11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖBT 29 Şubat 195» T a a a : GEOROl StMZNOM « Resimli Romanımız Çalınaıı Tahaııea VA Y .'jAfi/ GİDlYORfA ^(VI ^ >N GİLMOR OTeuNE /NA DİĞ/Nİ LAF ÇLSUN Dl\ İY/T SdYLEDfM...AAJLAjJl MROLA ŞEHİB TİYATBOLARI DRAM KISMI: H.yal KSaku (Yazan: Jean Anoulih. ttirkçeti: Eabrt Esad Siyavuıgll); YENİ TİYATRO: Rüjr» Gibi I V a n n : Anna Bcnacct. türkçesi: Tevfik Snduîlah ve M. Abaç); İSTANBUL BÖLL'MÜ: Haianın Mirası (Yazan: Curt Goetz, tflrkçesi: S. Türkis Noyan). KÜÇÜK SAHNE Keçiler Adasj (Yazan: Ugo Betti, çeviren Mahmud Amaç) Pervasız kumarbazlar I Kumar, kanunlanmızda yasak oldugu halde, umnmtyerlerde pervasız kıunarbazlann üreyişi ahlâk zabıtasuun 1 numaralı kargnlan «rasına eirmelidir MUAMMER KARACA Ord. Prof. Osman Biket (NakUI ttuhsin Ertuğrul). PKOF. MMBÜS'üa MACERALAR1: Sakalh gelln (Yazan: Bedla Muvahhid. Mehmed Karaea) Tfazattma J956 ikramiye 7 Mayıs Çekilişi Levent'de Bahçeli EV Nakit v* Tesclli Ikramiyelerî (110.000üra) Aynca25 hesap nhibine 2S.0O0 er liraltk Injaat kraditi Her 100 liraya bir kur'a numarası Son para kabut Urihi ı 5/3/1954 Bu, çekilişte 3000 şahsa mutlak isabet TÖRKİYE EMLÂK KREDİ BAMKASI l I Her Ay Bir Kitab Hindistan film festivalinde birinciliği kazanah, ve şimdiye kadar yapt'kları eserlerin en iyisi Ikinci eser çıktı. «Mebmed Akif, RAJ KAPOR ve NAfiÛİSIn Türkçe sözlü 2 devre birden Bugün matinelerden itibaren I yeri, İnkilâb Kitabevi. AŞK YARASI Beşiktaş YILDIZ Sinemasında N lyn Monroe «How To Marry A Mülionaire» S Marllyn Monroe «How To Marry A MilUonaireı Betty Grable | I s 3 ROBERT TAYLOR JANET LE1GH | | Seanslar: G. Kurşunu: 1.3058.30 Müyon A. 3.156.4510 15 * > Pazar 11.45. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 48 03 01 | Mityon Matinelerden itibaren RENKLÎ SİNEMASKOP ORİJINAL Kadıköy YURD Sinemasında başladı. Matineler 2 5 Gece 8.45 de Pangaltıda Tekel deposu bekçlsinln fecl ölumünde rol alan şahsm bu kumar lbtllâsile d n a y e t l lsledlğl lfadeal karaıaında düşünmemek ne mümkün? Blzde kumar, eaefle aoylemek yerlnde olur kl: salgm blr haldedlr. Alle toplantılarındakı poker, bezlk partilerl basta olmak Uzere kahvehane. kıraathanelerde tavla, k&ğıt, bllardo oyunlannın yüzde seksenl (para) ya Ist. Borsastmn Î8/2/1956 fiatları dayandtğı için süphesiz bunlar da kumardır. Geçenlerde Beyoglunda, blr az % » TAtzU dlnlenmek üzere bir kahvehaneye u j radım. Keslf s!?»r» dumanları a r u ı n l » t »arniyell »M da; tarla, k&ğn oyun gurultulerl lçlnİJrramij «li M. Mfldafa I Î3.25 de fazla otunnak ıcabll o'.madı. Bu İkramiyeli D. Yolu IV 103.25 • • müddet kaldığım «aman tçlnde Ikramiyeü Ml D. Yolu V 10S 00 karşımda, sağ ve solumdakl maaalar1951 Tahvüi 100 00 dakl kâğıt oyuniaının şekil bana ca1953 TahvlH 10000 ibi dlkkat görundO: Bu alenl (bal gibi 1955 Anortisman I 103.85 kumar) dı. Bir az cekingetı olan'.ar 955 Amortiaman II 101.30 paraları maaanın altır.dan alıp verlZiraat Bankası III 103.80 yor ve bir az daha piskln olanlar ise Ziraat Bankası IV 103.30 buna da luzum görmeyerek paraları Ziraat Bankası V 103 50 maaanın taerine aayıp bırakıyorlardı. Zlraat Bankası VI 101 M Türk ceza kanununun bu huausdakl müeyyldealnln blraz zayıf olduğunu % 44 rAtZLj TAHVtLAl nıyorum. Bu ltlbarla kumarbazlarla esaslı ve ciddi blr mucadelenln baalt»ıs TahviH 103 Ml aması gerekdlğl anlaşılmaktadır. Eroincller, morfinomanlarla naaıl llavaıerl • M»Oen savaşılıyorsa aym tarzda bunlarla da saraçmanın mllll bünyemlzin bu glbl Merkez Bankası 166 00 saleınlardan korunması bakımmdan Garant) Bankası 125 0(1 • önemll oldut'jna her akllselln kanlObMgasyon And III 186.00 dlr zannederim. rnr'">f Krpıı Bankan H 137 5lı (Taşvlklyeden: HUTtyet maht | Bankan N «5 50 fuz) Yapı ve Kredi B. 16.00 MrtMn» | « O UMat Duvar gibi sağınm Aılan Çimerto 72.50 Sark DeSırmenleri Düek: 1 3 çocuklu 44 yaşmda Mr 44 00 Ti?aret Bankası N. çi olmakla beraber tam 18 senedlr 64 00 duvar gibi sağır blr malulüm, 3 sene Sl ALT1N rlATı evve.slne kadar Avnıpa malı duyma clhazı İle bazı mühlm »özleri lsltiyor(1. Dolaı 188 Pr dum. Lakln aon zamanlarda dövizslz(1) lcllo altın 44S000 rr Ukten 45 voltluk plllerln Türklyemlae eglmemesi yuzflnden muhltlrnde dört Oovtı fiatlar saÇır, Türklyede takriben 5000 sa*ır pil slz clhazları kullanamaz olduk. Bakı1 Sterlin 2350 yorun»; magazalarda 300 liraya kadar 1 Doiar 940 2 gttnd* bozulabllecek ye sengin ta1 D M 200 bakaya menaub çocuk oyuncaklarına 1 Isvtçre Frangı 240 feda etti^lmlı kulaklsra 10 llralık pil 100 içln dövlz müsaadesl vert'.meylalne UBÜ İOyorum. Dllek: 2 Çalısma gücünO kaybtt Cumhuriyet 7»207«60 mls. tek ellnde 2. diger ellnde de 2 90509100 mecmu 4 parmagı olmayan blr laçl, 1020010250 gellr venrislnden muat oldutuna göre Gulden henlm glbl yolda giderken, 10 oto t n 75507570 Külçe «ert, kornaaını çalsa da duymayan ve 11751180 !şl eanasında blrçok zorlukiarla karDegussa 11801185 şılasan sa*!r!ardan gellr »erglsl a'.ınır da o vereiden aylığmı temtnle mükellef hayır srörmez zennedertm. Zira dil •«•••••••••••• • ••• sizlerden farkımız, aade konustnak, fa kat ne ezan sesi ne blr zevk, ne lâf duymadıgım gibi düslzlerden beter iaa retle de anlaşamıyorum. hlc olmaı kulak mütehassıslarınm raporlarlle aon blr muayeneden geçirerek böyle cok agır sa*ırlardan vergl alınmamaaı nı rica ederim. MAKSİM TİYATROSU Her yol İstanbula gider •vet ratandaf, Karsta oturuyorsan hastan rar»a hlç durma tatanbula koşacaksm. ' Çorubta oturuyorsan tahaUde o^lun veya k ı n n rara* latlkball İçln hlc vaklt kaybetme İstanbula kosaeakam. Urfada oturuyoraan senin de demlre. çlvlye, lastlğe veya makincye lhtlyacın varaa »en de vaklt kaybetme İatanbuia koşacaksm. Nadir bu Yarabbi. Bls Anadolu aaklnlerinln İstanbuldan çektlğimiz nedlr? Neye hâlâ İstanbula mecbur oluyoruz?. Ta «en gazeted arkadaç: İstanbulun falan mahallesinde temlzllk ameleslnln blr haftadacberl geçmedlgl »okağı resml İle blrllkte blr merzu yaparak gazetende lzaha kalkacagıca ne olur AJlahaşkına çu mubarek Ansdoluya da ayak bas da derdleıimlzle meşgul oluver, ne olur beyefendl lutfet. bu kadarcık aahmerl de blzlerden eslrgeme. Eskers MUhendla Hlkmet Bayender NOTÜMDZ: Blztm gacetemlz İatanbulda çıktıgı İçln Istanbul hayatını akaettlrmeğe mecburdur. Muhablrleıimizln gönderdiklert îıaberlere lîâveten fahri müfettl»lerlmlrln Anadolu ve Trakyadan yazdıkîan mektublan da basmaktan zevk duyuyoruz. Hatti onlara bu lütunda Imtlyazlı mumele edlliyor. İıtenbulun yeg&ne merkez hallnde kalmayıp (bölgelerin t«lt mvlyelere ulastırtnajınıı lıteylalnl» pek yerlndedlr. O ÎÇ S A Münevver yetiştirmekte aksaklığımız Mekteblerde aarın icabı »ayılan raıyonel metodlardan hangisini tatbik etme hünerini gösterebildik? Medent âlemi bugünkü »eviyesine ulaştıran soıyal bilimlerin hangisile yeni nesilleri yetijtiriyoruz?Yevml gazetelerlmlzden birl. tamnmıj bir Amerikalmın ifşaatım naklederken herhalde biri «iyadesfle düsündurmelidir. Bu zat iftaatında Amenkalı ilim adamı kadrosunun Derolr Perde g«rlsine nisbetle az ve dusuk evsafta oldulunu itiraf ederek maarit ıııtaminl lamanın Ihtiyacırıa cevab »erir tanda ıslah etmek laruretinden de bahtedlyor. Hiç şüphe yck ki çocuklarımızı hty.?lpercst macera nejriyatına terket* rrekle fsydalı bilimleri öğrenmek ıe\kinden mahrum e m l | oluyorur. bkokullanmız o derece ıslaha mahtac kl daha üeri tahıil kademeleri için işe buradan baslamala mseburuz. tlk tahailln mecburî olmssı bu sartlar dahilinde bize sadece okur yazar kazandınr. Münevver as'a!. (Kartal) Maltepe Hakkı Gogej Şişeli nıallar kutuya konulnıasm Mesela çlçeler lçlnde aatılmakta olan yerll müstahzarat aynca karton kutu lara da konmaktadır. Halbukl bu hal blr taraftan roaliyetl arttırdıgı glbl dt ger taraftan da esasen az olan karton flatlannın da artmasmı ve deha 1Uı u m ] u yerlerde kullanılmasını önleB u n u c İçln (Ue lçlnde aatılmaktm olan yerll müatahmrlann ayrıca kartonlara ambalijlanmannı tsvslye edertm. (HüTlret mahfUB) Biz de is kanununa tâbi olmahyız | Bis çlmento fabrlkaaı lnçaatında «ür veyfn olarak çalıımaktayız. BOtün yapılan fabrlka ınaaatlannda çalışan konrrol teskil&tı, Türklye çlmento sanayll T A.Ş umum müdürlUğüna bağlı bulunmaktadır. 3008 la kanununun 2 ncl maddeılnln A fıkraaı »öyle demektedlr: (Gilnda en aa on l»cl calıştirabüen 1% yer'erlne ve buralarda çalıaan Iççllerle bunl a n n lfverenlerlne uygulanır) demek tedlr. U veren yüılerce lşçl T« sürveyan ea Iıstırmakta oiduğundan, blzlm de dog rudan dofiruya lş kanununa tabl olmaraız iktlTa etmektedlr. Ne panırımız ve ne de tzinlmlz bel lldlr. Her gfln durmadan çalıştnak lcab etmekre. gelinmedlSl günler hattâ ha» ta oldugumuz zamanlar derhal yevmlyelerlralz keallmekt* T« hlç blr yardım görememekteylz. H kanununda 1| aaatl olarak 8 aaat çalışmamız lcab edlyor. halbukl blzier müteahhlde baglıyiz. Efer müteahhlt 11 saat meaal yapıyorsa blzlertn de mec burl olarak latn baaında b'jTtmmamıa lcab edlyor. Taptıfımız bu farta mesa lnln bedellnl lş kanununa tâbl olmadıjımız içln alamıyoruz. Blrçok lç rerenlerln lbjnallnden bu zel kanunlarımız da hep kltablann araaında «aklı kalmaktadır. (HOvlyet mahfua) «Ne fayda var?!» Avcüarı ı;; GANGSTER KURSUNU TÜRKÇE î HAYVAN SAĞLIK MEMURLAR9NA ••••••^••^••^^•••HSa Dernek Derneğimizin kongresi 5 mart 956 pazartesi günü saat 14 de Çarşıkapıdaki dernek binasında yapılacağından bütün meslekdaşların teşriflerini saygı ile rica ederiz. l İstanHul Radyosınn : DÎNLEYÎNIZ A k s a r a B U L V A R Sinemasında Senenin en çok beğenilen ve takdir edilen filmi İLK ELHAMRA ve SON SİNEMASINDAN Baş Rollerde Büyük San'atkâr CAHIDE SONKU ve NURI ALTINOK İlâveten: Dünya Haberleri Matineler: Saat 1 de, Suare saat 0 da başlar. Film müsabakası neticesinde tertiplediğimiz piyango çekileceğinden arzu edenlerin 1 mart 1956 perşembe sabahı saat 10 da sinemamızı tesrif etmeleri rica olunur. Müdiriyet |j] II Şehzadebaşı ^ ^ ^ ^ ^ YENI ve ÇEMBERLİTAŞ Sinemalarında bugün matinelerden itibaren PARAMOUNT Film Şirketinin milyonlara mal ettiği Dahi rejisör: CECİL B. DE MİLLES'in yarattığı en muazzam filmi HARİKALAR SİRKİ «Renkli Türkçe» Oynayanlar: BETTY HUTTON CORNEL WİLDE CHARLTON HESTON DOROTY LAMOUR GLORİA GRAHAM JAMES STEV7ART Filmin uzunlugu dolayısile seanslara dikkat: 1 3.45 6.30 9.00 da gıdasıdır DILBER Gaîetenlzin 12 lubat 956 tarlhll nü$hasının «Okuyucularla Başbasa» ftltununda «Bay Ustura. Demokrat Parüden lstifa etmij» bajhklı bir mekrub neşredHmiîti. Umuml is:ek ve likâyetlerle bazı sualierin cevablandınlmasına hasrettijiniı bu sütunun. hususiyerlni kaybetmemeal İçin. kârilerinlzi sık sık ikaz etmekteslnlz. Ancak. yukarıda mevruu bahia olan mektubu nesretmekie. biztat »iz. bu hususiyetler! ihlâl e'miyor muıunuz? Bıty UTturanın istifa mektubunu o süİsmall Oerdan runda neçretmekle ne gibi bir fayda teKundura Pabrlkası 35 M.M. No: min edilrtiŞîn! anlıyamadım. 7484 Beykoz Saygılatımla. Taiman Odabaıi 4 odalı 400 lirahk apartımanTeknik Üriversite tnsast Fakültesi Sınıf IV, Ne. HT5 da soğuktan barınamıyorum Saat 20 de NOTTJMUZ: Şlall, Haiâskâr Gazi caddeıl, (...) ka O yazıda. partllerden birinl 1eht« vepı numaralı (...) apartmamnın 4 nuBigada bazı camilerde mnrslı dair??lnde klracı olarak lkamet ya aieyhte telmih edecek bir kasdimiz edlyorum. 18 subat perse.nbe günün yoktu. Mektubiar arasında oHJİrıaHeritemizlik lâzım ni ıjülümsetid hususivetlerini de d!kden berl «rartman sahlbt Mm'trftntln Bazı camilerln ayakkâbı konulacak • • • • • • • • • • • » » » • • • • • » • • • • blttlgini 1leri sürerek • • • kalorlferlert kate alarak ve tebessUme kıymet veyer'.erl cemaatın Beede ettlgl yerlere ya yakman.aktadır. Kendislne plyasada fa rerek araııra b«styonız. km. Bu arada yagmurlu frünlerde. ayak tura mııkablll serbest kömür olduğukabıaı ellnde lçertye giren cemaat füzü nu ve aramızdakl mevcud mukaTeley» Memıır ikramiyeleri len sularm farkma varnadan halı ve ?öre normnl teshin bedellnln her ay klllmlerl ayakk»bılardan akan pl» dam 4 odalı dairenin kirası olarak Bdemek •Rankslarla Thtlnsdi Devlet TeşekkCllacıklarla klrletlyor. te oldUEum 400 liraya ciahll bulundu lerinde rsiuaninnn m m s re ücretlerl Buntrn aıhhata. temlallg», dlnlmlze uy âunu hatırlatmama ragmen hlç blr Devlet memur!«n baremine pröre ve gun olmatı İçln ayakkabılann «ecde edl teşebbüste bulunmadı. Bıı Tazlvet kar prlm. İkramiye l'e temettfl ald:kl»n len yerle a:âka« olmayan blr yer» bısısında 17 şubat cuma günü kendid söz önünde tutularak blr derece nok rakıimaaı daha dogru de«il mldlr. nl Şlşîl kaymakam'.ıima şlkâyet et •STI kabul edllmlttlr. Şevket Altınbonr flm. Bu K'lne kadar kfndisl daha hâlâ Bıraı rafmen «on ramRnlarda kabul Blga kömür temin etmediğ! glbl teşebbüi »ll'.en tlc mnas lkramlyeden tk'lsadî tiahl et^nemektedlr. Devlet TsekkUlieri memurlnrma yaltktisadî başanlanmız Kaymakamhkça kendisine ne kadar i " blr maas olarak verilmlstl. gazetelerde belirtilmeli •7» ke«ildi»lnl bilmemekle beraber Şimdl l«e. beş maasa çlkanlmakta aldırmadıima eore herhalde bu ceza olan mevzubahls lkramlyeden yalnır Bsrajlar, fabrikalar. yollar. koprünek mtihlm olmasa gerek. Kaloriferti !kl maaş verileoeil aöylenmekte oldu ler. petrol havzalan ve tesisleri haribu apartmanda 2 yaşmdak! çocuîumu »nndaTî vakl haksızlığın önlenme»l barındaramadısım İçln blr haftadır içln ya herkese aynı mlktarrta yanl taları ve plânUrı kusbakısı restaüeri, mlsaflrükte orada bıırada apartman bes maa« İkramiye verilme^lntn kabu ir>5aatınm bitme zamanlarını. masraflarl memleket İçin bahşettikleri faydalar. sahlbinln keyfine âmade dolaşıyoruz. l ü c ü vevahud noksan aldıklan bir desinema artittlerl Apartman sahiblnln bu key.fi hare rece maaj farkınm kaldırı'.masının Gazetelerde bunları ketlne mâni o'.acak her hansi blr çare hak ve adalet bakımmdan çok dogru yerine »ık s'.k görmek isHyoruz. Gerzeye gönderilen be? muharrirden acaba yok nıudur? İlsllilerln dlkkatlni olacafım aanıyorum. biri o işi görebilirdi. Diger dört muçekmenlzi saygılanm:a rica edertm. fHüvlyet mahfuz) harrir Gediz. Sarıyar, Seyhan barajNeclb Arıduru larına, Kütahyadaki kimyevi gübre Müdürsüz Sanat mektebi fabrikasma gSnderilebüir. ihtiyacımız Samanyolu sokağı hakikaten Beyoglu Aksam K\* Sanat mektebi o!an birçak bilgileri bize verebl'lirlerdl. temizlettirildi Bakırköy; Bahçelievlerde emekll m ü d ü n ü z kaldığı ve ekaerl eabah ders KıymetU sawrenİ7(ie çıkan »lkâyet lerl yapılamamakta oldujtu gibi, bazı öğretmen: Hüsnü Şarman ler tizerine Şişll Samanyolu aokağı ha hocalar programa Köre haftada lkl klkaten temlzlettirllmiş Te yoldakl yanm gün olan derelerlnl bütün blr çöp fıçıları da kaldırtnmıatır. eüne koyarak diğer gün lstlrahat etBu hususta gazetenlze ve Temlzlik mek latlyorlar. İçleri Müdür'.üğü menstıblanna çok Halbukl bu mektebe devam edenlerin teşekkür ederz. Sağ olvunlar. Var çogu erll Te çocuklu olduklanndan ka olsunlar. yıdlarını, yalnız aabahları devam et(Hüvlyet mahfı») mek aartile yaptırmışlar ve almdlye kadar da bu sekllde devam etmlslertlir. Evvelâ iltimaslar önlensin Bu itibarla, tahslllerinln yanda kal 3 4 9 6 7 8 Yeni bütçede âzaml tasarrufa rlayet masma sebeb olacak bu halın önlenmeal içln, bu mektebi yalnır öö'.eden edlleceğlni seTİnçle okuyoruı. Buna partl kanalile tâyln edllen ve sonra teftlje glden müfettislerln aahlç blr lş görmediklerinden havadan bahlan da Könderilmeainl ve bu mekte ro para alan resmî daire. bankalar ve İk be blr an evvel blr müdürün tâylnl ;âu ttsadi Devlet Teşekküllerlndekl partl zımdır. zan, llUmaslı simalanndan Daçlamak (Hüvlyet mahfuz) suretlle çalışanlann hakkı olan daha ^ yüksek meTkllere geçmelertni »Bgla Çocuk zammı alamıyorlarmış 1 Biz Adıyaman ögretmenlerl geçimln mak ve bunların gayretlertle Jaallyetle rinln daha aemereli olmasinı aağlamak zor olduğu ı u zamanda d ö n aydan be rl çocuk zammı alamıyoruz. lâzımdır. a fHüvlyet mahfuz) (Hüvlyet mahfuz) G E CE B U • BULMACA :ı !I I ! 1 1 IV! 1*1 I I Ii 1 11 1 11 ı n* "T! m: 1 I nı rr ÂBY0BU6UNKU PR06RAN ANKAKA 7.28 Açılıs ve prograrh 7J0 Türküler (Pl.) 7 45 Haberler 8 00 Sabah me'.odileri (Pl.) 900 Sarkı v t türküler (Pl.) 930 Çesidli Baü muzif: (Pl.) 10.00 KapanlS••• tSTANBUL 12.27 Açıhs ve program 12.30 Karısık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar: Necdet Cici 13.30 Tambur »oloları: Lâika Karabey 13.45 Haberler 14.00 Dans ve caz müzigi 14.30 Ev kadını ile basbaga 14.40 Şarkı lar: Emin GündUz 15.00 Kapanıj. CEHENNEN KAPISI?, Harikalar diyanmn harika cocukları Japonlarm birfilıabarikasıdır..... FİLİM Y1LDIZI *xmmmmmm D İ K K A T mmmmmmm* Müessesemin yeni teleion nunıarası ŞİŞLİ Büyiikdere caddesi 23 ŞEVROLE PONTİAÇ OPEL CADİLLAC FAYSAL HAYDAR TARGAN 48 32 95 dir. PURO Cilt mfitehassıslannin 7.85*1 Pnro harika güzel lik mustabzarıdır diyor gabunun terkibinde krem hassalan oldağundan cildi besler, korur ve yumueatır cilt üzerindeki siyah lıenek, leke sivilcelerin teşekkülüne mani olur te PURO PU^O 1158 Açılıs ve program 12.00 Hafif Fransız şarkıları (Pl.) 12.30 Sadl Hossesten şark.lar 12.55 Serbest saat 13.00 Haberler 13 15 Doris Daydan melodiler (Pl.) 13.30 Kadyo lalon orkestrası 14.00 Sevim Erdiden sarkılar 14.30 Allen Roth ve Norman Cloutier orkestraları çalıyor (PI.) 1500 Okul köşesi 15.15 Dağ havalan (Pl.) 15.30 İstar.bu! Radyosu «anatkârları 16.00 Kapanış. 16.58 Açıh< ve program 17.00 İncesazdan Segâh faslı 17.30 Radyo ile ingilizce 17.45 Piyano ile caz (Pl.) 1800 Köyün saati 18.15 Yurddan sesler Î8.55 Serbest saat 19.00 Haberler 19.15 Tarihten bte yaprak 19.20 Mithat Akaltan orke*trası 19.45 Sevim Çaglayandan |arkılar 20.15 Radyo Gazeteıi 20.30 Serbest saat 2035 Muzaffer tlkardan »arkılar 2100 Biilent Arel ldaresla* de Hellkon yaylı sazlar orkestraıı 11.15 Percy Faith orkestran (Pl.) II S0 Sarkılar 22 00 B. M. Meclisind» bufTün 22.15 Keman sololan 22.41 Haberler 23 00 Konser saloniarından sahneler (Pl.) 23.30 LStin Amerik» danı orkettralarından: Eddit W ı r M (Pl.) 24.00 Kzpanif. çehrenize artistlere haı o silıirli güzellik ve büyüleyici bir cazibeyi temin eder y Karargâhımızda istihdam edilmek üzere ingilizce bilir, steno daktilolar, radyo role mühendisi, telem bakunı şefi, radyo teknisyenler', muhabere bakım makinistleri, telefontelgraf mühenri'si ahnacaktır. tzmir NATO kararfâhı Sivil Personel Şeiliğine bizzat veya mektubla mürocaat edilmesi rica olunur. (2363) NATO Karargâhmdan: BOL KÖPÜKLO • NEFİS KOKULU Siade lavabo rt banyo» nuzda Puro Tuvalel Sabunu kullanınıı.genç kalınu... gOzel OIUDUZ. ns PHJRO 16 57 Açılıs ve program 17.00 Radyo yurddan sesler eklpi 1730 Orkestra müzlgl 18.00 Sarkılar: Mürşide Şener 18.30 Dans ve caz milz'ği 18.40 Radyo salon orkestrası 19.10 Radyo küme fasıl heyeü 19 45 Haberler 20.00 Akordeonla melodiler 20.15 Radyo Gazeteai 20.30 Şarkılar: Afife Ediboğldu 21.00 Yeni buluşlar: Takdim eden: Rıdvan Tezel 21.30 Sarkı'.ar: Muzaffer Gülek 2140 Gelir ver^isî saati 21 50 İlham Gençer ve arkada$ları 22 10 Operalardan hikâyeler 23 00 Gece melodileri Î3.15 Haberler 23 30 Profram 2S.33 Dang Te caz mtlzlgi 24.00 Kapanıj. Basan ve yayan Cumhuriyet Matbaacılık Tt Oazet«cUlk Türk Anonim Sir Caialoğlu Halkevi sokak No. 30/41 Sahiblerl 1 Mecliste hakkmda ahkikat açılmasına kaar verilen eski Bevlet Vekili, lâtıfenin yarısı. 2 Hedefe vuruf. 3 Dördüncü (eski terimi. İslâmm dört haiifeainden biri. 4 Fasıla, kem suratlı. 5 Ayakları tutmıyan hasta. I «Çok mayhos» un yarısı. çiftcnin en lüzumlu araçlarırdan. 7 Spor oyunlarından birinin oynanması ancak onunla kabildir. 8 JÖZ fırlatan (mürekkeb kellme). YUKAMDA.N ASAf.IYA: 1 Bulasma işi. 2 Takıp salîarıdırarak. 3 Fas'da bir şehir, kutsel b!r aym iki bası. 4 Asyanın Uzun nehlrlerinden biri. bir erkek adı. 5 Bir edatın kısaltılmısı. yakınlara karşı rösterllenlerden. ( Hekimlik (eski terim). 7 Yolda bulunmuj msl (hukuk teriml). 8 Eski Mısırhların Tann saydıkları hayvanlardan. I 1! SOLDAN SAĞ A: m\ |i» 15* r 1 1 3 4 5 8 7 8 IT E FİMİIİNİ |K E Z Â] m i ! Ü FiniRİOI^I^İH N N.lZIME NADİ ve COCUKLARI Vazı ijlerini fl'len Idare eden Mes'ul Müdür TUVALET SABUNLARI 100 DE 100 SAFTIR CEVAD FEHMİ BAŞKUT 1İT I L P İ L İ A İ L Ş İİKİEİB •İZ R 4 N i s E N L I mM V O ML •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle