19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ı»s« Gökay 1 sene Belediye Reis vekîlliği yapacak Bsjtaraft I inei Mhifedc Bu takrirde, 1 mart tarihinde Be lediyenin VUâyetten aynlması zarureti karşısında müstakil bir httviyet taşıyan Idarenin, mesaisina Biuvaöakiyetle devamı için, tatbikst bakımındaa baa karariara ihtiyac olduğu belirtilerek ezcümla töyle denUıyordu: diye rei« vekîll Profesör G6kay bir konuşma yapmıs, Belediye Meclisinin, hakkındaki bu karannı tesekkfirle karsjladığmı Ifade etmis v» demistir kl: < Murıterem arkadaslanmın hakkımdaki sevgi tezahürleri hayatımın en büyük mükâratlarınd*n birini teskil eder. 1958 martının birinde belediye raüstakil bir hüvıyetle bu sehre ve SpMrlive h'zmette devam edecektir Bu tarihten ev vel seçilmesi lânm gelen Beledlye baskanhğma beal nsmzed «östermis olmanız karsısmda kerıdimi VJU sehrin 1 nınnarah Belediye retei adavı olarak ksbul ediyorum.> Meclis dün fırtınalı bir içtima daha yaptı Eskişehirde tekrarlıyan zelzele tahrîbat yapb bundan cvvriki sel feliketjnte kat Bıtftttrefı 1 depremler neücesiade gerek fehir b« kat üstflndedir Anadolu AJaLısı fcrekse köylerde mühin» hasarlar otn ba isi kuçümsem««i biz Eski" kaydedihniftirsehlrtUeri tırSteessir etmektedir. Çelikbaf dedi U, asıl çete ae ıSz alan Serrer Somuneuoflu, NO (Baftarafı 1 inct mhifedcj her kelimenin hesabmı Türk müle1455 deki depremd», Bddsefeire Hükumetin yardım ve yakın «li Saat 10 da thsan Baçın başkao tine verecek sekilde konusuyoruz. nin nüfuzundan istüada •denioriıı vid Yetginin, Kkrem Alicanın, Ah 6 kllometr« mcsafede olan Muttalip k&smı bckliyoruz.» kurduğu çetedir Allah li'lah aşkına . med Bilginin v« Fethi ÇelikDatu* ık» lığında açılan celsede ılk sözü Hur Kendileri, biz Halk Partisinden Ç k R««m! ve hususl bütün mimarv» söyle Çeiıkba» herhangi bir •ekilde ! tisad Umine vâkıf olmadiK'ıtinı na* kövü çok zarar gSrmüs otrp ik) P. adına Kocaeli milletvekili Ekrem hğımız sırada bir çete kurmadık suiistimal cihetine çıden tcinueyi tut zahi bir sekilde anlatmağa çalıştı. nahaHesinin bütün «vleri tamamen yüksek muberdisler Nafıa Mud^T Alican aldı ve dün kendisine hü dediler. Çeteler, hükumetler tara mamak prensipinden şımdiye kadar Ve: «Onlann kiâaik kiUblan yanına yıkılmıgtır. Mutalip kdyü Ifüchu lüjüniro «nrind» hasara uğnyan cum eden Bütçe komisyonu sözcü fradan takib edilmek lâzım gellr. bir milimetr» dahi arnldıgımı iidia iaterlarse modam kitablar hedıy* « mahallesinde bir kadm Shnüatün deyim. İktisad ilmim oıldiğmi ZXT> Şu ana kadar Eskijehirde tesbit edi binalan tesbit «tm»ktedlr!w. BuaMazhar Şenere cevab verdi. Biz, sureti kat'iyede çete lâfmı red edebilir misin?» f Bu itibarla 6 senedenberi bu kadar Basbakan bunlan söyîed'kten »om neden insanlar vardır. Hayatı Hiip lea «caddı zarar 17 railyon 500 bin larm yekftnurmn fimdiy* Mariıar Senerin dün kendiaini «a , dedenz Biz, tamamen sıyast prensehrin vazife vc mesuliyetlerini bliktısadı jürütaa insanlar »ardır ¥; mim vetsızlıkle itham etti&nl hatır , siplerde ihtilâfa düştügümüz için ra kursüden indL Oturum bugün liradır: Kızüsy mtrkasinden 800 ça 1560 ev ve 100 apartman oldugu Ktml* bersber ahenkli bir sekilde ayrıca alınan karar geregıme saat pılan bu düsmpnlıklarla aldıfi'tıız pa î latarak 955 teki ve bu seneki ko j »ynldık Ki™mi* k ^ u k . kimi 1« ya tâlik edildi. dır gebnij ve köylere taksim edil lfa etmekte bulunan, tesklât ve ralar hak edilmemektedır» dodı. nusmalarmdan paıtjalar okumak | mız ıstıfa ettik Kabu edıld* tak İç tşleri Bakanı ve «Jâksldaruj miştır; personelini yakından tanıyan, vaBütçe müzakeresindei butvt müÖJteden (onnki <ebe s^etile mnkaveseler yapt, 55 teki ^ k«* h w ^ «Jgarak hl!â deorem merkez" olan çehrimiı öğleden sonraki celae caat 1» da zakeresine söz ılan ^«* din üzerinp »ielerini en iyi şekilde ve büyük Sağlık Bakanlıgından 5000 lira Abdu'iih ve 56 daki bevanlannjn birbirine . nufuz tıeareb yapmak sureüîe çe Fikri Apaydının başkanhgında açı etraflı bir nutuk veren ve Uimlzf gelmey'şieri halk artbir feragatle halk ve millet hizrneile muhteüf üâc, Nafia Bakanhğın uyduftunu beUrterek «Samimiyetsi. ' f d l i k vapanlann kunler oldugunu lmca ilk sözü ÇH P. Meclıs grupu a Aytemiz bu defa da ytuuTj raat *ütine veren Vali ve Beledıye reis sında türlS dedîkodular* yo! ae' efkân umumiye Sğreneeektir Iztı dtna Nüvid Yetgin aldı. ren bir konuşma yaptı, Aytemızın co dan ve Kızılaydan ilk yardım olağ lik berom "özlerimi tahrif edenlervekili Profesör Gökayın Belediye CH.P. nin, O.P. sözrülerin* cevabı nusmasını diğer »ütunter'irrzda bu rak 100 er bin lira gelmiştir Ayn d ProfesSr Gökay bu arada, yapılan dedir» dedi ve sövle devam etti: rabı olanlara teovüz edenlerden msIiŞi ödevlerini büvük başan ile Korfco ve h*yeean devare Haluk Şamanla Samed Ağaoğlunun, lacaksmız. ca. Naiıa Vekâletinden ekip oîarsk birinde hesab soracaklar çılfı edecegine kacrm. Bu itibarla beled! hlzmetlerden kısaea bahsetf Muhalefet yapmak zor. Biz Aytemizden sonra 3*yur «5z iftedi k«ndi partislne tevcih ettıkleri tâden şehırdeki bir taktm hüQt gtv» Profesör Gökayıa 1957 şubat dev mis, calıtma tamnda «dalma halk bunu yeni yapıyonız. Tenkid bazır kabilir. Rica ediyoruz, Basbakan rirleri cevEblandıran Nüvid Yetgin, iae de reis sahsma müteveccıh bir hü bir fen heyeti ile Eakisebir mebus yı «askakta geçbnislerdir. ile adalet komisyonuna eura olmadığmı ifa^e ile Bayuru l o lan Poiatkan, Zeytinojlu ve Bas* resi içtimaı sonuna ksdar devam et la bersber ve sehlrli emrtade pren lamak da kolav degil. Aslında milBu^ün »ehnm'ze gelen Jeolog kurt da sehrlınize gelmıslerdir nusturmadı. olarak njek ve Vaülik vazifesi uhdesinde sipini» hakim kıldığını bel'rterek letvekilli*1 kolay degıl. Anadolu nu çîkarttırsın. O laman Türk mil ni ele alarak: •Unutmasm'.ar ki. basMeellste ffinün fldnd vaaa söyle demistir: Mebusîar, Vali ile birllkte felâ mill«t^'eki'i, d*premin 20 gün dekalmak sartile Belediye reislığini kulübünde betik oynamakla mil'et leti kimlerin himayeye mazhar olGünün ikinci vaazmı Ankara nufbu kete maruz ksUn köylere gitmişler vam •debilecegini sfiyîemistir. Köp ta sayın Bayar olmak üzere Mende« Müstakil îstanbul Belediye vekillifti olmaz. Simdlye kadar evekâleten ifa etmek üzere Uyini dufrunu eörsün Hepimiz. seçmenle res ve Köprülü de bu mektebden ye su ve Hacıbayram camli .mamı Ölba«ı caddesf hafka ve traflge tahususundakı temerjnilerimizın, icab sinde, hlzmet *5reeek bütta kad saslı bir noktaya dokunmadınız. rimit huzurunda her RÜn için he tişmışlerdir» dedL Server Sornuncu mer Bilen verdi. öm«r 9ilsn 1956 dir. «men kapatılmutjr. eden kanun! formalitelerin 'fası rontm her kademesfcıde aynı duy Hangi tenkidlerimır müsbet tesir sab vırroeSe mecbur insanlanrı Şehrimize biı d« Kmlay rafli«toğlunun sözlerine de eevab ver»rek bütçesiru islâm! eaaslara f^re trnIdn Dabıliye Vekâlettne arana ka gunun hakim olmasını sagUmak. yapmadı. Sozcü bunu aeıklas'n, Beiedlve bİBasmın yıkfcnîmasırui tışi gelmıstir. Çelikbaş, kabinenin istifası me 1954 te C.H.P mn elçisı olarak gö kid edeceğini belirtti ve dedi ki: rar vermenizi tek'.if ederim.» • Ben tenkid fllan yapacak de<rösterdi&in'ı ltimada lâvık bir se ney* açıklamıvor. Gerekçenin ve selesine de temas ederek eteömle rüşmek istediği Menderes tarafmdan Ankaradan gelea fets heyeti a n emir verümiştir Binsam altmd» v» reddedi'.di^iri hatırlatarak: Slmdi ğillm Bu Meclisin bir vaire Dıtiyacı karsısrndakı 19 rfükkin dı tama* Avukat Muzaffer Erer. şlfahen de kilde vazefeve devam etmek eroe dind sahifesindeki zlral rakamlar dedi M: aynı arkadas kaîkınış. mııhalefetı hi vardır, diye düsündüm ve nasihatte sında İzmir mebusu Jeolog Nnriye t Simdi Basbakandan öğrenmek ee sayan blr iktidarla bid nariftır bulunmak Istedim.» dan biri hilâfı hakikatrır, dedinrı Pınar da vardır. Heyet raporunu men tahli«j« •dilmlstir. takririîiı izah etmls, baskan tekîifi Utniz olacaktır.» Müteakıben Mezbah» Idareslnin Komsvon «ive üzerinde durmadı'» isterlm Dünvanın hangi parlâmen mak II*İVT ve su'h ^ivjnfl lccsıliJıeveti umumlyeye bildirmis, ittiKahka^'ı'nr'a Varşılanan bu «iöz C ysnn verecekür. Apartmanlarda tek insan kslm* fckla kabul ohınmuştur. Takrir ka bütcesi müzakere ve kabul tdil Alican bundan sonnı hillfı hakl tosunda blr Basbakan teker teker yor. Somuncuoğlu, iltıca Johnn isti zerine ömer Bilen. Meelia faaBu aksam Ethem Şekenoy adb mwjtrr. B*nk»!»rdin bir kumı fa« bul edildikten sonra Vall ve Bele mistir, kat olduftunu iddia ettiği rakamı o Bakanlarmı feda ederek mütesel yor. Itica eden Somune'io?'n pîbi liyetlerıni ve D.P. iktidannın ic bir vıtandaf Bafvekil M«nd*raa« allyetisi Util etmişdr. U raatını «rahmetullah» kelimesini sık sil mes'ulivetir. icab ettirdigi bir lerdir.» kudu. sunlan söyledi: >rasm] terk etmıstir Nüvid Yetgin nflıai olarak ınam sık tekrarbyarak ve hadisler uKU ju mealde bir tetgraf eckmistir: şevin ieinden çıkıversln ve tek bat Rapordun anlasıbyor ki, ko« 125 bin nüfmln v* 80 btn Olrol, hbrika v* bütün sma thnad istesin Bu tarz hareke leket ikti«adıyatının iarsntı^a o.du yarak frah etti ve ellenni açıp dua mlsyon mevzuu bahls ettiğim ra"er pibi: 8unu, tedbir almak vntifesırln hühaneli Bskisehirin u|radığı f»lak»rt, ı ler kapaltdır. tl parlamentoda ihtivaı eden kamdaki hatanın farkındadır. Koı Allah cümlemizi lrsad; !xtidakumete aid buiund'i^unu ve tefl) ır misyon niçin hükumetin hatalannı I Banbakan bugüne kadar çıkmamıs. almma7sa mejuliyetinm H» biikume nmızı daim buyursun» diy«rek konuşmasmı bitirdi. te aid oiaraemı belırtti rafx 7 <n Ba.tfnraft T inrt «ahtfede meydana çıkarmaga çayret etmi br» HSseyin Balıkm sert konDsnmn Samed Ağaoflu cevah vertyor Fethi Çelikbaş bundan sonra ikm S»wretH «afhasında kflrsüye SaDaha sonra taaddüdfi cevcattan yor. Anlamıyorum. Esasmda bütHü«ieym Balıkm oldukça scrt koHükumet adına konuşan S&med Atntâ AfaoSlUDun çıkması hayli ca uzun urun bahseden Abdııllah Ay çe komisyonu bir murakabe orea tisadl Börüşlere temas ederek e u^ması D J . iktidan men«ub!arının ğaoğlu evvelki günkü söri.i» «masterniı, tslâın dininin yayılması için nıdır. Hükumeti murakabe etmeli, mfsvon, kredi ve enflâsvon üzerinlibi dikkattir. la: «Ben tiı milîetin tem*ilcisis5nlz de •«yanı hayret stükunetleri İçinde d'n o devirde (cihad) m carur! oldugu meseleleri en ince teferrüatına ka de genis bir sekilde Üm! izahlarda dim» dedL Bundan sonra tekrır Çe lendi Kalkınma için milîetin her *** Fethl Çelîkbaj, bir iki yeri raüs nu v» bununla yalnız erkeklerin dar tetkik etmelidir. Tenkidlerimız bulundu Bundan sonr» sözü rejim likbasa hücum ederek «Benı demok sıkıntıya ran olduğunu bellrten BtrnMelesine aetirdi ve şöyle dedi: Baştarafı I tnci (Baftn*ah I meı rasjyı katletmekle itham eden Çe lık dedi ki: teana bugünün en güzel konusma mükellef bulunduğunu, bu «ebeble de iktisad! meseleleri, mal! polıtit fDevlet benfant zihniyeti hort likbasın buırurı tenkid ettıiı lanun• Fakat millet, nlcıntı ccVerken Meclisin üç gün devam eden bütçe devamlı muharebelerde erkeklerin kayı toplu halde ele aldık PlânsızBugün evinde telefonla •mı vaptı. azalmasina mukabil, kadınlann ço lık, profrramsızlık, hattâ hesab lamak yohmdadtr. Fakat yüksek lann çoSunda hükumet 4zası ob^vk muayyen rümrelerin gayrimeşru ser müzakerelermde sadeoe 5 hatıbin fumuz Cenuü KSprülü |Ui;Un »öyMenderesin (roekteb hocası edavetler iktisab etmesine razı değil konustuğunu v» bu konusmalanA lemi«tir: ğaldığını bildirdikten aonra, dörde ıızlık vardır, dedık. Finans beyetinlz bu eidiıe karşı koyma imzası vardır. Bu, sade Çeiıkba^ de dir.» m) demesin« ve Burdur mebusu kokadar evlenmenta. o devirde tec manlar Merkez Bankasuıdar kar sını bileoektir Bizler. fâniviz Fa ğil, di|er nrkadaşlar i;ln 4e variddir. muhalefet ve muvafakat partıleri« Ben Demokrat Pırtld«n Utiuuşurken tynı vilâyetin diğer meBundan sonrm, paranuzın de*erivit olımduÇunu, ancak anrlardan tılanmakta, bu da fiat artısları kat şurada tutulan zabıtlar, ileride CHP. nin bu rrevzuİRrdı fMrriyet nin mücadelesine mürhaar kaldi fa etmem, ancak atarlarsa aynlı» btısu Mehmed Özbeyin bir gare beri bu «aruretln ıall olmu? bulungenç dimağlanjj dikkatine sunula Partisinden çok fazla konuşmnk hak nin çok duytugunu, memlsketteki ğını ifade ile altıncı milletvekili otım. Bugün cete tabiri cok eğrm* tenin spor gahıfesini okumasuıa duğunu s8yled'kten sonra, Kur'an na sebeb olmaktadır, dedık iktisa cak Simdlden hattı hareketimizi kı var<î:r Bn kür?ı!<ion sövlencf ek buhranm asıl bundan ilerı p>'diâıni dJ v* mal! politikayı bundan daha buna cöre tanzim etmemlz ISzımdır sözler iyice tartılıp hazırlanmalı, yok bildirdi ve 100 bin dolarlık duns a larak kesdisine söz verilraesini * gitti v« Basbaksna bunları soyi»ragmen meydsn muharebesinin ka dan «u AveÖ Kerimeyi okudu: sa insan tezadlara düser. Ben hiç bir lan blr tflccarın kur farkındin do tedi. dim ve srtık çaÎ!»Amıyacağimı bildir umuml sekilde nasıl ortaya kovabi taıulınastrda Çelikbann payı iüpO c Eğer, aralannda adaletl te llrlz? Bu yapıci terkid değil mi Politika çalışmalannda nisyan ile zaman partimden aynlmayı düsün layı durduSu yerden S 0 küsur rHn Bundan sonra Hikmet Bayur da dim. Faket kendisi bunu o makbesiz büyüktür. malu! olmanin sonu lflastlr. Ar müs ve bu yolda bir niyete sahib lira kaıandığını söyledi. Dıs borclanminden korkananu, birden fazla takrir alevhinde konuştu ve reis sadla sSyîemediiHni ateoen beyas dir?> kadaçlar, sonu bühtandır. Bir mem oîmus insan degilim» dedL Hen» Çelikbasa bugün öyle ftrsat almanız caiz olmaz.> mıza da temas eden Balık, he geoen gün bunlann miktannm srttıjın\ v* neticede 2!iya Tennerte s5z verdi. •tti 6i için m«a«leyi kapannus teMüteakıben D.P. grupu adına ko lekette zengin, fakir farklan büyük lar verildi kl, Kırşehir Kanununa Ağaoğlunun konusmasının sonuna Avtemlz, daha sonra taaddüdü Kürsüve gelen D. P Kastımonu îâkki tdiyorura» nusan Haluk Şamanm hücumlanna tezadlar halinde ortaya Çikar da dogru salona giren Fethi Çelikbaş geçen sene 350 milyon dolır'a haltran atmak, Seçim Kanununu teklif zevcat hakkmda sunlan sByledl: îedilebilecek olan borclanmızm bu milletvekili memleketin çok partil! da işaretle Hürriyet Partisi grupu bastakiler buna aldıns etme? de, sS? istiyordu. eden hfikumette bulunmak gibi hat Tam adalet, musavat, ayn Aynı sırada Reis, tbrahim öktemin gun 1 milyar dolarla dahi Insfiveri rejime girdikten sonraki durumutah hareketlerinin blr çırpıda he«a ayn mesken tutulacak, yemeleri, nun hid'seleri hakikatierin süzge memleket hâlâ refah içinde diye nin ır.ürnkün olamıyacaiinı if»de et nun bir kritiSiri vapacatmı bildire bını veriverdi ve Meellsin ekseri piymeleri içmelerinde asl» faık B5 efcıden gecirmek ve tamemen objek, ayak diretirleTse tehlikeyi görmii sabahki toplantıd» Basvekil Ainin Menderesin sahsina sataştıjı iddiasile rek söze baş!ad!. tnönönün rejte» yorlar demekör.» yeti tarafmdan fbra edildl. «Evet zetümiyecektir. Hattâ nöbetlerire tif olarak aksettirmekten b?ska hic thracatta yolsuzluklar yaoıldıthnı, istediftni, R'yasetin bu Kan&stte sSrOîîlerinl hata ettim ve hata etiğlml anladığun de riayet olunac?ktır En müşkülü Vılr sey yapmsdsgmı ve bu hali ile Çelikbaş sözü, Samed Agaoğlu bulunmaHıjını, bu Ifıbarla rnesel<>vi ekjperlerm iyi kontrJİ etjnem*»«i yü meseleîerine mfltee'Tk f i » j ıns* ^•»•<<. f^> nun konuşmasma gstirerek sunlan reye kovacajını bildırdi. İçin hflkâmeten aynldım,» dedi. lünden ıkinci yerina blrlnci kıılH»; esasta kobul ettiŞin fsVst te?"rrflde budur Evvelki ailesinden usarı de siyas! ahlâkın en güze! ömegini Netiee^e Ba«ba>anın ba sSrleri üzerin* Meclis, tbrahim öktemm konusruısı mal ihrac edıp aradaki farkı Avrupa atta avnı kansi'»<» oima'i'trnı tf»«i« mıvan bir adam, ikindsini ahr mı? verdiğini «öyledi. tBiz dedL her za söyledi• •• bankalanndi bloke er^ırrnler bulım •tti. Dr. Ibrahrm öktem « Demokrasinln burada Sa na mahal olmadğına karar verdL Başkan vekillerine d* aon yünler Bu hususta tabiatin sevk ve tema man bunun münazara ve münaksdu|unu anlattı. Hüseyin C&lijc bu alrRrisln (rürülrü eıkaran sozfl med AjSaoJlu vasıtaslle kptledüdid* bir hal eldiı Salonun heyeeanı yfllüne mukavemet edebilir mi? Bu «aaını vapmaga hazınz.» İktidan deetekHyen C.M.P. grupu adma sfe alan Ah saklıkların murakaho^i'M'c yuzvnden t By sabeh, B»çbaVa= komjğine şahid olduk Blr millet iktisakendilerini tarıyor ve bazan politi çartlara tamamen riayet •deeak muhalefet! destekliven gazetelerde Menderesin bir mndahale«jl vücude geldıŞtni ifade îlek baîladı Ben de diyatı münferd eserlerle Blçülemez med Bllgm kürsüye geldi Gnıp adıbinde bir çıksa bile (bir çiçekle yaz kanıa r&zgftnna kapılıyorlar. Bu sırada Adnan Menderea otur « Bir »ahıs bir ellnde hükÛTirrin töz sahibi olan muharrirlerin k fana kendirine sö? veriîen Ahmed Bildiv» p»>vab m r . Verikalar üzerine istinad «derse ginin WrBİ»y* gellsinl büffin DP. li Hitün imkanlarını, diğer elinde < e yetsiz oldunlanr! HJsevn CahM Meselâ her raman takdir ettiğiınl» gelmet) derler.» 5 duğu yerden Alicana «Şu bizim p?rt! teîkCâtını tutarsa bu lyle' dtl Yalçınla Faîih Rıfkı Atayın fiMr dim. O zaman rmaen <Dr Be^. »* Aytemiz, taaddüdü zevcatın ka mebnsluklan alıp gittiniz» diye ses matlub hâsıi olur Tpmenni pdel'm Fikrı Apeydln bile bu)?fin bitaraferlecek vıl bütre gerekçesi bir ll*j Fikri Apaydtn kendisine yalnız büt «»lenıeı Blr kaç sahsın bi» rurıteu leri aTbnda fsalivette bulunan CH t«14»)*niTor»un Sen i«pa« hakkiBS lıkla telifl kabfl olmıyan blr cüm nunla kaldınldığmı, ancak btmun lendi. ! ml hüviyet içerisinde olsun. İ'raf çe hakkında konuşmasmı ihtar ettüti vuı diy« senelerc? ke»ıd '«r:nîe "a P. nin ve Zührü Hilm Ve'ib^e ü« imza koviusun halde mahk«B)«4* leyi söyleyivprdi ve söyler s8ylem« yertne metres tutmanın kaim olAl can, cevaben: «Adnan Bey zife basında kalmak tw«>:n) gormeda Hflr. Partl «ralarında gürültil duğunu, Müslümanhftın ve Medenl mütemadıven siyss) ahlâktan bah yapmak faklr milletlerin ifi değil sırada Bilçin ve diSer mebuslar iti leri daha ne kadar davsn) ederektlr. D.P nin bu durumlanm tenkid eV ispattajj kactml Hrv* taarroada bd ¥a7da bulundular. Bunun üzerine ReU lundu Kanunumuzun bunu fuhuş add»tti sedivor. Ya sen. Adnn Bev, C H. dlr.» koptu. Birısi Basvekil, bıriii orta veVil, bı ti Zıva Termen rejim mese!e!eri Meseîenm evve'i vardir. fspat Fethi Çelikbaş, daha sonra hayat Hür. P. lilere hitaben: «Her cörü'ü risi arka vekil olmusltu Takdir ediğini, aynca Medenî Kanun ın metApaydm Hflr. Partililera: bshsinde de ezcümle sunlan söy» • hakkt kanun teküfl P nin mebus'uÇunu alıp gitmedin iU baş'ıvan pahalılıŞı üzerine partnak basmak nüz sibi bu da yanhjtır» dedi ve bu yoruz. Gerek muhalefet sıralarmda, c Her görüşünuz gibi bu da rea tutmayı boîanma »ebeblerinden mi?» söz şiddetli itirazlar ve sıra kapaklan ledi: muarazamız ve sonra da mubalefegerekse 1954 e kada' ı!;tıdarda buzamanı geldi^ini, pahalıhğı yalnız ve bagırmalarla karsılandı. 1 yanlıçtır» dememeliydi. Fakat dedi. saydıiım, söyledi. € Muhalefet partilerinin coğ » timte sırasmda Başbakan. muhtelif Menderesin knnn.fması ve yük hizmetler yapmşlardır ama. 54 dar gelirli vatandaşlar degil, koyVe demesl yüzünâen de hâdise çıkü. Muhalif mebuslar «politika vaproa. partis:nin mahkumiyetinder) ' ziyafet ve ic':i so'ralannda aleyhirn gÜTÜhiüer lülerin de çektiğini, vaHndaşın ız sen reissin» diye baftırdılar. Bu a ten sonra »ım.armışlardu. Hükumet hık Arkadan Çelikbaşm o hava içinAlican konusmasünı bitirir bltir tırab duyduğu noktelarda titizliklp rada Bilgin, Allah Allah diye sbze ten partizanlığı kaldırmak lazımdır.» kurtanlması ıçrn bustmVO şartlarn» de bulunarak hakkımda niüteeddid de pek makul görülemiyecek olan Dün gece bir işçiye çarpa mez Adnan Menderes koşarak kür ' Balık bu arada kendisine vâkı m yeni »artlarla degistirîtaesine kati I ma^rır'yeti teşriıvemin kaldın!maçahsma?a Hürriyet Partisi olarak basladı. Ve kendisine yapıİRn hücıırn «nefU terbiyesi» tâbirin» kıZFrah rak ağır yaralıyan meçhul süye çıktı. lan anlattıktan sonra Ağaoğluna hü tajmalara cevab verirken ihtarda bu bır zaruret vn>dır Bu hususta ıruh ! »ı hskVmda ksrarlar Vralundu^u yf) devam edileceğini söyledi. cöz almak üzer» kürsüyü terketter«n İnönü (le ber»b«+m • hpvsdîsîer yavmnfa baslaÂ. « Svast ahlâk bakımından de Basbakan çete sözünii izah edlyor cum etti. Bundan sonra kürsöye Çe lunan reise: t lurtda taksi bulundu memeliydi Ama etti ve hırstnı aldı. • Yok reis bey dedi. btaı karBu sırada D P. «stralannda ottrran I Filhakika ha.<tanede çalıstigım «a di, Ekrem Alicana şu bizim mebFethi Çelıkbaş kursüden indikten likbaş çıktı ve ük ifadesıle crta'ık şılıklı kor.uşmuyorum. Ben sendcn Dün gece saat 2OJ0 da Haydar UnVelhasıl müıakereler bugün öyle us'uklan alıo çitt'niz dostane site sonra Basbakan Adnan Menderes söz birbirine girdi. Çelikba? dodi kv «Bu dersimi aldun». Bu so^ler de kahka bir milletvekili Term«>nin ne demek mana aid bCtün heveti »<hhiv# hakMecliste müdahaleler o.abilir, sıra ka b!r hava Içindeydi kl, en soğukkanlı kapanı Buıvar caddesuıde bır trafık kaistedigini açıkca ifade etmeslni i» t kmda vâkı b!r iddia üzerine eeremini yapmıştım Ya ssn Adnan Bey aldı. lası olmustur. paklan vunıliT. Fakat butün bun halarla karşüandı. «lanlan dahi heyecanlandjrdı. Basbakan kömor istihsalinın arttı lann karsısında nyîiseti ısı»al edenFaüh 'stlkametlne süratl» eitnıekte diye itiaz etti. C H P n'n mebusHüseyin Balıktan sonra reis klfa tedi. Tcrmen duru~un düzeltilme , yan etmis aUn muhakeme netieesj oUo meçbul blr Uksl yol Ozerinde Cl luğunu ahp Bitmedm mi? Arkadas Jmı ve Prof. Çelikbasın blr mekteb 'crin celik H» iradeye ."a.ub rÎTaları yet takrirlerinin geldiğini, ancak si için evvelâ seeim sisteminin d« I benim mebws oJmam dolayısfle teş• *• ball Tuıün Fabrıkau Ufilerınden Isnıil hocası edasıle konustuğunu söylelar, biz C H P. den çıkmadlk. çı dıkten sonra sözu Hürrıyet Partiij ve kendilerinde nefis terbiyesi bu iç tüzük mucıbince bir kişiye daha ğiştirilmesi icsb ft^'îini bırinci se ! rit GUıe earpmıs ve agır yartiamiftu, Meç söz verilraesi icab ettiğini biidrerek beb olarak ka dettfkteB sonra: lunmaîi »»erekir.» AMoIkh Aytemiı ve ömer Bilen.! hu] araba sofSrü yanhyı arabasına ksnldık» ayru nın bır çete olması meselesine getirdı sırada bulunan Ziya Termene koReis celseyi tatil ediyoı Bu Oti zatın konusmaUnnı tafsile j alerak koma halıode hastaneye götür<t Arkadrsigr, beni tahrk et et ettikleri halde benim Bunun üzerine bilhassa Hürriyet ve şövle dedı «Sımdi "ra\a ge'"»cenuşma hakkı verdi. mu», fakat ortadan kayboımujtur. pek lüzum yok Manederira. Reij Fikri Apaydın, bv sözs çok Partisi grunu mebus'arı D P. hay ğım. Bizim C.H.P. den çıkarüısımızı Ziya Termenin tafsiiâtını dıâer meym. parti dısipîini haricinde koKeyflytt teyyar labıta ekiplerlne bilHani komıştukr demek bile kiBilecik Asliye Ceza mahkemeaJ siyet pivanınm kendi!?rini partiden Ucıde bır alnmıızın karası olarak yü sinirlendi Çelikbasa hitaben' «Neus sütunlanmızda bulacağınız bu ko nuşmrk mecbvriietlnds bırakma dınlmıjtir Faahyete geçen ekipler meçfl. Ve ne konuştuklannı da ben söy1 hul arabının 14452 plâislı taksi ve îo ç'kannıs olmasma isaretle Mende zümiıze vurayorsunuz. Evvelce de terbiyesi evvelâ size l?*<m. Sahsıma nuşroasından sonra Başkan, vakit yın. Ben Adnan Beyi sirin kadar beraet flâmnun noterlikten tasdıkH taarruz olmustur. SSz ıstivonım. Ye geciktiği için yaruı sabah saat 10 da lensesenı dahi tıhmln edebilirsini*.' fBrün d* Salih oldujtumı tesblt etmiı resin s6zlerini pro+esto etmeee baş söylemiştım. Bunlan bizim knderi•evenm. Sev'iıediâim) söylüvoryu surermi çıkararak Bashakana gösmizın bir kötü yazısı oUrak Kabu! rime lutfen bir reis vekili buyursi'n. toplanmak üzere müzakerelerı tatil Aytemit matbuata çatü. Hattâ' tlr nuz. Şaved bea bunu ifade etmis termek fır??tmı araraakta idim Bu ladılar. Salonda eürültü had dere edlniz. Yizoınüıe vurrr<ay:ni7 S<'nra Celseyi tatil ediyorum» dedi ve gü ettL tehdid ettl Hikmet Bayura hücum ' Aileleri sel ve yanguı felâ eeye varmıstl a >» r sem demek H sizf'pn farklı oiarsk < V î W i kortu»Tîa«!'nrİ5 tmsh tass» bizim Ç.H P. deo çîkaıtldığırfıiz ıiı rültüler arasmda celseye 15 lakıka •tti »• en güzeii, ort« «JtulİErda • icîn bir cesare*e sahîbim. Ben ası! Ad rat isnifdınt ewvaWandıriBak man seçimlere 6, yahud g aylık Itr ara verdi. Menderes gürültüler biraz azadin dersleri ihdasma muhalefet et ketine uğnyan askerlere 20 daklka sonra nan Bevin kaia<!indaki fiki~!eri eöl Meelis ppf'li^'nf'en söz istemissero lınc? kendıleririn bir çete kurmak zaman vardı. Halbuki l ı w önün*7de 20 dakika sonra Agih Erozanm rimenht Atatürk Kanuntına aykın olsureble değil, 4 kisilik küçük bir I 3 sene var. flir nokta daha var arge'eyenleri sevmiyonrm. Fitae er d«, «mtım! hevet sahîînna tecsHiz izin verildi yasetinde toplanan Meeliste ilk sözün o'ms^ıŞı rpCîahazasile konustnsma Aığu iddiasım ortaya atması oldu. bibını sevmivonım.» kadaslar. Bayar, CH.P. den istifa etAnkara, 22 ( u ) M M. V. ?niD'a muhalefete acrtıklerini söy 1mişti. Ikımız önce, birimlz de sonra Çelikbasa verilmesi, Fikri Apaydını lüzurn görmernittır. Aacak, unm İki eümlede blr Atatürkün adını ( gene sinirlendırdi. Rei'in ıhtarvna r a | Temstl Bürosundan biküribnişür: Ziya Ternen înönüye Stedenberi yılÎ3rdır. memleketin kaderine müledi ve Fpthi Çelikba?a hitaben kovulduk. Heoünlz 4 kişiydik. Halekrederek konuşmasmı devam et j Su baskını, sel ve zelzele felâ «Seni çok severdim buşün dahi buki bunlar 3040 kişi olmadan ay men Apaydm oturduğu yerden duryapılan tarizlerin de yerinde oima essir O'P*Î bir zatm memleket metiren Aytemizle, bütçe mün^sebefBoftaraiı I ın«H sahifede) ketlerine uğrıyan böîgeler eratı ile bu sevgım zail oimuş değildir. Ya rılmak cesaretini gösteremediler. Ben madmı evvelâ kendisine s5z verîl tomobil ve daha bazı maddeleT yan dıcını kavdele'çk: selelerin'n münakaşa edüdigi her til« senelik va'zınj veren Ömer BiGerze yangınından aileleri zarar zık oldu sana Çelikbaş, yazık oldu» onların bu gruplaşma halini mdcazl mesini istiyordu. Buna ragmen Çe mıştır « Muhterem İsmet Pa?a bu safhada kötü bir sahsiyat münalen hocayı dinleyen Afctürk nesli likbas söze baslıvarak Apavdı'ia tâbir sekilde ifade etmek için çete gören erata, mahallî makamlarca dedi. recç milletvekillerinin ne düştinYangmı s3ndürmek için diğer ka mern!?ket*e en büyük Mzmetl y«p kasasına daima zebun kalrnış oltâbirıni kuüandım. Tekrar tasrih e rizde bulunmadıâmı ve •^k'.dfn katevsik neticesinde askerlik hizmetDaha sonra bir ispat hakkı tera deyim, mecazî mânada bir çeteleş binede iken gidisin yalntj olduŞjnu zalardan yardım lstenmiştir. Ddrt mıs kıymetll bir devlet adaroıdır. ması savanı teessürdür. dükleriai bilmem ama, ben kendi s lerinden sayılmak üzere ikişer ay nesd tutturulduğunu, şimdi bu hak görerek i^t'fp ptt ini Kırsehir kp kazadan pelen itfaiye ekipleri, yan Bir çöl halmde bulunan memleketMuhteîif yeTİerde söyledifi glH rr^pn bahsettim.» kendime; kapılardan birınin açılamuddetle izin veribnektedir. km bayraktarlığını yapsnlann, geBasbakan bundan sonra Isveçli ik nımunda Yırcalı ile birlîkte imzala ffimn etrafa sirayetini önlemisler tekı tesjslerin üzerinde imıasau o bu vak'adau gayri tMrfi masuul" rak Büyük Atanın galona giriverdimamak için çok dösündOV'enni. façen tene bu^ün böyle bir hakkın tisadçı Myrdal'nm bazı «zlerini tek dir. kum?k her zamsn m'"mkCndür» yetirriTi t a Hınîmnsına aid hiç bir ğinl hayal ettim ve salonun ne hal kat gene de i'nzaladık'?'r!nı «Svl'vemevcudiyetinden bile haberdar ol rarladı, plân ve pTogram meselesine rek ASaofluna çattı. «AğaoC'i ı Anatajeb yoktur Sayın M»nderesin tis Maddî zaranrt 500 bin liranm ü dedi. alacagnu düjündüm. madıklannı s&ylemesi üzerine ye de isaretle şöyle dedi: Terraen. bundan sonra we»nle temi nrralrHrhjr K^ndi^ine muva*** dolu kulühünde sabah ^ks9tn nükC terinde oldngu anlasıbnnkta ve tah • Bize plânsız, progıpmsız çnlıniden (jürültüler kopktu. Adran kette dsmokratik rejimm teesstisü ftk ve tâbi oldug<muz müddetçe « i Bır çete kehmesi yuründen Deşıyorsunuz diyorlar. Rica ediyorum met aleyhinde atıp Ntarak yenıden kikat devam etmektedir. ben Menderes bu gürültüler arasında hangi fabrikamızm, hangi barajımı j ka^'neye girmo'.'i 'f's'inürkpn İçin elzem olan müesseselerin ktı âea ivi ingan olrnadıgı gibi yspamokrat Parti az kalsm bir milletşöyle d:yordu: ru'ması lüzumusu, bilhassa tamsil mıvacagı fedakirlık da yoktur. zm plânı yoktur. Göstersinler, hangi ! istifa ettim» dedi Demotaasiıiin te , vekfUnden oluyordu. Cemaî Köprüreddî etmesinin tak sebebinin Samod ' cıler meclisinin kurulması v« AnaMuanu ve hele maazallah muhac Grupumuza hakaret ediyor i?ımiz peıiyorite esasına uygun de | Ağaoğlunun olduğunu söyledi. 13den bahsediyorum. Edirne mebu( yasanrn »ür.ün şartlanna göre tadll lifl iseniz yerm. göğün bütün hıştn» lar, efer ben tek basıma ve kendi ğildir. Onlar bizi bd 'e itnam e3eTel. ve eşyalı veya bo» aeele «u çete lâfma fena kızdj. Başvekile Çelikbastan sonra konuşan Fikri ı dursunlar ben size ifade edeyim ki ed'lmes serektiSini ifade edwek, larrnı Ü7erinize terdh etraekten srzusunu hâkim kılarak Basbakan devir edilecek Beyo$lu Kumbir ?ey!er soyledi, Hürriyet Partisi 1910 daki dunımuna böyle geldi, Av Apaydm, Çelikbasa siyasİ l>ır hücum j hali üriversiteiein teblif vayıulamejB kendisiri alamwan bir nıh olsaydım, yani tek sshsm idaresine rupa böyle geldi.» | baracı yoku^ı Tel 444265 »ıralsnna bile oturdu, iatıfa ettıği yaptı. krfndedtr En büvük üıür.tüm. ikS nin demokrstlk bir fcak tâbi bir rejim bulunsaydı, ne siı duyuidu, fakat sonra vazgeçti. Basbakan sözlerini yjyle bitirdi: Şahsına hücum edildıü idi'aıüe eündenberi bo^amıs ıilan bütçe basiT! baskı altında burada oturabilirdiniz, ne de oturîyi ki barınak olarak bir Hürsa, harekete geeip iktidan tenkid müzaker&lerinde partimizin muhasanız bövle konusab lirdiniz. Allariyet Partisi var... Amerikada 956 senesinin en iyi filml olarak ilân edilen etmesinm tabit sayıîmasi perektif lefet olftrsk hsfcirn kılırtaSs çalıstıha çok çükür bu^ün demokrasinin Ecved GÜRESİN ftı v« Mecliste samiml aksini bulni kaydetti nimetlertnden çenişçe favdalanabi'i duğuna ssbid olduSumua hakikatvoruz. Bu hımiEta bilhssa tsrnet Termer! sözlerini şfiyle bitirdi: lsrijj tpceltiçî ve meTiIekpt raenfaPaşayı tebrik etmek lâzımdır. Yeni » Muhaîefet aym Mmanda p*r atlerinin m p'ânda tutuİT»!aS! hademokrat hüvivetine o kadar intitSummertirneti bakanı olan Adnan Beyin oarti vasmı •şah'i'st vaparak bulandtrbak etm'stır ki, kendisini alkışlaDünvanın en kudretli Senenin meşhur r>oltikasınd?n müstekidtr. Adnar; Ağır hastalıklardan sonra mamak imkânsızdır.» riram artisti san'atkan Bey. hazreti İbrahhnin gökten zen zayıf düşen kimselere İsoat hakkınian ben korksavdım biHe ineo kocu deŞildir O da slzin Menderes müteskıben, «siyasî KATHERIN HEPBURN ROSSANO BRAZZI o teklifl imzalamezdık. Ondan korkansız, hastalıklı, zayıf gibi beriim gibi b'r adamdır. Yateır ahlâk sözünü bir tarafa b'rakslım» Baştanbaşa renkli kanm bu teklıfi imzahvanîan her Ritlyarlara verileeek müksbul etmek lâzmdır ki, Adnsn dedi ve secimlere d'ha üç sene buGördüğü emsalsiz rağbet üzerine ı eprere ba«Aiıraak kwdurma53 caBuiap^te 22 (» • ) Genç takıtnlar Bev ^ükfrnet baskanı olarak (pe•ssir blr şurup. kmduğuna isaretle «mebıısluklanJlıs^n insan old'Şiıntı om'j"'î efm'l'Miemrası futbol turnuvası bu sene kii demenîe bir s«»i' t»!ıaklnık e+tir nız mOemmer.dir Ismet Pasa hazt* mart 11e 2 n'san tarıhler! arasınd» Vâr çoktsn snlsnıstîr Ben, i$ bame§e de i Macaristapda yapılacak'ir Tureuvay» retlerinin sivasî pH^k mevzuunda yatımm her sa*ha?'nd% he^sh'nı v«r Ücüncü ve son haftasına devam ediyor. Jcsni»» 18 takım. Reçen ıen» ttalyada heiî bize. hem size diyccekleri varmiş ve dairoa da v^rmeŞ'p haztr oir Miıhim İlpve: Dünya futbol devlerini yapıldıiı gibi. 4 «rupa ayrılacaktır. dır. Kend'sini dkıleyelim» dedi ve msarum. Bu ftncîa her türlü masaGrup birinclleri blrbirlerlle karjılaşmtaslanlanmızm zaferi Türk Macar mllll kiir^iiden indi. niyetten sıynîmağa harınm. Adayacak ve bu sebebden turauva »aırplfutbol maçı. 1500 metre Sesli Hakik! Mac Filmi yonu değîl, sadece dört tan» frup bllet ve âmme viedanı karsısmda rfFeth! Çelikba? kürsfiye geliyor ••»»»•»• >.»>•••»•••»»•»•••»••••••••»••• rineisl olaeaktır. Bugün tumuva lçln ttra»*ılara meydan okuyorurn.» Bundan sonra Maliye Bakanı NeBudape»*ede celdlen toır'»lar ıu şekflde Bajtarofı J inei mhifede dim Ökmen ?oz aldı Givet k'sa bir ne'ıcelennjljtir: Ineolde bir evi ateşîiyen üç aydan beri kayıp buhm«» Inglkonuşma yaparak îDtrem Alicana Grup 1: Macaristan, Batı Abnanya, liz onbasm GrHon Hill'in tethişBulffarist'în. Inffiltere. cevab verdi. Malive BaVanmdan Inmdakçılar yakalandılar çiler «linde rebin bulandufu v* Grup î Humanya, Y*ugo«I»»ya, Asonra Fethi Çelikbaş kürsüve gelBursa » (Telpfoola) t^g«M» WT vust'irsa Po'onya geçenlerde mahkum olan Rum di ve sunîan söyledı: kundakeıiık h*öl»eîl otnu?. HalU KaGrup S: ttalya. Belçika, Fransa, Saar. genclnin idam edüdigi takdirde 51 raca iam'nde biri Mehm«J E**nfn <^ta« Arkadaslar, bütçe müzakereGrup i: TOrkiye, Doju Almanya, Yu dürülec«gi bildirflmiçtiî. «• kaç?k tfitOa burandngtmu ibbar Mnistan. Çekosloyakya. leri dolayısile MerlUte hayat pahaAynea, MEkarios*un tngilig tek MSerek kendMni » aya mahkum <»+«rbhgının günbe^un artması karsımlstir. Efe bu mahkfanlyetl c«!tta!rtea sında al.nacak tedb'ilerin dü^ünülbflerini redde<lan cevabmı v^rn stmra hapîcvı*ne<î«ı çıknr çikrr.z? dön KAYTB IP41 yılında Galata^aray raesi icab ederken. D P BaskanıValiy» rerm«»9İ bek!e>'nekte>ür Bu g+<x y»mna Oc arts(!»«ınj rtshn a'ar«k I»'w«1nden »Idığım diploma yangında KAN KUVVET ŞURUBL nm bilhassa Hürriyet Partisini yaygün Kıbnsa gelcn tn^iîîz mcbus^T HaîIT'n evlr» (ötmls ve 'nt'kpm p'fiak knybo!mu?tuT. Yenlsinl çıkartıyorura 'tin evi atese v«™'«t:r. Zv'r. Irm ateşine tâbi tutmasınm elbette Franeis Noe' Bafcsr'm Mekarios re ile lanacJık y«txl)k«tı Kmrc b'.r kıgaı •ıklsl"iB hOtcmO kalmamıstiT. atı* t9nİŞTAHJ AÇARkUVV£T VUÛk bir mânası olsa gerektir. Biz, MeeVall Ue gRrOsnelerinfaı a» nctSee "HJrOîmC^ar Ku^dskeılar OalatanrKT Liwtl 1M041 memnu Dr OrhaB BaybuTB lia kfirtüaUnde »gTitTiiTHan çıkan •CZANKLIBOt RtÇSTESİZ tardtr. i henüı bUmmemektedir Dünkü IMsIen notlar Meclis kürsüsiinde dünkO vâız <Parfi disipllni dışına «Çete» sözü Szerins çikmaya beni Istifaya kalkan zorlamayiBλ miflefvekiîi ökfam Basbakana eevaiı ysriyor 1 ( Somada 2 fabrika yandı Genc taksmlar karşı laşmas; için kur'a çekiidi ç VE]\f!DİK TATİLİ Yâiniz A R Sinemasmda Kıbrıs Yafisi Türk liderlerile gorışfi BAŞ, DİŞ^ADALE; SİNİR AĞRİLARINA KARŞI OESCHIENS bâşarı ile lcullanılır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle