11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CVJftUltJKlIISI I» ŞUtMt İSM CUMHUBtYET'in TEFRİKASI: JGÜKİJN Aıtlaiac AJDay RdıtU Kobat Yaıan: YASAR KZMAL M E Y Z U L A R I ABAHTAN Tfirk dağlannda «ytfil tarık» lar , orman mttlettM mühendk Bay Kemal Ask tan benl çok mütehassia •den bir nıektufc aldnM. ^' Buralar yurdun en sâkin ye \ması mflnasebetilt bu esrann ifjarl oldu. Halbuki memlekette Ege j aından tevakki olunarak mezkur den aonra buralar jekavette iklnd şifrenin küşadını müteakıb mazrugeliyordu. > fen zatıvalâlarına irsal kılımnıs olduğundan vakti muayyende berÇakırcabnın takibine... metmrr mucib telgrafname lâzım gelenlerle edilişim beraber bemen ve serian Izmire h* Çakırceh azıttıkça azıtıyordu. reket etmeniz ve barekeünizia dabi Surada bir fabrüca yakıyor, burabâ tnhrirat maırufen ve memhuran da işkencelerle otuz, kırk kisıyi hâmili telgrafname jandarma ile tabirden öldürüyordu Hükumet ne raiunıza bildirmeniz temenni oluyapacağını saşırmiftı. En seckin, en nur efendım. tecrübeli elemanlannı gSndermn, 29 temmuz 327 saat: 3 Çakırcalı hcpsini bozguna uğratBolu Mutasarrıf Vekill mıştı. Çakırcah. üzertoe gönderllen Naib hükumet kuvvet'.erile kedinin feRamazan Hakkl reyle oynadığı gibi oymtyordu, Sırf Aldığım bu ikinci teigraf üstüÇakırcah lçln aydında blr takıb n», jrenidea kardefim Osmanla hakumsndaihğı kurulmuş. bu ku nrlı*a başladık. Çakırcah efe, elmandanlık munhasıran Çekırcahnm bette ki Kara İîmail değildi. Bütün takibile vazifelendirilmişti. Hüku korkune hikâyeleri, büyük şöhremet bütün yurdda tecrübeli. yiğlt tiie Çakırcalı gözümüzde bir efsa•lemanlar «nyor, Çakırcab üstttne ne devi, bir efsane kahramamydı. yolluyordu. Harbiye mektebüıdenberi onu duIşte bu sırada Jandarma Umum yardık. Şöhreti değil memleketi, Kumandanlığından bir teîgraf gel dünyayı tutmuçtu. Çakırcalının orduları püskürttüğü, orduları yanp âL Telgrafta şöyle denlliyordu: tTabur dahilind>en lnHhab edeee gecüji, hattâ, Yıldızda Çakırcab E~ fln b«ş jandarma ile Ardındakl ta fe lâfı edilraesinin Abdülhamld taklb kumandanhğma yevmi Uhakını rafından yasak edildiğl kulağımıza geliyordn. bildlr.» Jandarma Umian Kumandanhgmdan gelen bu telgrafın yanlış aekli ve verilen cmir benl tatmln •tmediğtnden Jandarma Umum Kuraandanı olan Rasim Pajaya •şağıdaki telgraiı çekm«k «mında kaldım: «Aydmda takîb edilecek çete Ça* Inrcah çetesi Ise evvel emirde delecel salâhiyetimra tayliîini lsterim. Saniyen, on beç senedenberi hükumet kuvvetlerine mevdan okuyan Çakırcalı gibi kuvvctli bir eskiyanjn tenkfll lçin, tabur dahilinden hıtlhab edeccğim Jandarmaîarla değil, halk arasmdan seçecegim şahıslarla gltmek taraftanyım. Aks) halde mahalllne yaînız gitmeğe ha" Aynca wkl arkadasım Bohı mebusu Habib Beye de blr mektub y»np, dummu bildirdim. tsteğimın mutlak yerine getirilmesi için hükumet nezdinde tesebbüste bulun* masim ondan rica ettim. Habb Bey mektubumu ahr almas Jandarma Umum Kumandam Ra•im Pasaya gidiyor. benlm DüzcedeH durumumu, Kara îsTnaili jrakalayan Osmanm müfrezesini, müfrezedekl lahıslann kimler ol" duklarını inceden inceye anhtıyor. Burun üstüne Rastm Paşa yamna Habib Beyi de alarak, Dah!liy« Nazm Halil Beye gidiyor. Benim durumumu, Osmanm mflfretedni ozun urun görüşüyorlar. Bir karara vanyorlar. Bundan bir kaç gfln aonra da bana ?u telprsf eeliyor: (Telgraf çifrell olarak Bohı Mutasarrıflîğına, oradan da bana bildirllmistir.) Dahiiiye Nezareti celileainin |İJreli telfrrafnamesinin hallidir: Jandarma tabur kumsndanı jrfizbaıjl Rüjtü Beyin, ÇakırcaÜyl tekib için intihab edeeeği be« kiji fl« harekcti mukarrtr ise de, intihab edeeeSi adamlar tabur dahilinden alınmsyıp haricden t«dariki muvafık olscajı vuku bulan muraeaatinden anlaşılmış olduğuadan, tabur dahilinden intihab edilec«k beç ldşiden sa'fınazaria beh«rine sekizer yüz kuruş «ybk ^eHlmek üıere haHcden »üvarl olarak ktrk beş kişi tedsrik »ylamesi »• bunlarln İzrriree tanzim T« f«slib •dilmek üzere tesril h?reketl» öç gfln« kadar tzmirde bulunmasının ROgtü Bey* tefhlmi. 28 temmuı 827 Dahiliye Naan Halil Dözce Jandarma Kumandam Yüz b*n Rügtü Beye, Izzetlu efetıdim, Dahiliye Nezareti eelilesiod«n şeFel mevrud olup sureti aynen bsUya tercflm* olunan 28 temmuz 327 tarihli şifreli telgrafr.ame bugün •aat 9 raddelerinde alındı. Meselenin haizi ehemmiyet oluşu v« Jandarma dsiresinde şifrevi küşad edecek miftehin nâmevcud bulunAma onun bütün tm jöhreti benl korkutmuyordu. Onunla her caman karşılasmak istemiştim. Çakırcab gibi bir adamı tenkil etme şerefi biîim olacaktl. Kardejim Osmana gfiveniyordum. Bıçağı ağzındaa vurur derler ya, Osman, boyle ni^aneıydı. Bürüa jenellği a» ardmJa rtçrnİB, 6mrö boyunca îarp kavalard» geyik av> cılıgı yapmıa, çakı jrtb' bir dellkanlıydı. Onun kadar hareketli btr adam (f5rülmO$ deftildi. Bir haç yıl da eakiyahk, tütün kolculuğu yap Çakırcalıya karşı ben Cürmömeşhutta tele alınan ses 200 bin Ural* dolar ve dövi» kaçakçüığı yaptığ) lddiaâle mahkemeye verüen Sava Vafidisle sus ortaklanıun durufnıasıoa dün 1 inci Asliyeceza mahkemesinde devam edilmlştir. Geçen celse verilen karar gereğince, hldis* sırasında Vafidisin pollsler tarafından tele alınan scsi, dün bilirkişi huzurunda radyoevinde dinlenmijtir. Hâkira Nejad Yavuzun bafkanlığındaki heyertt, müddeiumu mî muavini Hüsameddin Celikel, Mü nir Nureddin Selçuk ve Ekrem Re?id Rey hazır bulunmuştur. tkl jandarma erinin muharazasmda radyoevine eetirilen Sava, Vafîdi» de avukan ile birlikte tele alınan sesl dir.lemişlerdlr. Bilirki«l heyeti, doaya muhtevivatmı bilmediği için, incelemeden »onra raporunu mahkemeye ibraz edecektir. Bu lebebden durujma başk» güne bırakılmntır. Dto Radyoevinde, aralannda Münh Nureddinin de bulunduğn Bir y»nmiBJa (1) Maelis dahill nibilirkişi heyeti, bir döviz zamnamesinin parbmanter bir ^alı?kaçakçunna aid teü dinledi mayı sağlamak hususundaki yeter Meclis çalışmalarmda T çoğunluğun kuvveti r Yaran: Dr. Blr kaç gfin içbıde Çakırcabyı takibe gidecek njüfrezeyi kurduk. Bu kırk bes kişinln hiç birisi de Çakırcahnm çetesinden eksîk klşiler Birbirimire güveniyorduk. Çeteyi bitimle birlikte kuran, Çakırcaljya gideeek müfrezevi b i r m le birlîkte ser en Hacıduk Kâmll çok teerübeli, güçlü kuvvetii, o »<unanlar kırk beç, elH yaşlarında bu'unan yığit bir adanHı. Mttfp<?zedekl en ym$b «forstydi. Bir ;ok ^ i s k m lardt buk'nn.uftu. Baskmlaıden bı rin'e blr vara ahnıt, topaı h ! m i { b. Gencler bilmezler, o de;/irlerd<» Reji teüMTatı vardı. Şimdiki Tekel tdaresbıin yerini tutardı. Hncıduk Rejiniu ko1euba»uıvdı. O z<>rıanlann en yifft, e n p ö z t ^ k »damiarı da ayıngacılsrdı. Yani tütün kaçakçıları... Ayıngaeüarla mücadele etmek içln onlardin daha cesur insanlar olmasl gerektl koleuların. Hele kolcubajı olmak.,. Çok tecrübe, büyük cesaret Lstiyen bİT lşti... Haeıduk da eski hlr ayıngaclydı tabiî. . Kolcubssı olduktan sonra da kendi böigesindeki ayingaelların kö künü kurutmuştu. Kuzluklu Mehmed Bev de bizfm aranıca kftrış^ı. Hiç beMeTlyorduk. Bb:e kuvvet oldu. Mehmed Bey o tarihlerde Manisada bulunuyordu. Adapazarında kardeşleri vardı. Ksrde?lerinl gormefe gelmL'ti. Eçede bulundu&u sıralar, hep Ça'TTrcalınm takibind* sezmişill... Manisada bir Hasan Bey vardı. Onun elftüginln v e kendisinin m u .. h. O zamanlar S033 yaslarmdavdı. İçimizde Egeyi böyle tas t>5 pŞac ağac bilen bir adamın bulunması çok iyiydi. Sonradan da 5*rendik kl Mehmed Bey oralan »dım adım biliyor. Mül«e*ede bunlardan a y n olarak GSvur AH. Anıavur Ahmed. İlyaa Pphlıv«n, Koet Mehmed, Cafer Ş a mî' vardı. Gâvof AU ayıngacıydı. Kolcniar onun!» başa çıkamazdı Adı Boludan ATikaraya, Ar.karadan Siva^a kadar sSyleıîlrdi. Çok kolcu 61dürmüg, tonnt da koleu olmuştu. Gâvur JâVabı ena amsn vermerl'ünden ötürü takıbnıştı. Anzavur Ahmed, meşhur Anzavur Ahmeddir. Aramızda anlasmaziîk çıktrSu dan S«Uh'1de müfrezeden aynldı tlva» Pehhbvana Relbıee. Düzce taraftnm yüre iemis eskivaaydı. Yh" mi yıl dağda gezmisti. Kırk yaşıa daydı. (Arkaa var) sizlığini belirtaüş ve bilhassa MecllS İçınde ıktidar çoğunluğuaun tesirlerinden kvuıulmuj, Mecüs çalışmalarmda nâzım ve müstakil bir bajkanlık divanına olan ihtiyacı göstermeğe teraimiz flrerinde hiasedilmektedir: O gündem dıaında, konuşamıyaciâma çalışmıştık. Gerçekten, Meşrutiye'ien muml heyet iktidar partisine tâbi o göre zira Başkanm müdahale nakkı btn duyulan bu ıhtiyac, demokrial [unca, MecliB içind» tek parti hâki vardır böyle bir konuşma yapmak nın bugünkü gelışmelerinds. yerlef miyeti kurulmuş olmakta, bu da bir için Başkandan oıUMtadc aimak mecmek için artık bizi taıyık etmskte hurriyet teminan olarak daima iste buriyetindeıür (M. 83) Biskvıl'ğm nilmia olan çok partili rejimin Meclia ise bu mjsaadeyi veratemMi pekâıâ dır. Baçkanlık divaru yanmda Meeliaia çine intUcal «tmemegine, mundlef» mümkünJür. Halbuki. e?e. ik.de>. diğer organları üzerind* dunnak lâ tin müoaar vazifesini yaparaarnasma partili grupu veya çoğunluğu aktüel nmdır: EMcümenler, parti grupları müncer olmaktadır. Bu durum, aynj bir meseleden bah»etmek isterse, Mec zamanda ana^asanın tesu ettiği hü lis gündemine aid bir karar alabilir ve umumî heyet Encümenler, dahill nizamnamenin kumrt rej^ninl, yani Mecli* hükfi (M. 78). 23. maddesi gereğince kurulu» ve mcti surtemini de cedelemektedir. Hal Bajkanla Meciiı çogunlu4<mun m u | çahşmaian saralıatle parti gruplarına buki Meelis en büyük işleri v» kah terek yeıkütri çok defa ve bilhassa ramanlıklan bagardığı zamanlardaki tâbi organlardır, zira oncumenlere abir muhalefet mebusuui' sözünü söyday gösterrnek parti gruplarum ta halini muhafaza «tmek, yetkilerine lemekten nıenedebilirî Başkan, munınmj? bir yetkidir, Ou adayları beç titiz bir surette hâkjm olmak, de ayyen şarclarm mevcudiyetine kani mek iac MeclUteki roîimluJa. "Enl mokratik anlayıj ve hürriyetlerin te ise, söx »6ylly#n DÜJletveJdlinın sîtümemleket dyaa! gene parti grupuna baglı kalmakta minaflandınlışında nü kesebuir. tki ihtar sonunda Ise cür. Şu halde bu orfea;urdakı çoğun hayatının muhassalaa ve mihrakı ol Meclis çotuniuğuna (kendi partisimak mük«IIeSyetindedİT. lukiarm da daima iktidarın UtedığJ Fakat umumî heyetin parÜ grupu ne) baıviırur. Çoğunluk vereaegi oy miltetvekilleri tarafından vücude geıiomif»^ geİBMİ, HecUsin bütün ile mniPtv»kiıini Kıirsüden lndirebitirllmiyeceğinde şüphe yoktur, bunlir (M. İZ\ Bir baska mesele de ken lara serpili muhalif mllletvakilİa'imn çahîmalannda bir blok çoğunluğu disine aatasılan millotvekilinin « » ı»nun hâkımiyeti neticesidir Bütün Kasun Gfileğin dünkfl .ki muhalil parti ^ruplacı taraf'ndan tpraesi halinde ortaya çıkıraktadu. »da y olarak göstermi?lerdir »pçil dahil! niıamname bu üstünlük üze Bu halde, Baskan takdir yetkislni çalışmalan tneleri de gene iktidar çoğunluğunun rise kuruludur, hulaaa iktidar ço haizdir, milletvekili ısrar ederae, geQ«hrlmtz<l* bulunan O. R. Fartiıt ğun'uğu Meclis çalışmalarm» ve orne çoğunluğun oylamajna basvi'rur Gcıvel Sekreterl Kuım Ottltk, dün re>ine bağhdır. Bu durum da, Mec)is «abaîı tt merkezlnd* «alıımış TI Sğla çalışmalarmda iktidar çoğanlug'jtıun ,anlarma istediği şeklj verir ve teu (M. 93). Bir Mecliste böyle bir duden Kmn Topîanan Malltktl»»dl ko hftkimiyetini eöatermektedır ve ıslahı bırda muhalefetin t«r tar tepinmcsi rum, normal bir iktidar muhalefet ml'»y« başkan'ılc etmlştlr . düşünülmelidir. n» rafrıen ıster<igi karan da »Ub'. me'canizması yaratamaz ve demokKasnn Oü'.ek, 23 çubat eumertttt Geri kalan diğer organla, parti >r Cıımhur Başkanını ve Başkar.'ık raBİnin dayandlğı gayet nazik rnuvajünO Fatih Fevılpaj» lokalinln »«ılıjtndn bulunaeak T« blr konuşm» y» gıupları ile umumi heyet arasır.dskı Dhranmı o seçer Hflkumetin tMktlme zene şekillerinl bozar. ır.ünasebet cidden inoetenTtufJe Heğer komlsyonlann seçim ve çaiLşmrflarma p»c»ktır. Çoğunluğua Ü5tÜBİüğü icabında nw mahiyettedir. Her ne kidar, Meclis o hâkimdh*. MeclLsin blrleşinı günD. P. den bttfalur vtmumi h«y«tini, iktldar joğunluğu lerinl o defstirebflir. Kanunlann haltfetin, kanun muzak«rel«rind« ka naatlerini eşid bir surette açıklamaTtrilen malum«ta gSre, BakırkSy, Os ile muhalefet azmlığı vıicud* getir mütakeretı va mehuaiaruı sfa *£/• manlye D. P. oeağı kurucularırdan ve mekte ise de, kararlan çoğunluğun I e l a r ^ husıısunda !m, aeıijtH aiey. sma mâni olacak durumlar jaratablIntiyar h«y»Hnd«n 10 kl»l lrtlfa adertk oyları ile hukukî bir değer Kazandı hine ve çoğunluk lehlne bir muva Lir. Zira çoğunluk ivedilik ve drcelikle forujrp.e kararı varebiltr, kaC.Hf. ne geçml« vc Bnkırköy Oımanlye ğma gBre Meclis 'jmumî heyeti İk tenesizlik \»«rdır. nunların gSrüşülmesmde ve okunma«r»Xına kaydoimu^lardır. tidar pertİRİ grupına tftbi ttr dorumBir mdhaiefet mebuau farzedeliın, stnda tahdidler ysp'.lır, nescla maddadn. Adnan Menderesin bir ojla Bktüel btr meseleyi Meclia kuısüsıl delerin fıkra Mcra değli de tamamtn Parti gruplarının vurulısuı ftatOtngiltereye tahsfle gittt ne gettrmek arzusundadır. Bu zat müzakeresbü kabul edebilir. İcabraleri, anayasa organlan diîinda f»kat Batbakan Adnan Mendcresln > oglun onlara müessir birer iktidar maUarri» dan ortaneuı olan Mutlu, tngllteredf ki olduklan bu sütunlanla bcîjrtiltahsllinl Ikmal ehnek maks»<1!'e uçakla meğe çalışılmıçtı. Kaldı ki, (iahil) niya gitmîjtlı. Muthı Henderas H zannam* bu organlan tanımaklt, ko ! mejTintıdur. misyonlara htktm kümak'.ı, gizh celLbnanda blrbirfle jranşan sclerdeki sır sakl?n<a miıke'ı.'Tyetini kabul »tmek ve söz nrasına tâbi tutkaptanTar cezalandınlacak mamakla onlara mıikellefiyetten rıy» Boa Bttnlerde Behlr Hüttı lfleWı«">1ne de imtiyaz tanınnnış olmakts ve Mecald »apurtirm y?ntıKisn kB»a1snn isin kontrol sahaaı diî'nda hırakrraksiSratt»n llfrl ee'ti!*! ar^^ılrnıjtır. Tapılan teftis Mnunda bu Tapurla tadır. Böylece, dahiU nîıamnumenin nn yarvmasının da çarpi|an!\!Bra ıe ^feclisin oylama ve karanna hiivale behlfet vtri'Sl teablt edilmlşttr. tj ettift bütün hususlar, halen D.P. çoletme Mfl't^r!OîO, y«nr.»n kaptanla ğunluğunun tek bajına kullanacağı n aŞır »ur»tte reza'andınaaTi karar ve Meclisı üzam edeeeği yetkiler haline kalbolmakta ve bu partinln grupuna büyük blr kuvvet temin ebnek Naki) savıtası sıkınhsı «on tedir ki bunun da neticeleri demokhaddlni buldo ratik gelitm«lerimiz ve hükumet lia, "ebtrd* nakll Taaitan «ıkmtın taa haddinl bnlmuştur. Blllndlirt glbl B.T.T. otobnHartnla GÜLEN ERSAN yınsından razlan EürKidadır. u , , ile • Dün bHdlrtldlîine «flre. tâk»llerto 40 ı llatlkıUllk MbcbU* lçllyera»Y Müh Mimar m«ktedlr. STOAT KORÇAN dlletn«)t»nden lthall Nişanlandılar. otobüfler (t«lr!lemeraekt«tstanbul 2221958 dlr. Tarık Z. Tunaya 3 da kapalı oturuma v« nıhaytt me yeterliğine karar verebiltr, oy mekanizmasını felce uğratabilir. Butün bu hususlar bütçe goııişmelerine d* «ari olabillr. Oörüluyor ki, kanunlarm müzakeresi aafhasmda muhalefeUa söz aöyleme hümyotini kısmak çoğunluğun elindedir. Çoğunluğun bir dığ«r aahada, lera He> yetini murakabe hususunda da muhalefeti hududlaması mümkündür. Grupta alınmıs olan kar<ırlarin tatbikat ve tescili cümlasinden olarak gensoru açılması hakkındaki bir muhaiel«t dcergecini reddedebilir bByle bir müıakerenin açüdıfı takdirde yeterligine ve gizli yapılmasına karar Vermek gene yetkileri dahiUndedir. Gcne, K » gtinlerin de i*. pat ettikleri gibi Meclis tahkikatı aeılması, tahkikat komisyonunun kurulraası kararlan da, parti grupuna bajlı çoğunluga aiddir ve bu yoldrın Meclisin kaz»! yetkilerine müdahale edimlif olmaktadır. Nihayet aynı çoğunlui|'m ) / ! nin teklifi v* t/3 rinin kabulü ile Anayasada degiîmeler yapabfleceği de hatutanraalıdır. Ve bunlann hepsinl. tekrarİAmak istersek, yalnız iktidar partisi grupu yapabilir, muhalefetin kendisini dur. duracak hukukl bir Imkâna sahib olmadığı açıktır. Bütün bu açıklamalar, memieketimizde, umumi efk&r müesseseeri olarak sıyasi partılerin demokrasi yoiunüa kazannu* olduklan zafarleri ve başarüan küçültmek anlammda kabul edilmemeUdir. Ve gene, MecUdn aldığı kararlann bir kıamında muhalcfetin iftıraki, meselî dı« poütika me selelerinde oiduğu gibi, unutulmua değıldir. Fakat biz söyle bir mefele ile karşı karfiyayız. Anayaaa meselelerinin peK tartışma konusu olmadığı bir devrtda, Meclise bir nizamnam* yepılması kararlaştırılırken, tabiîdir kl Meşrutiyette oldufu gibi bir iktibaa ve tercüme »aüyetinden ^enis oîîüde aydalsndmıjtır. Klasikleçea bJr nsulle »başka memleketlerdeki benlerlere» bajvurulmuştur. Oysa ki, ne Franaz, ne da Ingfliz firneklerl bize uygun düşemezdi. Zıra, her seyden evvel, Türkiye Büyük Millet MecUsi 1023 ten 1945 yılma kadar, Ud geçiei tecrübe bir tarafa. sürekli olarak bir iktidar partisi çogunluğunu banndırnuşhr. Fransız parlamentosu gibi, birbirile pazarbğa muhtac parçalara biSlünmüs, çogunluk »aglanma sı fevkalade zor sartlara tâbi blr Mec liste, her hususu çcğunluğa b«ğlıyan bir iç tüzüğün faydah obnası mümkündür; fakat bizde bu çoğunluk, ae çim sistemimizin bir neticesi olarak, raten haâr£r. Eğer, î»45 tenberi bır«ktlğlmLrı daima tckrarladığımız blr rajfane, tefe parti rajimine tifinmek iatemiyorsak, MetH.ta içinde bir çojhmluğa, ezici h&kimiyet tan.yan hükümler üzerınde (fcrhal deilfmeler yapmamız la*nndu\ Her seyden evvel, muhalefete iktidar çogunluju ile eşit söz sövleme ve icra heyetini kontrol tmkfinlan Baglamalıyız. Siyasî partilere bağb olmtvan, icabında daha uzun Smflrlfl, içinde muhalefet üypleri de bulunan b,r Ba'kenlık Divanınm kurulması bu yoWa atılacak eiddi ve mü»pet blr adun «lacaktır. Daha sonra belki de h*r »eyden evvel «ıra parti disipUnlnln ve grup'arm'n pncümenler ve umum! heypt flz«rindeki hfikhnlvetlerlni hududlamağa gelmeUdir. Mesele, her ş*vi tek bajına vapmak ve muazzam sommluluklar yüklenmekten liyade, Meclis çalırmalarının ve kararlarının Meclisteki kuvvetlerin blr muhassalaaı olarak ortaya çıkmasîdır. Halen meri Meclis dahilî nlzamnamesi bu hususlan «ağlamaktan uzakhr. Şu haîde, memleketimizd» de»nokTasinin PeHşnesi v« yerîesmes) bakımından tldili veya yeni bir tUzamname yaP'lması artık hir zpjurettü1. Emin ohnalıya W, biyle bir »Adil veya yentleme 1993 tenberi vaoılan rrıispet eserler arasma ghocektir ve bir Ar^avaaa tâdill kadar SnemMdh. (1) Bnndan e w ° l sayrmııda «ıkmstır. y«zı şofcat "t agu»toa 1955 tarihuıdenbert bugünü bekliyordum. diyar. T ağu«toa tarihli «Cumhuriyet» gazetesinia Sabahtan Sabaha sütımunda DAGLARA YEŞtL SARIK başhkh bir yazaıızı okumuştum. O sırada bea de Fransada erezyonlarla mücadele, toprak muhafazası mevzuundakı üd senelik stajımı biönnıs, memieketimize dönmüjtum. Bu mevzudaki çalıjmalann memleketimizde de tatbikata intikal ettirilmesi heyecanı içindeydim. Fransızlann kendi Alplerıade bb asırdanberi yapmış olduklan muazzam eserleri görüp etüd ettigün gibi, Cezayir ve Fasta da bb ayhk tetkik sevahati üe Pransızlann bu memlekeüerdekl çok enteresan çalışmalarını tetkik etmek firsatmı buldum. Siz de gönnüşsünüz. Tokad, sele maruz ve bu yüzden zararlara uğramıj vilâyetlerımızden bir tanesidir. Orman Umum MüHurlüğünce bana ilk is olarak bu Mİ havzasmın etüdü vazifesi verildi Ben de yalnız etüdle kalmayıp tatbıkata geçilmesini tekKf ettim. Teklifim memnunlukla kabul ve tasvib ediWi^ Bu ıene 200 hektarhk bir sahada »izin YEŞtL SARIK dedi&inU banket febckeleri tesıs ettik ve bu banketleri toprak «artianna uygun «iae nevtVri ile eVim ve dikim voluyla a?ac!adık... ilâh • Sayın ınühendia, ağaelandıntmıs koca dafm irasbakı^ı resminl de bana sondermlş. Tabanci diyarlarda *eyahatlerim nrasnıda Imrendiklerime boîiziyor. tn;»nah bundan sonra mev cnd «rmanlarmuzı yakTnayra da kcl dHJt'arrmızı böyle yefll sarıklsr'a orAynı gayelerle, Mİ yatak!.in <1n, Sivasta teerflb* mahiyetinde beton »edlerle bcMndirfliyor: verimli topra£u mfltnnadlyen kaytnan yetine bu sedlerde topraÇm •»irl'ıınesi ve sflrülrn snynn akıp ıritmest nilaruyor. . . Blr yandan bnnca emek va mesakkati roğsümüz kabnrarak tebrlk edtrVen, Ste yandan da mev«»d <rmanlanmın yakro kfli cdenlerden In» saf, merbamet dllemeTtıek elden gcl» Can kurtarma tesisleri hakkında Denizcilik Bankasının mütaleası Sayın VMİ Nureddin. Muhterem Cumhuriyet'in a fubat 1956 tarihli U328 ıayı«ında çıkaa •Kilyosta ttıl duran cankurtaran» baslıkb ymznuz dikkat ve alaka Ue okundu. Yazmızda t n u ı edüen nokialar hakkında size aydınlatıa bUtiler ver meyi vazife layanz. Karadeniz Boğaz afcn eivarındakl can kurtarma tesislerinriz Stedenbeti kfirekli tahllsiy» sandallanna ve rokerle kurtarma esasma daytmmaktadır. Bunlar yalnız ean kurtarmaktan ibaret olan vazifelerinl başarile yapmaktadırlar. Nitekün ıon h4diaeW de bunu göstermektedir. Meaelfi: Atlamada parçalanan Panama gemisinden 27, Darboğazda oturan Italyan gemisinden 15, Kısırkayada oturan Bulgar gemisinden 23, Adacıklarda oturan ttelyan gemlainden 25, Yonbumu açığında batan Doğu motöründen t kisiden baçka daha bir çok m» torün mürettebatı kurtanlmiftır v» bogulan da yoktur. Bumınla h«r«.ber, can kurtfrma tesisleruaizi modcrnir* tinneyl plânlamıs bulunujor.tz. Islab, prograrnımıza Ikisi büyük, ikisi küçök olmak üzere 4 ean motBHİ ve hattâ 12 helikopter dahll bulunmaktadn. Ancak ean mot&rtertam denizr te> dirilip eıkanlnıası veya müsaid «ayılabüecek havalaHa bıt müd'let «u üstünde tutubnası can kurtarma te«islerimİ2 civarmda menHirekler inşasına bağlı bulunmaktadır. Nitekim yazmızda bahis mevzuu e dlian esJd model ean motSrü de bu yüzden faydab olamamaktadır. Yüz binlerce lira masraf öıtiyarmı Serektiren mendlrekler inşasma glrismeyi Bankamız bu^ün için mümkün g6rememektedir. Bununbı beraber hflkmetimlzin mendirekler programının yürütülmesinden faydalanmamtz kabil olsbilecektir. Nitekim hükumetimİ7ce Kefken mendireği el« alınmıı v« mşasma ba;lanmiftu*. Lüzumlu mendireklerin tesiaind* döviz imkânlannın da inzimanu «artiîe bahsettiğimiz dört aded modem can motörünün getirlbnesine teve»sül olunacaktır. O zaman esW model motSrfln de yedek olsrak kultanıl». bümesi mümkün olacakhr. Kaltunı; koyunda bir ean kurtarma istesyonu teâsine ve burada bir can motörü bulundurubnasına gebnca, tstanbul Kmanırun malum olan ge« nişligi karsısmda buradakl motSrün ean kurtarma işlerinde beklenen hixmet ve faydayı temin edeeeHne ih» tbnal verilemeı. Gerçekten de meselâ Saravbumu ve KızkuleM acıklarmda vu!nıa gelecek bir deniz kaxsa derhal haber alınsa dahi mo'örün vaktinde mahalline yeöserek müa pet blr iş gSrmesine maddeten tankan haad olmıyacaktu. Limanda vuku bu lan kazalar ekseriya çatLjtna neticeamde gandal devrilmesi seklmdeH an! kazalardır ki bSyle durumlarda kaeazedpleri kurtarma işini an yaktnda bulunan motör ve sandaliar yapmaktadır. Hulâsa eerçekleîmesi bflyük masraflara bağb bulunan Kalanuı can kurtarma istasyonunun bütün faaîiyeti azamt Kalamıs koyuna ve pek nadir vak'alara münhasır kalacakrır. Istanbu! Umanmda ean kurtarnfa i<îinin baska memleketlerde oiduŞu eibi liman rei<:liği ve denlz polisi emrine verilecek deniı vasıtalarile daha pratik ve daha faydalı surette basanlal»neee»i kanaatindeyte. Denizcilik Bankan T. A. O. Genel MfldürlOk S.G. Saveı O. Dardağan CEVABIM: Bahsi geçen yazım, teerübeü kaptanlann mütaleası Rorularak yazılmıstı. Deroek ki denizciler aynı mevzuda aynı fikri bedemlyorlar. Şu hakikat var H, kullanılabUecek durum da oiduğu kabul edilen bfr motör, Kilyosta kapab ve âtıl beklemektedir. Harbiye cinayeil faili Idam talebile mahkemeye veriHyor Blrbuçuk ar errel Harbiyed» Tekel ıtış deposu bekçlsl Abdurrahmatı BOÎ icurdu lufaama kes«rle rurarak OldUren tımet Ertşln 2 ncl soı^u haklmlltlnde yapılmakta olan iorguıu K S > ermlıtlr. lncele'en mOddelumuml n n Falk OOrenman, Ismet Erlj'lc T. O. Kanuounun 450 nol maddctl >e reçinea ldammı taleb etmlsttr. Kattlln durnaraasr.na yakında afır w»a mahlcemeırtcde bartonseaktır TEŞEKKÜR Bizîerl ölümlle sonsıu acılara garkeden çok sevgül buyüğumuz merhum cıu'starrıi SaUh Beyln oglu dld V* lünrevl hastaîıkJar Ba«hekıml •ramııdan ebediyen ayrılmuı do'.ayıacımıza meraslm kıt'ası gdndermek, cenazeye gtlmek, {tlenk ftmdtrmek, telgral v* telefonla iftlıak etmek »urcüle katılar. bfî'a »ayın Vaüm'z olrr.ak üıere: Boğ. ve Mm. Dz. Kor. K. hğına, 66 Tum K. lıjına, Merktz K. iığ:na mcslek arkada;'arına, akraba ve dostlarırmza ayrı ayn tesekkür etmege acımıı dolayısile lmkân olmaâığmdan ıeten!ı vasıtaslle te{ekkürlerlınlzl artederU. Allesl Dr. EİFAT GÜNGÖK'ün trtaııbul Sskercllrr Cemlyetinta yıllık Kongrcsl dOn uat 14 te Esiaf hantnda yapıimıstır. Kongrede so' altn Oreler, kâ|ıd ttvri^•.1! tenkld etttılşler. Ftdıl öncUl tımlnde blr Oyt: tBiz» da'ıtılan kijıd. sik*rcllere lâzım olan deftl, kasabların isıre y j n y m veya ctmento euvalina i2"fîd!l«tk kagıddı. tdar* heyatlnilz Blrllktea kltld tsterken mesle'''''Ti!r1 vnutT" linde blr konuşma yapniftır. K<*mal G^ren I^inlnde b!r Oye in, Gıda Mtddelerl Taümatramfî'rden jikâyet ebni» ve wkerll mamul'erln kllcük oVajı yfljonden Orcrlerine talhna'namtn!n !ı<edlgl sramaj. pvuf v« adrerin 'dt Şekercfler Cemiypri dün yıSık kongresini yaptı Her 1 5 0 liraya blr kur'a numarast Fazla lz»hat İçin Bankaımzm gişelerins mOracaat cıflnh Bütün halkın bekledlği film: Dünyanın hakikl cennetl (MONTEKARLO) da, milyonerlerin hayatırtı gösteren... Cihan jaheseri ÇIPLAK AYAKLI KONTES «Barefoot Contessa» Asnn venOsü AVA GARDNER İtalyanın «a guzel artisti ROSSANO BRAZZİ Dünyanın en büyük San'atkân HUMPHREY BOGART Baştan başa renkli Bu Akgamdan İtibaren Mühim llâve: Dünya futbol devlcrini yenen aslanlanmızın zaferi. TÜRK MACAR Millt Futbol Maçı 1500 metre SesU Hakikl mac bi> başlamıstı. Gazeteler, radyolar bb çok Bouchard'lardan çok daha Almanlann tngiltereye saldınşla uzun müddet tereddüd ettığini söynnı, bb çok İngîliz şehirlerînln leyebilbTz. Yalnız, ne kadar uıuo nanl yarup yıkıldığmı anlatıyoc düşünmüs olursa olsun, muhakkak lardı. ki karannı çok çabuk yerine geEdLth, îngilizleri pek sevmezdi tirdi. Kimsenin h'ç beklemediğl büama, bu «avasta gösterdiği daya anda, hatti herkesüı artık ooun nıklık gerçekten övülmeğe değerdi. bb hayli daha yesayacağma kanaat Avrupada kopan harbe dünya tnil getbdiği bb sırada gözleTtal kapaletîerinden kbnisi ilgi duvmuyor, yıverdi. kiraisi düşmana karşı kızgın klzgın O sabah, uyamnca etrafma bakın homurdanmakla kalıvordu. Kimsi dı. Hastabakıoı kıo gecebildi: de korkudan bir köseye büzülmüş «Gece nereye gitti, Bayan tü. Bu arada, Amerikada İngUtere Concordî» dly» sordu. ye yardaa cereyanı yeni yeni kuvKız, onun böyle manasut şeyler vetlenmeye baslamıştı. Edith, ko sormasına abşmıştı. Gene her zacasile agabeyisinin bu cereyana ka manki gibi, onun »orduğunu cidtıldığuu, çünkü böyleçe uçak fab diye alarak, ^ülümsedi: rikalannm daha geniş ölçüde çaeGeldiği yere gitti, efendbn. bşmaya başlıyacağını bil;yordu. Aksama gene gelecek. Bu gece iyi Henri bu kaç gün önce, Washing uyudunuz maşallah...> tondan dtSnüşünde Christopher'i aArmand bir yandan 3ksürürken cele Detroit'dan çağırtmış. beraber başrnı saliadı: uzun uzun konusmuşlardı. «İyi uyudum... lyiyim ya... 3EV İvileştim artık... Zaten hasta deVaktile bbi: «Bouehardlar hiç ğildbn ki.» bb şeye kobıy kolay karar vermez «Degildiniz... Değilsirüz de.» ler. Ölürken bile yıllarca düşünürArmand, acaba alay mı ediyor ler de ondan sonra son nefeslerini diye, kıza şöyle bu baktL verirler» demlsti Sonra: «Söyleyin, bana oğlumu Kim demi^e doğru »Sylemişti. ç^ğırsınlar» dedi. Armarıd Bouchard'ın ölümünü yılBiraz sonra Antoine geldiği zalardır b«kleyenîer belkl bu sözü man, babası tras obnuş. kahvaltıbiliyorlar ve sabrediyorlardı. Ar sını etmiş, arkasıoa yaslanarak omand da fyükrca düşündükten turmu$tu. sonra» nihayet öldtt. Son nefesiai verip vermemekte ŞUBAT 23 RECEB H â i o V. 1 9 »7 • I > 12.00 E | 6.4SI12» 1529 1752; 13.12 SOf 1.31 11.14 1 ELHÂMflA Sinemaamda CUMHTJRIYETİD TEFKtKASl: Iriançıç Yuvası Tazan TAVLOH CALUVVO4, Çocuğa, Gekste'ye, yahud tyavj rusunu görmeden öîen lavallı Peter'e dair konuşurlarken yüzünün ne hal alacağını görmek isterlerdi. Henri, simdi karısüe beraber geliyordu. Aileden bir erkek olmaa dolayısile lohosanm hatırını »oruyor, kücügün yanağmı okşuyordu. Sonra, çeküip kancığmın yanıhafuıda oturuyor, ailenin her ferdi gibi, bu mes'ud hâdiseye pek sevinerek gülümsüyor, hoş lâflar ediyordu. Yabıız, Edith onun kanara karşı da eskısinden daha çok bir yakınlık gösterdigini de farketmişti. Henri, Annette'nin gözünün içuıe bakıyor, söylediklerini dikkatl« <iin Uyor, gülümsiyerek cevab veriyordu. Annette de bu hale hem sevinlyor, hem şaşıyor gibiydi. Kocanna bakarken aözleri »ıldır aıldır nnıyoı, âdeta »evUeten yaçararak parbyordu. Gene Edlth'ln «Sc«nd«« kaçmamıstı: Henri eskiden zora gelmedlke* kansının yanmda oturamazkaa ainıdi cnun rfi»iıı<n dibinden hemen açıp okuyordu. Öğledan aan ra da, yatağında doğrulup oturuyor, gelen hediyelere. göı aydın mektublarına karşıbk yaîayordu. Edith, mektublan abp pullannı yapıştınyor, postaya gönderiyordu Bu arada, hemen her gün, Henri'nin yanhanesine yazıbnış bb* mektub gozüne ilişiyordu. Celeste bunu ondan gizlemeğ» lüzunı görmüyordu. Ç*VU«r. VAHUK1 UtTLTinJN Başbaşa kaldıklan zaman da, gelin aynlmıyor, hattâ arasıra elini tutu dolayı, çocuklannı da korumak is gorümce arasında bunun hiç lâfı yor, okşuyordu. Annette de, sevinç tiyor, enu bağnna basmak arzusu edibniyordu. • ** ve heyecandan baygmlıklar geçirdi nu duyuyordu Yahuz, b'r sevgi ne Henri «an günlerde Wmdjor'da ğini belü etmernek için, sakin ve kadar büyük olursa olsun, kadınlık lâkayd görtinmege çabsıyordu ama, j gururunu kemirebilir miydi? So pek bulunmuyordu. Slk sık NewWas'tungton'a gldiyordu. elinde değildi, konusurken sesi tit nunda bu gururun üstün geüp her Yorka, riyordu. çeyi altüst etmesi beklenemez miy Geldikten sonra da pek düşünceU görünüyordu. Abundaki çizgi büEdith, yengesini pek tevmezdi a di? bütün derinleşiyor, yüzü kederli ma, çimdi ağabeysinin ona karşı Edith, öte yandan, Çeleste'nin b r hal abyordu. gösterdiği sevgiye memnun oluyor halini de merakla gözden geçiriGhristopher'in Edith'e söylediğirîe du. Zavalb Annette! Kocasının baş ka bir kadından olan çocuğunun ve yordu. Onun gösterdiği metanet de, göre Henri'nto bir de Washington«o kadmını karsısında ne kadar Annette'ninki yanmda hiç kalıyor* da •evgilisi vardı: Orada çıkan en metin davranıyordu! Henri'nbı de du ama, gene de övülmeye değerdi, büyük gazetelerden birinin sahibi şündi gösterdiği bu yakınhk mu Gözaydına gelen hısım akrabanm imiş. Çok ne?eh\ canb bir kadınmış hakkak ki ona karşı duyduğu hay tath sözleri altmda gizli olan ma sma, Henri'nin ondan ancak geçici ranlıktan ileri geliyordu. nalan. Iki yüzlü bakışlarının arka blr zevk ald'ğı muhskkaktı. WindAnnette ile Edith de, Annette'ye karp bun sında saklanan kötü düşüncelerı sor'a döner dönmez, dan dolayı hayran kalmiftı. Böyle seziyor, buna büyük bir cesanetle beraber hemen Issız Tepeye geliyordu. Celesta ile ahpablık ediyor, bir durumda hiçbü kidın Annette karsı kokuyordu. nia gösterdiği metaneti gösteremez Henri, oğluna bh tehJike olabi çocuğu sevivordu. di. Edith şaçıyordu doğrusu Bili lecefini düşünerek tek başma hiç Edith atabeyisini düşündflren yordu: Annette, bu kuyveti, Hen gelmiyordu Yalnız, Celeste'ye mek 5.eyleriD yalnıı Geleste ile çocu§un ti'yt ve Geleste'ye karjı duyduğu tub yazıyordu; Edith, bumın da far dan ibaret olmadığını bıliyordu. Otevgiden abyordu İkisini de o ka kında idi: Her sabah Celeste, ken nun is hayatındaki tasalarmı Andar çok seviyordu ki onlara karsı disine gelen mektublan merakla ka nette'den çok daha iyi bibrdi. Ne bir sogukluk, düşmanbk duyması nçtırıyor, aradığını bulunca göz zamandatıberi Avrupada herkesin na Imkân yoktu. Geae bu aevgiden leri parlıyor ve yabıız knlır kabnaz korkarak beklediği tyddınm har7 8 KahTedler Dalnıl korDİeyona nı eaat ederak «*m t«l»blnde bulunmuf lardtr. UUnııut tttklk Kahvcciier zam lstedi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle