11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
+İM 13 ftubat BURSADA i i ı ı i ; i i i tkinci karşılaşmayı Atatürk Lisesi ile Istanbul yaptılar. Atatürkluler bu maçta çok güzel oynıyarak Istanbulu bir hayü terlettiler. Fakat •Esin. Nurdan. Işık, Aysel, Ferahat, Belgün» tertıbindeki Ataturk Lisesi netıcede «Ülkü, Şeniz, Günseli, Esin, Cevza, Gönjör» sekLindeki Istanbul Lisesine 1614 158 mağlub oldu. Ortaokul maçlan tae hükmen galibiyetlerle bitti. Vefa lokallnde s Vefa lokalinde ortaokulUr >rası basketbol maçlarmda ise Yenl Kolej s Isık'a hükmen galib gelmiştir. Emirgân Fındıklı maçı ise tehir edilmiç, aynca Gelenbevi lle BeySemih TÜRKDOĞAN oğlu Orta arasında yapılan hususl U'e Macarları <U yendik. Y«ü kar^ıılasmada Gelenbevi, rakibini B»dcn Terbiyetl kanunu da çıkı5127 mağlub etnüştir. yor Bund», »poru, »porcuyu ld«Kadıköy lokalinde re edenlerin ne esas üzerıne tavIçıkıın kaptanı Tiilin dunkü macta ııf «dıleceklerinl bilmiyoruz. Yani: KadıkSy salonunda erkekler araa «O tecrübell eskl sporcunım isi•oleybol ve basketbol jkuliar maç salonda şu tertibde yer aldı: «Orsl, nln. picunun hariclnde R»r i?l larına devam edildi. Değer, ArmaB. Haza, Aral, Bedii, De rınl de tedvır edeceği» düşunceıl Galataiaıay Kuleli voleybol ma niz, Güngör, Erener. el'an hâkım Ue eens vandık. çında, Galstasaray lisesi çok güzel Haftanın ikinot voleybol maçı KaAînan arkadaslar (Yüksek Meebir oyundan sonra Kuleli Lisesini iki llsın dörtte blrl kadar sahsl dortubatas ile Ksyaarpass takıraları arasm »ette'l55 157 mağlub etti. muz, akradaıımız. ahbabımn olan da oldu. Bu maçta da Haydarpaşa LiRaber aldığımıza ?Sre Macaristan Galib Galatasaray voleybol takımı mebuslaıa hitab ediyorum). bu sesi güzel bir oyundan sonr» KaSpor Nanr Vekili Gustav Sebes, «por tslerinl d« bllırstalı bedava bataş Lisesını iki u t t e 156 159 mağ Fenerbahçe kulübünün Honved bas olmıı t lub etti. ketbol takırruna vâki daveti kabul tn&an. lltnln hariclr.de, yorcun kafa ve vüeudle, bu taze kudret Haydarpaşa: «Mehmed, Gündüz, ö ı etmis olduğunu. nisan ayı içinde Istıym davayı halledemezl Hele demir, Erdem, Ergun, Güngör, Bümeıkur takımı İstanbula getirtmeprofesyonel, ymrım profesyonel. lend, Nevzad, Özer, Aldebron, Atillâ». ğe çalışacağım, hareketinden önce gizli amatörlerin (amator idarec! Ortaokullar aras'nda yapılan basal olamaz. Sporcu ile idarecintn San^Lâciverdli idarecilere söylemiş ketbol maçında Kcuıal Atatürk Orta, en büyük anlafamamazlığını t e v Ür. Şehrimizde yapılacak bu m ü (23 subat 1956) Uskudar Ortayi 7020 mnğlub etti. lld eden bu ılhruyete itibar etme•abakalarda misafir takım, Fenertatanbulda TaSalm ıtadmda O yln! Spor idareclllftl lutfen yapıGalatasaray • <. Atatürk liseleri samanlar İ«tanbulu l»g»l etnıl* lan. darıhnca bırakıhveren habahçe, Galatasaray ve Modaspor ile arasmdaki baîke^bol maçj yopüdı ve olan •enebl kiiTT«tl«rdcn t a yır eemlyeti azalıjı olmamaltl muhtemelen dört karjılaşma yapamaç 4847 Galataiarayn «auHyetile KİUzleröen Karlafon denlzciler Kamuu bunlar aSzetlltrclc «ıheaknr. taiımmın futboia» •B*«»tta»ı 21 bitti. Fakat maçın sonuna kadar O»mazsa ien* rasteelece^iz O zaman T9 W No: torpl"o takımınm fut J latasarayın lisanslHrı Kelnv><lıgi içın bazmııla tarma» doîas öpüstlp. bolda Böyflkada gençlerblrlt^Ue Türkîye Amerika K. Atatürk Lisesine Iıükmen mağlub bazınızın mesafeli. tebessümlü »e22 b«r»b«r« kah;mm T« Sporlâmına gene öyle mukabele ederoldu. < . tlng palasta İngHlı ordusu takı ordu maçı ken: mrai'n patenll hofcevde Edlp Ikincı basketbol maçında HaydarHayatl Nusret. Orhan, Ma> Oimadı. «h ben mebus olsaypaşa Lisesi, Kabataş Lisesini 5831 mud'dan müteçekkij Galata*ara Ankara, 22 Dünya Ordularadım. divecefim. Güleceksiniı. Ve mağlub etti. Birincı devresi 2517 Hay Ta 5« yenillştnln 33 üncü: Şe bİ7, bedaxa adnm çahştırma taTMI futbol şampiyonasının ük karref ı'adırdB Macar futbol takım darpaşa Lısesınm galibıyeüle biten mahının bize her zaman pahalıyı Iilasmalarmdan olmak üzere Türk '.inndan Hungarta (Vöro? Lamaça Haydarpaşa Lisesi su tertibde mal olduiunu bir ker* daha anlıbogo) H'JB F*n«baJıçeye 02 yeordu takınunın Amerika ile yapayacağız çıktı. Haydarpaşa «Fahreddin (13), nlllslnin 9 uncu Faka* bımu bizim ınlamamızın cağı maçın tarihi, 1 mart olarak tes Necati (11), tlhan (15>, Aldebron (11), bir faydası yok yildönümüdür Cemal <5\ Semih, Ömer, Ibrahim (23, bit edılmiştir. Husejın, Erdoğan (1> ' Maç, Frankfurt'ta yapüacakür. !Mtıııutw«wiMmMmBHirawMiMiıwHimıu!M^^ uııuııııiHiumıuıı İ 35 2 1958 cumartesl KİTHATPASA STADINDA16 00 Beşiktas Emnlvet (P) V N Arıg (Ank ) K. Arkal H. Aflr SEREr STADINDA 13 34 Anadolu Alemdar (A) 15 30 14. mayıs Paş8bah;« FENERBAHÇE STADI »30 Ortaköy Topkapı (A> 15.30 Demlrspor Süınerspor (A) YEFA STADINDA 13 30 Denlzgüclt Evüb IA) 15 30 Davudpaşa Hasköy (A) EYÜP SAHASINDA • 13 30 Süleymanlve unkapanı (X) 15 30 Buyükdere Rami BEYLERBEYİ SAHAS1NDA' 13 30 Şehremlni Şlçli 15 30 Sultantepe Kurtulu» ANADOLUHISAR SAHASINDA 1S30 Güzelhisar Yenisehlr 15 30 Cloalt 8sk»rya 26 2 1956 pazar ItlTHATPASA STADINDA: 15 00 Vefa B«yojluspor B. Kırcıl (tzm ) !* Şen«r SEREF STADINDA 1300 E T T Hallç 15 00 Sanyer Defterdar FgNERBAHÇE STADTNDA 13 00 GalaU, Karagticü 15 00 Yeşlldlrek . A Hlsar VEFA STADINDA: 10 00 Allbev Tepebajı 11 45 Ferlkoy Bogaalçl 13 30 Beylerbeyl Y 8. Seltn» 15 15 Adalar Baklrköy KYUP SAHASINDA1100 Çırçır Tün«l 13 00 Malt«pe Tlldl» 15 00 Darü*şaraka Tarabym BEYLERBEYİ SAHAStNDA: 1130 Altınay K. Pa«ar 13 30 Karagümrük • Hllal 15 30 İstlkl&l • R. Hlaar ANADOLUHtSAR SAHASINDA 10 00 Patlh . Nlşantası 1145 Ralespor Gedıkptat 13 30 Lan^a Seltmly* 1515 Borkurt Şafakspor Bn haffta yapılacak j fntbol iig maçları i Dün yapılan okullararass voleybol maçları KJZ okullarda Işık ve tstanbul Liseleri galib geldüer Sehrimlzin muhtelif salonlarmda okullararası voleybol ve basketbol maç larına dün devam adildi. Eminönü tokalinde Dün Eminönu öğrenci lokalmde kız okulları voleybol 'ıaçlarıra devam edüdi. Uık KoleJ îlk karsüaşmayı Işık Llsesl ile Jsküdar Kız Koleji yaptdar. Bu maça: «Tulin Gültan, Alun. Aylâ, Gunay, Fatma» tertibınde çıkan Ijıklılar, .Sidel, Ülku. Ünal, Gülden, S«lda, Ferial» şeklindeki Kolej takımı karjısında bir ara şaşırıp 2 nci seti Kolejin güzel oyununa terkettıysedeler de maçı 157 1315 151, yani 21 alarok güzel bir galibiyet kazandılar. tstanbul L. Atatürk L. Batı Grapa kayak yanşları başladı Bursa 22 (Hususi) Dağalık ve kiî sporlan federasyonu tarafından Uludağda tertib edılen batı gnıpu kayak yanşları bu sabah başlamıs Eşîak Aykaç dün bir toplantısı yaptı Toplantıda millî maçta kullandığımız taktik açıklandı. Portekiz ile yapacağımız maç görüşüldü Millî futbol takınunın tek seçicisi İMacar Federasyon Başkanı Sebes'i suçla görüyorî Parlste intlşar etmekte olan (L*Bqulpe) adlı spor gazetesl »ali günkü nuı hasmda lrl puntolarla Terdiğl blr haberde, Macaristan Federaayon Baskanı Bares'ın Budapeşte radyosımda, Ii tanbul maçına dalr, verdıçi beyanattan bahsetmektedlr. Bu Fransız gazeteslne göre, Türk mlUl takımının Macar rr.llll takımı nı 31 yenmesl üzerine Bares, radyod» konujmus '« demlştlr ki; , Kanaatlmce, İstanbul maÇlubtyetlnln mesullerl oyuncular degll f» kat Macar takımının ldareellerldtr. Putbo! sezonu sonunda ovunculara dîn lenmek fıraatını vermeml» olmak bü vük blr hatadır İstirahat yerine bıra lar Mısıra re Pudana maç vapmava gönderildüer ve bu avm basmda da TUfkiyede blr serl karşılasma yaptüar. « Macar oyunculan yorgun düsmüslerdl ve toptan bırakmışlardı Ka naatlmce dlfer btr hata TılrkM&car mllll maçının ev^elce t^sblt »dtlmiş olan tarlîıte vanl 5 şubafta oruatılıra mış olmasıdır Bo\'.ece Maear tıkımı, TUrk mi'H takıml'e karşılasmadan '»a ce İstanbul Izmir Ankara . tstan bul »evah.ittnl yaparak, 15 günde 4 maç oynıyarak zlyadeslle yorulmustur Bu aebeble bu vorgun takımın ma4 lublveM Mpcar futbolunun cokmekte olduğu şeklinde tpfs'r edllmemeildlr. Dünyada tefsirler rransanın bu büruk »por gazef»ii bir eavfasının hemen hen»n varıs'rı da, Turklrenln galiblyer'.le nelre •nen bu maça dalr tefslrlere haaretaıij tlr. Bu t«f»trler pı geklldedlr; Almanya Alman »por yazar'.an 952 den bu vana Turk futbolunun mühln gellşme'er kavdettifinl belirmek'edlrler Batı Berlln futbol Uginln antrenortl Harne Sobeck Türklvenln gallblyeti haberlnl ahnca hayret etm»dlglnl söylemls Te demlştlr kt « Dünyada hangl futbol takımı olurM olsun lsterse Marar takımı. EÜ nün blrlnde. daha hızh ovnıvan blr takım tarafmdan yenileblllr Macar lan yenmek İçin, onlann ustaca kom blnezonlannı yapmalarma fırsat rermemek lftzımdır. Türkler »üratll OTnrarak bunda muvaffak oldular Bu »artlar altında Türklertn gaUbiyetln» hayret etmemek lâzımdır.» (Prankfurter Nachtausgabe) gazete81nin apor müne*:kidt l»e Türkiyenın Macarlan renmeslnln »por 4'etnind» • bir bomba» oldugunu kaydetmetttedir. Bu gazetede, Macarlarm dünya »»mplyonlugu maçlarmda Türkiyeyl 71 yendi»lnl hatırlatmaktadır tngiitere Inglllz mllli takımının ant renörü Winrerbottom Türklve aıağlu blvetlnden Macarlarm r&zia endijelenmemelert lazım geldiğtnl llerl «ur meJctedlr. Bu Ingillz antrenoru. netl cerl '»Urprtz) addetmekte ve bunu In gilterenln Blrleşik Amprlka futbol takımına yenilmesir.e ben?etmektedir Italya Italyan ga7ete!eri 'Sansagyonelı, (lnanıîmaz blr netlce) gibl ba»lılüarla Turklyenln Macartatanı vendlgini blldlrmlslerdlr. Bu maç hakkında Corroere Della Bport söyle demektedlr; • Netice lnanıîmaz bir çeydlr Bütün ikinci haftayımda Macar oruncu lan gahada dolaşmışlardır Meşhur Puska», halk tarafından yuhalanmıştır belki de hayatında ilk defa Macar futbolu İçin bu büyük blr lhtardır . Di^er sizetelerde de (Türklerln haklı galiblyetl) (TUrklerin mükemmel oyunu) glbl başhklars rastlanmıştır. (Tuttosport) gazeteal de Türk gallblyetlnin Türk futbolunun, kurulduğu günden bert belkl elde ettlgl en süzel ve en beklennıedık galebe oldu gunu yazrrıştır lıll Bu müsabakalara tstanbul, Ankara, Bursa. Kütahya, Yozgad, Kay Dün, saat beşi vunırken Muzafseri bölgeleri katlhnaktadır. fer millî takımımızın tek seçicisi Bugün vapılan 15 km. lik muka Eşfak Aykaç, Beden Terbiyesi İsvemet yanşına 14 müsabık gimus. tanbul Bölge binasında konuşması| tir. Alınan teknık r.etıceler şay na başladı. Maçı nasıl kazandık? ; ledir: Aykaç, «pazar günune gelinceye I 1 Mustafa An (Bursa Acar) kadar Izmir, Ankara, İstanbul maç 11,17.49. lannda gorduklerımi şöyle birleştır I 2 Yas/ar &yasar (Ycagad) dim. Macar takımının karşısında mu ' 148,50. vaffak olabilmek için müdafaa hatI 3 Süleyman Çalık (Bursa A tınuzin yerini daraltıp dar kombinezonlan neticesiz bırakmak, ceza Jcar) U 4 ^ 2 . sahası içinde yakın markaja ehemI 4 Kemal Ünlfi (ArJcara Gazi miyet vermek, neüce alacak akm İTerbiye). hazırlamak lâzımdır» diyor. Yarın lnis mfisabakalan »'apdaBöylece takımm ilk devreyl golcaktır. süz berabere bitirmesini: ikind dev re 1015 dakika dayanmasını isüyordum. tkinci devrenin 15 inci da Boks Ajanlığınm bugünkü kikasında Coşkunun yerine Recebi, Nusretin yerine M. Aliyi takıma atoplantuı lacak ve yorulmuş olan Macar tatstanbul Boks Ajanhğı bugün kımım seyyal bir oyunla mağlub etmeğe çahşacaktım. Beden Terbiyesi Bölgesinde saat 16 Fakat çocuklar, ellerinden gelen da bir basm toplanüsı terbb etmiştir. Bu toplaatıda bu spor branşı den fazlasnu yaptüar. Mılll bir heyecan içinde oynadılar. mn inkişafı için alınan tedbirler Puskas'ı markeye Mustafayı, Bos konuşulacaktır. sik'i markeye Kadriyi, Czıbor'u mar ke etmeğe Aliyi memur etmiştik. Üçü de vazifelerini başardılar» dedi. Mebus olsam... Hasan Polatın sözleıi Bu arada Federasyon Reisi Hasan Polat söz aldı ve işleri gorürken büyük zorluklarla karşılaşüdığuu, Beden Terbiyesi teşkilât kanunundaki aksaklıklann giderilmediği takdirde birçok faydalan tasanrun gerçekleşemiyeceğini, Başbakana bu hususun açıklanacağını be yan etti. M. Ali ve Şükrü mesefesi Eşfak Aykaç, sözü M Ali ve Şük rünün kamptan ayrılma hâdiselerine getirdi. Dedi ki: tMemleket davasmda Galatasarayhhk bende onuncu olarak kalır. Hakkımda böy le bir düşünce benl üzer. Şükrü ve Fenerbahçe Honved basketbol fakımtnı dâvet etti Esfak Aykac dünktt toplantıda M. Ali, baa hatalı hareketlerde maçları yüzünden kadronun eksik bulundular. İlk defa olduğu için ben kaldıgını, 15 günde bir gün antrenbunlan hiç olmamıs rarzediyorum. man yapılabileceğini söyledi. İkisi de millî kadrodadırlar; memle*** ket vazifesindedirler.» Aykaçın basm toplanasmdan 8Portekiz maçı haztrlıklan midli aynldık. Portekiz maçına daTek seçici, son olarak Portekiz ha bir ay var. Inşallah, bu ümidimaçı için milli kadronun muhafaza mız o zaman da devam eder. edildiğini, fakat Ordu takımının 1 Erdoğan ARIPINAR Millî takım bugün Ankaraya gidiyor Pazar günü Macar mill! takımKU 31 yenen Türk millî takımı elemanlan bu sabah hususi bir ucakla Ankaraya gideceklerdir. Millî takım elemanlan dün geceyi Yeşılköyde toplu bir halde geçdr şlerdir. Kafile ile birlikte galibiyette büyük hissesi olan tek seçici Eşfak Aykaç, Federasyon başkanı Hasan Polat da Ankaraya gıtmektedirler. Futbolcular bugün oğle uzeri Başvekıl Adnan Menderes ve öğle den sonra da Reisicumhur Ceiâl Bayar tarafından kabul edileceklerdir. Bütün dünyada büyük aklsler jaratmağa muvaffak olan futbolcu lara Başvekil tarafından hediyeler verileceği haber verılmektedır. Pul serisi çıkarılamaz mı? TOrk futbolunun dünyamn •n kuvvetll ve söhretll takımlanndan birt olsn Macarlar karIismda ka^arıdıgı büvük muvaf faklyet Türk «por tarihlnde müs teana bir »ayfa t^şkll edfcektlr Bu güntin Usıdı^ı büyük mânft karşısında P T T ldareslnln bir pul serl»l çıkarmaaı arzulan maktadır. Büyük apor hâdl»el«rtnde dün y» pulcuiugunda bir &det hall ne gelen bu nususun Türk . M» car maçına da teşmlllnl bekllyo nız. 1 I AMERİKAN MOBİLYA. Ev eşyası ve elbiseleri satılacaktır. Görmek için cumartesi 25 şubat saat 12 den 18 e kadar, pazar günü saat 10 dan 14 e kadar Bebek, Rumelihisar cad. Yeni yol, İlkel apartımanı karşısındaki Nedim Özgen apartımamnm bel şinci dairede müracaat edilmesi GARÂI Asgari 20 oto alacak kiralık garaj aranıyor. Tel: 44 18 97 KAYIB Emnıyet Sandıgından »1dığım 44S78 numaralı cüzdamım kaybettim Yenlsjıi çıkaracağımdan eskl»1nin hükmü yoktur. Culıüm Oıar Tamal Ticaret Türk Anonim Ortakhğı Yönetim Kurulundan â Satılık Arsalar 1 Yeni Mahallede fınldak bahçesi 2 Büyükada Mutavassıt Karaköy Dojancı da Nizamda 1120 metrekare arsa satılıktır. kabul edilmez. Tel: 44 91 00 Kadri Adahan No. 2 D ev re n 6 MART yatırımı İKRAMİYELER 50000h» 2 Bahteli Ev Satılık EV | Eti Yapı Kooperatifi evlerinden bir adedi devren satılıktır. Taliblerin 14/18 arası 22 77 34 ten Tekin Beyi aramaları D.B, DENİZ NAKLİYATI T.A.G. lığı İdare Meclisi Riyasetinden: Ortaklığımız idare meclisl, hlssedarlar umuml heyetlni 9 mart 956 tarihine rastlayan cuma Bünü saat 10 da Galata Yeni Yolcu Salonu binasının husıısi toplantı odasında, aşağida yazılı rurnamedeki hususlan müzakere ve karara bağlamak üzere alelâde toplantıya davet exier. Toplantıdan en az yedi gün evvel hissedarların veya temsilci'erinin, bu sıfat ve salâhiyetlerini gösteren muvakkat ilmühaber ve salâhiyetnamelerini ortaklık idare meclisi genel sekreterliğine tevdii mukabilinde alacakları «Girme kartı> Ule birlikte toplantı gün ve saatinde yukarıda tasrih edilen mahalde bulunmalan rica olunur. D.B DENİZ NAKLtYATI TA.O. İDARE MECLİSt REİSLİĞİ RUZNAME: 1 İdare meclisi ile murakıblar raporlannın okunmam, 2 1955 yılı bilânçosu ile kâr ve zarar hesablannın tasdiki ve idare meclisi âzalarile murakıblann ibrası, 3 «A grupu hissedarlan için bir. (B) grupu hissedarlan için bir murakıb ve yedeklerinin seçilmesi. 4 İdare meclisi âzalarmın ve murakibların ücretlerinin tayini. 5 1955 yılı bilânçoçunun tanziminde tesbit olunan amortisman nisbetlerinin tasvibi 1956 yılından itibaren ayni nisbetlerin tatbikinin karara bağlanması. 6 Ana sozleşmenin 4 üncü maddesine asağıdaki (H) fıkrasının eklenmesi: (H Ortaklık kendi ihtiyaçlan için gayrimenkul alabilir veya yaptırabilir ve üzerinde her nev'i ayni hak tesis edebilir.) I Ana sözleşme eereğince safi kârdan tefrik olunacak âdi ve fevkalâde ihtiyat sermayelerle personele tevzı olunacak % 5 lerin karara raptı ve bakiyenin de hissedarlara tevzii hususunda idare meclisi tarafından hazırlanan teklifin incelenerek karara bağlanması. (2162) Ortaklığımızın 1955 yılına aid alelâde genel kurul toplantıst, aşağıdaki gündemi müzakere edip karara bağlamak üzere, 28 mart 1956 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10 da, ortsklığımızın merkezi olan Tppebaşı, Meşrutiyet caddesi No. 93, Sakarya Han ikinci katta yapılacaktır. Hissedarların sahib oldrkları hisse senedlerini toplantı gününden bir hafta evvel ortaklık merkezine tevdi ederek duhuliye varakası almalan ve belli gün ve saatte tcplantı mahallinde hazır bulunmalan rica olunur. GÜNDEM: 1 Yönetim kurulu ve denetçi raporlannın okunması, 2 1955 yılı bilânçosu ile kâr ve zarar hesablarınm tetkik ve tasdikinden sonra, yöretim kurulu üyeleri ile denetçinm bu yıl hesablarmdan dclayı ibraları. 3 1955 yıh kârının dağıtma şekli ile dağıtma gününün tesbiti hakkındaki yönetim kurulu teklifinin karara bağlanması. 4 Müddetleri biten yönetim kurulu üyelerinin yerlenne yenilerinin tayini 5 1956 yılı için yeni bir denetçi seçilmesi ücretinin tesbıti. KIZILAY KAN PROGRAMI STAJYER TEKNİSYEN ALIHAGAK Kızılay kan programı, Ankara ve İstanbul kan merkezlerine lâboratuar teknisyeni yetiştirilmek üzere 10 kadın ve 4 erkek stajyer almacaktır. n Stajyerler iki a v müdetle kursa tâbi tutulacaklar, bu kursu muteakıb nisan sonunda açılacak Ankara ve İstanbul Kan Merkezlerinde çalışmaya başlıyacaklardır. m Staj müddetince ve memur namzedi olarak geçecek altı ay zarfında stajyerlere 250 lira ücret verilecektir. . . IV Aşağıdaki vasıfları haiz namzedlerın 28 şubat 1956 tarihine kadar Ankarada Kızılay Umuml Merkezine ve İstanbulda Rirkeci Yeni Postahane karşısında Kızılay İstanbul Müdürlüğüne müracaat etmeleri. Namzedlerde aranacak vasıllar 1 Lise mezunu olmak. 2 1 8 2 5 ya§ arasında olmak. 3 Erkeklerin askerliklerini yapmış olman garttır. V Stajyerler müracaatçılar arasından seçılmek suretile alınacaktır. VI Müracaatçıların aşağıdaki evrakı da birlikte ibraz etmeleri lâzımdır. 1 Diploma veya tasdikll örneği S Nüfus kâğıdı 3 Sağlık raponı 4 lyi huy kâğıd8 Altı totograi I RETNELMİLEL FRANKFURT 1956 tLKBAHAR FCAR1 4 ilâ 8 mart tanhine kadar açık bulunacakür Almanya ile her sahsdaki ithalât v e ihracat ticaretin i r n genı^lernesi için FUARA siz de içtirâk ediniz. Her türlü kolaylık gösterilmektedir. Matbuat terasilcilerine aid kartlann bedelsiz olarak miimessillerimizden alınman mercudur. İzahat almak için FRANKFURT MESSEAMT PLATZ d w REPUBLtK v e Türkiye Fahrt Mümessili SÜHA F A Z U TAYLAN Orak Ticaret ve Sanayi Evi Galata, Bozkurt Han T 10 TEL: 42421 e möraeaat edlnb . DO6UBANK Her 100 liraya bir kur'a numarası Çekiliş 31 Mart Cumartesi Nazan Anadolu Bez Tüccarlarmm Dikkatine: I Satışa hazır E90 ve D90 kaput bezlerile fabrikamızın çıkaracağı sair bez mamullerinin vilâj'etiniz mümessilliik şartlan için aşağıdaki adıeslere mürac3atjnız menfaatiniz ıktizasındandır. Özbucak tstanbul Bürosu Sanayi ve Ticaret Alfey Komandit Şlrketi TJL Ortaklığı Galata Velialemdar Han Fabrikası ADANA Kat 8 No: 21 ÎSTANBUL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle