16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CCMHUHİIR 15 Şnbat I95« Lstanbııl Peşte maçı bugün oynanıyor Muhtemel İstanbul J karması ! Kaleri: Şttkrfl (F.B) Bekler: B. Ali (G.S) Ahmed (BJK) Hanar: M. Ali (FX) Nad (F.B) N'usret (BJK) Forlar: B. Erol (Adl.) Naı mi (BJK) Ercan (BJK) Recab (BJK) Coşkan (BJK) s | £ | £ J Bir pin ew«l buîutları yüksel| ' m\ş olan hava ertesi (îüne şakır şa| kır yağmurla gözJerini açınca; Gatasarayın yeni stadmda antrenman yapmayl düsünen Macarlar gene Spar ve Sergi sarayınrn yolunu tuttular. Ve hafif bir antrenman yap tılar. Macarlar dün sabah Spor Sarayında idman yaptılar. İstanbullu futbolcular da gece kampa girdiler. Puskas ile Czibor bugünkü maçta oynamıyorlar Muhtemel Budapeşte karması Kaled: İlku (Dorog) Bekler: Bnzanszki (Dorog) Lantos (Vöröşlöbogo) Haflar: Szabo (Kinizâ) Matrai (Kinizsi) Kotasz) (Honved) Forlar: Toth n. (Çepel) Maçhoş (Honved) Csordas (Vasas) Hidekuti (Vö roşlöbrgo) Saroşi (Vasas) Macarlar Dolmahahçe Sarajını g«*erlerken: Solda Puskas ve Kotaz Bugün yapılacak basketbol maçları •Mnd kdm* btıketbol uglertnln Mhlr müaatMk&lan bugiln Spor »e ••rfcl Sırtymdı oyn»n»caktır. Ottnün llk maçınd» Vef» İ.T ÜnlTUHte t&kımlan gallblyet lçln blr hay U ^klfaccklerdlr. Bundan trrei oynsdıklan mflMt»lı httırlarda olduju Oa*n onmun bltmcstne 6 daklka kat* tahlr edllmlı ve aradakt fark blr h»yll açık oldugundan, ye«ilbey»Eİıl»r muhakkak blr maglublyetten kurtulmualardı. H«r lkl takım da t>u gün kH dunımlartU (fit kurvette görülacktcdlrler. Ascak aunu da llive etm«k HT«rta kl; Vefalılar örme T« Orta» croasla raklp defanaı aşabildlkI«rt »nda netleayl kendl taraflanna «e Tlnc«klerdlr. tklncl karıılasma Karagücu 11* Ka<ıköyspor ananda oynanacaktır. Bafciplertne nazaraa b l ı u daha iür atll olan Kırmızıbcyazlılar #üt lsabetl T* takım OTUHU arantajlarlle a&lıadan kolayca gallp aynlablllrler. Oünün ion musabakssında Moda •por, Beyoglusporla oynayacaktır. Maçın çtallbl normal oîarak Modalılardır. Fakat bu se?on üç büyük takım dan blrl olan Lfictvert beyazlılar ta raftar'annı tatmln edlcl blr maç asla çıkarimamışlardır. Onun lçlndlr kl, ModRlılar bu hafta netlcelenecek olan basietbol lielerinln !!* devresinl bu (fll?«l oyunlarla kapatrr.aya çalışacaklardır, A. T. Ziya Kuyumlu bugün hakemliğe vedâ ediyor Memleketlml 7İn en e»kl futbol hakeunlerlnden blrl o!an Zlya Kayumlu. bugün vapılacak İBtan bul Budape<jte jıaçmda yapaca *ı yan hakemllğlle futbol »aha larıaa vedâ edeeektlr. Ylrml yıla yakın blr zamandan bert gerek düdük çalmak v« gerekse bayrak sallamak §ure tlle bilflll hakemllk yapan ve »por nıuhltlmlzde büyük blr vmpati uyandıran Zlya Kuyum m. »lyaBİ hayata atılmıj bulun maktadır. D.P. Utanbul II teşkl l&tında vazlfe görmekte olan Zl ya Kuyumlu aynı ramanda İl grael meclİBlTif de &za s«çllml« tlr. Türk futbolunda «Kel Elys» namlle anılacak Kuyumluya b* şanlar dllerlz. Atletizm Federasyonu Bulgar ve Rumenlere dâvetiye gönderdi Haber aldığımıza söre: Atletizm F«derasyonu Balkan Kroe aamplyonasına latlrak etmek tizere Bulgar ve Rumenlere blrer davettTe telgntı gönder mlştlr. Bu »ampivonaya yukarda zlkredllen mllletler !>lrak ettlğl takdlrde müsabaka'.arın blr hayll çfilşme'ı! zanr.edümektedlr. M. Ali B H (FA.) (15 Şubat 1956) İatanbulda İaketlng tlyatro•unda yapılan bokı müaabakalarrada Mazlum Yunan şamptyonu VlzU'l taylle. Büyük Kemt! Amertkalı Wllyam Sınld'l lklnel raundda nakarutla yenlslerinln 3« ncı. İıtanbulda Ş«ref sradmda meşhur Macar Hungarla (M.T.K.) bujrünkü lımlle Vorot Lobogo takımı Dsak ve Hliegkutl'nln «ttıgı gollerlf müteçekkU Vefayı 81 yenislerinln 9 uncu * Yüzmede yeni bir dünya rekoru NewTork, 14 (TH Al Tale Onlenüteslnln 34 üncü yüzme kamaralı münasebetlle tertlb flllen jüzme mü sabakalannda Yale Ünlversltesl taieb«l«lnden eakl dUr.ya 200 metre kelebek reitordmenlerlnden Japon Na^asawa 100 metre ke'.ebek yan?ım 1.09/10 da kazanarak dünya rekorunu kırmıjtır. Beşiktaş B. Spor karşılaşıyor futbol takımı bu hafta eumırteal ğünü Şeref nadmda Beyo*lu spor futbcd takımlle hu»uai blr karşılaşm» y»pacaktır. Saat 1430 da yapı'.acak olan bu msça Beflktaş mllli Tskun dısında kalan elemanlarlle c'kscaktır. İsfanbnl kros birinci liği bu hafta yapılıyor tstanbul kır koşuau önOmÜKİekl pazar günü Levend parkında yapılaeak tır. Bu müsabakalar 2« şubat 958 tarlhlnde Bureada yapılacak blrtnelllklere hazırlık mahlyetlndedtr. Karsılaşmalar asagıdakl çekllde progTama alınmıştır. Btrlncl küme. 10.000 metre. Oçüneü re dördünclt kUme 5000. 2000 Kızlar yanşı da 1500 metre üzertnden yapılacaktır. Cenubî Amerika futbol şampiyonası Rio de Janelro 14 ı'THA) Cenubi Amerika futbol şamplycmasında Brezil ya İle 04) berabere kalan Uruguay mll 11 takımı (7) puanla başta gltmektedlr. BTe?llya re Arjantln 16) şar puan Ia t'ilacl durumda l»e de Arjantlnln Brezllyadan blr maç ekslğl vardır. Muhtefemin nikâhı Vefanın ejki futbolcularından Muhteşem Kuralın, Bn. Müjgân Uluarda ile bu^un V 1%3H ik B*>oj?ftınHa EvlenAT dirırıe Dairesinde nikâhları kıyılacak•.ır. Sporcu e?e saadetler dileriz. F. Bahçeli Fikret nişanlandı MUll futbol takımunınn kaptanunndan Fenerbahçell. Flkret Kırcan (KUçük Flkret) dün bayan Nur Ola» İle nlşanlanmıştır. Flkretl ve müstakbe! eşlnl tebrlk ederlz. yıldönömüdür 1 Macar takımı oyuncu değiştirebileceğiı» dedL Takım bugün Divan otelinden p Antrenör Mandi, takımın dün bildirdiğimiz gibi olduğunu, yani ksrak doğruca Dolmabahçe stadısahaya: «İlku Buzanzki, Lantos na gidecektir. Szabo, Matrai, Zotasz Toth II., E. A Machos, Csordas, Hidekuti, Şarosi» **• şeklinde çıkacağını beyan etti. îlk devredeki oyuna görc takıma ikinci devr« Bozsik, Soika Tichy'nin aÖfleden sonra Maear oyuncuları öğleden sonra lınacağını söyledL Macarlar, muiadn akşam sinehusus! otobüsle Dolmabahçe saraBugün Dolmabahçe jtadındâ Mat maya gittiler. ymı ziyaret ettiler. 14.30dan itibaren yapılacak olan tsUn*** Sahayı ziyaret bul Budape;te teraslll futbol maçını Saat 18 e \ak ;• • k P İstarıbul İrtanbul Radyosu Dolmabahçe »tadın•» Sarayı ziyaretten sonra Macarlar, dan naklen yayınlıyacaktır. başta Sebes olduğu halde sahayj karmasma çağırllan oyuncular Beden Terbiy?si Bolge biı aslna gelgezdiler. Saha hafif çamurdu. OMacar futbolcuları Lübnana yuncular «saha fena değil» Jerken mişlerdi. gidijorlar Tam salâhiyetle çalıjan Sadri Sebes yağmur sularıru boşaltmak Pazar günkü millî maçı müteakıb için açılan deliklerin kapatıhp ka Usuoğlu blietleri dağıttı. Macarlar, salı günü uçakla Beyruta patılmıyacağını sordu ve ilâve etti: Kamp Divan oteluıde gidecekler ve çarşamba günü Lüb«Hava bu gece biraz riîzgârh olurİstanbul karmasma secilen futsa yarın iyi bir sahada oynamıs o bolcular saat 20 de Divan otelinde nanla millî karşılaşma yapacaklard Erol Keskin (Adalet) lacağız.» kampa girdiler. Cıibor da sakat Takımda 3 oyuncn değişebilecek Puskasın yanağı elma gibi §Lş oDün Sadri Usuoğluna takımda de ladursun; Tzmir ve Ankarada umu ğişiklik yapıp yapmıyacağuu sorml bir sempati uyandıran solaçık dum «Ordu takımı gelmezse ona Czibor da dün sakat olduğunu suy göre bir değişıklik yapacağız. Kalüyor, yatayordu. leci hsric oyun müddetinde üç Bugün Dolmabahçe »tadında saat 14.30 da Macarlar, Budapeste karması namı altında dördüncü temılll maçlannı İstanbul muhtelltl lla yapaeaklardır. tzrr.lrdekl lkt m&çlarını çok rahat ve farklı, Ankaradakl yegâne karşılaşrnalannı lse zorlukla kazanan Macarlarm bugün İstanbul karmnsı karsısında ne netlce alacağı munakkak kl merakla = beklenmektedlr. ^ Ankarada Bahanm kötülüğü, maçm umuml gldlsl ttzerlnde yüzde = kırk beş rol oynamı; ve Macarlann bcklenen oyunlannı goaterememe? lerlne sebeb olmuşcur. ~ Bugün de Dolmabahçe, aynen 19 Mayı» itadı glbl çamur deryuı ballndedlr ama, Ankaradakt glbl ondülell cukurlar olmadığından koTdlara, bezll kadınlara. talasa ve kuma İhtiyaç göstermlyecektlr. Talnız, çamurlu kaygan blr aahada muhakkak kl Macarlardan bekledlglmlaı mükemmel oyunlannı aeyredemlyeceğlz. Macarlardan bugün, İzmlrdekl glbl açık farklı blr g«llblyet ümld etmlyoruz. İstanbul karmasını teçkll edeoek oyunculann Ankaradakl arkadaşlan glbl canla başla çalısıp hücumun en lyl müdafaa olduğunu kabul ettlklert takdlrde lyl blr netlceye ulaamamalan lçln ortada hlçblr aebeb kalmaz. £; Macarlann da blrer rnsan olduklan TC oyunlannın boculabUecegl H Ankarada büflll görülrtıüştür. = Oalataaaraylı Coşkunun BU aözlerl çok mânldardır: 5 < Ben, İznslrde Macarlann lkl maçını gördükten aonn memle~ ketlmlzde »1 açık Ezlbor'u tutacak oyuncunun mevcud olmadığmı ^ zannedtyordum. Ralbukl bana bu oyuncuyu tutma TazUesl verlldlkten ğ sonra tutulmıyacak blr futbolcu olmadığmı anladım ve kınlan mane§; vlyatım düzeldl ve ondan aonn da tatmln edlcl blr oyun çıkardığımı H zannedlyorum.» £ İste, İzmlrdekl maçlan wyredlp manevlyatlan kınlanlann Anka= radakl maç kınlan manevlyatlanmn dUzelmeal bakımından çok mühlm = blr kazanç olmustur. Coçkunun bu «özlen. bugün İstanbul ksrmann= d» yer alacak futbolculanaıız lçln blrer duatur olmalıdır. Ş Haluk SAN Bugünkü maçı radyo verecek Bugünkü maça dair Ankara ...„,,.,*!« nkaflanaı. LLU,VT J « U » U I IlllllHIIMIHIIIIMimilllllHlllltllllllHiniimmHllimtlHllllinnmilliniHintmiliHlllllllllllllılillillllllllinilllİK^ ıınmrowwBEtıuiHMittuııımnmmmııtffltw»mııııııımııım»mıııiMMiHHWiHiıwHamnmmıimMiıınıro EMNIYET SANDIGI N I S A N KEŞİDESl BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON, baş, diş, adale, sinir, romatizma siyatik v« lumbago ağrıtarına "karşı faydalıdır. grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler DOKTOR Tarık Ziya Kırbakan Deri vr Zührrvi HaslabkUr MutehaiMı İsiiklâl Caddftl Panrokkapı dunğı lur^uı N» 66 [PAKLAR] *^ Tehir edilen Dr. Muzaffer Sezer Doğum ve Kadın Hastabklan Mütehassısı v Kadıköy: eni Emniyet Sandığı üstü, saat 15 19 arası, Telefon: 36 08 18 Türk Kadınlar Birliği Balosu 17 Mart cumartesi akşamı Liman Lokantasında 20.0 00 4'er TABLETLIK SAŞE kıttır lutp ıçtırımz ftll OPON GÜNDE 6 ADETE KADAR ALINABİLİR |19 İSTANBUL 4 7 . Her (150) liraya bir kur'a cmıiHiıııııııi!iıifiıııınımııııııııııııııınııımınıııııııııiMH!iıi!iııııııııımmnıııııınıııınmııııımıımiHH!iıııni)|ç t j Oteünin afağıdaki personele ihtiyacı varchr. 1 Muhasebe memuru: Çok iyi ingilizce bilmek ve tecrübeli olmak. (Kadın veya erkek) 2 Kahve pişirecek genc bayanlara ihtiyaç vardır. İngilizce bilen tercih eöilir. 3 Sekreter: Çok iyi ingilizce bilmek ve türkçe İngilizce dillerine tercüme y&pabilmesi şarttır. tsteklilerin Otel Personel Müdürlüğüne müracaatlan. Türkiye Sıhhî İnşaat Malzemesi Tüccarları Derneğinden: Demeğimizin senelik adî genel kurul toplantısı, 22 şubat 1956 çarşamba günü saat 14.30 da Derneğimizin merkerinde aşağıdaki gündeml müzakere etmek üzere, yapılacaktır. Sayın üyelerimizin o gün hazır buiunmalannı rica ederiz. tdare Heyeti GÜNDEM: 1 2 3 4 5 6 7 tdare heyetinin faallyet raponı Senelik hesabat ve muamelâtın tetkik ve tasdikl Ana nizamnamede yapılması düsünülen değişiklikler tdare heyeti secimi Haysiyet divanı seçiml Murakıbların secimi Dilekler SUNGURLAR | Kimyevî Madde İhtiyaç Sahiblerine: 1 # £ 1 = £ 1 § £ Sanayi Odasında kayıdlı olmayıp da münhasıran Odamızda kayıdlı hulunan ve imalâtında karpit, amonyum nitrat, amonyum fosfat, aseton klor kalsiyum, kalyum hitrat, aaatol, soda sorb asit sülfürik kullananlann ihtiyaçlannın tesbiti hususunda doldurulması lâzım gelen formülleri almak iızere 4 üncü Vakıf Han 4. kat 39 No. ya müracaatlan ve bunları doldurduktan sonra nihayet 23 şubat 1956 perşembe günü akşamına kadar vermeleri rica olunur. (1840) = ş = = s i = §§ 1 { İstanbul Ticaret Odası | S«ıııuiıııiRiıııııııııiiiııııı:ııııııııııııiMiııııııiMiııııııuıııııııııiMiıııııııımıııııi(iıııııııııımıııııi!iiıiınıııııııııııın= CALATA SUBEMİZ Para yalıranlara kıymctli YARIN AÇILIYOR Hususr açıfrş iferamfifesi.' İSTEDİĞİNİZ EVSAFTA ve KAPASİTEDE ( ASMEvoDİN Normları Esasına uygun) Galafd şubesinde hesap açtırânldr ayrıca umum! kuriaya dahil olurlar İO.OOOlirâk L hatıralar Her 150 lıraya bir kura • numarası ' YÜKSEK TAZYİK ALÇAK TAZYİK SICAK SU ÇELİK KAZANLARI Tekfoa:4428Q3 hhmbrf.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle