12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 Şubat 195« CUMHCRİYET &O H A E R LE bugün (evet) diyecek mi? Washington, 28 (R.) Başkan Eisenhower'in kasım 1956 seçimlerine Cumhuriyetçi partinin başkan aday olarak tekrar iştirak edip etmiyeceği hususunda yarın kat'î bir açıklama yapması beklenmektedir. Ciddi bir hastalık geçirmiş olan Eisenhower'in yarın basın toplantısında bu hususta izahat vermesi muhtemeldir. r BİR DAKİKA: Balkan Paktının Amerikaya bir seyahat Konsey toplantısı nasıl hazırlandı? •• talyan Cumhur Başkanı Gronchi, Beyaz Sarayın misaCiri olarak Birleşik Amerika başkentinde bulunuyor. Böyle bir ziyareti iki taraf da arsu ediyor, iki taraf da buna büyük ehemmiyet veriyordu. Amerikada ttalyan aslından olan seçmenler oldukça geniş bir küileyl teşkil etmektedir. Seçim arifesinde bulunan Eisen hower, şu sırada İtalyan Cumhur ziyaretinden fayda sağy lanabileeeğini, onunla dostluğun genişlemesi sayesinde rey toplanabileeeğini hesablamıştır. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler Teşkilâtuıa daha yenj kabul edilmiş olan İtalyanın da VVashington'dan istediği ban şeyler mevcad! Rama hükumeti, bu TeşldUta alındıktan sonra şimdi de Güvenllk Konseytnde kendisine muvakkat değil. fakat dalml bir üyelik verilmesini arzn ediyonnuş! ttalyan Cumhur Başkanı bu mevznda 4merikanın kendistni desteklemesini tenıine çslışacakmjş! Fakat en mühim meseleuhı yardımla alâkalı olduğu aşikâr! Ot) yardun programlan Ue Jlgili Amerikan Mfredlerine göre artık İtalya yardıma muhtac degildir ve kendi imkânları ile kalkınmasını Jevam e'iıebileeek duruma gelmiştir. Roraa hükümrtt Cumhur Başkanı Gronchl'nin scyabatindea de faydalanarak hn Itanaati çürütm«»5p ralıtarak. veni bfr vardnn teminine teşebbfis edeeektir. ttalyan Cumhur Başkanı, . u talebleri Ue birllkte Romadan vola çıkmadan evvel neler olmuştu? Evvelâ blr Amerikan gazetecisinin Cumhur Başkanı Gronchl ıle yaprıgı mfilâkat New York basınmda yaymlamnışta. Bn mülâkat, davetnjn.eyl Romaya yollamış olan Bevaz Satayı memnun edecek şekilde değildi. Çünkü Gronchi, Amerika tarafından takJb edilen »iyasete karşı gelen görüsleri flerl sürüyor, komiinist Çinin Birleşmlş Milletler Teşkilâtına almmasun istiyor, beynelmilel polltika »ı«niTiH» Washingotn'un daha uysal davranması lâzım geldi#ini söylüyor, «ola doğru blr kayma olmasuu tavsiye ediyorda! Amerikaü gazeteci Stevens'in, Cum hnr Başkanı Gronchi ile görfistüğü tnkar edlhnemektedir. Fakat Roma. mülâkatın yanlış aksettirildiğinl beUrtmiş ve tekzib vermiştir. Buna rağraen, Amerikan basınında sert tepkiler husule gelmiş, Ud memleketin tnönasebetlermde hazorsuzlak dogmuştu. Bunim üzerinedlr U, Gıtmchi'nia Cumhur Başkanhğı seçiminln «ola doğru kaymanın blr neticesl olduğunn hatvrlatan Amerikan gazeteleri. bu zatnı ttalyan hükumetinl de temsi) edemiyeceğml beltrtmişlerdL Unutulmamahdır kl, Gronchi'nin seçiml sırasında görülen sola doğru kayma. hüknmedn teşkili sırasında görülmemiştir. Gene Amerikan basını. tekzib edilmeshıe rağmen, Roma beyanatmı mfiteakıb Gronchi'nin leya haürbtin ehernmivetini küçümsemeğe tesebbOs etmlşti. Muhtemeldir U, bu teşebbüsleri önlemek maksadile Gronchi, memleketinden aynrrrken, anayasanın bir maddesini unutuvermi«!. Ci<mhur Baş kanhk vaztfelerini senato başkanına devretmeden Amerika '.ev.ıhatine başlamıştır. Gronchi'nin, bütün salâhi yetleri Ue birllkte Amerikalı idareciler öniine eıkmak istediği aşikar! Bu şekilde hanrlanmı; nir seyahatin sonunda ne olacak? ttalyan Cnmhur Başkanı. tekzib edilen beyanatmdaki siyasî görüşlerden baalarmı terketmege razı olacak ve buna mukabil Amerikadan istedigi iktisadi yardtm hususunda tatnünkâr bir cevab an alaraktır? Ömer Saml COŞAR Kerei.1i. asiı Zrtanbul Bahkçdar Derneğinin yıllık kongresinde, kilotu 30 liraya balıîc jatılmaaımn aleyhinde bulunanlara, kızan bir üye: t Bu jekil devom etti^i takdirde, demi.j, yakmda 130 . iraya da baitfc saU.hr» Doğrudur. Ve iktiaadîmalî liyaaefiTnirin pefc veciz bir tenfcididir. Yalnız, saytn üye, yanlif «ebeb Balığın (ve diğer bütün maddelerin) bu holi nlmastnın sebebi iğne, ipük. ağ vesairenin bulunmayifi değil. Ah... O para basan mafctne yok mu? Honi o paroyt, »tpari| edmce, basıp bastp piyoTOyo «iren mafcine.' D. N. Ü Ciddi hastalıktan kurtulan Yugoslav komönist partisînin gazetesi topBaşkanbirBeyaz Saray için tekra lantı için her şeyin hazır oldnğano yazıyer namzedKğini koyup koymıyacağını açıkhyor Borba, «Beynelmilel gerginliğın aBelgrad, 28 (A.P.) Yugoslav k o dikkatini münist partisinin gazetesi olan Borba, zalması Balkan paktının dün Balkan paktı konseyinin toplan bugüne IraHnr iVımnl edilen sahalara rnası için her geyin hazır olduğunu çevirmesini sağlıyacaktır» demekte dir. yazmıştır. Gazeteye göre Yunan seçunleri v e Türkiye, Yunanistan v e Yugoslavya arasında kurulan üçlü pakhn ü Türk parlamentosunun 6/T eylul hadiselerinden zarar görenlere tazjnirai çüncü y ü d ö n ü m ü dolayısile yazılan verrr.tğe karar vermesi Balkan pakt' bir makalede, «Balkan paktının e Hariciye Vekilleri konseyinin tophemmiyeti gittikçe artmaktadır> d e n lanmasına mani olabüecek ptLüzleri mektedir. ortadaa kaldırmıştır. «•umıımilHIIHIIIffllllllllllllllllllllllllinillNillliniMllllımımınıı rtev San Francisco, 28 (AJ*.) B. Amerika temyiz mahkemesinin baj hâkimi William Denman, ölüm hücresi muharriri Caryl Chessman'ın temyiz talebini kabul etmistir. Hâkim Denman, Chessman'a Los Angeles yüksek mahkemesinde tam hak verilmediğine hükmetmiştir. Chessman, 1948 de kaçırma, cinsi sapıklık, haydudluk ve haydudluğa teşebbüs suçlarından mahkUTn olmuştu. tki yaralama ile sona eren ka çırma vak'asından dolayı idam cezası verilmişti. Chessman, San Quantin hapishanesinde geçirdiği müddet zarında iki kitab yazmıştır. Birisi, «ölüm hücresi» dir. Kitablardan ikincisinin basılmasına hapishane idaresi ınüsaade etmemistir. B. Amerika temyiz mahkemesinin toplanıp Chessman'ın talebini görüjmesi için aylar geçecektir. Mısıra giden Rus Ölüm hücresi adlı Fransanın bir numa hıristleri çoğaldı Londra, 28 (Usis) Daily Mail ga kifabın mıellifi seh ralı haydvdunun zetesinin bildirdiğine gelen Rus za Filmin bütün Amerikada göstegöre, son manlarda Kahireye turilmesi için de hazırlıklar ristlerinin sayısı nazan dikkati çekafası kesildi aadan kurtulnyor mu? kecek şekilde artmıştır. Geçen eylul yapılıyor Paris, 28 (a.a.) Bu sabah Paristeki Sante hapishanesinde Fransanın bir numaralı haydudu olarak tanınan ve iki kere idama, müteaddid defa da müebbed hapse mahkum edilmiş olan Emile Buisson'un kafası giyotinle kesilmiştir. Verilen rom kadenini reddeden ve ölmeden önce iki cigara içen haydud. masum olduğunu iddia etnuşur. ayında Çekoslovakya ile Mısır arasın da silâh andlaşması aktedildiğinden bugüne kadar 230 rurist Kahireye git miştir. Bir yıl önce aynı devre zarfında demir perde gerisinden Kahireye yalnız 38 turist gelmişti! Gelenlerin Çek pasaportuna « h i b olduklan görülmüştür. Fakat bunlann Rus olduklan zannedilmektedir. terilen yeni dokümanter «Atatürk Bir milleün adamı> filmini seyreden ler arasında Ortaşark delegeleri de bulunuyordu. Ortaşarkın Amerikan dostları tarafından hazırlanan 28 dakikalık renkli filmde modern Türkiyenin kurucusu olan Atatıirkün parlak hayatı gösterilmekte, Celâl Bayarm başkanlığma kadar olan Türkiyenin kısa bir tarihçesı de verılmektedir. Filmde Ortaşarkm Amerikan dostları başkanı olan ve gazetecilik yap| tığı devirde Atatürkle tanışarak bir mülâkat yapmağa muvafak olan Dorothy Thompson konuşmaktadır. Filmin bütün Amerikada oynatılması için hazırlıklar yapılmaktadır. Bu film Türkiyede de gösterilecektir. Gösteriden sonra bir kokteyl partı verilmiştir. B. Amerikada Türk Haberler Burosunun başkanı Nuri Eren, şeref misafiri olarak ağırlanmıştır. Toplantıda gazeteciler ve kordıplomatik mensubları da bulunmuşlardır. Türk Haberler Bürosu tarafından geçen hafta gösterilen, «istanbul Si hirli şehir» filmi de bütün Amerikada oynatılacaktır. «İstanbul Ftlmi» çevriliyor New York, 28 (AJ5.) Üniversallnternational film şirketi tarafından bugün açıklandığına göre Errol Flyn ile Alman yıldızı Cornnel Borchers dstanbul» adlı bir filmde baş rolleri oynamak üzere bir anlaşma imza etmislerdir. Film, renkli ve 3 buudlu olarak hazırlanacaktn. Atatiirk filrai New York'ta gösterildi New York, 28 (A.P.) Dün gece Bırleşmış Milletler delegelerine gös fîÜRX TİCARET BANKASINDAN) I 28 şubat 1956 salı günü İstanbul İkinci Noteri Ümran Nazif Yiğiter huzurunda yapılan çekilişte ikramiye • kazananların listesidir. Kadıköy şubemizden 2196 numaralı hesab sahibi bay: SELIM RAGIP EMEÇ'e Beynıt 28 (a a.) Melikofun bajkanhgındaki Sovyet mütehassıjlarından mUteeekkil heyet ile Lübnan Ekonomi Vekill Nazin Bezri ırasında bugün oereyan eden «orüsraeUr sonunda alınan mâlümata gore Sovyetler Birligi Lübnana geni} mikyajta bir ekonomik ve teknik yardırada bulunmayı teklif etmişleridr. LÜBNANA AMERİKAN TARDIMI Washington 28 (a.a.) Umumiyetle lyi haber alan kaynaklardan ogrerıildigine gSre Birleıik Amerika hükubmeti Lübnana karayollarının insaıı hunuundaki progTamını gerceMetlrebllmed için 1956/57 d« bej mllyon dolarlık hususl mahiyette bir iktiudl yardırada bulunfflak imkinını halen tetkik etmektedir. Sovyetler Lübnana ekonomik yardım teklif etmisler 20.000 Şubeti Şişhane Beyoğlu Galata saray Hanralar İstanbul tstanbul İstanbul Cihangir Yüksekkaldınm Cebeci Ankara Adapazan Aydın Çarşıkapı Erzurum E&kişehir Fatih Gazianeb Konya Lâleü Mersin Osmanbey Söke Tarsus Trabzon Zonguldak Alünbakkal Beşiktaş Fener Fındıkh Halıcıoglu Kuruköprü Şişhane Adana Antalya Aydın Bolu Bursa Ceyhan Düzce Galatasaray Gazianteb Gerede İstanbul tzmir Izmit Küçükpazar Mersin Sivrihisar Trabzon Alünbakkal Bebek Beykoz Hahcıoğlu Kasımpaşa Üsküdar Samanpazarı Yenişehir Sarraflariçi Eşrefpaşa Tepecik Şişhane Beyoğlu Adana Adapazan Antalya Bolu Bursa Ceyhan Çarşıkapı Düzce Fatih Gerede Hasırcılar tstanbul İzmir tzmit Küçükpazar Lâleli Osmanbey Sivrihisar Söke Tarsus Trabzon Zonguldak Bebek Beşiktaş Beykoz Cihangir Fener Fındıklı Halıaoğlu Paşabahee Levend Üsküdar Yüksekkaldınn Samanpazan Yenişehir Cebeci Çarjı Alsancak Eşrefpaşa Sarraflariç Kuruköprü Tepedk 172 7621 2681 461 4787 9436 4542 439 14 481 1029 1514 89 1842 181 4475 2773 1728 80 S495 969 3111 536 1722 187 528 285 854 601 2083 1759 156 414 4221 2432 300 702 236 292 1140 «15 801 382 10445 2835 887 834 761 610 2612 964 720 688 911 3 2436 2526 522 298 780 192 376 1823 4060 2753 2234 569 1325 725 57 471 4195 2605 27 461 15829 3194 2720 4001 4729 3108 4036 426 1969 1748 3808 67 1433 105 313 206 7 745 551 194 1898 6428 3993 206 154 1099 4007 412 1225 158 He*ob No. Adı v* my adt LİR Ikramiyesi 1.000.1.000.1.000.1.000.1.000. 1.000.1.000.1.000.1.000.1.000.500.500. 500.500.500.500.500.500. 500.500.500. 5(KL 500.500500.500 500.500.500.500. 500.500. 250. 250.250.250. 250. 250. 250. 250.250. 250.250.250.250.250.250.250.250250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250. 100. 100.100. 100. 100.100. 100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100. 100.100 Samsnn Balediye Meeüsinde bir hâdise Samsun, 28 (Telefonla) Bugünkü Belediye Meclisi toplantısında, parar yerinde Hürriyet Partili bir zatın bahçesinde ruhsatsız baraka vap j tırdığından dolayı D. P. li bir aza, ' verdiği takrü ile reisi, kanunsuzluk ve iltimas yapmakla töhmet altında bırakmas fizerine aert münakasalar olmuştur. Reisin verdiği izahata rağmen takrir sahibi iddiasında ısrar etmis, bunun üzerine Meclis kararile takrir sa hibi toplantıdan çıkarılmıştır. Bulgar Elçisi, B.M.M. Reisini ziyaret etti Ankara, 28 (a a.l Bulgaristanın Ankara Büyük Elçisi Ekselâns Milko Yonejv Tarabanov, bugün öğleden evvel Büyük Millet Melcisi Reisini makamında ziyaret etmistir. italyan Cumhur Başkanı Beyaz Sarayda Washington, 28 (R.) Resml bir riyaret Için buraya gelmlş olan 1talyan Cumhur Başkaıu Gronzi bu akşam Beyaz Sarayda Başkan Eisenhower Ue görüşmelerine başlamışür. Reisicmuhura ttalyan Dıj Bakanı iWartino da refakat etmektedir. Izmir tiyatrosunun kadrosu genişletilecek tzmir, 28 (Telefonla) Şehrin tiyatrol mevzuu yeni bir sahaya girmektedir. Belediye Meclisi, «Ara» tiyatroya 30 bin liralık yeni bir yardımda bulunmayı kararlaştırmıs ve bu yardrrmn bir meclis komisvonu vasıtasile kontrolünü uygun çörmüg tür. Belediye Reisi önümüzdeki <ünlerde Ankaraya giderek tiyatro mev zuunda Maari Vekâleti ve Devlet Tiyatrosu ile temaslar yapacak, «adronun takviyesi yolunda imkânlar anyacaktu*. «Ara» tiyatro halen Cevad Fehmi Başkutun «Haroutta bir Amerikalı» adlı piyesinin altıncı ha* ta temsillerine büyük muvaffak». yetle devam etmektedir. ö . L. Bengü S. Yünel M. Öksüz Ist Esnaf Hst Y. P. F. Arap A. Bulkat Getronagen Kli. Y. C. T. T. B. Emekli Sand. H. L. Dördüncü Ankara Tıb Fak. Y. D. S. Anıl M. Uyan R. K. tnceoğlu A. Kancal M. Deligönül S. Uzyaka H. Karasu M. Kıtır F. F. Uğur M. Esen D. Uysal S. Hantman S. Şanb L. Kolukırıkgü H. özel İ. Hilâler T. T. B. Emekli Sand M. Süzer K. Balruh A. Anlar N. Buran A. Alanur S. Gönen E. Aydnı A. Yalınlı Z. Öktem M. Erder M. Tinç C. Mülâzimoglu M. Şengül E. Dinçlioğlu V. Eryol ' K. O. Altıntaş T. Aysev S. Nalbant H Güney Ani. Yard. Derneği N. Yuncacı B. Mızrak M. Tosun L. Zeren S. F. Nıgâr A. Turan S. Andiç M. Berkan K. Uysal t. Kına F. Berkem V. Dinç A. Hatiboğlu M. Bahçeü S. Göknar U. Pesis A. Aral İ. Ayll P. Bellik A. Karakaş S. Altu B. Atalay Y. Birer O. Barut A. Uysak A. Hocaoğlu A. Cefekir Esnaf Hst Yr. C. F. Subaşı K. Amado F. Düzgün M. Doğumca H. B. Alknı R. Ar M. Kaya F. Kocagöz F. Kar» t. Toksakal Z. Kırlangıç M. Karaman F. Ateş P. Bahçe tspr. Fb. tşçj Koruma Sandığı E. Ayastopoı C. Güldoğan M. Tamer B. Aktuf F. PilgirU H. Dilber S. Alp S. Güröz H. Armağan R. Yanıker A Bekçiogta Ü. tçel M. Palandök F. Gurbüz M. Eryünln tstanbul Hilton otelini işleten «Hilton Hotels» şirketinin direktörü Ccnrad N. Hilton, Cornell üniversitesine bağlı otel idareciliği fakültesıncıe sırf yabancı tebaalı talebelere malısus olmak üzere bir burs hdas emıiştir. Birleşik Amerikadak.'.ere ılâveftn Türkiye, tspanya, Puerto Rıco ve Meksikada otel işleten; fCanada. Küba ve Mısırda kendisine devredilmek üzere inşa edilmekte olan oteüerın hazırlığını yapan; Londra, lioma, Ba tı Almanya, Haiti ve Toky^Kİa müstakbel otellerin mukaveleleruıi ımzalamış bulunan «Hilton Totels» ?irketinin ilk bursunu, Yeni Delhıden gelen Prithipal Sigh Lamba kazanmıştır. Burs, bir seneliktir. Türkiyeye büyük bir . ıunaohet ve saygı besliyen Mr. fîilton, cnümüzdeki senelerde bursun, bir Türk gend tarafından kazanıldı|ını g'iımekle bahtiyar olacağını «öylamıştır. f Bursun verileceği alebe, heı sene burs komitesi tarafından, tavrı hareketi, çalışkanlıfı ve basaııları nazan itibara alınarak seçılmektedir. Miiton yabancı talebelere mahsus bir burs iflıdas etti en değil, herkes bunu istiyor. Bize deniyor ki: Dişinizi sıkın! (Vallahi dkıyonu) bu lorluklar geçecektir. Pier Angeli, tayyare sirketinden Dünyada havalar ısmacak t l d e şn yatırımlann tesisleri bitsin. 1 milyon lira tazminat istiyor üneşte vukua gelen muazzam inHer yer gül gülistan oiacaktır. Altı eşhur sinema yıldızlaruıdan Pier filâklar, sıcak havalann gelmesi«enedir hep bu hikâyeyi dinledik. Lâ Angeli, tayyare içinde vukua ge kin altı senedenberi elimizde lira une yardım edecek midir? Bazı ılım adamlarma göre, binlerce hidrojen len ufak bir kazadan dolayı Ameri faldıkça ufaldı. Karşımızdaki mal bübombası infilâkı kudretinde bulunan kanın mühim hava şirketlerinden bi yüdükçe büyüdü. Bugün o hale gelbu güneş infilâklan, arz üzerine ya ri aleyhinde tazminat davası açrrvş dik ki; gazete basacak kâğıd buluğan kozmik şııalan arttırdığından FI ve bir milyona yakın Türk lirası ıs namadığı için hükumet sahifeleri cak havalan da getirmesi muhtenıel temiştir. tahdid etti. Mürekkeb bulunmaz oldir Los Angeles gazetelerinin verdikie du. Makine parcalan kimva tibi ekÖnümüzdeki günlerde ^oğ'ikların ri malumata göre, kaza, geçen yaz sildi. Kıymetlendi.. derken büsbütün hafiflemesine ve sıcağın gelmesine in vukua gelmiştir. Kaza dedıkleri de, yok oldu. İthal malı diye bir şey kaltayyarenin içinde yürürken artıstin madı artık. tizar edilmektedir. Cebinde parası olan a'a^ak bulatökezleyip düşmesidir. Pier Angeli o * * * sırada çocuk beklediğinı. bu kaza yü mıyor. Fabrikalar ham maddesizlikten zıinden anrıe olamadığını belirünışir. duruyor. Şehirlerde nakü vasitalan L'şaktan efendisine kalan miras yan yanya eksildi. İçerideki gida ve fngilterede ismi açıklanmıyan bir l dAvukatının kaydettiğiue göre, D U )ıâ İlk maddeleri blr kaç misli pahalan,l Sn6v u u l l m " *«y<K»ısme »o™, bu ™I ,..j .u:u mnn TV;.V H,.I,V M , tayyare hava bofluklarına ras* dı. Pahalılık artık blr eza ha'inden * lord takriben 1000 Türk liralık bir mirasa konmuştur. Lord, bunun ne I ladığı sırada vukua gelmiştir. Pier bir alay mevzuu sekline girdi. Kimse reden geldiğini araştırmış ve geçen | Angeli'ye göre. hostes böyle boşluk bir yere «idemez. kırk paralık döviz lerde ölen uşağınm kendisine bu pa j lann mevcudiyetinden yolculan ha alamaz oldu. Umumi sıkınti karşısmda refah bir ayıb. bir suç haline rayı buaktığmı hayretle görmüştür. berdar etmeliydi! Davanın ne şekilde sona ereciği geldi. Daha ne diyeyim: Sıkmtryı taYıllarca lorda hizmet etmiş olan uhammül edilir hale getirmek irln, şak. vasiyetnamesinde şöyle demek merakl=ı beklenmektedir. bolluk mtijdecisi dlye vasıflandırd'k. tedir: Durumun bozukluğu muhakemele« Her ayın birinci günü maaşırimizi de. sözlerimizi de allak bnlîak mı veren ve böylelikle patronlar için etti. Tezadlar mantık, mantıklar mubir örnek teşkil eden lord hazretcalata, ilimler turfa oldu Hepsine lerine karşı son vazifemi ifa etmek eyvallah diyeceğiz . Ama birl çıksa istiyorum.» da: * * * Bak birader, biz 100 lira şu İse Ölüm karşısında kadmlar yatırdık. İki sene sonra burası şu kadaha cesur! dar mal verecek. Bunu biz şu kadara « İdam sehpası önünde kadmlar, satacağiz. Bundan bu kadar dövlz )>]erkeklerden daha cesur oluyorlar!» de edeceğiz. Onunla da şu borcu. ba Bu şekilde konuşan. geçenlerde isDıtiyaei kapayaea^?7' de«w Inanmasak tifa eden Irttriliz cellâdı Mbert Pierda mfinakaşa edehiloceJHz . Buna repoinffır tngilterede idam cezası diyen yok!.. Sadere bize: ka'dırıldı&ındsn istifasmı varen *.l Dayanın.. kul sıkılmadan Hızır bert şimdi Lsnca^nire'de bir r"«vhayetlsmez. dlyoriar.. ama göriiyonu YAZISIZ ' ne işletmektedir. Sabık collâd Eınpire ki. yetişmek istiyen Hızınn yolunu ' News adlı tnrilİ7 »a7ît35İne >'«rdiS kapamışlar... adamı yak!a;tırmıyorlar. beyanatta: «cinsi " âtif» in aynı za• Hızır. akıldır. tedbirdir. fikirdir, manda kuvvetli olduSunu ileri sürben bunu lütiyorum. herkes bunu ismüştür. tiyor. Biz hattâ Nasreddin Hocanın; Borclusuna: * * * Yol kenanna karacalı ekthn. SeÇok garib bir tazminat davan neye büyiivecek. kövün koyunlan l ^ a n s m ı dövmek is+erken elinden gellp (reçerken o calılara ytinleri ta*^yaralanan işçiye, çalıştığı müessekılarak. Onlan toplayıp satacağnn. se «iş kaza«ı» tazminatı vermekle mü Ankara, 28 (a.aJ Milll Müdafaa Parasile borcu mu vereceiim! demesi kellef midir' Vekâleti Temsil Bürosundan bildiril seklinde bir izaha dahi ranrız; ama bu dahi yok . Hâdise. Fransada Lille şehrinde vu miştir: tste plân, plân! diye tatıranlarm kua gelmiştir. Bir fabrikada çalışmık Bir kaç gündenberi bazı gazetelerta olan Buret adında bir işçi, aynı de ordumuzun büyük kumanda ma lstegi bu! fabrikanm diğer bir servisinie vazi kamlannda yapılacak değişikliklerB. FELEK fe gören karısınm yanına gitmişti. den bahsolunmakta ve hattft gelisi R. J. rümuzile yazan okuyucumoza: Evvel âhır tabirini bilirim. Bunu az Diğer işçiler, karıkocanm kavgalı ol güzel bu kumandanlann isimlerile ta duklannı, hcşanma davası açıldığını yin yerleri dahi beyan olunmakta çok okur yazar olan herkes bilir. Bahsettiğiniz makalemlzin müsveddesıni bildiklerinden araya girmek istem ; ş du. eski harflerle yazmıjtım. Diıerken müler ve o sırada kadın da oradaki bir Henüz bu hususta çıkmış bir karar rettlbler Ihır kelimesinl Shar dizmisler. odaya girerek kapıyı kilidlemişti. Bu namenin mevcud bulunmamasına rağ mujahhih de gormemis Yanlış çıkmış. ret. kapıyı açamayınca bir yumruk men bu gibi haber ve tefsirlerin, ku Dikkatinlze tesekkur ederim. B. T. indirmiş ve elinden ağır surette ya manda makamlarının huzunmu teralanmıştı. Bunun üzerine Buret "nü dirgin eyliyeceği gözönüne alınarak essese müdürlüğüne rMsvurm ış «tiş taayyün eylemiş bir esasa müstenid kazasu ndan bahsederek tazminat bulunmadıklarının tavzihine lüzum taleb etmistir. hâsıl olmuytur. İşçi Sigortalan mahkemesi, karısını dövmefie çahşırken yarnlaain .şTütün kanser yapar mı, Bogazdan içeri giren bir mayin çinin tazminat taleb etmek hakkıru evvelkl gece Sarıyerde bulunmu? ve yapmaz mı? haiz bulunmadığını ilân etmistir. zararsız hale getırilmKür. New York, 28 (a.a.) Tütün «aRüşvet veren şoför yakalandı **• nayii araştuma komitesi başkanı Vılâyet Tevzi BUrosunda dun bır n«Hartnett, iigaranın kanscr hastalığı vet h&duesi cereyan «tmistir. Pendıkte * Tahtadan harb gemiai Inşası yarattığına dair doktor Graham'm Balıkçı gokagında 11 numaralı evde tekrar başladı ahtadan harb gemilerinin tarilıe verdiği raporu tenkid ederek, bu ra oturtn jotor Ahmed Aydar, dun kenkarıştığı zannedilir! Fakat Lon pbrda ileri surülen iddialarm sıhhatli dlıinı laatik verilmesi için. bir zarfa dra basınına göre, tngiliz lezgâlıların incelemelere istinad etmediğini, hay koyduğu 150 ilrayı, odacı $aban Demirvanlar üzerinde yapılmış bir kaç de baş vasıtasile Vilayet Tevzi Burosu Başda 1956 yılında tekrar tahtadan harb nemenin kolayca kıstas olarak kabul kanına gondermi$tir. Başkan zarfın içıngemileri inşasına başlanmıştır. Ingi edilemiyeceğini bildirmiştir. deki parayı görur gormez telefonla duliz mühendisleri akaju ağacından yarumu poliM bıldirmıstir. Kınlaym feiâketzedelere pılan yeni mayin tarama gemilerinin Tıkalanan şoför Ahmed Aydar bakkında tahkikata başlanmıştır. son derece dayanıklı olduğunu, mayardımlan yinlere mukavemet ettiğini, tecrübe65 şahidin dinleneceği dava Son zamanlarda vuku» gelen zelzele. lerin müspet neticeler verdiğini an •eylib. «iddetli kıs ve Gerzedeki büyük Bundan bır müddet evvel Kâgıdhane yangın felâketi dolayısile Kızılay Ge koyünde koy muhUrı İsmaili oldurmeya latmışlardır. Fakat ilâve edildiğine göre, mayin ne] merkezi tarafından geni$ miktarda tesebbüs eden Ismail Yörügun duruşnakdt ve aynî yardımîar yapılmaktadır. masına dün 1 inci AJır Ceza mahkemetarama gemisınin dışı akajudan ise Dun Kızılay İstanbul Temsil heyeti sinde devsm edilmjştır. de, içi gene alüminyum plâkları de başkanı Dr. Ömer Faruk Sargııt yapDunkü duruşmada 9 şahid dinlenmiş* kaplanmıştır. tıjı basın toplantlıında bu yardımlara tlr. Daha evvelki eelselerde dınlenen 40 Hemen hemen 75 yıldanberi tahta aid rakamlara tstinad eden geniz İzahat şahid ve gelecek eelselerde Aınlenecek vermiştir. olan 16 sahidle. bu davadaki şahid adedan harb gemisi yapılmıyordu! d) 65 e yukselmis oiacaktır. Güneşteki infilâklar neticesi dünyada havalar ısmacak M Ben m isliyorum G Yüksek knmanda makamlarında değişiklik haberleri asılsız Boğazda bir mayin buliini.il T ALENI TEŞEKKÜR Tabab*t âleminin. vücudü Ue iftihar ettji Ordinaryüs Profesör tarafından, Cerrahpaça hastaneslnde eîim Sabahat İncenin Dekolman göz amellyatı bttyük bir hazakat ve muvaffakıyetle yapılmıjtır. Bu eçsİ7 ilim adamına burada minnet ve şttkranlarımı arze'mekle fftihar duyar, kıymetll me«al arkadaşları Dr. NAZİT İLDAT. Denizli treni, Ulaştırma HASAN NİHAD, NEZAHAT GÜMÜŞPALA. hemşlre MualU Aşkel, trfan Okulunun kamyonuna Dteer ve dijer personelin (tösterdikleri çarptı, bir er öldü büyük Ihtlmamdan dolayı alenen te$ekHlrler ederim. tzmir 28 (Telefonla) Gaziemir UNurl tnce lajtırma Okuluna aid şoför er Osman Coskun idaresindeki 15121 plaka sayıh askerl GMC kamyonu, bugün eğitim maksadile Torbalıya giderken, tzmirden Denizli ıstikametine giden trenin sadmesine maruz kal mıjtır Tren, GMC yi 4050 metre kadar sürüklemi» ve araba paramparren, Fitaş filmden alınan COça olmuştur. Hâdise sonunda şoför LUMBİA Şirketinin en son er Osman Coşkun derhal ölmfış ve çevirdiği fclmi ÎSTAKBULDA şoför mahallinde bulunan Z assuöay İLK DEFA «* da afır surette yaralanarak tedav? NACİ BENGİSU Cuma günü saat 16 da İtalyan ban vefat etmistir. Cenazesi 29.2.19SS çartstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa dıralı «Abbazia» yolcu vapuru ile samba taınü öfie namazını müteakıb de ileri •urülmüştür. Bazı Oyeler ise ayakkabı malzemesl kültesi doçentlerinden Dr. Afif Er Türkiyeden ayrılacak olan Birleşik Beyazıd Camiinden kaldırılarak EdirŞehidligine defnediHeoktir. v» kauçuk yoklutuna bir çare bulunzpn'in profesörlüğe seçimi yüksek Amerikanın Ankara eski Büyük El nekapı masını i«temişl«rdir. tssdikatan çıkmıştır. 1940 yılında Le çisi Avra Warren, Istanbuldaki dost MevlA rahmet eyliy». ipzig üniversitesinde Kilikya tarıhi j larına veda ziyaretleri yapmaktaiır. üzerinde doktorasmı yapan, ta.'ihçi J Mr. Warren, dün sabah erken saat•••••••»•••••••••••••••••»•••»••••••••••••••••• nı>z, 1940 ekim aymda tstanbul Üni lerde Marmarada balık avına çıkversitesi Edebiyat Fakültesi «Eiki mıştır. 200 kilo ağırlığında bir ton çsğ» kürsüsüne asistan oUrak gi r balığı yakalıyan Mr. Warren, bunu, î. 1944 te bu kürsünün ioçentı ol ikamet etmekte olduğu Hilton oteline muş ve on iki yıla yakın bir /aman bağışlamıştrr. h« kürsüde öğretim üyeliğini vaDmış Hilton idaresi de, 200 kilo ağırlıve son beş yü içinde de kürsüyü fii ğındaki ton balığmı antrenin hemen ler idare etmiştir. Alman clsvlet ar yanındaki bir ağaca kuyruğundan i; DINLEYINIZ keoioji enstitüsünün muharıir ?ini de asmış ve müşterilerine teşhir etmiş ifa eden Dr. Erzen, yedisi orijinal ol ttr. »•»•••»•••••••••••••••• • rıak üzere branşında hir çoft e»er ve etüdler vermiştir. Pru*e««>r kurul'rıca En kuvvetli mevzuu en büvük artistler senenin en güzel filminde toDİandılar. ve senatoca ittifakla verilen profesörlük kararı yüksek tasdiktan çıkni'strr. Yeni bir farih profesöriimiiz Eski Amerika sefiri Kabatas Erkek Lısesı Riyaziye ögret Hazır Demeğininve kongresi Ayakkabı Lâstık Satıcılan menlıginden emekli Taık Sajının kar Derneğinin yıllık kongresi dün saat 14 öğretmen rahrünnisa Kırgız, Ha te Idare heMarmarada 200 kilo deçı Orakoğullarının sevgili anneleri yetiBayazsarayda yapılmıştır.alan Oyeler tıce «eçtmini müteakıb söz I Belediye Merkez veterineri Hayrullah Milll tadil Orakogııllarının Komısyonekserisl namuslu çok ağırlığında bir balık ! cusu Şahabeddin ve Gümrukkayınvallde rısınınKonınma Kanununun tüccan tasaKırgızın müşkül durumda bırakacagını ileri sürlen salihatı nisvandan müşler ve bilhassa mükâfath lhbar müyakaladt essesesini tenkid etmışlerdir. Toplantıda SroiKA SAĞIN Icra ve Iflâs Kanununun tâdili zarureti OLUM Ayakkabı ve Lastik Satıcılan BU G E C E saat 20 de İSTANBUL RADYOSUNU Izmirde bayilere tevzi edilen çaylar karaborsaya intikal ediyor tzmir, 28 (Telefonla) Şehirdeki çav darlığı hâd safhaya girmiştir. Tekel tdaresi, imkân dahilinde bayilere tevziata devam ediyorsa da dağıtılan partiler, derhal yok olmakta ve karaborsaya intikal etmektedir. Bir paket çayın karaborsada fiatı bu r gün 6 liraya çıkmıştır. Kızımla Beraber Âğladık Bu akjamdan itibaren Yann matinelerden itibaren İ MC İ MUZAFFER TEMA TAKSİM , Prodüksiyon: ERMAN KARDEŞLER T ARZAN ve EBEDÎİ dırm'S, tahkikata derin teessür uyanVak'a muhitte baslanmıştır. İLİHE «Türkçe» | Elâzıg gazetesi neşriyat müdürii, evine giderken tecavüze uğradı Elâzığ, 28 (Telefonla) Comayı cumartesiye bağlıyan gece, Elâzığ gazetesi neşriyat müdürü, Cumhuriyet gazetesi Elâzığ muhabiri Hâdi Koçdemirin yolunu kesen fld sahıs, kendisini muhtelif yerlerinden yaralayıp kaçmıslardır. Elâzığ gazetesinin ( ncı ıegrfyat yılını idrak etmesd mfinasebetüe Avcılar Kulfibfi lokalinde gazete rcensubinine verilen akçam yemeğinden sonra matbaaya gelen Hâdi Kocdemir, bir müddet çalısnus ve evine dönmek Ozere matbaadan nyritmışbr. Evine 25 metr* kala, karanlüc aokakta arkasından saldıran iki kişinin taarruzuna uğramıstır. Hâdisenin, Hâdi Koçdemirin yaptığı neşriyat üzerine vuku ;ulduğu tahmin edilmektedir. Hftdiseye Savcılıkça elkonmustur. Yaralı meslekdasımuın sıhhl durumu düzelmektedir. altma alınmiîtır. Sinemalannda gösterilmegp b^«!anıyor. LALE ORALOGlıU TURAN SEYFIOGLU | »•••••••••••»••••••••••••••••••••••••••• Bugün SARAY »inemasında (renkli Fraruızca) MARMARA ve ALEMDARda (Tiirkçe sözlü) •••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••»••••»••••••• ı Korkunç yamyamlann dehjeti, vahşi hayvanlarla rnücadele, Yerlerimiz her seans için numarahdrr. MUUES I 8 a A. Alanur K. Burat 100.100.100. 100.100. 100.100. 100.100.100. 100.100.100 100.100.100.100.100. Baş roUerde: MYRİAM BRU, MILLY VİTALE, ANDRE LUGUET 1956 yılının en acıklı, en hissi dramı... Birbirinden güzel iki öksüz kızın faciası... Şeytan. ruhlu insanların kurduğu tuzağa düşen zavallı masum... Her sahnesi baska bir heyeoHi >«ratan ADOLPHE D'ENNERY ve EUGENE CORMON'un «msalsiz saheseris' emsalsiz filmi . X
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle