16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 ŞtibaC CUMHUBtYET O Bulganin ne tekllf ediyor? •ryet Bnsyanın, Wı hington konferansı arif»sinde giriştiği diplomatik «barış taarruzu» hızlandınlmakta, jenişletilmektedir. Bus Başbakanı bundan bir buçuk bafta evvel Esenhower'e bir mesaj yollamış ve iki devlet arasında yirmi yıllık bir dostluk anlasmasımn akdini teklif eylemişti. Bn şekilde dünya banşının tcmin edilebileceğinden de bahsetmişti! O larihte bu teklifi narikâne bir ?ekilde reddeAlmişti. Banşın sözlerle sağlanamıyaeağını hatırlatan Amerika Başkanı. Rusvavı «ilâh«ızlanma, Alınan manyanın birleşmcsi gibi mevrularda mfispet hareketlerde bulua mağa davet etmişti! Şimdi Mareşal Bulganin, ikinci bir mesajla Beyaz Saraya başvurmakta, fakat bu defa, ilk teşebbüsünde yaptığı bazı hatalan tashihe çılışmaktadır. Sovyet Başbakanı birind mesajında Amerika ile Rusyadan «diınyanın iki büvii1 f?»vWi.> Hive sık tık bahsetmiş, diğer devletleri saf dışı bırakmış, yalnız bu iki devletin aralannda anlaşmalan ile dünya sulhünün elde edileceğini ileri sür«niiştü. Bu sebebledir ki, mesaj, Amerika ile müttcfîklerinin arastnı açmaya matuf manevra olarak görülmüştü. Şimdi Sovyet Başbakanı (20 yıllık dostluk anlaşmaları) ıiın yalnu Birleşik Amerika ile Rusya arasında değil, fakat Moskova ve peyk lerile diğer NATO devletleri arasın da aktedilebileceğird söylemekcedir. Fakat Rus hariciyesinin. naşka devletlerle alâkalı bir teklifmden evreli VVashington'u haberdar etrae< «i, oraya başvurması da mânidar dır. «Dostluk andlaşmalan» ile dttn ya bansj ne dereceye kadar temin edilebilir? Sovyet haricivesinin. tek taraflı olarak feshettiği dost luk, bitaraflık, ademi tecavüz pakl lannın gayısı bir hayli yüklüdür ve bu da, sayın Bulganin'in tekliflerinin ne derece çfirük temellere dayandıjjını göstermektedir. Rusyanın Londra İle unın süreli bir dostluk paktı mevcuddıı! Krem lin, tek taraflı olarak bunu reddetmiştir. Rus Fransız dostluk an laşması da aynı akıbete uğramıstır. Komünist Rusyanın, komünist Yugoslavya ile olan dostluk paktını ne gibi şartlar altında inkâr ettiği unutulmamıştır. İkinei (Bulganin mesajı) nm oizi de alâkadar ettiği âşikâr. NATO azası bulunan TUrkiyeye de dostluk andlaşmalan teklif ediliyor, komünist bloktan Bulgaristan, Rumanya gibi devletlerin bizimle bağlaşmalar yapabilecekleri ihsas ediliyor. Sovyetler Birliği ile ilk dostluk andlas.masım imzalıyan devletin Tür kiye olduğunu hatırlabru. Biz buna ve verdiçimiz söze sadık kaldık. Böyle olmakla beraber kuzey komşumuz bu andlasmayı. topraklan mızın bir parçasını kendisine bırakmıyoruz diye, tek taraflı olarak feshetmiştir. Türkiye. Bulgarlarla da 1925 yıhnda bir dostluk paktı akdetmiş, bu komşumaza karşı da yerdifi sözü tamamile tutmuştur İkinei Cihan Harbinden sonra komünist Bulgar iktidan. Sovyet politikasını benimsemiş. do*tluğiı ve iki komsuluk münasebetlerini külIiyen inkâr yoluna sapmıştır. Bugün bu zihniret değişti mi? Bunu efcteren hiç bir delil görmüyoruz Bu vaziyette «dostluk st»dIasmaiarı», sahte bir iyimserlik bavası yaratmaktan başka neye yarı, yabiür? ömer Sami COŞAR E JR Rusyanın teklif ettiği paktlar! Bulganhı NATO devletleri ile Varşova paktı devletleri arasmda da «dostluk andlaşmalan» istiyor Kıbnsta Makariosa cephe alan rumlar Yunan papazının İngiliz leklifini kabul efmesi izerine hâdiseler çıktı Makarios'un eevabı Londrada Lefkoje, 3 (R) Bugün Kıbrı» tetkik ediliyor taki Rumlardan baaları papaz Ma karios'a karşı cephe almışlardır. Londra: 3 (a.a.) Kıbns'ın isAdaya verileceği söylenen dahili tikbali hakkındaki aon İngüiz tek muhtariyet hakkında İngiltere ta liflerine Başplskopos Makariosun rafından yapılao teklifi Makarios verdiği cevab bazı vekillerle rescevablandırmıştır. Mevcut malu ml jahsiyetler tarafından tetkik mata göre Makarios esas olarak bu edilmektedir. Öğrenildiğine göre teklifleri kabul etmiş fakat bazı cevabın metni halen Washingtonda noktalanna da itiraz ederek, mübulunan Başvekil Eden ile Dışişleri temmin raalumat istemiştir. Vekili Selwyn Lloyd'a bildirılmek Makariosun bu sekilde İngiliz tekgönderılmişştir. liflerinı kabul etmesi üzerine hâdi üzere Amerikaya Resmî şahsiyetler bu cevab hakkın seler çıkmıştır İngiliz üslerinde' çahşmakta olan Rumlar, Makari da fimdilik her hangi bir şey söy os'un bu hareketini protesto için lemevi reddetmişlerdir. bugün grev ilân etmiş] erdir Diğer Londra siyasî çevrelerin kanaati taraftan geçenlerde kapatılmış olan Londra, 3 (R) Siyasî çevrelerin komünist Rum (Akel) partisi de kanaatine gore, İngiltere, yeni bir gizli bir beyanname yayarak Ma anayasa dahilinde Kıbrıs halkına ge karios'un hareketini protesto et IUŞ ölçüde muhtariyet vermeğe hatniştir. zırdır. Adanın müdafaa ve dış sıyasetini gene İngilizler idare edeDânâ efendinin sözleri Diğer taraftan Türk cernaati re cektir. isi Müftü Dânâ efendi, yeni ansya İngiltere Makarios'un kendisüe sada adah Türklere Rumlara tanı ışbirliği yapmasını iste nı^tır. Ba^ lan hakların aynen tanınmasını ve piskopos bunu kabul etmiş 'akat kendilerinin de Rumlar gibi ida buna mukabil siyasî bir genel af ile rede temsil edilmelerini talep et fevkalâde durumun kaldıriımasını miş tir. taleb etmiştir. ••" •'• • • >ııı ı Bir Kitab dildiği eok förtttaüttÜT yaşayif dnifiıhıfc hftrriyet flkrinİB gelisip jerlepneai yafam ekoaomik faktoriwl« izah edileme... Nflhıs durumundan. nlastmna T« haberlestne bnkânlanndan ratunnı da, fikir adamlannm halk üzerindeki tesirine, renel kültür seriye»ine. toplnma hâkim olan inanc Te itikadlann mahiyedne kadar bir eok sebebi goVönünde rutmadıkea bn hnsusta doğnı bir netiee eld« etmek hnkânsi7dir. (Milletee kalkınma kanunu) aayın teklifçisinin, kendi havalinde kurduğıı rejimi yürütmek isterken, her seyden önee. iktidar partisi eorunlufnnım bnnlan kabni etme«i ihtitna'inp trüvenmeni de, biıe xanulan fikirlerin derme eatmalınnı »cığa vtırtıvor. İkriHar cofftınlneun< a veva (felprpfc «eçimlerHe ka>n ynnscak bir iVHdrdan b u flkirieri benim.vem^ini b'l'cmek, memlekerte bh büırİTet rfiizeninhı ytirii«•»"iirın kabnT etmek demptrir. '*a>huki **ym Ba«ır. 1»» sabifelik Vit»bıniTi KeJki altmn «ahifesini «hnriivp kadar nirtt» HemokMr !d»re VqrnlamR><i«ını Jsbata nvirmıstı. Öne sflHrisü tekHfleri de iieride ynrdnmnr rereek bir biirriyet nirmnma k»vn»roT) iiin'<»»» »svtınrfTirnnn Iddia MBvordıı Şehre günlük ihtiyactan 80.000 metre küp az su veriliyor Şehir Meclisinde Sular Idaresi bütçesi görüşülürken, Umum Müdür, Terkos olan üye, elindeki sularında ileri kolibasil sürmüş bulunmadığını söyledi, fakat iddiayı raporları ortaya koydu Üç beş kişiden ne olur? izH toplanülardan şekvacıyız. Gizli kalamadıklan için, gizlidir, dı^ şan sızmaz diye veı yansın söylenen sözler rivayet halinde memleket havaşını hozuyor.1 Şuna buna târizler yapıldığı, ağır' sözler ve ithamlar savrulduğu oluyor. Kâh tekzib ile. kâh siıkutla karşılanıyor. Her iki halde de «şayia» menfî tesirini \apı.>or. Beng diyorum ki; eğer böyle sözler söy1 lenmemek mümkün değilse barij bunlar açık söylensin de söyliyen { de söylenen de karşı karşıya gelsinler. Yani gizlilik hem iddia, hem müdafaaya bir paravan olmasın. Nitekim geçen gün Başbakanın matbuat hakkında «Üç. beş kişidir bunlar, bıırrlardan ne olur?» dediğini gazetelerde okuduk. Gizli celsede söylendiği icin sahidi yok, ama bütün gazeteler de bu mealde çıktı^ma göre tevatür beyyinesi ha lini aldığmdan maale^ef vâki telâkki ediyoruz ve ona göre hiıküm yürütüyoruz. Bu münasebetle bir küçük Mrra: Sultan Aziz bir gürt Dolmabahçe sarayınm camlı köşk deniien kısmında otururken sokakta bir nâra işitmiş. Bakmış bir rulumha gidiyor. Tulumbacılar ilelusul yalın ayak ve baldın çıplak. Gülumsemlş Te yanında bulunan mabeyind Nevre* Paşaya: Nevres, millet, mfllet dedtğmk bnnlar deJU mi? Bunkrdan ne »Diye sorunea Pafa firursmea şa eevabı verrhlş: Evet efendimis, bunlardır. (Saray önünde yarmakta olan zirhlılan göstererek) Şa gördüğünüz donanmayi hümayun bunlardah olur, matbahı âmireniai ktanlar besler. Hâs »hırdaki... Padişah daha fazla dinliyejnemiş: Çık. dıçarı! Dışarı Jiye Pasavı koğmuş TB rivayete göre Nevres Pa şa bir kaç ay menkub kalmif .. Ama adam hakikati söylemiş. Bütün ölçnleri muhafaza ederek, İMttâ gazeterileri rulumbarıva ben•etmiş olmak mahzururm da gayrivarid sayarak şa: Üç beş gazeteeiden ne olur? Sualine eevab vermeğe çalışacağız. Bu eevabı zaten yakın tarihimiı vermiştir ya... O üç beş dediiHniz gazeteciler yazma hiirriyetini bulduklan zaman milletin arzu ve efkârına tercüman olarak Vekilleri düşüriir. hü kumetleri düşürür. Hattâ iktidarlan değiştirir. Bunun en yakın misali. Demok rat Parrinin iktidara gelişinde oynadığı roldür. İspat hak kının elinden ahnması, türlü iktisadî taTyiklere maruz kalması. hattâ butninkü târirlere hedef olması, belki de bu knvvettendir. Ve d«nokra<i mevrnd olatr memleketlerde bu hep böyledir. Bunun önüne geçmek için matbuatı sustururlar. İşte bu üç. beş kişi denilen rratbuatın büncri budıır. Runıın da hoşa gldecek tarafı yoktur: ama neylivelim ki eiilünii sever» dikenine katlanır. Hürriyet'=iz, matbuat•1 demokrasi olmaz.. değil mi efen•7 dim. Truman, kendisine «vaian haini» diyenleri dövecek NewYork 3, (AP) Cumhurbaşkan muavini Richard Nixon'un bir zamaalar kendisine «vatan haini» dediğini hatırlatan sabık Cum hurreisi Harry S. Truman, bugün gazetecilere verdiği beyanatta, «Bir döğüş çıkmasıru istemediği için* Nixon ile artık yüz yüze gelmiyece ğini söylemiştir. Truman demiştir ki: «İnsan memleketine 30 yıl hizmet ettikten «onra kendisine vatan haini denilmesi ağnna gider. Bu i?ten konusmaya bajladığım zaman kendimi güçlükle zaptediyorum. Yalnız küfretmek değil, yumruk patlatmak istiyorura.» Aynı meseleye dün ?ece rerdiği bir hitabede temas eden Truman,: «Hatta general Marchall ile bana bi le hain dediler. Biz hain Uek. mem leketin hali duman olur» demiştir. Kanadada şehid düşen pilotumuzun nâ'şı yurda geliriliyor NewYork 3, (R) Sovyet Baş hakanı mareşal Bulganin'in başkan Eisenhowere ikinci bir (mesaj) yolladığını ve iki devlet arasın da 30 yıllık dostluk andlaşması ak tedilmesine dair eski teklifini tekrar ileri sürdüğü bildirilmektedir. Bundan evvelki mesaj, dünya banşı sözlerle temin edilemiyeceğinden Başkan Eisenhow3r tarafından reddedilmişti. Bulganin, Başkan Eisenhower'in nazikâne (Hayır) ına rağmen ikinci mesajı da yollamı| fakat bunda bazı değişiklikler vapmıştır. Bulganin yeni mesajında, 20 sene süreli Rus Amçrikan dostluk paktı teklifini yenilemiş, İngi'tere ve Fransa dahil olmak üzere diğer batılı devletlere de buna mümasil andlaşmalar teklif edeceğini bildirmiştir. Bulganinin. bundan başka, Nato paktuıa dahil devletlcrle Varşova paktına dahil 8 devlet arasında da dostluk paktı imzalanmasını istegihl. n*<»<tin ln*ari<ımiştir. beçenmedik. KusurnBaşkan Eisenhower'in bu ikind bnkm»<m ıma, bnnu brrsr mesaja cavabı muhakkak ki önünoranın kar ne1va*ına müzdeki hafta sonundan evvel veril beı«ettik. Rnnnnln Heraber memlemiyecektir. Yan resmî tefsirlerin ket RiMeMeri nreri^de knfa yorışığı altında fu tahminde buluiefn kendisini t»hrf*r »rterlr. nulabilir: Başkan Eisenhovver, mare NAHİR NADt şal Bulaanin'e teklif ettiği dostluk paktı gibi bir pakt imzalamayı düdüşünmeden evvel askıda bulunan meselelere hâ! çaresi bulmak lüzumu üzerinde israr edecektir. Dr. Fanık Şehir M eclisinde konuşurken dare meclisi azalarınm aidıkları ücretı de bahis mevzuu etmiş, ücretlerin tatminkâr olmaaığını, E yübdeki çeşmelerin sıhhî sebeblerle kapatüdığını ifade etmiştir Geçen oturumda Terkos sularında kolibasil olduğunu iddıa edan Dr. Faruk Sargut, Belediye Hıfzıssihha Müessesesinden suretlerinı al dığı 50 kadar raporu mecliste okuyarak demiştir ki: t Umum Müdür, sularda kolibasil yoktur diyor, halbuki Bele diyeye bağlı bir sağlık müessesesi yaptığı tahliller netıcesinde bunun mevcudiyetinden bahsediyor. Bir reis vekili de, benim geçen oturumdaki iddiam karşlsmda bir hikmet savurmuş, beni bilgisizlikl» itham etmiştir. İşte tahlil raporlar» ortada. Belediyeye aid iki mü««ea« arasındaki tezadm hallini b«n bu reis vekiline havale etmekle yeti neceğim.» Eyüb üyelerinden Mahmud Y«ner ise, Sular Idaresini, şehrin en lüzumlu bir ihtiyacinı karşılamamakla itham ettikten sonra şunları söylemiştir: " 12 kasım günü, Eyübfln tarihî çeşmelerinden birinin suyu k« sildi. Halk,' sıkıntı çekiyordu. Vali ve Belediye Başkanına »elefon et tik. İki saat sonra Vali Eyübe geldi ve durumu bizzat gördü. Vali Gökay, derhal Umum Müdüre tF lefon etti. Umum Müdürün Valiye ne dediğini duymadım ama, profesör Gökay, Umum Müdüre şöjle dedi: «Müdür bey, ben sizin gibi maşa başında konuş.muyprum, sizs Eyübden telefon ediyorunı. Çekilen sıkıntıyı gelip gördünüz mü?» Mahmud Yener, daha sonra şöyle demiştir: « Halk ihtiyaçları, memleket derdleri masa başında hall^dilmez. Gezmek, görmek, dolaşmak lâzam dır.» Umum hlüdür Çeçen, ou tenkidleri tekrar cevablandırraış, Evüb deki çeşme >ularının sıhhî seV>"Merle, Sağlık Müdürlüğünün iîareti i'e kesildiğini söylemiştir. Bun lan son ra Sular İdaresi bütçesinin mvza kereîine pecilmiştır. Bele'iive Meclisi saat 19 da oturumuna son vermiştir. 6 ayda 541 ihtikâr vak'ası tesbit edilmis Ankara, 3 (THA) Öğrenildiğine göre, İktisat ve Ticaret Vekâ leti son altı ay içersinde bütün yurdda yapılan ihtikârla mücadelenin neticelerini tesbit etmiştir. Buna göre altı av içinde 541 ıhti kâr vakası tesbit edilmistir. Bunun 242 si İstanbulda 234 ü İzmirde 49 u Ankarada ve 16 sı da diğer vilâ yetlerdedir. EREGLİ (Koıı.va) ŞUBEMİZ Hizmetinizdedir. Bu şubemizde hesap açhranlar Ankara: 3 (a.a.) M. M. V Temsil bürosımdan bildirilmiştir: Eğitim için Kanadaya gönderilmi; bulunan havacılanmızdan teğmen Haşim İnal Akderenin uçuşlar esnasında uçağile beraber kavbolduğu ve devamlı aramalar neticesin de şehid olmuş bulunduğu haber •lınmış ve nâşmm memleketimize ge Üniversitelerarası kurulun dünkü tirilmesi için gerekli teşebbüslere toplantısına bau;kanlık eden Maarif geçilmiştir . Vekili Ahmed Özel, toplantıdan önce, kendisile görüşen bir arkadaşımızın muhtelif suallerini cevablandırmlşür. Vekil, Üniversite muhtariyeti hak kmda ne düşündüğünü ve kurulda Washington. 3 (a.a.) Amerika pörüşülüp görüşülmiyeceği hakkınMaliyt Vekili George Humphrey'in daki soruya şu eevabı vermi^tir: 17 ocak tarihinde M^eclis Kredi Ko « Üniversitelerimizde muhtarimisyonunun gizli bir toplantısuıyet vardlr ve daha da genisliyecekda verdiği izahat, bugün açıklantir. Kurul gündemine bu mevzuu da mıştır. hil etmedik, teklif edilir ve istenirBaşkan Eisenhower'in vaidlerine se müzakereye koruz.» aykırı olarak, hükuraetin bu sene Ahmed t3zeT.~E3el)iyat Patüitesin dış yardım için geçen senekinin deki klik mevzuunun, bir fakültenin iki misli kredi istediğine işaret iç bünyesini alâksdar ettiği için eden komisyon başkanı ve demok rat temsilci Vaughan Gary'nin söz kurulda görüşülemivece?ini, *oplanlerine cevab veren Humphrey, bun tıda umumi meselelerle. şahıslann dan 4 sene evvel Avrupa ordusunu Tiuhtelif itirazlarınin inceleneceğini techiz maksadıle teslim edılen mal bildirmistir. «Hukuk Fakiiltesi profesörleremenin artık kıyrnetinin kalmanuş olduğunu ifade etmis ve: «dört rinden Hüseyin Naili Küba'a hak sene evvelki harb usulleri buşün kmda Senatonun tahkikat aç.nasıiçin ok ve yay zamanında tatbik nı istemiş^iniz» sorusuna «ademi edilen usuller kadar eskimiş sayı malumat bevan ederim» diyen Vekil. Selçuk Ünıversitesinin teskil elıyor.^ demiştir. , dilmemesi yolunda bir fikir beyan etmedieini. ancak şimdılik öğretim üvesi sıkıntısı çekildiği için imkân sormediğini söylemiştir. Ahmed Özel, Vekilin istediği anda bir bğretim üyesine işten el çektirme saJâhiyeti olup olmadığı ve din mevzuu hakkmda sorulan sualleri cevablandırrramıştır. Vekil, üniversiteler kanununun değistirilmeunin şimdilik kat'iyen varid olmadığını. ancak üniversits'srin kanunda tâdilini istedikleri bazı maddelerin Mecliste olduğunu Üniversite mubtariyeti genişlivecek Hüsranla sona eren bir aşk Milletlerara«ı Cocıık F.<ireeme Teşkitâtı Oenel Sekreter Muavini brr Türk deniz astsubayına âşık oldu: fakat »evgililer «vlenemediler Amerikanın Avrupaya yolladığı silâhlar! Milletlerarası Çocuk Esirgeme Teşkilâh Genel Srkretrr Muavini J. B. Small ile bir Türk deniz ast*ubayı arasmda uzun zamandanberi süren aşk macerasının ikinci safh'sı, bu hafta içinde İstanbulda oerevan etmiştir. 1899 Zurih doçumlu Miss Small. bilinr'iği Kibi geçen cumartesi günü uçakla Ankaradan İstanbula gelmistir. H;ber aldığımıza ıröre, 35 yasmdaki Türk deniz astsubayı. bir filomuzun iki sene önce yaptığı ziyaret sırasında. Maltada tesa^üfen Miss Small ile tan'smıştır. Derhal birbirlerine âşık olsn Miss Sm?ll ile Türk deniz assubayı. ayrıldıktan sonra sık sık mektublaşmışlrrdır. Miss. Small, vazife ile Beyruttan aeldiği Ankaradan İstanbula geçince, iki sevgili 2 sene devam eden aynlıktan sonra tekrar buluşmuşlardırHttâ Miss Small. proçramı mucibince geçen pazartesi sabahı uçakla Zurich'e müteveccihen İstanbuldan ayrılması icab ederken, buru geçen perşembe akşamma tehir etmiştir. Belediye Meclisi dün saat 15 te Ferzan Arasın basjcanlığında toplanmıstır. Gündemdeki oazı tekjifler alâkah komisyonlara havaie e dildikten sonra Sular İdaresı büt çesinin müzakeresint bajlanmıştır. Bir evvelki oturumda üye'erin sordukları muhtelif sualleri evablandıracağını söyliyen Sular Idaresi Umum Müdürü Cahid Çeçen, cr.ee İdareye aid umumî program hak kmda Meclisi aydmlatmak i.«tediğini bildirmiş ve hülâsa olarak demiştir ki: « Bundan 6 sene evvel sehrin su tesisleri, halkln ihtiyacinı karsllıyacak bir durumda değildi ve bendler yapmak, tesisleri y°nilemek zarureti vardı. Bu maksadla hazırlanan program, 1951 senesinde tatbik sahasma kondu ve bilindiği gibi 37 milyon lira sarfile birinci merhale faaliyet başlamış oldu» Umum Müdür, bu faaliyetleri belirtirken yapılan teşrih havuzlarından, Elmall bendinden ve diğer böl gelerdeki tesislerden bahsetmiş, hâtâ Elmalı bendinde 10 milyon metre küp su toplandığını söyliyerek şöyle devam etmiştir: « Elmalı Kadlköv hattı tamamen bitmiş ve hizmete girmiştır. Üç ay *onra karşı yakanın bu çevresindeki bütün tesisler ik.*nal e dilmiş olacaktır.» Umum Müdür, şehrın su depolan durumunun kötü o:duğunu biHirmiş, vaziyetin ıslahı icin veni depolar inşasına teşebbüs edildlğinı söyliyerek S/öyle demişür: «^.Şehrin şunHix su ihiiyaçl uor mal olarak 250 bin metre küptür. Fakat çeşidli «ebebler'e bu ıhtivaç kar$ılanamümaıcta ve İstanbula gün de ancak 170 bin metr» küp su verilmektedir. Halbukı bundan 4 sene evvel Istanbuıa isaie olunan su miktarı ancak 10(1 bin metre küp civarlnda idi.» Cahid Çeçen, bundan sonra iiyelerin geçen otururrda s.irdıiffları sualleri cevablandırmıs, f;rkos sularında kolibasil olmadığını, bu hususta gerekli sıhhî tedbirlsrin a)'ndığını. İdarede çahsmadan para alan kimse bulunmadığını, kodro larda azamt tasarrufa riavet edilciğini söylemiştir. Umum Müdür, i B. FELRK Şerif îcli Radyoda için s 10.000 LİRÂLIK HUSlJSt KEŞİDE Aynca bütün ikramiye çekilişlerine Rakipsiz San'atkâr iştirak hakkı İ İZEKİ ( 1TIİRE\ 1 8EBEK Gazinosu 1 KIŞLIK PAVYONUNDA §j Her akşam muazzam 5 programa ilâveten. Her 1 5 0 liraya bir kur'a numarası A KBAN K UCUZLUK, HALKIMIZA YARDIM İsfanbal Memırlar Kooperalifinden: Ana mda maddelerinden: Kilosu Pilâvlık Pirinç jyi Zeyfin Tanesi İmren Sabuna Litreri Iksfra Zeyiinyağı Halls Gekilmis Kahve KUOSU 160 Krs. 200 Krş. 255 370 1200 Kr5. Krj. Krş. g I tekmil prograrnla içkisiz = I AİLE MATİNESİ I | Tel: 63 62 69 63 67 11 | SllllllUlllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc HER PAZAR ÖLÜM ( Taverandan declz albayı mernum Easan bevln kerimesl İzmlr ruıumat nazın merhum Nlzsmeddln beyln rercesi Suad Abayıt ve Sü«da Köstemin sevglll annelert Nejat Aoayıt Te Celftl Nlsameddln Köstemin ««Tglli »nneacııelerl eskl Uiaştırma Müsteşan Nakl Köstemln kayın Tsldesl Sallhatı FATMA SAHURE NÜZAM HBmmefendl vefat etmıçtlr. Cenaze•1 4 şubat 195S cumartesl günU Kadıköy Osmanağa camllDden öğle namazını müteakıb Italdıralaralc Karaca«hmed aile makberesine defnedilecek tir. Mevla rahmet eyliye. DİKKAT: Bu maddelerin satışı herkes icin Mısır ÇarşıSJ Eminönü kapısındaki Belediye tevzi satıs mahallinden vapılmaktadır. Bu arada. iki sevgili İst?nbulda yıldınm nikâhı ile evlenmek için teşebbüse geçmişlerse de. mevzuat, bir Türk askerinin yabancı uyruklu bir kadın ile izdivaeına cevaz vermediğinden, bu tasavvurlarmı gerDiğer taraftan, Ankaradan şeh çekleştirememişlerdir. Miss Small, Yeşilköy hava alarimize gelen kurul üyelsrinden aldığımız malumata göre: Vekâlet nmda Türk deniz astsubayı tarafınemrinp alınmasl istenen öğretim ü dan pek dramatik şekilde uğurlanYeşilköy Meteoroloji istasyonuveleri hakkırfda Senato soruşturma mıştu. nutı rasadların» gör», Rusya v« açmıştır. orta Avrupa üzerinde bulunan yük sek tazyıklerden doğan alçak tazyik merkezinin yurdumuzda meyGüzelhisar Bahçelievler dana getirdiği fena hava şartlan bir müddet devam edecektir. BU GECE Yapı Kooperatifi Bu bakımdatı bugün havarun çok Saat 20.45 dün toplandı bulutlu v» zaman zaman kar yaKooperatif dün yapmış olduğu jlı olması, rüzgârlann fırtına umumî heyet toplantısında idare kuvvetinde esmesi beklenmektedir. SON GÜN ^ heyeti baskanlığma Haki Erol'u Suhunetin de biraz düşeceği tab Başkan Vekilliğine Hayri Çetin'i min edilmektedir. Dün şehrimizde seçmiş ve Güzelhisar sitesinin Kıazamî sühunet 0, asgart 1 olarak sa bir zamanda imar ve ihyası için kaydedilmiştir. alâkalı makamlar nezdinde lüDetıizierde zumlu teşebbüslere geçilmesine kaBir haftadanberi Karadenizde rar vermiştir. devam etmekte olan fırtına dün çok şiddetlenmiştir. Bu yüzden yük Liraitk MEVLİD ve yolcu gemilerinin iskelelerde anremiz tahmil vc tahliye yapması son deİCLÂL BERKER'in rece zorlaşmıştır. olümünün blrincl yıldonumu munaıeHaber »ldıgımız* göre, «Erzubetlle S şubat 956 tarthine tesadüf eden pazar gunü o%\t nümazını münııtu iki gün rötarh oldugu hald» teakıb Beşiktasda Sınan Paşa Camll Orduva demirliverek beklemek Serlflnde mevlidl serif okunacajından mecburiyetinde kalmıştır. Gene areu edenlertn teşrtflerl rlca olunur. Cocufeları dört gün rötara girmiş olan fT,ırhan» vapuru Zonguldaktan hareket edememistir. ELİM BİR ZIYA «Ayvallk» vapuru da dün saat Merhum müneecimbaşı Hacı 8.30 da Bandırma seferine çıkmak Tahlr efendi toruru İsmall Züh üzere rıhtımdan ayrılmış, fakat tü bey o^lu. tt Mldllll esrafınd»n merhum Neclb efendl daşiddetli fırtmadan dönmüştür. Ban madl, Dldar Pellt eşl, Rebl* Gudırmada bulunan «Kades» vapuru man, Muhlddln Ouman'ın balimandan »vnlamadığı g'bi Mubalan. Tasar Gumvn'ın MT^IH kardefl Tt dflnürü. Teycnn ve danya poetası da Gemliğe kalkaTulu Guman'ın büyük babıları, mamıştır. e»kl örfl İdare Emnlyet MüçaTlri Necatl Bmlr Buh»rl İle T. Bfiyfikder» önlerinde irili ufaklı B. M Mfcllsi KUtUphane Müdü 20 kadar tekne birikmiş bulunmakrü Nebll Emlr Buharl ye^enl tadırMUSTAFA İRFAN PELİT Diğer taraftan, Şehir Hatları vaHakkın rahmetine kırufmusptır seferlerinde de aksakhklar oltur. 4. şubat. 1956 cumartesl frt) muştur. Köprüden saat 17 de kalknü fiğle namazını müteakıb Aks»r»y Vâlld» Camllndtn cenazeraası lâzım gelen İzmit seferi yapı•I kaldırılarak, Merkez efendllamamıştır. Boğaz ve Adalar seferdekl ratkbereslne terdl edlleeek lerinde ise 1015 dakikalık gecikmetlr. Çelenk KOnderllmemMİ rica ler kavde^ilmiştir. olunur. Uçak seferleri aksadı Hav a muhaJefeti yüzünden D. H. Karadeıtiz ve Akdenızde şiddetli fırtınalar Yollannm uçak seferlerinde aksama lar olmuştur. Çanakkale ve Babkesir leferleri iptâl edilmistir. Izmire ilk uçak kalkabilmiş, diğer ikisi iptâl edilmistir. İrmirden ilk iki uçak gelebilmiş, sonuncusu geri dönmüştür. Ankaraya ilk uçak kalkabilmiş, diğer üçü de havada 45 er dakika kadar kaldıktan sonra geri dönmüşlerdir. Ankaradan ilk iki uçak gelebilmiş, ikisi dönmüştür. Kıbns seferi iptâl edilmistir. Diyarbakır Malatya Ankara İstanbul seferi, Ankaraya uğrıyamadan doğrudan dogruya İstanbula gelmiştir, Diğer seferler ve ecnebi uçak şir ketlerinin seferleri de tehirlerle mümkün olabilmiştir. Antalyada fırtına Antalya, 3 (Telefonla) Şehrimizde karların erimesini müteakıb iki günden beri şiddetli rüzgârlar baş göstermiştir. Saatte 57 deniz mili hızla esen rüzaârlar dün yüze yakın telefon direğini devirdiğinden şehrin civar vilâyet ve kazalarla olan irtibatı kesilmiştir. Diğer taraftan dün, limanımıza gelmesi beklenen Necat vapurunun Fethiye limanuıa sığındığı haber alınnuştır. DUnyada soğuklar devam edfecek Londra S (AP) Batı Avrupada 20 nci asırda kaydedılen en şid detli soğuk dalgalanndan biri hüküm sürmektedır. Kasırga ve fırtınalar kar ve don yüzünden \Tikua gelen kazalar şimdiye kadar 100 e yakın can kaybına yol açmıştır. Maddi zarar da milyonlarca dolara yükselmekte olup dünya Meteoroloji mütehassızlan bu soğuk dalgasmın daha bir hayli süreceği kanaatindedirler. 4 günden beri, Türkiyeden Büyük Britanyaya, İskandinavyadan Fas sahillerine kadar milyonlarca insan soğuktan titreşmektedir. vazife başında öldü Yük ve yolcu gemileri limanlara sığındı; Böyükdere önande irili ufaklı 20 tekne birikfi İsfanHııl Radyosn AKBANK'.n Tanınnus bes tekâr ve saz san atkârlarımızdan Şerif İçli, dün saat 14,05 te İstanbul radyo sunda 14,3015 seaıısının prova sı yapılırken kalb sektesi ne ticesi vefat etmiçtir. Beşikta? Mu Merhum sanatkâr siki cemiyeti ku Şerif İçli ruculanndan olan Şerif İçli 1936 senesinde Ankara radyosuna intisab etmiş, o tarihtenberi Ankara ve İstanbul radyolannda çalışmıştır. Türk musikisine bestekârlığı ve icracılığı ile büyük hizmetlerde bulunan Şerif İçlinin beklenmedik ölümü sanat âleminde büyük teessür uyandırmışür. *** istanbul Turk musıkısi sanatkârîarl cemivetl baskanlıemdanemiyetimiîm id=re heveti âzasından Bestekâr Udi hakkın rahmetine kavuşmuşfur. Cenazesi 4 şubat 956 cumartes! çıl nü lklndl namazım müteakıb Blşll Camli seriflnden alınan k ZliclrUkuvu asri me7arlı^ına dpfppd!l<srı'a^iir Sayın üyelerimİ7e teessnr!» büdlrlrlz. 75.000 ŞERİF İÇLİ MART çekilişine katılmak için 4 . Şubat aksamına kadar hesabınızı açttrmakta acele ediniz. Alman elçisi, İnönüyü ziyaret etti Ankara, 3 (Telefonla) Alman» yanın yeni Ankara Büyuk Elçisi bu sabah C.H.P Genel Başkanı İsmet İnönüyü ziyaretle bir müddet görüş AKBANK müştür. Demirciler Demeği idare heyeti dün dernek üyelerine izahat verdi istanbul Demirciler Dernegı dun umumi bir toplantı yaparak idare heyetınm 1956 senesı kontenjanı hakkında verdigı izahatı dınlemistır. 1953 te Ihtıyac sahiblenne dağıtılmak uzere Kaıabükten 1130 ton inşaat demıri. 1345 ton profıl demiri ve 575 ton saç tahsıs edaLmış Te bunlirın muhim bir kısmı dağıtılmıştır. Geri kaian kısım bir ay içınde tev'zı edılpcektır. Toplantıdd bu senenın ilk 6 ayı ıçm istenen muhtelif demırlerin 15 bm tondan sşağı olmıyacağı umıdi izhar olunmuftur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle