16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Şubat 1956 CUBlflUI SON H A B E ntad odor ki; hükumetler her yıl bütçesini Meclise cunar. İktidar bunu müdafaa eder; da yalnız tepkili uçaklar nrahalefet de tenkid eyler. TerüddFransız terzüeri tarafınkumeti, işçilerin «enelik ücretli t»ve helikopterlerin kullanı lerin de, müdafaanın da haklı olanMasrafknn 280000 d«lan til müddetini 3 haftaya çıkarmajm dan bu mevsim için halacatını. diğer tip uçakla lan vardır. Neticede eller kalkar.. bulacağı. Amerikan rngbv irleşik Amerika hariciyesi, karar vermis ve hanrladıgı tasan zırlanmış bütün modellera artık yer kalmıyaeağı bütçe kabul edilir Ancak, omumi rin (çok zayıf kadınları"» bundan bir ikl gan evvel, takımlannın davet edileyı meclis ötıüne getirmiştir. nı kabul eden Alman eks efkârdır ki; bu münakaşalarda yükIsrael devleti Ue hemhuGuy Mollet hükumeti bu tasarı nazan itibara aldıgı görül eefi bildiriliyor perleri (helikopter devri) sek hakem vazifesini görür. dud bulunan Atab devletrun kabulünü bir «itimad mesele mektedir Bu terzilere gö Bir kaç yıldır «yüksek hakem» ni hazırlamağa koyulmuş lerine sllâh sevkedilmlyeceğinl bilMoskova 22 (AP) Pravda ga Bela Kun'a «İhtilâl kahramanı» un re, kadının ağırhğı şu şesi> de yapmıştır. bütçeleri onaylamıyor. Bunun dedlrmiş, ambargo konulduğunu res zetesi. Stalinin mazide girismis ol vanını iade etmiştir: Gaz«te, Bela lardır. Monte Carlo 22 (A.P.) Mon«kilde olmalıdır: Evvelce i«inin çalıştıgı her ay lili de. iktidann bir teviye nmumi men Üân etmiş ve bunun üzerine de duğu temizlik hareketlerinde imha Kun'un «Sovyet politikasuu körü kolu idareciler. Prenslerinin Amec Boyunun, bir metİlk plânlara göre. Al efkâra: Suudî Arablstana göndenlınek üzere için tatil müddeti bir gün hesablan ettiği eski Sovyet ve Peyk devlet» körüne takib etmeyip, kendi dusun rikah aktriat Graee Kelly Ut nimanyanm 35 şehrinde (he gemiye yüklenmekte olan Amerikan maktaydı. Şimdi ise bu bir bucuk re üzerindeki santimetre Hele sabırh olun! Daha birkaç leri liderlerini temize çıkaran bir eesine göre hareket etmiş olması tanda yapılacak düğünö münaselikopter merkezleri) ku yıl dişinİ7İ sıkm! İleride ferahlıyatanklannın sevki durdurulmustu! çıkanlmaktadır. 18 yaşından tutanndan 18 ilâ 20 sanbetile iki Amerikan Rugby futbol ?üne çıkan makale yayınlajnıştır tim düşürülmelidir! Mesenı» çok haklı bulmuştur: Pravda, rulacaktır Ve her mer caksınız! demesi ve bu sözlerle hâFakat 48 saat sonra, ?ebc»j göftebi 24 ü rilmeden, ambargo kaldırılmış ve kezde en az 35 helikopter Iin sıkıntılı olmasını itiraf etmesi1919 da girişilen Macaristan ko Polonya komünist partisine karşı takımını davet edeeeklerini bildir küçük işçUer ise eskisi gıbi 24 gün lâ, 1 metre 60 boyunda oBlrleşik Amerîkanın bu Aıab oev münist ihtilâlini idare etmiş bulu 1938 yılında girişilen temizleme hare mislerdir. lük ücretli senelik tatil müddetini lan bir kadının ağırlığı hazır vaziyette bulundudir. letlerine silâh göndeımeğe devam nan Bela Kun, Stalin tarafından ketlerini de ele «bnjf ve Stalinin rulacaktır Böylelikle arMonako halkı şimdiye kadar A aynen muhafaza edeceklerdir. 18 40 kilo civannda olmalıHakikat budur ki; edeceği bildirilmisti. zu eden Alman, bunlarmerikan stilinde bir Rugby maçl ile 21 ya« arasındaki isçiler, sene dır!» İs hacmi kiiçülmüştfir. Bir çok Amerikan hariciyesl neden bn yol troçkist olmakla itham edilerek te yanlış hareketlerinl ifadeyle, raâBİdan birini, istedigi zaman içinde bazı aylar çahşmamıs olsaBu mevsim elbiselerinir deki «vatan hainlerini» gimdi «kah hie seyretmemistir. da bir karar aldı ve neden 48 saat mizlenmişti: fabrikalar ham maddesizlikten kiralıvabilerek ve işini Diğer düfün eğlenceleri de hazır lar dahi, 3 haftalık tatili »lacak böyle bir nazariyeye göBugünkü makalesinde Pravda, raman» mertebesine yükseltmiştir: •onra bunu değis,ttrmek lüzumunu sörecektir. Bu merkezler işlerini daraltmışlardır Birçok ti>•»> ıımııııımtmııl lanmaktadır. Masrafın 1 X milyon lardır. Yalnız çabşmadıkları aylara re 0) hazırlanmış olması IIIHflMIIIIIUtMIIMIM, * bissetti? den hareket edecek heli carethaneler satacak bulamamaktafrank civannda olacaği tahmin e tekabül eden izin eünleri için üc Fransada doktorlan isyaSeçim arüesinde bulunan Birleşik kopterler. şu işlerde Kul dırlar. Meselâ, otomobil ve kamyon Amerikada, bilhassa verilecek rejdilmektedir. (Takriben 285 bin do ret taleb edem^veçeklerdir. na sevketmiştir. isi yapan ve mühim sermayeler '^nılabilecektir: . leri gözönünde tutan ban çevrelcr, lar). Son istatistiklere göre dökerek ikmal istasyonlan kurmuş Washington'un tsraele karşı cephe Fransız kadınlannın ortaTemsiller verecek meshur artist1 Posta nakliyatı. olan birçok müesseseler. satacak almıs Arab devletlerine tüah sevlama boynj 1 metre 60, aler meyanmda Bob Hope, Bing 2 Normal tepkili u mal bulamadıklanndan işlerini tasketmemesini istemektedlrier. MuhteLondra, 22 (R.> t ijürcüzdeki ay Washington, 22 (a.a.) Kalb lıasğırhğı ise 56 kilodur. 56 ,. çaklann ulaşamadıklar fiye etmeyi düşünmekte ve simdi meldir ki Beyaz Saray bu CMeyana Yakın ve Ortasirn KüVv.mei reisleri talıkları enstitüsü tarafından yapılan Crosby ve îngiliz bale artisti Markilo ise, Fransız terzileriyerlere yolcu nakliyab. kapümış ve silâh ^evkiyjtı üzerine ile görüşmelsr vaparak Oıan tngiliz bir keşif, doktorlan kalb hastaltk Rot Fontevn'in !<simleri vardır. hazır yemektedirler. nin nazariyesine göre çoktur, yeni de ambargo koyuvermiştir. 3 Ziraat kontrolu. Hayat, piyasadaki para sayısımn Hariciye Vekili Selwyn Lyod, Israole larınm sırrına biraz daha yaklastırmodellere bu ağırhkta kadınları uy Fakat Amerikanın Suudi Arabis de gidecatjLıi hjuün aç klatr>ı«tr A mıştır. Alman (Die Neue İllustrierte) çok, altnacak s.eyin ta olması yütanla oldukça geniş nıünasebetlcrl ve vam Kamarasımla > *p lan bu *Ç'kdurmak mümkün olamıyacaktır ve dergisi, bunlar gibi daha 160 (heBajtaraft I inct sahijede Kalb hastalıkları araştırma merzünden pahahlanmıştır. Para artışı, bu Arab memleketinde oldukça ge lamayı nuna'ıe?ct me"":sıarı »Ikışıa kezinde çalışan Uim adamları, kanın bunlarm 14 ilâ 16 kilo zayıflamala likopterden faydalanma) yolu gös beri duyuyordum. istihsal artışı ile müvazî gitmemi;, nis menfaatleri vardır. (ARAMCO) mışlardır. pıhtılaşmasına mâni olan ve «hepatermektedir. Hâdise ile bizzat meşgul oluyo n lâzım gelmektedir. istihsal azaldıgi zamanlar bile para adı altında Suudî Arabis'An petroluSelvvyn Lyod i1* şubalta Londra rin« adı verilen maddedeki hassaları Doktorlar korkuyorlar: «Moda rum. Tahkikatın neticesine göre nu çikarmakta ve işletmekte olan dan ayrılacakhr. Bakan. 6 martta Ka öğrenmeğe nihayet muvaffak olmuş arrmıştır. *** salgını malum olduğuna şöre, memAtina, 22 (R THA) Yenj »e cab eden tedbirleri alacağım. ftrket, Amerikan sermayesi Ue ku raşide topls.ıacak olao SEATO k^n lardır. Kâr haddi gerek kanunl sınınnBirleşik Amerikada New Jerlekerte büyük bir kütlenin zecrt çimleri müteakıb Başbakan Kararulmustur. Diğer taraftan Birleşik feransına iştirak ettikten suira. Lon Meseleyi teftis heyetine havale sey'de bir adam. karısını her haf da, gerek serbest ticaret mefhaHeparin, fkoroner arter) atar da manlis yann Lstifa edecek fakat zayıflama tedbirlerine başvurması AmeTİkanm gene Suudî Arabistanda draya dönerk»n Ankaraya da uğrımunda aklm kabul etmiyeceği v« marlardd kan pıhtılaşmanna mâni o kendi partis; iktidan elinde ruttu etmis bulunuvorum.> ..• ı>ır askerî üssü bulun ypcaktır. muhtemeldir» diyorlar ve şunu ilâ ta sonu dövmeyi âdet edinmiştır lan bir ilâctır Bu UScuı «ynı zaHâdise. nihayet mahkemeye intika normal ticaret âlenrinin şaşacafı maktadtr. Bilhassa Dahrein üssü Ue Alman gemisile kaçan ve ediyorlar: kadar ıtenis tutuldnğnndan spekümanda kan damarlarında toplanarak ğu için kabineyi kurmaya tekrar alâkalı imtiyaz andlaşması pek yaEt ve Balık Kurumunun « Fransız terzilerinin nazariye etmiş ve hâkim, adamı 90 gün hap lâsyon alıp yiirümüştür. Misal: Bir damar sartliği ve kalb krizlerine »e memur edilecektir: Izmirli genc iade edildi kmda sona erecektir ve bunun yelerine eöre. tesbit edilen bu ağırlık se mahkum etmiştir. Hâkim kara kilo sueuk. Fabrika, hem de verebeb olan >a|ların erinıesinde de mü fabrika ve tesisleri Karamanlis'in Mill! Radikal Bir nilenmesi için görüşmelerin başlaİzmir 22 (Telefonla) Bundan ikl nn ne şekilde infaz edileceğini şöyAnkara 22 (ı.a.) Kasablık hayvan. him roı oynadtgı ar)la$ıjTnıstır. tpatm» üıtizar olunroaktadır. liği, büyük »ehirlerde muhalefete ay kadar önce limanımızda bulunan bir ölcüsü tatbik edildiği takdirde mem le izah etmiştir: siye olarak dükkâna kadar teslhn balık ve bunlann mamullerine »Id plKalb bastalıtîarmdan senede 350 mağlub olmakla beraber 300 »an <Wman eemisine gizlice binerek kaçan lekette hastahklı veya hastaiığa ko İste böyle bir zamanda, VVashingediyor. Bakkal buna yiizde 3 0 4 0 yasa durumunu tanzlm etmek. anor bin kişi ft'mektediı t«kendrrunlu Fahri Testere adındaki laylıkla tutulacak vücudler çoğaton'nn Suudi Arabistana silâh «ev« Hafta içinde çalışacaksın, kâr ilâve ediyor. Hangi hizmete dalyenin 161 ini kazanmıştır: Bu genc Akdeniîde ve Afrikanın ku?eyinmal fiat temevvuçlerini önlemek gayelacaktır. Buna mâni olmahyız.» kiyatuu durdurmasr, belki İsraeli ve sile çalısan Et ve Balık Kurumu 1956 Yanan tayyareyi kanadma rakkamın 163 e çıkması beklenmek cumartesi günü öğle vakti hapse mukabil?. Çiviye asıp beklemek.. de bir çok limanlan dolajtıktan »onr« Amerikadaki taraftarlannı memnun yılı İçin hazırlamıı olduğu programın *** gireceksin ve pazartesi sabahı baska bir şey yok eh. bunun için nihayet aynı gemi ile limanımıza getitedir: •der, fakat Washington'un SuudS A tatblkma derhal eecmistir. çıkarak idare eden pilot Heliknpter devri başlıyor çıkarak işine gideceksin... Ceza yüzde M kâr edilinc, artık bu Karamanlisin yeni kabinesinde ilerek polls* teslim edilmistir. Macerarabbtanla imtiyaz anlasmalirını da Ft ve Balık Kurumu kurulusundan bu On sene sonra hava nakliyatın müddeti bitinceye kadar!» Douglas, B. Amerika, 22 (A.P.) büyük degişiklik olmıyacagı ve Dış perest genc. verdiji Ifadede. Afrikada memleketin iktisadiyatı düzelmez. tehlikeye düşürebilirdL Amerikan yana Î5 yeni fabrika ve tesis vücude »l»n avlamak gayesile kaçtığını. fakat haridyesi, ambargo karannı Uân getirmiştir. Bunlar 4 et komblnasl. 2 Dün yanmakta olan tayyaresinin Bakanhğında Theotokis, Maliyede imanlara eeldıkleri zaman hangisinin Herke» birbiriiMİen (fbrerek iş. umu «derken bunu düşünmedi ml? Tok soels teslsi. 11 loguk depo. 12 buz fab içini .rahatsız edecek kadar sıcak» Apostolidis'in turulacağı ve Sa leresl oldu^unu bilmedijinden mileşmiştir. Bizde yalntt kredi ve dı?arı Şehrimizde çevrilecek nİstanbul» Surlardan 300 metrelik bir ca bunu unuttu mu? rlkaıı. 2 balık unu ve yagı tesisi. 4 bulan bir pilot, kanadın gövdeye yaıkmaga cesaret edemediSinl »oylemi?para enflâsronn değiL bir de kâr vnl piîtığı kenara çıkarak tayyareyi öy vunmaya Rallisin getirileceği söy filminde dubrörlük yapacaklar kısmın yıkhnlması isteniyor ? ve kururma te«i?idir. Böyle bir hatanın işlendiği de fBenflâsyonu vardır. seçildi radac anlaşılıyor kl. 48 saat zaıfın Gömeçte belediye seçimle lece idare edip atlıyabilecegi bir me lenmektedir: Paranm serbest piyasadaki kryEvvelki sece yuku bulan BeİE«led«n safeye kadar getirmiştir. da, ambargo karanndan dönulmfîş ' ( Atina gazetelerinin. hükumetin Oniversal İnternational Sirketinin dış sonra yıkılan T» 4 klslntn ölümtrn» metile, zoraki resmt kuru arasm30 yasında ve Pete Bernwell adınSuudî Arabistana gönderilmek üzerini müstakiller kazandı Mevlânakapıd»kl iurtar dakl nisbet 13 tür. Bunlar hep sahnelerini İstanbıılda Çevireceği. renkli sebeb olan daki pilot yere 90 metre kahnca tay askerlere leçimde baskı yapüğj Id re gemiye yükletUen Amerikan tank ve sinemaskop «İstanbul» fiiminin ha tehllke »rzettiğlnden, dün d« emnl biitçeyi alâkadar eden maddelerdir yareden atlamıştır. Kendisi yaralan diası bugün Savunma Bakanı taratzzalr Xt (Telefonla) Ayvalık Ue lan da yola çıkarümısrır. vet kurretlerl hâdlse yerlnden »ynlzırlıkları llerlemektedir. fmdan raddedilmistir: mamışlardır. ki; onnn eli ve dilile düzehne yoBlraz geç de olsa, (jörülmüşrür ki, Bnrhaniye arasında yenl kurulan Go mamış ve tek motörlü tayyarem df «İstanbult fiiminin başrollerlnl oynaileriye düserek yanrruîtır. Amerlkanm sllâh «evkiyatooı dur mec nahiyesinde yapılan Belediye seyacak olan Errol Flynn ve Cornel Bor Topkapı İle Tedikule t n n n d ı ke luna ırireT. dormasından tsrael değil, fakat Rus çimlerlnl. Detnokrat Partililere karsı New York gannda bir Ama en çok fözüme ilişen şu chers'in dublörleri tesbit edilmiş ve 'if yapan bilirklşl heyetl dün »abah ya faydalanacak ve «silâh taclrU o ezicl blr ekjeriyet!« müstakll namzedraponınu alâkalı m'kamlara Termlf nokta oldu: bunlarla birer kontrat imzalamıstır. ler kazanmıslardır. larak Dahrein üssü clvanna kadar bomba patladı tlr. Bu rapora göre. 300 metre u«unHükumet: Secimlerden evvel buraya propaganda Errol Flvnn'in dublörlüğünü 17 sene lııfunftakl bir blokun tehllke »rzetsokuhnak imkânlamu bulacaktır. İÇİrı gelen D.P. 1 4 Balıkesir mebusu 1 dir Türkiye çekiçatma rekordmenliğini fljl tlerl «ürülerek yıktırılmaıının uy Fiatların artmasına vesile verNew York, 22 <a.a.) New YorkBfrlesjk Amerikanın »üraHe kara »on yaptıkları konuşmalarda Demokrat elinde tutan nülli atlet Toma Balcı ya T\ın olacaSSı beltrtllmektedlr. Yesilköy Meteoroloji istasyonun' miyeceğiz. Nakliyeye, komüre. elek nadan dönmesi, bu tehllkeyl şjmdflik Parünln dlmdik ayaktt durduğunu söy un büyük garlaruıdan Pensylvania pacak'.ır. Toma Balcı. (Five Fingersl garının lâvabolannda bir bomba ın dan bildirildiğine göre, buçün şeh nzaklasrı rmıstır. Buna mukabll Mfizeler Te Bski Bser triğe, bilumum enerji kaynaklarına. lemislerdi. Bir k«ç gün evvel yapılan filâk etmiştir. Bu infilak uencesınÇiçeron finminde de, detektif rolünderimizde hava kapalı ve muhtemelen Bu hâdiselerde gözönünde turul ve müstakillerin galebesile tıeticelenen ki Amerikalı artistin dublörlüğünü yap .» uzm^niarı. suri.iTin tlkmlri dnetlns devlet mamullerine zam yapmıyaması lâzım jrelen bir nokta mevcud: Havran seclmlerlnden sonra Demokrat de bir yolcu yaralanmıs ve harta kar ysğışh geçecek. rüzgârlar şimal cagız. Hususî gektörde fiat arrıraımıştır. Toma Balcı 37 yaşında ve 186 •^Mtlmeçlnl tekllf etmektedlrler. Suudî Arabistan, Amerikan perrol Partilllerin Gömeçte de hezimete uğra neye kaldınlmıştır. den kuvvetli olarak esecektir. Hava Hazırlannn rapor Vllayete ?onderll na müsaade etmiyeceğijî. demedi. metre boyundadır. Türkiye. İtaly» ve şfrkerinden elde ettiği dolarlarla, ts maları D. P. eevrelerinde teessürle kar Hâdi*e mahallinde bulrjnan diger sıcakhğında büyük değişiklik obnj mts olup, henüz bir karar» varılama Umuml efkâr bunu bckliyordu... Fransada 12 film çevirmiştir. beş yolcuya bir şey >lmamıştır raelde değil, fakat komşusu buluCornel Borchers'in dublörlüğünü de. mıştır. acaktır. Daha bir iki sene bekliyecek «anan Arab metnleketlerinden OrdünRembrandt'm bir tablosu Tokyonun nüfusu 8 Dün şehrimizde azaml sühunet BİR ERÜİN'CİNİN ÖLl MÜ Şişlide İrma Rosa Wiengarten isimli bir Batı Gerzeye eideceklere vapurlarda Uba! de, Irakta tahrikât yapmakta ve bu Almanyalı 24 yaşında. 1 73 boyunda bir zaid 3, asgarl 0 santigrad derecf Mesrutiyet mahallesinde Kelek soka şan'Sz yapacaktır. Sinemada hiç bir B. FELEK sekilde Bağdad paktını yıkmağa ça16.500 Ingiliz lirasına milyonu geçti yüzde 50 renzilât olarsk tesbit edilmiştir. lısmaktadır. ğmda 9 numaralı evde oturan sabı tecrübesi olmıyan İrma Rosa WiengarTokyo, 22 (A.P.) Dünyanın en satıldı Gerzenin uftradıSı yangın feliketl MEVLtD Bu faaliyetinin, önümüzdeki günYurdHımuzda en düsük sıcakbk kalılardan «Kör Sami» namile maıuf ten, bes buçuk aydanberi Utanbulda buüzerine Denlz Tolları İsletmesl, yar lunmaktadır. lerde de aynı kanalların yardımı ile büyük üçüncü şehri Tokyonun nüSevgili esim Londra, 22 (â.a.) Rembrandt'jn Erzurumda 7 en yüksek Aırtalya Sami Ulusoy. evvelki sece a'dığı f«la fusu btf yi?bas.i 8.070.001 olarak tesdım mal^emeslnl bedelıiz tasımağa ka devam edeceği anlaşüıyor. miktarda eroin tesirile spncılan.TnıŞ, kızkardeşini gösteren bir »ablosu bu da +16 santigrad derecedir. bit edilmiştir. Dr. CEMAL SAYGUN'un rar vermlştlr. KONGRE koma halinde kaldır'ldıgı llkyardım Ömer Sami COŞAR gun 16.500 sterline (takriben 16,5 ınii Yufosl'vyada buz tarlalan Bu lskeleye gldecek Te oradan Tür vefatının 40 ıncı gününe tesadüf eden Bir kilo zeytinyağı yüzün yon frank) satılmıştır. hastanesinde ifade /eremcden ölbombardıman edildi İstanbul Gazetecller Sendikası Ya kt^enln her hanjti bir ıimanına döne Z4 subat 956 cuma günü ikindi nam»müştür Saminin cesedi Aclalet djk pı Kooperatiflnln yılhk kcmsresi 14. cek yolcular» % 50 tenzılir yapılacak zını müteakıb A*a camiinde okunacak Kazazede 8 Türk denizcisi Nomikos adlı bir Yumrüı da Boden 20 yerinden yaralandı Londra 22 (AP.) Avrupanın kjldırıhnıî, mart 1956 çarşamba günü saat 10 da tır. Diğer taraftan, Deniı Tollan Sür mevlidi serifi bütün akraba ve dostlatiçelli'nin kucağında tsa Qe Meı^emi bir asır boyunca görmediği en sid toru tarafından Vîorfa memlekete dönüyor hâdise etrafında taKkik^'a başlanınış Gazeteciler Cemiyetl binasında yapı at postalarımn vaz aylarına kadar Ger rımızla arzu eden din kardeçlerimizin İzmir 22 (Telefonla) Akhisarda bir temsil eden bir tablosunu 3.S00 sterdetli kışa karşı harb ilân eden Yu tır. Saminin vukan U <i fotoğraft, po lacaktır. e utratılacafŞı blldlrllmektedlr. teşriflerini rica ederiz. Marsilya, 22 (a.a.) Kıbrıs açık kilo zeytinyağı alma mevzuunda iki line satın almıstır. genc arasında çıkan münakaşa kanlı Eîi ve cocuklan goslav askerî uçaklan bugün Adri lis arsivinden aluımıştır. larında batmakta olan bir motör bir kavgaya inkılâb eönis. kavgacıAI Capone'un hazine yatiğe akan nehirleri tıkayan mu« " ıtan Uzunoğlu» şilepinin • den bir Danimarka gemisi tarafin lardan Halil Öztürk eline geçirdifi büazz m buz tarlalanru bombardıman vekUi (!) öldü dan kurtanlarak Cezayire getiril yük bir taşla Ahmed Bahsişi basının teknesi kurtanlamıyacak etmişlerdir Armatör Mehmed üzuno^lu firması mi? olan sekiz Türk denizcisi bu ve vücudünün 20 yerinden yaralamıstır. Yaralı koma haünde hastaneye kal Chicago, 22 (a.a.) Al Caponemun Sızıl Polonyada. hususî surette na *td 4200 tonluk «Ksptan Uzuno*gün akşam üzeri Samsun gemisile dırılmş ve sanık vakalanmı^tır. hazine vekili (!) eski gangster J&ke teşkilâtlandırılan < keskin nişancı lu. ?lleblnin Eregll sahillne 13 kiloîstanbula dönmek Ozere MarsilyaGuzik dün gece bir kalb krizi nemesafMekl Bayburdun kurtuluşu ekipleri. köy ve kasabalara saldıran metre yazmıstık. kayalıklara oturdu ticesinde ölmüştur. 4unu dan aynlmıştır Kazazedeler CezaBayburd 22 (a Guzik geçen hafta, bos yere rs aç kurdlara karşı sürek avına gi Dün otrendijlmlze göre, çllebln 28 yirden ViUe D'orsn adlı Fransız man istilâsından a.) Bayburdun düskurtulusunun 38 inci rifmişlerdirSİSlllk mürettebatı Remlyl terkedçrek gemisile Marsilyaya getinlmiş ve yıldönümü parlak bir törenle kutlan hatsız edildiği iddiasüe Chicago polis müdürlüğü aleyhine dava açarak 50 Bir çok memlekerte, yiyecek dar sehrlmlze müteTeocihen yola çıkarılorada bakımlan Türk konsolosluğu mıştır. •nıstır. 1916 »»neslnde lnsa edilmlş ve bin dolar tazminat istemisti. lığı başgöstermiştir. İnjilterede, Lin ;!344 ve I9M «enelerinde tamlr sörtarpfindan deruhte edilmişti. colnshire'ds bereketli olması bekle müs olan gemlnln durumu şlddetu nilen patates mahsulü ve eldeki fırtın» yüzünden glttlkçe kötüleşmek Ticaret heyetimiz yann tedir. Tekne de çatladığmdan çileb stoklar donmuştur. Daima den ümid kalmamıştır. Bafa Almanyaya gidiyor Avrupa memleketlerinde tesbit Gemlnin sahiblerl ancak llkbaharda edilebilen can kaybı şöyledir: nnktnelerinin cıknrı'ma »csebbüsüne Ankara, 22 (a.a/) Federal Al•"pilehtleceSinl «övlemektedlr. Fransa 189. ttalv; 182. Türkiye tnanya Cumhuriyeti, 16 şubat 1952 72. Yueoslavya 70. İnsiltere 55. Ho r.Şlleb. Halk Sigorta Sırketine 300.000 tarihli Türkiye Almanya tediye T.!»na «lsortaiKiır. landa 50. Parirr^vks 40. Almanya anlaşmasında bazı tâdilât yapılmaBir üfürükrü yakalandı 34, Yunanistan 30, Avusrurya 22, eı teklifinde bulunmuş, gerek bu Tenerde Sehbudak »okaSınci» İŞ nuIspanya 21. İsveç 20. Portekiz 17 maralı evde oturan Mehroed thsan hususun ve gerekse iki memleket Kızılay lgmind? blrl. üfürükçülülc yaBelçiks 15. İsviçre 12. Norvec 9. arasısdaki ticaret anlaşmasııun altıncı maddesinde mevzuubahis kar Doğu ve Batı Almanyada sühunet tmrken »uçürtü yakalanmıs, »dllyeye rertlmlBtlr. ma komisyon t=>rafından tetkiki iumumiyetle nakıs 10 dur. Elbe nehri cab eden meselelerin görüşülmesi Hamburg ile Dresden arasında taş için Bonn'da müzakerelerde buluŞîibi donmustur. Ö L Ü M nulmasmı ptea etmişti Belgrad radyosuna ?öre ordu isMutlu Ticaret T. A. Ş. kurucularından Hükumetimizce bu teklifin katihkâm uzmanlan. nehirleri tıkayan ve tüccardan Cemil Türkerin eşi, İbrabulü üzerine, Bonn'da 27 şubatta buz kütlelerini din;mitle parçala him Türker, İhıan Türker, Atilla Türmüzakerelerin başlaması takarrür yam3d>klan için bombardıman u ker ve Fatma Borlunun anneleri. Hüsnü etmiştir. çaklan h?rekete geçmistir. Zira ne Borlu, Füsun Türker ve Hatice Türkerin kayınvalideleri hirlerin bir çoğu buz kütleleri seALİYE TÜRKER TEŞEKKÜR bebile yataklarınc'an taşrruş. Nif vefat etmiştir. Cenazesi 24 subat 956 cuölümü ile bizleri sonsuz bir acı lçinde şehri feyezan sulan altında kal ma eünü Kadıköyündeki evinden kalbırakan eşim mıştırTecrübeli uçak yolcuları, SAS. dırılarak Kadıköy Osmanağa camiinde Bayan ETİL PARAĞAM'ın Holandanın büyük şehirlerinder öğle namazı kılındıktan sonra Karacaseferlerindeki intizam ve dakikli^i «enazesine içtirak eden, çelenk göndebazılarmda sokaklarda dolaşmağs ahmeddeki istirahatgâhına tevdi edileren. bayır müesseselerine teberru edencektir. dajma hayranlıkla yad ederler. Seyahat koyulan aç fare sürüleri, soğukt?r ler. telgraf. telefon ve mektubla taziAilesi uçamaz hale gelen kuşlara saldıryette bulunan akraba ve dostlara ayrı *** programınızın selâraeti için birdahaki mışlardır. ayrı teşekkiire teessürüm mâni olduğunNazire Kandemirin eşi, Emine Kandedan gazetenizin delâletini rica ederim. «eyahatinizde SAS'ı tecrübe ediniz. Danunarka ile İsveç arasında de mirin babası, Beşir Kemal Eczanesinde Eşi? Aleksan Parağam z donmuş. Baltıkt. yüzlerce gemi emekli eczacı g *** r s l d V HALİD KANDEMİR sıVisın k ka!mıştır. BelçiDul Bayan Aznif Bulocyan. Bay ve Bayan Papken Antreasyan ve evlâdları ağaç gövdeîermin soğuktan 22/2 "956 günü vefat etmiştir. Cenazesi 23/2/956 eünü Tophane Kıhcalipasa (Paris). Bay ve Bayan Keğam Hekim'8ı sörülmiiştür. HAZMI kolaydır, mıae Mescidi sokağındaki 10 numaralı evinBütün yemekleriniz daha yan ve evlâdı. dul Bayan Stranuş ÇaLa Rochelle limanı yakınlannda den kaldırılarak Şişli camiinde ikindi 4cu fcaryan, sevgili eş. babaları ve akrabaağırlığı kalmaz, LEZZETLİ olur ve nefis millik bir s;hil kesimi boyunca ramazını müteakıb cenaze namazı eda lan Koz . Atlantik Okyanusunun da donduğu edildikten sonra reriköyündeki makkokar.' Bay HRANT BULOCYCAN'ın beri mahsusuna tevdi edilecektir. görülmüştür. vefatı dolayısile. cenaze meraslmine Mevlâ rahmet eyleye SIHHÎ bir gıdadır^çünka Fransada Imalinde kullanıtan îptî ^ blzzat istirak eden, çelenk gönderen. çeAilesi lenk yerine hayır müesseselerine teberVİTA, daima, yüksek kaParis 22 (a.a.) Son yirmi dört daî maddeler sayesinde *** ruda bulnnan, ve büyült acılarını paysaat zarfında. Fransada on kişi doSıhhî tesisat müteahhidl liteli, sâf nebatî yağlarla laşan bütün dost ve akrabalara ayrı ayrı bütün yemekleriniz daha İSTANBULOA: T.krim, Cuınhuriyet Cıd.. Tel: 48 32 7 nsrfk ölmüştür. teşekkür etmeğe teessürleri mâni olduBay EPAMTNONDAS imal edilir. ANKARAOA: Aiatark Bulvan, Büyttk Sioemı. Tel: 28620 BESLEYİCİ olür. ^ % tundan, en samimî tesekkiirlerini gazeDon yüzünden ziraf mahsullerin KARAYANİDİS'in temiz vasıtasile Ukdim ederler. uğradığı zarar milyarlarca frank vefat ettiği derin teessürl» bildirilir. Cenaze merasimi yann cuma 24 subat tahmin edilmektedirBöyiece, VlTA ile, DAHA VlTA çok ucuz bir fiyata Şehirler arasında münakalât ta 195« saat 14.30 da Beyoğlu Panaiya Perdenin rakipsiz kahramnı ROBERT MİTCHUM'un bir yemeği DAHA UCUZA yi satıldığı için hissedilen Rum kilisesinde icr» olunacaktır. Do«t mfmile felce uğramış bir vaziyet ve alnabaların teşrifleri rica olunur. Sîörülmemiş harikası... vebilirsiniz. bir TASARRUF yapılır. tedir. bazı bölgelerin iaşesıni temin tsbu ilân hususî davetiye yerine fcaiçin zorluklar çekilmektedir. imdir. Cenaze levazımatı ve servis lşleri Sein nehrini, Melun bölgesinde, ANGELİDİS Tel, 441852 sekiz kilometre imtidadınca buz kap Moskovada Stalin 48 saatte geri alınan alcyhtarı kampanya entir! Fransada ücretH tatil muddeti Monaco'da arttırılıyor Fransız terzüeri ile doktor Yeni Yenl hükumet, !|çBer İçin »eneHk , kadınların kilosu bahücretli tatü mfiddetini Ü Ç haftaya çıkanye* hazırlığı sinde birbirlerine girdiler Paris 22 (R.) Y«" Fransa hü büiçeye girerken Stalin'in temizlediği komünist şeflerin lehinde yazılar neşrediliyor Selvvyn Lyod fsraele Kalb hastalıklarının sırrına yaklaşıldı de Karananlis bugün isfifa ediyor Darülacezede iizüeii ve güldürücü bir hâdise Bugün karııt tekrar basbması mnhtemel o zamanında kalkıp zamamnda varan havayolu MutfagTnızda VİTA'yı kullandıgınız^zaman^.. bütün kozlar dinizdedir! I «Tranek Oi The Cat» Robert Mitchum Diana Lyn . Teresa Wright Tab Hunter Hakikl Renkli Sinemaskop Bu Alışamdan Itibaren Talnız Sinemasında Mühim ilâve: Dünya futbol devlerini yenen aslanlarımızuı zaferi. TÜRK MACAR Milll FutboJ Maçı 1500 metre Sesli Hakiki maç füml İZLER LALE lamıştır. Bazı noktahrda buzun kaSoma Garb Linyitleri tşletmesl Idar! lınlığı dört metrevi pgmaktadır. muavini Hayri Telatarın ve Teknik 0niversite talebelerinden Reşad Telatarın Bursada Ulucami restore babaları. Beyazıd oteli sahibi Yusuf yicenin kayınpederi, Pazar kazası esediliyor rafındap Bursa 22 (Telefonla) üursanın ŞÜKRÜ TELATAR meşhur Ulucamil restore edllmege b«s Hakkın rahmetjne kavuşmustur. Cenalanmıs re üstündekl k»lın klreç »ıva i kazınarak Tıldınm Beyazıd zamanın zmı 23 subat perşembe günü öğl» ngmamflteakıb Beyazıd camiinden kaldakl şekll meydana cıknri'mak üzere dırılarak Silivrikapı Sümbülefendi meÇahşmalara başlanmıştır. Bir kaç sene rarhgına '1ff'»di'»c»ktir. Merhuma Al»ürecek olan bu işe yarım milTon 11 ahtan rahmet dileriz. r*ya yakın bir p«r» ««rfedilecektlr. 2 veya 5 kiloluK kapalı kutulorda ve 17 Mohık ten«krltrde satılır. V, 341
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle