızla sun\ryor: mızın benimsediği lemotiititc sısAcaba bu trenlerin kaprislerine daha ne kadar zaman boyun tem ve prensipler terkedi'mış deSlze vaktile n'muş komlk ve şcıklı eğeceğiz? ğildir. tek veya çok parti rejimi dev b!r vak'a T^??VITH Bununla mes?ul olacak halkın bu ezivetini düsünecek: Güzel bir Ibret levletin dayandığı ideolojik zemini de bir makam vok mudur? Haydi sabah buna katlanalım ya c hası olur. ği H rmemi^tir. Bir'rH clhan h=rbl sonlannda Boaksamları bilhassa vazifede olan zavallı biz kadınların hali Siyasf hayatm fevkalftde canıi ol faziçlnde f ) pa?anm yalıtınaa, paağ'anacak bir durumdadır. duğu Garb demokr«5flerinde umu fazade N. Brr namında hlr art, bahcıİclal Eric ranhk mekfebt namında Mr m t a n n ml efkân vflrude getirid Güven Türk Anonlrn »Çtl. TalebeUrl mektebl bahriye biçiluia T* teşekküllerin aydm ç«v mlnde erblseler ırtyiyorlar. Mökemınp" Sigorta Sosyetesjnde DECEĞİ :, lŞ '£/'*/ ./'AJGtirE Yakın Nazide Bsr "Dalavere,, î Elektrikli tren üziintü menbaı oldu f Ucuza mal olan SAF YUN TR1K0 Türkiye için MÜMESSİL ARIYOR. Öğretmen ve Öğrenci Köşesi İTâLYAN FABRİKAS! Üniversite tartışmalannda kaynıyan cihetler» Şu adrese yazılması. Casella 247 T. S.P.I., Milâno (İtalia) TEKLİF İSTEME İLÂNI Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Mpiff Umırnı Müdürlüğümüz merkezi ile İstanbul ve İzmlr Şube Müdürlüklerlmizde mevcud teknik ve ticart şartnamelerimlz esaslan dahilinde: Yazan: Eski Bir Öğretmen 100 TON POTASA Satm almacaktır. Tekllfte bulunmak istiyenlerin fartnamelerimiı esaslanna g6re hazırîıyacaklan tekliflerini 1/3/1958 günü akşamına kadar Ankarada Umum Müdürlüğümüte tevdl etmeleri llftn olunur. Yüksek Elektrik, Makine v e Kimya Mühendisleri Alınacak Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İstattnesi NH<;ssese$in4en: 1 Müessesemiz teşkilâtında barem dışı kadroda •çık vazifelerde çalıştırümak üzere yüksek elektrik, makins, ve kimya mühendisleri alınacaktır. 2 tsteklilerln askerliğini bitirmis ve mesleklerlle ilgill işlerde vazife görerek tecrübe sahibi olmuş bulunmaları şarttır. 3 Bıı sartı haiz olanların fotoğraflı hâl tercümelerini belirten dilekçelerile 15 çubat 1956 çarşamba günü akşamına kadar müesseseye müracaatları. (1395) •nnmıııımraıınnnHimııımımnnıınmıımınnnııımııııııııııııııınıııınıuııııuııııııııııiHiınıııınıııınımin^ = İngilizce Bîlen Daktilo Aranıyor = = § § tngilizce bilen bir daktilo aranıyor. Taliblerin refe§ ranslarını ve şimdiye kadaı çalıştıklan yerleri gösterir bir pırbaşî | mektubla Çayırba sokak No. 1 İstinye adresine gönder= meleri. llllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllHUMtUlllllllUllllllllllHlimilllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllHlimillllR îzmir Kasaba ve Temdidi Demiryolu Türk Şirketi içüma ilânı Alelâde surette Içtima edecek olari hissedarlar heyetl umumiyesi şirketi hissedaranı. Tkaret Kanununun 361 inci ve dahilî nizamnamenin 24 üncü maddelerine tevfıkan 26 mart 1956 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 da alelâde surette ictimaa davet edilmektedır. Alâkadarların tarih ve vakti mezkurda Şirketın Bcyoğlu, Istıklâl Cad. Sakaselim çıkmazı KISMET Hanın 2 nci katındaki Merkez idaresinde hazır bulunmaları rica olunur. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: Idare meclisi raporu, Murakıb ve hesab müfettişleri raporu, 1955 senesi hesablarının tasvibi ve idare âzaları zımmetinin ibrası. Nizamnamei dahili rnucibince tevziat, Hususî idare vazifesile iştigal eden âzalardaa her blrinin ücretlerinin tayini zımnında mechse salahıyet itası. İdare meclisi âzalanmn intihabı. Murakıb ve hesab rpüfettiçlerinin intihabUe bunların ücretlerinin tayini, Diğer şirkeüerde dahi aza bulunan idare meclisi azalarının mezkur şirket.erde cereyan edebılecek olan muamelâtın takibi için salâhiyet itası. Asaleten veyahut vekâleten yirmi hisse senedine malik bulunan her hissedar heyeti umumiye içtımama ışürak etmek hakkım nizsmnamei dahili mucibınce haızdır. İçtimaa iştirak edebilmek icin hissedar veyahut veîilleri haiz bulunduklan hissa senedlerini bir bankaya tevdi ettiklerini içtimadan en az bir nafta evvel ıspat etmelidirler. Bu babda imla edilecek olan varaka ile numaralı bir oordroyu hissedaran şirket idaresinden veyahut Osmanlı Eankasından istihsal edebilirler. Her âzaya nama muharrer bir dOhuliye varakası ıta are M e d i s i olunacaktır. W jjunuillll ıll|llll!lllimiillllllH!llllll11IHIIIIIIIIlllllllll1t1HimilHm!llllllHllllliraHlllllllllHmillllll1llllllll| İ 1 Aded kola makinesi İ 1 Aded titil ve hallac acma makinesi İ 1 Aded İskarta tenuzleme makinesi İ Satm almacaktır. I Bedelleri ve her türlü teknik malumah I birer yazı ile sirketimize müracaat olunması. |j | = § = gösteren | ğ I S Akiş Pamuk Iplik Dokuma ve Yağ Sanayü îşletmeleri T. A. O. ANTAKYA | | lıııııiiiıııııııımnımıımıımıım ııııııııııııııııııuııııuımnHnmııııııunııniHiıııııııııınmfflmııiHiuııuıuiî; ANKAKA 7.Î8 Açılıs ve orogram 7 30 Türkiller (Pl.) 7.45 Haberler 8.00 Müzlk Çigınyor (Fl " 8 30 Şarkı Te türkü I ler (Pl.) 9 00 Sabahın sen melodilerl (Pl.) 9 30 Çeşldll Türk müzlğl (Pl.) 10.00 K?r^nış. • 11 58 Açılış ve program 12.00 Mu»ette orkü3:ralerı çahyor (Pl.) 12.15 Şsrkı ve turkijlerclen kar.şık progrnm ' 13.00 Haberler 13.15 Öîle müzlğl (pı.) 13 40 Nerlman Sarısözen den türküler 14.no Cemll Başargan orkestraaı 14 M Medlna Fldan'rtan şarkılar 15 00 Müzlk (Pl ) 15.30 .Amerikada hazırlîman özel haflî müzlk proşramı 16.00 Kayıp mektubları ve kapamş. * 1«S» Aeılış v* prosram 17 00 Rad 70 çocuk saatl 18.00 RadTO lle tnglllzce 1R1» tncesazdan şehnaz ve HOaeynl fa»ıllart. 19 00 Haberler 19 15 Tarihten bir yşprak 19.20 Serbest aaat 19.30 İspanvöl müzlklerl (Pl) 19.45 Turhan Karabuluftan türküler 20 00 Keman sololan 3015 Badyo jrazetes! 20 30 Sevlm Erdl'den aarkılar 21.00 Hafta sonu aohbetl 21 15 Haflf müzik (Pl.) 3130 Garp rü?^Sn J»kll Serrtaroîlu Î2 00 Sarki ve dans (Pl.l 22.45 Habrler 23 00 Tıül programı (Pl.) 14.00 Kapanıa lis'IAMBUL 12.27 Açüış ve progrsm 12.30 Rad yo »alon orkestrası 13 00 Şarkılar Muallft Gökçay 1330 Saı eserlert Çalanlar: Fahlre Persan, Veclhe Dar yal. Cevdet Çağla, Izzettln Ökte, Vec dl Seyhun 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar Nadlr Hllkat Çulb» 14 M Haftamn programı 1430 Dan» ve caz müzlŞl 15 00 Cumart«sl kons«rl 15 30 Şarkılar Lütn Günerl 16.00 C M dünya»ı 15.30 Hakkı Derman Fasıl Heyetl 17 00 Oyun havaları Sükrü Tunar ve arkadasla" 1715 Üç gazdan melodller 17.30 K»n»ık akşam müzlgl 18.00 Türk muslktel dlnleylci Uteklerl 18.30 Caz müzlgl 18.50 Konusma 19.00 Şarkılar Mef haret TUdınm 19 30 Vlrnlonlst Bnver Kapelman 19 45 HabeTİer 20..00 Neveser Kökteşten çarkılar (Pl.) 20.15 Badyo gazetesl 20.30 Dlnleyl d lsteklert (Haflf batı müzlğl) 21.00 Şarkılar Zekl Müren 21 30 Blîen ka zamyor 22.30 Cumartesl geceal İçin raüzlk 23.15 Haberler 23.30 Program 23.33 D ı m müzlgl 24.00 Kapanı» Son on beş gün içinde bütün okudujum çu mutaleasma mösapolitika çevrelerini, basını ve mem adelerile dokunacağım: leket efkânnı ilgilendiren Üniver Senatoların tebliğ neşretmesite tartışmalan, iktidar için havli lerine üniversiteliler kanununun faydah olmuştur. «Ebegü.mecinin 10 uncu ve 11 inci maddeleri möraziletile> meşgul olmak «fiatıru» said degildir. Üniversitenin tümüdüsündürmekten milleü bir kaç nü alâkadar eden kararlar, üniversi zaman için OISUD tlıkoymu«ttır. telermrası kurulda »lınır. YaJnıı bu kadar mı? Asıl mevcud Üniversitelerde bizim kânunu; 1 'anıyan v« değistirilmesi mevzuu bahis muzun ruhuna göre muhtariyetin reler v« merpIrlf;!f" " Bakanlık snri kanunu d« henıerj tam parçasl, fakültelerdir. Muhta idealistler tfrr^ınfîan kunı» 1>:kifcrı hemen unutuLmuş, dünya üniversi riyet istiklâl demek olmadıgına aö brr yakıftdır. öyleyse flrtidarlard» telerinin en «muhtarl» bizimki ol re muhtar fakültelerden muhtar Türkiyenin çözüm bekliyen probduğu hakkında ileri sürülen eyim üniversite, muhtar üniversitelerden lemler, eevab bekliyen goruHri» do ser fikirler ortalığı kaplamıştır. de muhtar ve milll akademik mü !u »i''?«î havatım w umum! efkâı Türk inkllâbı esaslanna bağlı Bunlan resraî ve sorumlu ağıziar essese vütrude Relir. Parçalan muh dan işitip «oe imiçiz biz de habe tar olmıyan şe\in bütünü de muh kalarak beslemeli ve siyasî olgunrimU yok!» demiyen üniversite tar olamaz. Tıpkı ferdleri ayn avrı luğu daim! surette gelişen bir umensubu kalmışsa doğrusu hayret hür olmıyan bir toplulupun hürri mumî efkâr tarafından desteklenmelidir. İktidarlar ve iktidar adayederim. yete sshib olarnaması eibi. Tekraı lan, hulâsa memleketin siyasî kuvLâtife btr yasa; çu satlrian yaz edelim, ihtiyar ve hürriyet, hiç biı vetleri, çalısma ve propagan'ialarldı^ım «nda içleyen madde, sebeb zaman ne basıbozukluk, ne de dev nl, geriye götürücü »saslar» dayasöylemeden, suçun bir tahkik mev lete hâs olan istiklâl demek degil narak değil fakat <nem!eketin ayeurı olniîenu ve cezadan sonrm bir dir. Fakat belirli şartlar İçinde se dınları ve kültür vuvalarile plele şikSyet mercii bulunmasını dahi natolardan önce fakülteler de ihti vererek ilm! ve üer'3tici bu te.nel kabul rtmiyen hüküm ile Üniver vac eördükleri zaman kendi var üzerindc anlaşarak yap.nalHırîar. sitelerin basında dururken, baska lıilannı, hüvivet ve vazifelerirl Türk halkının 1950 de biı kere dalsmun gıpta edip etmemesmi bir ilgilendiren meseleler hususunda ha gösterdiği uyanıklık, hislerin isyana k«nr»lım, düpedüı «muhtari umumt efkâra (jörüslerini bildirir tismarl ve tâviz şekiHerinden vazyet» t«n bahis acmak. fazla saflık ler. Kanunda bunu meneden. han geçilepek. büyük Atatürkün sezdiği olınpz mı? Çocuk mu kandırıvo ei kayıddir; aradım, bulamadım. bir ilerleme ve medenilik temayüruz? Son iki yıl içinde kimin Ba Kaldı ki. kendilerini her hareketle lünün devamı sayılmahdır. Hiç bir kanhk emrine almdı§ını ve kim rinde murskabe een umumî efkâra ilmî esasa dayamııiyan metodlarla lerin aynı muameleye tâbi tutul sırasma hesab vermek. onlann ve ve geri kuvvetlerin iVtidara tesir mak istenilditrini herkes büiyor. cibeleri. borclarıdır. Meselâ İstan etmelerile bu metnleketi refaha göSanki, betahsis Üniversiteler için bul Edebivat Fakültesi. basm volu f ~* imlrS. yokrıır. 1920 dendeki komünistlik propagandalanna ile böyle bir umum! ve vavıçın mu beri, Türkiye Bv"ük Milkt 'leclisi mâni olmak için konmuş Ribi gös rakabentn fi'lt baskısı kar?ısınd» gerilikle, cehaletle, parçalayıcı lç terilmeye çalışılan bu madde ile bulunmuvor mu? Sıısması rru fay anlaşma7İıklarla müciiele e UJBalcanlık erari konusu edilen pro dabdır. sövlemesi mi? kılâbçılığı bir anayasa prensipi ofesörlerin istısnasız hepsi, tam ko'lalde. bularak ilân etmi^tir. T Muhtariyet kanununu anlamaVta gün de, Büyük Millet Meciis* bu miinistlik aleyhtarı jahsij etler olduğuna eöre böyle bir gerekçeyi savm Bakandan ve bövle düsünen kaplaylcl prensipin, Anavas»da yalerden ıvrıldıgım ikinci brr nokta alı olmast dahi, çerçevesi Jçirde kim. vâkıalara uygun görebilir? Mızrak çuvala. sığmaz. Nereden •«r. O d» Üniversfte mensublannm kalmağa «tectrardur ye btı »hsds ^î partilere «ir*bilmeri mesele da yetkileri hududsuz biliyorşun?: diyeceksiniz. Bu hâdisede ayan beyan görüyorum. Ara sidir. Fu husustaki (Hsüntfelertmi lannda Maarife bâ« olmuç millet Uhıs gazetesi eski başyazan Pro aiıınııııııııntiüinııııi'innınnınıınınımnnnnnıııç vekilleri de bulunan kamua yapıcı fesör Nihad Erimin durumu dolaDünyanın en muazzam ş vatandaşlanmızuı, ttavinrndeki u yısile apaçık ve kerelerce Böylemifilmi f sule bakılmaksızın» Bakanlık em şimdir. Üniversite öâretim üveleri rine profesörleri aldıran maddeyi kat'iyyen günlük ve fi'll siyasetle kabul ve hattâ teklif etmUler iken mesjful olamazlar. Bunu muhtsrf«dünyanm hiç bir üniversitesinde yet kannnu menetmistir. Çür.kü bu bulunmıyan» bir muhtariyetten k»nun sarih : olarak Üniversite men bahsetmeleri, bir bakımdan çok sublarma s vasetle ugraşma izni. doğru ve çok makuldür. Çünkü vermemis, bu hükmü susarak geçft icin av«x kanunun malftm böyle tezadlı ve birbirini tutmaz sta tülü bir tek üniversite dünyanın madesi mucibince umumî ahkâm» I Reji: CECÎL B. De MİLLE | hiç bir verinde fferçekten yoktur bırskmıştiT. Bu işte vurüyen umu Yaratıcıları i Muhtarlıgı olmıyan üniversiteler ml ahkâm. «memurlar kanunu» CORNEL \VİLDE | vardır: orada profesörler dogru nun malum maddesidir. Böyle oldu 1 dan do&ruya azil bile edilirler; fa ğu halde sayın Bakanımızın prore | BETTY HUTTON | kat onlanTi otonam oldu&unu ne sörken partive eirmesi. C.H.P. ikJAMES STEWART | kendileri ne de baskalan söyler tidarı zamanmda ordinaryüs pro | Bizimkiler j?ibi hem benzersiı şe fesör Fahreddin Kerime kanunu 1 CHART TON HESTON | kilde muhtar, hem de ordinaryüs ezip büzerek uydunılmus mütaleaprofesörleri Bpkanlık emrine alı arla tstanbul parti baskanhğı ve | GLORİA GRAHAME | nabilen bir ünrversiteyi bileo varsa rilmesi gibi, kanunt bir hatadır. I D O R O T H Y L A M O U R | Profesör memurdur ve memur SÎparmagını kaldırsm! 7 Subat akşamı E Kolayca takdir edilir ki bu mad yas! partive eiremez. O raman İstanbul Üniversitesi iktidann zıdde, valnız komünistlik meselesi için konmus olamaz. Emniyet teş dına ve rağmına böyle anlamış; kilâtlan vasıtasile hükumet. ür.i profesör baskanlıktan çekilmiştir. Bilet gatı^ına ş versite içinde bu ters ve kanun dısı Eğer bu mütaleadan şüphe edilivor başlanmıştır. ^ sa, Devlet Şurasına danışılsın. Baharekette bulımanlan bulur da ü; n ver?iteler. bu türlü insanlan a kahm, ne cevab alınacsk? Yok, siımıııııınııııııımmıııııınmıtmıımmtıııımınııni? ralanndan atmsz olur mu? Atma profesörlerin fi'lî siyasetle istiea! mışlar mıdır? Bur.dan önce vuku edebilmeleri kanaati hükumette tstanbul Belediyest bulup misa! olmak üzere gösteril mevcud ise böyle bir maddevi yeŞEHİK TİYATKOLAB1 niden tesis lâzıradır, kanun teklifi mesi âdet hükiiüne giren hâdise DKAM K1S1VO icin İstanbul Üniversitesinin teb yapmalan iktiza eder. Herkes muh sui »sr a» terem meslekdasımız Ahmed Ozeı üğindeki satılar hisse alınmivarak HAYAL KÖŞKÜ okunursa meselertin bu cephesi gibi hem siyast partiye kaydedilYazan: Jean Anouilh h=kkında sâlim bir kanaate var me, hem de siyasî sahsiyetini rekTürkçesi: SABRİ ESAD mak püç olroaz. Eğer Bakanlık törken kullanmama livakat ve ihSİYAVUŞGİL Telefon 44 21 S7 emri maddesinin ipkasına komü tiyatmı gösterebilir mi? YENİ TİYATRO nistlik sebebse niçin bu suçu açık HAKPLTTA BÎK AMEKİKALJ olarak maddede zikretmemelidir? Yuto drvAD rEHMi BASKirı Kaç kere ifade olunmuştur ki suç Telefon 44 04 09 sarih olarak söylenmeden, şikâyet tSTANBl'L BÖLÜM© mercii bırakılmadan ceza vermek. 'Aksarav T/Orlt OcaS' birasında) basit hukttk kaidelerine aykırıdır. HALANTN MİRAS1 Demokrat Parti flrtidannın kenVszan: CUR1 GOETZ dini tenkid ve tashih devresine ?ir Türkçesl: S TÜHKİS NOYAN diği bir zamanda bu maddenin karrunda bırakılmasma. bühassa tarafsız memleket münevverlerinin ÇAYHAN1 üzüldügürıü sövlediKm zaman ikro* rcaboust sa tidardaki vatpndaşlanmm. düe the a u p o l Uooo ım«H s oerdt >• tat>)< eimdeki sam'miliSe manacaklanna Jotm Patrtck eminim. *** 5ahner« «oyan. H Ag»b atlD Böşka bir noktaya geçiyorum. arjambadan Mı^R» t m Sayın Bakanımızzn Üniversitelerin akşam SP»' tatı> 21 de başı olarak kendisile temas etmeCunu ıtaıeDeı pazu nattnc «sa1 tam 17 de Teiefon. 440276 lerini istemekte yerden göğe hakkl vardır. Fakat unutmamahdır ki bu arzu ve imkSnı eene Bakanlaı MA KS 1 M İLÂN vereceklerdir. Bakanlann ÜniverTİYATROSU site ile ve Üniversite tevnsilciieriie Memurlanmdan Bay Naci 'STANBUL OPERBT tîormaJ münasebetlerini kurmak Hunca ile muhasebecim Bay Her aksam S de için muhterem meslekdaşımızB Necdet Güner'in 311556 taVIAYK HAMMER hayli sabır isteven bir gavret düsrihinden iübaren müesaesemŞEVKET mektedir. Bununla da ne demek den aynldıklarını ve müesseOpcre: * oartlt semle hiç bir ilgileri kalmaisteditim erbabmca anlaşılrr, »a/ack«on GtrİJ Mlesl dığını ilânen bildiririm. nınm. Bunu geçtikten sonra bütçe komisyonundaki bevanlannın ZaCahit Sümerman fer ^aıetesbıde çıkan Vısımlarmda HÂRİKALAR 1 S İRKİ I btr profram. Degerll hocalarile az n manda ro"VM> ra*^rt »«>n Tık!ır. ıklım telebelerl* doldu. Ban d* ahSilıyor. «Siz bırakın. blz " aptır d'verek Trv.ov,|n f, h r t rtT87İye deririî. diyorlarsa da dayanıyor ağa ocaîıSma tavln edndhn. Hahmetl! bf beyim: «Efrdi harretierir.i muflak göprffrtm Varf! Bey de mektebtn doVforu receğim!» diye tutturuyor. GürüH^ü Idu. duyan Mecid Efendl, biraderİTni r.e7ö?le vpmptH T^Tnrvrı oldu nra. MOdür fi'ne ça^ırıyor. Birader de olanlary biA. Bey: fBuyrun kardeşlerlm, bshçıvsn tenleri anlatıvor. «Fi»rı''"'î7.e lâvık M ^:^.~v çnfr^ya ça^irıvor bir yer değüdir» d;vor. Bir teçekkür Güırel btr bulprr eorbasına kafik a'ı alıp dogru Heybelive İ5 mektebe akBazı akçaTnîar nBbetçl olarak sediyor. Panik b?slıyor. Httkumet elkalıyoıuı. koyuyor. Tahkikat vesaire. Mekteb Nlhaye* gOn «eldi Irl dcnter parılos sedü bend oldu Müddr Bey bir miktar 'IUT jlbi »Idu. Der*an*1eT«l« akürıklı mahkuum oldu. Bu acıklı hikâye de böy IV«flriiV!' ~it hir y a ç talebe lle kal lece tarihe mal oldu. Pak,at unüönarr.aık. lı. yazılmalı M. fbret dersl teskil etsin. Havsalaya »ıgmaı nıarlfetlerl na evPendlk: Emekl! deniz albayı saftakl m t a n v » beyler «e yapıyorTalât Parlar. 'ar. S ^ T V ki: S ' ^ h P leb« giylnip aflsleniyor, tabur oluyor. • • 4 • »< • • • • • • • • • • • • • • Jüdür Bey ortaya çıkıyor: bir gün »velkl netlceiere ifOre meselS on *a!rt>e X Uzatmalı jandarma on T sirUdıır Be^lktaj arası: yirml talebe acıklı durumut arlh Bevaııd arası: :on bej talebe Sİ?U arası bir b>ksi • • mat! Boyunlarına birer iane • Hr.Ien meri 6348 sayılı kanuna göJ Març mars! K?nı dısarı' Talebe bun Tre uzatmalı jandarma op.başılannaj dan memnun: Gezecek, tozacak! HMe + pek cüz'l bir ayhk verilmektedlr. • akjamları ku»u!ar dolu fceidikee Mîl • Kendilerine jandarma karakol ko* dür Bey daha mpmnun. Hesab kltab a Jmuta.i!iğı r*hi mesuliyetli ve fok^. ramamah! Za + en soran yok... 4. defa muamelât bakımından çok yükfEkablrln gBzOnO boyamak. Mudtlrun •'ü vazlfeler terettüb eden bu mes'1" ba?Iıca tedhiri idi. Yahmn arkasıtıdak! j ' . v „.•... memurln hu.. kocarmr bosfandı nası'jta ele geçiril + kuku hahsed'hmem'stir. TekaOdlük' w mis, mahsul de bir mfikemmel olmuş 4 'skl»rı v o ^ i ' . Çocuk Jammı. do•ğum yardımı Ribi yardımlardan fay 4'. ki! Dört b « talebe bostandan kilfe kü4y i>'8n.ıma7İar. CTs<eiik i'cretleri. bu<fe sebzeleri hatırlı klmselere hediye faslınd.in tsfiyor. trl bas lfthanalar! Ve • Sün hiç bir mpmurivete emsali buT keza bes on talebe baltalar lle koruya hücum' Mektcbin Künlük mahrukatı te 4 liradan bsjlar. 3 »ened» 15 üra art+ • mak s»ırı»t'ip anrak 18 fene hianetİ m T oiunuyor! İ» • ten sonra 165 lirayı bulur. KnsiTfcrtun ^nflbBlâfta ya(Wi!i ş01 ıım. Ve + Istikbalsiz ve garantisiz ve o nlsılahd Mecid Efendinfn de «ryuksek hl^[bette feragatle ç«lısmasını irtedimayelerlnde» bir hayırlı teşebbüsıtü bu ., ğimlz bu kimseler, devletbo halkla ^ Mrktbde müsamere verüecek. Bir ha• en yakmdan 'ernaı ed«a.dejn£rUa>V zırhk. bir ha7irlık! Hanımlarda bir rıdır Bu bakımdan onların kım^ faallyet. Bilet sataeaklar... Afabeyim seye rauhtac olmadan ve dogruluklı.. rahme*li kafayı eekmi». Bana: »Talât! ^çalı^malarını temin edecek şart!an <> Bu rezalete ben fazla tahammfll ede• hczırlpmalıyız. miyeceltim!» diye tutturdu. cAman a• f Sabey' Biz usulcacık ortadan cekile • Bütün memurların terfi ve terflhi<. ile yakından alâkadar olan hüku^ i'm! Arada dostluk var» diyorsam da hazret lâf anlamaz. Müçamere biletleri de veliahd sarayına »Idecek. tmzalı bir sey olacak. f MUdJr ncşesinden fafill «Biletleri fHüviyetl mahfıa bîr ldare* doktor bey ile aaraya gonderellm» dlimirl). I yor. Aiabeylm, biletierl ham'len Veiiahd aarayını boyluyor. Ağalar kar•••••• • • • • • • • • ••»1 öğretmene ihtîyac varken öğretmenler memurluk yamyor Her yerden olduğu eibi Kütahya'ian da öSrçTnen israfı var. Bu ivafın önvîne ftecilmçk 'çirı Maarif Vpkiline yazılan açık mekrublan okııdum. Aradan uzun bi' zaman geçtifl halde b ! r hareket görı:!m»di Gene öğreünenler her biri bir riosrunun sayesınde masalarda tam maajil emekll flbl oturmak'adırhr Biîler de afcır hayat sartları altında ezile ezile eocuklarımuı okul* gönderiyoruz. Hem çocukların emegt. hem masrif yok yere harcanıyor. Masalarda kullanıian ojretmenierl sınıflanna cyvlt'Tiıek m"Qmkün deftfî'e 'lk tahstl mecburlyetl kaldınrmalıdır. Çünkfl okulda blr çer Strenmlyen çocııklariTnıı ustada aanat. evda kadmlık Sfrensîn. Saytn Vekllirr.izden bu mOhta meseIenln hallinl beklîyoniT. (Hüvtyrt mahfuı) NOTÜMUZ: Bu menlde bir mekîub evvelce de yaı mıştık. Ne ya^ık ki maarif teskilâtı, gazetelerdeki nejriva'la nlâkalanmtyor. Bu lsöfna acaba nlçin? \ Münevverlerimiz kaçak eşyaya ragbet ederlerse.. Ben ikî sene Suriye huduriuna vakın yerde memuriyet ysptım. Fîânca ve fiianca mevki ve makrmlj'd'kf ^atiardan hepsinin evine kacak esya KirdijSinl SO7İprimle gördüm ve buna kulağımla çabid oldum. Bilfthare Anadohıya dogru menrar!yetlm kalktı. Orada bu kacik esya kullânma ınodası daha fazl». .r Evlme tenbih ettiğim halde aynı *uç benim de bcşıma geidi: < Ü7Üm üzıime baka b?.ka kar?rır7» derler kabili^rlpn. Ben de kaçak p^yayı vırttım Çok çöbu hareket bir daha tekrarlanma bir liralık karak e$ya kullandığını kabul edersek. vaıivetimizin ve istikbalimlzin kri'ikliğini döşünün. (ferlnden: Hüviyeti bizde mahfuı) Vilâyet yapılacak kazalar için tasarı hiazîrlanıyor Iınmasmm yerinde bir hareket olacağını söykmiştir. Bu arada Yu sırf Aysal ise böyle bir kanuna lüzum olmadı§!nı beHrtmiştir. Hürrivet Partisi Ankara Milletvekili Şeref Ksmil Menaü Bakandan mülü taksimat hakkmdaki tasanrun ne zaman eetirileceğini sorduktan »ocra şöyle demiştir: c Devlet Baskanı ile bundan bir müddet evvel seyyahat eden B=ıçbakan tamamen politik sebeblerle Ak şehirin vilâyet haline getirileceeini vaad etmiştir. Vilâvetleri kaza, kazaları vilâyet yapma sakamçti içindeyiz. Amme vicdanında büvük hu zursuzluklar yaratan bu nevi kanun Iann artık bertaraf edilmesi zamanı gelmiştir.» Teklif sahibi Selâhaddin Toker ikinci defa söz olarak şöyle demiştir: » Hükumet bir an evvel hatalannı düzeltmelidir. Eğer iki ay içinde hükumet Kırşehir mevzuunda ye ni bir kanun tasarısi ile selirse ben teklifimi eeri alacağım.» Daha sonra söz alan D.P. Ankara milletvekili Atıf Berıderlioğlu mün ferit şekdlde teklif yapılmasmı doğru mılmadıŞını sövlemis ve Tokerin Kırşehir hakkmdaki teklifinin aleyhinde bulunarak şöyle demiştir: e Türkiyenin mülki taksimat meselesini ele almanın bir zaruret olduguna kaniyim. Ancak bu topyekun halledilmeli ve mün ferit teklif lere inhisar etmemelidir.» Tekrar söz sian Pertev Arat tç İşleri Bakanından mülkl taksimat kanununun ne zaman getirileceğini, bazı kazaların vilâyet haline getirilmesi için yeni bir teklif hazırlarup hazırlanmadığını sormuş, İç İsleri Bakanı da buna karşıhk mülki taksimat işi üzerinde çaliîilacağını bazı kazalarm vflSyet haline sokul ması için bir teklif hazırlandığını söylemiştir. Amasya milletvekili Kemal Eren hükumetçe getirflecek yeni tasanda Kırşehirin vilâyet yapılacağınm bir tehHŞle millete dıryurulmasuu teklif etonis. bakan da komisyonlar faalivete geçer geçmez bu teklifin yapılacaftını beyan etmiştir. Neticede teklif sahibi Selâhaddin Toker hükumetin teklifine intizaren teklifinin komi^ndakl müzakerelerinin bir müddet durdurulmasmı stemiştir. (Baştarafı I tnct sahifede) dlğini söylemiştir. Müteakıben 902 al»n Ka?tamonu milletvekili Muzaffer Kusakçıoğlu Salâhaddin Tokerin Kırşehirin politik sebeblerle kaza yapıldığı yolundaki konuşmasmı reddederek şöyle demiştir t Bilfarz bu göriişün doğru olduğunu bir an için kabul edelim. Şimdi yaptığımız bu görüşün ışığı altında bir politika değil midir? Kırşehirin muhalefete rey verdiğl için kaza haline getirildiği yolundaki iddialar doğru değildir. Bununla beraber Kırşehir vüâyet olmasın demiyorum. Olsun, fakat bu bir plân ve prensip dairesinde icra edilsin.» Yavuz Bajer ise cİç İ|leri Bakanmrn bu mevzuu bir heyete tevdi ebnesi zaman» mütevakluftır. Bu kanunun ne zaman geleceği belli değildır. Kırşehir vilâyetine (bu Biı oeza değildir) dediler. Efkân umumiyede uyanan kanaat odur ki, Kırşehir muhalefete rey verdiği için kaza haline getirilmiştir» demiştir. Esnaf vergU: V»î Jiada mütalealan barımîyonız Esmf olan veya esnaf olmıyan baa vatandaçlar yeni esnaf vergisi hakkında e gönderdıkleri mekrublarla lör'ü mütalealar beyan ediyor. Bunlann en cnnlıisnndan bir kaçını dercettik. Diğer mektııbNrı cok'uğundan doUyı maa!p«ef ba'amıyoruz. Vergi knvrmk. bir ihtisas işidir. Mütehaanslara vardım etmek isriyenler Buyük Millet lîecisi İstida Encümenine usulurce n>ı:acaat esınier. VENİ MELEK'te) BULMACA 1 2 3 1 * i 1 1 1 1 1 1 1 1 I IB! 1 1 11 1 * 1 mm • 1 1m ı 1 1 m m 1 1 1 *! I I fVE V A R ? İSTANBUL RADYOSUNDA Bu gece «aat 20,45 Kırşehir milletvekili Tahir Taşer de İç İşleri Bakanmjn geçen toplantıda verdiği izahata temasıa şöyle demiştir: • Öyle «nlıyonım ki, 4 uncü Menderes kabinesine hâkim olan züıniyet ve lcraatta en ufak bir değişiklik olmamıştır. 2 mayıstan son ra iktidann Kırşehire duyduğu husumet ne ise bugün de aynıdır.» tzmir milletvekili Pertev Arat, Tahir Taşere cevab vereceğini söyleyerek, dördüncü Menderes kablnesinin bfiîrf|k bir zihniyet değisikliğine sahib bulunduğunu beyan etükten »onr» «Kırşehirin vilâyet halirvs getirihnesi vatandaş vicdanındaki şüpheyi irale bakımından belki faydalıdır. Fakat Kırşehirin vilâyet haline getirilmesinin hükumetin getireceği teküfle birlikte mtltalsa edilmesi daha doğru olur kanaatindeyimı demiştlr. Ahmed Kınık ise yaptıgı konuşOutateclHk rttrk Hoaoîm 91rkctl mada Tahir Taşerin politik konuşCatalotlu Haıkev: » k a ı No »/«J Sabibicri tuğunu, teklifin aleyhinde buluSk'iiMf NAHİ vc ÇOCUKI.AKİ nanlara Sdeta tân ettiğini, Kır?ehirin vilâyet olmasma taraftar ?as laıertıu men ıdsr* »dex> olrnakla beraber bumın yeniden yapıl«cak mülk! taksimatta ele tCEVAD FEHMİ BAŞKUT SOLDAN SAĞA: j şu sırada büıün yurdumuzu kaplamış olan me\'slmin cılvesi In.urekkeb kelimeı. 2 Sonsuz olarak devam edecek çöhret ve san d.ki kelrrı;). 3 Eiki Türk İmparatorlarının ünvanı. bir takı. 4 Sizin ve benim gibi bir mahluk, oyun masasında para \ erine gecer 5 Güney A!r!ka bırliğinde bir bölfe. 6 Boyııtiardan, nümtınelik olay. T Çehir olmaya ripmzed yer. 8 Nota, eski Türk devletlerinden. ASAĞIÎA: 1 Kaibden haber verme sanatl feski terîmi. 2 Ir^nm meshur petrol ihrfcat litnsnı. 3 N'jmazın kı«;^ı'.arından. cskî sarıklı yareıcın varısı. 4 EvLyay^ birşey nezre'meıne. 5 ^ En f?.?lası devede olduğu sövler.ilen kötü huy, Ün'ver5:felerirr.''ze oğrenid yefij'iren kaynak. 6 Sahib. Orhan Gazi zamanında ordularımız Rumell yskasına bununla gpc+i. 7 Da^'ş^da vol kesen. drrvişi dövemiyen onu döver. 8 Yv3osl = vyada bir sehir. eski harflerden birini^ okunuşu. 1 2 3 4 5 6 7 8 şi'l M A h I İY W A BİF D | A | V | A | * A E|V E î Kİ» P A E» A | N1 1R1 A K PİE TİPİDİUİY • İİK İİLİEİMİE K j İGlnlzl^ l • ınıvı s
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle