20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 üici 71I sajn 11.342 umhuri RLJRUCUSU:YUNUS NADI rinin D P. bünyesinden avnlarak veni bir parti kurraalannı tenkid etti Zaman zaman da sulh ta arruzlannda bulundu ve secimlere daha üc senf oldu£unu sövlemek suretile Dartiler »rasında hu,1 deöilse büto» gecindve kadar bir bahar havası te| mini fikrinde olduSunu acıkca izhar etti, Arkast Sa. 5, Sü. 3 te edis dün hrtmalı bir Eskişehirde tekrarlıyan içtima daha yaptı zelzele tahribat yaptı Adnan Menderes ile Hürriyet Partili mebuslar arasında geçen söz düelloları Tartışaalarla görültöler, Basvekilin Hürriyetçi aebnslara tarizleri He basladı, Menderesin Hürriyet Partisiaden (çete) *iye bahsetaesi ile bfiyndü ve deraa etti Mnttaüp köyünün 2 mahallesinin bütün evleri yıkıldı, halk, şehirden civar kasabalara göç ediyor Eskışehır 22 (Teiefonla) 20 şu bat paıartesi günü başhyan deprem, salı günü ve gecesı fasılalar la devam etmıjti. Halk bu sabah »ukuna kavuşmuştur. Fakat 1130 ve 14.55 de bıri orta dığeri de şıd detli ıki depremin olması şehırdeki 125 bin nüfusun hemen yansının civar köy ve kasabalara goç etme aine sebebiyet vermiştir. Şehırde kalanlar ise daunî bir korku ve he yecan içinde yasamaktadırlar Son Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Trigra* TC mektub adraai: Cumhuriyet tıtanbul Posta Kutusu tstanbul No 241 Telefotdar Umum! Santral Numaraıı: 224298, Yazı İsleri: 224299, Mabaa 224293 Perşembe 23 Şobat 1956 Dünkü Nedisten notlar (Eeved Güresin blldlriyor) Ankara 22 (Telefonla') B. M M. nln bu sabah 1956 bütcesi üzerinde vaptığı müzakereler cok hararetli gectı ve bu celse dsha rivade HürIvet Partisı mjlietvekillerinden Ekrem Alıcan. Fet ıı Calikbas ve Basbakan Adnan Menderes «rasırr da söz düellosuna inhisar etti zaman 7aman Hür P müIet'ek'T Wa«hington 22 (A.P.) B AAnkara 22 (Telefonla) Bu «*merikanın Venezueüa hükumeti Ankara 22 (Te ne bütcenin tümü üzerindeki münezdındeki diplomatik temsi'csi lefonla) Ba« zakereler daha ziyade siyasî biı büyük elçi Fletcher Warren' n yabakan Adnan Treydan muharebesi havası içerisin kmda Avra Werren'in yerine Anka Menderet bu de cereyan ediyor. Bu meydan raya tayini beklenilmektedir. güR BMM. nde harebesi iktidar psrtisi erkânı ve 62 yasında olan Avra Warren ebirinci konus silâhendazlan ile Hürriyet Psrtis mekliye aynlmaktadır. Fletcher masını yaptıkmilletvekiHeri arasında vuku bul Warren 59 yaşındad'r. tan sonra bir maktadır. Ve öyle görülüyor ki ikDevlet Reisi Eisenhower'ır, ! r 21 tidar. müzakerelere, müstakll bir hâdise olmus denberi Hariciye hizmetinde b'umilletvekilini de alarak takviyeli ve tur; nan Fletcher Warren'i vekın 1 \i muharebeye kararîı gelmiştir. Basbakan kokaraya naklen tayin etmesi b^k'enusurken Hürri Adnsn Menderesin bugün yaptığı Donan Ren nehrinde btızlar arasında sıkısaa bir m a l nilmekte<3ir. Büyük eM, son vl'ar Cemal Köprülii yet Partilileri birinci koruşma bu meydan muhazarfında daha ziyade günev A*nesövlemi» ve bu arada cok cinirlendi&ini bir çeteye benzetmıs, sözlerini biAnkara 22 (Telefonla) Bugünkü Meclis mflrebesmde, C.HP. ni kollamak surerika işlerile meşgui olmıi'tur belll eden cüml«l«r larfetmistir. Kaiafahn konus tirdikten sonra da yerine oturmustile pasif halde tutmak, CM.P. ni zakere'eri mrasında Meclis karidoronda Devlet Ba1951 de Venezuella'ya tayin edilHürriyetçiler aleyhine tahrik etmek kant Emin Kalafat ile Kırklareli Milletvekili Hüsnü masıııa muhatao olan Hüsnü Yaman ise müda tur. Bu sırada D.P. Edime milletmişti. ve Hürriyetçilerin arasına da bir Yaman arasında bir münakasa olmustur. vekili Cemal Köprülünün sinirli hale «derek: C.H.P. meselesini aokarak eski hut Bövle »övlemefte hakkınu vok Bev«tendi bir halde Başbakanın yanına gittiÖğrendiğimize göre hâdise sövle cerevan etmistir: sumeti bir kısmında nyandırmak g«Samed beym konusması hic de fen» decıldi» ğı ve bir seyler söyledigi. müteaSamed ASaoğlu konusmalanndan birini vaptıyesini apaç'k güdüyordukıben Hür. P. si sıralannda»; biridemistir. h nrada Emin Kalafat salonu terkederek dısan Fakat, «İsrnet Paşa Harretlermhı cıfcmı» ve Maarif Komisvonunua tan karsısındakl Bu *ıwd* baa milletvekUWri Yamanla Kalafsbc ne gelıp oturduğu görülmüftür. Bu ne düşündüğünü» soran, «tsmet telefon kabisesinin önün« «eldiâi sırada arasuu eirerek büyümek istidadı eöeteren müna' gelişten sonra bazı milletevkilleri, Hüsnü kasavı ratıstırmiîlardı». amana SaSl?<f""A?a"OHÎunun konusmasının M oV bugünkü hale intıbakını» öğen ekOalifmıslarsa da muvaffak olama«eriyetle müstehzi, kendinden emin mışlar ve Köprülii etrahna bu söz Komısyon dün bir gazete Avnıpada yüz yıldanberi gorüfaniyen kışa harb bir halde konuşan Adnsn Menderes lere pek fazla sinirlendiğini ve D. Fethi Çelikbastan sonr» ikind defa sahibi ile 10 iş adammın '. den istifa ettiğini söylemiştir. ilân edildi; uçaklar buz kütlelerile tıkanan kiirsüye çıkışında nedense taarnız Adnan Menderes ikinci konusmalumahna müracaat etti nehirleri bombardıman ediyorlar değil, daha ziyade bir müdafaa tamasında çete kelimesini mecazî mabiyesi tatbik etti. ada sdylediğini izah edince Cemal Buyük Millet Meclisi tahkikat ko Bir devri sebıkın meveud olmaKöprülü bu defa şifahî istifasıru (Yazıst 3 üncü sahifede) misyonu üyeleri dün Yeni Sabah ması, veyahud bu taktiğe arfek kageri almıs. fakat müzakereleri bıgaeetesi sahibi Safa Kıhçoğlunu ViDiksanması, herhalde Menderesi rakarak gitmiştir. lâyete davet ederek kendısme bazı böyle bir tâbiyeyi tatbika sevketmiç Abdullah Aytemiz, orta mekteblere dın dersi Arkast Sa. 5, Sü. 8 de sualler sormuşlar ve izahat almışHürriyet Partisi mebusu, îspat olacaktı. lar dır. konacağını söyliyen Başbakanı göklere çıkarBu arada MenJeresin öğleden hakkı teklifini imzahıınış, fakat Ticaret Odası idare heyeti reisi •onraki ceîseye gelmemesi ve dün mahkemede ispat hakkından dıktan sonra taaddüdü zevcattan, kaide ve Said İbrahim Esi, dün tekrar Vılâolduğu gibi bugün de müzakerelerin kaçmış mıdır? yete çağınlarak bazı meseleler hak fartlanndan uzun uzun bahsetti A r k a s t S a . 5, S ü . l d e Ankara, 22 kında malumatına müracaat edil( Telefonla) mistir. Aytemiz, daha sonra din aleyhi Basbakan AdAnkara, 22 Dün bir kısım gazetelerde Dr. ne yazılan yazılara ve bu yolda nan Menderes Telefonla) Sarol hakkında söylenüler yayınyapılan tenkidlere müsaade edilme355 bütçe mülanmjştır. bugünkü bütçe mesini istedi. zakeresinde söz Tahkikat komisyonu, bu konumüzakereleri sı alan ve din ü0 bin liralık pamuk mahvoMn, Basbakan Menderesin Konya nut rasında yaptığı daki neşriyatı ihbar telâkki etmek ine etraflı ku dolayısile Hikmet Bayurun Mec zarar ve ziyan 500 bin kararma varmıştır Bundan böyle, konusmada H lis Başkanlığına verdiği önergeye lirayı geçiyor ıiı nutuk vetahkikatla ilgili neşriyat ve iddıaBurs* de temasla, bu önergenin ihtiva et Partisi ren Abdullah lar dikkate alınacaktır. tdği fikirler bakımından dine karşı milletvekili Dr İzmir, 22 (Telefonla) Somada Aytemiz, 1956 Dün Safa Kılıçkoğlu ve Said İbİbrahim Öktetazyik mahiyetinde olduğunu söyKurtuluş mahallesinde dün gece •11 ıütçe tasansı rahim Esiden gayri 10 kadar iş *min teşriî maledi. çıkan büyük bir yangın, bir çırçır mın malumatına müracaat e~ ünasebeti ile suniyetinin kal Dr. İbrahim fabrikasile bitisiğindeki zeytinyağı D.P. mebusu Ziya Termen lugün de söz Aytemiz, Adnan Menderesin Kon dilmistir. Prot Gökay, Belediye Mectisinin kararuıdan tonra, makanunda Öktem fabrikasını ve müştemilâhnı taTiaym nutkunu milletin kalbine büyük dınlmasmm isKomisyon, bugün de mesaisine larak geçen se çay içerek dinleniyor dün Mecliste böyle dedi bir ferahlık ve sevinç verdiğini, tendiğini ve ispat hakkırun kabulü men yaknuştır. Yangın neticesinde devam edecektir. leki bütçe koAbduUah Başbakanı bu konusması dolayısile nü istemesine rağmen mahkemede 120 bin liralık pamuk, 125 bin liraAnkara 22 (Telefonla) Mecli tuşmasımn ga Aytemiz Hoea mutekid olanlarm takdir ettikleri ispattan çekinmis olduğunu söyle bk makine ve alât, 70 bin liralık *In bugünkü toplantısmda son sözetelere yanlış aksettiğini, mecelletütün, 40 bin lıra değerinde bir oni, mutekid olmıyanlann ise şid mistir. rü Kastamonu D.P. milletvekili Zi nin kaldırılmış olmasını takbih et detli tenkid ve tecrime kadar git Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Arkast Sa. 5, Sü. 6 da tiği yolunda neşriyat yapüdığını, ya Termen aidj. tiklerini ifade ettikten sonra mek Termenden evvel konuşan Hüse gazetelerin bu mevzuda giriştikleri teblere din dersleri konulmasuun müsabakada ise Zafer gazetesi, bas Ankus: 23 (*•*•) Geraeyl «lyaret yin Balık oldukça sert bir lisan kul ettikten sonra Kastamonu Earsbük yazannın birinci geldiğini söyledi Atatflrk inkılâbına aykın olmadılanmış ve iktidan şiddetle tenkid yoüyl* Zonguldak'a glden ve oradakl ve gazeteciler locasına parmağını ğım, aksi iddiada bulunanların Atatetklklerinl müteakıb dün gece Ankara etmisti. Bunu müteakıb müzakere salhyarak: türke zımnen hakaret etmiş olacak y» harektt eden Belslcumhur Ce'.âl lerin kifayeti hakkmda takrirler lannı söyledi ve şöyle dedi: Belediye Meclisi, Valilik vaztfesi uhdesinde kalmak üzere Bayar bugün saat 12 50 de trenle şeh« Ey genç muhabirlerimiz deftelmis olduğunu reisin bildirmesi e Necib, dindar Türk milleti rtoıize avdet etmı; ve garda B M Gökayin 1957 martuıa kadar Belediye Reis Vekilliğine di, bu hal tekerrfir edecek oluna tizerine esas hakkmda ve takririn bundan sonra adalet müessesesine adına bu beyanatmdan dolayı çok Mecltsl ReİBİ, veklller, mebuslBr İle tayini için hükumete teklifte bulunuyor «ITII y* askerl erfcan tarafından kar aleyhinde konuşmak üzere Termen güvenmek gafletinde, hamakatin muhterem Adnan Menderesi içten filanmıştır. söz aldı. Kastamonu milletvekili de bulunmıyacağım Dikkatli, basi takdir, tasvib ve tebrik ederim.» Iddialara göre, Müestese Mudüriinün tahriki Belediye Meclisi dün saat 15 te Arkast Sa. S, Sü. 7 de retli olunuz.ı Arkast Sa. 5. Sü. 2 de avukat Ferzan Arasın başkanhğınneticesi, aşçı ve yamaklan kepçe ile Darülâceze da toplanmıştrr. Gerze felâketzededoktorlannı kovalamışlar! lerine 50 bin liralık yardım yapılması hakkındaki teklif bütçe koÖeri sürülen misyonuna havale edildikten »onra, iddialara göre, başkanlık divanı kâtibi avukat Mu dün Darülacezaffer Erer tarafından verilen bir zede müdürün takrir okunmuştur. tahriki netice Arkast Sa. 5, Sü. 1 de si, aşçı ve yamaklan, doktorlan kepçe İle Ingiliz tekliflerini reddeden dövmek istemişler, doktorlar bir kolayrnı bulup Makîuios'un cevabı kaçarak durumu Harding'e bugün veriliyor Valiye bildirmiş lerdir. Lefkoşe. 22 (R) Kıbrıs Valisi Vali Gökay bugün Kıbru Türk Partisi lideri hâdise ile bizDün şehrimizde yeni bir cinayet Dr. Fazıl Ktiçük ile dığer Türk ce zat raeşgul o!işlenmiştir. Kadıkoy, Güneşlibahçe maatinin ileri gelenlerini kabul et maktadır. sokağı 19 numarada oturan toptan. mit ve kendilerile bir müdilet gö" Dün müdür cı kasab Kâıü Ummetler Receb is•nişmüştür. Turgud Babağlı mindeki arkadaşı ile Beşiktaşta Dr. Küçük, Türk cemaatınin gü ve tecavuzp uğ Şehidosman caddesi 23 numarada enliğinir korunmasj içtn teminat nyan doktarlaSevketin lokantasma gitmiştir. Buvermesıni Vaüden ıstemi^tir. Valı nn ıfadesı abnrada, biîinmiven bir sebebden iki arkadas arasında kavga çıkmış, KâHardıng de, Türklerin kanun çcrce mıştır. İdarî yönder ni bıçağrnı çekerek Recebi ağır suvesinde korunacsgmı ve adanın is tahkikata bugün rette yaralamıstır. Mkbali hakkmda Türklerin fikirleri de devam edı'Immadan hiçbir karara vanbnıU s t t e : D Hâdiseye polisler yetismis, Receb lecfktir. =rulâteze Muduru. aJtta: Şikâyetçi doktarlar d ü n acağını bildinniştir. cankurtaran arabasile İlkyardım has Hâdise hak> V«liniD yanından çıkarlarken Diğer taraftan tethişçl EOKA nın tanesine dogru yola çıkarılmıs, Klkında Vali Gökay. gazetecilere sun • dürü ile bir kısım doktorlar arani yakalanmıştır. Kıbrısta tedhişçilerin aitıfı taşlardan korunmak içi D tel ma&ke bugün vavmlsHıfı beyannamede, lan söylemistir: sında ı?eçimsizlık olduğunu ötedenYarah, yolda ölmüstür Tahkikat ve kalkanlarla tecbu edilen In^iliz askerleri Arkası Sa. 5, Sü. 7 de «Darülâcezede müeasese mü | (Arkaın Sa 3 Su S U) devam etmektedir. «TATIKIM» Meclis koridorlarında dün bir hâdise oldu "Çete,, sö'zu iizerine istifaya kalkan milletvekili Menderes sözünü tavzih edince o da istifa etmekten vazgeçti Amerikanın yeni Ankara Büyük Elçisi Devlet Vekili Emin Kalafat koridorda Hüsnü Yamana Ağaoğlunun konuşmasını beğenmediğini söyledi? mebus itiraz edince onunla münakaşaya girişti Bugün karın tekrar başlaması muhtemel Meclis tahkikatı Meclis kürsüsünde d ü n k ü vaız İbrahim Öktem Başbakana cevab veriyor "Parti disiplini dısına çıkmaya beni zorlamayın Somada 2 fabrika yandı Gökay lsene Belediye Reisicumhur Ankaraya dönrfü Darülacezede iiziicü Reis vekilliği yapacak ve güldürücü bir hâdise Kıbrıs Valisi Türk liderlerile goruştu Bir kasap arkadaşııu öldürdü
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle