14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖBT CüMHUKtYET Ytaft: OEOftOE StKKNOM 23 Şubat 195« Resimli Romanımız MEGB£ HOL'E İHpfiŞi 2AMAH POLt'İ MU*ETr/JiA/i O ' r/JiA/i OKADA, KAPlY' GOzi.£nK£W BU ~' ULOU, Çalınaıı Tabanea ŞEHIR TIYATROLAJU DRAlt KISHt: ftayal KBtkfl (Yaıan: Jean Anoulıh. türkçes!: Sabrf Csad Siyavusgü); YENt TIYATBO: Rüya Glbi (Yazan: Aflna Bonacci. türkçesi: Tevfik Saduüah v» M. Amaç); İSTANBUL BÖLC'MÜ: Halanın Mlrası (Yaıan: Curt Goetz, türkçesi: S. Türkl» Vojron). KÜÇÜK SAHNE Keçiler Adası (Yazan: ügo Bettl, ••viren Mahrnud Amaçt. MUAMMER KARACA Ord. Prof Osman Bikes (Nakilf Muhsin Ertuğnın. Vayk Hammer Sevket (Yazan: 1. <3«I1B Arcan). Kömür Nevzuuna Kusbakışı fstanbulda sobasına ve kalofiferine kömür alanlara ve yakında kömür alacaklara dair topyekun malumat Komur mcviuur.a dair okuyuculanmızdan türiü mektublar alıyoruz. Bunlârı teker teker cevablandırmak tnürokun olmadıiı için topyekun durumu anlamak uzere okuyucularımm tenviı maksadıle Kbmur Tevzi Müesseseslne basvurduk: 1 Halkın aobalı kömürleri m ü « f » s e n i n programı darulıDde yuzd» M ü karsılanmıştır. Tevziata bir müddet daha devam edılecektir. 2 Mekteb, hastane. re«ml dalre ihtlyaclarının yuzde 80 I nsrsılanmıs durumdadır. Stok halen kâfi mıktartia oldiigundan bakiye yüzde 20 mn karjllanmasına da devam edilmektedir. 3 KaloriteTıi binalar geçen hafta hsvaların muhalefeti dolayısıle kömür getınlememesınden teshmat bir parça aksamıı ise de stok halen k&fi mıktarda olduğundan bunların da tesllmatma yeni başUn hız verilmiştir. Yüzde 40 nisbetindeki bakiyenin en kısa zamanda telâfisine çalışılacaktır. MAKSİM TİYATROSU FBOF. MİHBLSÜJI MACERALARI: tst. OKSA Borsasmm 22'21956 fiatlarl Geceleyin doktora ihtiyaç dtıyulunca... 13/2/195* tarihli muhterem gazetenizin 4 üncü sahfe Okuyueularla Başbaşa sütununda: (îstanbul îibi bir muhitte geceleyin hastaların baîin* gelenier) bMjlığı altında intlsar eden yazıda: 1 jubat 95« gec«ei saat 4 te ağzmdan kan boşanarak Uyanan bir harta vatandmıtı muhitindek! serbest îtıbfcava vâkl mUracaatlerinln cevabsız bırakıldıgı. nöbetçi eczanenfn gçtırılamadığı, karakoldakl ilk yardım otorrobilile bir snatte Gıtmüssuyu Askerî haıtanesine yatırılabild.g! ve nöbetç «zanelerdç nöbetcl öoktor bulutım»sı tamanının Relml? ve grçmit olduğu bildırilmektPdir. Ndbetçi olduğu halde kapısırı afmadıgı ileri sürülen eczacı hakkında gereken tahk.kata baslanmıstır. Alınacak nenceye Köıe kanunl muamelcye tevessiiı edilecekt'r Haltn tatö'iı mevklinde bu'.unan kanunlarımızda, serbest tabiBlerln davet vukuunda hastavs pfTek mecburiyet;ne dair, bilhassa birden fa7la tab'bin Uulundueu \eiierde bir hüküm mevcud değildir. Hastanelerde âcil v*k»!ar» mudahale etmek ve avnı zamanda harlcden »âki olacok müraeaatlere cevab vermek üzcre nöbetçl tablbleri vardır. Bundsn bafka İstanbulun Beyoilu. Fatıh ve OikUdaf k*zalarında bu mıntakalar bc'.ed ve tab.Mei' arasında devamlı olarak gece!eri ndbet ru.ulmaktadır Ancai. doktor ndbet mahallinden ayrılamaz. Resml veya hususi olaıak müracaat edecek hastaları nöbet mahalllnde muayen.e ve tedavis' için de «arelere tevensül eder. EoEanelerde semte mahsus nobetçi tnbibi bulundurulma»ı hakkmda halen tatb!k mevkllne konulmus harhanm blr kanun. nİ7amname vtya taltmatname mevcud degildir Slhhat v« İ. M Müdürü Dr. A. Bayraktar NOTUMTJZ • (Nobetçi eczar.e gibl n6b*tçi doktor) kaideıine ne kadar ihtiyaç bu misa'ıe de meydana > çıkjor. i % I fAIZOj lAHVtLAî 1*38 k ramiyell Ikramij ili M. Müd»i« I Ikramiyell D. Yolu IV tkramiyel! 941 D. YolU V 1951 Tl ıvili 19S3 Tahvıll 1955 Anortisınan I 955 Amostisman II Zıraat Bankası III Ziraaf Bankası IV Ziraat Bankaaı V Ziraat Bankası VI 23»° 2325 103 25 ' 103 20 ' 108 «• 100 00 103 85 101 10 103 70 103 30 103.45 101 60 Kadıköy S U R E Y Y A 1 BENI OLDURECEKSIN Sinemaıında Mevsimin en nadide iki büyük filmi birden... MAYK HAMMER'in son şaheseri. «The Lonı Wait» (Orijinal) Anthony Quinn Peggy Castle Charlet Coburn Büyük harh ve kabrnmanhk fllmi BANDRULAN Alınacak Tel: 44 49 75 Merhum Büyük HÇi 4 t 4J. »AİZLİ TAHVtLAl lamr 1. H i n men ,03 M> HlzmetçHer Sendlkası Ev islermde aylıkçı olarak çalışmak, diğer memleketlerde oldugu gıbl bizde de oldukca kalabalık bir kadın zümresinln ma şet vasıtasıdır. Fakat bu turetle hayatlarını kazananların bir laçl s'atüiün» ve bir sendikaya baglı olmamaları ve bazı sigortalardan iıtifade edememeleri. bu if tahasında kâh laçlnln, kâh işverenin aleyhine bazı vaziyetlerin doğmasına »alk olmaktadır. Bu husustaki mıişahedelerimize nazaran: Ev hizmetlerinde çaiışanlarm bilhassa küçük yasta olanları umumiyetle kendllerlni Istihdam eden aileler ve yahud da blzzat kendl allHeri tarafından Istlnnar edilmektedir. Diğer bir kısım hizmetciler İse. mesleklerlnln her türiü sosyal garantiden mahrum olusuEu goz Bnünde tutarak isverenleri Istismar cihetine Rİtmektedir. Bu hallerden nt blri ne dlgeri şayanı arzudur. Mesken «artları Te ya»ayi| tanlarl H barıîe bugün için birçok aehir'.i tile ev hİ7metlerinde devamlı blr yardımcıd,n mü«t«Sri olamıyacağına. ve beri tf.rafta bü «çten ekmek ylyenlerin u yisı külüyetll b!r yekun ruttujuna gore. bu sahadaki i»ç! ve Isveren münasebetlerin! tanrim edeeek, majdurlyete merdan vermrreeek. ve bsftusus ev hlzmetkarlı8ını daiml m?slek Ittlhaz edenlere cüzi bir fedakârlıüa mukabl! pek cok faydalar temin edec«k b!r n Is«•i'eri sendikasının bizde de kuru!masıft] şelecek Için hayırlı forrMkteyiz. (rîÖviyet mahfuz) « Madei' i ı m l ı e p 167 00 12S 00 • 106.00 137 50 «5 50 15.M ' 1390 M 72.80 « «4 00 «4 00 2 CEHENNEME ATLAYIŞ «Juıtıp İnte Hell» (Orijinal) Jaeıjues Sernas Kurt Ka»s2nar Bu Akgamdan Itibaren Kadıköy SÜREYYA Sinemasında îlave. En son (Warner Pathe News) Dünya Haberleri RADYO KÜRSLARI Teknik Elektroteknlk mecmuasmd» I MEHMED ENİS AKAYGEN'în azıı ruhu için ölümünun k.rkıncl fünüD» te&adOf eden 25 fubet cumartesi günu öftle namazım müteakıb $isli camilnde mevlld okutulacağından akraba Te dostlarile arzu eden zevatın tejrif buyurmaları rica olunur. Alleıi Markn Bankası Öarantt Bankaıı Obligssyon And 1n rtlrklve Krtrtı BankaM H t| Bankttt N Y.pı Tt Kr*dl 1 . \Khank 1 \ O Aslan Clmen*o ?afK IMfrrmftütrt Ticaret Bankası N. BdKPASl (1 üola. 111 Kilo altın 1 1 1 1 !ff Uıt f»ıy»Mil»rda Sterlln Dolar D. M tsviçr» ff»n<ı Fr»n«ı ALT1N Büyük Bugün matinelerden ıtibaren TAKSİM sinemasında Baş rollerde: NERİMAN KÖKSAL TURAN ŞEYFİOĞLU NECL İZ RAUF ULUKUT ATIF KAPTAN SETTAR KÖRMÜKÇÜ TERİDUN ÇÖLGEÇEN \TALAY Ö2ÇAKIR Reji: AYDIN ARAKON FİLM '•'v">/\'v>/»*«.^v basladı Üniversite İstanbul J88 rr 44E000 PT DOvb flaUar 2S» »40 200 200 100 hastanelerimizin şeflikleri Maaşlarınıızı zatnanında alamıyoruz Bugune kadar (10 II 1956) maaş'arımızı alamadık Zira iklim şartlan vâsıtasız sehre gitmemlze elvermlyor Vazifeli bulund'ijhımuz Etibank Sark Kromları I;Ietmesinde, mu'ad otubüâ seferlerlnden baska »cil İJlef içlfl ]lp. kamyon ve işletmedeki bllumurn mo» torlü vasıtslaf faallyete geçer. BunUr rctttıi vc mtfru olnn clheller olup bunlara keyfi vaaıta «eferlerinl d* ka« tacak olursak Itletme Maden araıında çalısan vaaıtaların mlkUrı anlaşılmış olur. Gelelim sadede: Burası Madene 35 Km. bu kıı jrünfl bizleri bu mesafeyi yaya gi'meye rhec» bur eden mesul şah'siarın keyfî idaresl ile kârsılasıyoru;. Söyle ki. mssçiarım ı n almak ve ba?ı âcil islerimlzi gotfnek içln sef#r yapan fıtf>bu«1er(J» ytt tcrninl !c!n «»fa'arc^ müracat «tHmi* halde y§r v*rilmein'«t; r . (Blr cok ImtaHr) Tiirkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. den: 5000 Kg. Yeşü Sabun Için Teklif Alma Ilâııı 5000 Kg. Yeşil sabun için teklif alınacaktır. Şartnamesi Tahtakale Telefon Sokağı Tomruk ÇıkmRzı 54 No. daki Ticaret Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak verilir. Alâ kalılann yazılı tekliflerini en geç 29 2.9,"6 tarihine kadar söfcü geçen MüdürliiÇe tevdi eylemeleri rica olunur. Müessese siparişi dilediği şekilde vermekte veya siparişten kısmen veya tamamen sarfınazar eylemekte serbesttir. AKUA Cumhuriyet Guîden KU1«* Degussa ALTU"" TMO7920 B050915O 1020010300 75 307550 I170117S 117511M Ankara. Izmir, Istanoul gibi 3 tanınrnu şehrimizln hastanelertne (rakUHe kllnikleri haric) $ef tlyinleri, namzedlerln müaabaka imtlhanında en yük»«k not alma sistetnil* yapılıyor. Bu ImtlHân slstemlnrn »efllk için k*fl blr kriierys>m olmadığı bir Ikl rmiessif hâdiieden »onra «n!asılmı|tır. S ğlık Vekl!*ti rnUdiranının bu hstayı anlly«rak hu u«Uiün tatklbinden mutlaka vatgeçmesini temennl edertl. Dr. ftüstem Saracoilu ŞışU. Müfettl» sokak NUmune apartlmaDi. k*t. 1 • ••••••••••••»•»•••••••+• • Erzurunıdaki öğrenciler t soğukta bırakılmıyormuş 8 subat 19J6 tarihli gazetenizin dorduncu sahifesirün «Okuyucularla Başbaşa» sütununda, • Yatılı bir mektebin hali: Yatakhaneler sıfırıa aıtında on be; derece! Tek yorgan, tek battaniye ile uyuyoruz. Yemekhaneler »ıfırın altında on sekiz derece. Sıcak su ile ıslanmıç beu masalara vurunca caz diye buz tutuyorl» b«» J lıklı bir yazı çıkmıstır. ^ Yazınm asağıdaki şeküde açık • ianmasına iuzum hasıl olmııştur. T Btı »ene yurdtımuzun her ye • rinde olduğu gıbi buiunduğumuz • bolgede de flddetli (Oguklar olmuş ^ tur. Bu sojuklar hâiâ da devam • etmekiedlr. Bıltün buna rağmen. İ okulumuzdaki vaziyet gazetenize * blldlrildiğı şekilde değlldir. f Okulun butun dershane. yatak T hane, yemekhane. hattâ yüz nu* X maralarına dahi sobalar kurulmuşJ tur. Bu sobalar sabah, akşam işçi T • lere muntazam3n yaktırılmaktadır. 4. • Yatakhanelerin kapılarına branda • L betler! soÇuyiarın başlamasile ko T • nulmustur. Hatti bu branda bez 4. • lerinden stajdakl köy okuüarında J t çalısan 8grenc:ler!miz:n kaldıkları J y evierln kapılarına da gonderilip f • taktirılmıstır. • L Her öğrenciye yeteri kadar yor• gan ve battaniye verildiği gibi, • kapı ve pencere kenarında yatan ? öğrencüere, üşumemeleri içm dil terlerinden fazla blrer batUniye f daha verilmiştir. f Okutun idarecilerl. grup ve nö • betçi öğretmenieri oğrencılerir J eğıtim ve oğretimlerine verdıkîerı » ehemmlypt kadar. onlartn sağlık T durumlarlle de ypkından llgilen4. mekte ve her turlü Ih'iyadarınıfl • giderilmesine çahsmaktadırlar. • t Dershane, yatakhane ve yemek» 4. hanelerin sühune* derecesi gaze4 tenize aksettlrüdiği şekilde olsa X f idı, (600) mevcudu olan okul og • ^ rencilerinin revir veya Erzururn * • hastane'erlni doldurmaları gere ^ t kirdi. Derhal de Vilivet Saeiık • + Kurulundan okulun tatili isienir + • nirdl. Haibukl okul revirinde her X X zamankl 8£renel saynından fazla • ^ ocrenclmiz bulunmamaktadır X X Durumun bu şekilde tavzihinl X : + saygı '.e artederim. • •• • Erzunra Pjlur tlko&ermerı T X Okuiu M\ıdüru: Neca i En'nç 4. •••••••••••••••»••••»••• + ŞARK GA21N0SU Mackâ Taglık Tel: 48 65 60 GÖNÜL YAZAR îsmail Şencalar Hüseyin Coşkuner Hüseyin Mandal SATILIK ARSA Sanayi M ı n t a k a s ı n d a Edirnekapıda Topçularda Karakol sokağında 797 metre karelik arga satıhktır. Karakol sokağına cephesi 31 30 metre ve arkada Şeyh Raşid sokağına cephesi 18 metredir. Hiç bir | İİİ5İSİ voktur. Hisseli de değildir. istiyenlerin öğleden sonra 441338 numaraya telefon etmeleri. tzmirde teahhurla satılan İstanbul gazeteleri Istanbul gazeteleri, lzmlr gazetelerifti himiye maksadıl» bir *ün eecikme ile tevzı edılıyor. Bu da uıun samandır boyle surup gidiyor. GühlUk Irtanbul gazetesi okıımak mümkündür. Her mesleğin bır ftdâbı olmakla beraber bu hiç bir zaman a.nme aleyhine net;celenmem:dıir. Ismir gatetelefi »alitelertnt yükselterek sürum temin ederlene bundan memleket k a u n ı r . Hurriyetlerimızl toudafaa vazilesini üzerine alıp kendtne dordüncü kuvvet diyen matbuatımızın haber alma burriyetlerimizi engelliyen bu basit zihn:yete göz yummalarını akıl almıyor. (Kgede hüviyrti mahfuz Dr. M. T.) Reklâmlı yardım Yaaar Kula; Halic Suüuc» Hamam •okak 59 adrefinden aldığımız mektubda felaketEedeler* yapıian ynrdıra larda ticari reklsran ga>esı olmimaıını lemennl ediyor Prnesip itlbarile doğru ama, rrklâmll yardım, hiç yardım etmemeKefcn yegdir. Ayrıca: SULUKULC OEGESİ NOT: Masalannı« evvelden ayırtınız Her nevi nişan ve toplantıya nalonumu* verilir düğün, 4 ^ Ezaİ9yişuyu î!e Salılık Konak İ Adliye Sarayına bes dakika rnesRfede kabili ifraz 741 M2 I arsa üzerinde denize nazır konak İstanbul Birinci lcra • Memurluğunca 27.2.956 tarihinde âçık arttırma ile satılaB i ^ ^ ^ H H ^ H caktır. Müracaat 935/6 dosyaya.ı I Tiirkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. den: 2000 Kg. Arab Sabunu İçin Teklif Alma Ilanı 2000 Kg. arab sabunu için teklif alınacaktır. Şartnarnesi Tahtakale Telefon Sokagı Tomruk Çıkmazı 54 No. daki Ticaret Müdürlüğüınüzden ücretsiz olarak verilir. Alâkalıların yazılı tekliflerini en geç 29.2.1956 tarihine kadar sözü geçen müdürlüğe tevdi eylemeleri rica olunur. Müessese siparişi dilediği şekilde vermekte veya siparişten kısmen veya tamamen sarfınazar.eylemekte serbesttir. Tiirkiye Genel Sigorta A. Orîaklıgından: Genel Kurul İein Gağırı Aşağıda yazıh gündeml görüşmek üzere ortaklar genel kurulunun 15 mart 1956 perşembe günü saat 16.30 da İstanbulda Yeni Postahane karşısındak? ortaklık merkezinde âdi surette toplantıya çağırılma3ma yötıetim kurulunca karar verilmiştir. Ana sözleşmemiz hükümlerine göre sayın ortaklanmızdan en a7 beşyüz hisseye sahib olanlann bu genel kurula katılabileoeklerini. bu ortakların adreslerine gönderilen çağırı mektublarını girimlik olarak kullanabileceklerini. istiyenlerin ortaklık merkezine müracaatla yıllık rapor ve hesabları görüp 8uretlerini alabileceklerini. kendilerl bulunmayacak ortaklarla ortak olan tüzel kisiliklerin çağırı mektubu ile bildirilen yetki kâğıdım toplantı gününden bir hafta evvel taahhüdlü oİarak ortaklığımıza göndermeleri gerektiğinl arz ederiz Yönetim Kurulu GUNDEM: 1 1955 yılı hesab ve islemlerine dftir yönetim kurulu ve denetçiler raporlarmm okunmaiı. 1 31 aralık 1955 tarihindpki bilânco ve kâr ve zarar hesabınm incelenip onanrr.ası ve yönetim kurulu ile denetCİlerin ibrası. S 1955 yılı kârı hakkında karar ittihaM. 4 Yıl içerisinde yönetim kurulundaki bir üyelik için yapılmış olan seçimin onanması. 5 Yönetim kurulunda yeni üyelikler için seçim yapılması. 6 1956 yllı için 2 denetçi seçilmesi. 7 Yönetim kurulu üyelerile denetçilere verilecek ödeneklerin kararlastırılması 8 Ticaret Kanonu ve ana sözleşme hükümlerine göre yönetim kurulu üyelerine yapabilecekleri işlemler için izin verilmesi. ÇALIŞAN KADINLARA tavsiyeler Bu fevkalâde çiçek üsaresi slzin için ideal bir sağlık re fOısllik nUstahzarı olabilir. GUzeüıgınıze itina ıçın haaredecek pek fazla vaktınız olmıyabılır. fVkat 3izi bundan alıkoyaj> bütun meşgiiliyetlennıze ragmen herhalde güze\ görünmek de ıstersıniz. Uzülmeylnls.. bazı bılginler birçok n&dir çiçeklenn çınden hayret edilecek derecede saf, bftJtif bir usare çıkarmaga muvaffak olmuşlardır kı bunu pıyaaada Cire Aseptıne merhemı namı altında bulabılırsımz. Bu merhemı akşam ve sabah yüsunuze. boynunuza ve ellenniae sUrUnuı OerhaJ teslrleruü göreceksinız. K ı r m ı l ı l ıklar. serthkler. çatlaklar kaybolacaktır. Cildınızdekı ÖJU iücreler zail olmuştur. Bunların yeıine beyaz, yepyenı hücreler çıkar. Cıldinız yumuşak, taze ve bir gUl /apragrı îibi kadifeleşmif btr hal alır. Bundan başka Clre Vseptıne merhemi yüzünU2U >e ellerinızi ev^iflerlnln yıpranmalarına ve fena hava çartlarına karşı korur. Hemen bugünden ıtibaren tecrübe edınız. netıceden hayrette k İ cAkaihız. Bu çamur deryasından geçip evimize gidemiyoruz Bızler Kızıltoprak Catniarkası Çeşm» sokak saklnlerlyiz. Burada otuz kıdar 2, 3 kath binalar vardır. 120. 130 aıl» ikamet etmektedir. Bu »okak açılalı on sene olmuştur. Bu sokak'a k a l d ı n m ve taş nomile birşey yoktur çamuf der>a^ıdır. Ne eşya, ne mahrukat, n» d» hasta'arımızı bu yuzden nakletmek kabil de?ildir. Eviaalarımız mektebe torla giâip eelme'.*?dlr. çamurlar batak hallndadir. Klm isterse gelsinler görsünler tstanbuı mrntpHaünın hlç ftif tartfında boyle sokak yoktur. Kızıltoprak Zuhttipaıa Caml arkası Çeşme sokak butün sakinleri tarafmdan Teknik öğretirtı zayıflamasın Alâkadar bır zattan aldığımız uzun bir mektubla Jöyle denilmektedir: Tekn:k Öğretmen Okuiu mezunu 6Jretmenlerden yarıya yakın bif kutie istıfa etmiştir. İstifalar her geçen gün dsha da artmaktadır. Bu mevzuu gerek memleket, gerek melsek hesabına ehemnuyetle dikkate almak. lartları duzeltmek lizımdır. (Hüviyet mahfu») Telgraf mı, telegraf mı? Kemal Şenocak: Neca.ıbey Cad. Beyazıd Sok. No. İS Galata adresinden aldığımız bir mektubda. hem kelimenin doğru feklini bozmamak: hem de telefon. televizyon. teleskop, telefoto g'bi kardeslerinden ayırmamak uzere, (telgraf) demeyip ve yazmayıp ıtelegraf) diyip yazmağı t?vs:ye ediyor Altınyıldız Mensucat Fabrikası T.A.O. Yönetim Kurulundan: Ortaklığımızın 19?5 yılı hissedarlar umuml heyeti alelâde toplantısının 29 mart 1956 perşembe günü saat 11 de ve fevkalfıde toplantıoınm ayni gün saat 11.30 da. Eyüb Defterdar Kral kızı scVak No. 5 7 deki şirket merkezinde yapılması kararlaştırılnv^tır. H'şsednrlnrımızın teşrifleri ve toplantı tarîhînden en geç bir hafta evveline kadar hâmil oldukları hisse senedleri mukabilinde giriş kartlarını almaian rica olunur. Adi torlantı ruznamesi 1 İdare medisi ve rmtrakıb raporları ile bilânço ve kâr ve zarar hesablarımn okunması. 2 Rapor ve hesablar hakkında görüşülerek ldare heyeti ve nıurakıbın ibrası. 3 Kura kesidesi suretile icare meclisinde inhilâi eden âîftlıklara seçim yapılması. 4 Murakıbın seçilmesi ve ücretinin tayini. 5 İdare meclisi Oyelerine şirketle i$ yapılması hususunda Ticaret Kanununun 323 ve 324 üncü maddelerine müsteniden galâhiyet verilme?i. Fevkalâde toplantı ruznamesi 1 Şirket mukavelesinin 6 ıncı maddesinin tâdili suretile sermayenin 6.000.000. liraya çıkarılması (6 ıncı maddenin yeni şekli) Madde 6 Ortaklığın sermayesi Beheri 10.000 T. lifası kıymetihde hâmlline muharrer 600 hisseye bölünmüş 6.000.000 T. Lirasmdan ibaret olup bunun 3.000.000 T. Lirası tamamen ödenmiştir. Tezyid edilen 3.000.000 liralık sermayeye tekabül eden 300 hisse scnedi hissedarlar tarafmdan taahhüd olunarak dörtte biri ödenmiştir. Hisse senedi bedelleri tamamen ödenmedikçt hâmiline muharrer hisse senedi çıkarılamaz. Başkasının suçunu bana yüklediler D D Y. Inşaat Başmııhend:sliği şoföruyüm. Ba^Kasının bozduğu otomobıhn bozulma suçunu bana yukledıler. On bes gjnlük aylıgımı da verfnedller. Tahkikat açılmnlıdır. Necatl K3mür Kasımoa^a Harıhüsrev mahailesl Tahtakopnı Sok No. 23 de. Gerze yangını hanıiyetlile rinin isinılerini işitelim Mallarını Orta Amerlka (Meksiko, Guatemala, Salvador v.s.) memleketlerinde tenıtmak arzusunda olanların aşağıdaki acirese mufassal malumat, miktar ve dolarla FOB olarak fiatları zikretmek şartile aşağıdaki adrese müracatlan (ucak acele) Pınar Apartado 333 Guatemala City Orta Amerika Zeyîin, Zeytlnyağ, Ineir, Uzüm, Fındık İhracalşılanna: V.B. ve OĞUL Kol. Şti. İki makinenin işini gören çift kontorlü elektrikli . 1 Yurdumuzda sık sık vukua gelen ! sel, jargın ve zelzele felâketlerı her I Turku teessure garkeder. Gerze yangı• nı maalesef milli blr felaket olmustur Binlerce yuva yıkılmıi herşey kül balıne gelmişîir. Bu hâdise karsısında hükümetin göaterdiği hassasıyet ve al&ka şayanı takdirdir. Memleketin her tarafır.da yüzlerc» yardım komitesi felâketzedeler ıçin lışmaktadır. Yanlım yapan hamiyetll talebe, ışçi, koylu. memar ve serbest meslek erbabı. gonulden kopanı esırgemeden vermekte ve bunlarm isımleri radyo ve gazelelerde neıredilmekteuir. Hlç şuphe yoktur ki gerek Gerze ve Kıbrıslı gençlerde anavatah gerekse daha evvelki felâketlerde yuhasreti karıda mesleklerini bellrttiğimiz vatandaşlardan maada bamlyetli, elini felâi) Redif Celâl Pakşpy. Kıbrıs Türk ketıedelere uzatan yıiksek memurlar L sesı. Sımf VI A Commercıal N İ253 ve sayın mebuslar da vardır. Fakat bu | Lefkoşe Kıbrıs muhterem zevatın yaptığl teberru ve j 2) All Mehmed Dalgalan. Kıbrıs Türk yardımların da radyo ve gazetelerde | Lisesi, aınıf V A Commercıal No 1316 neşredilmesi diiet TatandaşUrımliı te» j Lefkos» Kıbfn. vik etmesi itlbarile faydalı olacağı ka | Adresieri yukarıda yaıılı iki kıbrısh. naatindeyiz. I anavatandeki yurddaşlârla mek»ublaş(Hüviyet mahfuzdur) mak istiyor. BULMACA • M i 3 V a> m\ 1 1 m•m m 11 \ m\ ı1 11 T m\ 1 1 i 1 1m 4 6 6 8 1 M m BSİ DUPLEX OLÎVETTI jem makinesini takdim eder. 12 rakkam kBpasite 13 rakkam yekunlu. ANKAKA enhuvvetli fıazaıtma Şansu Teknik servısimiz ve satl» yerı Haraç^ı Sokak 10 Galata Tel: adresi Benuita Tel: 443747 7 Mayıs Çekilişi Leventd« Bahçek EV Nafcft v t TeselM ikrvniyeieH (110000Ura) A V T K * 2S hesap sehibin* 15.000 er llrmJık Injaa» kr«tfl*f H«r 100 lirajra blf kar'a ıtumavrtai Um pmrm kabul taHM ı »Y3/195* Bu çekili^te 3000 jakta mutlak uabtt Basan ve yayan Cumhuriyet Matbtâcılık v» OazetecUik Türk Anonlm Şlrketl Cagalotlu Halkevi sokak NO. 10/41 Sahlbleri TÜRKİYB BMLAK KREDİ BANKASI NÂZIME KADİ ve ÇOCUKLAR1 Ta«l i i « i n l fi'len idare eden Meı'ul MUdür ! CEVAD FEHMİ BAŞKÜT 7.2S Açıhs ve program 7J0 Turku12 27 Açılıs ve program 12 30 Öğle ler (Pl.) 7.45 Haberler 8.00 Sar Müzıği 13 00 Şarkılar (A'.âeddin Vakılâr (Pl.) 8.30 Sabah serieri (Pl 1 vasçal 13 30 Oyun haVaları (Radyo 9.00 Şarkı v* türküler (Pl.) 930 bağlama ekipı) 13 43 Haberler Karma ba«ı müiigi ( P l ) l*M Kapa 14.00 Hafif sârkılar dan» ve caz müzinı». Ji 14 30 Beraber »arkılar. çalanler: Sadi Isı'.ay. Fevzi Aslangil, Hâdiye Ötu* 11.58 Açıhf ve program 12.08 Ha gen, Yorgo Bacanos 15 00 KapanıJ. • fif fransız »artılarl (Pl.) 1Î.S0 Muallâ Aracıdan şarkılar 12.55 Serbest 16 57 Açılıı ve proeram 17.00 Sarsaat 13 00 Haberler 13 15 Bııddy kılr (Pl.) 17 30 Aksaın konseri Cole triosu (Pl.) 13 30 Radyo sâlon 18 00 $afkl!ar (?Tecdet Cici) 18 25 orkestrası (Sedad Edız idaresmdel Kayıb mektubları 18.30 Amerikadan 14.00 Saz eserleri 14.İ5 Sarkılar caz müziği 18 50 Konusma 19 00 14.30 Percy Faith orkestrası çalıyor Rsdyo kadınlar fasıl heyeti 19.30 (Pl ) 15.00 Mustafa Geceyarmaydan Cae müziti (Mehmed Akter ve arkadaştürküler 15 15 Ismet Çevikerden »ar ları) 19.45 Haberler 20 00 Saz e^erlnlar 1530 Piyano konserl (Pl.) leti (Ergurıer ve arkadajlan Özei 16 00 Kapanıs. Pl 1 20 1» Raflyo Gazetesi 20.30 Radyo TiyatrtKu (Palavracılar) Î1.25 * 16 58 Açıllş ve program 17.00 Me« A= Tıtl?:?! 21 .•* Ssrkıîar (ttua RH) 22 30 Piyanist hur senfonüer (Pl ) 17 45 Ali Can 22 00 Gece konseri 22 50 Günümüzün dan Ctürküler 18 00 Ordu aaatl tvdnltâ Blosâviç 23İS Haberler 23.30 18.30 Dans müziği (Pl.) 18.55 Ser» melodlleri best Sâat 19 00 Haberler 19.15 Ta Program 23 33 Dans ve caz müziği rihten blr yaprak 19.20 Sârkılar 4 00 Kapanış. (Pl ) 19 45 Dln! Ahl&ki musahabe l i 55 Takriftı 20.00 Piyano soloları ,!, Kıymetll Fabrika Arsalan 20 15 Hadyo Gazetesi 20 30 SerDett asfaltta ampul saat 20.M Radyo sanatkârları blr ; Topkapıda aradn (Muzaffer tlkar idaresind») ! fabflkası karşısında Öfnek 21 30 Fllfn yllaızları feçldi (Pl.) | Bağı ile Yakmdoğu ara22 00 Sr*K Gaittesi 22.15 Opera se ll gındaki arşalar satıhktır. venkr saati (Pl ) ">İ 45 HSberle Telefon • ÖŞleden sonra Mno Ceşidli meloH.irr (Pl ) 23 30 ijl fiski caı löbretlerl (Pl.) =« M 00 Ka I j l 8 3 J O 9 8 • panıa. İSTANBL'L SOLDAN SAĞA: 1 Beleaıve Meclisinin jubat devresl toplantısmda ilk olarak bu idarenın büîçesi gorusılnu, matematıkte kul'.anı'ar: bır har* 2 O'edenber: nıevcud matem ı iki kel'me). 3 Numara ve sayı. ncta 4 Kur'an cürrles!. iânesi zeMr'i i!an havvnın yaptığı tat'ı madde 5 C?mn yongası, içki so^rasınt süsleyen 6 Büyük çspta o'mak Is'.idad'na sahib. 7 Korkunç bir bıçağın yarısı, bayrpmın müjdecisi. 8 Vâpurların nara lle pect'tt'erl boğfz. YT."K*HinA> AŞAĞIYA: 1 Topraktan kpb vaprp? saratl. 2 Bovca fa'Ialnsarafc 3 Ozerlnde ypf ver kir izi bııltınan 4 Araclar (çsM ıı«ul coftılı huy hnnuft aliıpflrdır o çıkmpdıkça bu çıktna?. 5 C»vr!!ince e^kideT »dost ve ?amirfı: aıknd^s» ma nasına kul'.pnılan blr keVrr.e tneydar cıkar otlak (eski terirr) 6 Rir hal f n oirumısu, idare bölümlerlmv.'pı 7 Ranadlı hivvanlardan bir>nir w vası. 8 Eriştirme ve gönderm» (es 1 t i . tırnaktan güç avrtlan. tc , A :KI İ 2 3 4 5 R 7 8 A|p N » cn e> •J ıFl 1* \K R ö I P | % | D | *Y İ A z K A|Ş F m oln 4 l L 11 BİA v Y|*|T|FİF ÜİL I |K|A 1K î İA R 1 115 1 » I as R '< 1 i 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle