11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
67 eylul hâdiseleri Mecliste dün gene fırtına kopardı (Bastarafi 1 inci kftmetln mes'uliyeti hakkmdaki tahkikat talebimiz bâki knlmak şartile teknlk bakımdan ekstkslı olarak gelecek bir yardun kanununa Hürriyet PerMsl beyac oy kuüanacaktır» dedi Alakantm bu ifadesi üzerine kürsöye pelen İşletmeler Batcaru Samed Ağpo|lu, tasanda tmzasınin buhmmamasımn maddî bir hatadan ileri geldigini. bu hatanın kannnlar mfldürünDn ve B. M. M. kâtibi umumistabı gfeflnden kaçtıSmı., kendisinin bu mevzuda diger Bakan arkadasUrfle beraber bulunduüunu bildird! Tekrar kflrsflve gelen Muammer Alakant iddiasmda ısrar ettl. Bunun ürerine rels Erozan. tara muamelesinfaı tekpmmCl ettîSinl. vardım tasansınm hükflmete iadesml ta«ammun eden HOrrlyet Partisi Meelis Grapunun hazırladıjh takrirl oya koymcaSım bfldirdl. Bir bafımsn liâve ftiran Bn srreda s8z alan Kırşehlr baihmsn mmetvekîii Osman Ali Şiro*lu Muammer Aiakanbn eksik btraktiSı blr noktaya temas edeeegini söyliyerek yardım kanunu tasansrnm esbabı muefbesinin de bulunmadıgını, bu sebeMe ta^arının mfızakere edilemryeeeŞin! bildirdl. Neticede Alakantm takriri rey» konularak reddedfldi. Mallre VeViHırin !r*natı Mötcfkıbep s5z alan Malive Bakam Nrdftn ökmen. BT eylul gece8İ sarar eoren vatnndaşlarm rsratlannm bir Imrnıun teberrularia kar pisndıt1"'. vfiksek miktarda olarlann fee Malfve müfettisieri tarafindan tesWt edilmekte olduîhınu, bunun da 60 milvon lira civannda bulunduSımu sSyllyerek yardım tehrieatının Wr sene vadell hazinp bonolarile öclPTreeeîHnl, Kjnolann karsılı fının 1957 buteesinde dikkate alınaeaŞını ifade ettf. C.HP. fikrlnt sSvifiyor Tasannm türrü özerirıde C. H. P. Meeîl» Gnımı edına komı«an MMitya mntetvekîH Nflvld Yetkin ewünıle atmtan sByledi: « Bu zararîarm âcflen tazmini lcin bu kanunun kabulflnfl zarurî g<l rOyonım. Ynlnn; bunun miktannı tayln etmek lazımdır. Malfyp Rakanı. «arann miktanm açıklasm Bun^an «7 rylul gee*?1nde t«eavfızö ve mflteesvîzlere mânî ol tnafc lçln hfiTrOmet kuvvetleri faaUyete eeçrr>.?mi5tlr. Bunun reb'bierlnJ lıfikumetten sormamız tabHdir. Hakikatier ne Vadir acı ve utandıncı da o!n açıklanmalıdır.» Afır ve çirkin blt tartısma «Hakikatler ne kadar utandıncı da elsa açıklanmalıdır» sözüne sinirleBen Emin Kalafat tu^anmaz sensin» feklinde hatlbe tnadah^le etH. Bu •rada D. P. H rallletvekmeri de bağuraahı bnsladılar. Ntivld Yetkln. bn sSze k?m «TTtenmaz »sıl rensîn» dive cerab verdi. Aralannda <Namu?sur». CNPTIÎSSIÖ •ensin» rîM ««rler d « t<w*i edüdl. « NOvld Yetkin, Em!n Kalafata hitaben «Senîn bovan beü! oldu. Ask<w kaçağt» dedl. Ve bu pfl'Til*C!w ara•mda «Sarho<f» lâfı da duyuldu. Bu cok sprt ve cirkin m'lnaitasa arasında C. H. P. liler ayag? Vallcmı» bağınyorlardı. Bu a rada Basbakan da aya<h kalkarak C. H P. 11lere httaben «Ne o, tehdid mi edb'orsuntiz, etursanıza> diye bejınnak sureüle fcitab ediyordu. Reis çîrfcin söz'erln çeri alııunasını Jstîvor Neticede reis. güçhaîle gCrültüyö Jratıştırdı ve Nüvid Yetkinden sözünü gert aîmaira istedi. Yetkin ise, kendisirin mukabele ettiğini, evvelâ Devlet Bakanı Knlafatm s6zünO geri alması gerektigini ileri sCrdu v» «Hakikatler ne kadar utandıncı da clsa» sözü ile kimseyi ka&detmediğiai bildirdi. Reis ise çirkin hitablann zabıttan çıkanlmasmı tetnin için buBun geri tılınmaffl Uzım geldiğini söy ledl Nüvid Yetkin daha evvelki mütale* •mı ileri sürerek sözünü geri almayı reddetti ve konuşmasuu bitirerei kürsüden indi . Ynnan gazetelerine ccvab Bundan sonra Behzad Bilgin, AtlBada neşredüen Katimerini gazeiesiain Türkîeri vandallıkla ithara ettiİini Türklerin hiç bir millet tarafcndan vandallıkla itham edilemiyaceğini. tazminat kanununun ne Yunanlılan ve ne de Amerikalıları tattnin için çıkanlmadığuu bildirdikten sonra, Katimerini garetesmin tstanbuldaJti Helenlere karşı işlenmiş Van dalizm demesine temas ederek: «Türkiyede Helen sroktur. Burnı Zakar •rkadaşımız v« Rum vatanda^ar tevzih etsinler» dedl kayıd konulmaamı taleb ettL İstanbul milletvekili Haçopulosno sözleri Bilâhare söı aian istanbul milletvekili Haçopulos ise, bu hidisenuı çok istismar •dildiiini, bttkumetin bu işte kâfi derecede hassasiyet gösteıdiğini, Rum vatanda;lann her bakımdan Türkiyeye bağlı bulunduğunu tasrih ettikten sonra Rum Patrikhanesinin Ruslarla işbirliği yaptıjı iddiasının varld olmadıftını bildirdi ve Ruslann daima Yunan devlet ve milletini itham ettiğini sözlerine ilâve etti. Haçopulos daha sonra 31nan Tekelio'luna hitaben: « Sfede eger 5 paralık haysivei varsa gellp burada bu Isnadlannm Isnat edlnlz» dedi. Hukumet adına soz alan Dı» Ul«r' Bakanı Fuad KSprulü, bu mall kanunu siyasl münakaşalar» mevzu yap mamn ytrsizlijine isaret ettt. C H J . wr«r edîyor Tekrar sfiz alan NOvid Yetkin hftdisenin tekerrflr etmemeri Için mesullerin ortaya çıkanhnast lteumanu belirttî. Bundan sonra s6> alan Zonguldak mffletvekni Su."» Başol «Haçopulos, Rum vatandaşlar Içhı Yunanb kelimeslnl kull«ndı, ıreri atan» dedl. Haçopulos, s6z aUrak ymnhs soyledlfml bfldirdl »• afaflnu «cri aldı. Basbakan konuşnyor Bu mönakaşalardan sonra Başbakan körsüüye gelerek uzun bfr ko'ma yaptı ve eıefimle sunlan »öyledl: « Uzaktan veya yakından hükO metin bu mesele tle fleid olduŞuna dair bir delil olursa hükumetln lstîfası blr tarafa, insanlıktan da Istifa ederiz. Bunlan söyliyenler İse bJçbîr zaman davaîarmı ispat edemiveceklerdir. Yalnıı zulüm yapmakla kalacaklardır. Vatanperverllğe yaknşmıyan, memleket menfaatlerile asla kabill tellf olmıyan kötü bir propagan dayı, ihtlrasın mahsulu blr pronagandayı aylarca ve yıllarca devam ettiı mi? olmanm viedanl mahkumiyeti al tında kalacaklardır. İnüniiye söı verilmiyor Basbakaıun bu konusmasmdan son ra CJîP. grupu adına tnönü «Gc i»tedi. Fakat kifayeti müzaksre takrir leri bulunduğu için tnönüye söz verilmedi. Kanun lehlnde konuşan Set vet Sezginden sonra Hür. P. Meell» grupu adına s6z alan Fcrthi Çelikbaj sunlan sSyledl: € Büyük Türk milletuıin muhterem Vekilleri, mflzakere olunan kanun lâyihası. devlctin himaye etmek mecburiyetinde olduğu şahıs haklannın telâfisini gerekürdiği kanaatinde oldugumuz için müspet rey knllanacagız. Ancak 67 eyylulde vuku bulan hfidiseleHn Meclis tahkikatı mevzuu olması lâzım geldiâi hakkın daki ilk noktal nanrtmızı muhafaıa etmekte devam ediyoruz.» rîeye hasvnrninvor Neticede açık oya muracaat edllerek tasan 375 mevcuddan 365 oyla kanunlastı. 10 D.P. M mnietvekill ta sanva kınııızı oy verdil*r. DiSer tsraftan BSleden ronrak! tnp lantıda Afyon miUetvekfli Rrea Çerçelln, 67 eylul hs<?ivVrfnden zarar gârenlere yapılacsk yardımın Gellr ve Kurumlar Venîismden muaf tntuinaaKinı mutazammm kanun tekllfi müzakere ve k'Vnl olundu Dünkü Meclisten notlar (Baştara1\ 1 inci sahifede) bilhassa iktidar politikayıaın tenkid edilecek no'TtaUrıiı bili"oıiardı. Hulâsa yeni parti muhalefet olarak mtizakereıerrte blrınci (>13na »eçmlş bulunmaktadır. Ve bu geçlste hiç sflphesiz, Di». f>3£cölcrlnin kullandıkları taktiğin dc büyük bissesi vardır. Bundan sonraki müzakerelerde yeni parti aynı hm, aynı havayı devam ettirebüecek midir? Henüz bir şey söylenemez. Bilhassa hâdise'.eri 1946 danberi gazeteci olarak ıkib eden bizler için şimdiden kesin hükme varmak kolay ounuyor. Zira, asın nefse itimadın verditi neticeler, ve peşin hükümlerdekl yanümalanmız bizi yoğurdu üfliyerek yemeğe sevketmektedir. *** 6/7 eylul hâdiselerinde tarar görenlere verilecek tazmin3ta aid tasarı Mecliste pek de hoja «»itmiyen gürültülere sebeb oldu. Bfltçe mflzakerelerine nedense sintrli bir hava içinde giren acvimli Devlet Bakanı Emin Kalafat ikidir bu tip hâdiselerde rol alıyor. Geçen günkü gürültüler ıialum. Buğür. de Nüvid Yetçinm bir cüm lesine fena halde kızdı v« yerinden müdahale ettiği için is buyüda. Yetginin sözü üç akîam evvel Kmln Kalafatm söylediğinden daha sert değildi. Ve nasıl o <?eee »nuhalefetin hareketi ani bir fe.<rar idi tats?z mOnakaşaîar sonunda Mecli<;!n terkine kadar gidildiyse, bugün de Emin Kalafarın yerinden müdahalesi, gene anî bir feverandtr. Ve çirkin tar tısmalara vesile olmustur. Bu tip münakaşaların alevlenmesinde silâhendazlarm oynid'îı rolün de tamamen menfî bir rol olduğunu •;öv!rmek yerinde olur. Basbakana veya Bakantara hos görünTrek icin. otıı^duklnn vpden nuhalefete karşı ba$ıran, piirultü edenler, ajırı bir gayretk;"klo Mfcliîiıı havasmı bozmaktan baçka bh şey yanmıyorlar. Mfinakasalan kızıstırıyorlar, isl çıfı rından çıkanyorlar. 8/7 eylul hâdiselerinie zarar gorenlere taznünat verilmesi roe\7uunda konuşan hatiblerden liehzad Bilginin bazı milletvekilleri tarafından çılgınca alkıslanan sözleri ve bilhassa Ba3Tim0slim vatandaslann memleketin yslnız nimetlerinden istifade ettikleri gibi meydan nutku lddiaları. n« kadar garib ise, tstanbul milletvrkili Hacopulosun sürçü llsan oîarak Rum yerine Yunan tâbirini kulİHnması ve sonraki tavzihi <îe o kadar garibdir. Hele Sinan Tekelioglu... Neler söy leraedi neler? Ve o bunlan «ağlar gibl» söylerken bazı milletvekillerınm alkışlan salonu çınlatıyordu. Halbuki aynı mllletvcküleTİ Ikf çün evvel, hukumetin dıs poHtika«nı Sinan Paşaya nazaran çok yıımt'şak dille tenkid eden bir muhalefet sözpüsti için sıra kapak'.nnnı vuruyorlardı. Ecved GÜRESİN Bakanîıkîara aîd bütceler tamam (Baştarafı 1 inci sahiied?! ce üzerinde ilk sözü alan ve Hür. P. grupu fdına esaslı bir konuşma yapan Prof. Muhlis Ete evvelâ Ulas^ırma Bakanhguıın lüzumsuzl1:!fu üzerinde durarak Bakanhğ'P ilgası gerektiğini söyledi ve deniz nakliyatına da temasla bazı mallann liman ve iskelelerde nakliye imkânsızlıkları vüzünden çürüme tehlikesi ile karsı karsıya kaldığını bunun önüne blr an evvel geçilmesi serektieini ifade etti. Müteakıben D. P. Grupu adına konuşan Rıza Cerçel, D. P. nln ulaştırma politikasından bahsederek Bakanhja bağlı möesseselerde bu polltikanm nasıl İSledigini lzah etti. Şehlb tnal yolcu trenlerindek! izdllıama v» rötarlar» isaret ederek bunun Snüne (feçilmesini iitedi. Bundan sonra söz alan Ulaştırma Bakanı Arif Demirer, Ula?tırma Baksnlığınm i!«a«ı flkrinde olan Muhlis Eteye cevab vererek Bayındırlık Bakanlıgının yapıcı müessreeleri, ulaştırma Bakanlığının İse ljletlcl mOessseelerinl »inesinde topladığını, bu bakımdan «yrı ayrı vaılfeleri bulundugunu beyan ettl. Bundan sonr» konuşan Efcrem Krdinç. posta münakalelerinln helikopterle yapı'.rnasını teınennl ettl ve Denizcılik Bankuı urmlannın yertlı olduğunu söyledi. Daha »onra fasıllara gtçildl ve Ulaştırma Bakanhğı bütçesi aynen kabul olundu. Çahşma bütçesi Ulajtırm» bütçe»inden »onra müzakeresir.e baslanan ÇaUşma bütçesi üzerlnde ilk sozü Hür. P. Grupu adına Sabahaddin Çıracıoglu aldı. Sosyal güvenligin aksak taraflarını dört esas noktada toplıyan Cıracıoglu müteakıben bunların izahına girijerek İS Kanunura tâbl olmıyan Işçilerin blr an evvel bu kanunun şümulüne alınmalarını istedi ve işçi ücretlerine de temasla ücretlerln klfayeteiı oldugunu, so^ytl slgortaların tefrlk yapılmaksızm bütün Uçllere tatblk edilmeti U2im geldlginl bellrtti. Grev hakkı Grev hakkı mevzuu üzerlnd* duran hatib bu hakkın blr an evvel tanınmasına Jsaret etti. Sendlkalar kanununun lttzumaız hükümlerle dolu olduğunu İfade eden Çıracıoglu bu tesekküllerin demokrasinin asrl müesseseleri arasında yer alması İçin kanunun tadH editmestnl taleb ettl. C. H. P. Grupu «dın» konustn Tevfik Ünsalan l»çl yevmiyelerinln ısgart feçtm haddlnln çok altındâ bulundujunu lfade ettikten Kmra «öyle dedl: ı Mllletvekllierlnln m»ası Z800 llraya çıkarılırken memurlar» yıld» 5 maas, emekll, dul ve yetjmlere yıld» 3 mas! tutarında Uave tedlye yapılırken işç ler!n durumUnnın kale alınmaması g3r!txJ!r.» Cnalan (Uha cnra halen yanm olan hafta tatlll ücretlerlnin tam» çıkanlmssı gerektlÇlnl. sosyal si^orti!ann adatet prenslplerine uygun hale netlrllmeîlnl taleb ettl ve wndlkalarm bugunSO dunımuna da lşaretle 87 eylul hadlselert VMlle lttthaz edllerek sade İstanbulda 6S sendlkanm kapatıldıŞmı İfade «ttl ve grev meselelerl üserlnde de durara»: bu baklsm tanınmam geresnginl bildirdi. Refet Aksoyun Çalısm» bütçesl üzerinde ptıîı kısa konusmadan sonra eaat 21 de toplanmak flzere oturuma eon verlldl. Gerze, LSIebargaz, İncesn felâkefzedeleri Eskişehîrde dün de Bakkallar Migros'a idn 14 milyon catıyorlar 2 z«Izele o!do (Baftarafı 1 inci sahifede' Baştaraft 1 inci sahifede hapishaneye nakledilmelerinl istemişlerdir. Zelzeleden znr«r görenlere yardım yapılacak Anktra 28 (a.a.) Eskişohîr ve Bilecik viîâyetlerinde \uku bulaT. zelzele felâketi münasebetile Bilecik ve Eskişehir mebuslarını kabul eden Bayvekil Adnan Menderes bu fe!âketten fevkalâde teessür duyduğunu beyan etmiş ve hasann giderilmesi hususunda her türlü yardımın yapılacağını, icab ederse gerekli kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisine sevkedileceğini bildirmistir. Tasarının mfizakeresi sırasmda ilk sözü alan Sinob milletvekili Nuri Sertoğlu hukumetin felâketzedelere gostermi» olduğu yakın alâkaya tesekkür ederek tasarının bazı maddelerinin tadil edilmesini Radyonun bildlrdiğir.e göre Sa istedi. panca gemisi 3903, Holanda gemUi Tasarı üaerinde söz alan haübise 6S55 gros tonllâtoluktur. «Dirkz lerden Ahmed Fırat, Rıza Çerçel wager» denizcilik kumpanyası tara fından verilen malum.ata göre, ve Kemal Zeytinoğlu tasarının leTürk gemisiiîde bulunan bütün hinde konusarak kanuniyet kesraürettebat kurtanlnuîtır. Bildiril betmesini ve yeniden tanzim edidiğine göre Türk gemisindeki tay lecek olan kazanin plân ve profalar Blommersdijk ve civarda bu jesinin üç ay içinde hazırlanmasını lunan gene Holanda bandırah Osy taleb ettiler. Bu arada söz alan ris adh gemi tarafından kurtanl hatiblerden Izmir milletvekili Permıslardır. Osyris'ten alman bir tel tev Arat yangının zuhur ettiği siz tel?rafta, Türk gemisinin kap gece evdeki hasta anasını ihmal tanı ile başmskinjstinin kurtanl ederek felâket haberirıi ilgililere duyurmağa çalısan ve ateşin posdıklan kaydedllmiştir. tane binasını «arması üzerine telşraf cihazı ile birlikte yanan binadan ayrllan, feragati nefis saBaştarafı 1 inci sahiiede hibi telgraf memuruna ne gibi bir natı «talâhiyetli Yunan hükumet mu3melede bulunulduğunu, taltif edılıp edihmdiğini Ula§tırnıa BaçevTelerinde üzüntü yaratmıştır.ı Dün gece bir basın toplantısı y» kanından sordu. Bu soru üzerine kürsüye gelen pan sözcu, «Köprulunün beyanatlnın tam resmî metnini almadaa Bakan Arif Demirer bu memurun Yunan hükumeHnln her hangl Mr fevkalâde ikramiye ile taltif edilyorumda bulunmıyacağını» söyle diğini ve kendisine bir takdirname verildiğini bildirdi. Neticede tasamiştir. konularak Bununla beraber Hariciye Vekâ rının maddeleri reye leti Fuad Köprfllüye atfen gazete kabul olundu. Bu suretle Gerze felerde çıkan, «Kıbnsm ha!i hazıı lâketinde zarar görenlerle. Lülestatüsünde yapılacak her hangi bir burgaz ve İncesu sel felâketinde 67 eylu] hâdiselerini bir âfet o!azarara uğrayan vatandaşlara 14 tak telâkki ettiğini bildiren Tokad deği;ikli$in muhakkak Lozan antadilât yapılmasınl milyon lirallk yardım yapllması mUletvekili Ahmed Gfirkan ise <Bu laşmasında hâdiseleri evvelden keçfetmege im lcab ettireceği» yolundaki beyanaü kararlaştı. kân yoktur> dedi. anazan itiraba aldığj bildirilaektedir. Patrikhaneyi itham Bundan soııra «öz alan Seyhan mQ Köprülünün beyanab v» Büyük letvekili Sinan Tekelioğlu, Istanbul Millet Meclisindeki görüşmelere ve İzmir hâdiselerinın hakiki mes' aid raporlar, Yunan ga2etelerinde «lünun Ingiltere ve Yunanistan oldu dört beş sütun üzerinde çıkmakta (Baştarafı 1 inci sahifede) 4unu belirterek tOnlar bizden taz ve şöyle serlevhalar taşunaktadır: minat istiyorlar. Biz de onlardan gar tKöprülünün acı Te tehrik edid teklif etm şti. Türk cevabî notasınbî Trakyadaki Türklere ne yapbkda buna ihtivac olm?dığına işaret lannı »rahm ve Garbî Trakyayı is beyanatı». odilmektedir. Türk notası. Rus idLennox Boyd Tfirk temsilcUeri tzyelim» dedikten sonra bu vadide dialannı reddetmekte ve bu mesefle förllştfi hükunetin vazifesini tam?mcn vaotıLefkoşe 28 (R.) İngiliz Müs le Ozerinde teknik veya siyssî müJını. trtanbuldak: Rum Patrikhane«inin Ruslarla birleşerek bir Papaiık temlekeler Bakanı Lennox Boyd Tîakafalarm devamından favda tekurraak istediğini, buna aid evrakla bugün yanında Vali Harding oldu min edilemiyecegi kans'tinde olnn Emniyeti Umumiye argivinde bu ğu halde Türk temsUcüerini kabul du tnıntı tasrih eylemektedir. hındufunu söyledi ve hfikumetin bu etmis v« kendileri ile bir müddet Bunla alâkadar olmasuu istedi. görüşmüştür. Lennox Boyd'un, D.P. srnnn reisinin söz!eri YFNfNEŞRlYAT Türklerin, Ingilterenin Kıbris siyaD. P. Meclis grupu adına söz alan seü ve yenl hanrlanan Anayasa Burhaneddin Onat ise, bu kanunun hakkında «ordukları sualleri cevab Mslek Gazetesi bütçe ile ilgisi olduğu için bugün aö landirdığı blîdirilnjektedir. Meslett teşekküllerinden bahseden bu rüşüldüğunü söyliyerek yapılan teneazetenin 33 üncii sayısı çıktı. tçinde Diğer taraftan Lennox Boyd ile şu vazıiar vardır' Gü7eteciHkte mes'.ek kidlerlc gene bir taktik karşısmda bu lunuldugunu bildirdikten sonra ez gelmiş bulunan İngiliz Mfistemle shlâiı ve Sükrü Baban Devlet ve keler Bakanlığı ilerl gelenlerinden Ferd Tembelle müc»d«l« Demek e&mle şuntan söyledi: enfla«yonu Göçmetı derneklerl fede• Hâdise etrafında tahkikat ya biri de bugün Makarioı ile göörüş rasyonu kongresl Türklye MıuIIImmüştür. I«ljyor. MPCÎİSP getinldigi gü n biz de ler kongrni ne zamınf Ve llh... elbette bir şeyler söyliyeceğiz ve üMakarios'uo beyanaü 3 «erinde titizlikle duracafrz's dedi. Belgrad 28 (AJ .) Yugoslav Trabzon milletvekiH Sal^haddin komünist partisinin organı olan TANTNMIS KADIN BERBERt Karayavuz da vaotığı konuşmada* Borbm gazetesinln birinci sahife«C. H. P.. muhtelif kamuflajlarla îinde Makarios'un uzuo bir beyaTürk hükumetinin mı»s'ul olduŞuntı natı çıkmlşUr. Bunda Makarios, Dân etmck istiyor. Bu hâdise ile D P. hiikOmetinin uzak veya yakın hlç Kıbris için ileri sürdüğü sartların «son şartlar» olduğundan bahset1 mart 1956 tarihinden bir ilsi«n yolchır» dedi ren DtVAN OTEI,t KUAFÜR Bundan sonra tekrar sB? slan Ma mekte ve Kıbru mecllslnta de nisSaionunda sayın müsterilerir.l Bvc Bakanı taleb edllen hu te>nunl» bf temsil esasına göre seçilmesini » o n o cikartnfi *n'^hîvo+înîr> hiT^ı»^<^Tî istemektedir. Buna g5re mecliste randeTU ile kabule başlryacakohnfidıSını «Kyiedf. tasanva «60 mfl Türkler befte bir nlsbetinde yer yonu feçmemek fizere» «•Uinde blr Bir Türk gemisi batlt Aiina ızünfi duymuşî Türkiye Amerika münasebalı Baştarajı 1 inci tahıjede Büyük Elçi demiştir «İ! Oozeteler bu bölgeden (Ortaşark) gelen ha berlerle dolu. Oradaki )robıem!eri an lamağa çalısmak benim vazıfem olacaktır ve Türkiye halkını da Venezüella halkı kadar yaKindan tanıma Sa çalışacağım.» Warren, 35 senedir hariciye işlerinde çahşmaktadır ve 3 mart tıtilımde 60 vaşına girecektir. Güney Amerikadaki 'a^ıfîlcnıiden başka 193134 tarihlerinde 3 ıdapeştede konsül olarak, Rigada 1K81940 tarihleri arasındn birinci «kreter olarak bulunmuştur. Karakas'tan 18 martta ı;aıda aynlacaktır Türkiyeye yola ^«nıa7dan evvel kısa bir tatil alacaiını umduğunu s Mcskovaya eksper Yeni Suriye Elçisi ititnadnamesini verdi Ankara, 28 (a.aJ Reisicumhur Celâl Bayar, bugün saat 15,30 da itimadnamesin: takdime golen yeni Suriye elçisi £!y!âns Emer Addas'ı mutad merasimle kabul etmiştir. Bu kabulde. Haricive Vekâleti Umıımi Kâtibi Büyük Elçi Muharrem Nuri Birgi de hazır bulımmuştur. 4 senedir 4 defa ikiz çccuk dünyaya getiren kadın Turhan, 28 (a^.) Karagözoğlu sokagında oturan Naciye Soylu admdaki kadın, 4 senedir üstüste ikiz çocuk dünyaya getlnniştir. Bu çocuklann ikisi bz ve altısı erkektir. Çoeuklar. hâlen hayatta ve sıhhattedirler. Yeni bir cihaz bulundu Ankara, 28 fa.a.) Haber aldığımıza göre, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültegj Bitki Koruma kürsüsü a«tstanlanndan Mehmed Göbelez, buğ day tohumu içerisindekı peiemir ve diğer yabanl ot tohumlannı çok ucuz ve koîay bir şckiMe tf>mİ7İiven yeni bir cihaz bulmustur. Aynı cihaz, çeltik tohumlan lçerisindeki darı vesair yabanî ot tohumlannı da temizlemektedir. Deniz ikmal grupu bina ve tesisleri açıldı Kasımpa^aiaki Denlz Kuvvetleri Kumndanhğı denlr ikınal grupu âmlrHgl blna ve teslslerl dün tSrtnle açıllaısttr. 1 Müessesemizin senelik Ihtİyacı olan takriben 810 Geceki topbnü bin tonluk maden kömürünün Zeytinburnu E>evlet Gece lçtimsında D.P. Grupu adma Muhalefet liderlerinden PapaanDemiryollan veya Kuruçeşme iskelelerine yanaşailk söz alan Mehrr.ed Ünaldl son beş cak vasıtalardan tahliye edüip fabrikamız kömür yıl İçinde ücrat sevtyelerlnln terakkl dreu Krala başvuracağını, tekrar fcavdettl?lnl, asgarl Ocretln etserl lş seçim istiyeceğini bUdiriyor parkına nakil ve istif işi bir sene müddetle ihaleye i:ollanncla tatblk edlldlîlnı söyiedl re konulacaktır. konuşmasmı grev mîseleMne lntlkal Paris, 28 (R.) I * Fîgaro gaze2 Şartname müessesemiz tlcaret servisinden bedeleHirerek Krbest lı plyasası, arz taleb tesinin Atina muhabirine beyanatta siz olarak alınabilecektir. rnekanlzması ve mukavsle serbestlü bulunan sabık Yunan .iaşbakanlarınmüesseseleri İle onun tamamlayıcı o dan Papandreu, Kraldan yeni Mec3 Eksiltmeye girebümek için 1500 Uralık terainat !an 1? lhtllâflan ve tahklm mlies»» lisı dağıtmasını ve veni bir seçim ka yatırılması lâzımdır. Teminatsız teklifler nazan 5elerl yanında mOtek&mll blr merbAle itibara alınmıyacaktır. olan £rev müe^epeslnln de keçınılmaz nunu ile tekrar seçmenler önüne çı 4 Teklifler kapalı zarfla 8/3/936 perşembe saat 14 • blr realHe olacafma D.P. nln lnandı kjınıasuun »pınininl istiyeceğini söy Çını, e*fcl lktldann İse bu müesse lemiştir: kadar müessesemiz kapısmdaki mühürlü kutuya Son seçjmlere ifaret eden Pttpartçeden umacı lm!ş glbl korstuğunu ve atılmış olacaktır. bunun buı^ln siyasl blr vean borueu dreu demîştir ki: 5 Müessese işbu ihaJcyi yapıp yapmamakta serbestnlarak kul'.anıldığmı söyledikten »on« Seçim devresi için komünist tir. . (2184) ra dedl kl: ierle yaptığımız işoırliği bir (halk € Bu ltlbarla lktldara geldlSlmle cephesi) teşkil ettiğimiz mânastna atjündenberl memlekette vuku bulan hnroamalıdır. Eğor oiz bu muînkkal lktlsad ve eosyal tekimül ergeç grev ittifakı yapmasaydık, merkez portüeri müesseseslnl de mOmktin ve aarurl ; kıldı*ı gün bunun ea kuvvetll tar»l tarr^mile silinmiş olaeaktı. l*u"ian s tan bugün müfrit «ağ 'le müfrit so! tan gene D P. olacaktır.» Ücretle kan vermek istiyenlerin her Kün s«at 17.30 19 da Mehmed Onaldı dah» sonra İsmet arasında sallanmaktadır • Papandreu, bu sol ıttifakının, Mecİnönünün ve «skl Çalısma BakanlarınParmakkapı Zambak sok No: 21 de 2, kata mOracaatUn. dan r»hmetli Rejüd Şemseddta Slrerin liste ekseriyeti salğıyan Karamanlis Halk Partlsi Ilrtldar devrlnd« grev hakkı partisinden daha fazla rey toplamıs üzerinde yaptıkları kor.uçıralara da te olduğuna isaretle «buna dayanarak BURSA KAPUCALARI TURK ANONİM mas ettl ve bu sahısların grev hakkmı Kraldan yenl Meclisi {eshecmesinJ kabul etmediklerlni, ancak iktidardan istıjeceğun» demi?ür. Muhaietet UŞIRKETINDEN: düsünce grev hakkını bir bayrak glbl derleri, bu seçimlerde ban usulsür ele aldıklannı söy'.edi. Şirketimiz esas mukavelesinm 28 ncı maddesine tevfOcan lükler yapüdığmı iddiaya devam • • tnönti kürsüd« diyorlar. hissedarlar alelâde umuml heyeti 31 mart 1956 tarihine rastBu beyan üzerlne söz alan tsmet lıyan cumartesi eünü saat 15 te Bureada firket merkezi olan İn6nü C. H. P. ikt!dar devrlnde kendlsi ve Reşad Şemseddin Sirer tarafmdan Çelik Palas otelindeki datrei mahsusada toplanacağuıdan mez söylenen sBzleri tavzih edeceğinl bildlrdl kur gün ve saatte sayın bissedarlanmızın toplantıda hazı burve söyle dedi: lunmaları rica olunur. ı Reşad Şemseddin Slrer gr«v hakUmuml heyete istirak edecek hissedarlardan bizzat ijtikı üzerinde bunun faydalı bir müessese rak edecekler esas mukavelenamenln 26 ncı maddesi hükumolduğu kanaatine blr türlü (çelmemisti. 4 mayısta benlm söylediklerlm gene grev leri gereğince sahib olduklan hisselerini temsil eden hlsse [•akkı üzeıirde münakaşa edüirken lehte senedlerini, vekil göndermek istiyenler formttle uygua birer (Başiaratı 1 *nci •t ve aleyhte ileri sürülen flk!rlerd«nd!r. Biz grev hakkını evvelce tanımamıştık. rife gören 500 e yakın memur, hu vek&letnameyi toplantı gününden en u bir hafta evvel idare Bu blr sır dejil bunun aksinl de lddi« gu«t rauhaaebe kadrosuna sjeçecek merkezlmize göndermeleri lcab eder. etmiyoruz 1950 de İktidar değisir değls ttr. Umuml heyet gundemi açagıda yKOİıdır: mez biz grev hakkının lürumunu derTrafik Müdürlüğü, Bcledlyey» bağ 1 İdare meclisi ve murakıblar raporlarının okunmaeı hal ilân etmiş değiliz. İkl sene müna b olarak kalacaktır. kaşalar etmisiz ve nihayet bımun meraBazı mmtakalarda belediye tahak ve tasvibe arzı. lekete faydalı olduğuna kanatt getlr» kuk ve tahsil şubeleri birleştirılerek 2 1955 yılı bilânçosunun ve kar v« n n r hee*blannm mlslz. Bu blr poilüka mtseleti değil blr İS şube halinde idare edilecektir. incelenip tasdiki ve idare meclisile murakıblann bu yıl muakanaat meseleslnln »eÇlnllSl tekâmOl Fatih. En.irönü ve Ga'ata birleş melât ve hesablarından dolayı ibrası, safhasıdır.» tirilecek $ubeler meyanındaiır 3 Müddetleri biten yflnetim kurulu uyeleriniı» ye&itsmet inSnfinden sonra kOrsOye ge Birlf^tirilecek tahakkuk ve fahsil lenmesi. « n Çnlışma Bakanı Mümtaı Terhan, beleri, ruhsaöye, e.slenee n>!jıü, 4 1955 yıh için denetç.' seçimi, muhalefetln lşçl meselelertnl blr spe tabelâ. reklâm gelirleri gibi gelirlekül&syon metat glbl lsledlğlnl ve lsçl 5 Umumî heyet kararlarırun Sicllli Ticarctc teoçil ve ktttleal flîerine blr himaye fcanadı ger rin tahsili ile meşgul olacaktır. VilSyet tahakkuk ve tahsil şube ilanı için idare meclisire salâhiyet verilmesi. mek lstedlginl İfade ettikten sonra İs Kanununun efsanevî zümrOdO anka ku leri ise eskisi gibi çahsacakttr. Vilâyete bağlı kalacak tahsil ve suna besEeterek CJ3.P. lkUdan sırasında bu kınunun rafta asül kaldıgı tahakkuk subelerinin savın "3 kanı ve ıncak 1950 den «onra ele alın dardır. d!9mı «oyledl Bilindiği gibi, Vali Gökay, blr Daha sonn tsmat tnonunOn 4 ma yıl müddetle Beielive Roıslik göıeyıs 1950 de mUletvekili teçlmlerlne ta vini vekâleten ifa edocektir. kaddum eden günde BSyledlgi ve grev Bir yıl olarak tanınan intikal söhakkının tamnmasınm o gunOn sart resi içinde Belediyenin kendi kenlan içinde zararlı olaeagını İfade et1 Kabataş araba vapunı iskeiesi havuz vanı ahsab tlgl konusmasma da temada İsmet dine yeterliğini sağlamak amacile tnonOnün Bamlml olmadığım bildlrdl. yapılacak işlerin programı önümüzde Ukelenin tâmiri ile ön kuun köse yığmalan tâmir ve takvî Orev hakkı üzerinde durac Tartıan. ki günlerde Vali ve Belediye Reis yesi işleri için teklif al'naeaktır. DJ. tkttdannın bu hakkı lsçUere ta Vekili Gökayın yapacağı basın top2 İsin İhaleye esas olan kesif bedeli 70.782.63 TL. nimak Icln urua zamandanherl etOd lanüsında açılJanacaktır. (Yetmiş dokuz bin yedi yüz seksen lkl lira alfanis beş kurus) ler yaptıirrı v» yakındt blr tasanyı MecMse sevkedeceîlnl soyledl. olup muvakkat teminatı 4.000. (D6rt bin) Hradır. Bundan eonra İnönü teY.r&t soz al3 Teklif şartnamesi ve aair evrak her gün i» saatlerin dı, tra merzuda ramlm! oiau»unu söyde Şehir Hatları însaat servisinde görületıilir. ledi. Vekll teSrar konuştu. Neticede fasülara gecildl ve bü*çç kabul edlldl. 4 Teklifler en gec 9/S^165« tarihine rastlaran cunu Bilâhare tşletmeler Bakanlığı bütçegünü saat 14. e kadar Sehir Hatları İs.letme Müdürlüğü bi(Baş'arafı I incı iav'fiet slntn tümü üzerinâekl müzakerelere nasında Malteme servisi çefHgine blr tntkbuz mukabilinde buralarda insaat başladığı takdirde geçüdl. verilmis olacaktır. Hürriyet Partlsi v« C. H. P. sozcülerl durumun ne olacağını sormuştur. Prof. Ali Esad Birol, şehrin sağlık konustular. Muzakereler eeç vakt* ka5 Postada vakl gecikmeîer nazan itibara alınmaı. dar devam ettl. Neticede Isletmelet müesseseleri hakkında etraflı bir 6 Banka ihaleyi yapıp yapmamakta eya dilediğinj bütçesl de kabul ediidl. konuşma yapmış, bilhassa sıhhi tesistercih etmekte serbesttir. 2326 lerde bir sağlık inşaaü prensipinbı hâkim olmasına irarct etmiştir. Prof. Ali Esad Birol, hasttneteraMAHDUD MESULIYETU hasta kabulü lihniyet)ni şiddetle.ten Denizyollan Işletmesi Kooperatif Şarketinden : kid etmiş, ve şöyle demiştir: . r Tfe»ssürle ifade ederim ki. bi? Şirketimizin 1955 senesine aid umumî heyet toplantısmıa îstanbul Bakkallan Demeğinin dün çok sağlık müesseselerinde maalescf 16 mart 1956 tarihine rastlnyan salı Rünü saat 16.30 da Gateta saat 14 ten itibaren Esnai Haıunda bizzat şahid olmuşuzdur. Meselâ ölüm yapılan yıllık kongresinde söz alan halinde bir veremli, müesseseye ge Yolcu Salonunda yapılacağı statünün 37 inci maddesine terfiüyeler, bilhassa Migrostan şikâyet et tirilir, fakat şu cevabla kapı dışan kan ilân olunur. GÜNDEM: mişler ve gerek rekabet edebilmeleri edür: r Nasıl olsa ölecek... Enteresan 1 İdare meclisi ve nrarakıb raporlannm ökunması, ve gerekse tutunabilmeleri için bir vak'a değil!..» Bu nasıl bir telâkkidır. 2 1955 yılı bilânco kâr ve zarar hesablarının tetkiki şirket kurulmasını istemişlerdir. ve Üye adedi beş bini bulan Derne Bu zavallı hasta, kalö'.r'.mtar üstüntasdiki ile idare rreeli* Oyelerinm ve murakıblann ibrası ğin 90100 kiçi ile yapılan kongre de mi can çekişmelidir? Ölüme yakın 3 Tcmettüün tevzi çekli hakkında karar ittihazı. sinde söz alan Sabri Eren, üyelerm laşmak enteresan olmıyabılirl Fakat 4 Müddetleri bitmiş olan idare meclisi üyeleri yerine yenitasvible kaışıladığı konuşmasında ez ölüm halindeki bir hastayı bu şekilden seçim yapılması. de kapı dışan etmek telâkkisi ontecümle sunlan söjlemişür 5 Müddetleri bitmiç olan iki murakıb yerine yeniden se« Hayat pahalılığmı yaratan unsur resandır, o nLsbette acıaır. Saçlık rnü çim yapılarak ücretlerınin tesbiti olarak bi7İer gösteriliyoruz. Bu, yan eaBeselerinin ilk ve son vazifeleri şef kat ve daima şefkat olmalıdır...» liftır. Pahaiıhgı yaratan, piyssayı eDr. Ali Harputlu da, sağlık mevlinde bulunduran toptancılardır. Bix stok yapmayız, ne imkânımız ve ne zuunda komışmuş, lstanbulun yıllarca ihmal olunan bir şehir oldude yerimiz var. bir Migros idarecileri, anlaşma vaadile ğunu söyliyerek, 90 milyonluk bizi oyalıyorlar. r.Iisros, vasıtasız bütçe ile halk ve âmme hizmetleri1 Kurumumuz haatanelerl ihtlyaa Ifiln 2 5 3 0 satış yapacakh, hnlbuki o da bizitn nin görülmesine imkân tasavvur etKg. saat kaDasiteli odun. komür veya haricen hazırlangibi toptanadan mal alıyor ve böyle mediğini ifade etmiştir. Hatib, bu amıg sıcek su ile calısan 5 aded çamasır makinesi teklif ce pij'asada fiatlann yükselmesine rada temizlik işlerine de dokunmus, büjük çöp kamyonlarının ana cadalma sureıile ihale edilecekür. sebeb oluyor.» 3 İsteklilerin teklif edeceklerl makinelerin fiatıBir üye. Ankara makarnasını Mig delerde faaliyet gösterebildiklerini. ros. 110 kui'uşa satarken, kendisinin şehrin mütevazı semtlerindeki sokak nm % 7.5 nisbetindeki muvakkat teminatı havi tekliflerini kuruştan sattıftım söylcmiş ve Mig j lara at arabası girebüeceşine göre, 14 mart 1956 carjamba giinu saat 14 e kadar Tepehası ros karsısında tuturjbilmek için bir bu vasıtalarm şatafath karr.yonlara Moralı (İşkur) Pasajındaki Müdürlügümüzde. bulundartercih edilmesini tavsiye eylemiştir. leşme lüzumunu anlatmıştu". maları. Bolediye Meclisi saat 12,30 da sa3 Postada vaki fiecikmeler kabul edilmez. bahki oturumuna son saat Islâhiyede savcı ve kâkirn 14 te tekrar toplanmıştuvermiş, Nuri 4 Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta ve düedigine Dr. yapmakta serbesttir. (2378) Bayar, Belediye gelir bütçesinin kitarafından açılan dava fayetsizligi üzerinde durmuş, bütceAnkaraya nakledildi nin ancak carî masraflan karşılıyaIslahiye, 28 (Telgrafla) Millet bildiğini söyliyerek ilâve etmiştir: « Istanbula devlet, mutlak yardım vekili Salihaddin Ünlü tarafından Islâhiyede tecavüze uğradığını iddia etmelidir. Bu }ehir, üniversiteleri, has edon savcı ve hâkimin açmış olduk taneleri, matbuaü, sosval ve kültürel lan dava. Adalet Bakanlı|ının yü müesseselcrile bu memleketin müşdırım telgrafı ile gönderdigi bir emir terek malıdır. Bu dar bütçe imkânîan içinde bu merr.îeketin incisi defle Ankaraj'a naklediimiştlr. diğimiz Istanbula hizmet sorumluluŞirketimizin birinci besab yılına aid 1955 senesi «lelâde ğunu üzerine alanlara Tann yardan umumî heyet toplantısı 22 mart 1956 perşembe günü saat 14.30 da Yeni imtihan yönetmeliği etsin!...» Beyoğlu, İstiklâl caddesi 219 numaralı Akbank Uraıım Müdürhazırlanıyor Konuşan diğer üyeler de çeşidll Şehrimlz özel okuHannm son sınıf me%zıılara temas etmişler, bötçe im lüğü binasındaki dalrei mahsiT?a?ında yarjılaeaktır. larındaSl lmtlhan re sınıf jeçme şeS kânlannın arttınlması temenni ve Ortaklarımız esas mukavelenamemizin 50. ci maddesi muci llnln. D?v>t Lise lmtlharjlanna aid bince toplantı tarihinden bir hafta e\'vel siriket merkezine müteklifînde bnlıınirıuçlardır. yenl îmttbsm rejlrnlne uyduruîablliştirakleri Son olsrak bütçe komisyunu başka racaatla duhuliye kartı almalan, toplantıya bîzzat mer! lçin yönetaıeîISte deîlslklik yaDilicaRtır. nı Cevdet Gurkan söz alnıış, yeni nıümkün olmadıgı takdirde bir mumessil marifetile kendüerini & Özel okullar yönetmell 1nde yapıla Belodiye bütçesinin karakteri hakkın temsil ettirmeleri rica olunur. cak uygulama !şl İçin 3 klşlllR blr da geniş ölçüde izahlarda bulunmuşRUZNAME: heyet ça'.ışnıaVtadır. •ur. Cevdet Gürkan. 90 milyonu aşan 1 1955 yılı idare meclisi ve murakıb raporlanrun ökunması, bütceden 17 milyon liraanm maaj 2 1P55 yılı bilânçosu ile kâr ve zarar hesablarının tetkik v« ve ücretlere. 50 milyon liraE:nm idatasdiki ve idare meclisi ile murakıbının ibrası. rî hizmetlere ve 23 miîyonunun yatı 3 İdare meclisi Ocretlerinin tesbiti. nm faaliyetlerine hasr ve tshsis o 4 1956 senesi icin murakıb tayini ve ucretlerinln tesbiti. Dahiliye Mütehassısı lunduğunu bildirmi^tlr Bütçe komis yonu başkanının açıkladığına nazaMuayene 1719 Cumartesi 15ran, imar isierine 19 milyon. itfaiye19. Beyoğlu İstiklâl caddesi ye 3 milyon lira tahsis edilmiş, geFaksim Eczahanesi üzerinde. SATDLJK B İ N A (•i T u r i ı t i k çen seneye nazaran, bu hizmetlere bü Taksim Palas apartımanı No. 6 Mercan Tığcılar Yıldızh Han yük llâveler yapılmıştır. Bu arada içinde Depo. İmalâthane ve TicaDIVAN OTEUNDE TEIJTON: 44 31 13 temizlik isleri butçesine geçen =:enertthaneye elverlşll mOstakll İTci Çalışacak birinci amıf «rkek katlı blna bo; teslhn «atılıktır. ve nazaran bir buçuk milyon liralık Her gün 1012 arası. Tel: 2276S6 ve kadın BEBBEB kalfa'ıan bir zam kabul edilmiştir Beiçdiye KADIN TEPZtSİ aranmaktadır. Her gün 19^0IMerlisi. bugün saat 10 da toplanmak SATILIK ARSA üzere oturumuna saat 19 da son ver20 arası mezkur Otel idaresine mlstlr. müracaat edilmest Yıldızda Cihannüjaa mahallesin Yunanistanda Nedisin feshi i Könor Nakliye İşleri Taptırılacak Sümerbank Bakırköy Pamuklu Saaayii Müessesesi Müdürlüğünden: Kan Vermek Istiyenlerfn Dikkatine: Yilâyetve Belediye birleşik idaresi yarın ayrılıyor Denizcilik Bankası T.A.o! Şrtir HaHarı İşlefmesi MSdorlSğfinden: Teklif Isteme tlânı ' Belediye Meclisinde d«n yapılan tenkidler İşçi Sigortalan Kurumu istanbul Satmalma Müdürlüğünden: AKOVA TICARET T A.Ş. İdare Nedisi Reislığînden: Dr. R. FERb BİR Mim Hanında dikişe başladı. Beyoğlu tstiklâl cad. Mim Hanı No. 7981 kat 5 No: 38 39 . \ R 1 d« Dörtyüzlüçesme Flrm sokak, Harb Akademisi karsısında 150 metre. üc kat imar durumu mevcud 11 metre cepheli arsa satılıktır. Mütintt Tollan ve Tenasul racaat: Büyükada Çlç*liyah sokak h 1 »nri la MÖtehaMM Hflseyin Cahldin tfadesinden son No. 30 Fstma TuzOn'e. Galatasaray T iırti karşısı Postaa* Eğer mldenizden rahatsız ]! ra. samiin arasında bulunan baban Tel: 445367 iseniz, mide ekslkliği, eğrısı lj| baSırarak: Razlan, ülseri yanması |j| • OSlum masumdur Kendisini j Hpmadım H;>san kandırmıştır!. var ise eczaeınızdan Salon ve odalar Dr. HAHZCEMAL Mahkeme. Hasan hakkmdaki tahTrifaıe eereyan meveud UNAGASTPÎN Dahlüye Mütehassıs] klkat noksan olduSu için. bazı hu MOrBcaat: Vefa caddesinde Tabletlerinden isteyjniz. LOKMAN HEKİM •îU5İarın tesbiti için dosyayı MüddeiVeıa Birol Hanına Fiatı 125 kuruştur. DinTanyolu 104, Tth 2223 8» umumilik makamına havale etmls, durusniArı baflra füne bıraknustır. AYNUR Balfalimanı Hastanei cinayet dâvas; Dr. SUPHİ ŞENSES KIRALIK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle