14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Hikâyeler En Güzel Şiir, Deneme, Eleştirme, Tercüme, İnceleme ve Hikâyelerle Genc neslin en tanınmış imzalarile her ay çıkan bir dergidir. P.K. 133, ANKARA SEÇİLMİŞ 31 inci nJ sayı 11323 umhuri NAD! Telgral v« mektub adresi: Cumburiyet Istanbul Posta Kurusu L«tanbu' Nr 246 TelttoaJar: UınumJ Santral Numarası: 224298, Yazı Igleri: 224299. Matbaa 224290 ÇILGIN KIZ Çağdaş Fransız romancıları arasında özel bir mevkü olan Julien Green'in en güzel romanlarından biri olan bu eserde biı taşra kasabasının sıkıntılı dekoru içinde pencereleri birbirıne bakan iki köşkte geçen hazin bir macerayı büyük bir merak ve alâka ile okuyacaksınız Varlık Büyük Cep Kitablan arasında çıkan bu eserin fiatı 2 liradır. Inmartesi 4 Şubat 1956 1,5 ayllk mektüb|Hürriyet Partisi dün Hâlen D.P. milletvekili olan Cemal Kıpçak, Adnan Menderese yolladığı bir mektubda «verdiginiz teminat sağlam esaslara dayanmıyor» dedikten sonra bunun sebeblerini sıralıyor ancak dün açıklandı Meclis Bir Kitab (Y. Fincancıoğlu bildiriyor) Ankara, 3 (Telefonla) Zongul dak D P . milletvekili Cemal Kıpçakın; Zonguldak milletvekillerinden Hüseyin Bahkm geçen ayın başlarında partiden ihracı üzerine Başbakan Adnan Menderese yazdığı mektubun metni bugün açıklanmış bulunmaktadır. Cemâl Kıpçak mektubunun başın da Hüseyin Balıkm partiden ihracı üzerine duyduğu büyük teessürden bahsetmekte ve bu teessüre sebeb olarak onun bir Zonguldak milletvekili olmasuıı ve kendisile tamamen hemfikir bulunmasını göstermektedir. Kıpçak daha sonra Mende resin vatanperverliğine inandığını ifade etmekte ve şöyle devam etmek tedir. içtimaını terketti bir hüviyete büründü ki. neticede bir milletvekili iki celse toplantıva katılmamak kararile karsı karsıya geldi. Hürriyet Partisi grupu toplantıyı terketti ve Alakant «Böyle bir idare karşısında konuşamıyacağını» söyleyerek kürsüden indi. (Arkast Sa. S. Sü 4 teı Hadise anî olarak patlak verdi, bir Hürriyet Partisi mebusonan sözlerinin kesilnesine kızan Hüseyin Balık itiraz etti, Reis bu bağımsız mebusun iki celse için içtimalara alınmamasını istedi ve giirültii koptu erkesin bir merakı o" lur a, dostumuz Ahmed Hamdi Başar da, ötedenberi yardumuz Sartlanna uygun bir rejim kurmağa merak sarmıştır. «Demokrasi buhranları» adlı son kitabında bu konuyu almış, bir yandan Adnan Menderesi tenkid ederken, bir yandan da düşündüklerini anlatıyor. Sayın Başara göre, bir yüz yıl" danberi «demokrasi, hürriyet» diye boşuna çırpınıp durmakta imişiz. Batıdaki modellerine uygun bir hukuk rejimini burada gerçekleştirmemize imkân yokmuş. Çünkii biz batıh milletlerin geçirdiği sosyal ve ekonomik devirlerden hiç birini yaşamamışız. Türkiyede tam manasile bir feodalite rejimi kurulmamış, genc batılı manasile bir mülkiyet rejimi bizde kurulup gelişmemiş. Onun için, seçimdi, Anayasa idi, ne yapsak hürriyet rejimine kavuşamazmışız. Baştakilcre kabahat bulmamalı imişiz. Bu gi' dişle gelenler daima gidenleri aratırmış. Gerçek demokrasiye ulasabilmemiz bir çareye bağli imiş. Onu da sayın Başanu zihninde cakan «bârikai hakikat» ten öğreniyonız. İşte o çare: Milletimizin ekonomik bünyesine devlete bâkira olan tiyasî iktidar karışmamalı. politika ile ekonomi birbirinden aynlmalı. ekonomi alanı Hamdi Başarın (milletçe kalkınma) adlı kanun teklifine uygun bir şekilde düzenlenmeli imiş. Bunun yapılabilmesi için iktidar iyi niyetle hareket etmeli. kendi yetkilerinden büyük bir kısmından kendi elile vaz^eçmeli imiş. Sosyal ve politik davalannuz hakkında okuyuculan dUşünmeye zorlaması bakunından sayın Başan n kitabını aydmlanmıza tavsiye edebiliriz. Fakat yazann ortaya attığı fikirlerle beraber olmadığımızı da burada açıkça söylemeliyiz. Bir defa demokrasi rejiminin kurulup gelişmesi hakkında sayın arkadaşımız, bize öyle geliyor ki, fazlara dogmatik nazariyelere saplanıp kalmış. Mülkiyet hukuku ile hürriyet hukuku arasında bir sebeb netice miinasebeti bulunduğu doğru ise de. ne bu münasebetin dereresini tayin etmek. ne de bunun demokrasiyi doğuran tek sebeb oldui^unu iddia etroek mümkün değildir. İngiliz demokrasisinin kurulduğu yıllarda İngiltereye hakim olan mülkiyet örgfiisü, Fransız devrimi siralannda Fransaya hâkim olan mülkiyet örgüsüne eşit sayılamazdı. Kuzey Amerika kolonilerinLn İnçiltereye karşı bağımsızlıklannı ilân etmelerile. Amerikan deraokrasisinin kunıluşu aynı zamana rastlar. 1776 yıhnda Kuzey Amerikadaki miilkiyet potansiyelinin 1950 Türkiyesinde ulaşılan mülkiyet potansivelinden daha kuvvetli nldueu tezini savunmak da zanmraızca bir hayli güçtür. On sekızinci yüzyılda ekonomi yönünden pek ileride olan bir takım milletler hürriyet konusunda Fransanm arkasmda kalmışlar, demokratik haklanndan bir kısmına ancak on dokuzuneu yüzyıhn sonlanna doğru kavuşabilnüşlerdir. Ayru toplum icinde de mülkivet şartlan defîsmediji haldepolitik hürriyetlerin birkaç defa kazanılıp kaybe (Ecrcd Güresin bildiriyor) Dünkü Meclisten notlar I Ankara, 3 (Telefonla) B. M M. nin gâyet mutedil başlıyan bugünkü müzakereleri hic umulmadık bir anda şiddetli bir fırtına halini aldı. Hürriyet Partisi Manisa Milletvekili Muammer Alakantın hiçbir politik hedefi Iolmayan ve tamamen zirai meselelere taalluk eden bir sorusu o kadar cabuk ve âni politik RandalFa verilecek rapor Müzakarelere bogin devam edilecek Dün alâkah Vekiller Başbakanın riyasetinde bir toplantı yaphlar, rapor gözden geçirildi Ankara, 3 (Telefonla) Başkan Eisenhower'in hususu müşaviri Mr. Randal ile başlayan görüşmelere yan n gene devam edilecektir. Bu sabah Hariciye, Maliye, Nafıa, İşletmeler, Ziraat ve Ticaret Bakan lan Başbakan Adnan Merderesin ri yasetinde toplanarak Randal ile yapılacak müzkerelerde üzerinde duru lacak olan Türkiyenin dünkü, bugünkü ve yaruıkı iktisadi duru munu gösteren raporu gözden geçirmişlerdir. Bu toplantıva Washing Ankara 3 Bir bardak suda fırtına koparmak patentini ellerinde bulunduranlsr bugünkü müzakerelerde gene başarı sağladılar. Meclis birbirine girdi. Hür P. salonu terketti, C. H. P. liler bağırıp çağır Arkast Sa 5 Sü 1 de Zonguldak milletvekili Cemal Kıpçak Macar millî takımı dün gece geldi Kafiiede cezah bulunan Kocsis'in yerine Hideguti bulunuyor Arkası Sa. 5, Sü. 7 de , Vilâyet yapılacak kazalar için tasarı hazırlamyor tç Işleri Komisyonunda dün Kırşehrin tekrar vilâyet yapılması mevzuunda şiddetli tartışmalar oldu, Vekil, hükumetin vilâyet yapılacak bir teklif hazırladığını kazalar için aöyleyince mesele bunun gelmesine tâlik edildi Ankara 3 (Telefonla) Elâzığ tıda ilk sözü teklif sahibi Saiâhadmüstakil milletvekili Salâhaddin din Toker almış ve teklifin dördünTokerin Kırşehir kazasının tekrar cü Menderes kabineai programma vilâyet haline getirilmesini derpiş uygun olduğunu, bu memleketın eden kanun tssansı üzerindeki gö teminatlı bir rejime kavuşması için rüşmelere İç İşleri Komisyonunda bu hatanın düzeltilmesi lâzım gelbugün devam olunmuştur. Toplan(Arkası Sa. 4. Sü. 6 da) Arkası Sa. 5, Sü 6 da İmtihan sorularım satanlar yakalandı Fransızca imtihan sorulannı Universite rine satanlar, Eczacı okulundan bir oddcı imiş öğrencileöğrenci ile Egede nehirler taştı Manisa. SalihK ve Turgudlu ovalan su altında kaldı, bir çok köyler boşaltıMı. tren seferleri iptal edildi İzmir 3 (Telefonla) Bir müddettenberi devam etmekte olan kar ve şiddetli yağmurlsr nihayet Ege bölgesinde senenin 2 nci seylâb hâdtsesini meyoana getirmiştir Filhakika yağan yağmur ve eriyen Arkası Sa 5. S ü 3 te Muharrirüniz hava alanında Macar millî takım kaptanı Ferenc Puskas'a resmini iınzalatırken Macar millî futbol takımj, hakkmda çıkan bir çok söylenjilerden sonra dün gece saat 23,54 te S.A.S. uçağı ile şehrimize gelmiştir. Şiddetli bir fırtına ve tipiye rağmen zorlukla meydana inebilen uçaktan çıkan kafıle. hava alanında Böl ge ve Federasyon erkânı ile basm mensubları ve kalabalık bir meraklı kütlesi tarafından karşılanmıştır. Macaristan Spor Nazırl Güstav Sebes'in riyasetindeki kafiiede Koc sis bulunmuyordu. Bu meşhur *utbolcunun yerine emektar Hideguti kafileye alınmıştı. Hava alanında kendisile konuçan bir arkadaşımıza Macar kafı'e başkanı M. Sebes şunları •öyîemistir: « Böyle kötü bir havada da olsa, Türkiyeye gelmı^ ılmunız size karşı olan yakm alâkarnızı herhaide belli eden en güzel delildir. Kaçak mahkum evlenîrken ele geçti Çanakkale Cezaevinden kaçan Kemal. dün Evlen'dirme memurhığunda nikâhlandı, fakat dünya evine girecekken tekrar Cezaevinin yolunu tuttu Askerî hemşirelere rütbe verilecek lüksek Askerî Şurada hemşirelere tahsillerine göre subay ve astsubay rütbelerinin verilmesi kararlaştı Ankara. 3 (a.a.) M. M. V. Temsil Bürosundan bildirilmiştir: Yiıksek Askerî Şura, bugün de öğleden evrel Erkânıharbiyei Umumiye Reisinin ve öğleden sonra M. Yakalanan hademe Hıdır Ceylân Yakalanan talebe Saiâhaddin Müftüoğlu Sahte bir mühendis ele geçti lsmail Karabaş, Kayseride 40 lira gündelikle bir kaç sene başmühendislik yapmış Binniyet 2 nci şube memurları sahte diploma ile mühendislik yapan bir dolandınciyı yakalamışlar dır. İsmail Karabaş ismindekj dolandıncı, sahte mühendis diplomasile Erzurum, Kayseri ve civarmda gün de 40 lira ücretle birkaç sene başmühendislik yapmış oradan Ankaraya geçmiştir. Ankarada ruhsatsız bir tabanca ile yakalanan Is Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Dün toplanan C. H. P. Medisine verilen rapor Bugünkü iktisadî durumdan iktidar partisinin ve Başbakanın mesul olduğu raporda belirtiliyor Ankara, 3 (Telefonla) C Ü P . Meclisi bugün saat 11 de İnönünün başkanlığuıda toplanmışür. Toplantının gündeminde zaptı sabıkuı okunması, genel idare kurulu raporu, umumi politika üzerinde görüşmeler, kurultay günü, köy Mahkum Kemal yollan yönetmeliği bulunmakta idi. sonra Zabıt hülâsası okunduktan sonra Bundan 9 ay evvel Çanakkale rapora geçilmiştir. Raporda bilhassa mahkum, kurultay meselesi, parti teşkilâtınm cezaevinden kaçan bir durumu, iç politika meseleleri ele dün evlendirme memurluğunda nialınmakta ve uzun izahat verümekte Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Arkası S«. $, SH. 1 efe Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Arkası Sa. 5, Sü. 2 de (Jazısı 5 ıncı sahijemude) Universitelerarası Kurul toplantısı Doçent Âdile Ayda meselesinin kuru! farafından leikikine karar verildi Ünıversitelerarasl kurul, dün Tek j nik Üniversite Mimarlık bölümunde öğretim yıhnın ilk toplantısını yaprr.ıştır. Altı bocuk aat süren «curul top i lantısınc'a, İstanbul Uruversitesi, An | kara Universitesi ve İstanbul Teknik Ünıversitesi Rektörü, dekan ları ile bırer senato temsihileri hazır bulunmuşlardır. Kurulda; iki Tıb Fıkültesi do , çentinin yabancl menrekct'erden > almış olduklarl (agraje) invînının I doçenthte tekaoül edip elmiyeeği yolunda yaptıkları dilek ınceletımiş ve ünvanın bilhassa Tıb Fakültesi ıçın doventliğe muadeleti vabul e dilmiştir. İki öğretim üyesinin imtihan evrakının yeniden gözden geçirilmesi Temyiz, Çelebioğlu hakkındaki hapis kararım tasdik etti Dumlupınar süvarisi, Birinci Ceza Dairesinin bu karanna umumî heyet nezdincJe itirazda buluna :ağını söylüyor Ankara 3 (Telefonla) 1952 nisanında Çanakkflede Nara burnu önlerinde Naboland şilepi ile yaptığı müsademe neticesinde batan ve 81 denizcimizin şehadeti ile neticelenen Dumlupınar faciasında mesul görülen Dumlupınar süvsrisi Sabri Çelebioğlu aleyhine Çanakkale Ağır Ceza mahkemesinde verilmiş bulunan 20 ay ağır hapis cezası bugün Temyiz Birinci Ağır Ceza Dairesinde Usdik oiuumuştur. Bilindiği gibi Dumlupınar süvarisi Sabri Çelebioğlu vazıfesinde ihmali görüldüğü iddiasile Çanakkale Ağır Ceza mahkemesinde yargılanmıştı. Çelebioğlunun bu yargılanmasında mahkeme üçü deniz kuvvetlerinden, ikisi de Denizcilik Bankası mütehassıslaruıdan oknak üzere bir ehlivukuf heyeti tâjin etmiş ve vak'a yerinde temsilî olarak yapılan Arkası Sa. S, Sü. 3 te NADİR NADİ (Arkası Sa. 3. Sü. 5 te) Teleioto CUMHXJRIYET Aniara İstanbul Sabri Çelebioğlu, dünkü karardan sonra .IJnİTersitelerarası kurulnn dii nkü toplanrtsındaa bir görünüş Arkası Sa 5, Sü. 3 te TelefotoCUMHURIYET. Aaluım ICtanbUİ C. H. P. Meclisi dünkü toplantisında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle