11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A Siıhat 19511 BKŞ (Baftarafı 1 inci sahijede) ' Baftarafı İ inci fflMf*de j Huseyin Babk da bugun apar te tatbîkEt sonunda bir rapor veril1 ddar. Hfiseyin Babk Ud eelse için par eelseden çıkanhnea arkada* misti. D. P den kovubna fedaisi Cemal flırac edildi, velhasıl hiç yoktan Ehlivukuf heyetinder. flçu, Dumbir gürültü, hiç yoktan blr tatszhk. KıpçEkla beraber Hürriyet Partisi iupınar süvarisinto hâdisede suçu Grup odasma feldî. BUhassa Kıp obnadığmı. diğerlerl ise Çelebiog*** €... Siyad sahada emniyeti temin çak çok heyecanlı idi, üzgündü ve lunun deninde çatışmayı önlerne ta•demiyen rejimler hiç olmazsa sma! baa hâdiseleri öylesine anlatıyordu j limatnamesinln 22 ve 23 üncü madve zlrat sahada emniyeti temin et ki, Hürriyetçilerdea bazılan gözyaş delerini iyi tatbik edemediği ve yanlanm dahi tutamadılar. Ağhyorlardı j lış mar.e\T; yaptığı için müsadememelidir...» *** İste bütün gürültünün sebebi olan nin vukua geldiğini raporlannda eflmle bu... D P. den niçin istlfa etmediğimn belirtmişler ve Çanakkale Ağır Bunu Muammer Alakant »Syledl sebeblni Cemal Krpçak şu misalle Ceza mphkemesl de Sabri Çelebi•• güriiltüler karsısında Başkan anlatıyordu: <Ben Doğu Anadoluda o^lunun Türk Ceza kanununun 383 vekili ihtar edince tBenitn söyle maden müherdisliği yatığım rsraan üncü maddesine istinaden 20 ay ağır dlğim cümlede D. P den b.hsedü' orada kömfir bulunmasma rağmen hapse mahkum etmiftimemiştir. Niye alınryorsunuz?» köylüler tandırda tezek yakıyorlardı. Samk ve avukaü tarafaıdan temdedi. Bunlara niye kömür yakmadıklan yiz edilen bu kararın bir ay evvel Milletvekilleri almmıs.lardı çüphe } m sordum. Bana: (Bey, biz tanchra mürafa s; vapılmış ve neticesi busiz; çünkü Muammer Alakantın kelle pahasına bağlıyız) dedller. t^ün anlaşılmıçtır Sa'oah 9.30 da bahsettiği rejim bugünkü rejimdi. ı Aynı köylü kansmın tandırdan gü Sabri Çelebiîiiunun da hazır buBir milletvekilinin kanatini millet veç çıkanrken saçlanndan tutuş lunduğu celspde 8 sahifeden ibaret Ir&rsüsür.de söyîemesi kadar tabiî rak yandığmı anlattı. tşte biı de Temyiz karan okunmu?tur. Kcrarda birşey olaroaz, bn o milletvekilinin kellemiz pahasma bu tandıra (D.P ekalllyette kaian ehlivukufun beyabakJadır v* anayasanm teminaa ye) bağhyız ve tandır Menderesin nuun kabule s&yan görüldüğü, bu malı değilddir.» sebeble Çanakkale mahkemesinin altmdadır> Cemal Kıpçk nazar! bakımdan karjnnın aynen tasdik olunduğu Geçmis T»Tn»^l«r iktidanıuB zihnryetine karsa alenen isyan eden haklı idi. Ama hakftat hiç de böyle bildirilmekte idi. Kararı büyük bir riikunet içinde cski Fatih kaymakamı ve simdiki değüdi ve bu hakikab Ragıb Karadinljyen Çelebioğlu, m'ihsbirimize Başkan Vekili Agâh Erozonın hemen osmanoSlu çöyle açıkladı: bütün siyas! tarih kitablannda bent Bir gece biri habasının eiftb bu karara ds muayyen müddeti içinde umuml heyet nezdinde itilerine tesadüf edilebilecek bir söze ğinden kovar srfhi nartiden stb.» razda bulunacağmı bildirmiştir. karşı bu kadar reaksiyon göster**• mesi çok garib karşılandı. *** Hürriyet Partisinin garib bir durumu var. tdarecilere kızan veya Meclista herhangi bir hâdiseye «inirlenen D P. milletvekilleri soluğu bu psrtinin grup odasında alıyorlar. Grup odası değil, mubarek ağlama duvan... Hürriyet Partililer de eski arkadasknnı odalannda görriükçe oturup derdleşiyorlar, konusuyorlar. Bir reeksport hikâyesi var. Adamlar, îzmlrden îspanyaya tütün ihrac müsaadesi abnıslar. Fakat gemi doğruca Amerika limfnlanndan birine gitmisSevimli ve babacan Tieıret Bakaru ürüntülü bir tonla «yetişemedik. vspuru kaçırdık» dlyor. Sayın Uiaş. boşuna üzülmesinler o vjpur galiba çoktaaapan kaçmıstı. Ecved GÜRESİN Dünkü Meclisten notlar Temyiz, Çelebioğlu hakkındaki hapis kararını tasdik etti Hürriyet Partisi dün Meclis ictimaını terketti (Baştarafr 1 inci sahifede) Hâdiseye sebeb olan görtişmeler Muammer Alakant Ekonomı^ve Ticaret Bakanından 1S55 ilkbaharın da Egede soğuktan zarar gören bağcılara kredi açıbp açılmıyacağmı ve ziraî sigcta tesisl hususunda ne düşünüldüğünü sormuştu. İşte bütün hâdiseler esas itibarile baScılara krc'i verilmesi me•elesinden çıktl. Ekonoml ve Ticaret Bakanj verdiği cevabda dondan zarar gören bağcılara dekar basına 25 lira verilmesırıiîî kararlastınldı ğuu. bunun üç vıl vade ve üç taksite bağlandıgını, bu vıl da dekar basına 20 lira verilmesi hususunun takarrür ettiğini, kısa bir müddet socra tediyata başlanacağuu ifade etti. Daha sonra izrai sigorta mevzuuna temas eden Ekonomi ve Ticaret Bakan: bu hususta muhtelif devrelerde muhtelif kanun tasarıla n hazırlandığını, ancak bunlan tat bik mevkiine kovnanrn türlü mâniîer dolavısile mümkün olamadığını ifade ettikten sonra nihaf olarak hazılranan ziral sigorta kanun tasarısınm müfa'°?Ian abnmak üzere eönderiîdiği alakab Bakaniıklardan dönoüetünü ve son sek lbıi almak üzere bubınduğunu beyan etti Ulaşın bu izahstBîdan sonra »öz alan «oru sahfbi Al.ikant önce dondan zarar eörenlere verilecek oıan krediye temasla bağ masraflannn evlul ve ekîm avlarmda basladığım. buna raSmen kredilerin hâlâ venlmpmis o'du&unu. B?kanm 'zah etii5:ni ifade ettikten sonra. kredilerden alınan faizlere temasla FÖvle deHi: « Ziraat Bankaıı 7r3 faizle krpdi vermektedir. Ancak bağcılara verılen kredilerin büvOk bir kis mını kontrol v« tevzi eden kredi Vooperatifleri %1 faizle kredi açmakt.r'ıHar Bu. iki üc senelik borc sltma triren bafic.lanTi ödeme takntlermin üstiinde bir T8kamdTr ve Ese biftcılan bu vfızden büvük ıstıırb cekmektedirler.> Rıra kapaktan vurulnyor Alakant daha sonra bjr hukuk kaid^ine temos eHerek »öıl»rine söyle devam etti: s Korkudar masun olmak hür riyetı müteveffa Başkan Foosevelt tarafmdan Atlantik beannamesinde dünyaya ilSn edilen ve hısanlann üzerine titredi» bürrivetlerden bir tanesidir Sivasî sahada emniyeti temir edemiyn reiimler biç olmazsa s'n«! ve ziral sahada emnveti temin etmeUdirler.t Bu söz üzerine D.P. U milletvekilleri sıra kapaklanm vurmaya ve hatibi protesto etmeğe başladılar. Bu arada reis Agâh Erozan AUkantın sörünü kesfiek cMuammet Bev dedi. rica ederim mevzu dısına çıkrraym. Sivasi etnniyetin bu Boru ile ne alâkası var?» Bunun üzerine Muammer Alakant sözlerinin yanhş an'aşıld ğını sövliverek »efendiler dedi. ben burada D.P iktidan mutlaka siyasî emniveti ortadan kaldırmıştır demedıra. Umumi ve hukukî bir prensipten b^hsett'm Siz niçbı gocunuyorsunuz? * Hüsevin Bahğın sozleri Bu arada muvaf?kat milletvekilleri hatibi, muhaîefet milietvekilleri ise başkanı protesto etmeğe başladılar. Ayaga kalkan bafeımsız milletvekillerinden Hüsevin Babk. <Reis bev dtve bağırdJ, bu kadar müdabale ne oluyor? Bundan sonra ber mılleU'ekib konus2c?6ı söz leri riyasete vize ettirsin de öyle mi kocuşsun? Bu ayıbdır.> Reis bafınyor Bunun üzerine reis Agâh Erozan bağırarak «Hüsevin Bev dedi, bu sözleriniz k'me müteveecihtir?ı> Hüseyin Balık önce ortaya söylediğini ifade etti ve hemen arkasından rrvaset divanuun dayanılmaz müdahalelerle hatibe konuşmak nrsatmı vermediğini beyan ett; .Balığm bu sözleri aynı zamands D.P U milletvekillerinin protestolarına sebeb oldu. Başkanbk ise bu sözieri kendisine hakaret addederek Hüseyin Balığın iki celse toplantılara sokulmamasını reye koydu. İtirazla karçılanan oylama Erozan: «kabul edenler, etmiyen ler» formülünü o kadar süratle kullandı fc. bir kısım D.P. 1 mil1 letvekilleri bu tslebl kabul ederken, aynı zamanda muhaîefet m«b uslaruun red manasoıa gelen aksi i^aretleri birbirine kanştı. Bu oylama islemtnin vamldığı sırada salonda bulunan muvafakat milletvekilleri muhalefetter! daha az bir sayı teskil ediyordu. Bu arada baş kanhk divanın'Ti talebine müstenkif kalan D.P. milletveklüeri de mevI cuddu. Ancak, r«i« Agih Erozaa tekhfin kabul edüdiğmi söyledi ve iki eelse için Hüseyte Balığı toplan tılara kablmaktan menetti. Bu karar üzerine salondaki ?ürül tüler had derec*y« vardl. Bu arada Turan Günesle. Seref Kâmü Mengünün şu çekilde bağırdıklan duyuldu: (rBurası D.P. kongresi değil B.M. Meclisinde böyle oylama olmazn İki Hür P. li milletvekilinin bu itirazlanna Urfa D. P. miüetvekili Mehmed Hstiboğlu şu mukabelede bulundu: »D.P. yi agzınıza abnayın.» Gürültüler bir an asalır «ibt olunca kürsüde beklemekte olan Muammer Alakant: « Arkadaşlar dedi. Müzakereleri bu sfkiîde idare eden bir riyaset divanı önünde ben de konuşmaktan vazgeçiyorum ve kürsüden aynbyorum.» Hürriyet Partisi içtimaı terkediyor Muammer Alakant kürsüden mdikten sonra bütün Hür. P. raebus ları salonu terkettileT. Bu şıddetü t?ıtışma ve hâdiseler sonunda reisın aayeı sakin olarak şöyle dedif duyuldu: «Müzakerelere devam ediyoruı Gıjr.demin diğer maddesinde yer alan soruvu okuvorum.» Hürriyet Partisi trupuna verilen önerge Diğer taraftan haber aidıgımıza göre Meclıs.n bugünkü toplantısında cereyatı eden hâdise.er üzenne Hür. P grupuna iki önerge verılmistir Sabshaddin Çıraoe'u ve Mu zafıer rimur ımzalannı ta«ıyan birinci önergede sovle den.imektedır: «3 şubot 1P56 tarihb Meclis celie sinde Agâh Erozanın milH iradeye aykın hareketi bususunda ne gibi blr vaziyet abnacağı hususunun niznameye alınmasmı an ve teklif ederinv» Turar! Günes lmzasuu tasıvan ikinci onerge su sekildedir «Meolistn bugünkü dahilf nıznamesinin oarlmanter bir kontrolu sağlamadığı asikSrdır. Bu bakıradan dahill nizaranamenin bir an evvel tadilinl haznlamak üzere bir komisvon kurulmas meselesintn nıznmeve abnmasmı arr ve teklif ederlii.> Hndiseye temin hazırlayan diğer sorn Ankara 3 (Telefonla) Medisin bugünkü toplantısında tafsilâtını diğer sütunlanmızda bulacağınu eürültülü ve siddetli müzakerelere zemin hazırlayan bir sözlü soru, gene Hür. P. M?nisa millervekill Muammer Alakant tarafından v«rilmiş bulunuyordu. Alakant tütünde kil« basına verilen primın hangi esas ve prensiplere göre hesablsnd'gını B3çonomi ve Ticaret kan'ğmdan sormustu. Kürsüye gelen Bakao tütunde kilo başma verilen 25 kurujun pnm oJiwH»*ıni söyledl v» bu miktarın müşkül durumda bulunan bütün ekirilprine bir yardım olmak üzere verildigini. bu hususta alSkalı kararnamenin de 30 ocak 19S6 tari' hinde vaymlar.dıgın! hevan ettikten sonra 19?0 yılmdaı 1955 vılına kadar tütünden elde edilen dövız mikt»rlanru sıraladı. Müteakıbeo s6z alan soru sahibi Alakant ödermekte olan 25 kurusluk miktara fktisad ilminde prim adı verildiğinı, ancak bunun çok müskül vaziyett* hulunai tütün ekiciierinin derdlerine ieva olmaktan uzak bulunduğunu söyledikten sonra şöyle devare etti: « Demir Perde me»leketl«ri haric bugün dünyanın hiç bir yennde müstah?il Türkiv»d=ki müstahsiller kadar aieyhte ve ağır «artlar altında bulunmamaktad» Bunun muhtebf sebebleri vardır. Birincisi diğer istihsal madd'lerine verilen primin bazı hallerde %10O e kadar çıkmasma mukabil tütünde bu miktann T10 olmasıdır. tktacisi, Türk parasırun hakikî değeri He resml değeri srasmda alej'hte olmak üzere üe dört mi?li fark bulunmasıdrr. Mürtahsil safan aldığj malda dolarm hakikî değeri olan 10 Ürayı ödem^kte. mahsulünü <atarken ise dolann resmf degeri olan 2.80 üzerinden hesab görülmektedir. Muammer Alakant daha sonra tfl tün ihracatında reeksport mevzuuna ışaret ederek tspanyaya ihrac edileeeği bildirilerek İzmir Ifanamndan gemiye yükletllen fakat A m rikanm Norfolk limanına bosaltılan tütünlerden bahsetti. Ve Ekonomi Bakanmın bu hâdiseden haberdar olup obnadığmı sorduktan sonra, reeksporta bas\Tiran bir ihraeatejnın iktidann yakm adamı olduğunu söylediğini ve umumi yerlerde hükumet adamlanmızla kolkola görü'düjünü be^'an etti. Bu ifade ü&erine D.P saflanndan perde perde gürültüler vükselmeğe başladı. Ban D.P. mllletvekineri bu zsün ismmi açıklamasını Istiyorlardi. Ancak Alakant bu şahsın isminj açıklamayacagını kesin olaî^k ifade etti. İkinci defa söz ake Wa«. bu firmanm Izmir Savel ih* racat firrnası olduğunu ve İzmir limanmda yapılan yükleme ameliyesinden haberdar olunmadığmı, ancak bilâhare haber ahndığını ve İspanyaya telgraf çekildiğini, tahkikata başland:5ın' ifade etti. Daha sonra tlk konusmasına temas eden Bakan tütüne kilo başın* da verilen 25 kurusun blr prim olmadîgını ve sadeee bir yardımdan İbaret bulucdu&unu ifade ettikten sonra tütlin» prim verilmesinin dü•ünülmediğini. zira bundan Amerikan sbCTİarınm müteessir olacaklanrj Hjldirdi ve para kıymeti hakkmdaki tenkidlere de işaret edenek, hiç bir »ekilde bir devalüasyona gid'îmiyeceŞini beyan etti. Bir kere daha Mrsflye gelen Alakant paraıun haküd v» resml kıy metleri arasmdakl farkın reekspor Eden, sual L5 aylık mektub ancak yağmuruna dün arıklandı tutuldu tnfiliz Başbakaıu, Amcrikayı liyaretinden çok memnun kaldığuu söyledj New York. S (R.) Başkan Eisenhower ile görüşmüş olan Ingiliz Başbakanl Eden, Kanadaya ha reketinden önce bir basın konfe ransı yapnuş ve yüzlerce gazctecinin geldiği bu konferansta sual yağ muruna tutulrr.uştur. Eden, Amerikadaki temasların dan çok mercnun olduğunu söyle miş ve Bulganin'in son mesajına temasla demiştir ki: « Rusyanın bizimle de 20 yıllık bir dostluk paktı akdetmek istediği söylenivor. Bunun için ortada hiçbir sebeb görmüvorum. Rusya, daha pek az zaman evvel bi zimle olan 20 yıllık dostluk and • lasmasını feshetmiştir.» Eden, yakında Londrayı ziyaret etmeleri beklenen Bulganin ile Hrutçef in bu sehayatlerinden belIri fayda temin edilebilecegini de söylemis. ve Ru« idarecilerinin «İngiliz müstemlekeciliği» tâbirini ıs tismar ederek yaptıklarl 'lüc'jrnlan da reddetmis'ir. F^en dem'stir ki: « İngiltere, bir çok müstemlekelerine istiklâl vermiştir. Fakat Rusyada böyle bir sey gönnüyoruz.» Eden. Ortasark meselelerinin Eisenhower üe ıncelendiğini ve mutabakata varıldığmı da tekrar lamısür. Üniversitelerarası knrul ioplantısı (Rastara.fr ? »<< n* rahifo'ü''' Yardımcı Fransadan bir elektrikli tren öğretfiteıtlerin kidem hakları uzmanı geldi Sirkeci Halkalı elektrikli tren lerifideki anzalann sebebinin kat) surette anlaşılamaması üzerine, Fraıuız firması Paristekl en meçhur elektrikli tren mütehaısısını dün gece uçakla şehrimize getirtmiştir. Aynca Devlet Demiryollan uut dâvet ettigi dünyaca tanınmış bir elektrikli tren müehassısı dün gece gelmiftir. Kınlan flncanlar Ise Teknik Üniversite laboratuarın da tahlil edlhnektedir. ElektrikU trenler üzertnde iki gün müddetle tetkiklerde bulunacak olan ecnebî mütehassıslar, pazartesi günü diğer mütehassıslarm ve profesörlerin iş tirakile yapılacak katl toplanüya kablacaklardır. Zayıf bir ihtimalİe, elektrikli trenlerin seierlerise blr müddet içlo ara verilmesi kararlas tmldığı takdirde, idare eski trenleri sefere koymak için gerekli bütün tedbirleri almıştır. Dün toplanan CH.P. Meelisine verilen rapor Baştaraft 1 inci sahifede İdi. Toplahmas) lcap eden kürultay. seçimlerde partiyl İdare edecck Medlsl seçecek. kürultay olması baknmndan, diğerlerinden çok daha ehenuniyetli eörülmek+edir. Aynı mnanda bu kurultayda seçimler o rasmda müdafaa edilecek davalar vt prensipler açıkca ortaya konulac«k ve umuml efkira arzedilecektir. Bu bakımdan Meclis toplantı tari htni tesbitte gâyet titiz davranacakta. Tarihin tesblti mevzuunda hâlen Od gSrfls vsrdır. Birtnd görüş, kunıltaynı raartta toplanması. ikincisi lse; bu toplantınm mevsim durumu dolavısile S«ker Bayrammdan sonra y» bırakümasıdır ve Su görüşlerden Orincisinrn kabul olunacaği tah mfaı edilmektedir. Bujrtta okunan raporda aynca tesküâtın durumuna da temas edilmekte bu teşkilâtın kuvvetlen diği. partiye iltihaklann arttığı hil dirildikten sonra 954 de oldugu gibL D.P ye geçen CJÎJ» Bitli* teşkilâtının yeniden kurulduğu be lirtUmektedir. fç politika mevzuunda U« D.P Meclie Grupu da vaki münakaşalarda C.HJ» nin eskiden beri ileri sürdüğü prensiplere uygun oldugu hatta vekillerin istifası münasebetile neşredilen tebligin de C. H.P. noktai nazanna uyduğu ileri sfirüldükten sonra buffünkö iktisa dî durumdan ve rejim buhranından iktidar partisinin ve bajkanjn mesul oldugu bildirilmektedir. C.HJ* Meclis toplanbları muhtemelen » ü gönüne kadar devam edecektir. Diğer taraftan meclis âzalsnna bu aksam Kasım Gülek tarafından bir pyaiet verflmiştlr. Ankara: 3 (a.a) Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantuında si faht sual takrirlerinden sonra kanun lâyihalanntn müzakeresine geçildi ve iOc olarak orta Uhsil yardımcı öğretmenlerini alfikadar eden bir ka nun lâyihasının ikınci müzakeresi tamamlandı Bu me\TU Ba*vekâletin bir tefsir talebi olarak Büyük Mil let Meelisine intikal etmis. muvak kat encümen isin kanun mevzuu olduğu mütalaasile bir kanun lâyi ha«ı hazırlanuftı. Bugünkü müzakerelerde lAyih», Riıe mebusu Ahmed Morgil'in bir Udil tekliSnta kabulü üzerine ufak bir degiçiklik ile kabul olundu. Bu >r»nir»1g Türkiye Cumhuriyeti emekli sandığı kanunusun 65 inci maddeslne bir &kra ilâve olun makta ve varduncı öğretroenlerin bu hizmetlerde geçlrdiklerl müddetier Vtdemlerirt» ' savılmaktadır: Kanunun muvakkat maddesile de bu kimselerin, yeni kanunun neşri tarihmden Itibaren emekli sandığlna müracaat etmeleri sartı ve borçlanma suretile bu hizmetlerinin emeklilik haklarına ilâvesi ka bul edilmiçtir. yolunda kurula yaptıkları teklif; ve rilen karar günü takdirüı* bağh olduğundan reddedilmis ve üyelerin tekrar imühana tâbı tutulma ları kararlaştlrllmlştır. tktisad FaVültesi profes3rlerinden Ziyaeddin Fahri Fındıkojfluiun. hakkmda alman cezat karara itiran, tetkik içtn raportörlere veriLmis.tir. Üniversitelerin araştjrma faaliyetlerinln genişletilroesi ve Üniversi telerarası mutabakatin sağîanması yolundaki teklif.er Ikinci kurula tehir edlimiştir. Ankara Üniversitesmin, bir kür sfiye bağlanabilecek durumdaki dersleri veren doçentlerin de raüstakil dfrt doçentleri gibi bağımsız sayllması ve profesörler kuruluna ginneM yolundaki teklifl, İstanbul ve Ankara Üniversitesi arafından reddedilmiçtir. Dünkfl kurul toplantuınoa docent Adile Ayda meselegi de görüşülnıüş ve bu meselenin tetkikine karar verilmiştir. Üniversitelerarası ku ruldan «eçilecek blr heyet, hâiıseyi inceliyecek ve karara varacak tır. Senenin Urind kurul toplantıs! • nm nisan ayı içinde yap''masi heyetçe karariaştınlmıştır. Aldığımız malumata ıjöre. Üniversitelerin nnuh tariyet mevzuu bu toplanbda gö rüşülecektir. '(açak mahkum evlenirken ale geçli 7 1ne< ,«rr h;j '' kthını Inydınp dünya evine glreeeği sırada, slvil memurlar tarsfından vakalanmıs, Emniyet Müdürlüğü müteferrikasms g8türiilmü*tflr. Dünya evine girerken mütefrrikaya giren bu haplsane firarisi, Kemal Benli İsminde blr üenedlr ve Rizenln Pazar kazası halkmdandır. Kemal Benll, bundan t aene evvel islediği blr hırsızlık suçundan Çanakkale mahkemesbıce 17 ay hapse mahkum edilmi| v« cezaevine gönderibnlştlr. Maziıun 8 ay Caaakka i 1» cezaevlnde yattıktan sonra bir j g*ce mahkumlara sinema gosterillrken kaçmağa muvafffak olmustur. Firart mahkum doğruca tstanbula gelmis, sahte bir nüfus cOzdanı bulraus ve lstediği yere glrip çabsmağa başlamisur. Bu müddet »rfinda fşlerfnl yaluna koyan Kemal. H. lsmind* blr kızla taniînus ve sevişmişttr. KIZJ iğfal eden Kemal, mecburiyet karsısmda evlenmege karar vermis ve Eminöiü evlerHirme memurlujhına başvurarak muamelesini tamamla* mıçtır. Dün saat 14 te evlendirme memurluğunda nlkâhlan ktyılan B. ile Kemal, davetîilerin ellerini sıkarken blr şahıs damaduı yanma sokulmuş ve kulagına yavaşça: « Ben İkinci Şube memuruyum. Sizl bir hususun aydınlanraasj Için emniyete davet edlyonım!» demistir. Beynlnden vunılnsusa dönen Kem«l gelme döierek: t Siz eve gidin, ben aksama eeleceğim Mühim bir işim eıktı Emniyet Müdürlüftüne kadar gitmem lftzrm!» demişth. Kemal 9 ay gerl gelmemek üzere emniyete götürülmüs ve tnüteferrikaya konubnustur. Neden son* ra Kemalin âVibetinden haberdar olan kansı H.. etrafmdaki arkadasiarma «yann boşanma davası açacağım!» diyerek teessüründen iğlamaga başlamıştrr. Kemal B?nli, bu sabah i!k vasıta ile Çanakkaleye sevkedilecektir. M. OELÂSUS yoncu mutavassıtlar fhale otorito» (Battareh T *tı« «Ancak bu vatanperverlik duygu lerinden bazüarı ile anlaşarak tesis su yabıız size has bir duygu değii maliyetlerini yükseltiyorlar. Aldığıdir. Sizin kadar vatanmı seven v» mız malzeme ve yaptırdjğımız tesis onun selâmetinl her seyin üstünde I ler normal rayiçten daha yükseğe arayan in«nl;»r da vardır. Bugün malolmaktadır. Hemen hemen her işgâ! ettiğiniz mevkiin karar ve icra tesis veya toplu mübayaamn böyl« atmda hüsnüniyetle tatbike geçildi , bir dalavere içinde meydana geldiği ği halde verdiği veya vereceği neti , kanaati umumidir. Eğer inandığımız gibi hüsnüniyet eelerin müsbet obnadığı anlasılan birçok hâdiseleri beraberce sayma sahibi bir vatanperver clarak icra mız mümkün dür İşte lcraatmız ara ! otoritesinin başında bulunuyorsaıuz sında gördüğümüz bazı hususların • bu gibi kanaatlerimizi acı tatlı fasizinle beraber benimsediğimlz ana kat hulüs sahfbi kalbiTiuzın imanı davayı zedellyecek mahiyette olduk , için de bebrtmemizi hos karşılalaruıa inandığımız içindir ki. bütün manız ve ikazlara da dofru ise icarzulanmıza ratmen size karsı ten raatla, yanhş ise izshatlarla muka kitkâr konusmalann yapılmasını za beîe etmeniz lâzım gelb. İnsaniann tabiatlan icabı olarak ruri görüyoruz» Kıpçak daha sonra Basbakanın hi<:lerini vatani endiselerle a« oî« rak ifade etmeleri karsısında infial haber verdiği teminatın sağlam esas duyarak onlan, kendi kurduklan lara davanmadtğını gösteren bir yı partilerinden Ihraç etmek doğru ğın vakıa bulunduğunu, ifade etbir hareket sayıbnaz. mekte ve bu vakıaları şu sekllde sı Hüseyin Babk. muhalefette fken ralamaktadır: aynı mevzula tizermdekl kanaati « 1 Siz teminat verirken sizden ni aynı şekilde bebrtiyordu. O zageride kalan bütün diğer alâkalılar tnan, sizee makbul adanvîı. Ştadl, vekilleriniz, umum nıüdürleriniz, aynı şekilde hareket etmesi, partlhülâsa icraabnızın bütün organlan, sinden ihracma, bir sebeb olmam* hatta size inandığmı sSyleyen me bdır. bus arkadaşlar su veya bu hâdise Yuknrdakl yazılanmla ben d« De bu teminatın esassız olduğunu be enunla aynı kanaatte olduğumu lirten türlü hâdiseleri anlatmalrtabelirttiğim zannındayım. Bu imanla dırlar. münakafa ve mücadelenin mesala 2 Envestisman mevzuu olan kete selamet getireceğine tnanıyoyeni tesislerimiz de dahil, bütün İs rum. Bu sekitde bareketlerimiz fO tihsal sebekelerimiz ham madde vrva bu maksatla yapıbnış obnaal yedek parça ve faaliyetin devamı pbi bir tefsire tâbi tutubnaması için lüzumlu olan malzemenin daimi İçin lşte size açıkca yazryor ve böy buhranj içindedirler. İktisadi devlet le lunaatlan hoş karşılamak nly« teşekküllerinin umumî murakabe tinde olmadığınıa, Hüseyte Bahk heveti tarafmdan yazılmıs olan bü hakkında alınan ihrac kararmın intün raporlmnnda ya malıeme ihti tazı Üe sabit görerek, benira hakyacından veya ma'.zeme ihtiyaçlan kımda da aynı karara vanbnası hunın arkasmı sağlamanm mümkün susunda direktif vc tab'matmızıa olup olamıyacağı endiseslnden bah esirgeıunemesml rica ediyorura» sedilmektedir. Bundan ba;ka, bazı *** döviz ihtiyaçları karşılandığı takdir Diğer taraftan bugün kendlsfl» de bu dövizin birksç misb gelir sağ gorüst'jŞiimüz Z»nguldak milletvelayacak istihsal imkânlaruun mevcu kili Cemal Kıpçak D. P. nin pek diyeti de aynca belirtiliyor. Etiban zayıf tarafmın bizzat Basbakan Adkın raporunda Murgul Baktr mağde n Menderesin şahsı olduğunu, ni için yanlan bususlar buna bir pfrtinhı en kuvvetli tarafcnın dimmisftl olarak söylenebüir. dik ve sapasağlam ayakta durduğu» 3 Döviz darh|ı yukarda belirtti nu ifade etmlş ve (Mtclisten notlar) ğimiz hayati meselelerde kendisini sütunumuzda belbttîğimtz hikiyeyi endiseye verecek hir kuvvettt his anlatmasını müteakıb: settirdiği halde bir taraftan döviı t Hüseyin Babk beni partiye gelirini artüracak diğer taraftan da glrmeğe teşvik eden insandır. Daha tasarrul sağlıyacak esasU tedbirlere evvelee rie söylemiştim: O partiden hiç yanasnuyorsunuz. I ihrac edildikten sonra bentm kal4 Hariçten temin edilen bütün rnan her şeyden evvel kendim için tesis ve malzeme yınlıs bir Ihale sis ayıbdır İsterlers* beni de ihrac teml içinde cereyan ediyor. Komis etsinler» demiştir. Macar millî takımı di<n geee geldi (Baftarafı I inci sohifede) Macar millî takım antrenörfi MfO di de demiştir ki: « Türkleri, Brükselde yapl1ı.n genç milli takımlar turnuvasmdan tanıyonım. Çok güzel futSol eynuyorlar. Oyunlarının Avrupa! ol<3ufrm» «eyliyebiHrim. Sshajvjı köfü olduğunu duyduk. Maam^Bh ycnn gidip göreceğiz. Her ne olursa cl sun kı\metll Türk seyirelslnl tat mln edecek lyi blr oyun oTBivrcağır» Maear rutbolculannın gol kralı sol açık Czibor «millî macta gol atmayı çok istiyorum, müsald bir pası hemen gole eevireceğhn» deraiştir. Dünyaca şöhret olan Maear milı! takım kaptanı Fçrene Puskas d» mill! takımımız ile ilk defa olimplyadlarda karsılastıŞım, futboiculanmızın çok hît^la oynadıklarnu, kolaybkla yen«niyeceklerini, s«yircileri memnun edeceklerlni bîl" dimiştlr. Macar miHl takımı doğruca. Divan otebne mmistir. Misafîr futbolcular bugün saat onda Takshn âbidesine çelenk koyacak, 10.30 da Beden Ter blyesl Bölgesini ziyaret edeceklerdir. Saat 11 de Dobnabahçe stadında hafif bir antrenman yapacaklardnrMaearlarm kadrosn Macar millî takımmdan sağ iç Kocsis'in çıkanbnası kadroda değisikliği intaç ettirmiştir. Bu sekle göre, takım şu tertibde sahaya çıkacakür: Farago Buzanskl, LaBtos Bos zik, Szojka. Matrai Toth H, Hldekuti. Tiehy, Puskas (K), Czfbor. Hakemler gelemedi Pazar günkü Türkive MacarUtan milll maçını idare etmesi icab eden Yugoslav Futbol Federasyonunun seçtiği üç hakem dün de $ehrimize gelmemiştir. Bilindiği gibi, Yugoslav uçaklan havaların son dereee kötü olduğun dan seferlerini iptal etnüş ve hakemler de Semplon ekspreslne bi nerek memlekeümize trenle gelmeğe karar vermlşlerdlr. Bu defa da tren, Yunanistanda kara sapb»nmıştır. Hakemlerin memleketiralze gelememeleri ihtimaHni nazarı iti bara alan Futbol Federasyonu, Ttalya Futbol Federasyonuna telgrafla müracaat ederek ikisi yan, biri orta olmak üzere üç hakem gönderilmesini istemiştir. Yann sabaha kadar geldikleri tak dirde Yugoslav haketnleri, aksi hal de İtalyadan gelecek olan hakemler mill} rracıroızi idare edeceklerdir. ŞiiTcrü kampı terketti Dün gece Yeşilköydeki Denlz Park oteluıde kampta bulunan milif takıraımızda Wr hâdise olmuştur. Millî takım yedek kale~isi bulunan Fenerbahoell Şükrü Ersoy, kendi isteği ile kampı terketmistir. Tek seçld Eşfak Aykaç, bu hususta bir arkadaşımıza şunlan söylemistir: « Şükrü âsâbmm bozuiduğunu ileri sürerek kamptan aynlmak istedi Kendisine müsaade ettim. Yann bir deklerasyon neşredeceğim ve mllH takım yedek kaleeiliŞin* tstanbulspor kalecisi Sabihi getlrdlm.» Şökrönfln kamptan »ynbnasi türlü soylentflere v*sil« »lmuf ve yaratmışto. Yali, sığır eti yeyin, tfiyor Bazı gazetelerin, kasablarla mflcadeleden Belediyenin mağlub »mjj hakkındaki nesriyıtı v'zeune Vali ve Belediye ReU veldli Göfcay dün şunlarl söylemiştir: • Bundan üç hafta evvel kasablardan bir heyet bana gelerek za rar ettikleri için fiat arttırılmasuu istediler. Ben de kendilerine da yanma tavsiye ettim. Bugüne kadar dayanmağa çaliftılar. Havaların boz masila jehre gelen hajvan rılktarlnm azabnası, nakliye ve besi ssrtlarmın zorlasması karşlsında dün tekrar müracaat ettüer Ben de durumu Inceliyeceğimi söyledim. Şah san narha gitmek taraftan değiiim, Arkadaşlar ne düşünür rjlmem? Karariîrızl aynca bildireceğiz. Top» tan ve kasablarla müstereken şet rin muayyen •emtlerinde ıcuz fiîtla et tanzim satı^l yapacağiz. Et ve Babk Kurumu henüz şehrimizde teşkilât yapmadığı İçin faaliyete gee memisür. Dün bizzat bütün sewt'.eri dolaştıra ve vaziyeti yakmdan gördüm. İsabetflz bir kararla şthirde et buhrani yaratmak niyetinde de ğilim. Beşiktas soğukhava deposu ilt Mezbaha soğukhava depolannda ucuz fiat'a 300 ton balık mevcuddur. Vatandaşiarımıza bu balıklan 8 balık Tanzim satış yerimizde satbracağız. Aynca şehirde sığır eti »ebzulen mevcuddur. Vatandaşlanml zın çok sıhhî olan bu ete de iltifat etmelerini rica edeceğim. Bostancı» da ekstra süt danasını 3 liraya gör. dümSebze fiatlannda anormal blr fiat yüksebnesi yoktur. 200 kuruşa l s panaktan bahsedlliyor. Ben döa dolaştığım yerlerde 140 kuruştan fazlannı görmedim. Bu mevzudaki murakabelere ehemmiyetle devam etmekteyiz. Ekmek mevzuunda da bütün sesıt lerdekl fınnları g5zden isçirdim. Dün aksam sadece Beyazıdda kvynığa rastladım. Hürriyet tepesiade kl ekmek fabrikasınm işletmeya başlanmak suretile bu mevzuu da halletmiş bulunuyoruz.» Et, 550 den saühyor Et fiatlarınm 450 kuruşa yüksel* tilmMİn» dair taleb, Belediye dalmi eneümeninde bugün görüşülecektir. Talebin kabul edileeeğine muhakkak nazarile bakılmaktadır. Bununla beraber bazı «asablar, koyun etini 500550 kuruştan satmağa devam etmektedirler. Eger'e nehirier taştı (fia$tarn1ı 1 'v~> <srjh»t»r)»ı Sahte bir mühendîs ele geçti Baştarajı 1 inci sahifede mall, bir fersatınj bulup İstanbula kaçmışsa da. hakkmda mahkemece tevkif karan cıktıgmdan, İstanbul polisi tarafmdan dün Arnavudköy de akrabalarından büinin evinde yakalannuşür. tsmailin evli oldugu halde başka blr kadmla evlendiği, Mısırlı »engin bir kadmın paraiarttu yediği anlasılmıştır. Bunlardan baska bir çok tacirleri dolandırdıg] da tesbit edilen tsmailin traflk subesi müdürlüŞünün mühürünü taktit ederek 500 kadar şoföre sahte ehliyet verdigi söylenmektedir Zabıta, iyi bir ailenin çocuğu c~ lan tsmailin son suçunun ne dereceye kadar doğru olduğunu araşnrmaktadır. Sahte bir mutemed ]500 tirmlık battaaiye dolandırd] Aksarayda Cerrahpaşa caddesinde 158 numaralı evde oturan Mehmed Ta^kın isminde biri, Tahtakale de Sakaçeşme sokağmda 46 numaralı yerde tüccar Hakkı Yılancıya giderek, kendısinin buia ve arazi vergileri itiraz tetkik komisyonunda mutemet olduğunu söyl^miş. 1500 li ralık battaniye alıp ortadan kaybol muştur. Tüccar Hakkı Yüancınm şikâyeti uzerin* sahte muteraet yakalanarak tahkikata ba^lannustır. kar suiarı yözünden Gediz nehri. Kum ve ?îi« çavlin tarmış. civpnndaVi ekili arazi ve köyleri su altında bırakmıstiT S"i ?.!ınan hsberiere ?5re Manisa. SiHhli ve Turffudlu ov^îarı su Mtında bulurmaVtadır. Salihli kazasma bnS'.ı A"'alar, Yılmaz. Karapınar. Çayköy ve Ç dlı köyierin: tamarnen su bsstı&ından dprhal tahliyp edilmiçtîr. Köylüler civar tepeîere kiırtılpn carfırlara yprieştirilm:«IerdirAynca Manisama Hamzabeyîi, Karaajjach. Yeniköy. Yenihamandah, Hac'.haHller ve Veziroglu köyleri de su istilS.sma mrn» kalnuslardır. Bu köylerle teiefon ve telgraf muhaberatı obnadı^ı gibi münakale <ie temin er'i!e»nemek+e^1r. Gediz köprüsürü «ular kanladjğından Manisa Akhfsar arasırdr mü^akalât durdurulmuşhır Bu arada İCTnir Bahkesir srasında i$liven tren se/erleri de bu sabahtîn itibaren iptal e^ilmirtir. Çok sayıds tahlisive sandalı ile motörlü vasıtabr tehüVeiin vukuu melhuz yerlere gönderilmiştir. Manisa ile köjîer arasırda irtiVt teminine çaDiŞer taraftan Menderes nehri ile Akçay ve Çine çaymın çok fazla yükse'diği ve yatağîndan taşmağf bflsîadıfî ögrenilmiştir. Aydın Valiliğl Menderes civanndaki bütün köylerin tahl'ye edilmesini bildirmistirBu arada 5 köyün sular altında kfldığı ve köylülerin derhal tahllye edilerek baska kdylere iskân edildiği bildirilmektedb1. Can ve mal kaybtna dair henüz kat'î bir haber sbnam;mıstır. Yüz binlerce dönüm ekili arazi sular altındadır. Ysğmur devam etmektedir. (Bnstaraft T inr* •tfr^ifc^o ton büyük elçimîz Haydar Görk de katılnuştır. M. Vekilinin riyasetinde toplan » mıstır. Bugünkü müzaker«ler iç hizmet kanununun yeni şekli ve askerî hemşirelerin rütbelendiribnesi ve Askerî Henşire Okulunun açılması üzerinde cereyan etmi$tir. İç hizmet kanununda silâhb kuv. vetlerimlzin bugünkü inJci^afı ile ilgili ban tâdilât yapıbnlştur. Askerl hemşirelere tahîillejine g5 re subay ve assubay rütbelerinin verilmesi üzerinde kararlara vorllmıştır. Diğer taraftan Millî Müdafaa Veklll Şem'i Ergin ve Yüksek Askerf Şura azaları bugün öğle yemeğini Harb Okulunda öğrencilerle birlikte yemislerdir. Asknrî bemsirelere riitbe verilecek İmtihan sorularını satanlar yakalandı Istanbu! Üniversitesinde Fran1 nzca muaflyet imtihan sorulannı talebelere satanlar hakkında Emniyet 2 nd çube müdürlüğünce yapümakta olan tahkikat dün sona *rmiş, bir talebe ile bir odacı adUyeye verilmiştir. Eczacı okulu 2 nd sınıf talebe ' lerinden olan Selâhaddin Müftüoğhı, 9 uncu sulh ceza mahkemesinde verdiği ifadede şunlan söylemu ttr: « Odaej Hıdırla 14Oo lliray» anlaştık. 200 lirasını peşin verdim. Böy lece imtihan sorularuu ele geçirdim.» Odaeı Hıdır Ceylân (se Terdiği İfadede »Syle demiştir: « Selİhaddin yalan soylüyor Aramızda kat'iyen böyle bir anlaş BU ohnamışür. Bir gün odaya gir dl Ben asistanun dedi. Soruları •14. Çıkarken de elime 45 !ir« koj*nk bunu k«hv« parmsı yapamn CBaştaraft 7 ine» *nbHeâe) Dünkü çöröfmelerde Mr. Randal a geniş ve umuml izahat veren Basbakan Adnan Menderesin yann devam edecek olan müzakerelere d« istirâk edeceği haber verilmektedir Mr. Randall yann öğle yemeğini Cumhurbaşkanı ile birlikte yiyecektfr. ta meydan verildiğini tekrar ifade etti, ve bunun tütün ekicilerinl »efalete duçar ettiğini, müstahsilin büyük bir ıstıreb içinde bulunduğunu büdirdi. Böylece nihsyete eren bu somnun müzakeresi sırasında gerek Reis v« gerek D.P. li milletvekUleri tarahndaTi Alakantın konu** masının sık sık kesibnesi havayı yavas yavtş •lektriklendirmif re bir aonraki sorunun gürültülü g«çmesine kuvvetli Ur nmin haar* lanmıçtı. RandaU'a verilecek rapor Yatırılmadığı haslaneye tenfîlrdSyot icmek suretile erirti! Balatta Çiçeklibostan sokağındk 4 numaralı evde oturan Dürrîane Acar ismine blr kadın hastaneye yatınbnamasına tizülerek tentürdlyot içmek suretile fntihara kalkı» mıştır. Dürdane, bu hareketinden j sonra Gureba hastanesine yatınlmıs v« tedavi altına alınmı^ır. Hâ dise etrafında tahkikat yapıbnaktadır. Demokrat P»rtl Trakya MüfetüîUÜn* Istınbul mtlletveMU Zlya Köktttrk ve Kötahyı mllletveMli AU Gıüb Boblk t«yta •dltaİ5ler<Ur. ZW» KBktürfc t««U!âtla tetea» etmek l ı n t dttn Ttktr» dagına (ttml^tlr. 4 HERÇEŞİT PROFİL KAPI KASAVE PENCERE ŞİŞLİ MECİDİYEKÖYGAYRETTERESMrCIBWR! D. P. Trakya MüiettisHğl dfil
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle