14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
C'tUMUUKlVKI şubat I Anfa'ın Aibay Rustü Kobaa Tazan: TASAR KEMAL azar gunfl Saltanahmedde tfportacılar Deıneğinln kongresl yapütU. Yekünn üç bini bulan uyeleı arasında feteğmeniikten ayrıımış IiaUl ken, biz bunlara hiç akurmıyarak Boyu isimll bir vataodas varnus ki, Bütçe tarüşmalan, bu yıl müna «Olrradı» dedi Mehmed elin tı Farmağı ile kurşun yerine doYAZAN: kendi bildiğimiz yolda yürümakte yeni mesleğini şo söz'erte ovmüş: kaşa «nınnı aşarak eset verici hâdeki tufeğı yere attı Vardl pına kundu. Sonra Hacının yamna gfl. Dünjanm en eski Migrosu Isısrar edıyoru*. dıse v« sahnelere yer verdi. Butçe, n n ba$ına oturdu. Yuzünü elleri dı. Hacı gülümsuyordu. Mehmei d» aslında, malî ve iktisidl bir eser olGene aynı bütçe münakaşaları B tantrul işportacılandır. Pahah mal «aarasına aldı. rasında Başvekılin plAn bahsicde ye tan dukkâniara en tesiıli baltayı l | tu için ona ySneltden tenkidlerin yorgun yorgun gulümsedi. Rcçet» gereğfaıce yapılan daha dyade iktisadi sahada kalmas Hacı: niden ortaya attıgı şu düsunceler ü portacılar vonnnştnr. Gayemiz »cnzPınarın bajına oturdular. Mrhilâçlann fiatı her eczanede zerınde de durnuk lâzundır. Savın luin temin etmektlr. Ilhal mal'ann «Yiğttim» dedl. «Bir kurşunla me terle&uşü. Elini yüzfinü yuriu. âu$ünfllebılirse de, bizde ıstizah megüç olduğunu anladım. Bugün yapı Menderes diyor U, «bize plâns« di dan b h e tahsb edilstn. MuUva»Htolacak kanizması işlemedıği ıçin bütçe cö lidlr. Bağımsjz bir milletvekıli sıiaolmaz bu ış Al tüfeğini elme, boHacı: lan yatırımlar, hiç bir iktısadî tetluk yoriar Hangi fabrtlcanuî n p'ân: yok; j ları ortadan kaldınp haika ııcoz mal rüsnısleri, umumi politıka tartıjnıa tile Mecliste konuşan saym Server yuna sık. Vuruncaya kadar slk» «Bir de el çabuklu|u gerek. Eczane Sahlb'erl Demefi dfln taat lsrına başhca fırsat teşkd etmekte ve Somuncuoğlu. 516 milyon lira açığı yapılmadan, sadece akli selim yolile hangi hususta ruçhan suasma (priori satalım.» Mehmed onun so>!edıklerini duy Göz açıp kapayincaya kadar, sen 15 te Ticaret Odamnda toplanmıştır Bu sozlerde (iğri) ve (doğruJ taküçumsuyor. Topu topu 150 milyon meydana getırılmiştir). Bir mılletve te riayet etmenüjiz, bunu ?ostorinuyordu bıle. Orada, oturduğu yer tetığe çökmüş, karşındakini devırTotjîartıda leneîflt faaliyet raponı boyle bır mahiyet alan münaka^ala dolarhk bir açık var, diyor. BaşvekU kilinin, hattâ pek yakın zamanUra sınler.» raflar dikkate çarpıyor: nn hararet ve heyecanı ^e, bu tarde, taj k^sılıp kalmıştı. miş olacaksın. Vakit kaybeıtin mi, okunmuş ve ba arada derneğlB ban üşmalan bazan çığıraıdan çıkarmak de oturduğu yerden bu ifadeyi ta3 aid kanaatini dahl şu veya bu tebeb Bahıs mevzuu olan *oy, her îjrinln birincisi: En» kelimesinl fntursuzluğumuıdnr. «Atıcılık Allah vergisi değfl Sldün demektir. Bizim memlekett* mUhlm SMEeldtrl bakaıoda izahat ve tadır. Bütçe görüamelerınin böyle bu vıb edlyor. İşte o kadar bir şey diyor. den dcğişürmesine belki .lüsariiha htLgi bir fabrika kunılıırken hvrun kullanmaktakl rilmlşür. Fakat taten dif ticaret hacmimiz ne ile bekılabilir. Fakat Somuncuoğlu Içm yapılan plân ieğficlir. Eltette Ele hangi mevzuu alsak «en. kfttadir. Eı aıiç/.an ' r.d'r. Eu mereti « atıcıliktan çok, çabukluğu huner Biihassa Ilaç tarlfaierl ksotıau ve çığıra girtnesinde bizim mızaamızuı rak derhal raubalâğalandınyornı. Me V'r dakka eksik etnveceV savarlar.» «ezacı odaları roevmu ttzeriode dunıla da büyük tesiri olduğu suphesiıdır dır ld, daha buyük bir açık bahis, nun sözlerini, Ba5vekil dahi alkt^la har fabrikanm plânı vardır Bunt'a selâ «pek» dememİ7 mümkunken «en» rak C1S7 (Kyıll kanuO (ertflnc* ecza Gerçekten yapılan teukıdlerde çok mevzuu olabiMn. 877 mDyon UralJt mak suretile tasvib ve kendısini teb kın ftnin şüphesi yoktur. l^en»n 5^3', sin. Ben bir ay büe stsam bunu Hacı • yanlara doğudsn tekftn nalerde hazırlan*n ilSçUrm tarıf«re târik etmis. Halbuki sayın SomJncu dcvletçe veya devlet yardjmue vü diyoruz, İsportacıbğın Bizanstan evelımden, iş değ'şir, vuramam. YÜ edilmiş bir Kürd âsiretinden'li. defa tariz mahiyeti gSrerek Soğuk ihracat kanısmda 516 milvon HralıV b! hıtu'ması hususunda blrer llste dadıj ticaret açığı aı mıdır? Yahud H oğlunun sScleri tahlil edılirse 9u ma cude geünİBcek Dctisadî tesi»ler için vel kurulan şehirlerde me\'cud ola jee icip de, yemden dağa çıkmış eşkanlılığımızı muhafaza edemlyor ve Mel rned, azıcık di>!endıkten son ğıtıiacagı blldirllmljür. naya geldiği görulün «Bir plln ve bir ihtisaj heyeti tarafından hazır madığını bir tarihî vosikaya (stin<td yâr ve ağyar uıerinde iyi ıntıbalar ha doğru bir ifade ile bir milyar 303 kiyalarm hemencecık avlanmalan Bu »ayede reçete cereğinee yapılan ra gene kalktı ateşe basladı. Hscı milyon lira ithalâtunn bulunduğnna ya progrsm hazırlamak için gerekti lannuş olan ve yapılacak işleri. Ikti ettirmek elbette kabu dejfldir. O bıraknuyacak hareketlerden kendıtoıürf bunun yuzündendir. Alıs.katı!ık göre, btmun ancak yOzde altmı? ü bılgüer elde yoktu. Bunlan toplamak sadî verim derecesine göre sıralıyan. ha'de «en» değil . ! bu sefer, söyle yap, böyle ysp di"e îlâtların ber eczanede flatı aynı oU zi alamıyoruz. tkind işri de. «t^ye» nin ucnzlııf* larını yitirmeleri yüziindendir. Sen emktır. çunO Öıracatla karsılıyabilmek, k«y için de zaman dardı. Bundan dolayı üerideki verımlerini hesabhyan /e ' öğüdler veriyordu. «Hah bu oldu Toplantıda bOyU bir ust* çıkarılmaM hiç üziilme, canını sıkrra. Sen iyi Bütce munaka^ahtnntn bu ifrata gi gı verici bir sey deSl m'dir7 Gerci hiç bir iktisadi tetkik yapılmadao mall karşılıklaruu da gösteren bir temin etmek olması. Blr L«p»rtacmın işte. Bu olmadı. Yok yok öyle de Için Sl senedenberi çalijildıg» ayrtca bir nişancl olursun. NışancıliJc bir den tecellılermi bir yana bırakarak dı? ticaret açıÂı, hesab müvazenesi akli selimın emrettiğı yolda yürün programdır. Rüçhan «ırasmı da bu bSjle mühbn Ideallerl var tııt'ır derğıl .. Hah «öyle 15ta. Sallamıyacak b:Id!!lmltf program tayin edecektir. İşte bulunbunlanıı nornıal sınır igjpdn kai^D acıfı manasına gelmez. Fakat hepl müş ve bir takon te^ebbflslere giri mıyan program budur. Yoksa ruçh^n slniz? Kendinl gccindirsin, kâfl \ e de beden gücüne bakar. Sen çelik sin tüfeğL Hiç mi hiç saDamyaNIh.iy»t Eczacılır Odssuıl ttskfl kımmiannı göıden geçirirsek bu yıl miz bıliyorut ki, bizde tediye müva şilmistir». Devlete aid iktisadi işler sırası, karjılıklı iddıalarla halledile v^fl faye. a efendim.. gibinn. Sağlamsm Camnı »ürma Ücuncüsii: Koskoca mntavassıtlat caksın Soluğunu tutacaksın. Oldu. «•k kongrenln tertıbi lçln b«| Mjlltls bütçe üzerinde yapılan tenkidlerin zenesinin ve daha doğru ifadesile be de tetkike ve hesaba dayanma KLrtHaydi al tufeğmi de ateş et! Hamez, Bununla beraber, mesplâ Ku dhannı «rtadan k«'''ırraak dcğme bjr heyet aeçilmnttr. Vuraırasan da klymeti yokj esasb tetkıklere dayanarak hazırlan sab mOvazenesinin yfizd* 8686 smı munu inkâr eden bu göVOşun en tahya şeker fabrikısmın niçin kubire ateş et!» babayiritln kân değUdir. Akjama kadar, işarete bir ktsbet dıfmı ve iktls»dl ve malî durumu dış ticaret unsuru tesMl etmektedir. ufak bir münakaaaya bile tahammu ruldugunu. Hırfanlı harajin'js ne Fakat geri kalan hep dogrn tfHacı scyledi, söyledl, © bir kere daha oldu. muzun canlı btr şekilde aksettirüdl Bu duntmda bu açıâı. hafife almak lü yoktur. Gerçekten asırlardanberl dereceye kadar verimll ılabileceSini portacılar, pahalı mal satan dıikk&n* olsun başını kaldırıp Hacıya bakğini gorurüK. Bu durum, yapılan ten doŞru olur mu? Gene böyleee dft ihmal edilmiş bir memlekete Hrs? soranlar bulunmaktadır. Hacı onun arka«ını nvmzladı: lara karşı pek tesirli bir oıfic»<Icle madl. K'pırdamadı bile... kıdlerde şovle belirtılmektedir: İkti viz imkânlanmız darahrken istikbalı iktibadi ferahlık getirmek ve bu mak «Oldu i§te .. 3övle böyle.» Server Somuncuoslunun ifadeleri vasıta>ntÎ!r. t'hal ma!'ann(?an oniara Akşam oldu, gun battı. İ5 Işten dann memleket istıhsalini arttmna nasıl endişa<;İ7 göz Snflne gettrebiU sadla blr ?eyler yapmak istiyoruz arasmda yalnız Amerikan krer>mne da tahsls edilmesl heüci nyfftındar. Akşam olurken ftfaji'ardaki yögeçtikten eonra Hacı da ısrarlarını volundaki gayretleri inkir edileırec. rit Fakat zamanınuz dar. Plftn ve pro taalluk eden kısımlarının mfllî duy Nlçln Ule tapon yahtıd dcpo artıit ruk obasma tadi'er Gen« yemek keEti Sustu. Azık çıkmmJ açtı. Mrh gram yapmağa vaktimlz yok. Hele lanmîza tercOman o'mak bak'mın •atsınlar' Depolarda da srtıVa*' tasBirleşlk AmeıüîMlın Artara yefii Fakat bir program ve metod takib Hükumetin kalkınma progranu bah bız. aklımızın erdiği gibi veya matnedi çeğırdı. Atchmed ona da al yiyip, azık, kurşun aldılar. Çek,Hp BOyuk Hçl*l Fletciıer Warrcn, bugyn edilmemesi yüzünden iktisadi gucudan umumî bir tasvible trarşOdn« five edîlmiyor gayri . Onlar da kadağa g ttüar. saat 19 30 d» uçakla NewYoAtan müz israf edilroektedlr. Her şeyden *lnde gene aynı bağımsız milletveki hallerince bizden istenildiği gibi ba cajı "üphesizdir. Gerçekten 4nvsfi raborsada. dırmadı MehmedIstanbula gelecektir. önce bir kalkınma plin veya progra linin söyledıkierile gene Başvekılm zı faaliyetlere girişelim de sonu ue kalı dostlarunnc kredi bahstnde, 8tstanbolda ve dijer bazı şehhteHHad yemcğüıi tek başını yedik «tnmiyeıîra mi gayrl HBCI İranla yapılan hava nlaşhrmalan mımıı yoktur.Yapılacak iiler, iktisadi bu mevru fizerindeki yeni tfadeleri olursa olsun demek, program ve me tedenberi her nedense bizi son •m!zde lhtikânn ba^Iıca scbebl, dıiktea sonra: emmi?» verim derecesine g5re TiralanmMns karşısuıda flmid kınklıjına ugrams todla çauşmağı emreden Avrupal zih rada bırakmak itiyadmdadırlar. Şim kftn azbğıdır. Meydanlann, eaddcie 'Ben uyuyorum» d«dt «Sen gnlaşması meriyete glrdl tır. Ve gene baslanan i$lerln ilerıye mak ve üzülmemek kabil deŞildir niyeti bırakarak Şark metodlanna diye kadar Yunaniatana bizden kai rfi «cı'ma»» lcln ririşlVn hayırh i«Hacu bekle. Bır gelen olursa.. » Haricly» Vekftleü Matbıurt Bürosua aid döviz karşılütlarııun temini dlk Şaved gazete muhabirlerinin naklet ve daha do£rusu metodsuzluiuna gdt fazia haSış yaptılar ve kredi ver tlm'âkler yüzünden plynsa yerler! «Dagı sezeeğis. Ba dsğ w dm blldlrllmiîtlr: Pınarın bas.ina ktvrıîdı vattl. kate ahnmamışür. Verim derecesıne tiği haberlerde bir eksiklik veya yan re harcket etmek demektir. öle yan dtler Bu defa Mıstra, Nil ırmağı fi maalcsef kıtlasmiîtur. Dükkânb yenl nin, babaaın dafr. Babania riperle Hükumetlmız]* lr»n hükumrtl •r«sinhk yoksa. Server Somuncuoğlu şdy da Fransızlar, meşhur Monnet diye zerir.de yapılacak muazzam bar^j blnalar dflkkansnlar gibi on Fcne Uyandıfında gece yarryı çoktan göre bir sıralsma yapılnıadığı gibi, geçır.ışü. Mehmed eünde tüieği, ri, kendi eüy e yspUJı »iperieri g&s da 20 m.rt 19S1 tadhlnde akld »• hn» bu tesiilerin ileride hangi zamanlar le demi? (Ben de eskiden, yatırıın muazzam bir plân hazırlayıp tatUk louı kabank blr kredi temin cdiyor vergiden mnaf tutulmadıklarmdan cdlllp 10 «ralık 1951 tarıhinde 584» » da semere vererek döviı borçlarımızı politıkannda plftna ve programa ihtiederler, Italyanlar Vanoni plânını ha lar. tngiltere de bu iş ürerinde fsria mal «ahlblerl b«l bol rlrarethanelcr oturduŞu verden ktnulrUmam!}, yu tereceğim sana.» Mecaynı yapmağa hevedenraemlştlr. Bu seBir hafta kadar bSyle dağlarda yıll kararla Türkiye Bü>ük MlUet ula« ödemeâe ne nisbette hıımet edeaılo yaç olduğunu rannedıyordum. Fakat zırlarlarken ve yerli ve yabana bü haasasiyet Eösteriyor. Hattâ mulmjş, övlece durup luruyoHu l'slr.oo tasdlk edilnılı olan hava kaldılar. O pmar senin, bu pınat tırmaları anlışması. ljbu anlajmanın ceklerinl ve bizi nisbt bir ferahlıŞa elimizdeki ıktisadî mutalann yokluğu tün mütehassıslar btee hükumet pro baraj için kendisi de kredi »eriyor. bebte. Türk seMrlcrlnde dükkinla «Haydi yat. Bs'tîtnk airası benim dolaştılar. Ahmed îfenİD 20 ncl madderi mncibtace «»rtUkıuiB* kavuşturabileceklerlni tabiî takri ve zamanın kithğı karjısında böyle gramı esasını telkin ve tavsiye eder Fakat aynı thtimam bize '.için gtts rm ar!ı*ı dlger sebeblerle btrleşebende ..» tenJmiyor? Hele fu, Acem kıheı eibi rek pahalılıgı azpmla«tırmıştır. sîsındığı yerleri gezdiler. Mehmed !fri teati •dilmek Oxerc 28 fubat UBC b! olarak hesablamak akıldan bi bir program hanrlamanıa ne kadar iki tarafa da çalan M'.sra gösterdikMehmed tüfeğini kucaSna ı'l? tarüünd» meriyete Bereket işportacıhk, en faklr halie geçmemiîtîr. Durum böyle ıkr», günter gunü hep nişan attt Dsfleri alâka ve dîkkat, aantaia veriien kıvnldı. km alışveri«inl »ağlıyan faydab blr yapılmakta olan iktisadi tesis'erto dan md'klerinde, Mehmed biras bir prim mahiyeti arzetmiyor muî Torist akmı Gün dojhrken uyandı. Yüröni nsnl olarak yaşamaktadır. Dar «okakyafcn zamanda semere vereceginden OITIUŞ, eli tüfeğe yatmııti. Bütçe görüfmelerinde ı'erl «flrO lan tıkayacak yerde münaslb «ahayıkıdı Koiîu«w3d"n bir rarça peyStm zamanlarda Ameruca v» Avropada ve biri ferahlıja karuîturacajhnjlan len tenkidîer, tabi! bir projrrara me larda şlmdıklnden guruUüsüz, potırHacı: • memleketimlı bakkıoda yanıian mı>sbet bahsciilmektedir. Fakat bunun neuir. ekmek yediler. seietine fnhlsar etmiyor. D^hı blr tısız devam etse, «artlnnmıza pek ny «Buraya kadar i|tt Mehmed! propag»n<J» tayerir>d« bn yil tstanbul ve sabı, kitabı g6st«Tİl»memoktedir. lîaj Hacı akşamki ışareti gösterîp: çok meselelere temas ediliyor. Bu a gnndnr. Belediyeler bu «nhal»n yatxmire çok aayıda ecntbl turUt fd»buki enflâsyon doguran icraıtan ve «Haydi bakalım Mehmedim» ButOn rorlu, bu'aya kadar Sen cektir. rada tedavfil harmlnm <rttuü>nas>, ratmalı. oldun. Bundan sonrası kolay.» kredUerin Merkez Bankan havnakladedi. FUhaUka. Z mart ernna aHnfl tCoruU daha ban smilîerden Stiirü dahill fitşportaeılar, bilhaasa en krttflc zaa vanl emlsvona dayanıH»"jk ReAnası iki eözü iki çeçme, Meh tution» tnnratiantill 500 den fazla Gtlanmız durmadan yCkselırekteiir. Mehmed gene hiç konusınad'an tü İPtilme^i, da*ıtüan kredilerfen bir manda ortaya en lüzunıltı mallan medini merak ediyordu. Gelip Jsi 9 raartta <Sac*> E«nUI U0, 11 martta Bu jrthien thracat mallanmuın fiatfeŞ'îii viıjtine aMı ateş e*ti Kur«Oslo l^Jord» 400. İS martta !•« lApa lan da erttı)h için bunlan sataıkta kıur.ınm is+ihpale haıcaıunıyarak h cıkanvorlar. Mi'lî bajram'arda bayJUTI bu sefer, ağaoa bile değmedi anlatınra hostTra eitti. memron» vapııru 500 seyyaht tstanbula püçlük çekrrektcyiı. thrîcatımızuı tiblâVe sarfedilmesi dolayutl* tale rak fibi. . Karh havalarda baston «Babası metehği «rururdu . O Yafmnr safaiakla'îinca. maHacı: l Wrı arza, ypni istihlâ'îin, istihsala n ! s libl 1953 sencsinde bir ralivar 109 milyon le artmasma ve fljtlanft yuksel famba ve şemslye gibi Ba »lâ«<ivtBu «r»da MThassa. harbden «mr» n> lira iken 1955 yılı sonunda 877 mil «Aldırma. Sen boyunı» *ık da inşallah... Ycrini tutar babısı<!efa olarak AJman turlJtler'nl ham!t«o >on liraya kadar düşnıpsi ve dıj tlmesine mahal veri'dlSi ve ba yCzden yetlerl halkm isine yanyor. Serbest ol Vuı >cak mıyım, vura nın» Fakat daha mühimmt, montazam ltmammıza gelen »Safa» nın «eyahatl caret açıSırrurjn aym «enelerde 3S2 r<tıamızm kıyraeunin düstuN bah anıyacak mıyim dıye Korkma. Bo Oteki arkadasları kurtuîni';slar, Sayanı dikkat (rtrCtoektedlr. edilmekte ve gerçi fchiren ilân eli müsssesclerde 1$ bulanuyan fiklr ve mîlyondan 516 müyon lireya yflkaelyuna sık Habire *ik Bu b:r me Mehrtecın atını geünp tesüm et!en iktisadi tedbirler, enflâsvon ı djr kol Işçilerlnin Işportncıhk sayestnde Haydarpasnda yeni bışa edileo mesî, bu lddianm en bellğ bir deMIekedir Fün ahjsın Bunu bir yi mışierdi aiıasıaa. du nuğa hızmet edecek maiiyefe o günkü hayatlannı kazanma imkftfıtlık meselesi yapma. Elbet birisj sîlo işlefmeye açıhyor KdCiKçi'iğa devam etti. Kaçakşıo makla beısber, kısraei Cumnıı ı/e' nuıa kavu"îmalandır. Nâçar kalnnf deger t > Merkez Bankası kaynaklarfle ihtiyae bir vatandaşın hiç parası olmasa bilar ar3sırü« yavaş yavaş sa>ılms5i Hajdarp.içeda yeni 1n;a edllm!} olan Ian karçüsnan devlet ikrtlsadl te le, kucük bir kredi} ı her zaman sağMehraed gene konu;madı. Eu da bas/adı Kurnazdı. Ccsurdu. Ele meraleket.mızın en büyük al!o«u bir çekküHerinln bu kavnaklardın Tnh hynbilir. Kelo işsiz'iğin son haddinl lefer tjfegini elinuen atmadı A.dı gecmiyordu. Bütiin kaçakçıkk ha m'iddet sonra I^Jetrrey» açılacaktır. ÖLÜM :5.SO0 t«A hncrolade e!an hu a0« tsrum kalır kalmaz ıhtiyacla> trun na bnîdugn devirlerde, mafbaa kaplîaardına, gö'etlemcden sıkmağ» da yatmâa'b'ı ker» olsuc bir pustrya tsnbulun İM aylık bujday BıHyaciDi sıl temin ednecçH tayin edilme J ıği nnı a«tndtnp: Gaı depoları MüdOrü meıhum vam etti. Kursunlar bir türlO ?^a düçmedi. Tıslnız blr M bbnM temrn'defMr. Ben ne yapaynn? Bfitun kapılar ne çöre bu tedbirlerm n.ısıl Hacı Dinı» Beyin kerimesl ve B'r Almarr f.rma<ının tştîraVrie ye|ı rete de?r<Kcrdu Çan*m bedejıi d.eBursa eşrafından merlıum Hacı önıımde duvar kesfldl! K"ndkni ı;«trilebecpŞi soiTilnı3kJarîır. fik de$'k «Jdu. Beyaz yere bir cPriü da kaım's, onlardan da burnu bilff yeni usu.ierle ynoıian bu sUo «tıye«in All Paşanın harcoü «aUhatı nl»Btı ve btma ken/=>r umuml tenkid ruklanrala beraber Sarpybomurıaan < limana gelecck an bıi topluk ?UepM Tantiaa degmedi. Mehmed, disini sıinyor, kanaTJ»«î.«n, yağdan kıl çekercâri ler altl «aat gîbi kısa b'r lamanda lerden başka 1A"6 bCçes'ne aid o denize tni atajnm? diye >ne ^ıı's.ıne FATMA ZEHRA Kahrcıoğlu larak da rakamlara dayanan bir çok sualler soran tnsanlarrauza tek tav•er edivordu kursunu. Yıvordu kpn ne çıkm.jtL jukleneceklr tnsact yedl rnUyon Jira^snslı noktaiar Teri sürülmektedır. slyede bulunsbiliyoruz: di kendisıni. Düıvayl unutmuştu. Ranmıefendl Boş kaldıJh tamanlar itma »*d y« mal olmusftır. t^portaeıhk yap! B"tcenin tömu üzerindeki müzak<»Bası dönuvcrdi!. Dort yanında 3ün yor, doludızgin surüyor ha sürfjFakkın rabjnetlne Gaz sobası devriltli, 2 yaşmda Bazılan, köylerdcn şehlrlere ü'şOjrede, bu tOTiVidler üzemt'e etr^flı Cer.are meraslmı 29 2 956 çarşamba ya, çam acacı fır dönüvordu. 0 3 vor, boş bir yer bulup, ak^ama kımıuıekaşalar cereyan etmeral}tir. Bu mek zorunda kalan sc>yar ijtıcjlurbir çocuk yondı e namannı mdtaakıb kve do^ru Hacı s<"vincle baj"rdı. dsr tcur^un yaklyordu. SeVAneten muıakereyi takiben Vekalet hötçe la şehlr nsağı i^nortacı'an blrbtrtne VaHde Camiinde yapılaBeyogîuida Hdinalbası caddesinde «Tnm O'ta "°rınrJrr! » Mnhmed f«r deli oluv'oHu Artık heme.ı hemen !•»]! ır görü^ülmesi sırasinda, h"r kanştırrrlar ve hepslne kar^ı a>nı rak Karacaahmed mezarlığındpki f Tu*kalcı iokcğır.da 26 numaralı apırkmda degi'd! Usıılca tü »™înl ys her attığını vuruyordu. aıle m^bereslre tevdl oîuracakVekil terkidlerden kendi Vekâletinı eetbı mücadeleye taraftar görÜDiııtımanın zcmin katında oturnn HÛMyln <ır. Ulu TanrıdnD magflret dileriz ile:1rr)diren meseleier hakkında bah ler. Kaldı ki seyjar sahcılığı bile iyi nına kovrfu Catra vardı Bey^z ;çaEfelik Egede, kökü tâ 5te1 ere, Şahınıa odasındn yaktıjı gaı sobanl f ' p bulunacağı İçin bu •ıjık'amj tnraParrıdan mütalea etmek mümrete baktı. Kurşun, tsm orta ve neıine dayanan bir gelenektı. Os nın üe\T Imesıle yangm çıkjrıjtır Yanlnn beklcmeŞe ihtJyac varlır. kündür. Fakat Lsportanlık, en (ba rin azicık üstıine dogru saplan rıj manlıdan, Rıanstan daha e«ki .. Bel gın sırasında Husejlnjn t yaşındaki » • » • • • • • • 4 « • • • • • » • • • • • • • sefer «en» in tam yerldlr) körü dukıi) Stvltnle, 2 ypfindakı oâlu Receb. ki de bu d^lar dağ oldu ola4 r»y muhtelif yerle'lnden yararak g^U rtımda kahTiış şehlrîinln çocuk jajta OTOMOBIL KURSU ?ksiz kalmamıştı. Çocuk hastaresine yatırılroışlardu' YaEcnebi müelBf ve muharrirlerin da, ünlverslte tahsilinde de, felâket ırlılardan Receb hastanede CinnJrtur 5 martta başlayacak fld aybi anmda da, mnazallah sefîl ihtiyaılıkdöviz taleblerl Kaçakçılık bir olraldu. Delikan Yangın büjüneden ltfslye tarafından 4 devrt tçin kavıdlar başladl. Her TelU hakları kanunu muclblnce ec ta ("a carkurtaran slmididir. lılan al'p, eçk'ya yetiştiren bir o *rduru!rrüo 'jr Kadıse etrafında MUdİşportanlıjı beledlye ellle baltalanebi matbualan mOelllf ve mubarr'.tlerl talebeye 103 ders ver.leeek, me«kul Çok efenln heybesinde, atının deumumJlik tahklkat yapmaktadır. tarafından taleb edilm yazı kar^ılığı mavip te«v!k ernıell. hİTnavelere maslcŞe aid Iflzumlu butun tefercğeriade tülüa kokusu vardı. oa<a'ar için dOvlz talebl kabul edilme har etmeli kanaatindeyim. EdTrnefeapı mczarhlma konan rtiat bihakkın Sğrctllecek v» ehllştir. m «yasak» levha!an kaldırılacak yet aldırı'aeaktır. Bir dort flcreti Ve 8 liradır. Kaydolmadan TEŞEKKURT B!r (ahsm Edimckapı Bt«z«rh|ına vasatl Hacı Eşklya, Hacı EşMya o^du ÖIÜM teksitU program, kurs merkezinden tahıb çtktıgını yamııjtık. Çok Mvgıh ve kıvmetli bııvn oîab, bir güa olsun yüziı gülmeBeled;ve çe\T»lerl bu iddiayı Ihttyatla verilir. Du! Bayan Les Dılek. Bay ve Bayan SENtYE CENANt mişti Hep a sık surstla aflamsı ağ karjılemanın lcab etjgini blliiımifleı vt Sabmon Ssü' Bay ve Bsyan Jak 18 ya?ını dolduraniar kabul ediGomel ve kızı Biy ve B'yan Erol D 'ek Harumefendlnin lamsı dolaşırdı KSyde b'r çocuk, bîr yasak levhaiarınm kaldırılseağını 81ülr. Osmanbey, Samanyolu Sokak ler n gom..imesln* devaaj edllecejln! vefatı dolayısıle bOyuk kederimlzl pay v« kiTİnrı, Dul Bsyan Fortttne Hablb, kimse böyle somurtkan olursa, ona açıkİBraıalardtr. OTOKtJRS, Te!: 4809 00 laçnrak gerek cenfi» ra«rasünio« ijti revci. karde«iert, smcalan. yegenlerl, hemen Hacı Eşıksy lâkabıcı rak eden. gerek blzzat gelerek veya kuzenlerı ve akrahaları olnn Arcak. iddia sahrb! «ıhıs eündpki ve «••••••••••••••••••••M ampulO takıyorlardl. Sebebi vardı bunun: sikalsrla bu arazınln kendint ald oltel«r«f ve meknıbla tazivet lutfunda Bay ÜRAL DİLEK'in Haa Eşkıya yüreğinden öyle r« dujunu mahktme hvjrurucda Imlk b^Iunan ?'rraba ve dostlsrunıza ve (Avukat) BÛL IŞIK VERİR FAZLA DAYANİR y»kın alâka gflsteretı komşularunıta vefat ettiiJ'Dİ ve cenaze meras'ninin 9 •dsb.Ur», yıü«rd«rıh«rt meJariık olahirli bir ok yemlsti ki, onulmaı. rsk kulianılaa sahanın bUmi&Jare ei»vrı. ayrı teşckküre lınkân bul^madı sıtbat 1954 bugünkO çarş*wıba gunS Bundan yılîar önce, Hacı Eskiya dilecsktır. ğımırdan rctan«t va fUkranlarımızı «aat 13 te Bllyıık Hendrt Neve 5'!om ger.c bir kızla evlenmiş, kana oarzederlz. •inaçosrunda lcra olunacajı teetsürl» nunla bir kaç yıl yaşadıktan sonra, Çocukları bıldirüir. ŞUBAT 29 RECEB 17 kspısındaki dutmaya sevdalanjnıj, Lirahk dutma da kadını kaçınp onunla ev?ora İkromiyesl . » • » • »••••••< lenmistL Ödern şt» oturoyorlardL Bu dutaıavla kansınm bır de kiîtarı olmuştu. Bu kızla acnradaa V. | ej8,12 2T 15J4I18 00 19221 4JM Mehmed evlenmiştir. 1.31 10.59 •••»•••••••»•••••••••»»•••••»••••••••••••••••••»••••••4••••»••••••••»•••t» Nişan taiimi =haberleri Eczacılarm dfinkfi tcplantısı | G ÜNÜN M E Y Z U L A R I ABAHTAN ABAHA.... İşportacıların kongresl Vİecliste Bütçe Münakaşalan ESAD TEKELİ Yeıti Amerikan Büyük EIçisi bugün geliyor bu markaya dikkat ediniz! •MARTTA" NİŞANTAŞI KALÂMİŞDA DAtBB MAYISTA 2 GENERAL ^ E L E C T R I C 3O.OOO İSTANBUL BANKAS! BU GECE saat 20 d e »» •»•* [ İSTANBUL RABYOSUNU DİNLEYİNİZ Azarlar gibi bir haîle: «Aanette» dedi, «aptallık ediyorsun. Kendi elinle kocam o.. aşiftenin kucağına atıyorsun. Hiç dü$ttnmfiyor musun bunu?» ] anladım çtinkü. On alü yü oluyor. On alü vıldır onu... bırakmadun. Hakkım yoktu buna, jtğabey. Öyle ya, madem anlaşamıyorduk, ayrılmamiz. lâzımdı. Onu ne hakla kendime bağ^maya kalbyordum. İpte batamı «imdi anladım, ayrılıyorum. fnçallah onun hesabma iş Uten geçmis değildir...» Tazın TAYLOK Kardeşiain içten kopup titrey* VAHİin OULfK*.IN tireye gelen bu aözleri Antoine'ye Antoine geidi gene onun kırşl alaylı gOJumsedi: istedi. Bu teklifi başka hiç bir dü pek dokundu. O alaycı, öfkeli ha oVazgeç, dedi ha? tjte bu tu çünceden Ueri gelmıyordu.» Kironda durdu: lindea tek bir lz kalmadı. Şündi, «Vasiyetnamede ne yazılı ol haf! Neden acaba? Sen de buzta piklerinin ucunda gümüf gözyaçı durumu sakin kafa ile gözden geçir ınanduı!» duğunu bıliyordur; yoksa, bo^andamlalan toplamnıştı. «Evet, bana Başım arkaya atarak kahkaha* acıyor. Ama, kendi hesabsıa sevin mek isterdı: Henri kansından boınaya kalkmazdı. Duıumunun sarşanmaya razı oldu ise, demek ki ailmıyacağım bılıyor ki böyle bir larla gfilmeye başladı. Annette 8f~ dijtnl de soyleyebiUrim. Benden seye karar vermiş. Ne yazılı BU ke ile yerinden fırlamak fizere idî, kurtuldugu içto seviniyor. Hakkı vasiyetcamede bu hususta bir kavasıyetnamcd«. Ah bir öğrenebü «ğabeyisi oou elıle itîp oturttu, Kabahat bulmam. Kabahat bende yıd yoktu; yani Annette'den ayrısa da is durumu değişmiyecektı kendi de feldi yanına oturdu. tcm'» Daha başlangıçta, ben onunla ev «Peki, boşanmaya razı oldu Annettc uzanıp ağabeyisini kol «Evet, yavrum» dedi. tSahi lenmiyeoeküm. O beni istememisti aıu?» diye sordu. anlayamıyorum. Anlatsana şu me ki zaten.» larından tuttu, sarstı: Annette alçak tesle cevab verdi: tAnlamiyorsun, anlamıyor »eleyi «en bana blraz daha açıkça.> Antoine'nm uzertedeki o alaylı «Evet. Hepsi karariafü artık. Oyle alaylı alaylı gulumayerek hal yavas yavas dağıldı. KiT.kardesun'» diye haykndı. «Bosanmayı isteyen o değıl, ben!» Durdu: An bakıyordu kı Ann^tte'nın içınde şinin bembayaz kesilen jrnzüne en Avukaö evrakı hazırlıyacak. Ama toine inanmış gıbı götünmuyordu «imdi ona kar«ı bir bfke belirdi E dışeli biı tavırla baktı. Uzamp e ben htç Mr şey Mtemiyomm. Ne Anratte vutku<ndu Daha kısık bır i lini tutmr.k istedijh zaman gen lrni tuttu, avuçlarında uğarak mttı vermek isterse almtyacagım. Benitn •esle deva.n etti: ttnan cözlerime çekti. Ağabeyisi sahiden kotü ruh üzerine bır ağarlık çökmüs, üzün param bana yeter. Babamın vasıyetnametinde ne yach bllmiyorum ağabey. Saiıi soyluyorum. Sana hiç lu, kölu kalbli bir insandı galıba. tülu ve dalgın bir hal almıstL y«lan söyled m mi şimdiye kadarî Babası belki de yanlıj davranma «SabJ mi solüyorsun, NitaT» ama, benl unutjnanustır her halde. Her.ri've boşanmak istediğimi bildır mıs, hukmünü ve karannı isabetli diye sordu «Boçanmayı sen mi U Zaten aımgmdea kalan para da dim Şaçırdı, üzüldü. «Fikrinden vermişti. Ona karjı duyduju «evgi tiyorsun? Neden, lutfen •öyler var.» yureğini dagbyorda, vazpeçemez misin?» diye sordu.» Antoine farkmdaydı: Kardeji, O kadar alçak acsl* konufuyordu Antoine, gene ellerini cebine Annrtte RSderinl kapanua, ba meün ve sakin RÖrünınek istiyordu sokmus. arkasına dönüvordu, An ki Antoine, lşitebilmek Için başuu şınj ajkas.na dayarnışö. Gözlerin1 ama, çok peri$an ve bitik bir halde aette'nın son sözleri üzerıne bır: ı^mek zorundı kalıyordu. idi Dikkbtle baktı ve onun kedeaçmadan cevab verdi: denbire gene ona doğru dSndfl. «Yctnıhyorsun ağabey. rjcrim «Hesri ile evlenmenin ne bü nnin derinUğini ilk defe olarak Hem şaşlun 525^111, hem de alaylı !deo •atgeçmemi bana aadıgı Için yiîk hata olduğunu en lonunda yakından CUMHLRtYETTİB TEt'BtKASl: 8 1 IHmgıç Yuvası «Evet, geçen yü kocacdan bofanmayı sana ben tavsiye etnuştim. Anna, o zaman durum baska idi. Baabm sağdı. Sen Henri'den boşarunca o da damadile bütün ilg sini Yani «en ı Annette hızla <ma dognı bir hı keser, işlenni bozardı eden şımla dSndfl. Göıleri gene bırer üstün çıkacaktm, vefamlık kocanı herkesin Snünde renl edemavi alev «ibl kesılmlsü. Yalnız, cek silkip atacaktın. sesTdurjfun ve dümdüz çıkb. cNe demek isüyorsun anla «Bugün ise boşanmakla Henri'e mıyorum, ağabey. Henri'nin bır zarar vermek şöle dursun, bilâkis daha evleneceğini hiç Banmıyorum. onun eıkanna çalısmıı oluorsur İnsallah evlenir. İnşallah 6yle, doğ H ç bir zarara girmiyecek, iş'eri rudürust bir havat kurabilir ken bczulmıacak, üstelik sevgilisine ka dtee Benden sonra klmi alırsa alvuşacak.» sm. tek m«sud olsun da.» Antoine bunlan sSyîerken içinAntoine kardeşıne hem kızar, den «Benim işlerim de mahvolahem aar Kibi baktı: cak» diyordu. «Henri eğer Celes f Annette» dedi, «istersen sen te'yl alırsa Christopher onunla oronu mahvedebillrsin. Bunu biliyor tak olur. beni yüzüstu bırakır.» sun, degil mi? Şimdiye kadar hep Annette ağabeyisinin bu uzun baskalarını düşündük. B.raz da konuşmasını hiç sesini çıkarmadan kendlni dü?unmek 14nm geldıginı hiç aklınna getirmiyor musun? In dinledi. O bitirinee de, gayet sakin sanın kendine karçı da bir takım bir tavırla, düşflnceslnı söyledi: vazifeleri vardır. Senin de var Henn'nin bana vefasızlık etHaksızlıâa uğradin, hakkım ara tiğini hiç sarmıyorum. Böyle bir malısm. Sana kötulük edenlere ce şey yaptı ise bile kabahat gene zalannı vermelism. Dedığim gibi, benim. Ben ona ne sağlayabildim bu senin sade hakkın degil, vazl kı? Onun için bir hiçtim. İsteeo fendir Kendine karşı vaelfen. Bl beni o «imdiye kadar çoktan boHyorsun ki bonca yıldır kocan seşardı ama. bosamadL tei elvermedi nin üzerıne bsşka kadınlarla diişüp cünkü.> kalktı. Rezaletler ayyuka çıktı Antoine gene o arnz kahkahalaSende bic itzetınefU vok mtrT Ne töylesem d* vazjEeçirsem Mni bu rından biımi attı: fikirdenl (Arkası var) ZENGtN ÇEŞİTLİ AÇnJŞ HAriRALARI HUSUSÎ İSTANBUL KEŞİDESİ 3 0.000 faUhüfe ciuHelif para ikramiyelerl 1 KÎŞİYE 10 000 LtRA Açılış ikramıyesine iştirak edenler Aynca APARTIMAN DAIRES1 I ŞEKERBANK Beyoğlu, tstiklâl caddesi No 330 İstanbul ve 200.000 LİRALIK tkramiye keşidesine de iştirak hakkım kazanırîar • Telefon 44 72 82 • MIGROS. TÜRK'ün Ueuz fiatlarından istifade ediniz. MİGROS Porfakal >«<• 6 5 ^ YAPA 1540 Gr. net 100 K r s 2000 Patates *** 50 **• Gr. net 100 Kr » Pırıl Temizleme Tozn 26 0 Gr. nçt 75 K^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle