16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇAGDAŞ Antologie Hazırlayıp Türkçeleştirenler: Özdemir NUTKU Tarık DURSUN K. Ankara Üniversltesi Amerikan Edebiyatı Profesörü: ROBERT H. BALL'm önsözü ile çıktı. Fiatı 100 kuruş. Bütün kitabçılarda bulur.ur. Dağıtma ve isteme adresi ŞAİRLER YAPRAĞI YAYINLARI DİNAR AMERİKAN ŞİİRLERİ 31 mcı jnl sayı 11.348 u m h u ri yet KUSUCUSU: YUNUS NADİ Telgnrf ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanbu! No 246 Teleionlar. ümuml SantraJ Numarası: 224298, Yazı Isleri: 224299, Mabaa 224293 Birinci rç İkinci Gildler Beheri şer kuruş MUHASEBE Cevad YÜCESOY Çarşamba 29 Şobat 1956 Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitabçılık T.L.Ş. İSTANBUL bütçeler tamam Mecliste dün bütçelerin n bitti, grev hakkı görüsüldü Ankara 28 (Telefonla) B. M. Medisinin bu tabahki toplantısında Taran Bakanlığına baSli Devlet Üretme Ciftlikleri Umum Müdürlügü Ue Orman Umum Müdürlüğü bütçelerinin fasılları üzerinde müzakere acüdı ve bu bütçeler kabul olundu. Meclisln ööleden sonra akdetti&i toplantıda aid 67 Ejlül hâdisderi Mecliste r Devl«t Hav« Mevdanlan İsJetmesi adı altında katraa bütceli bir eenel müdürlük kurulması hakkındaki tasan müzakere ve kabul olundu. Ulastırma Bakanlıiı bütcesl Bu tasarınm müzakere ve kabulünü müteaklb Ulastırma bütcesinin mflzakeresine eecildi. Bu büt( Arkası Sa. S, Sü. 4 te , C.H.P. Mecüs tahkikaü istemekte ısrar etti, Başbakan: "Bu hâdiselerle hükumetin alâkası olduğıına dair delil gösterilirse insanlıktan bile istifa ederiz,, dedi ;• ; ^ C.H.P. sözcüsü Yetkin ile Devlet Vekili Kalafat arasmda çok ağır bir tartışma oldu. «utanmaz», «namugsuz». «garhos», «asker kaçağı» gibi sözler iki taraflı kullanıldı (Ecved Güresin bildiriyor) Ankara, 28 (Telefonla) 1956 yüı bütçe müzakereleri her halde şu satırlarm basıldığı sırada bitmiş olacak ve yann mutad konuşmala/ ve nutuklarla geçecektir. Bu seneki bütçe müzakereleı inin, daha evvelkiler yanındn en müluin vasfı, Başbakanm da ivarct cttıgı siW. dıdık didik edilmesi. hmen her tarafının ele alınmasıd'f. 19461950 arasmda D.P muhalefp^inin ve hızz<t Adnan Menderesin vaptiğı tenkidlerra avarırda. hattâ tama:ı zaman ondan daha da ka!it?li konuşmalann yalnız B.M.M. ı>d«W minetvekilleri ekserivoti tarafından değil, umum! efkâr tarafindan tla >lâkayla t«kib edildiği bir vtUrıadır. Müzakerelerin bu rad<ır enteresan Keçmesinde baslıci r^'3 hie $üphe siz yakın zam^n5* DP. den ihrac y ? 3 f 6 r M . H milletveknieri "vnad:Iar. Ve muvaffak da oldular. *yi hazır'anr.iısiardı, aralannda co« 5yi hatıtı!»r vaıdı. Ve Nedisten notlar Dünkü Ankara, 28 (Telefonla) Bu sabahki bütçe müzakereleri sırasmda 67 eylul tarihinde Istanbul ve tzmirde vuku bulan hâdiselerde zarar görenlerin zararlannın tazmin edilmesi hakkmdaki kanun tasarısı Dıa îşleri Bakanı Fuad Köprütünün verdiği bir takrirle gündeme alıadı ve müzakere edilerek kabul olundu. Hürriyet Partisinin fikri İlk olarak söz alan Hürriyet Partisi Manisa milletvekili Muammer A j lakant, tasanda hükumet üyelerinden Samed Ağaoğlunun imzasınm bu lunmadığını, ayrılması düsünülen tah sisatın muayyen olmadığmı ve lâyihada B. M. M. tarafindan verilecek tahsisatın kimlere verilip kimlere ve , rilmiyeceSinin tasrih edilmediğini ileri sürerek Anayasaya ve iç tüzüğe göre tasannın hükumete iade edilmesi icab ettiğini söyledi ve «hü A r k a s ı Sa S, S ü . l d e ÖRFI İDARE 3 ay müddetle uzatılmasına dair Başvekâiet tezkeresi dün Meclise gönderildi Ankara 28 (Telefonla) Haber aldığımıza göre, Örfl İdarenin Istarbulda 3 ay müddetle uzaülmasını matuf Başbakanlık tezkeresi bugün Türkiye B.M.M. ne gönderilmiştir. Tezkerenin bugünlerde umum! heyete sevkedileceğıne muhakkak nazarile bakılmaktadır. Otomobil ithalinin bir müddettenberi men olundu jhı malumdur. Buna ragmen sehırde ner gün en lüks markalarm en son modelleriae rast lanmaktadır. Bu hayret verici manzaraların en sonuncusu yukarıda gördüğünüzdür. Fotograf bir Amerikan markasının vataklı cinsinden 19561957 modeli •rabalarını kafile halinde. hem de «na caddelerden btrinin park yapıbmvacak bir kısmında dunırlarken göıtermektedir. Otomobil ithali vasak olduğuna «6re bunlar takın Cemıskeaekte yapılmls ihrac malı olmasınlar! Bu otomobiller nasıl geliyor? Emin Kalafat Nüvid Yetkin Türkiye Amerika otütıasebatı Teni Elçi, bu münasebetleri geliştirmek için elinden geleni yapacağını söylüyor Eskişehirde dün de iki zelzele oldu Halkın tnühim kısmı soğuğa rağmen geceyi hâlâ çadırlarda geçiriyor Emeklilerin ikramiyeleri de yarmdan itibaren veriliyor Iki maaş tutarındaki ikraroiyelerin tevzii emri gönderildi, geri kalan bir maaş tntarmdaki ikramiyenin ne zaman verileceği henüz bilinmiyor Emekli Sandığından aylıklannı alan ve yetimlere verilecek üç tahsisattan emekli, dul ve yetimlerin, iki maaş ikisine aid çekler, tstanbul. Eskişehir, tutarındaki ikramiyeleri bir mart ta Bursa. Balıkesir, Izmir. Manisa. Ayrihinden itibaren aylıklannı aldıkiarı dın, Denizli, Burdur. Antalya, Isparbanka subelerinden ödenmeğe başla ta. Konya, Afyon; Adana; Mersin; nacaknr. Tarsus, Bolu, Sakarya. Izmit, Zongul Geri kalan bir maaş tutarmdaki ik dak. Çorum, Amasj'a, Samsun. Kayramiyenin hangi tarihte ödeneceği seri, Sivas, Trabzon, Giresun, Erzuhenüz tesbit edilmemiştir. rum. Diyarbakır. Elâzığ ve GazianMaliyeden aylıklannı alan emekli teb vilâyetlerine memur vedaatile ve dul ve yetimlerin üc maaş tutarın diğer vilâyet ve kazalara da posta daki ikramiyelerini hangi tarihte a vasıtasile gönderılmiş bulunmaktalacaklan, önümüzdeki bir kaç gün dır. Üçüncü tahsisata aid çekler bilâhare gönderüecektir. içinde bildirilecektir. Emekli Sandığının tebliği tlgililerin aylık almakta bulundukAnkara, 28 (a a.) Türkiye Cum Iarı bankalara, Ankarada oturan ehuriyeti Emekli Sandığı Umum Mü meklilerin Sandığımıza 1 marttan dürlüğünden bildırilmiştir; itibaren müracaatleri lüzıunu tebliğ 6676 sayıh kanuna göre emekli, dul olunur. BİR İTALYAN TENORU ŞEHRİMİZDE Tanınmış Italyan tenorlarından lorei Remo dün Samsun vapuru ile şehrimize gelmistir. Tenor, Ankarada Verem Savaş Derneği menfaatine oynanacak olan Verdi'nin «La Traviata» >perasında, sop ranolarımızdan Leylâ Genççrle birlikte rol alacaktır. Yukarıdaki resimde t<mor görülmektedir. Atina dııymıış! Fuad Köhriilünün bevanaü Yunani«tanda geniş tefsirlere yol açb Atina 28 (AP.) Bir Yunau Hariciye Vekâletı sözcüsüne göre Fuad Köprülünün Büyük Millet Meclisinde, «Yunar.istanHi Kıbrısın ilhakmı ıstemeğe hiç bir »ekilde hakkı voktur» şekl rdeki beya Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Karakas, 28 (AJ>.) B. Amerikanın Ankara Büyük Elçüiğine yeni tayin edilen Fletcher Warren, dün, «Türkiye Ue B. Amerika ırasmdakj münasebetleri gelistirmek için elin den geleni yapacağını» söyletniştir. Eskişehir 28 (Telefonla) Bugün Warren, Cumhur Başkanlığı taıasaat 8 ve 10.30 da iki hafif zelzele fmdan yapılan tayin habermı Assodaha olmuştur. Vilâyetçe halkı evciated Press'ten öğrenmiştir. (Arkası Sa. 5. Sü 4 te) lerine girmeye davet eden beyannameler neşredilmiş olmasına rağmen, Eskişehirlilerin mühim bir kısmı, soğuk ve yağışlı geceleri hâlâ çadırlarda geçirmektedirler. Bugün şehrimiz avukatlarından Fuad Kadıoğlu Reisicumhur Ceîâl Moskovaya eksper göndermiyoruz Balonlara dair ikinci Rus notasına cevabunız açıklandı Ankara 28 (Telefonla) Balonlar meselesinde Rusya tarafından verilen ikinci notaya cevabımız bugün açıklanmıştır. Rusya, Türkiyeden Rus arazisine gecen bu balonlann tetkiki için Moskovaya Türk eksoerlerinin gönderilmesini Gerze, Lülebnrgaz, Iıtcesu îelâketzedeleri için 14 milyon Bayara bir telgraf çekerek zelzeleden büyük zarar gören Oflubalı köyü halkına yiyecek ve yakacak «Sapanca» şikpi bir Hollanda yardımı için ilgililere enıir verilgemisi ile çarpışma sonunda mesini rica etmiştir. sulara gömüldü, mürettebat Oiğer taraftan cezaevindeki mahkurtanldı kumlar da Bîşvekil Menderese bir telgraf çekerek: cezaevinde korkulu Rotterdam (Holanda) 28 (AJ».) saatler geçirdıklerini ve başka bir Anvers radyosunun bildirdığine Arkası Sa. 5, Sü. 4 te göre «Sapanca» adh Türk gemisi, Shaldt nehri mansabmda Holanda bandıralı «Blommersdijik» gemisile çarpışarak batnuştır. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Bir Türk gemisi battı Bukhallar Migros'a çatıyorlar Dünkü kongrede bir üye, ontm da bakkallar gibi toptancıdan mal aldığını ve fiatlann yükselmesine sebeb olduğunu iddia etti Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Meclis, dün hazırlanan kanun fasarısını kısa bir müzakereden sonra kabul ettî Ankara 28 (Telefonla) B.M. Meclisinin bugünkü müzakereleri srrasında Maliye Bakanı Nedim Ökmen riyaset divanına verdiği bir takrirle bütçe ile ilgisi olması itibarile bir kaç gun evvel Gerzede vuku bulan yangında larar görenlere yardım yapılmaa ve Gerze kasabanın yeniden imar ve ihyasına aid hükumet tasansının müstaceliyetle görüşülmesi için ruznameye »hnmasırn taleb etti. Takrir reye konularak ruznameye ahndı ve üzerinde müzakere açıldı. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Gökayın Belediye Reis Vekilliği yüksek tasdiktan çıktı Ankara, 28 (Telefonla) Haber aldığımıza göre Istanbul Valisi Prof. Fahreddin Kertm Gokayın Istanbul Belediye Reis Vekilliği yüksek tasdıka iktiran etmiştir. Buna göre Gok ay, 957 yılı başına kadar Belediye Reis Vekilliğine devam edecektir. Belediye Meclisinde dün yapılan tenkidler Hatibler, haslanelere hasfa kabnli zilıniyeti ozerinde durdnlar, Sinema fiatlarının eski hale indirilmesi de istendi Belediye Meclisi dün saat 10 da top lanmış, bütçe müzakerelerine devam etmiştir. îlk olarak üyelerden Mucib Kemalyerinin riyaset divanına verdiği bir takrir okunmuştur. Bu takrirde, bugünkü sinema fiatlarının yük sek olduğu ve fiatlan eski hale indirilmesi taleb ediliyordu. Takrir, ıktisad ve tarife komisyonlarma hava H Baltalimam Hasianesindeki cinayet dâvası tmada dümenln kınldığmı, teknenln su alarak batmak üzere lken yakınBundan bir müddet evvel Baltali dan geçmekte olan Holanda bandıralı «Lemons şllepl tarafindan kurtarıldık mam hastaııesinde pansumancı Emin tan sonra Marsllyaya götürulduklerlnl söylemlşîerdlr. Kuraliyeyi bıçakla vurarak öldürdüğa iddia olunan 17 yaşuıdaki Hüseyin Cahid Yavaştürkün durusmasma dün 2 nci Ağırceza mahkemesinde baş lanmıştır. DITN GELEN • EGE. VE SAVUSTURULAN KAZA Denlzclllk Ban Dünkü celsede sorgusu yapılan Hü kası hesabma Batı Almanyamn Bremen tezg&hlarmda lnşa edilen 8206 seyin Cahid, hazırlıkta ve ilk tahkigros tonluk «Ege» yolcu vapuru dün saat 10.30 da 1399 ton karışık yük katta verdiği ifadeyi değiştirerek deİle llmanımıza geımlş ve Umanda mevcud dlğer gemllerln çaldıklan selim Belediye Muhasebe teşkilâfanda vazife gören 500 e yakın Süaüklerlle karşüanmıştır. 1819 mll sürattnde ve 710 yolcu lstUb edebl miştir ki: « Emini vuran ben değiüm. &1İ5memıiT Hnsusî Muhasebe kadrosuna geçecek lecek olan «Egei gemlsl «İzmlrı In eçidlr. «Kge» dün limana glrerken bir moWrü p»rçalam&ıına r»mak kalmıjtır tem Hasan Yüzgeçti. O zaman bana, Tenl gemlyl karşılamağa çıkan gazeted, foto muhablrt v« dlğer revatla «senin yaşuı ufak, suçu üzerine al, îstanbulda 25 senedir devam et çede tayin edilecek belediye ba«. dolu olan motör yanlış bir manevra netlceal »üratle yol »l»n .Bge.nln biz sana yardım ederlz!..» dediler.Ben onüne düşmüş ve lkl tekne araamda yalnız 5« metr« mesafe kalmısken de iuçu kabullendim.» mekte olan Vilâyet ve Belediye bir kanları tarafindan ifa edilecektir. tehllke güçlükle savTişturulmuştur. GördOğünüz reslm motörde bulonan foto lesik idaresi yann ajmlacaktar. Belediye muhasebe teskilâtmda vamuhablrl Flkret Alp Koral tarafısdan bu tehllkell ands (ekllmlftlr. Arkası Sa. 3, Sü, 3 M Buna göre, Belediye ifleri her ü Arkası Sa. S, Sü. 6 da 1* edildikten sonra, bütcenin bütünfl hakkında söz alan üyeler konuşmuşlardır. thsan AltuneL imar mevzuuna temas etmiş, Belediye hududlan dışm j da, parsellenerek halka satılmakta olan arsalar hakkında İmar Müdürlüğünün ne gibi tedbirler aldığını, Danku toolantıda konasan bir üv« Arkast Sa. S, Sü. 6 da (Yazısı 5 ınci <ahijerMzde) Dünkü duruşmada pansumancı BATAN UZTJNER MOTÖRÜNÜN MÜRETTEBATI Kısa bir müdkjzı öHürdüçü iddia edilen genç det önce Merslne gltroekte lkern Anamur burnu açıklannda batan «Uzuner» motörunün mürettebatmdan; Sabri Uzuner, Salâhaddln Uzuner, Hasan cinayeti eniştesinin işlediğini Öktem, Alay Çakmak, Hasan Kocalı, Halld Alioğlu. Receb Emlroğlu, Necat ileri siirdü Kumaş dun «Samsun» vapuru İle »ehrlmlze gelmlşlerdlr. Kazazedeler, fır Vilâyet ve Belediye birleşik idaresi yann aynhyor Barhunya b*h|ı 30 tirav» eıktı Gurtelar «BÜYÜK BALIK KÜÇÜK BAIJĞI TUTAB DEMİŞLEBı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle