14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYCT »ŞubatttSf Istanbullu namzedleriıt dünktt antrenman maçı Amatör mlll! futbol takımımız Ollmpiyad eleme müsabakalarından llkinl 8 nisanda Alman amatör millt takımına karsı yapacaktır. Bu münasebetle mllll takımı kurmak lçin İstanbuldan çağırılan 33 namzed. dün Dolmabahçe stadmda ikl takım halinde maç yapmıştır. Kırmızı ve lâciverd formalarla sahada yer alan takımlar su tertibde idiler: Kırmızı: Varol (B J K) rehmi (K. Gümrük), Tuncer (Bozkurd) İzzet (K. Gümrük). Sabri (Sümerspor), Yaknb (Dz. Gücü) A. Rıza (K. Gümrük). Nihad (Eyüb). Sabahaddin (E.T.T.), Kemal (Dz. Gücü). Şükrü (K. Gümrük). Lâciverd: Taraer (G.S.) Vahdet (Y. Direk). Yılmaz (Y. Direk). Ceroil (Eyüb). Ahmed (Defterdar). Vedad (Eyüb) Tolgay (Bozkurd). Fikret (Sarıyer), Vedad (Beykoz), Kaya (Defterdar). Rıdvan (Sultantepe). Nejat Senerin idaresindeki oyuna çok •Oratll başlıyan kırmızılılar Ilk dakikalarda bir kaç mühlm fırsat kaçırdılarsa da 21 inci dakikada Sabahaddin vasıtaslle ilk golü kaydettiler. Buna lâehrerd takım 27 nci dakikada Tolgay vasıtaslle cevab verdi. Fakat rakiblne . nazaran daha canlı oynıyan kırmızıIılar Sabahaddinin ayağmdan bir gol daha kaydederek devreyi 21 galib bitlrdiler. birinciliği Kıhçta Nihad Balkan, Seyid Mısırhyı yendi Türkiye Eskrim birineilikleri bu hafta Ankarada yapılmıştır. Üç gün devam eden ve pazar gecesi sona eren bu müsabakalar. gayet muntazam bir şekilde cereyan etmiştir. Türkiye ferdl Eskrim birinciliklerindeki en enteresan karşılaşma kılıç müsabakasında olmuşrur. Yıllardanberi hemen hemen rakibsiz olaark Türkiye kıhç birinciliğini elinde tutmakta olan Seyyid Mısırlı final karşılaşmasında Nihad Balkana yenilerek ikinci olmuştur. Nihad Balkan uzun bir müddettenberi İsviçrede bulunmakta idi. Bu yıl yurda dönen Nihad ile Seyyid Mısırlmın arasındakl karşılaşma çok zevkli geçmiştir. Bu kategoride üçüncülüğü İstanbuldan Oktay Orhon kazanmıştır. Epe müsabakalarında Ankara bölgesinden Nefi Güven bâriz bir üstünlük göstererek birinci olmuş; gene aynı bölgeden Olcay ikinciği Eskişehirli Necmi Arslan da üçüncülüğü almışlardır. Flöre karşılaşmalannda İstanbuldan Oktay birinciliği almış; Ankaradan Olcay ikinci, İstanbuldan Hüseyin de üçuncü olmuşlardır. takımımız uçakla Almanyaya gidiyor Bu sabah Yeşilköyden saat 10 da kalkacak SAS uçağı, dünya şampiyonu ordu millî futbol takımımızı saat 16 da Frankurta btrakacaktır. Geçen senenin şampiyonları; bu seıionin şampiyon namzedlermi duıı kaldıkları otelde ziyaret ettik. Sefer için hazırlık yapıyorlardı. Tdth tatlı gülen Vahab Özaltaydan tutun da hepsinin omzunda ayyüdızımız vardı. Hepsi neşeli ve sıhhatU idiler. Gidecek eklp Frankfurt yolcuları 23 kişiden mürekkebtir. Ekipin başında, kurmay alKay Nezihi Fırat bulunuyor. Bnb Fehmi Erol ve üedii Çakır idaeci; Vahab Özaltay antrenör, Nec mi Erkan masör, îhsan Karakaş tercüman, Tarık Satan da mutemed olarak kafilede yer alıyor. 16 kişilik sporcular kidrasu ise: •Mustafa Ertan, Şehmuz, Sabahaddin Erdeniz. Nüzhet Ökden, Rıza Palaska, Rıdvan Bolatlı. Suad Kaledelen, Vasıf Çetinel, Rurhan Sargın, Turgay Şeren, Ali Beratlıgil, Coşkun Öz«, Rober Eryol, Nedim Günar, Akgün Kaçmaz, Sej'fi Talay> dan mii rekkeptir... Kafile bugün Frankfurta 1955 dünya ordular futbol orcdan otobüsle maçın yapılacajt Wiesbaden'e gidecektir. Takımunız 3 martta Amerika ordu takımı ile yapacağı karşüaşmayı müteaîub 5 mart ta yurdumuza dönecektir. Ankarada yapılacak kampı müteakıb takımımız Amerikajn 50 mağlub ?den üolanda takımı ile karşılaşacakttr. Seçmeleri kazandığımız takdirde 27 martta Lizbonda yapılacait finallere iştirak edecektir. sampivotılueunu kazanan Ordu takımınuz Namzed futboleular dünkü mactan evvel İkinci d«vreye her iki takım da tadllat yaparak basladı. Kırmızı: Turgud Fehmi, Tuncer trzet, Sabri. K. Dursun A. Rıza, Mehmed. Vedad. Mustafa. Sükrü. Güres Federasyonu Baskanı Vehbi mesi görüşüldü. Değişiklik olarak da Lâciverd: Alâeddln Yakub. Yılmaı Emre F. İ. L. A. (Federation înter maçlarda beraberlik usulü kabul edilCemil. Ahmed. Vedad Erdoğan. Fik national Lute Assosiation) Beynelmilel dl. ret. Tolgay. Kaya, Rıdvan. Mayıstaki organlzasyonun iyi yapılGüreş Federasyonunun toplantısına kaBu devrede de her ikl takımda Ve tılmış ve yurda dönmüstür. Kendis ile masına gayret edeceğiz. Şampiyonaya dad Dk. 51 ve Yakub (Penaltıdan) Dk. görüsen bir arkadaşımıza Emre: «Dün bütün Avrupa takımlarından maada N vasıtasile bir gol attılar ve neticede ya kupası güres sampiyonasının merole Rusya ve Japonya da katılacaklardır. kırmızı takım sahadan 32 galib ay ketimizde yapılmasına karar verildl. 25 Her iki stiideki takımımızı genlj rıldı. mayısta başhyacak olan şampiyonada şekilde eleraan deneyerek seçeceğiz» Önümüzdekl günlerde yeniden 3035 ilk üç gün serbest güresler yapılacak; demistir. V. EMBENİN BASIN TOPLANTISI oyuncu çağırılacaktır. Bu yeni eleman 28 mayısta güreş festivall yapılacak, Avrupadan dönen Güreş Federasyonu lara. dünkü maçta seçilen oyuncular 31 mayısa kadar İse grekoromen karbaşkammız Vehbi Emre bugünlerde bir <U iltihak edecekler ve Ankara İzmir sılasmaları orgarize edilecek. lle deplasman maçları yapmak üzere Bu seferkl toplantıda güreslerin mOd basın toplantısı yaparak izahar.a bulu18 kisllik bir kadro kurulacaktır. deü 15 dakikadan 12 dakikaya indirü rtacaktır. 48UiiDiiııııınHiıiJiııııınııııııııııtıi!iıuıi!iıımmnnnnmıııımıtnııııifT(iııııııııtııiM nniMiııiHiııttıtıuııuıuuuuuıiımuııınınıınnTnınıırmııınııııtnnıı Dtinya Kupası Güreş madarına hazırlanıyoruz İ. Spor bugün Vefa ile karsılaşıyor olmak için gidiyoruz. Amerikanın za Alb. Fıratın Ekip başkaııı albay Fırat: «Bütün yıf bir takım olduğunu tahmin ediçocuklar moral bakımından çok iyi yorum. Top yuvarlak ama, inşallah ler. Maça (Dünya şampiyonluğu) un galibiyetle döneceğiz.» Frankfurt yolcularma iyi seyalıatvanımızla gidiyoruz. Millî maçın galibiyetinin müspet tesirleri altında ler diliyor, muvaffakıyetle dönmelerini teırienni ediyoruz. yız. Erdoğan Arıpınar Takımımız, şampiyon olan ordu takıraunızdan çok daha kuvvetli durumda. Inşallah yurda yüzakı ile döneceğiz» dedi. Mustafanm sözleri Takımımızın kaptanı üsteğmen Mus tafa Ertan, arkadaşlarının hislerini şu cümlelerle ifade etti: Muvaffak ıımıııııııımffliıırjınunıııunnraınıımımıın Haber ald^ğımıza göre Fenerbahçe Profesyonel futbol takımı iki maç yapmak üzere cuma günü İzmire hareket Profesyonel lig maçlarına bugün Dol edecektir. Fenerbahçe Bu maçlardan mahçe stadındaki İstanbulspor Vefa ilkini Altaya ikincisini ise Karsıyaka fu;bol takımlarına karşı yapacaktır. maçı ile devam edilecektir. Vefanm pazar günü Beyoğluspora mağlub olması yüzünden yeşilbeyazlı : ların bııgün İ. Spor karsısında bu ne ı ticeyi teiâfi etmek azmi lle oynamaları j beklenilmektedir. ı İstanbulsporlular da ligdekl bu kritik ; Paklstamn davetlis) olan Oç »flettmlz maçlannı 2 puan alarsk bltirmek lçin Aydın Onur. Fahir Özgüden ve Erdal çalışacaklardır. Bu maça laat 15 te ba} j Akkan dün akşam saat 19.30 da uçakla lanacaktır. I Karaşiye haTeket ermişlerdir. ııuııiiMiıuınıınıntrmniHiMimHiııırnımıınmıımırmımııııiııinııiMiıııııııııııııııııııııımıııınııımıumnnDifliı^ Fenerbahçe İzmire gidiyor (29 Şubat 1956) Istanbulda Şeref stadında meshur Cek takımı Sparta'nın Ethem Yavuz. Vedii Saim. Necdet. Çaci Süleyman. Hikmet, Kemal, Şeref, Şükrüden kurulan Beşiktasa 03 yeniiişinin 8 inci; Atinada Akdeniz futbol sampiyonası dolayısile Salâhaddin Naci. Müzdat Esref. A. İhsan, Nusret Erol (Burhanı. Receb. Şevket, M. Ali, Abdullahtan kurulu Türk railll takımının Yunan milli takımına 13 yenllisinln 4 üncü 3 aflefimiz Pakisfana gittiler yıldönümüdür «ıııım»mmıiiiHUNUimuMiHUuuııııniHiımı«B AVRÜPA*HM B N O Ö Z D E RAVATOLU BVİNİZIN HBP INŞAAT İLANI T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: 1 Kapah zarf ile eksiltmeye konan İ5: Aşağıda isimleri yaz: ı ajans lojmanlı hizmet binalandır. Yeri: Ilk Keşif Tutan Geçici Teminat 1 Çeşme 251939.50 Lira 13827.58 2 Eşme 147088.75 » 8604.44 3 Sungurlu » 20774870 11637.44 4 Ardahan > 241123.50 13306.18 5 Sarıkamış 217505.25 » 12145.26 2 Eksiltme 15/3/195P perşembe günü saat 16.00 da Ankarada Genel Müdürlük binasında toplanan inşaat ihale komisyonunda yapılacaktır. ) 3 Bu işe aid eksiltme dosyası Ankarada İnşaat Müdürlüğünde, İstanbulda Galata, İzmir, Uşak, Çorum, ve Kars şubelerimizle her işin aid olduğu ajansta bedelsiz olarak görülebileceği gibi eksiltmeye iştirak edebilecekler bu dosyalan beheri (10) lira mukabilinde Ankarada İnşaat Müdürlüğünden satın alabilirler. Eksiltmeye iştirak için dosya satın alınması ve almdığının makbuzla tevsiki şarttır. 4 İsteklilerde aranan şartlar eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesinde yazılıdır. 5 İsteklilerin resmî tatil ve bayram günleri hariç ihale gününden üç gün evvel Ankarada Bankamız İnşaat Müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgeleri almaları şarttır. 6 Postada olacak gecikmelerden dolayı istekli bir hak iddia edemez. 7 Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih hakkını muhafaza eder. (2247) ATİNA ROMA MÜNİH MİLANO vo LONDRAYA Dflnyanın en.tecröbeli tngiiiz piiotlarınm idare errtgJ Tayyarelerlle uçunua •Auna •• Roma'dan Paris, Madrid > ve AvTupa'mn * v ba$hca ^birJçrhıe aynı günde varabflirstnu. • CUMARTESIDEN ^ * MM Ututna RUton Rotel Barbijr* tstmbdt TeL • 4S4263 • B T ^ F S ' Zaler Meydmı Tenişelılr Ankara TeL ^ 28402AVKUPA'NIN EN MÜKEMME1 RAVA PtLOSU 1TIBAREN Dünyaca tanmmış PATRAŞ Revüsü ve İ s p a n y o l dueti S E M İ R A M İ S ' t e Tel: 48 58 91 1 Lisan bilen dolgun maaşlı bir memur alınacaktır. 1 Müessesemizde dıs ticaret işlerinde çalıştırılmak üzere ingilizce ve fransızcaya vâkıf en az lise veya muaaili okullardan mezun olanlar arasında imtihanla bir memur alınacaktır. İmtihana girebilmek için: a) Askerliğini yapmış olmak, b) Memurin Kanununun 4 ve 5 inci maddelerindeki evsafı haiz olmak. 2 İmtihan 19.3.1956 pazartesi günü saat 15 te Bursada müessese merkezindr yapılacaktır. 3 İmtihanda kazanacak elemana imtihandaki göstereceği muvaffakıyete göre yüksek ücret verilecektir. İcabında lojman da verilebilir. Taliblerin nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik terhis tezkeresi, en son fotoğrafı ile, varsa noterden tasdikli diploma sureti ve hizmet belgelerini dilekçelerine ekliyerek en geç 17.3.1956 cumartesi gününe kadar müessesemize ibraz etmis olmaları muktezidir. (2372) Soüuk Algınlığına Karşı Faydalıdır Sümerbank Bursa Merinos Yiinlü Sanayii Müessesesi Sadece "ampul,, demektense, EDISON isteyiniz! Anadolu Bez Tüccarlarmın Nazarı Dikkatîne: FEVKALÂDE FIRSAT 1 • Valikonağı caddesinin en müstesna yerinde, deniz * rnanzaralı, 9 metre cepheli, 7 kat inşaata müsadeli fevkalâ de arsa. 2 Beyoğlunda, % 10 iradlı. 28 odalı. 5 dük | kânlı, muazzam ı§ hanı, 3 Beyoğlu, Yüksek Kaldırımın en faal yerinde, üzerine 4 kat inşaat yapmak için imar durumu mevcud mağaza. cok uygun fiatla satılmaktadırlar. 4 Mülk karşılığı ipotek para istiyenlerin de, lutfen büromuza müracaatlan rica olunur. Avsar Emlâk: B • • 44 92 37, Taksim, Taksim Meydanı kat: 1 No: 12 • • • Satışa hazır E90 ve D90 kaput bezlerile fabrikamızın çıkaracafı sair bez mamullerinin vilâyet mümessilliklerinden bir kaç münhal yer kalmıştır. Müsaid şartlarımızı öğrenmek için aşağıdaki adreslere müracaatınız menfaatı iktizasındandır. Özbucak İstanbul Bürosu Sanayi ve Ticaret Alfey Komandit Şirketl T.A Ortakhgı Galata Velialemdar Han Fabrikası ADANA Kat 5 No: 21 İSTANBUL SATILIK ARSA İskendenrnda Mareşal Çakmak Caddesinde ve şehrin en mutena yerinde acele satılıkbr. Müracaat yeri: Büyük Çarşı numara 62, P. K. 287 tskendcnm Soguk algmlığından mütevellit ıstıraplara karşı Vicks VapoRub'ı göğüs ve sırta sürünOz. Vicks VapoRub cildi ısıtarak göğüs oğrılarına karşı faydalı olur. VAPORU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle