16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
fKİ « Şubat 195* edilen sahamn isilmlâki, Beledîyeye yedi müyon lirava mal ofda îstfmlâk islerinde bir takun tertibler neticesi İstanbul Belediyesinta milyonlarea lira zarara uğradığıru yaznu'tık. öğrendiğimize göre, Beyazıd meydanmm istimlakl nn»«nd» Beledtye bu yolda yeniden bir takım tertiblerle ksrşılaşmış ve 1 milyon Ura takdir edilen saha için 7 milycn llra odemek mecburiyeti hasıl <&• muştur. Yaptığımız tahkikata göre, Beyand meydanmda, Marmara «inemannm karşısında kalan sahanın istimlâld tekarrür ettıkten sonra, umum! rayici gö* önünde tutan Belediye takdiri kıymet komisyonu üyelerl bahis komısu saKaya 1 mîlyon llrt fckdir etmişlerdir. Fakat ba» nrotavassıtların ısrartle mal sahibleri bu fiata itirazda bulunmusUr T* 1} mahkemeye intikal etmiştirBllhassa istimlâk islerinde ihtiMSI olan bir ksç avukatın temsil ettiğl mal sahibieri davayı kazanmağa muvaffak olmuşlardır. Avukatlann talebile kunılaı» bilirki|i heyeti aynı sahaya 7 ndlyon Ura takdir ettiginden Belediye 6 müyon Hra fazla ödemek durumunda kalmıstır. Hatzrlarda oldugu ftzere, AdUye Sarayuun etrafının açılması için firislen totimlSk hareketlertade de Beledîyenin karsuar.a çıfcn aynı kfanseler gene İsfcnbul Beiediye•tain 2 3 milycn lira raranna sebeb olmuşlardır. Belediye takdiri krymet komisjenunun bir müddet evvel 1 milyon lira kıymet blçtiği sahanın küa biı mflddet sonra 7 milyon Uraya yuk Isîimlâk isinde Belediye Italyadan pamuklu mensucat aleyhine tertibler! Beyazıd meydanında bir müyon lira takdir itha! edilecek seltilişi Vali Gökayıa da dikkatfad çekmiştir. Belediyenin her yıl u£radı|ı milyonlarea Ura zaran gözönunde tutan Vali Gökay, meseleyi ehemmiyetle ele aJmış bulunmaktadır. Bu cümleden olarak, istimlâk davslarında daima Belediyenin karşısına çıkan bir avukatı, Gökay Vilâyete davet etınlş, kendisil* hususî bir gSrüşıne yapmıştır. tstanbul Belediyesintn mutevan bütcesile fltirsitiği istîmlâk işhrinl, ıleili kanunlardski bojluklardan istifade suretile köstekliyen ve hususî menfaatlerine âlet ecen bazı kimselmin faaliyetlerinin önlenmesi için her çareye başvurulaeağı belirtilmektedirBu arada, tertiblerin tamaralle ÖBİenebüıneM için yeni istimlâk kanunu tasansınm bir an önce kanun laşmaa temtTmi edilmektcciir. Kâzım KİP Amerikan polbi, Tiirk polisbıden Millet Meclisinin Yetkileri I I I [ F İ K İ R L E R D t% ELER 3AMA..J Işçilerin durumunu hangi yen! hükümlerle islâh etmen? bdi yenl U F hMMA «Herhangi bir Iset (1) çalıştığı müesseseden totifa ederek aynldığı (I) yahnd bir müesseseye menrobkea öldüğii (3) takdirde tazminat al«bilmesini (4) temin edecek re lsçiIeria ihfiynrlık sigortasım genistet*cek (5) bir kanun teklifl çabşma encümeninde mfizakere edihnl*. Leh te ve ale.vhte konuşulduktan lonra hükumet sözeüsfl isçüerta bn mevzuda mağdur olduklanm acıklaym* rak bir hafta sonra hükumet jrörnslerird daha aydmlık aekiide belirteceğini söylemlş. Kanun tekliflnln bir hafta sonra karara batbuunası ihtimal dahilindeymij.» Ynkankl lsaretli noktalar faertode ayn avn dnruyorumt 1 «Herhangi bir Işçi» nin tarifl nedir? Son zamanlarda gazetelerda «işçilere ikramiye» tarzında haberler çıkrıkra, serbest plyasanm iş<lleri kendilerine de müjde var sayrp alâkayla bakıyorlar. Bu velev fcflçtik miijdelerin derlet sektöründeki işcilere münhanr kaldığmı ö§renip tneyus olnyorlar, Grev hakkı bnlnnmıyan ve hele flatlan boynn» •rtan bir nıenilekette serbest plyasa iscilerinrn dnrumu da eThette hükumetin müdahalesile btr düzene sokulmahdır. Göt nurile ve alm terUe calışanlarm topyekua «herhangi bir lsçi» tarifine girmelidir. 2 Ban körfl müesseseler, çalıştırdıklan insanlara vefalı olaraamıslardrr: Mütemadiyen adam değif tirmlşlerdir. Bazılarmda ise asagı ynkan bir afle ruhu hüküm sfrrmüştür: Mensubknnı çeyrek asr* ve daha fazla kayırmişiardır. thtimal sa anda birindler miiyonerdrr ve ikinciler krtı kıtına idare eder donrmdadırlar. Yeni hükümleıv kadrolaımda emektarlara blrikmlj vefalı mfiesseselerm aleyhine olmaması içtaı; bahsi geçen tazmlnatın o nrfiesseseler tarafından değfi, İççi Sigortalan kanalile verilmesine çare bulmalı. Böylece, hükümler, «Makabllne şamil» olmaz. Emeklllerine da^ıtılmak iizere tedarikO bnhmmanıış muesseseier de darbelenmec Herhalde boyuna adam «kovnraşlar» lara kıyasla iş^isini banndırmışlar körü durnma soknlmamabdır. tlerist İçin de İyi misal teskil etmeı. 3 lsçi Sigortahrmda yalnıı iîçinin verdiği para değil, patronların isçller naımna verdlkleri paralar da birifcip yüz miryonlar te?kil edlyor. tsçinin şahsan verdi^f elbette onun şahsi ^nalıdır. Fnkat patronun verdiğlnde* '«fîahsi» den fazla «içthnaln bir mahlyet vardır. İşçi Sigortalannda birikmis, birikmekte ve birikecek olan yüz mU> yonlar halhıdeki bu Ikind fon «ayrsinde ömrünfi Iş görerek törpfilemlşlerin çalışma hayatı *onur>da vfil, perişan olmamalan ve gözlerl açık jritmenvpleri sağlanabilir. Tazminat ödeme. 4 Tazminat ödeme mükePefiyetl tşçi Sigortalanna yükletnirset buna karsıltk patronnn İşçi Sigortalanna vereceği priroler arttınlırsa, öraftr boyu türlü müesseseler defiştirmege mecbur kalmış. flkir ve kol i^çilerintn hakkı çi|nenrnlş olnr. Parrnnnn arze dü^mesl hailnde de tşçinin bakkı parantîlenir. yardıın istedi Son aeneler zarfında Amerikada Çlkago, Nr»rYı>rlt v» Wa«hlnston f#hlrl«rinde banka soy>n. adam fcldiirer1.. vo! kesen vt «fır suç işlören 20 «uçlunun 955 yılı tomıat kadar yakslanmamif oİTia?i üzerlne Amerikan (F. B. t ) Fedtral pollsi. duramdan Mfll«t'erara»ı İn'erpal teskllStmı haberdsr etır.îtlr. Bu mçluların açık hüviyetlerini. takma adlarını. etkilierinl, banianmn da reîimlerini tnterpa! bütün Oye mraleketler» yollamn. bo anda Törkiyey» 1e b!rer tartt fehnîfttr. Limanımızdan yapılan ihracat Son 24 «aat zarfın<U Itmanımızdan yapılan ihracatm kıymetl 135 bln llradır. MEVLİDİ ŞERtF HURİYE SADUN Bu «nda Amerika Blrleflk devlettorine «650 llralık 137 çift çalpar», FTanBsstmefendtnln ruhuna tthaf edtl » y a gülyagı ve tpek dökuntusO, İtalmek ür«re ölOmunün kırkıneı Kunfi ya. Yugoslavya ve Yunanjstana taza ne MtadıU eden 6 fubat 958 pazarteat balık tevkedllıclttlr. günu Iklndl namszım müteakıb TeşTedavuldekl para 13 milyon Tlklye Camll şertılnde, memleketlınlıta kıyrneul mevltdhaniarından: Hafız Ura ekslHi Uectt Beslfür. Hafız E u u Akkuı. Uariıeı Bankaıınıa aon bO!t»n!nt Hafıs KânJ Karaea, Hafız Zekl Altun, Hafız Mahinud Ör.cü. Hafıı Yahy» Ea göre tedavüldeki oara mlktarı 1 mllyar fclıehlr, Te Fatthll kardeslerln ofcuya 913.185.393 Uradır. t>U>n mevlldlşerlfe. a m ı eden afcrabe Bu hesaba «ör« emlsyanda geçoo haf*• dostlarm teşrtr.erl rtca olunur. taya naıaran U milyon Urmlık bir »kEvltdlan ve damadları s:!m« mevcuddur. 6 ŞUBATa Kadar hesap açtınmz! MART ÇEKHJŞİNDE: Media hükumeti dstenrfni kabul idplerle gereekleftirtceğim». Iger •YAZAN:' etmİ4 olmamiz ve Meclisin daiml ' umuml efkir, »eçmenlerin çoğunsurette bir parÜ çoğunluğunun bâlugu bu partiyi «tutarsa» onu oykimlyetine dayanmı^ olması, Garb larü» iktidara getirir. Nitekim 1950 Pamuklu mensucat ihtiya demokrasilerinde artık rastlanmıvt 1954 genel seçimlerinde DP. dahi edihnlyen meMeclisteki çoğunluğunu bu yoldan cımız senede 600 mîlyon yan, münakaşa ilk d«fa Ueri sürülselelerin bizde gün Meclisteki DP. çoğuiuuğunun mışlardır. Türkiy» Büyük Millet J sağlamış ve hâkim bir siyasi kuvvet mesini ve hayret uyandlrmasını mu elindeki iktidar bir imtiyaz değil, Meclisinde, inkılâbımızın jıa pren olmuştur. Bu çoğunluk halen Mecmetreyi aştı ş çğ cib oluyor. Rlhakika, miiîî hiJd bir hak değil fakat fadece bu n>üsipi olarak asıh levhadaıd «Hâki iis e hâkimdir, yani iktidardadır, daîtalyadan pamuk karşılığı olarak miyeti kullanacak tek ve en üstün kellefiyetin geliçtirilmeal için bir va miyet milletindir» vecizesi, hâkhni ha doğrusu Anayasanın kendisine ithal edilecek üç müyon dolarbk organ olan Turkiye Büyflk Millet ntadır. Hükumet etmek ise bir âm yet sahiblnin yalnız millet otıiugu vermia olduğu yetkileri koyznus, olpamuklu mensucat için haarlık Meclisi her tetediğini yapabilir mi? me vazifesidir. Büyük Monte»quieu nu gSsterir. Şu halde devletin %ek duğu sartlarla kullanmakla ve milll Yetkileri soıuuz mudur, hudud yü burada unutmamak gerek: «Hal linl, lçtimai hayatm nizamını, yani menfaati gerçeklestirmekle 5devyapılmaktadır. kin hâkimiyeti her raman hürriyeti memleket içinde mer'i jlacak hu lidir. Fakat o, genis yetkilerine rag Haber aldıgımıza göre Sümer tanımaz mı? Ebe'teki hayır. 1945 tenbcri Türkiyanin siyasf ha j değildir» vecizesile bu gerçeği ifa kuk düzenini tayin ve tesblt yet men, Meclis içinde muayyen bir bank fabrikaiarmın çıkardığı pamuklu mensucat 145 milyon metre yatmdaki değişmeler bu m«selenln i delendirmek istemiştir. Şu halde, kisi sadece milletindir ve buuu müddet kalacak ve bir gün Meccivanr.dadır. Hususî teşebbüsün • ünakssasinı da ortaya çıkaracak seçimi, hangi nisbette olursa olsun klâsik nazariyeye göre 'radesi c liste ayru hOviyet ve kuvvettı. Fakat hayli geç v« buhranlı bir kazanmıj olmak, Meclise her türlü !an hâkimiyeti kullaru.rak vapar. olmıyacakür. Zira, memleket içinUnalâti 3G0 milyon metredir. yetkiyl hukukan Te filen vermlç Devletin organlanru o tayin eder, de, iktidan elde etmek için çarpıİhtiyscımız Ise halen 600 milyof bava içinde halen ortaya metreyi açmıştır. Açığı kapatmak dır. SeneJerdir hukuk ve iktisad olmaz. Demokrasinin içinde bulun Anayasayı o yapar. Çunkü: hâki san bir çok siyasi kuvvetler vardır lein 100 milyon metr» ifeal zarurî fakültelerinin ilk smıflannda ög duğumu» devresinde, ferdî haklar miyetin yegine sahibi millrtttir. Hfi ve DP. buniardan yalnız Urisi ve bulunTsktadır. Maamafih Sümer retilmesine çalışllan meseleler, tl yanında »ojyal haklar da görül kumet edenlerin kullandtklan hâ halen en kuvvetlisidir, fakat tek kirriyet ise, milletce istenm hu) uk ve haJdm kuvvet kendlsi değildir. banka baftlı fabrikalann imalâtı ftî yasî hayata bu |ekilde inikâ» etm« mektedir. Çakşma, i} bulma gıbı meliydi. hususlarla ilgili bu haklar muhak ve siyaset düzenini gerçekleştinnek Aksi bİT iddiaya sahib olmak, deseneye kadaT 178 milyon metreye Bugüa Türkiye Büyük Millet Mec kak ki devletin müdahaiesini davet yetkisidir. Öyleyse, hükumet edeo mokratik bir zihniyete taban tabana yükselecektir. lünnin tasarruflanna kartl itiraı eder. Böyle olmakla beraber bu ler, kendilerine Anayasadaki şart addır. Bundan baska Istarbul MemurmercH bulunmaması, bilfarz Mecli müdahale hiç bir suretle vatandaş lar gereğince emanet ve kuüanmaBu iktidar dalmi surette tasvibe lar Kooperatiflnin, gecen «ene olsin yaptığı kanunların Anayasaya hak ve hürriyetlerini kumak için larına müsaade edilmis, daraltılmıs ve desteklenmeğa muhtaçtır. Hüdufîu pibi pamuklu ithall lcto teuygun olup olmadıklarını kontrol değil, fcillkiı daha huzurlu bir ha bir hâkimlyeti kullanmak yetkisını kumet edenler ieraatlarınl, plânlasebbüse seçti&i bildirilmektedir. imkânlarmdan hukukan mahrum yat sağlamak İçin iktidara yükle haizdirler ki, buna klsaca ciktidar» B'.r kac ?öne kadar bir hevet bu bulunmamız, Meclisin kanun ko nen vazifelerin genl^lemeal re art demekteyiz. Mületin hâkimiyet » rını radyo dalgaları gibi umumî efhususta temaslarda bulurunak ü yucu olarak Anayasa «ınırlan D« ması demektlr. Gene hakları ko hibi ohnasma mukabil, hükumet ık kâr üzerine yayarlar ve bu kütle üzerinde tepki ve tesir uyandınrzere Ankarava gideeektir. bağlı kalmasi bakımından hukukl rumak ile ödevli Meclls, bu hak ve üdarm sahibi değildir. Millet hi lar. Bir hükumetin muvaffakiyeti bir temmatsızlıktır, fakat bizatihi hürmetleri kuım kısım sağlamak kimiyetinin hududsuz olmasına ,nu ve is basmda kalmasi eğer deAnkara Et Kombinasında salam damokratik rejiıcin ilkelerinden do cihetine d« gidemez. Toplantı hür kabil, hükumet edenlerin ktidar mokratik ise umuml tfkirı tatğan hududlar Meclisin her jeyi riyetinin olmadığl bir memlekette lan Anayasa ve dtnnokrasinin te min edebUdiği, bir memleketin hâve sosls imalinc başlandı yapamıyacağtru ispat edecek değer fikir, basm ve cemiyet hürrivpti de m«l prensiplerlle mahduddur. Hâ kim »iyasf kuvvetleri tarafından Et ve Balık Kurumu. Ankara dedirler. yok demektir. Hurriyetler bir bü kimiyetin daima millette bulunma desteklendiği takdirde mümkündür. binasında salam ve KKU önall tecrüEvvelâ, yapın iübarUe demokrt tündür, yekdiğerine bağhdır ve bir sına karsılık, hükumet edenlerin ik Efkârı umurriye daima teklifler kar belerine. yenl getlrünis olduju maklnelerle başlanmış bulunm^ktadır. ImalSt tik olduğunu iddia eden, demokra bütün olarak gerçekleştirilmelidir. tidan aiyasi olaylardan doğmadır, şısındadır. tcraat, program, nutukAvusturyad.in celbedllen b!t mütehas tik bir ikîim içinde gtUçmek isti Oysa ki bunların fadece anaynsada onlara tâbidir ve onlarla el deği»lar, beyanat... Hepsi birer tekiiftir. sısın rıezareti altında yapılmaktadır. yen hiç bir müessese, yetkilerine yazılı olmalarif hususi kanunlarla tirir. Nihayet milletle iktidar (yani ümuml efkir buniardan birini seDiîer tarsf'an Erzururn Kombln«»ınMeclis) arasındaki münasebet bir çer, tercih eder, birine veya bir ka<3a da yerU lucukların hnallne geçfl mukabil sorumsuzluğunu, jorumlu formüle edilmeleri de kâfi dtğillueunun azlığını yahud da ârame dir. Deviet, pekâlâ, iktısadi mahi eşiüik değil, tâbüyet münasebetidir. çına iltihak ed«r veya etrnes. Bunmijtlr. Ankarada yapılan »alam ve lodtleT efkârınm tenkid ve murakabesin yetteki haklan klsarak ve baskılar tktidarlar tmeclislere sığman ge lar arasında hakemlik yapar. Neyakında plyasaya çıkarılacaktır. den âzade olduğunu iddia edemez. yaparak hürriyetleri kısabilir ve çiri çoğunluklar» dır, millet ise ta ticede iktidara baska bir ekip geDiğer taraflan, Et ve Batık Kunnını Ederse, varhğını da inkâr ttmiş de ] yok denecek hale getirebilir: Kâ rihî ve sürekli bir varlıktır. Bu da lebilir. nun Zv'inburmında vaptırmaktn olj ğıd tahsisi, resml llan meseleleri gösteriyor ki, Türkiye Büyük Milmektir. duju soSukhava deposu iiîsaatı bir hayll Şu halde demokratik bir lktidaSaniven, demokrasinin klftsik bir basm hÜTTİyetini ortadan kaldlrma let Meclisi^ün yetkileri hududsuz Uerlem'ştlr. Mak'nelerin luonte edlteıerın açık olması, gidisini umuml efmuvazeneye dayandığını hatulamak ğa kadar varabilir. Şu halde, Mec değildir. s!rs bugünlerde ba;lanacak ve depo kâra göre ayarlaması, umuml efkflhazinn ortalarında tfletmey* açılacak lâzımdm Sivasl hakların !erdl hak Us ferdt hak ve hürriyetleri bu Nazart, mficerred prensiplerle ye rın beğendiği nisbette ve müddetle tır. ve hürriyetleri ezmemesi.Vatandas şekild* daraltacak ve zedeliyecek tinmiyerek bunlan yasarken görbaşmda kalmasi lAzrmdır. Zira Amavudköy Bebek nhtımmın ların siyasi haklarrnı kullanarak faaliyetlerde bulunamaz. Bu saha memiz de lâzımdır. Siyast hayat demokratik bir hükumet, ortaya tamiri bir buçuk aene sürecek Meclisi teskil etmeleri. Meclisin her da da istediğini yapamaz. içinde milll hâkimiyet ne ifade e resml bir fikir atan ve buna herkesi Arnarudkoy lle Bebek araamdakl rıb istediğini yapabileceği mânarma gel Türkiye Büyük Millet Meclisinin der?. tâbi kılmak istiyen bir hükumet tımın bir buçuk aena sürecek t&mtrt «ıSiyasi hayat, iktidara geemek v* değildir. «Demokrasi halkın *errannda yol tek kanal hailnde traflîe mez. Meclise hâkim ve secmen ço milH hâkimiyeti kullanznan da, oaçık tutulacaktır. Traflk Şubed bu Ç«T ğunluğunu temsil eden,fakat bütün nun her istediğioi hukukan yapa ya tesir etmek istiyen kuvvetlerta, bestçe iktidara iatiraki, aynı zaredekl traflk totlsatnının «»«lanmam seçmenler (millet veya halk) adı bileceji mânastna gel>nez. Fllhaki yani şahısiarın ve tesekküllerin bir manda iktidara serbestçe muhaleJçtn t&mlrat w b u t n u ı her lkl tarsna hareket eden Meclis çoğuniuğu ka, milleün hâkimiyeti ile Meclisin mücadele tâbiyesinden ibarettir. Me fetidir.» Demokraside, umuml efk&r fraa traflk Umbalan dikdtrmlı ve bu lımbalarm teerObelertne bMİanmi} nun iktidan, münhasıran vatandas kullandığı hâkimiyet arasında fark selâ, bir siyasi parti programile su üzerind* tesir etmesi gereken dur. hak ve hürriyetlerini korumak ve vardır ve bu farklar demoıcraainin nu dereek ister: «İktidara geçersem, yasî, gayrisiyasl (ekonomik, sosyal, Dlger tantftajı bavalarm karlamftsı gelirtirmekle mükelleftir. M«elâ bu modern icablarl olarak ort*va çık milli menfaati programımdaki pren külturel) kuvvetler vardır; burîlaüzertne Tnflk Çub«sl, lzlnlerl kaldırrm ııınıiTpt efkinn parçalan ve mıs ve bu arads pltlca tebdlllnl durtemsilcileri olarak, hükumetin k? durarak bütün eklplerlnl traf'îin tanzlmlnde Te vaaıtasıı kalan yolculu» rarları, icraatı karsuınd* cevab vasıta bulmak İçin vazifelendlrmlfnr. rermeleri, buniarı değexlendirmeletlr. ri, tenkid etmeleri kadar tabil hiç Traflk Şabcsl karlı h»Tal»rd»lrl •*bir vaiıi olamaı. İktidarlar bu auta aıkıntuını finlemek İçin Oemtrlu Tarık Z. Tunaya YAPI vc KRED1 BAAKASI 6 Şubat Pftrartesi ak^arnrra» k»dar Yeniden hesap »çtıran. !ar da hntün eskl eüzdan *ahıpleriW berab«r pıd« ve Bayasdda beklenen bütun t«çr»»<rl«bttsierlnl yolcu taaımagAmee bur etml» Te boylellkle balktn «Tlerln« Kdnderllmed eağlanmıstır. Zaruret uzerlne çalıçtınlan tajr» otobüı lerlne Belediye koDfroll&nnın ceza yaz tnamaları B&sk&nlık Makaınınca üglUlera bUdtrlimlftlr. «Adana» 159 yolcu ile Bab Akdeniz seferihe çıkü «Adana» Tapuru dOn saat 12 de 159 yolcu lle Batı Akdenls teferlne hareket etmiştir. Geml lle şehrtmlıden aynlan yoleu lar arasında Kanada bOrük e!çtH?l ! Iklnd kitlbl Ceofrey Caseliecook. Bre' elly» büytlk ejrlal Marlo Morelra D» Sllva bulunmaktad'.r. lira Kişiye 30.000 Kişige İOOOerlîra 1000 den fazla möşteriıje çeşrili para ikramiyeieri Amerika kiiltiir ataşesi staja gidiyor Memleketlmlzae uruo cam&ndan beri Amerlkanın költür At?şe11*lnl yapmak ta, olan Mr. Bobert Kerwln bir mOd det vta] yapmak üzere bugun Waahlnf tona hareKet edeoelrtlr. 4 Bahçeli Ev 100.000 Ura Tanınmış bir Amerikalı heykel. traş şehrimizde sergi açacak Uoe&tfe4a{. Iklndl GARANTİ BANKASI Müslerılermi büfun »aiafars !<ar$j W a v 8 sıgorîa erJiyor CUMHUBÎYETto TEFRİKASl! 5 7 A.iıerlkantn tanınmıs heykeltraçlarmdan John Rheden îehrîmride bulunmaktadır Rhoden burada açacaSı serçlde »lemlnvum, tahta, fcrons e»er ler teehlr edecektlr Rhodentn eserle rlnden blrçogu KewYorkt«kl Metropo Hton Mü«esl, PennTİvanla OÖMİ Sanıf'ar Bkartemlsl, Tnglll» Amerikan Oalerlsl, Romada C&mlno Btookholrodekl Carl Ulllee rauzeslnde yer almııtır. Rhoden'e tanınmıa bir restam olas esi de refakat etmefrtedlr. Şubat 4 Cemaziyelâhır 22 1 V. \ M ] 7.0S 12 2815.11117.28119 01 5.28 3 1 E. | 1.41 7.00 9.43 12Û0, 1^3 12 03 YAPI ve KREDI BANKA8I çok siparia aldınız mı?> Hawkins, gözlerini hftlt oudan ayırmamıştı: «Satış mfidürümüzle daha konusmadım ama» dedi, con bis kadar bir Eİparis, var sanının,» Henri kaslarını çatb: «Az» dedi, çek defterini açtı, kalemi hanrladı, adama baktı: «Ne kadar itersinlz, bay Hawkins?» vtie için?» Henri'nin kaslan yeniden çatıldı: «Kitabı tanıtmak, geois Slçüde reklâmıru yapmak için.» Cornell Havvkins arkasma yaalandı, koltuğu çatırdadı. Sigara yak U, bir nefes aîıp savurdu. Dumanın arasından, donuk mavi gözlerinin parladığı görüldü ama, alayll alayh mı, kızgın kızgln mı, Henri pek kestiremiyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Hawkins: «Bay Bouchard» iedi, «kitabcılıktan Enlamadığıaızl îöylüyordunuz, doğruymuî. KitabÇllarm bir kitabı, kâr dıü" • sırf değeri olduğu için çıkardıklan da olur, hiç habruuza gelmedi mi bu?B Henri gülümsedi: «Hayır» dedi. «Hiç hatırıma gelmedi. Demek kâr duşünmeden de kitab çıkarırsinız?» «Evet Nasıl anlatayım *ize AdeU kendi zevkimiz için, diyebilirim. Çünkfl, pestenkerml seyler çıkara çıkara bıkıyoroz. Ama, bu pestenkeranl seyler öo vttz bin s«tiyormuf, avnca filme de alınıyor1 mut, ne yapalım!» CorneU Hawkins doğruldu, gözleri ates saçıyordu: «Sizin paranıza flıtiyacımıı yok, bay Bouchard» dedi. «Peıer'in kitabmı tanıtmak ve okutnıak için eUmizden geleni /apacağız. Bunun için ayırdığımız oir para var.» Henri kalemini kapadı, çek cJefterUe beraber cebine koydu. tYaniiş anlamayın» dedi. «Mak sadun kitabın çok sablmasına yardım etmektL» Hawkuu susuyordu. Henri devam ettL «Yalnız kitabın radyolard* uzun uzun reklâmının yapılmasına bir diyeceğiniz yoktur sanınm, değil mi?» Hayır, ona bir diyecejim yok Yalnız, radyoda yeni çıkan kitablara dair konusanları para lle elde edebileceginizi mi sanıyorsunuz?» Henri, kendine çok ^uvenen bir adam halile gülümsedi: «Bir deniyeceğim. Onîar da kitablardan kendi tevklen için bah sediyorlar, diyemezsiniz ya! tçlerinde öyled vardrr <una, pek azdır. Yeni çıkan kitabUr Ozerine öyle seyler okudum, radyoda öy)s medhryeler dlnledim kl! Kadmların, ya hud da kadın oiacakken dünyaya yanlta gelmis erkeklerin vazdıklsrı pek bayağj aşk romanlartnı göklere çıkarıyorlardı. Bir UcUini okudum da. Aman, ne kStu (eyler! Amerikan edebiyatl pek berbadlastı, değU mi, bay Hawkins?» Şimdi kitabçı da gülüyordu: «Amerikan edebiyatl kadmlann elinde, bay Bouchari» dedi. «Yazan da onlar, okuyan da.» «Demek boyuna asktan, kadından bahsedilmesi bundan, öyle mi?» B. Hawkins ağır ağır konusarak: «Kadınlar kadmlara dair yanlınlan okumaktan hoslanıyorlar, o muhakkak. Erkekler islerinde, g4çlerinde; fazla okuyacaJc vakitleri yok. Onlar Htab okumağa baslarlarsa, o zaman hayatı «nlatan kitablar satılır. Bir Thomas Mann, bir Feuchtwanger, bir Wanermarm Amerikada pek mUsteri bulamaz erkekler kitab okumağa baslamadıkça.» Durdu Henri dlnlemiyor gtbiydl. Bunun üzerine, Cornell Havrkins, bahsi uzattığmı ve mevzuu dağ.rtığını farkeder gibi, sözlerini bağiadı: «Kitabm çok satılmasınt y»rdım «dersenU memnun oluruz, elbette, bay Bouchard. Hele bu kitabın, para getindn diye leğü, ekunsun lstiyorum.» Henri onun bu son sSylediklerini dlnlemiyormuf, duymuyormuj glbtydl. U vmiı cemiyet, fikir vesair hürriyetleri ge listirerek sağlamakla mükelleftirler. Gene demokratik bir rejim içinde, seçmenle seçilen, seçün tarihinden itibaren uzun sürecek bir yasama dönemi bayunea, birbirlerinden ayrılmıs değildirler. Mebuslann daiml surette seçün bölgelerinin mahaill ve genel parti kademelerinin, gazetelerinin tavsiye ve kontrollarına tâbi olraayı kabul etmeleri n; sîl normal tayılırsa, baska parti, teşekkül ve organlar tarafından değerlendirilm«leri de Syle karsılanmalıdır ve münekkidler bozgunculukla itham edilmeroelidir. Demokraside hiç bir şey halkın, umuml efkârın ve bunları temsil eden kuv vetlerin tenkidlnden kaçamaz, bilftkis teskide arzediür. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, her demokratik devletin parlamentosu gll, bu kaideye lstisna teçkil edemez. Bir memleketin muhtelif kuını'arım, tabaka ve mesleklerini tvnsil eden ferdlerin ve tesekküLedn ıktidardakileri tenkid ebneıeri bir demokrasi sartıdır. Bunu ksbnl etmamek ise antidemokratik bir harekerür. Ortada memleketimizin rtyast ve içtimal yapıstnı ilpilendiren öremli bir metele var: Siyaset ibni ve eosyo leji ilkelerine uygun olarak Türk umuml efkân düşünüp formü.'.eştiremediğini açıkhyacak, i?tiyaklarmı ifade edecek yol gösterid prograra v« fikirlere muhtaçtır. Fakat siyasi içtimal meseleler karsısin Iriançıç Yuvası LiüLftKJN r*xu> TAYUJH CALOtVBi. Benri eıindeki mektubu uzattL »Peter'in evrakı arasında bu m«ktubu bulduk» dedt «Sıze daha önce getirmek isterdim ama. vakit bulamadım. Mallarının idaresine be ni memur ettiler.» B. Hawkins: «Teşekkfir ederim» diyerek mektubu aldı. Sonra, rarfj evirip çevirtrken: "Postayla gönderebilirdiniz» dedi. Benri: «Evet» dedi. «Fakat Ptter'in kitabma dair gizinle eörü«mek Istiyorduro da.» Biraz duraladı. Sonra sesinin eda<l değişti, daha ciddî bir hal aldı: »Kitab önümüzdeki hafta çikıyormuş gaüba.» B Hav/kins baçını salladı. Gözlerini Henri'ye dikmi», n« söyliyteeğini bekliyordu. Henri devam etti: «MCsveddeleri okudum. 5ağlam kaynaklardan, çok iyi bılgi top lamif» durdu, ho; görür gibi ırülümsedi. «Yalnız, kltab pek acıklı bir üslubla yazılmış. işe bir facia hfvasl verilnneğe çahîitmış » Corn«U Hawkins gözlerinl masa•UUB uzerine dikti: ( «Yanhf bir kanaat vardır* d« di: cSade kuru bir iiadeyl* «nlatılan seyler gerçektir sanırlar. Bir seyi renkliyerek, »üsliyerek anlattınız mı uydurma d«rler. Neden öy1« olsun? Sade yavan ve Slü çeyler mi doğrudur? Renkli ve canll ;eyler yalan raıdır?» Henri saşırmif T* euu «ıkılmıg gibi görünüyordu: cDemek kitabm yazıhsmı beğeniyorsunuı?» diye nrdo. Cornell Hawkina buna dogrudan doğruya cevab vermek istemiyerek sözlerine devam etti. Yalnır, simdi gözlerini karaısındakiain yuzüne dikmişti: «Bence gerçeği soyup çırılçjplak ortaya koymağa Kiç i» Mzum yoktur. Hattâ diyebiUrim Jd asıl çıplak seyler yalandır. Bana sorar^anır. güzel bir kadln gibi, ^arçek de de süslemneg», rtnklenınega h«k kı vardır J Heari'nın yürönde alayh bir gflIfimseylî belirdl. Bir şey »SyllyecekU. B. HawWns bırakma<lı. Sozfi kısa kesmek ifitiyordu; «Bu kitabın lâyık aiduğu sekıi de tanıtümasi için elhnizden gtien bütün gayreti gösterra«k niyetindeyiz» dedi «Sizin de öğrenmeK is tediğiniz buydu sanırım, öyie değil mi, Bay Bouchard?» Henri'nin öğrenmek istediği buydu ama, asıl istediği bu değildi. Şimdı, maksadına baska yo)dan ulasmayl düşünüyordu. «Evet» dedi, «Bunu öğrenmek istiyordum. Kitabın çok okunroasını İ5tiyorum. Elden geldiği kadar tanıtılsın, ilân edilsin, rekîâmı yapılsm. Her gazetede uzun uzun yazılar çıksın.» B. Hawk±ns bir sey sSylemiyor bekliyordu. Henri, elinl cebine atb, çek defterini çıkardı. Kitabçı gene bir şey söylemedi, Henri'nin kalemini çıkanp kapağını açmasıru seyretti. Sonra gülümsedi. «Ne oT» dîye »ordu. Henri de nezaket icabı gülfimsiyerek: «Kitabcılıktan anlamam» de di, «bizim i$imiz deSildir. Yalnız bilcyğime göre bir kitabı tutturmak hayli zonnus... Bu kitab için 5 thtiyarlayan memur nası] M yahnd 65 inden sonra çalışamıyorsa fikir ve kol iscisi de eibette çaUşamaz hale geliyor. Buna rağmen, maişet tedariki yüzünden mesak* katle çalısmak zorunda kalıyor. Asgarî tekaüdiyeler 30 dan M liraya çıkanlacakmıs. Daha da yükseltilse maişete kâfi gehnediğinden ihriyarcık çalışmakta devam edlyor. Çalıştığı İçin de tekaüdiyedea faydalananuyor. Kaldı ki me^akkatle çahşanlar arasında pek ae nüfns altnuşını, retmişini aşmaktadır. Bütün bu gerekçeleri dikkate alarak, mesclâ M yaşinı bulan ittihkak sahibi fikir ve kol işçlsine (Arkan Sa. 4. Sü. $ te) bir müessesede çahşmağa devam etsin veya etmesin tekaüdiyesi verilnıelidir. Bu. fhtiyarlara kanı rejimin bir giizel Jesti olacaktır. Esasen s!(rortalar İçin bumm pek fazla yıknn obmyacağı da {htryar» SÜREYYA PAŞA tLMEΫn lamış eabsanlann sayam hayret asls nıhu İçin vef»tmm «erıel azhğnıdan anlaşılacaktır. thtiyar devrlyeslne tessdOf eden « auhet 1956 pazsrtesl guoU öglo naisci, mesalshıden azalan kazancm* n ı u ı m mttteakıb Kızıltopr»S:'ta tekaüdiyeslni flâve ederek s*faZOhttî Pafa eamll serlflnde okuletten kurtulacaktır, Devlet sektöaacak raevlldl çerlfe akreba ve l:«n<31nl sevenlertn t«srlflertnl ründen emekliye çıkanlar serbest rtca ederts. sektorde nasıl llâve bir para ka•V Adalet famec zanıyoriarsei aynı hak. serbest sek« ve eocuklan t8r emeklilerinde de bulunmalıdır. Bu nesün IhÖyarlamişlan, Od nmnmf barbin, MîTlt Mücadelenln, milll kalkmmanın yüknnu çekü, MEVUDİ ŞERÎF nustakbei nesfllere çok hizmeür! Vefattnm aeıamı ebedlyen aleeçti. thtiyariık sieortalan bu mil'.emlyeceŞlmlz oğlumtız V, lçtfana! Te ahlâkt bakımlardaa ADİL YUBDAÇ'm maknl bb? hadde getirîlmeli. azlı ruhuna ltluf edllmek üzeKasım •sznzıaı mansEtırunuff* r» vefatmm 40 mcı gHnüse «nO MEVLİD » « f t fubmt 9X pusrteel «11nO bgl* n»m»nnı mütemkıb Şlı 11 Camll Şerlflnde okunacak Mevlldl Şertf ve hatlra duaama akrabt, dost reanra buyur»n «v»tın teertflerlnl rtc» ederla. Anneal BabMi Muzalfer Yurdaç Mecdl Turdaç Serbest Hetimler DerneğinİB kongresi İıtanbul Scrbest Heklmler DerneSİ kongresi yarın «aat 10 da Cağalojlunda iıtanbul Tablb Odaıı blnaıında yapılaeaktır. BU GECE SAAT 20.45 te İSTANBUL RADYOSUNDA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle